luận án dạy học đạo đức trong môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

221 163 0
  • Loading ...
1/221 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2017, 03:14

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI - - V èNH BY DạY HọC ĐạO ĐứC TRONG MÔN GIáO DụC CÔNG DÂN TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG THEO ĐịNH HƯớNG PHáT TRIểN NĂNG LựC LUN N TIN S KHOA HC GIO DC H NI - 2016 B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI - - V èNH BY DạY HọC ĐạO ĐứC TRONG MÔN GIáO DụC CÔNG DÂN TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG THEO ĐịNH HƯớNG PHáT TRIểN NĂNG LựC Chuyờn ngnh: Lý lun v phng phỏp dy hc b mụn Giỏo dc chớnh tr Mó s : 62.14.01.11 LUN N TIN S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn Vn C H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu iu tra, tng hp, phõn tớch v ỏnh giỏ lun ỏn l tụi thc hin Cỏc t liu c s dng lun ỏn l trung thc, cú ngun trớch dn rừ rng v cha c cụng b bt k cụng trỡnh no Tỏc gi V ỡnh By LI CM N Tụi xin dnh s kớnh trng v li cm n sõu sc ti PGS.TS Nguyn Vn C ngi ó tn tỡnh hng dn, giỳp , ng viờn, khớch l tụi sut quỏ trỡnh thc hin Lun ỏn Tụi xin by t lũng bit n ti ton th Ban Lónh o khoa, cựng cỏc thy cụ giỏo Khoa Lý lun chớnh tr - Giỏo dc cụng dõn, Trng i hc S phm H Ni, ó giỳp v to mi iu kin thun li tụi hon thnh nhim v nghiờn cu ca mỡnh Tụi xin gi li cm n trõn thnh n gia ỡnh, ngi thõn, bn bố, Ban Lónh o Trng i hc S phm Hu, th Khoa Giỏo dc Chớnh tr trng i hc S phm Hu cựng ton th quý thy cụ, anh ch em ng nghip v cỏc em sinh viờn ó ng viờn, khớch l, ng h tụi sut quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu lun ỏn H Ni, Ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi V ỡnh By DANH MC CC T VIT TT Nhng ch vit tt Quy nh vit tt Chng trỡnh CT Dy hc DH Dy hc o c DH nh hng ni dung HND i chng C Gii quyt GQV Giỏo dc cụng dõn GDCD Giỏo dc o c GD Giỏo viờn GV Hc sinh HS Hỡnh thc t chc HTTC Kt qu hc KQHT Nng lc NL Phỏt trin nng lc PTNL Phng phỏp PP Phng phỏp dy hc PPDH Phng tin PT Phng tin dy hc PTDH Quỏ trỡnh dy hc QTDH Sỏch giỏo khoa SGK Thc nghim TN Thc nghim s phm TNSP Trung hc ph thụng THPT MC LC Trang M U 1 Lớ chn ti Mc ớch nghiờn cu Khỏch th, i tng v phm vi nghiờn cu Nhim v nghiờn cu Gi thuyt khoa hc Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu Nhng lun im cn bo v .5 Nhng úng gúp ca lun ỏn .5 Kt cu ca lun ỏn .5 Chng 1: TNG QUAN CC CễNG TRèNH NGHIấN CU V DY HC O C TRONG MễN GIO DC CễNG DN TRNG TRUNG HC PH THễNG THEO NH HNG PHT TRIN NNG LC 1.1 Nghiờn cu v giỏo dc o c, dy hc o c trờn th gii 1.2 Nghiờn cu v dy hc o c trng ph thụng Vit Nam 12 1.3 Nghiờn cu v dy hc o c mụn GDCD trng THPT Vit Nam theo nh hng PTNL .21 1.4 Hng nghiờn cu ca lun ỏn .27 Tiu kt chng 29 Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN CA VIC DY HC O C TRONG MễN GIO DC CễNG DN TRNG TRUNG HC PH THễNG THEO NH HNG PHT TRIN NNG LC 30 2.1 C s lý lun ca vic dy hc o c mụn GDCD trng THPT theo nh hng PTNL .30 2.1.1 Khỏi nim o c, giỏo dc o c v dy hc o c 30 2.1.2 Nng lc v dy hc o c theo nh hng phỏt trin nng lc trng THPT 36 2.1.3 Nng lc c thự cn phỏt trin cho HS thụng qua dy hc o c mụn GDCD trng THPT 49 2.2 C s thc tin ca vic dy hc o c mụn Giỏo dc cụng dõn trng trung hc ph thụng theo nh hng phỏt trin nng lc .57 2.2.1 Thc trng dy hc o c mụn Giỏo dc cụng dõn trng trung hc ph thụng theo nh hng phỏt trin nng lc 57 2.2.2 ỏnh giỏ thc trng dy hc o c mụn Giỏo dc cụng dõn trng trung hc ph thụng theo nh hng phỏt trin nng lc 71 2.2.3 Nhng t cho vic dy hc o c mụn GDCD trng THPT theo nh hng phỏt trin nng lc 73 Tiu kt chng 74 Chng 3: BIN PHP DY HC O C TRONG MễN GIO DC CễNG DN TRNG TRUNG HC PH THễNG THEO NH HNG PHT TRIN NNG LC 75 3.1 Nguyờn tc dy hc o c mụn Giỏo dc cụng dõn trng trung hc ph thụng theo nh hng phỏt trin nng lc .75 3.1.1 Phi m bo k tha c nhng u im ca dy hc theo nh hng ni dung 75 3.1.2 Phi m bo tớnh giỏo dc 76 3.1.3 Phi m bo tớnh thc tin 77 3.1.4 Phi phự hp vi c im tõm - sinh lý, trỡnh ca hc sinh 78 3.1.5 Phi m bo tng cng hot ng thc tin v tri nghim thc t cho HS 78 3.1.6 Phi m bo giỳp HS rốn luyn kh nng huy ng tng hp mi ngun lc vo gii quyt cỏc , tỡnh thc tin 79 3.2 Bin phỏp t chc dy hc o c mụn GDCD trng THPT theo nh hng phỏt trin nng lc 80 3.2.1 Xỏc nh ni dung dy hc o c mụn Giỏo dc cụng dõn trng THPT theo nh hng phỏt trin nng lc 80 3.2.2 T chc hot ng dy hc trờn lp 91 3.2.3 ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh 110 Tiu kt chng 117 Chng 4: THC NGHIM S PHM 119 4.1 K hoch thc nghim s phm 119 4.1.1 Mc ớch thc nghim s phm 119 4.1.2 i tng thc nghim 119 4.1.3 Giỏo viờn thc nghim s phm 119 4.1.4 Ni dung thc nghim s phm 119 4.2 Phng phỏp thc nghim s phm v quỏ trỡnh chun b .120 4.2.1 Phng phỏp thc nghim s phm 120 4.2.2 Quỏ trỡnh chun b thc nghim s phm 121 4.3 Trin khai thc nghim 125 4.3.1 Thc nghim ln 125 4.3.2 Thc nghim ln 135 4.3.3 ỏnh giỏ ca giỏo viờn v hc sinh sau thc nghim 144 4.3.4 ỏnh giỏ chung v kt qu thc nghim 146 Tiu kt chng 147 KT LUN V KIN NGH 148 DANH MC CC CễNG TRèNH LIấN QUAN N LUN N CễNG B.151 TI LIU THAM KHO 154 PH LC DANH MC CC BNG Bng 2.1 So sỏnh DH mụn GDCD trng THPT theo HND v DH mụn GDCD trng THPT theo nh hng PTNL 47 Bng 2.2 Mụ t NL ng x v gii quyt phự hp vi cỏc giỏ tr, chun mc o c 54 Bng 2.3 Mụ t cỏc mc phỏt trin NL ng x v gii quyt phự hp vi cỏc giỏ tr, chun mc o c 55 Bng 2.4: Phõn phi chng trỡnh phn Cụng dõn vi o c ca mụn GDCD THPT 59 Bng 3.1 xut sp xp, cu trỳc li cỏc ch DH CT mụn GDCD THPT hin hnh 84 Bng 4.1 Ni dung dy thc nghim 120 Bng 4.2: Thang ỏnh giỏ NL ca HS dy hc o c (mụn GDCD) THPT 122 Bng 4.3: Phõn phi tn s im ỏnh giỏ NL ca HS nhúm lp C v TN cha cú tỏc ng s phm TN ln 125 Bng 4.4 Mc NL ca HS hai nhúm TN v C cha cú tỏc ng s phm 126 Bng 4.5 Cỏc tham s c trng ca bi kim tra ỏnh giỏ NL u vo ca HS nhúm C v HS nhúm TN 127 Bng 4.6: Phõn phi tn s im ỏnh giỏ NL ca HS nhúm lp C v TN qua bi kim tra s TN ln 128 Bng 4.7: Mc NL ca HS hai nhúm C v TN qua kt qu bi kim tra s TN ln 129 Bng 4.8 Cỏc tham s c trng ca bi kim tra s TN ln 130 Bng 4.9: Phõn phi tn s im ỏnh giỏ NL HS qua bi kim tra s TN ln 131 Bng 4.10: Mc NL ca HS hai nhúm qua kt qu bi kim tra s TN ln 132 Bng 4.11 Cỏc tham s c trng ca bi kim tra s TN ln 133 Bng 4.12 Phõn phi tn s im ỏnh giỏ NL ca HS nhúm TN v C cha cú tỏc ng s phm TN ln 135 Bng 4.13: Mc NL ca HS hai nhúm TN v C cha cú tỏc ng s phm TN ln 136 Bng 4.14 Cỏc tham s c trng ca bi kim tra ỏnh giỏ NL u vo ca HS nhúm C v HS nhúm TN TN ln 137 Bng 4.15: Phõn phi tn s im ỏnh giỏ NL HS qua bi kim tra s TN ln 138 Bng 4.16: Mc NL ca HS hai nhúm C v TN qua kt qu bi kim tra s TN ln 139 Bng 4.17 Cỏc tham s c trng ca bi kim tra s TN ln 140 Bng 4.18: Phõn phi tn s im ỏnh giỏ NL HS qua bi kim tra s TN ln 141 Bng 4.19: Mc NL ca HS hai nhúm qua kt qu bi kim tra s TN ln 142 Bng 4.20 Cỏc tham s c trng ca bi kim tra s TN ln 143 29 Hot ng 2: S dng kt hp phng phỏp nghiờn cu trng hp in hỡnh vi m thoi, tho lun nhúm giỳp HS hiu ch hụn nhõn nc ta hin - GV chia nhúm v yờu cu HS nghiờn cu phn b (Ch hụn nhõn nc ta hin nay) SGK, tr80-81 v mi nhúm tr li cỏc cõu hi sau: + Quan nim cha m t õu ngi y - Rốn luyn cho HS NL ng x phự hp vi giỏ tr, cú phự hp vi ch hụn nhõn nc ta chun mc o c, NL hp tỏc, NL giao tip hin hay khụng ? Ti ? + Theo em, hụn nhõn t nguyn v tin b l hụn nhõn nh th no? Cho vớ d minh + Theo cỏc em, cỏc cỏ nhõn cú nờn lm dng quyn t li hụn hay khụng ? Ti sao? + Vic li hụn gia v v chng thng dn - Giỳp HS bit v hiu c ni dung c bn ca n nhng hu qu gỡ? Cho vớ d + Quan nimtrai cú th ly nm thờ by ch hụn nhõn nc ta hin thip, gỏi chớnh chuyờn ch ly mt chng cú phự hp vi ch hụn nhõn nc ta hin hay khụng ? Ti ? + Cú ý kin cho rng hụn nhõn, gia v v chng kim c nhiu tin hn thỡ ngi ú cú vai trũ quyt nh v cú nhiu quyn hn Em cú ng ý vi ý kin trờn hay khụng ? Ti ? + V chng phi lm gỡ m bo s bỡnh ng hụn nhõn? Cho vớ d - HS tho lun theo nhúm, cỏc nhúm ln lt a cõu tr li - GV t chc cho c lp tho lun, b sung v GV a nhn xột, cung cp thụng tin phn hi - GV hi: Theo cỏc em, ch hụn nhõn nc ta hin cú phự hp v tin b hay khụng? Ti sao? - HS tr li - GV nhn xột v hi: Nhng nguyờn tc c bn ca ch hụn nhõn v gia ỡnh ca nc (Tớch hp, liờn h kin thc phỏp lut) ta c th hin rừ bn quy phm phỏp lut no? - HS tr li - GV nhn xột, cung cp thụng tin phn hi v hi: Nhng nguyờn tc c bn ca ch hụn nhõn v gia ỡnh ca nc ta c th 30 hin rừ Lut Hụn nhõn v gia ỡnh ó c sa i, b sung nm 2014 - GV hi: Vic trỡ mi quan h hụn nhan - Giỳp HS rốn luyn kh nng phỏt hin, gii quyt tt p, bn vng thng gp phi nhng thỏch thc no? Nhng nguyờn nhõn ch yu no dn n tỡnh trng li hụn ang ngy cng tng xó hi chỳng ta? - HS tr li - GV nhn xột v hi: Theo cỏc em, nhng giỏ tr o c no gúp phn to nờn, trỡ mi quan h hụn nhõn bn vng, tin b? Ti sao? - HS tr li - GV nhn xột, cung cp thụng tin phn hi - GV chia nhúm, yờu cu cỏc nhúm tr li cỏc cõu hi: + Cỏc nhúm HS nam: xõy dng quan h hụn nhõn bn vng, bn thõn ngi chng cn phi - Giỳp HS hiu, liờn h vi bn thõn v nhng iu nờn thc hin v nờn trỏnh hụn nhõn (chỳ ý thc hin v trỏnh nhng iu gỡ? Ti sao? s phõn húa giao nhim v hc cho HS) + Cỏc nhúm HS n: xõy dng quan h hụn nhõn bn vng, bn thõn ngi v cn phi thc hin v trỏnh nhng iu gỡ? Ti sao? - HS tho lun, tr li - C lp tho lun, b sung - GV nhn xột, b sung v hi: trỡ quan h hụn nhõn tt p thỡ bờn cnh trỏch nhim ca ngi v v chng, nhng ngi thõn nh cha m bờn v, bờn chng v cỏi ca h cú vi trũ gỡ hay khụng? Ti sao? - HS tr li - GV nhn xột v hi: Cỏc em cn lm gỡ giỳp cha m mỡnh xõy dng, trỡ quan h hụn nhõn bn vng, tin b? - HS tr li - GV nhn xột, ỏnh giỏ THC HNH, LUYN TP - GV yờu cu HS nghiờn cu tr li cỏc cõu hi ca cõu hi/bi (Trong phn Bin son cõu hi/bi tp/nhim v hc tp) - HS thc hin nhim v hc - GV hng dn c lp tho lun, b dung - Rốn luyn cho HS NL ng x v GQV phự hp vi giỏ tr, chun mc o c, NL giao tip 31 - GV nhn xột, ỏnh giỏ, kt lun - GV chia nhúm, yờu cu cỏc nhúm HS thc hin nhim v nh sau: - Rốn luyn cho HS kh nng phỏt hin, gii quyt Nhúm 1,3,5, : Nghiờn cu trng hp v ny sinh i sng hụn nhõn tr li cỏc cõu hi cõu hi/bi (Trong phn Bin son cõu hi/bi tp/nhim v hc tp) Nhúm 2,4,6,: Nghiờn cu trng hp v tr li cỏc cõu hi cõu hi/bi 10 (Trong phn Bin son cõu hi/bi tp/nhim v hc tp) - HS thc hin nhim v hc - GV hng dn c lp tho lun, trao i b sung - GV nhn xột, ỏnh giỏ, cung cp thụng tin phn hi CNG C V HNG DN T HC - GV yờu cu HS nhc li nhng iu cỏc em lnh hi c qua gi hc - HS tr li -GV nhn xột v hi: Nhng giỏ tr c bn no gi - Giỳp HS ý thc c nhng giỏ tr o c gúp vai trũ nn tng cho quan h hụn nhõn bn vng, phn to nờn, trỡ mt quan h hụn nhõn bn tt p? vng, tt p - HS tr li - GV nhn xột v hi: Nhng ngi cuc - Giỳp HS rốn luyn NL ng x, NL giao tip (v, chng, cỏi, ) cn phi lm gỡ m bo cỏc em l mt phn i sng hụn nhõn ca trỡ mi quan h hụn nhõn bn vng, tt p? cha m v tham gia i sng hụn nhõn ca bn - HS tr li thõn sau ny - GV nhn xột v hi: sau ny cú th kt hụn v trỡ mi quan h hụn nhõn bn vng, tt p, Cỏc em thy bn thõn mỡnh cn phi trang b, - Giỳp HS cng c, khc sõu bi hc hon thin thờm nhng hiu bit, k nng no? Ti sao? - HS tr li - GV nhn xột, yờu cu HS v nh tip tc suy ngh tr li cỏc cõu hi trờn v thc hin thờm mt s yờu cu sau: + Quan sỏt, suy ngh tỡm nhng biu hin - Giỳp HS phỏt trin NL t hc, rốn luyn t khụng ỳng, nờn trỏnh v nhng iu ỳng n, hon thin bn thõn nờn thc hin i sng hụn nhõn + Tip tc tỡm hiu xem nhng phm cht (giỏ tr) o c no gúp phn xõy dng, trỡ mi quan h hụn nhõn bn vng, tt p? + Tỡm hiu ni dung Lut Hụn nhõn v gia ỡnh (sa i, b sung nm 2014) + Lm bi tr86 SGK 32 + c, tỡm hiu v chun b trc cỏc cõu hi, thc mc liờn quan n phn 3:Hụn nhõn (SGK tr.8184) trao i vi cỏc bn v vi GV gi hc sau Tit 3: Gia ỡnh Ni dung hot ng KHM PH - GV t cõu hi: Cỏc em hóy c cỏc gi ý sau õy v cho bit ú l ni no? Vỡ sao? + ú l ni chỳng ta tỡm v c an i, nõng + ú l ni nhng mún n n s cng tr thnh m v + ú l ni tin bc khụng quớ bng tỡnh yờu thng + ú l ni c nc sụi cng reo lờn nim vui v hnh phỳc, - HS tr li - GV nhn xột v dn dt HS vo gi hc: Cỏc em thõn mn ! Trong hai phn trc, chỳng ta ó cng tỡm hiu v tỡnh yờu v hụn nhõn Chỳng ta bit rng tỡnh yờu chõn chớnh s dn chỳng ta n mi quan h hụn nhõn tt p, bn vng V quan h hụn nhõn tt p, bn vng s luụn l nn tng cho mt gia ỡnh hnh phỳc Vy chỳng ta phi lm gỡ gia ỡnh mói mói l ni ngn la tỡnh yờu khụng ngng c thp sỏng, ni nhng giỏ tr ca tỡnh yờu v hụn nhõn luụn kt tinh, hin hu thnh nhng giỏ tr ht sc thiờng liờng, gn gi cuc sng ca mi chỳng ta? Chỳng ta s cựng tỡm hiu phn tip theo ca ch /bi hc: phn 3.Gia ỡnh - GV thụng bỏo mc tiờu, gii thiu khỏi quỏt cu trỳc ni dung phn v mt s lu ý v phng phỏp hc Mc tiờu - To tũ mũ, hng thỳ cho HS - Khi dy tỡnh cm, hng s quan tõm ca HS i vi bi hc - nh hng mc tiờu, ni dung v phng phỏp hc cho HS KT NI Hot ng 1: S dng kt hp phng phỏp m thoi, nghiờn cu trng hp in hỡnh, thuyt trỡnh giỳp HS hỡnh thnh khỏi nim gia ỡnh - GV mi HS gii thiu v gia ỡnh mỡnh - HS thc hin theo yờu cu ca GV - GV hi: Theo em, cỏc thnh viờn gia ỡnh thng c gn bú vi bi nhng mi quan h c bn no? - Rốn luyn cho HS NL ng x phự hp vi giỏ tr, chun mc o c, NL hp tỏc, NL giao - HS tr li 33 - GV nhn xột v yờu cu HS gp SGK tr tip li cõu hi: Vy theo cỏch hiu ca cỏc em thỡ - Giỳp HS hỡnh thnh quan nim ỳng n v gia gia ỡnh l gỡ? ỡnh - HS tr li - GV mi HS m SGK, i chiu khỏi nim cỏc em nh ngha vi khỏi nim SGK - GV nhn xột, kt lun v yờu cu HS nghiờn cu, tr li cõu hi liờn quan n trng hp - Giỳp HS bit ngoi cỏch hiu SGK, cũn nhiu cỏch hiu, quan nim khỏc v gia ỡnh Cõu hi/bi 14 (Trong phn Bin son cõu hi/bi tp/nhim v hc tp) - HS thc hin nhim v hc - GV hng dn c lp tho lun, b sung - GV nhn xột, cung cp thụng tin phn hi v hi: Ngoi khỏi nim gia ỡnh SGK, em cũn bit khỏi nim no khỏc hay khụng? - HS tr li - GV nhn xột v hi: Ngi ta cú th nh ngha gia ỡnh theo nhng cỏch hiu v bng nhng khỏi nim khỏc Chng hn: "Gia ỡnh l mt ngụi nh an ton cho ta trỳ ng cuc i"; "Gia ỡnh cho ta nhng ba cm m ỏp, y tỡnh thng yờu m i xa cng nh"; "Gia ỡnh l ni ta hc cỏch yờu - Giỳp HS dy, lm sõu sc thờm nhng tỡnh thng, quan tõm,chm súc ngi khỏc ngoi cm ca cỏc em dnh cho gia ỡnh bn thõn ta"; khỏi nim SGK cng ch l mt cỏch hiu s ú Mi chỳng ta hóy t nh ngha GIA èNH bng nhng hiu bit, nhng tri nghim v nhng tỡnh cm chõn thnh ni tim Khi y chỳng ta khụng cn phi hc thuc m mói ghi nh, hai ch GIA èNH s luụn nm trỏi tim, tõm hn v mỏch bo cho chỳng ta bit mỡnh phi lm gỡ cho gia ỡnh, ngi thõn ca mỡnh Hot ng 2: S dng kt hp phng phỏp nghiờn cu trng hp in hỡnh vi m thoi, tho lun nhúm giỳp HS hiu chc nng ca gia ỡnh - GV chia nhúm, yờu cu HS nghiờn cu phn b Chc nng ca gia ỡnh SGK tr82-83 - Giỳp HS bit, hiu c cỏc chc nng cng v tr li cõu hi sau: Vic thc hin cỏc chc nh vai trũ ca gia ỡnh, hiu c cha m, ngi nng ca gia ỡnh thng to ỏp lc, t gỏnh thõn ó phi vt v, hy sinh trỡ v mang li nng trỏch nhim lờn nhng thnh viờn no cho gia ỡnh mt cuc sng tt p gia ỡnh? Ti sao? - HS tho lun v tr li cõu hi 34 - C lp tho lun, b sung - GV nhn xột, cung cp thụng tin phn hi, chia nhúm v yờu cu cỏc nhúm nghiờn cu trng hp sau tho lun, tr li cỏc cõu hi kốm theo: Nhúm 1,3,5, : Nghiờn cu, tr li cõu hi liờn - Rốn luyn cho HS kh nng phỏt hin, ng x quan n trng hp Cõu hi/bi tp15 phự hp trc nhng hon cnh c th ca gia (Trong phn Bin son cõu hi/bi ỡnh tp/nhim v hc tp) Nhúm 2,4,6, : nghiờn cu, tr li cõu hi liờn quan n trng hp Cõu hi/bi 16 (Trong phn Bin son cõu hi/bi tp/nhim v hc tp) - HS thc hin nhim v hc - GV hng dn c lp tho lun, b sung - GV nhn xột, ỏnh giỏ v cung cp thụng tin phn hi - GV hi: T nhng chc nng ca gia ỡnh v nhng trng hp va tho lun trờn, theo cỏc em gia ỡnh cú vi trũ nh th no i vi s phỏt trin ca mi cỏ nhõn cng nh s phỏt trin ca xó hi? - HS tr li - GV nhn xột, ỏnh giỏ v cung cp thụng tin phn hi Hot ng 3: S dng kt hp phng phỏp m thoi vi tho lun nhúm giỳp HS hiu nhng giỏ tr gúp phn to nờn, trỡ mt gia ỡnh hnh phỳc v nhng iu nờn thc hin cú mt gia ỡnh m m, hnh phỳc - GV hi: Theo cỏc em, mt gia ỡnh hnh phỳc l mt gia ỡnh nh th no? - HS tr li - GV nhn xột v hi: Theo cỏc em, nhng giỏ tr o c no gúp phn to nờn, trỡ trỡ mt gia ỡnh hnh phỳc? Ti sao? - Rốn luyn cho HS NL ng x v GQV phự hp vi giỏ tr, chun mc o c, NL giao tip, - HS tr li NL hp tỏc - C lp tho lun, b sung - GV nhn xột, cung cp thụng tin phn hi - GV chia nhúm, yờu cu cỏc nhúm tho lun tr li cõu hi sau: + Cỏc nhúm 1,3,5, : L mt thnh viờn ca gia - Giỳp cỏc em ý thc c vai trũ, v trớ, trỏch ỡnh, chỳng ta cn lm gỡ mang li hnh phỳc nhim ca mỡnh gia ỡnh cho ngi thõn cng nh gia ỡnh ca mỡnh? 35 + Cỏc nhúm 2,4,6 : Quyn, ngha v gia cỏc thnh viờn khỏc ca gia ỡnh c quy nh (Tớch hp, dng kin thc phỏp lut) Lut hụn nhõn v gia ỡnh (2014)nh th no? - HS thc hin nhim v hc - GV hng dn c lp tho lun, b sung - GV nhn xột, ỏnh giỏ, cung cp thụng tin phn hi v hi: Cú ý kin cho rng cha m phi l nhng ngi chu trỏch nhim chớnh vic xõy dng gia ỡnh hnh phỳc, m m Em cú ng ý hay khụng? Ti sao? - HS tr li - GV nhn xột THC HNH, LUYN TP - GV: Cú ý kin cho rng "Cũn iu gỡ tt p hn ngoi s tụn trng, quan tõm v thu hiu m cha m v cỏi cú th trao cho Em cú ng ý vi ý kin trờn hay khụng? Ti sao? - HS tr li - GV nhn xột v hi: Em cú t tin l mỡnh ó thc s thu hiu nhng thnh viờn khỏc - Giỳp HS ý thc c vai trũ ca s tụn trng, quan tõm, thu hiu, i sng gia ỡnh v gia ỡnh ca mỡnh hay cha? - GV nhn xột v hi: Trong cuc sng hng ch ng iu chnh, rốn luyn nhng thỏi , k ngy, cỏc em ó lm gỡ th hin s tụn nng tng ng trng, quan tõm v thu hiu i vi nhng thnh viờn khỏc gia ỡnh ca mỡnh? - HS tr li - GV nhn xột, chia nhúm v yờu cu HS tho - Giỳp HS rốn luyn kh nng phỏt hin, ng x lun tr li cõu hi: Nhiu gia ỡnh xó v gii quyt phự hp trc cỏc ny sinh hi chỳng ta ó hoc ang ng trc nguy c i sng gia ỡnh hin ti v sau ny tan v Hu qu t nhng s v ú s gõy au kh, thit thũi cho rt nhiu ngi Em hóy ch vi nguyờn nhõn chớnh dn n s tan v ca nhiu gia ỡnh hin v a bin phỏp hn ch tỡnh trng núi trờn - HS tho lun, trỡnh by ý kin - C lp tho lun, b sung - GV nhn xột, ỏnh giỏ CNG C V HNG DN T HC - GV: Cỏc em cú bit t family (gia ỡnh) ting Anh c gii thớch nh th no khụng? - HS tr li - To hng thỳ hc cho HS - GV cung cp thụng tin phn hi: FAMILY = - Tớch hp, dng kin thc ting Anh Father And Mother, I Love You - GV mi HS chia s mt s cõu th/danh - Giỳp HS rốn luyn NL ng x, NL giao tip, ngụn/bi hỏt v ch gia ỡnh v cho bit cm NL t hc 36 xỳc/suy ngh ca cỏc em v nhng cõu th/danh ngụn/bi hỏt ú - HS c th /hỏt v chia s cm xỳc ca mỡnh - GV nhn xột v hi: Nhng giỏ tr o c no gúp phn to nờn tỡnh yờu chõn chớnh, quan h hụn nhõn tt p, bn vng v mt gia ỡnh hnh phỳc, m m ? - HS tr li, c lp b sung - GV nhn xột, b sung v yờu cu HS: Dựng s t h thng húa nhng iu em ó hc c t ch Cụng dõn vi tỡnh yờu, hụn nhõn v gia ỡnh - HS thc hin nhim v hc v trỡnh by sn phm - C lp tho lun, nhn xột, b sung - GV nhn xột, ỏnh giỏ v yờu cu HS v nh: + Tip tc quan sỏt, suy ngh tỡm nhng biu hin khụng ỳng, nờn trỏnh v nhng iu ỳng n, nờn thc hin cuc sng tỡnh yờu, hụn nhõn v gia ỡnh + Tip tc tỡm hiu xem nhng phm cht (giỏ tr) o c no gúp phn to nờn tỡnh yờu chõn chớnh, quan h hụn nhõn tt p, bn vng v mt gia ỡnh hnh phỳc, m m? V bn thõn cỏc em thy mỡnh cn phi lm gỡ cú c nhng phm cht ú? + Tip tc tỡm hiu nhng quy nh liờn quan n hụn nhõn v gia ỡnh Lut Hụn nhõn v gia ỡnh (sa i, b sung nm 2014) v nhng ni dung liờn quan B lut hỡnh s v B lut dõn s hin hnh + Lm bi 5,6 tr.86 SGK + c, tỡm hiu v chun b trc cỏc cõu hi, thc mc liờn quan n bi 13: Cụng dõn vi cng ng (SGK tr.86-94) trao i vi cỏc bn v vi GV gi hc sau - Tớch hp, dng kin thc hc, õm nhc, - Giỳp HS cng c, khc sõu cỏc giỏ tr o c xuyờn sut ca bi hc - Giỳp HS phỏt trin NL t hc, t rốn luyn k nng 37 PHIU HC TP (Tho lun v tr li cỏc cõu hi thi gian phỳt) Hng l mt cụ gỏi xinh xn, ngõy th, Hi v Thnh l bn cựng lp lin ny sinh ý nh trờu ựa Hai ngi thỏch nhau, nu tỏn c Hng thỡ ngi s mt mt chu bia ói ngi thng cuc - Theo em, trng hp trờn hnh ng ca Hi v Thnh cú ỳng hay khụng? Ti sao? - Nu em l anh trai hoc em trai ca Hng, em vụ tỡnh bit c v cuc thỏch ca Hi v Thnh, em s lm gỡ? Ti sao? - Nu em l ch gỏi hoc em gỏi ca Hi (hoc Thnh), em vụ tỡnh bit c v cuc thỏch ca Hi v Thnh, em s lm gỡ? Ti sao? PHIU HC TP (Tho lun v tr li cõu hi thi gian phỳt) Nhúm 1,3: Ti nờn trỏnh vic yờu ng quỏ sm? Nhúm 5,7: Vỡ khụng nờn quan h tỡnh dc sm hoc quan h tỡnh dc trc hụn nhõn? Nhúm 2,4: Hóy k tờn mt s bnh, dch bnh d lan truyn v lõy nhim qua ng tỡnh dc Nhúm 6,8: Hóy k nhng bin phỏp trỏnh thai an ton v hiu qu nht m em bit PHIU HC TP (Tho lun v tr li cõu hi thi gian phỳt) Gia hai cp v chng: cp t ý v vi nhau, khụng ng ký kt hụn v cp cú ng ký kt hụn cú s khỏc c bn no ? S khỏc T ý v vi nhau, cha ng ký kt hụn Cú ng ký kt hụn PHIU HC TP (Tho lun v tr li cõu hi thi gian phỳt) Cỏc nhúm HS nam: xõy dng quan h hụn nhõn bn vng, theo cỏc em, bn thõn ngi chng cn phi thc hin v trỏnh nhng iu gỡ? Ti sao? Cỏc nhúm HS n: xõy dng quan h hụn nhõn bn vng, theo cỏc em, bn thõn ngi v cn phi thc hin v trỏnh nhng iu gỡ? Ti sao? 38 PHIU HC TP 5A (Tho lun v tr li cõu hi thi gian phỳt) Anh A v ch B ó t chc ỏm ci c 10 nm v cú vi hai a nhng hai ngi cha ng ký kt hụn Gn õy anh A cú quan h tỡnh cm vi cụ C v hai ngi ó mt ng ký kt hụn Sau ng ký kt hụn, cụ C ó kin cụ B vỡ cho rng cụ B ó cp chng ca mỡnh a Theo em, vic cụ C kin cụ B cú ỳng hay khụng? Ti sao? b Trong trng hp trờn, nhng ó vi phm ch hụn nhõn v gia ỡnh ca nc ta? Ti sao? c Trong trng hp trờn, nhng phi chu thit thũi nhiu nht? Ti sao? d Em rỳt bi hc gỡ cho bn thõn t trng hp trờn? PHIU HC TP 5B (Tho lun v tr li cõu hi thi gian phỳt) a Quan nim cha m t õu ngi y cú phự hp vi ch hụn nhõn nc ta hin hay khụng ? Ti ? b Theo em, hụn nhõn t nguyn v tin b l hụn nhõn nh th no? Cho vớ d minh c Theo cỏc em, cỏc cỏ nhõn cú nờn lm dng quyn t li hụn hay khụng ? Ti sao? d Vic li hụn gia v v chng thng dn n nhng hu qu gỡ? Cho vớ d PHIU HC TP 6A (Tho lun v tr li cõu hi thi gian phỳt) Bn A (hc lp 10D) sng cựng cha m v b ni gi yu Cha m A m ca hng buụn bỏn v kim c rt nhiu tin, cụng vic kinh doanh ũi hi cha m ca A thng xuyờn phi vng nh t sỏng sm n ti khuya Hng ngy, vic chm súc b ni v A c cha m giao cho ngi giỳp vic ca gia ỡnh lo Ngoi thi gian hc trng, cha m sn sng b nhiu tin cho A i hc thờm v mi gia s v dy nh a Theo em, trng hp gia ỡnh bn A nhng chc nng no ó c thc hin tt hoc cha tt? Ti sao? b Nhng trng hp nh gia ỡnh bn A cú xut hin nhiu xó hi ta hay khụng? Nu l A trng hp trờn, em thy mỡnh cn phi lm gỡ? Ti sao? PHIU HC TP 6B (Tho lun v tr li cõu hi thi gian phỳt) M (hc lp 10) v em trai (ang hc lp 8) sng cựng ụng b ni ó gi yu v cha m Cha m M u l cụng nhõn, gn õy cha M hay au m nờn thu nhp gim sỳt, cuc sng ca gia ỡnh khú khn hn Dự cuc sng cú khú khn nhng ụng b v cha m ht mc thng yờu, dy bo, ng viờn v to iu kin M v em trai c hc hnh y M quyt nh hc ht lp 10 s ngh hc i lm, vi mong mun va bt gỏnh nng cho cha m va cựng cha m chm súc ụng b v lo cho em trai tt hn a Em cú ng ý vi quyt nh ca M hay khụng? Ti sao? 39 b Theo cỏc em, gia ỡnh bn M trng hp trờn ó thc hin tt cỏc chc nng ca gia ỡnh hay cha? Ti sao? c Nu l M trng hp trờn thỡ em s lm gỡ? Rỳt kinh nghim sau dy thc nghim: 40 Ph lc 4: PHNG PHP X Lí KT QU THC NGHIM Sau cú s liu, NCS tng hp v x lý kt qu theo phng phỏp thng k toỏn hc khoa hc giỏo dc [25, Tr 12-30] Trỡnh t thc hin nh sau: Lp bng phõn phi tn s, tn sut, tn sut tớch ly; V th biu din tn s, tn sut t bng s liu tng ng; V ng ly tớch t bng phõn phi tn sut tớch ly; Tớnh cỏc tham s c trng: im trung bỡnh, phng sai v lch chun, h s bin thiờn, quy mụ nh hng v phộp kim chng T-test c lp a) im trung bỡnh ( x ): l tham s xỏc nh giỏ tr trung bỡnh ca dóy s thng kờ, k ni xi Trong ú: n l tng s bi kim tra, xi l giỏ tr n i c tớnh theo cụng thc: x im s; ni l s bi kim tra cú im s l xi b) Phng sai v lch chun: l cỏc tham s o mc phõn tỏn ca cỏc s liu quanh giỏ tr trung bỡnh cng - Phng sai: S k ni xi x n i - lch chun (S): phn ỏnh mc phõn tỏn so vi im trung bỡnh, S cng nh chng t s liu cng ớt phõn tỏn v chớnh xỏc cng cao; giỏ tr ny cú ý ngha quan trng so sỏnh kt qu cú giỏ tr trung bỡnh nh nhau, tớnh theo cụng thc: S k ni x i x n i - Sai s tiờu chun: m S n c) H s bin thiờn: phn ỏnh mc dao ng gia cỏc s liu, dao ng cng nh thỡ kt qu cng ỏng tin cy, v ngc li, dao ng cng ln thỡ kt qu cng ớt tin cy H s bin thiờn c tớnh theo cụng thc: C V % S 100 x Kt qu ca h s bin thiờn (CV%) c a vo xột cỏc mc nh sau: CV% = (0 - 10): dao ng nh Kt qu ỏng tin cy nht CV% = (10 - 30): dao trung bỡnh Kt qu ỏng tin cy CV% = (30 - 100): dao ng ln Kt qu ớt tin cy 41 d) Mc nh hng (ES): Giỏ tr mc nh hng cho bit nhng tỏc ng ca nghiờn cu cú thc t v cú ý ngha Trong ú, ES c tớnh theo cụng thc: Giỏ tr TBNhúm thc nghim - Giỏ tr TBNhúm i chng ES = lch chunNhúm i chng gii thớch giỏ tr ca mc nh hng, s dng Bng tiờu ca Cohen: Giỏ tr ES > 1,00 0,80 1,00 0,50 0,79 0,20 0,49 < 0,20 nh hng Rt ln Ln Trung bỡnh Nh Rt nh e) Phộp kim chng T-test c lp Giỏ tr P P 0,05 P > 0,05 Chờnh lch giỏ tr trung bỡnh ca nhúm Chờnh lch cú ý ngha: xy tỏc ng, khụng phi ngu nhiờn Chờnh lch khụng cú ý ngha: xy ngu nhiờn tin cy phn ỏnh sai khỏc gia phng ỏn TN v C, cho phộp chp nhn hay bỏc b kt qu, c thc hin bng phộp th T-test tỡm giỏ tr P vi tin cy l 95% Kt qu TN ch c chp nhn giỏ tr P < 0,05 Nu giỏ tr P > 0,05 kt qu TN s b loi, cỏc bin phỏp ỏp dng khụng cú ý ngha f H s tng quan: Cụng thc tớnh h s tng quan: r = correl (array1,array2) kt lun v mc tng quan (giỏ tr r), s dng Bng Hopkins: Giỏ tr r < 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 0,9 0,9 - Mc tng quan Rt nh Nh Trung bỡnh Ln Rt ln Gn nh hon ton 42 PHIU NH GI CA GIO VIấN V TIT DY THC NGHIM giỳp chỳng tụi cú thờm thụng tin v kt qu dy hc lp thc nghim, kớnh ngh quý Thy (cụ) cho bit ý kin ca mỡnh thụng qua quỏ trỡnh tham d tit dy thc nghim bng vic tr li nhng cõu hi sau õy (ỏnh du x vo ụ c chn) ỏnh giỏ Ni dung TT ng Khụng ý ng ý HS nhúm lp TN nhn thc v phõn bit cỏc giỏ tr, chun mc o c, sõu sc hn so vi HS nhúm C Hng thỳ hn quỏ trỡnh hc ca HS nhúm lp TN tt hn HS nhúm C HS nhúm lp TN ch ng, tớch cc, t giỏc hn HS nhúm C Kh nng phỏt hin v GQV ca HS nhúm lp TN cú s tin b hn so vi HS nhúm lp C k hoch dy hc (giỏo ỏn) TN phự hp vi yờu cu ca DH theo nh hng PTNL Cn cu trỳc li cỏc ni dung dy hc o c CT, SGK mụn GDCD THPT theo hng xõy dng cỏc ch tớch hp Quy trỡnh v cỏc bin phỏp dy hc o c c ỏp dng quỏ trỡnh TN ó bc u ỏp ng c yờu cu ca dy hc theo H phỏt trin NL Thy cụ cho bit mt s xut, b sung, thay i v giỏo ỏn ging dy lp thc nghim: 43 PHIU NH GI CA HC SINH V TIT DY THC NGHIM giỳp chỳng tụi cú thờm thụng tin v kt qu dy hc lp thc nghim, ngh cỏc em cho bit ý kin ca mỡnh thụng qua quỏ trỡnh tham gia tit hc thc nghim bng vic tr li nhng cõu hi sau õy (ỏnh du x vo ụ c chn) ỏnh giỏ Ni dung TT ng Khụng ý ng ý Bi hc o c cỏc gi dy TN thit thc, gn gi vi cuc sng Bi hc o c cỏc gi dy TN hp dn, hng thỳ Cỏc bi hc o c cỏc gi dy TN giỳp cỏc em thy cn phi sng cú trỏch nhim hn i vi bn thõn, gia ỡnh, cng ng, quờ hng, T quc v nhõn loi Vic t ỏnh giỏ v ỏnh giỏ ln quỏ trỡnh hc l rt cn thit v thỳ v Tit hc cỏc gi dy TN giỳp bn thõn nhn c nhng u im, hn ch ca bn thõn t hon thin Tit hc cỏc gi dy TN mang li cho cỏc em nhiu cm xỳc tớch cc Bi hc o c cỏc gi dy TN giỳp bn thõn hc hi, rốn luyn c mt s k nng giao tip, ng x cn thit Cỏc bi hc o c cỏc gi TN ó gi ý cho cỏc em cỏch gii quyt bt gp cỏc , trng hp tng t cuc sng Hóy ghi li mt s cm nhn v mong mun ca cỏc em thụng qua quỏ trỡnh c hc cỏc bi o c cỏc tit dy thc nghim va qua: ... V O TO TRNG I HC S PHM H NI - - V èNH BY DạY HọC ĐạO ĐứC TRONG MÔN GIáO DụC CÔNG DÂN TRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG THEO ĐịNH HƯớNG PHáT TRIểN NĂNG LựC Chuyờn ngnh: Lý lun v phng phỏp dy hc b... BIN PHP DY HC O C TRONG MễN GIO DC CễNG DN TRNG TRUNG HC PH THễNG THEO NH HNG PHT TRIN NNG LC 75 3.1 Nguyờn tc dy hc o c mụn Giỏo dc cụng dõn trng trung hc ph thụng theo nh hng phỏt... cỏch [154] V ni dung giỏo dc o c, dy hc o c: Theo Khng T, ni dung GD phi trung vo nhõn, l, trớ, dng, trung, tớn, hiu, ,Trong ú, c nhõn luụn l phm trự trung tõm ni dung giỏo dc ca ụng v c Khng T
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án dạy học đạo đức trong môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực , luận án dạy học đạo đức trong môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực , luận án dạy học đạo đức trong môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay