Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (tt)

26 187 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2017, 15:15

VIỆN HÀM LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ VĂN NGHIÊM TR¶ Hå S¥ §Ó §IÒU TRASUNG giai ĐOẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hìnhsố : 60 38 01 04 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NỘI – 2017 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Trần Văn Độ Phản biện 1: PGS.TS.PHÙNG THẾ VẮC Phản biện 2: PGS.TS.HOÀNG THỊ MINH SƠN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học xã hội, Hồi 11giờ 00 ngày 11 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình giải vụ án hình trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn xét xử đóng vai trò đặc biệt quan trọng Tại phiên tòa, tất chứng cứ, tài liệu, đồ vật thu thập giai đoạn điều tra, truy tố đưa xem xét công khai thông qua việc xét hỏi tranh luận Trên sở đó, Tòa án phán khách quan, toàn diện, phù hợp với quy định pháp luật Việc xét xử công bằng, nghiêm minh góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể công dân; bảo vệ quyền người ghi nhận Hiến pháp năm 2013 đạo luật liên có quan, thể quan tâm coi trọng cam kết nhà nước giá trị quyền người, quyền công dân Đây nhân tố quan trọng thúc đẩy trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước thực dân, dân dân, góp phần đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Thông qua việc xét xử, đặc biệt phiên tòa công khai góp phần giáo dục công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng quy tắc sống, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật khác Tuy nhiên trường hợp Tòa án vào tài liệu, chứng mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thu thập để đưa xét xử mà qua giai đoạn chuẩn bị xét xử; qua thẩm vấn công khai phiên tòa có nhiều trường hợp không thu thập đầy đủ tài liệu chứng để kết luận tội phạm, người phạm tội trình điều tra, truy tố vi phạm quy định pháp luật tố tụng hìnhđể khởi tố bị can tội phạm khác, có người đồng phạm khác Do vậy, Tòa án với cách quan xét xử phải trả hồ để điều tra bổ sung nhằm khắc phục tồn tại, thiếu sót giai đoạn điều tra, truy tố từgiải vụ án người, tội, pháp luật Theo định hướng Đảng nhà nước, cần nâng cao chất lượng xét xử loại án, đặc biệt án hình xác định nhiệm vụ trọng tâm chiến lược cải cách pháp Để nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình việc áp dụng đắn, xác đầy đủ quy định luật tố tụng hình yêu cầu quan trọng hàng đầu Trong hoạt động tố tụng hình sự, việc Toà án trả hồ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sungtheo quy định Khoản Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình 2003 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 cần thiết đảm bảo cho việc xét xử thật khách quan, người, tội, pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách pháp theo tinh thần Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp pháp thời gian tới Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị, đặc biệt Bộ luật tố tụng hình 2015 Quốc hội thông qua “hiện tạm dừng để sửa đổi bổ sung” Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm địa bàn huyện Phú Xuyên liên quan đến quy định trả hồ để điều tra bổ sung, đặc biệt liên quan đến Bộ luật tố tụng hình 2015, dẫn đến tình trạng hiểu áp dụng pháp luật hình hành pháp luật tố tụng hình tương lai thống toàn quốc, đặc biệt địa bàn huyện Phú Xuyên Tình hình nghiên cứu đề tài Từ việc áp dụng pháp luật tố tụng 2003 áp dụng pháp luật tố tụng hình 2015, Tác giả mạnh dạn nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội nói riêng hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung Tòa án cấp thẩm nói chung Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Qua nghiên cứu đề tài, tác giả sâu phân tích nội dung giải pháp nâng cao chất lượng việc định trả hồ để điều tra bổ sung theo luật tố tụng hành 2003 luật tố tụng hình 2015, nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác áp dụng pháp luật phối hợp giải vụ án hình quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; kiến nghị biện pháp để hạn chế trả hồ điều tra bổ sung thời gian tới luật tố tụng hình 2015 có hiệu lực thi hành 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để giải mục đích nghiên cứu vấn đề nêu trên, đề tài cần làm rõ vấn đề sau: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận trả hồ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn trả hồ để điều tra bổ sung TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội thời gian qua; làm sáng tỏ hạn chế nguyên nhân dẫn đến việc Toà án phải trả hồ việc ban hành định trả hồ để điều tra bổ sung chưa quy định pháp luật - Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm Tòa án Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn là: - Những vấn đề lý luận hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình - Thực trạng pháp luật trả hồ để điều tra bổ sung - Thực tiễn trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi, luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu nội dung lý luận vấn đề trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình sự, thực tiễn áp dụng quy định TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội theo luật tố tụng hình 2003 có cập nhật quy định tương ứng Bộ luật tố tụng hình 2015 Mốc thời gian nghiên cứu đề tài việc trả hồ để điều tra bổ sung TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội năm từ năm 2012 đến năm 2016 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Cơ sở lý luận việc nghiên cứu đề tài lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách pháp bảo vệ quyền người 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu như: So sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê Đồng thời, tác giả sử dụng số liệu thống kê, tổng kết hàng năm ngành TAND, tổng kết hàng năm Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội; nghiên cứu định trả hồ để điều tra bổ sung, tổng hợp tri thức khoa học pháp luật tố tụng hình vấn đề tương ứng nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Về mặt lý luận - Luận văn nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận quy định pháp luật tố tụng hình 2003 luật tố tụng hình 2015, phân tích đặc điểm hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung Toà án, đưa tiêu chí, chất lượng hoạt động Trên sở đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình 6.2 Về mặt thực tiễn Luận văn công trình nghiên cứu hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Những kết nghiên cứu phục vụ yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng trả hồ để điều tra bổ sung TAND công cải cách pháp II Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình Chƣơng 2: Quy định pháp luật thực tiễn trả hồ để điều tra bổ sung Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Chƣơng 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRẢ HỒ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa vai trò hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm 1.1.1 Khái niệm trả hồ để điều tra bổ sung Là trình điều tra, truy tố xét xử quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án) Như vậy, “Trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm trình nghiên cứu hồ Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa Hội đồng xét xử thông qua việc xét hỏi, tranh luận công khai phiên tòa phát thấy thiếu chứng quan trọng, có đồng phạm khác, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng tố tụng mà khắc phục phiên tòa cần phải tả hồ để tìm thật khách quan vụ án, có phán xác, tránh bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội” 1.1.2 So sánh trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn truy tố giai đoạn xét xử - Mục đích trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn truy tố Viện kiểm sát sau nghiên cứu hồ vụ án hình với kết luận điều tra đề nghị truy tố quan điều tra quan khác có thẩm quyền tiến hành số hoạt động điều tra gửi đến, trường hợp, hồ vụ án thiếu chứng quan trọng; có tội phạm khác bị can thực có người đồng phạm khác chưa khởi tố có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Mục đích việc trả hồ giai đoạn truy tố khắc phục thiếu sót trình điều tra, từ có đủ truy tố người có hành vi vi phạm pháp luật tội phạm cụ thể để truy tố trước Tòa án Mục đích trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử trình nghiên cứu hồ Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Hội đồng xét xử thông qua việc xét hỏi, tranh luận công khai phiên tòa phát thấy thiếu chứng quan trọng, có đồng phạm khác, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng tố tụng mà khắc phục kết tội người có hành vi phạm tội phiên tòa được; để tìm thật khách quan vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Thẩm phán phân công làm chủ tọa phiên tòa phiên tòa Hội đồng xét xử vào phòng nghị án thảo luận định trả hồ để điều tra bổ sung cho quan Viện kiểm sát khắc phục thiếu sót chứng cứ; vi phạm điều tra vi phạm thủ tục tố tụng, để vụ án xét xử người, tội, pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội 1.1.3 Ý nghĩa việc trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm 1.1.3.1 Ý nghĩa pháp lý Với tính chất giai đoạn độc lập hoạt động tố tụng hình sự, giai đoạn xét xử có chức thực nhiệm vụ cụ thể BLTTHS quy định để Tòa án áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết cho việc xét xử vụ án phiên tòa đảm bảo xác, xử lý công minh, kịp thời hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm 1.1.3.2 Ý nghĩa trị - xã hội - Ý nghĩa chức tố tụng: Tòa án nhân dân có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Bằng hoạt động mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng quy tắc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác 1.1.3.4 Ý nghĩa pháp lý bảo đảm quyền người pháp luật TTHS Nhiệm vụ luật tố tụng hình Việt Nam quy định rõ ràng gồm hai nhiệm vụ: Không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội Luật TTHS trước hết công cụ nhà nước chống lại hành vi tội phạm xâm hại đến lợi ích xã hội bao gồm quyền người Chính vậy, không bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm minh hành vi tội phạm nhiệm vụ quan trọng pháp luật, có pháp luật TTHS Việt Nam 1.2 Khái quát lịch sử lập pháp tố tụng hình trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm 1.2.1 Trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình giai đoạn 1945 đến năm 1988 Giai đoạn 1945 đến trước BLTTHS năm 1988 đời, văn pháp luật trước quy định thẩm quyền xét xử thủ tục xét xử phiên thẩm Toà án quy định việc Toà án cấp thẩm trả hồ cho Viện kiểm sát, “trước Viện công tố” 1.2.2 Trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình giai đoạn 1989 – 2003 Giai đoạn Quy định trả hồ để điều tra bổ sung Toà án cấp thẩm quy định lần Điều 154 Điều 173 BLTTHS năm 1988 Tại Thông liên ngành số 01/TTLN ngày 08/12/1988 “Hướng dẫn thi hành số quy định Bộ luật tố tụng hình sự”, mục Phần I Thông quy định: “khi Tòa án trả hồ để Viện Kiểm sát điều tra bổ sung, Toà án xoá sổ thụ lý, Viện Kiểm sát ghi việc Toà án trả hồ vào sổ thụ lý Khi nhận lại hồ sơ, Toà án thụ lý lại Ngày chuyển hồ cho Viện Kiểm sát ngày thụ lý lại đóng dấu (hoặc ghi) vào bìa hồ sơ” 1.2.3 Trả hồ để điều tra bổ sung từ năm 2004 BLTTHS năm 2003 có hiệu lực thi hành từ 2004 văn tố tụng hình hành quy định đầy đủ việc Toà án cấp thẩm trả hồ để điều tra bổ sung thẩm quyền, cứ, thời hạn, số lần thủ tục trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm vụ án hình sự, cụ thể: Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬTTHỰC TIỄN TRẢ HỒ ĐIỀU TRA BỔ SUNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ NỘI 2.1 Quy định trả hồ điều tra bổ sung theo pháp luật hành 2.1.1 Quy định trả hồ điều tra bổ sung giai đoạn chuẩn bị xét xử 2.1.1.1 Căn để Thẩm phán trả hồ để điều tra bổ sung: a Khi cần xem xét thêm chứng quan trọng vụ ánbổ sung phiên được; b Khi có bị cáo phạm tội khác có đồng phạm khác c Khi phát có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Những vấn đề cần điều tra bổ sung phải nêu rõ định yêu cầu điều tra bổ sung Nếu kết điều tra bổ sung dẫn tới việc đình vụ án Viện kiểm sát định đình vu án thông báo cho Toà án biết 2.1.1.2 Về thẩm quyền định trả hồ để điều tra bổ sung: Khoản 2, Điều 39 BLTTHS năm 2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Thẩm phán “Thẩm phán phân công chủ toạ phiên nhiệm vụ, quyền hạn quy định khoản Điều có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: b) Quyết định trả hồ để điều tra bổ sung” Điều 176 BLTTHS năm 2003 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử Khoản Điều luật quy định: “Trong thời hạn ba mươi ngày tội phạm nghiêm trọng, bốn mươi lăm ngày tội phạm nghiêm trọng, hai tháng 10 tội phạm nghiêm trọng, ba tháng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ vụ án, Thẩm phán phân công chủ toạ phiên phải định sau đây: + Chứng để chứng minh “có lực trách nhiệm hình hay không” + Chứng để chứng minh “mục đích, động phạm tội” + Chứng để chứng minh tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình chứng xác định tình tiết định khung hình phạt; + Chứng để chứng minh đặc điểm nhân thân bị can, bị cáo chứng xác định lý lịch pháp bị can, bị cáo; + Chứng để chứng minh “tính chất mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây ra” + Chứng khác để chứng minh nhiều vấn đề quy định Điều 63 BLTTHS mà thiếu chứng đủ để giải vụ án, - Phạm vi trả hồ điều tra bổ sung có vi nghiêm trọng thủ tục tố tụng: + Lệnh, định Cơ quan điều tra quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tratheo quy định BLTTHS phải có phê chuẩn Viện kiểm sát, phê chuẩn Viện kiểm sát việc ký lệnh, định tố tụng không thẩm quyền; + Không yêu cầu cử người bào chữa cho bị can, bị cáo theo quy định Khoản Điều 57 BLTTHS; + Xác định không cách tham gia tố tụng người tham gia tố tụng trình điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến xâm hại nghiêm trọng quyền lợi ích hợp pháp họ; + Khởi tố vụ án hình yêu cầu người bị hại người đại diện hợp pháp người bị hại theo quy định 11 Khoản Điều 105 BLTTHS; + Nhập vụ án tách vụ án trái với quy định Điều 117 BLTTHS; + Không giao lệnh, định tố tụng cho bị can, bị cáo theo quy định pháp luật xâm phạm đến quyền bào chữa bị can, bị cáo; 2.1.1.4 Thời hạn số lần điều tra bổ sung: Quy định Điều 121 BLTTHS năm 2003 Khoản Điều luật quy định: “Trong trường hợp vụ án Viện kiểm sát trả lại để điều tra bổ sung thời hạn điều tra bổ sung không hai tháng; Tòa án trả lại để điều tra bổ sung thời hạn điều tra bổ sung không tháng Viện kiểm sát Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung không hai lần Thời hạn điều bổ sung tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ vụ án yêu cầu điều tra” Thời hạn hướng dẫn cụ thể Khoản Điều Thông liên tịch số 01/2010: “Thời hạn điều tra bổ sung thực theo quy định khoản Điều 121 BLTTHS; cụ thể thời hạn Viện kiểm sát trả hồ không hai tháng; Tòa án trả hồ không tháng tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ vụ án định trả hồ điều tra bổ sung đến Cơ quan điều tra có kết luận điều tra bổ sung” Về số lần trả hồ để điều tra bổ sung: Khoản Điều 121 BLTTHS quy định “Toà án trả hồ để điều tra bổ sung không hai lần” Về thời hạn điều tra bổ sung: Khoản Điều 121 BLTTHS quy định trường hợp vụ án Tòa án trả lại để điều tra bổ sung “thời hạn điều tra bổ sung không tháng” Thời hạn “tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ vụ án yêu cầu điều tra” Tuy nhiên BLTTHS chưa quy định thời hạn mà VKS phải chuyển hồ vụ án cho Cơ quan 12 điều tra sau nhận lại hồ từ Toà án để điều tra bổ sung mà VKS không tự điều tra bổ sung 2.1.2 Căn để Hội đồng xét xử định trả hồ để điều tra bổ sung phiên tòa - Căn để Hội đồng xét xử trả hồ phiên tòa quy định Điều 179 BLTTHS năm 2003 Đối chiếu với quy định Điều 154 BLTTHS năm 1988 quy định Điều 179 BLTTHS năm 2003 thay đổi với trả hồ Thẩm phán 2.1.3 Những điểm trả hồ để điều tra bổ sung theo Bộ luật tố tụng hình năm 2015 - Thứ số lần trả hồ để điều tra bổ sung: Bộ luật TTHS 2015 quy định: “Thẩm phán chủ tọa phiên tòa trả hồ để điều tra bổ sung lần Hội đồng xét xử trả hồ để điều tra bổ sung lần” - Thứ hai, trả hồ để điều tra bổ sung, theo Khoản Điều 280 Bộ luật TTHS năm 2015 quy định gồm có bốn Về số lượng nhiều so với Bộ luật TTHS năm 2003 hành Điểm c Khoản Điều 245 Bộ luật TTHS năm 2015 quy định có cho có đồng phạm khác có người khác thực hành vi mà Bộ luật hình quy định tội phạm liên quan đến vụ án chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2.2 Thực tiễn trả hồ để điều tra bổ sung huyện Phú Xuyên, thành phố Nội 2.2.1 Kết trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình (từ năm 2012 đến năm 2016) Toà án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội 2.2.1.1 Kết quả: Trong 05 năm từ 2012 – 2016, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên thụ lý giải 362 vụ án hình loại tội khác 13 Trong Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung 29 vụ chiếm tỷ lệ 7,41% Tỷ lệ số vụ Toà án trả hồ để điều tra bổ sung tổng số vụ án giải xét xử thay đổi theo năm: Năm 2012 chiếm tỷ lệ 2,38%; năm 2013 tăng lên 7,86%; năm 2014 giảm xuống 7,4%; năm 2015 tăng lên 8,36%; năm 2016 tăng lên 13,8% Trong số 29 vụ Toà án trả hồ để điều tra bổ sung cho VKS, có 21 vụ Thẩm phán phân công làm chủ toạ phiên tòa trả thời hạn chuẩn bị xét xử, chiếm tỷ lệ 72,4%; 08 vụ HĐXX định trả hồ cho VKS phiên toà, chiếm tỷ lệ 2,75; 02 vụ phải trả hồ nhiều lần, chiếm tỷ lệ 6,5% Trong tổng số 29 vụ Toà án trả hồ cho VKS để điều tra bổ sung, có 21 vụ VKS chấp nhận, thực điều tra bổ sung theo yêu cầu Toà án Toà án đưa vụ án xét xử Có 08 vụ VKS không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung Toà án, giữ nguyên quan điểm truy tố chuyển lại hồ cho Toà án, Toà án đưa vụ án xét xử kiến nghị án 05 Có 03 Toà án đưa vụ án xét xử kiến nghị án yêu cầu điều tra bổ sung không VKS thực Các loại tội thường trả hồ để điều tra bổ sung tội Cố ý gây thương tích (07 vụ); Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường (05 vụ), Trộm cắp tài sản (03 vụ); Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý (03 vụ); Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cướp tài sản (02 vụ); lại loại tội khác như: Đánh bạc, Gây rối trật tự công cộng, Lừa đảo chiếm đoạt tài 2.2.1.2 Đánh giá: Thứ nhất, trả hồ để điều tra bổ sung cần xem xét thêm chứng quan trọng vụ ánbổ sung phiên (những trường hợp trả hồ theo Điểm a Khoản Điều 179 BLTTHS): Nguyên nhân chủ yếu việc trả hồ trường 14 hợp thiếu chứng quan trọng như: Xác định tội danh, khung hình phạt, định giá lại tài sản, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường dân sự, xác định lại trường vụ án, mà bổ sung làm rõ phiên 2.2.2 Những bất cập, hạn chế nguyên nhân 2.2.2.1 Những bất cập, hạn chế - Những bất cập, hạn chế từ quy định pháp luật Theo quy định khoản Điều 49 BLTTHS “bị can người bị khởi tố hình sự”; khoản Điều 50 BLTTHS “bị cáo người bị Tòa án định đưa xét xử”, vậy, khoản Điều 179 BLTTHS Thẩm phán định trả hồ cho VKS để điều tra bổ sung trường hợp…; nhiên điểm b khoản Điều 179 BLTTHS “…cho bị cáo phạm tội khác ,” - Bất cập trách nhiệm quan tiến hành tố tụng với Điều 114 BLTTHS quy định, “Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực yêu cầu định Viện kiểm sát Đối với yêu cầu định quy định điểm 4, Điều 112 Bộ luật này, không trí, Cơ quan điều tra phải chấp hành, có quyền kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trực tiếp…” Như vậy, Viện kiểm sát thực thẩm quyền quy định khoản Điều 112 khoản Điều 113 BLTTHS Cơ quan điều tra phải tuyệt đối chấp hành dù có trí hay không mà kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trực tiếp - Bất cập, hạn chế số lần yêu cầu điều tra bổ sung Khoản Điều 121 BLTTHS quy định, “Trong trường hợp vụ án Viện kiểm sát trả lại để điều tra bổ sung thời hạn điều tra bổ sung không hai tháng; Nếu Tòa án trả lại để điều tra bổ sung thời hạn điều tra bổ sung không tháng Viện kiểm sát Tòa án trả lại hồ để điều tra bổ sung không hai lần Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày quan điều tra nhận lại hồ vụ án yêu cầu điều tra” 15 - Bất cập thời hạn, trình tự thủ tục tiến hành điều tra bổ sung việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tiến hành điều tra bổ sung 2.2.2.3 Nguyên nhân từ nhận thức thống pháp luật người tiến hành tố tụng huyện Phú Xuyên Ý thức tinh thần trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chưa cao, trình độ không đồng đều, yếu trình độ lực chuyên môn, chưa dành thời gian hợp lý cho việc nghiên cứu văn pháp quy hướng dẫn nghiệp vụ 2.2.2.4 Nguyên nhân từ trình độ, lực người tiến hành tố tụng Do trình độ, lực số Điều tra viên, Kiểm sát viên Thẩm phán chưa thực nêu cao tinh thần trách nhiệm cầu thị, học hỏi đọc luật văn hướng dẫn áp dụng pháp luật mà làm theo lối mòn, cảm tính xã hội phát triển, văn hướng dẫn áp dụng pháp luật thường xuyên thay đổi bổ sung Mặt khác nhiều cán trẻ chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nguyên nhân dẫn đến trả hồ Kết luận chƣơng Chương 2, luận văn đánh quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật trả hồ để điều tra bổ sung Toà án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Nghiên cứu chương cho thấy bên cạnh ưu điểm, kết áp dụng quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật trả hồ để điều tra bổ sung Toà án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội chứa đựng hạn chế, bất cập từ pháp luật, từ nhận thức quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng Đây vấn đề cần phải nhận thức rõ, rút kinh nghiệm nghiêm túc để nâng cao chất lượng công tác, hạn chế việc trả hồ để điều tra bổ sung, đáp ứng yêu cầu cải cách pháp giai đoạn giai đoạn tương lai sau 16 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRẢ HỒ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ THẨM CỦA VỤ ÁN HÌNH SỰ 3.1 Các quan điểm trả hồ điều tra bổ sung 3.1.1 Quan điểm cải cách pháp Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, yêu cầu khách quan đặt phải tiến hành cải cách máy nhà nước, cải cách pháp có vị trí quan trọng Bởi vì, quan pháp công cụ quan trọng Đảng Nhà nước để thực quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ nhân dân, quyền lợi ích hợp pháp đáng người dân, bảo đảm kỷ cương xã hội Chính vậy, Đảng nhà nước triển khai đề nhiệm vụ: “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Quản lý xã hội pháp luật ” Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (tháng 6/1997) đề nhiệm vụ cải cách pháp; Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định nội dung trên: “Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động quan pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm quan cán pháp công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”, “tăng cường đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân số lượng chất lượng” Trên sở đó, ngày 02/01/2002, Bộ Chính trị ban hành nghị số 08- NQ/TW "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp thời gian tới"; Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (tháng 01/2004); Nghị 49-NQ/TW, ngày 02-62005 Bộ Chính trị; Nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh: Đẩy mạnh việc thực chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống pháp sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng bảo vệ quyền người Hoàn thiện sách, 17 pháp luật hình sự, dân sự, thủ tục tố tụng pháp tổ chức máy quan pháp, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, đề cao tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật quan chức danh pháp Đổi hệ thống tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, bảo đảm cải cách hoạt động xét xử trọng tâm cải cách hoạt động pháp; 3.1.2 Quan điểm tranh tụng xét xử: Tranh tụng hoạt động bên tham gia xét xử đưa quan điểm tranh luận lại để bác bỏ phần toàn quan điểm phía bên Tranh tụng sở để Tòa án đánh giá toàn nội dung vụ án đưa phán cuối đảm bảo tính khách quan, người, tội, pháp luật Xác định tầm quan trọng hoạt động tranh tụng phiên tòa, Điều 103 khoản Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định “Nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm” Đây nguyên tắc đổi lần Hiến pháp ghi nhận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng xét xử Nguyên tắc tranh tụng mang nhiều ý nghĩa, 3.1.3 Quan điểm phân biệt chức tố tụng Trong hệ thống luật TTHS tồn nhu cầu đặt tính chất, mục đích yêu cầu tố tụng hình Mục đích luật TTHS truy tố tội phạm người phạm tội “buộc tội”; bào chữa cho bị can, bị cáo luật họ “gỡ tội”; xét xử hoạt động tòa án Từ đó, ba chức năng: buộc tội, gỡ tội, xét xử, ba chức tồn loại TTHS Do đó, nói chức tố tụng nói đến định hướng hoạt động trình TTHS mà không lẫn lộn chức luật TTHS 3.1.4 Quan điểm Hiến pháp tổ chức máy nhà nước Tiếp tục đổi đất nước trước tình hình biến động phát triển giới để đáp ứng yêu cầu hội nhập Hiến pháp năm 2013 bổ sung nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước ta Đó là, quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, 18 phối hợp, kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, pháp Đây vừa quan điểm, vừa nguyên tắc đạo công tiếp tục xây dựng hoàn thiện máy nhà nước ta thời kỳ - thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công đổi kinh tế lẫn trị 3.1.5 Quan điểm bảo đảm quyền người tố tụng hình Nguyên tắc tố tụng hình nhằm bảo đảm quyền người, quyền công dân theo quy định Hiến pháp Như công dân Việt Nam bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác; nguyên tắc suy đoán vô tội; không bị kết án hai lần tội danh, tranh tụng xét xử bảo đảm; bảo đảm kiểm tra, giám sát hệ thống quan tố tụng kiểm soát lẫn quan tiến hành tố tụng 3.1.6 Quan điểm thực nguyên tắc suy đoán vô tội Nguyên tắc suy đoán vô tội đòi hỏi tội phạm phải chứng minh theo trình tự, thủ tục pháp luật tố tụng hình quy định Quá trình chứng minh tội phạm thực từ nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố quan, tổ chức thực thông qua thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành hoạt động điều tra, kết thúc điều tra đề nghị truy tố, truy tố cáo trạng tiến hành xét xử công khai phiên tòa Nếu có để kết tội Tòa án án kết tội bị cáo bàng án có hiệu lực pháp luật 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử 3.2.1 Thống nhận thức trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm Một quan điểm cải cách pháp Đảng ta ghi nhận Nghị 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 Bộ Chính trị 19 “… hoàn thiện thủ tục tố tụng pháp, bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng bảo vệ quyền người” Quan điểm đặt móng cho việc hoàn thiện thủ tục tố tụng hình theo tinh thần đổi mới, dân chủ, gần dân Trong đó, trả hồ vụ án hình để điều tra bổ sung thủ tục tố tụng có vị trí quan trọng, Viện kiểm sát Tòa án áp dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội 3.2.2 Hoàn thiện quy định Bộ luật tố tụng hình Việc hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn người tiến hành tố tụng BLTTHS có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn, đảm bảo cho quy định BLTTHS có tính khả thi cao, nâng cao hiệu hoạt động luật TTHS, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp công dân nói chung, người tham gia tố tụng nói riêng trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình 3.2.3 Hướng dẫn thực pháp luật Thực tế quy định BLTTHS văn hướng dẫn bổ sung quy định trả hồ để điều tra bổ sung tương đối đầy đủ, phù hợp với thực tiễn giải vụ án, phù hợp với mô hình thẩm vấn tranh tụng nay, mặt khác thực tiễn xét xử nhiều năm qua, vướng mắc vấn đề nhiều lẽ: Các quan tiến hành tố tụng có chung nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhiệm vụ gắn kết quan tiến hành tố tụng thống lãnh đạo Đảng Ngoài chức năng, nhiệm vụ quan tố tụng, việc phối hợp, hợp tác trình giải án hình đòi hỏi thiếu chế độ XHCN Quy định trả hồ để điều tra bổ sung mà BLTTHS quy định Điều 179 văn hướng dẫn nhằm mục đích cho quan tiến hành tố tụng phải xác định thật khách quan vụ án, có sai sót vi phạm nghiêm trọng thủ tục phải khắc phục 20 3.2.4 Tăng cường công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, phối hợp quan tiến hành tố tụng việc trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình - Công tác tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử thống áp dụng pháp luật nhiệm vụ quan trọng ngành Toà án Việc tổng kết rút kinh nghiệm, tìm hạn chế, nguyên nhân giải pháp khắc phục hạn chế hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung Toà án có ý nghĩa quan trọng yêu cầu bảo đảm chất lượng áp dụng pháp luật hoạt động Bên cạnh việc tổng kết hàng năm, theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) Toà án cần tự đánh giá, xác định số vụ trả hồ để điều tra bổ sung Trong đó, phải phân tích lý trả hồ để điều tra bổ sung chứng cứ, tố tụng, số vụ trả có cứ, số vụ trả cứ; xác định nguyên nhân trách nhiệm việc trả hồ để điều tra bổ sung pháp luật để có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời 3.2.5 Nâng cao trình độ, lực cho Thẩm phán, Công tố viên, Điều tra viên Luật Mọi thay đổi, cải cách suy đến người Nếu trình độ, lực, kinh nghiệm nghề nghiệp đội ngũ Thẩm phán, Công tố viên, Điều tra viên Vì vậy, việc tiêu chuẩn hoá đội ngũ cần phải tiến hành đồng với trình cải cách pháp theo lộ trình hợp lý điều tra viên, kiểm sát viên, Thẩm phán, luật sư.\ 3.2.6 Xây dựng mối quan hệ tố tụng “phối hợp” Viện kiểm sát Tòa án Thực tiễn cho thấy địa phương Tòa án Viện kiểm sát có phối hợp tỉ lệ Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung thấp Do vậy, quan cần tiếp tục thực tốt phối hợp liên ngành để hạn chế tình trạng trả hồ để điều tra bổ sung Mặt khác cần thiết xây dựng quy chế phối hợp liên ngành nội cấp mối quan hệ quan, cán 21 tiến hành tố tụng việc giải vụ án Hiện nay, mối quan hệ thực văn BLTTHS số thông liên ngành cấp Trung ương Tuy nhiên, văn chưa quy định rõ trách nhiệm phối hợp bên có quy định trách nhiệm ràng buộc trách nhiệm pháp lý nên khó cụ thể hóa địa phương, thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, bàn bạc, thảo luận sở quy định pháp luật hành để ban hành “Quy chế phối hợp việc điều tra bổ sung vụ án hình sự” 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trả hồ để điều trả bổ sung - Hoạt động Tòa án nhân dân quan khác máy nhà nước đặt lãnh đạo Đảng Trong công đổi nay, tăng cường, đổi lãnh đạo Đảng hoạt động Tòa án nhân dân nội dung quan trọng cần thiết Tăng cường lãnh đạo Đảng Toà án để đảm bảo phát huy đầy đủ vị trí, vai trò Tòa án hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định, trì bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, công bằng, dân chủ, nghiêm minh tổ chức thi hành pháp luật Kết luận chƣơng Trên giải pháp bảo đảm hiệu hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Mặc dù giải pháp chưa thật cụ thể, nhiều nội dung mang nặng tính lý luận, hình thức Tuy nhiên với hiểu biết định tác giả cố gắng nêu hy vọng phần giúp ích cho Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Nội nói riêng toàn quốc nói chung, qua triển khai chi tiết giải pháp nêu dù phần nhỏ ứng dụng vào thực tiễn trình thực nhiệm vụ đơn vị mình, góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách pháp giai đoạn hướng đến năm 2020 22 KẾT LUẬN Trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình hình thức cụ thể áp dụng pháp luật, Thẩm phán phân công chủ toạ phiên thời hạn chuẩn bị xét xử Hội đồng xét xử phiên tòa, thấy có theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, định trả lại hồ vụ án hình cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung nhằm khắc phục thiếu sót trình điều tra, truy tố, đảm bảo cho việc giải vụ án khách quan, toàn diện, người, tội quy định pháp luật Việc thực trả hồ điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm xác góp phần quan trọng vào việc giải vụ án kịp thời, triệt để toàn diện khách quan Ngược lại định trả hồ để điều tra bổ sung không theo quy định pháp luật làm cho trình giải vụ án bị kéo dài gây lãng phí thời gian, công sức, tài sản Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp công dân ảnh hưởng đến mối quan hệ phối hợp quan tiến hành tố tụng Trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội thời gian qua phát huy tác dụng quan trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thành phố phát triển bền vững xứng đáng thành phố trung tâm trị, văn hóa nước Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, thực tiễn hoạt đông trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội bộc lộ số hạn chế, bất cập định nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau, cần phân tích làm rõ để từgiải pháp khắc phục mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách pháp giai đoạn 23 Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng kết đạt hạn chế hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Nội thời gian vừa qua; tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc Tòa án trả hồ để điều tra bổ sung tồn việc ban hành định trả hồ để điều tra bổ sung, tác giả luận văn nêu quan điểm đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật đắn hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử thẩm hình thời gian tới Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung cách có hệ thống mặt lý luận, nhận thức pháp luật, phục vụ yêu cầu thực tiễn hoạt động trả hồ để điều tra bổ sung nói riêng ngành TAND công cải cách pháp Để hoàn thành luận văn, tâm huyết nỗ lực mình, tác giả nhận hướng dẫn tận tình PGS TS Trần Văn Độ, hỗ trợ giúp đỡ to lớn bạn bè, đồng nghiệp Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu phức tạp, bên cạnh đó, thời gian, phạm vi khả nghiên cứu có giới hạn nên tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh 24 ... động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình - Thực trạng pháp luật trả hồ sơ để điều tra bổ sung - Thực tiễn trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án. .. hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nói riêng hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung Tòa án cấp sơ thẩm nói... luật TTHS Việt Nam 1.2 Khái quát lịch sử lập pháp tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm 1.2.1 Trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình giai đoạn 1945
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (tt), Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (tt), Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn của Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay