Phep Nhan Phan Thuc Dai So

19 273 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2013, 01:26

Thùc hiÖn phÐp tÝnh sau ? 7 5 4 3 ⋅ 28 15 7.4 5.3 7 5 4 3 ==⋅ Bµi lµm: NÕu tö vµ mÉu cña hai ph©n sè lµ sè nguyªn th× phÐp nh©n hai ph©n sè ®­îc thùc hiÖn nh­ thÕ nµo ? Giáo viên : Diệp Thị Thêu Năm học 2006 - 2007 Ngày 30/03/2007 Nội dung bài giảng: 1.Quy tắc 2.Nhận xét 1.Quy t¾c  Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai ph©n sè d· häc ë tiÓu häc ? ?1 35 8 5.7 2.4 7 4 5 2 ==⋅  LÊy vÝ dô minh ho¹ ?  Thùc hiÖn phÐp tÝnh a.VÝ dô 42 25 10 3 ⋅ 28 5 14.2 5.1 42.10 25.3 42 25 10 3 ===⋅   1.Quy t¾c  Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n hai ph©n sè? d.b c.a d c b a ==  ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t?  Muèn nh©n hai ph©n sè , ta nh©n c¸c tö víi nhau vµ nh©n c¸c mÉu víi nhau. b. Quy t¾c  Tæng qu¸t (Víi a,b,c,d ∈Z; b,d≠ 0)  Thùc hiÖn phÐp tÝnh ? 1.Quy t¾c ? 4 5 5 2- b) ? 5 2 7 3- )a =⋅ = − ⋅ c. ¸p dông 2 1 4 2- 5.4 2.5- 4 5 5 2- b) 35 6 35- 6- 7.(-5) 3.2- 5 2 7 3- )a − ===⋅ === − ⋅    Thùc hiÖn phÐp tÝnh ? ?2 ? 54 49- 35 6- b) ? 13 4 11 5- )a =⋅ =⋅ 1.Quy t¾c c. ¸p dông 45 7 5.9 1.7 35.54 (-6).(-49) 54 49- 35 6- b) 143 20- 11.13 5.4- 13 4 11 5- )a ===⋅ ==⋅ ?2    Em cã nhËn xÐt g× vÒ bµi lµm sau ? 45 7 5.9 1.7 35.54 (-6).(-49) 54 49- 35 6- b) 45 7 1890 294 35.54 (-6).(-49) 54 49- 35 6- )a ===⋅ ===⋅  Khi thùc hiÖn phÐp nh©n hai ph©n sè cÇn chó ý g×?  Nªn chó ý rót gän ph©n sè tr­íc khi nh©n ( nÕu cã thÓ ) 1.Quy t¾c  Thùc hiÖn phÐp tÝnh ? ?3 ? 5 3- c) ? 45 34 17- 15 b) ? 4 3- 33 28- )a 2 =       =⋅ =⋅ ?3 25 9 5.5 )3).(3( 5 3- . 5 3- 5 3- c) 3 2- 1.3 (-1).2 17.45 (-15).34 45 34 17- 15 b) 11 7 11.1 (-7).(-1) 33.4 28.(-3)- 4 3- 33 28- )a 2 = −− =             =       ===⋅ ===⋅
- Xem thêm -

Xem thêm: Phep Nhan Phan Thuc Dai So, Phep Nhan Phan Thuc Dai So, Phep Nhan Phan Thuc Dai So, -6.-49 -1.2 -15.34 -7.-1 28.-3 -

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay