sơ đồ điều khiển động cơ Roto dây quấn

11 2,094 19
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:26

1 A B 0 AT C M D K 2 RN 1 K RT1 RT2 RT2 1 RT1 1 K 1 1K RT3 2K RT3 1 3K R N §C §C R f 3 R f 1 R f2 1K 1 2K 1 3K 1 S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Roto d©y cuèn 2 A B 0 AT C M D K 2 RN 1 K RT1 RT2 RT2 1 RT1 1 K 1 1K RT3 2K RT3 1 3K RN §C §C R f 3 R f 1 1K 1 2K 1 3K 1 R f2 + + R f2 3 A B 0 AT C M D K 2 RN 1 K RT1 RT2 RT2 1 RT1 1 1 3 2 K 1 1K RT3 2K RT3 1 3K RN §C §C R f 3 R f 1 R f2 1K 1 2K 1 3K 1 R f 2 4 A B 0 AT C M D K 2 RN 1 K RT1 RT2 RT2 1 RT1 1 K 1 1K RT3 2K RT3 1 3K RN §C §C R f 3 R f 1 R f2 1K 1 2K 1 3K 1 R f 2 5 A B 0 AT C B1 B2 M D K RN 1 K RT1 RT2 RT2 RT1 5 7 9 K 1K RT3 2K RT3 3K RN A3 §C §C R f 3 R f 1 R f2 1K 2K 3K R f 2 A1 C1 C2 A2 B3 C3 6 A B 0 AT C B1 B2 M D K RN K RT1 RT2 RT2 RT1 1 3 5 7 9 2 K 1K RT3 2K RT3 3K RN A3 §C §C R f 3 R f 1 R f2 1K 2K 3K A1 C1 C2 A2 B3 C3 R f 2 7 A B 0 AT A1 A2 C B1 C1 C2 B2 M D K RN K RT1 RT2 RT2 RT1 1 3 5 7 9 2 K 1K RT3 2K RT3 3K RN A3 §C §C C3 B3 R f 3 R f 1 1K 2K 3K R f2 8 A B 0 AT A1 A2 C B1 C1 C2 B2 M D K RN K RT1 RT2 RT2 RT1 1 3 5 7 9 2 K 1K RT3 2K RT3 3K RN A3 §C §C C3 B3 R f 3 R f 1 RT1 RT2 RT3 R f2 9 A B 0 AT A1 A2 C B1 C1 C2 B2 M D K RN K RT1 RT2 RT2 RT1 1 3 5 7 9 2 K 1K RT3 2K RT3 3K RN A3 §C §C C3 B3 R f 3 R f 1 RT1 RT2 RT3 R f2 10 A B 0 AT A1 A2 C B1 C1 C2 B2 M D K RN K RT1 RT2 RT2 RT1 1 3 5 7 9 2 K 1K RT3 2K RT3 3K RN A3 §C §C C3 B3 R f 3 R f 1 RT1 RT2 RT3 R f2 . RT3 1 3K R N §C §C R f 3 R f 1 R f2 1K 1 2K 1 3K 1 S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Roto d©y cuèn 2 A B 0 AT C M D K 2 RN 1 K RT1 RT2 RT2 1 RT1 1 K 1 1K RT3 2K
- Xem thêm -

Xem thêm: sơ đồ điều khiển động cơ Roto dây quấn, sơ đồ điều khiển động cơ Roto dây quấn, sơ đồ điều khiển động cơ Roto dây quấn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn