Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn của tòa án nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội

89 162 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2017, 15:11

VIỆN HÀM LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ VĂN NGHIÊM TR¶ Hå S¥ §Ó §IÒU TRA Bæ SUNG giai ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành Mã số : Luật hình tố tụng hình : 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN VĂN ĐỘ HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Vậy, viết Lời cam đoan đề nghị Học viện khoa học xã hội Việt Nam xem xét để bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Đỗ Văn Nghiêm LỜI CẢM ƠN Lời cho phép đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể thầy cô Khoa Khoa học Xã hội Nhân văn, Bộ môn luật hình tố tụng hình sự, thầy cô giảng dạy trực tiếp hƣớng dẫn tận tình dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm nhƣ lòng yêu mến, tâm huyết với nghề nghiệp Xin trân trọng cảm ơn phó PGS – TS Trần Văn Độ ngƣời hƣớng dẫn bảo cho tận tình suốt trình thực đề tài Nhờ có bảo giúp đỡ thày, có đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu việc triển khai thực đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn bạn Cao học luật khóa VI tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt công trình nghiên cứu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn cán lãnh đạo, cán nhân viên học viên Học viện khoa học xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho thực nghiên cứu đơn vị Dù cố gắng tâm huyết với đề tài nhƣng kiến thức thân lĩnh vực nghiên cứu chƣa thực chuyên sâu, thời gian nghiên cứu hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến từ phía thầy cô giáo để luận văn đƣợc hoàn chỉnh chất lƣợng Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đỗ Văn Nghiêm MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa vai trò hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm 1.2 Khái quát lịch sử lập pháp tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm .18 Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .24 2.1 Quy định trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo pháp luật hành 24 2.2 Thực tiễn trả hồ sơ để điều tra bổ sung huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội .43 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM CỦA VỤ ÁN HÌNH SỰ .60 3.1 Các quan điểm trả hồ sơ để điều tra bổ sung 60 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử 68 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật Hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng Hình HTND Hội thẩm nhân dân HĐXX Hội đồng Xét xử TAND Tòa án Nhân dân TANDTC Tòa án Nhân dân Tối cao VKS Viện Kiểm sát VKSND Viện Kiểm sát Nhân dân XHCN Xã hội Chủ nghĩa TTLN: Thông tƣ liên ngành CHXHCNVN Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng thống kê số vụ án hình thụ lý hàng năm, số vụ án trả hồ sơ hàng năm từ 2012 – 2016 42 Bảng Bảng thống kê vụ án tòa án trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung (từ năm 2012 đến năm 2016) 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình giải vụ án hình trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn xét xử đóng vai trò đặc biệt quan trọng Tại phiên tòa, tất chứng cứ, tài liệu, đồ vật thu thập đƣợc giai đoạn điều tra, truy tố đƣợc đƣa xem xét công khai thông qua việc xét hỏi tranh luận Trên sở đó, Tòa án phán khách quan, toàn diện, phù hợp với quy định pháp luật Việc xét xử công bằng, nghiêm minh góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ tài sản Nhà nƣớc, tập thể công dân; bảo vệ quyền ngƣời đƣợc ghi nhận Hiến pháp năm 2013 đạo luật liên có quan, thể quan tâm coi trọng cam kết nhà nƣớc giá trị quyền ngƣời, quyền công dân Đây nhân tố quan trọng thúc đẩy trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nƣớc thực dân, dân dân, góp phần đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Thông qua việc xét xử, đặc biệt phiên tòa công khai góp phần giáo dục công dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng quy tắc sống, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm nhƣ vi phạm pháp luật khác Tuy nhiên trƣờng hợp Tòa án vào tài liệu, chứng mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thu thập đƣợc để đƣa xét xử mà qua giai đoạn chuẩn bị xét xử; qua thẩm vấn công khai phiên tòa có nhiều trƣờng hợp không thu thập đƣợc đầy đủ tài liệu chứng để kết luận tội phạm, ngƣời phạm tội trình điều tra, truy tố vi phạm quy định pháp luật tố tụng hình có để khởi tố bị can tội phạm khác, có ngƣời đồng phạm khác Do vậy, Tòa án với tƣ cách quan xét xử phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm khắc phục tồn tại, thiếu sót giai đoạn điều tra, truy tố từ có giải vụ án ngƣời, tội, pháp luật Khi nghiên cứu quy định trả hồ sơ để điều tra bổ sung Tòa án đƣợc quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Bộ luật tố tụng hình 2015 văn hƣớng dẫn thi hành cho thấy nhiều bất cập cần phải đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cần thể rõ chức quan tố tụng, từ nhận thức thống áp dụng pháp luật, tránh trƣờng hợp hồ sơ vụ án hình bị trả trả lại nhiều lần ảnh hƣởng đến thời hạn giải vụ án hình sự, vi phạm quyền bị can, bị cáo, gây tốn chi phí tố tụng, ảnh hƣởng đến uy tín quan bảo vệ pháp luật Theo định hƣớng Đảng nhà nƣớc, cần nâng cao chất lƣợng xét xử loại án, đặc biệt án hình đƣợc xác định nhiệm vụ trọng tâm chiến lƣợc cải cách tƣ pháp Để nâng cao chất lƣợng xét xử vụ án hình việc áp dụng đắn, xác đầy đủ quy định luật tố tụng hình yêu cầu quan trọng hàng đầu Trong hoạt động tố tụng hình sự, việc Toà án trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung có theo quy định Khoản Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình 2003 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 cần thiết đảm bảo cho việc xét xử thật khách quan, ngƣời, tội, pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tƣ pháp theo tinh thần Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 nhiệm vụ trọng tâm công tác tƣ pháp tƣ pháp thời gian tới Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị Để đáp ứng yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng phải tuân thủ trình tự thủ tục Bộ luật tố tụng hình quy định Trong đó, kết hoạt động tố tụng giai đoạn tiền đề cho giai đoạn sau, nhƣ: Giai đoạn khởi tố, điều tra làm sở tảng cho giai đoạn truy tố; kết hoạt động gia đoạn truy tố làm sở cho giai đoạn xét xử Tuy nhiên trình điều tra lúc đầy đủ xác để Viện kiểm sát truy tố bị can trƣớc tòa cáo trạng Cũng nhƣ lúc Cáo trạng đầy đủ xác để Tòa án đƣa vụ án xét xử Để đảm bảo việc xác định thật vụ án, xét xử ngƣời tội, pháp luật; pháp luật tố tụng hình quy định việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung Việc quy định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thể tính chế ƣớc tính phối hợp quan tiến hành tố tụng Bên cạnh ƣu điểm đáng ghi nhận, thực tiễn hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung Toà án cấp nói chung Toà án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nói riêng Trả hồ sơ để điều tra bổ sung gặp không khó khăn gây phiền hà kéo dài thời gian giải vụ án Đơn vị Tòa án Phú Xuyên đơn vị có số lƣợng giải vụ án không lớn so với đơn vị trung tâm thành phố Hà Nội, nhƣng so với toàn quốc đơn vị có số án tƣơng đối lớn, thời gian qua việc Tòa án trả hồ sơ trúng, dẫn đến xét xử giải vụ án ngƣời, tội, pháp luật, tránh đƣợc oan, sai Tuy nhiên, tình trạng quyền anh, quyền dẫn đến việc Tòa án phải Điều 196 BLTTHS để xét xử vụ án theo luật định Vì vậy, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn, sở nhận thức đắn tầm quan trọng việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, từ tìm nguyên nhân kiến nghị số giải pháp khắc phục tình trạng yêu cầu cấp thiết góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn nay, nhằm nâng cao chất lƣợng giải án, đồng thời hạn chế thấp số lƣợng việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tƣ pháp Đảng Nhà nƣớc Xuất phát từ lý nêu trên, dựa vào phân tích ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề cần nghiên cứu, tác giả chọn đề tài: "Trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội" làm luận văn Thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay, có số công trình nghiên cứu đề tài trả hồ sơ điểu điều tra bổ sung nhƣ: Luận văn Thạc sỹ luật “Trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định tác giả Nguyễn Văn Hải (Học viện Khoa học xã hội, năm 2014), Luận văn Thạc sỹ luật: “Trả hồ sơ điều tra bổ sung giai đoạn xét xử theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hải Phòng” tác giả Nguyễn Thị Thƣơng Huyền (Học Viện khoa học xã hội, năm 2016) Tạp chí TAND số tháng 3/2003 “Bàn việc trả hồ sơ vụ án hình để điều tra bổ sung” tác giả Nguyễn Phúc Lƣu; Tạp chí Kiểm sát số 11/2006; “Bàn quy định Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung điều kiện cải cách tƣ pháp” tác giả Mai Văn Lƣ; Tạp chí Kiểm sát số 11/2010, "Bàn chế định Trả hồ sơ để điều tra bổ sung" tác giả Nguyễn Quang Lộc; Tạp chí TAND số tháng 4/2013 "Hoàn thiện quy định Bộ luật Tố tụng hình việc Tòa án cấp sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung" tác giả Vũ Gia Lâm Trong công trình trên, tác giả đề cập đến trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thủ tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung việc xem xét tính hợp lý cần thiết quy định trả hồ sơ điều tra bỏ sung điều kiện xây dựng Nhà nƣớc Pháp quyền, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tƣ pháp theo tinh thần Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 nhiệm vụ trọng tâm công tác tƣ pháp tƣ pháp thời gian tới Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị, đặc biệt Bộ luật tố tụng hình 2015 đƣợc Quốc hội thông qua “hiện tạm dừng để sửa đổi bổ sung” Tuy nhiên, chƣa có công trình nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm địa bàn huyện Phú Xuyên liên quan đến quy định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đặc biệt liên quan đến Bộ luật tố tụng hình 2015, dẫn đến tình trạng hiểu áp dụng pháp luật hình hành pháp luật tố tụng hình tƣơng lai đƣợc thống toàn quốc, đặc biệt địa bàn huyện Phú Xuyên Từ việc áp dụng pháp luật tố tụng 2003 áp dụng pháp luật tố tụng hình 2015, Tác giả mạnh dạn nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng Tòa án áp dụng nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tố tụng hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm, không làm oan ngƣời vô tội Vì vậy, cần phải thống nhận thức lý luận thực tiễn trả hồ sơ vụ án hình để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng đặt điều kiện cải cách tƣ pháp đòi hỏi cấp thiết để thực thi hiệu quả, đắn luật tố tụng hình sự, góp phần phòng ngừa, xử lý tội phạm tình hình trƣớc yêu cầu cấp bách xây dựng nhà nƣớc pháp quyền nói chung cải cách tƣ pháp gắn liền với đảm bảo quyền ngƣời nói riêng 3.2.2 Hoàn thiện quy định Bộ luật tố tụng hình Việc hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn ngƣời tiến hành tố tụng BLTTHS có ý nghĩa quan trọng lý luận nhƣ thực tiễn, đảm bảo cho quy định BLTTHS có tính khả thi cao, nâng cao hiệu hoạt động luật TTHS, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp công dân nói chung, ngƣời tham gia tố tụng nói riêng trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình Cần phân biệt chức năng, nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng rõ ràng, có tính độc lập theo tính chất chức tố tụng - Cần xây dựng hệ thống quan điều tra thống nhất, có tính độc lập tƣơng chức điều tra vụ án hình Hệ thống quan bao gồm quan điều tra công an nhân dân quan điều tra quân đội Tách chức quản lý hành khỏi chức quản lý tố tụng Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, có nhƣ hạn chế phụ thuộc hoạt động điều tra vào quản lý, huy ngƣời huy quản lý hành chính; - Xây dựng quan công tố thay cho Viện kiểm sát với chức thực hành quyền công tố luật TTHS Để thực hành quyền công tố, quan công tố phải ngƣời đạo hoạt động khởi tố vụ án (phát động hoạt động tố tụng), đạo hoạt động điều tra thực việc buộc tội, định truy tố ngƣời phạm tội trƣớc Toà án để xét xử bảo vệ buộc tội trƣớc Toà Từ góc độ đó, quan công tố tự 69 định tố tụng tự giao cho quan điều tra thi hành phê chuẩn định tố tụng quan điều tra; đồng thời phải chịu trách nhiệm việc định phê chuẩn Cơ quan công tố có quyền hạn trách nhiệm không việc truy cứu trách nhiệm hình ngƣời phạm tội, mà quan trọng phát tội phạm áp dụng biện pháp pháp luật quy định để tội phạm đƣợc xử lý Vì vậy, cần tăng cƣờng quyền hạn, trách nhiệm quan công tố xử lý tin báo tội phạm, phát tội phạm, xác minh khởi tố vụ án hình Về chức năng, quan công tố đạo hoạt động khởi tố, đạo hoạt động điều tra để chuẩn bị cho việc buộc tội ngƣời phạm tội Vì vậy, không nên giao cho quan công tố chức điều tra không nên tổ chức quan điều tra riêng quan công tố Phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án việc tổ chức, đạo hoạt động tố tụng tiến hành tố tụng vụ án cụ thể Tăng quyền hạn, trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hoạt động tố tụng Đây nội dung quan trọng việc hoàn thiện quy định BLTTHS nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm ngƣời tiến hành tố tụng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tƣ pháp (tăng cƣờng tranh tụng, đảm bảo dân chủ, công khai hoạt động tố tụng, gắn quyền hạn với trách nhiệm ngƣời tiến hành tố tụng…), nâng cao hiệu hoạt động tố tụng bảo đảm tính kịp thời hoạt động tố tụng vụ án cụ thể - Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Viện trƣởng Viện kiểm sát, Chánh án thực nhiệm vụ hành tƣ pháp phát động trình tố tụng thuộc chức năng, thẩm quyền quan (nhƣ định khởi tố vụ án, định phân công Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán…); - Các nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng cụ thể liên quan đến giải vụ án (nhƣ định áp dụng biện pháp ngăn chặn, định 70 giải thực chất vụ án nhƣ tạm đình chỉ, đình chỉ, kết luận điều tra, đề nghị truy tố, truy tố, đƣa vụ án xét xử…) Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đƣợc phân công thực chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật; không nên để tình trạng ngƣời trực tiếp thực biện pháp tố tụng thẩm quyền định ngƣợc lại, ngƣời có thẩm định nghe báo cáo mà không trực tiếp tiến hành tố tụng làm cho định tố tụng khó xác, khách quan Hơn nữa, tình trạng dễ dẫn đến trách nhiệm không rõ ràng ngƣời tiến hành tố tụng; Từ phân tích trên, cấu, BLTTHS cần điều khoản quy định nhiệm vụ, quyền hạn hành tƣ pháp Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Viện trƣởng Viện kiểm sát, Chánh án (không bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng) điều khoản quy định nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán (bao gồm Thủ trƣởng, Phó thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng Viện kiểm sát, Chánh án, Phó Chánh án họ trực tiếp tiến hành tố tụng vụ án) Quy định rõ hậu tố tụng trách nhiệm việc vi phạm quy định quyền hạn, trách nhiệm người tiến hành tố tụng - Mọi trƣờng hợp không thực thực không quyền hạn, trách nhiệm đƣợc quy định BLTTHS vi phạm nghiêm trọng thủ tục TTHS phải đƣợc khắc phục biện pháp tố tụng: định trái pháp luật phải đƣợc hủy bỏ hủy bỏ để tiến hành tố tụng lại cho pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích đáng ngƣời tham gia tố tụng, tính xác, khách quan giải vụ án hình - Hoàn thiện quy định BLTTHS khiếu nại theo hƣớng: Khiếu nại hành vi hay định hành tƣ pháp quan, ngƣời tiến hành tố tụng Thủ trƣởng quan tiến hành tố tụng tự cấp giải quyết; khiếu nại hành vi định tố tụng quan, ngƣời có thẩm quyền tố tụng có thẩm quyền giải biện pháp tố tụng nhƣ hủy bỏ, thay thế, hủy bỏ tiến hành tố tụng lại tự 71 sửa đổi… Cụ thể là: khiếu nại liên quan đến hoạt động điều tra vụ án Kiểm sát viên chi đạo hoạt động điều tra giải quyết; khiếu nại liên quan đến hoạt động công tố quan công tố cấp giải quyết; khiếu nại liên quan đến hoạt động xét xử Tòa án cấp giải 3.2.3 Hướng dẫn thực pháp luật Thực tế quy định BLTTHS văn hƣớng dẫn bổ sung quy định trả hồ sơ để điều tra bổ sung tƣơng đối đầy đủ, phù hợp với thực tiễn giải vụ án, phù hợp với mô hình thẩm vấn tranh tụng nay, mặt khác thực tiễn xét xử nhiều năm qua, vƣớng mắc vấn đề nhiều lẽ: Các quan tiến hành tố tụng có chung nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhiệm vụ gắn kết quan tiến hành tố tụng thống dƣới lãnh đạo Đảng Ngoài chức năng, nhiệm vụ quan tố tụng, việc phối hợp, hợp tác trình giải án hình đòi hỏi thiếu dƣới chế độ XHCN Quy định trả hồ sơ để điều tra bổ sung mà BLTTHS quy định Điều 179 văn hƣớng dẫn nhằm mục đích cho quan tiến hành tố tụng phải xác định thật khách quan vụ án, có sai sót vi phạm nghiêm trọng thủ tục phải khắc phục Đây quan điểm cải cách tƣ pháp Đảng nhà nƣớc tránh oan, sai Tuy nhiên, tránh khỏi sai sót luật TTHS văn hƣớng dẫn áp dụng pháp luật, dẫn đến việc nhận thức pháp luật quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng không thống nhất, có quan điểm Tòa án đƣợc Viện kiểm sát chấp nhận nhƣng không đƣợc Viện kiểm sát chấp nhận Các quan điểm trình giải vụ án buộc tội Tòa án bị cáo Viện kiểm sát không chấp nhận Tòa án không buộc tội theo quan điểm đƣợc Mặt khác, phối hợp chặt chẽ quan tiến hành tố tụng ngƣời tiến hành tố tụng theo hƣớng dẫn Thông tƣ liên tịch số 01/2010 biện pháp đảm bảo việc giải vụ án nhanh chóng, kịp thời, ngƣời, tội, pháp 72 luật, đồng thời, đảm bảo tính chế ƣớc, hợp tác quan tiến hành tố tụng Đảm bảo quyền ngƣời, bảo vệ Hiến pháp năm 2013 đạo luật nhà nƣớc ban hành 3.2.4 Tăng cường công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, phối hợp quan tiến hành tố tụng việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình - Công tác tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lƣợng xét xử thống áp dụng pháp luật nhiệm vụ quan trọng ngành Toà án Việc tổng kết rút kinh nghiệm, tìm hạn chế, nguyên nhân giải pháp khắc phục hạn chế hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung Toà án có ý nghĩa quan trọng yêu cầu bảo đảm chất lƣợng áp dụng pháp luật hoạt động Bên cạnh việc tổng kết hàng năm, theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) Toà án cần tự đánh giá, xác định số vụ trả hồ sơ để điều tra bổ sung Trong đó, phải phân tích lý trả hồ sơ để điều tra bổ sung chứng cứ, tố tụng, số vụ trả có cứ, số vụ trả cứ; xác định nguyên nhân trách nhiệm việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung pháp luật để có biện pháp khắc phục xử lý kịp thời - Cùng với việc tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động trả hồ sơ Tòa án cần thƣờng xuyên tổ chức chuyên đề nghiên cứu khoa học phục vụ công tác xét xử có chuyên đề riêng trả hồ sơ để điều tra bổ sung Việc xây dựng chuyên đề cần có tham gia ba quan tiến hành tố tụng Công an, Viện Kiểm sát Tòa án Chuyên đề cần đƣợc đƣa hội thảo áp dụng vào thực tiễn công tác để phát huy hiệu - Một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lƣợng áp dụng pháp luật hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung tố tụng hình cần tăng cƣờng phối hợp chặt chẽ quan cá nhân ngƣời tiến hành tố tụng sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, không hữu khuynh đùn đẩy trách nhiệm Hạn chế tới mức thấp nhấ , tiến 73 tới loại bỏ tình trạng trả hồ sơ nhiều lần, trả hồ sơ để “hợp lý hoá” thời hạn tố tụng Cần xây dựng quy chế phối hợp liên ngành hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo hƣớng dẫn Thông tƣ liên tịch số 01/2010 để thống vận dụng thực tiễn Liên ngành tố tụng Thành phố cần tổ chức sơ kết việc thực Thông tƣ liên tịch số 01/2010 theo định kỳ đồng thời tăng cƣờng công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm phát kịp thời sai sót, hạn chế để làm rõ nguyên nhân kiểm điểm nghiêm túc cá nhân có trách nhiệm 3.2.5 Nâng cao trình độ, lực cho Thẩm phán, Công tố viên, Điều tra viên Luật sư Mọi thay đổi, cải cách suy đến ngƣời Nếu trình độ, lực, kinh nghiệm nghề nghiệp đội ngũ Thẩm phán, Công tố viên, Điều tra viên Vì vậy, việc tiêu chuẩn hoá đội ngũ cần phải tiến hành đồng với trình cải cách tƣ pháp theo lộ trình hợp lý - Đối với đội ngũ Thẩm phán, cần nghiên cứu bỏ hình thức xét tuyển hình thức thi tuyển, không thi tuyển vào ngạch Thẩm phán mà thi tuyển từ Thẩm phán sơ cấp lên Thẩm phán trung cấp, từ trung cấp lên Thẩm phán cao cấp, từ cao cấp lên Thẩm phán tối cao - Đối với Công tố viên (Kiểm sát viên nay), kiến thức kiểm sát điều tra phải có kiến thức điều tra huy điều tra; lực, trình độ, kinh nghiệm xét hỏi, tranh luận phiên Cũng cần thi tuyển nhƣ Thẩm phán - Đối với Điều tra viên ngƣời trực tiếp thực việc điều tra tội phạm, kiến thức pháp luật cần phải giỏi nghiệp vụ điều tra, khám phá tội phạm, hiểu sử dụng thành thạo quy định Bộ luật tố tụng hình hoạt động điều tra, thu thập chứng cần phải giáo dục lƣơng tâm, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức pháp luật Việc bổ nhiệm Điều tra viên phải áp dụng hình thức thi tuyển nhƣ Thẩm phán Công tố viên 74 - Đối với Luật sƣ cần tăng số lƣợng, đồng thời quan tâm đến chất lƣợng, chế độ đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ, thi tuyển phải bảo đảm tiêu chuẩn lực đạo đức nghề nghiệp Luật sƣ; cấp thẻ luật sƣ phải có tiêu chí chặt chẽ trƣớc hàng nghề, đồng thời xử lý nghiêm minh Luật sƣ vi phạm pháp luật đạo đức nghề nghiệp 3.2.6 Xây dựng mối quan hệ tố tụng “phối hợp” Viện kiểm sát Tòa án Thực tiễn cho thấy địa phƣơng Tòa án Viện kiểm sát có phối hợp tỉ lệ Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung thấp Do vậy, quan cần tiếp tục thực tốt phối hợp liên ngành để hạn chế tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung Mặt khác cần thiết xây dựng quy chế phối hợp liên ngành nội cấp mối quan hệ quan, cán tiến hành tố tụng việc giải vụ án Hiện nay, mối quan hệ đƣợc thực văn BLTTHS số thông tƣ liên ngành cấp Trung ƣơng Tuy nhiên, văn chƣa quy định rõ trách nhiệm phối hợp bên có quy định trách nhiệm nhƣng ràng buộc trách nhiệm pháp lý nên khó cụ thể hóa địa phƣơng, thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, bàn bạc, thảo luận sở quy định pháp luật hành để ban hành “Quy chế phối hợp việc điều tra bổ sung vụ án hình sự” Về quan hệ phối hợp Viện kiểm sát Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung: giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán đƣợc phân công nghiên cứu hồ sơ cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án để đánh giá toàn diện chứng cứ, phát thiếu chứng có vi phạm thủ tục tố tụng Thẩm phán trao đổi yêu cầu Kiểm sát viên bổ sung chứng Tránh trƣờng hợp chứng bổ sung đƣợc nhƣng Thẩm phán không tạo điều kiện để Kiểm sát viên bổ sung nghiên cứu hồ sơ chƣa kỹ nên không phát đƣợc chứng thiếu, đến xét xử phát đƣợc dẫn đến hoãn phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung 75 Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động phối hợp với Hội đồng xét xử làm rõ tài liệu, chứng liên quan đến việc giải đắn vụ án hình Trong trƣờng hợp phát sinh vấn đề phức tạp mà không bổ sung đƣợc, Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung Trƣớc định trả điều tra bổ sung, Thẩm phán cần trao đổi trƣớc với Kiểm sát viên vấn đề cần đƣợc làm rõ thêm; nội dung thiếu hồ sơ vụ án mà Viện kiểm sát Tòa án tự bổ sung đƣợc, thƣờng xuyên tổng hợp khó khăn, vƣớng mắc việc thực quy định BLHS, BLTTHS văn hƣớng dẫn để báo cáo lãnh đạo liên ngành pháp luật Trung ƣơng sửa đổi, bổ sung Đối với vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, quan tiến hành tố tụng cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, đồng thời rút kinh nghiệm toàn đơn vị 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trả hồ sơ để điều trả bổ sung - Hoạt động Tòa án nhân dân nhƣ quan khác máy nhà nƣớc đặt dƣới lãnh đạo Đảng Trong công đổi nay, tăng cƣờng, đổi lãnh đạo Đảng hoạt động Tòa án nhân dân nội dung quan trọng cần thiết Tăng cƣờng lãnh đạo Đảng Toà án để đảm bảo phát huy đầy đủ vị trí, vai trò Tòa án hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo luật định, trì bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, công bằng, dân chủ, nghiêm minh tổ chức thi hành pháp luật Đổi hoàn thiện quy chế lãnh đạo cấp uỷ Đảng hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình sự, Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát ngành dọc công tác trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trƣờng hợp trả không đúng, trả cần có biện pháp trấn chỉnh rút kinh nghiệm động viên toàn ngành, biện pháp hữu hựu việc học tập, rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ từ có 76 quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán có chức danh tƣ pháp vào vị trí phù hợp với lực yêu cầu công tác Các cấp uỷ Đảng địa phƣơng cần tăng cƣờng phối hợp với TAND Tối cao công tác tổ chức cán Toà án cấp tỉnh cấp huyện, việc xem xét quy hoạch cán lãnh đạo Tòa án tham gia cấp ủy cấp Kết luận chƣơng Trên giải pháp bảo đảm hiệu hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Mặc dù giải pháp chƣa thật cụ thể, nhiều nội dung mang nặng tính lý luận, hình thức Tuy nhiên với hiểu biết định tác giả nhƣng cố gắng nêu hy vọng phần giúp ích cho Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nói riêng toàn quốc nói chung, qua triển khai chi tiết giải pháp nêu dù phần nhỏ ứng dụng vào thực tiễn trình thực nhiệm vụ đơn vị mình, góp phần đáp ứng đƣợc yêu cầu cải cách tƣ pháp giai đoạn hƣớng đến năm 2020 77 KẾT LUẬN Trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình hình thức cụ thể áp dụng pháp luật, Thẩm phán đƣợc phân công chủ toạ phiên thời hạn chuẩn bị xét xử Hội đồng xét xử phiên tòa, thấy có theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, định trả lại hồ sơ vụ án hình cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung nhằm khắc phục thiếu sót trình điều tra, truy tố, đảm bảo cho việc giải vụ án đƣợc khách quan, toàn diện, ngƣời, tội quy định pháp luật Việc thực trả hồ sơ điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm xác góp phần quan trọng vào việc giải vụ án đƣợc kịp thời, triệt để toàn diện khách quan Ngƣợc lại định trả hồ sơ để điều tra bổ sung không theo quy định pháp luật làm cho trình giải vụ án bị kéo dài gây lãng phí thời gian, công sức, tài sản Nhà nƣớc, ảnh hƣởng đến quyền lợi ích hợp pháp công dân ảnh hƣởng đến mối quan hệ phối hợp quan tiến hành tố tụng Trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thời gian qua phát huy tác dụng quan trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trị, ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để thành phố phát triển bền vững xứng đáng thành phố trung tâm trị, văn hóa nƣớc Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, thực tiễn hoạt đông trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội bộc lộ số hạn chế, bất cập định nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau, cần đƣợc phân tích làm rõ để từ có giải pháp khắc phục mang tính khả thi nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động này, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tƣ pháp giai đoạn Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung TAND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thời gian vừa qua; tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhƣ tồn việc ban hành định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tác giả luận văn nêu quan điểm đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật đắn hoạt 78 động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình thời gian tới Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung cách có hệ thống mặt lý luận, nhận thức pháp luật, phục vụ yêu cầu thực tiễn hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung nói riêng ngành TAND công cải cách tƣ pháp Để hoàn thành luận văn, tâm huyết nỗ lực mình, tác giả nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình PGS TS Trần Văn Độ, hỗ trợ giúp đỡ to lớn bạn bè, đồng nghiệp Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu phức tạp, bên cạnh đó, thời gian, phạm vi khả nghiên cứu có giới hạn nên tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn chỉnh 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Cảm (2004), “Một số vấn đề lý luận chung giai đoạn tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát, Lê Tiến Châu (2009), Chức xét xử tố tụng hình sự, NXB Tƣ pháp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên) (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Trần Vi Dân (2010), “Một số giải pháp khắc phục việc trả hồ sơ bổ sung, điều tra lại”, Tạp chí Kiểm sát, tr 20-22 Phƣơng Dung (2011), Một số vấn đề sử dụng chứng Luật Tố tụng hình Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 25/04/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2002, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Nguyễn Minh Đức (2006), “Một số ý kiến việc áp dụng quy định trả hồ sơ để điều tra bổ sung BLTTHS 2003”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (6) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2004), Nghị số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ ba “Xét xử sơ thẩm” BLTTHS 2003, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Kiện (2012), “Hoàn thiện chế định tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung Bộ luật tố tụng hình 2003”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, tr 37-43 11 Nguyễn Ngọc Kiện (2012), “Mối quan hệ Tòa án Viện kiểm sát tố tụng hình sự, Dân chủ pháp luật, (10), tr 50-53 12 Nguyễn Triệu Luật (2013), Chế định điều tra bổ sung hoạt động tố tụng hình ngành Tòa án nhân dân, baomoi.com, (ngày 27/9) 13 Quốc hội (2009), Bộ luật hình sự, Hà Nội 14 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 15 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 80 16 Đinh Văn Quế (1999), “Vấn đề trả tòa án trả hồ sơ đề điều tra bổ sung”,Tòa án nhân dân, (4), tr.7-11 17 Lê Hữu Thể (2010), Hoàn thiện mô hình tố tụng hình Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp, 18 Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết, Hà Nội 19 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Việt (2009), “Cần sớm sửa đổi khoản Điều 121 Bộ luật tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung”, Tạp chí Kiểm sát, (19) 21 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo kết 03 năm thực thông tư liên tịch trả hồ sơ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội (số liệu từ ngày 01/9/2010 đến 31/8/2013), Hà Nội 22 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Báo cáo sơ kết 03 năm thực thông tư liên tịch số 01 hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung (số liệu từ năm 2010 đến 2013) 23 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Báo cáo tình hình thực thông tư liên tịch số 01 hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung (số liệu từ ngày 01/12/2011 đến 30/11/2012) 24 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Bộ nội vụ (1996), Thông báo số 61/KT-LN năm 1996 liên ngành (nay Bộ Công an) hướng dẫn thời hạn điều tra bổ sung, Hà Nội Thông tƣ liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao (2010), 25 Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/2002/NQ-TW ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới 26 Bộ Chính trị (2002), Nghị số 48/2005/NQ-TW ngày 24/05/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 81 27 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/2005/NQ-TW ngày 02/06/2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 28 Chính phủ (2002), Chỉ thị số 10 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới 29 Lê Cảm (1999), “ Những sở khoa học - thực tiễn việc hoàn thiện pháp luật hình nƣớc ta giai đoạn nay”, Khoa học (KHXH), tr.21 30 Lê Cảm (2006), “ Các nguyên tắc cải cách tƣ pháp giai đoạn xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam”, Tạp chí Toà án ( số kỳ 1) 31 Lê Cảm (2004), “ Một số vấn đề lý luận chung giai đoạn tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, tr.22 32 Nguyễn Ngọc Chí (2007) “ Các nguyên tắc Luật tố tụng hình ”, Đề cương chi tiết giảng 33 Nguyễn Đức Dũng ( 2006 ), “ Những trƣờng hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định Điều 179 BLTTHS”, Tạp chí Toà án nhân dân, (số kỳ 1), 34 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), “Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Bùi Kiên Điện Hoàng Thị Sơn (1999), “Những nguyên tắc Luật TTHS Việt Nam”, NXB CAND, Hà Nội 38 Đỗ Văn Đƣơng (2007), “ Tiếp tục sửa đổi Bộ luật tố tụng hình theo tinh thần cải cách tƣ pháp”, Tạp chí Kiểm sát, tr.22 39 B M.Xavidski (1997): Suy đoán vô tội (tiếng Nga), NXB NORMA, M, tr.8 40 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu quyền ngƣời, (2004) “ Các văn kiện quốc tế quyền ngƣời ”, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr.56 (1) 82 41 Toà án nhân dân tối cao (1990), văn Hình sự, Dân Tố tụng hình sự, tr 42 Đỗ Mƣời (1995), “ Xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền nhiệm vụ trọng tâm đổi hệ thống trị”, Thông tin Khoa học pháp lý, 43 Trần Thế Vƣợng (1999), Những nguyên tắc TTHS Việt Nam yêu cầu việc sửa đổi toàn diện BLTTHS, Kỷ yếu Hội thảo Uỷ ban pháp luật Quốc hội,TP.HCM , tr.12 44 Võ Khánh Vinh ( chủ biên, 2004 ), “ Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình ”, NXB Công an nhân dân, tr.529 45 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ( 2007), Thông tin khoa học kiểm sát, số chuyên đề Luật Tố tụng hình Cộng hoà Liên bang Đức 46 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ( 2007), Viện khoa học kiểm sát, Bộ luật tố tụng nƣớc Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 47 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ( 2007), Viện khoa học kiểm sát, Bộ luật tố tụng Liên bang Nga 83 ... động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình - Thực trạng pháp luật trả hồ sơ để điều tra bổ sung - Thực tiễn trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án. .. hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm hình Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội nói riêng hoạt động trả hồ sơ để điều tra bổ sung Tòa án cấp sơ thẩm nói... lập pháp tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung giai đoạn xét xử sơ thẩm .18 Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn của tòa án nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội, Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn của tòa án nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội, Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn của tòa án nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay