113 bài tập trắc nghiệm phương trình mặt phẳng huỳnh công dũng

15 250 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2017, 09:37

ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẴNG −−→ 1: Viết phương trình mặt phẳng (P) có véctơ pháp tuyến n = ( −7,10,1) qua M(10,1,9) A (P) : 7x − 10y − z − 51 = B (P) : 7x − 10y − z + 51 = C (P) : 7x − 10y − z + 89 = D (P) : 10x + y + 9z + 51 = −−→ 2: Viết phương trình mặt phẳng (P) có véctơ pháp tuyến n = (1, −3, −7) qua M(3,4,5) A (P) : x − 3y − 7z + 20 = B (P) : x − 3y − 7z − 44 = C (P) : 3x + y + 5z + 44 = D (P) : x − 3y − 7z + 44 = 3: Viết phương trình mặt phẳng (P) có véctơ M(2,1, −2) pháp tuyến −−→ n = (2,0,0) qua A (P) : 2x + y − 2z − = B (P) : x + = C (P) : x − = D (P) : 2x + y − 2z + = 4: Viết phương trình mặt phẳng (P) có véctơ M(4, −1, −2) pháp tuyến −−→ n = (0,1,3) qua A (P) : 4x − y − 2z + = B (P) : y + 3z + = C (P) : 4x − y − 2z − = D (P) : y + 3z − = 5: Viết phương trình mặt phẳng (P) có véctơ pháp tuyến −−→ n = (3,0,1) qua M( −2,7,0) A (P) : 2x − 7y + = B (P) : 3x + z + = 0 C (P) : 2x − 7y − = D (P) : 3x + z − = 6: Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(2,3, −4) , B(4, −1,0) A (P) : 3x + y − 2z + = B (P) : 3x + y − 2z − = C (P) : x − 2y + 2z − = D (P) : x − 2y + 2z + = 7: Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(2,1,1) , B(2, −1, −1) A (P) : y + z = B (P) : x + y + z − = 0 C (P) : x − = D (P) : y + z − = Trang:1 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH 8: Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(1, −1, −4) , B(2,0,5) A (P) : 2x + 2y + 18z + 11 = B (P) : 3x − y + z − 11 = C (P) : 2x + 2y + 18z − 11 = D (P) : 3x − y + z + 11 = 9: Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(2, −6,5) , B( −1, −3,2) A (P) : x − 9y + 7z + 51 = B (P) : 2x − 2y + 2z − = 0 C (P) : x − 9y + 7z − 51 = D (P) : 2x − 2y + 2z + = 10: Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(0,4,0) , B(0,0, −2) A (P) : 2y − z − = B (P) : 2y + z − = C (P) : 2y − z + = D (P) : 2y + z + = 11: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M(3,0, −2) song song với phương −−→ −−→ véctơ a = ( −2,1,5) , b= (4, −2,1) A (P) : x + 2y + = B (P) : 3x − 2z − = C (P) : x + 2y − = D (P) : 3x − 2z + = 12: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M(1,2, −3) song song với phương −−→ −−→ véctơ a = (2,1,2) ,= b (3,2, −1) A (P) : 5x − 8y − z + = B (P) : x + 2y − 3z − = C (P) : 5x − 8y − z − = D (P) : x + 2y − 3z + = 13: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M(1, −2,3) song song với phương −−→ −−→ véctơ a = (3, −1, −2) , b = (0,3,4) A (P) : x − 2y + 3z − 53 = B (P) : x − 2y + 3z + 53 = 0 C (P) : 2x − 12y + 9z + 53 = D (P) : 2x − 12y + 9z − 53 = 14: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M( −1,3,4) song song với phương −−→ −−→ véctơ a = (2,7,2) , b = (3,2,4) A (P) : x − 3y − z + 98 = B (P) : x − 3y − z − 98 = 0 C (P) : 24x − 2y − 17z + 98 = D (P) : 24x − 2y − 17z − 98 = 15: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M( −4,0,5) song song với phương −−→ −−→ véctơ a= (6, −1,3) , b = (3,2,1) Trang:2 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH A (P) : 7x − 3y − 15z − 103 = B (P) : 7x − 3y − 15z + 103 = C (P) : 4x − 5z + 103 = D (P) : 4x − 5z − 103 = 16: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,2, −1) song song với (β) : x − 5y + z = A (α) : x − 5y + z + = B (α) : x − 5y + z − = 0 C (α) : x − 5y + z + = D Không có (α) 17: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1, −2,1) song song với (β) : 2x − y − = A (α) : 2x − y + = B (α) : 2x − y = 0 C (α) : 2x − y − = D Không có (α) 18: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A( −1,1,0) song song với (β) : x − 2y + z − 10 = A (α) : x − 2y + z − = B (α) : x − 2y + z + = C (α) : x − 2y + z + = D Không có (α) 19: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,6, −5) song song với (β) : −x + z − = 0 A (α) : x − z + = B (α) : x − z + = C (α) : x − z − = D Không có (α) 20: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2, −3,5) song song với (β) : x + 2y − z + = 0 A (α) : x + 2y − z + = B (α) : x + 2y − z − = C (α) : x + 2y − z + 13 = D Không có (α) 21: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(2,1,5) song song với mặt phẳng (Oxy) A (α) : z − = B (α) : z + = C (α) : z − = D (α) : z − = 22: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M( −1, −2,1) song song với mặt phẳng (Oxy) A (α) : z + = B (α) : z + = C (α) : z − = D (α) : z − = 23: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M( −1,1,0) song song với mặt phẳng (Oxy) A (α) : z + = B (α) : z = C (α) : z − = D (α) : z − = 24: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(2,1,5) song song với mặt phẳng (Oxz) Trang:3 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH A (α) : y − = B (α) : y + = C (α) : y − = D (α) : y − = 25: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M( −1, −2,1) song song với mặt phẳng (Oxz) A (α) : y + = B (α) : y + = C (α) : y − = D (α) : y − = 26: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M( −1,1,0) song song với mặt phẳng (Oxz) A (α) : y + = B (α) : y = C (α) : y − = D (α) : y − = 27: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(2,1,5) song song với mặt phẳng (Oyz) A (α) : x − = B (α) : x + = C (α) : x − = D (α) : x − = 28: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M( −1, −2,1) song song với mặt phẳng (Oyz) A (α) : x + = B (α) : x + = C (α) : x − = D (α) : x − = 29: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M( −1,1,0) song song với mặt phẳng (Oxz) A (α) : x + = B (α) : x = C (α) : x − = D (α) : x − = 30: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2,0,3) , B(0,3, −5) , C(2,0, −5) A (α) : 2x + 3z − = B (α) : 3x + 2y + = C (α) : 2x + 3z + = D (α) : 3x + 2y − = 31: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1, −2,4) , B(3,2, −1) , C( −2,1, −3) A (α) : x − 2y + z − = B (α) : 13x − 29y − 18z + = C (α) : x − 2y + z + = D (α) : 13x − 29y − 18z − = 32: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: O, B( −2, −1,3) , C(4, −2,1) A (α) : 5x + 14 y + 8z − = B (α) : 5x + 14 y + 8z + = 0 C (α) : 5x + 14 y + 8z = D (α) : 5x + 14 y + 8z + = 33: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: A( −1,2,3) , B(2, −4,3) , C(4,5,6) A (α) : 18x + 9y − 39z + 117 = B (α) : 18x + 9y − 39z − 117 = 0 C (α) : x − 2y − 3z + 117 = D (α) : x − 2y − 3z − 117 = 34: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: A(3, −5,2) , B(1, −2,0) , C(0, −3,7) A (α) : 19x + 16y + 5z − 13 = B (α) : 19x + 16y + 5z + 13 = C (α) : x − 2y + 13 = D (α) : x − 2y − 13 = 35: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: A( −5,0,0) , B(0,1,0) , C(0,0,7) A (α) : 7x + 35y − 5z + 35 = B (α) : 7x − 35y − 5z − 35 = Trang:4 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH C (α) : 7x − 35y + 5z + 35 = D (α) : 7x − 35y − 5z + 35 = 36: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: A(0,4,0) , B(0,0, −2) , C(6,0,0) A (α) : 2x + 3y − 6z + 12 = B (α) : 2x − 3y − 6z − 12 = 0 C (α) : 2x + 3y − 6z − 12 = D (α) : 2x − 3y − 6z + 12 = 37: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm: A(0,0,3) , B(0,2,0) , C(6,0,0) A (α) : x − 3y − 2z − = B (α) : x + 3y + 2z − = C (α) : x + 3y − 2z − = D (α) : x + 3y + 2z + = 38: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A vuông góc với đường thẳng qua điểm B, C với: A(1,3, −2) , B(0,2, −3) , C(1, −4,1) A (α) : x − 6y + z + 25 = B (α) : x − 6y + z − 25 = 0 C (α) : x + 3y − 2z + 25 = D (α) : x + 3y − 2z − 25 = 39: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A vuông góc với đường thẳng qua điểm B, C với: A(1, −2,4) , B(3,2, −1) , C( −2,1, −3) A (α) : x − 2y + z + 11 = B (α) : 5x + y + 2z + 11 = 0 C (α) : x − 2y + z − 11 = D (α) : 5x + y + 2z − 11 = 40: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A vuông góc với đường thẳng qua điểm B, C với: A( −1,2,3) , B(2, −4,3) , C(4,5,6) A (α) : 2x + 9y + 3z + 25 = B (α) : x − 2y − 3z + 25 = C (α) : 2x + 9y + 3z − 25 = D (α) : x − 2y − 3z − 25 = 41: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A vuông góc với đường thẳng qua điểm B, C với: A(3, −5,2) , B(1, −2,0) , C(0, −3,7) A (α) : x + y − 7z + 16 = B (α) : x + y − 7z − 16 = C (α) : 3x − 5y + 2z − 16 = D (α) : 3x − 5y + 2z + 16 = 42: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(0,1,1) , B( −1,0,2) (α) vuông góc với mặt phẳng (β) : x − y + z + = A (α) : x + y + = B (α) : x + y − = 0 C (α) : x − y + z = D (α) : x + y + z − = 43: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2, −1,4) , B(3,2, −1) (α) vuông góc với mặt phẳng (β) : x + y + 2z − = A (α) : 2x − y + z − 21 = B (α) : 11x − 7y − 2z + 21 = 0 C (α) : 2x − y + z + 21 = D (α) : 11x − 7y − 2z − 21 = Trang:5 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH 44: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,1, −1) , B(2, −1,4) (α) vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x − y + 3z − = 0 A (α) : x − 13y − 5z + = B (α) : x − 13y − 5z − = C (α) : 3x + y − z − = D (α) : 3x + y − z + = 45:Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A( −2, −1,3) , B(4, −2,1) (α) vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x + 3y − 2z + = A (α) : 2x + 2y + 5z + = B (α) : 2x + y − 3z + = 0 C (α) : 2x + 2y + 5z − = D (α) : 2x + y − 3z − = 46:Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3, −1, −2) , B( −3,1,2) (α) vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x − 2y − 2z + = A (α) : x + 5y + 2z − = B (α) : x + 5y + 2z + = 0 C (α) : 3x − y − 2z + = D (α) : 3x − y − 2z − = 47: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3, −1, −5) vuông góc với mặt phẳng (β) : 3x − 2y + 2z = ( γ ) : 5x − y + 3z + = 0 A (α) : 2x + y − 2z − 15 = B (α) : 2x + y − 2z − 15 = C (α) : 3x − y − 5z − 15 = D (α) : 3x − y − 5z + 15 = 48: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A( −1, −2,5) vuông góc với mặt ( γ ) : 2x − 3y + z + = phẳng (β) : x + 2y − 3z + = A (α) : x + 2y − 5z + = B (α) : x + y + z + = C (α) : x + 2y − 5z − = D (α) : x + y + z − = 49: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,0, −2) vuông góc với mặt 0 ( γ ) : x − y − z − = phẳng (β) : 2x + y − z − = A (α) : x − 2z − = B (α) : x − 2z + = 0 C (α) : 2x − y + 3z + = D (α) : x − y + z − = 50: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2, −4,0) vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x + 3y − 2z + = ( γ ) : 3x + y − 8z − = A (α) : 16x − 10y + z − 72 = B (α) : 16x − 10y + z + 72 = C (α) : x − 2y − 36 = D (α) : x − 2y + 36 = 51: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(5,1,7) vuông góc với mặt phẳng (β) : 3x − y + 3z + = ( γ ) : 3x − 2y + 5z − = 0 A (α) : 5x + y + 7z − 17 = B (α) : 7x + 3y − 3z − 17 = C (α) : 5x + y + 7z + 17 = D (α) : 7x + 3y − 3z + 17 = Trang:6 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH 52: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(0,0,0) giao tuyến mặt phẳng (P) : 2x + 5y − 6z + = (Q) : 3y + 2z + = 0 A (α) : 6x − 9y − 22z = B (α) : 6x + 9y + 22z = C (α) : 6x − 9y + 22z = D (α) : 6x + 9y − 22z = 53: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(1,2, −3) giao tuyến mặt (Q) : 3x − 2y + 5z + 17 = phẳng (P) : 2x − 3y + z + = A (α) : 5x − 5y + 6z + 12 = B (α) : 2x − 3y + z + = 0 C (α) : 3x − 2y + 5z + 17 = D (α) : 5x − 5y + 6z − 12 = 54: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(4,1, −1) giao tuyến mặt phẳng (P) : x − y + z − = 0 (Q) : 3x − y + z − = A (α) : 3x − y + z − = B (α) : 4x − 2y + 2z − = 0 C (α) : x − y + z − = D (α) : 2x + = 55: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(3,4,1) giao tuyến mặt phẳng (P) : 19x − 6y − z + 27 = (Q) : 2x − 8y + 3z + 23 = 0 A (α) : 19x − 6y − z + 27 = B (α) : 2x − 8y + 3z + 23 = C (α) : 21x − 14 y − z + 50 = D (α) : 17x + 2y + 7z − = 56: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(2,1, −1) giao tuyến mặt (Q) : 3x − y + z − = phẳng (P) : x − y + z − = A (α) : 15x − 7y + 7z − 16 = B (α) : 9x − y + z + = C (α) : x − y + z − = D (α) : 3x − y + z − = 57: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(0,0,1) giao tuyến mặt 0 (Q) : 2x − y − z − = phẳng (P) : 5x − 3y + 2z − = A (α) : 7x − y + z − = B (α) : 2x − y − z − = 0 C (α) : 3x − 2y + 3z − = D (α) : 5x − 3y + 2z − = 58: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến mặt phẳng đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P) : 2x + 3y − = (Q) : 2y − 3z − = (R) : 2x + y + z − = A (α) : 2y − 3z − = B (α) : 2x + 17y − 21z − 39 = 0 C (α) : 2x − 11y + 21z + 31 = D (α) : 2x + 3y − = 59: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến mặt phẳng (P) : y + 2z − = (Q) : x + y − z + = đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R) : 2x + y + z − = A (α) : y + 2z − = B (α) : x + y − z + = Trang:7 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH C (α) : 3x + y − 7z + 17 = D (α) : 2x + 5y + z + = 60: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến mặt phẳng (P) : x + 2y − z − = (Q) : 2x + y + z + = đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R) : x − 2y − 3z + = A (α) : x + 2y − z − = B (α) : 2x + y + z + = 0 C (α) : 3x + 3y + = D (α) : x − y + 2z + = 61: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến mặt phẳng (P) : 3x − y + z − = (Q) : x + 4y − = đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R) : 2x − z + = A (α) : 3x − y + z − = B (α) : x − 22y + 2z + 21 = 0 C (α) : x + 4y − = D (α) : 11x + 18y + 2z − 29 = 62: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1, −1) , B(5,2,1) song song với Ox A (α) : x + y − z − = B (α) : 2y − z + = 0 C (α) : x + y − z + = D (α) : 2y − z − = 63: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2,0,1) , B( −1,1,2) song song với Ox A (α) : y − z − = B (α) : 2x + z + = C (α) : y − z + = D (α) : 2x + z − = 64: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1,3) , B(0,2,5) song song với Ox A (α) : x + y + 3z − = B (α) : 2y − z + = 0 C (α) : x + y + 3z + = D (α) : 2y − z − = 65: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A( −2, −1,3) , B(4, −2,1) song song với Oy A (α) : x + 3z − = B (α) : x + 3z + = C (α) : 2x + y − 3z + 14 = D (α) : 2x + y − 3z − 14 = 66: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(0,1,1) , B( −1,0,2) song song với Oy A (α) : y + z − = B (α) : x + z + = C (α) : y + z + = D (α) : x + z − = 67: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2, −1,4) , B(3,2, −1) song song với Oy A (α) : 5x + z + 14 = B (α) : 5x + z − 14 = Trang:8 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH C (α) : 2x − y + z − 15 = D (α) : 2x − y + z + 15 = 68: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1, −1) , B(5,2,1) song song với Oz A (α) : x + y − z − = B (α) : x + y − z + = 0 C (α) : x − y + = D (α) : x − 4y − = 69: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2,0,1) , B( −1,1,2) song song với Oz A (α) : x + 3y − = B (α) : x + 3y + = C (α) : y − z + = D (α) : 2x + z − = 70: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1,3) , B(0,2,5) song song với Oz A (α) : x + y + = B (α) : 2y − z + = 0 C (α) : x + y − = D (α) : 2y − z − = 71: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A( −5,2,1) trục Ox A (α) : x + y + = B (α) : y + 2z − = 0 C (α) : x − y + = D (α) : y − 2z = 72: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,2, −1) trục Ox A (α) : 3x + 2y − z − 14 = B (α) : y + 2z = C (α) : x − y − = D (α) : y − 2z − = 73: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1,3) trục Ox A (α) : 3y − z = B (α) : 3y + z − = C (α) : x + y − = D (α) : y − 2z + = 74: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,6, −5) trục Oy A (α) : 3y − z − 23 = B (α) : x + z + = C (α) : x + y − = D (α) : 5x + 3z = 75: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,3, −2) trục Oy A (α) : 2x − z − = B (α) : x + z + = 0 C (α) : 2x + z = D (α) : x + 3z + = 76: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(2,0,1) trục Oy A (α) : 2x − z − = B (α) : x − 2z = 0 C (α) : 2y + z − = D (α) : x + 2z − = 77: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A( −5,2,1) trục Oz A (α) : 2x + 5y = B (α) : y + 2z − = Trang:9 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH C (α) : x − y + = D (α) : y − 2z = 78: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,1,3) trục Oz A (α) : 3y − z = B (α) : x + y − = C (α) : x + z − = D (α) : x − y = 79: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(1,3, −2) trục Oz A (α) : 3x + y − = B (α) : x + y − = C (α) : 3x − y = D (α) : x − y + = 80: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Ox A (α) : x − = 0 B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = 81: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2, −1) vuông góc với Ox A (α) : y − = B (α) : x − = 0 C (α) : z + = D (α) : y + z − = 82: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(4,6, −5) vuông góc với Ox A (α) : z + = B (α) : y − = 0 C (α) : y + z − = D (α) : x − = 83: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Oy A (α) : x − = B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = 84: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2, −1) vuông góc với Oy A (α) : y − = B (α) : x − = C (α) : z + = D (α) : y + z − = 85: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(4,6, −5) vuông góc với Oy A (α) : z + = B (α) : y − = C (α) : y + z − = D (α) : x − = 86: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(2, −1,3) vuông góc với Oz A (α) : x − = B (α) : y + = C (α) : z − = D (α) : 3y + z = 87: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2, −1) vuông góc với Oy A (α) : y − = B (α) : x − = 0 C (α) : z + = D (α) : y + z − = 88: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(4,6, −5) vuông góc với Oy Trang:10 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH A (α) : z + = B (α) : y − = C (α) : y + z − = D (α) : x − = 89: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua G(1,2,3) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC A (α) : 6x + 3y + 2z − = B (α) : 6x + 3y + 2z + 18 = C (α) : 6x + 3y + 2z + = D (α) : 6x + 3y + 2z − 18 = 90: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua G(2,1, −3) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC A (α) : 3x + 6y − 2z − = B (α) : 3x + 6y − 2z − 18 = 0 C (α) : 3x + 6y + 2z − = D (α) : 3x + 6y + 2z − 18 = 91: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua G(1,1, −2) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC A (α) : 2x + 2y − z − = B (α) : 2x + 2y + z − = C (α) : 2x + 2y + z − = D (α) : 2x + 2y − z − = 92: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua G(1, −3,1) cắt trục tọa độ A, B, C cho G trọng tâm tam giác ABC A (α) : 3x + y + 3z − = B (α) : 3x − y + 3z − = 0 C (α) : 3x − y + 3z − = D (α) : 3x − y + 3z + = 93: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua H(2,1,1) cắt trục tọa độ A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A (α) : 3x + y + 3z − 10 = B (α) : 3x − y + 3z − = C (α) : 2x + y + z − = D (α) : x − y + z − = 94: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua H(4,5,6) cắt trục tọa độ A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A (α) : 4x + 5y + 6z − 77 = B (α) : 3x − y + 3z − 25 = C (α) : 2x + y + z − 19 = D (α) : x − y + z − = 95: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua H( −1,1,1) cắt trục tọa độ A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A (α) : 2x + y + z = B (α) : x + y − z + = 0 C (α) : x + 2y + z − = D (α) : x − y − z + = 96: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(9,1,1) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tứ diện OABC tích nhỏ 0 A (α) : 2x + y + z − 20 = B (α) : x + y − z − = C (α) : x + 9y + 9z − 27 = D (α) : x − y − z − = Trang:11 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH 97: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(1,2, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tứ diện OABC tích nhỏ A (α) : 2x + y + z − = B (α) : 4x + 2y + z − 12 = 0 C (α) : x + y + z − = D (α) : x − y − z + = 98: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(1,1,1) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tứ diện OABC tích nhỏ A (α) : x + y + z − = B (α) : 4x + 2y + z − = 0 C (α) : x + 2y + 3z − = D (α) : x − y − z + = 99: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(1,2,3) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho = = 3OC OA 2OB A (α) : x + y + z − = B (α) : x + 2y + 3z − 14 = C (α) : x + 2y + z − = D (α) : x − y − z + = 100: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(1,1,1) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho = OA 2OB = 3OC A (α) : x + y + z − = 0 B (α) : x + 2y + z − = C (α) : 2x + 2y + z − = D (α) : x + 2y + 3z − = 101: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M( −1,2, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho OA = OB = OC A (α) : x + y − z + = B (α) : x + 2y + z − = 0 C (α) : x + y + z − = D (α) : x + 2y + 3z − 15 = 102: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(2,1, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho OA = OB = OC A (α) : x + y + z − = B (α) : x + 2y + z − = C (α) : x + 2y + 2z − 12 = D (α) : x + 2y + 3z − 16 = 103: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M(2,1, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tam giác ABC A (α) : x + y + z − = B (α) : x + 2y + z − = 0 C (α) : x + 2y + 2z − 12 = D (α) : x + 2y + 3z − 16 = 104: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua M( −1,2, 4) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tam giác ABC 0 A (α) : x + y + z − = B (α) : x + 2y + z − = C (α) : x + 2y + 2z − 12 = D (α) : x + 2y + 3z − 16 = Trang:12 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH 105: Viết phương trình mặt phẳng (α) song song với (P) : x + y + z + = cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tứ diện OABC tích A (α) : x + y + z − = B (α) : x + y + z − = 0 C (α) : x + y + z − = D (α) : x + y + z − = 106: Viết phương trình mặt phẳng (α) song song với (P) : x + 2y + z + = cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tứ diện OABC tích A (α) : x + 2y + z + = B (α) : x + 2y + z − = C (α) : x + 2y + z − = D (α) : x + 2y + z − = cắt 107: Viết phương trình mặt phẳng (α) song song với (P) : x + 3y + 2z + = tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho tứ diện OABC tích A (α) : x + 3y + 2z − = B (α) : x + 3y + 2z + = 0 C (α) : x + 3y + 2z − = D (α) : x + 3y + 2z − = 108: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua hình chiếu A(2,3,4) trục tọa độ A (α) : 6x − y + 3z − 12 = B (α) : 6x − y − 3z − 12 = C (α) : 6x + y − 3z − 12 = D (α) : 6x + y + 3z − 12 = 109: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua hình chiếu A(1,3, −2) trục tọa độ A (α) : 6x − 2y − 3z − = B (α) : 6x + 2y − 3z − = C (α) : 6x − 2y + 3z − = D (α) : 6x + 2y + 3z − = 110: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua hình chiếu A( −2,3,5) trục tọa độ A (α) : 15x − 10y + 6z + 30 = B (α) : 15x + 10y − 6z + 30 = 0 C (α) : 15x − 10y − 6z + 30 = D (α) : 15x + 10y + 6z − 30 = 111: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(3,2,2) A hình chiếu vuông góc O lên (α) A (α) : 3x + 2y + 2z − 35 = B (α) : x + 3y + 2z − 13 = C (α) : x + y + z − = D (α) : x + 2y + 3z − 13 = 112: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A( −2,3,5) A hình chiếu vuông góc B(1,4,3) lên (α) Trang:13 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH A (α) : x + 2y + 2z − 14 = B (α) : 3x + y − 2z + 13 = C (α) : x + y + z − = D (α) : x + 2y + 3z − 19 = 113: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A(1,1, −1) A hình chiếu vuông góc B(5,2,1) lên (α) A (α) : x + 2y + 2z − = B (α) : 3x + y − 2z − = C (α) : x + y + z − = D (α) : 4x + y + 2z − = CÂU HỎI ĐÁP ÁN A D C B B D A CÂU HỎI ĐÁP ÁN 13 D 14 C 15 B 16 A 17 D 18 B 19 C 20 D 21 A 22 C CÂU HỎI ĐÁP ÁN 23 B 24 C 25 B 26 C 27 D 28 A 29 A 30 D 31 B 32 C CÂU HỎI ĐÁP ÁN 33 A 34 B 35 D 36 C 37 B 38 A 39 D 40 C 41 A 42 B CÂU HỎI ĐÁP ÁN 43 D 44 A 45 C 46 B 47 A 48 D 49 C 50 A 51 B 52 D CÂU HỎI ĐÁP ÁN 53 A 54 C 55 B 56 A 57 D 58 B 59 C 60 A 61 B 62 D CÂU HỎI ĐÁP ÁN 63 C 64 B 65 A 66 D 67 B 68 C 69 A 70 C 71 D 72 B CÂU HỎI ĐÁP ÁN 73 A 74 D 75 C 76 B 77 A 78 D 79 C 80 A 81 B 82 D Trang:14 C D 10 B 11 C 12 A ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 10-11-12-LTĐH CÂU HỎI ĐÁP ÁN 83 B 84 A 85 B 86 C 87 C 88 A 89 D 90 B CÂU HỎI ĐÁP ÁN 93 C 94 A 95 D 96 C 97 B 98 A 99 B 100 D CÂU HỎI ĐÁP ÁN 103 A 104 C 105 B 106 D 107 A 108 D 109 B 110 C 111 A CÂU HỎI ĐÁP ÁN 112 B 113 D 114 115 116 117 118 119 120 CÂU HỎI ĐÁP ÁN 121 122 123 124 125 126 127 128 129 CÂU HỎI ĐÁP ÁN 130 131 132 133 134 135 136 137 138 CÂU HỎI ĐÁP ÁN 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Trang:15 91 D 101 C 92 B 102 A ...ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 1 0-1 1-1 2-LTĐH 8: Viết phương trình mặt phẳng (P) trình mặt phẳng trung trực đoạn AB với A(1, −1, −4) , B(2,0,5)... (α) : z − = D (α) : z − = 24: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm M(2,1,5) song song với mặt phẳng (Oxz) Trang:3 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 1 0-1 1-1 2-LTĐH A (α) : y − = B (α) : y + =... − 7y − 2z − 21 = Trang:5 ThS Huỳnh Công Dũng Chuyên Toán 1 0-1 1-1 2-LTĐH 44: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm A(3,1, −1) , B(2, −1,4) (α) vuông góc với mặt phẳng (β) : 2x − y + 3z − = 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 113 bài tập trắc nghiệm phương trình mặt phẳng huỳnh công dũng , 113 bài tập trắc nghiệm phương trình mặt phẳng huỳnh công dũng , 113 bài tập trắc nghiệm phương trình mặt phẳng huỳnh công dũng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay