tHUYẾT MINH TKKT hồ CHỨA nươc lô ân

115 134 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 16:00

Căn cứ vào tài liệu khí tượng thủy văn của trạm Tuy Hoà tỉnh Phú Yên, cho thấy lượng mưa bình quân năm 1696.01mm là rất dồi dào, mặt khác lưu vực của suối Lổ Ân tới vị trí tuyến công trình có diện tích 18,0km² tương đối lớn nên chọn hình thức hồ chứa là loại Hồ điều tiết năm.1.2Đập:Căn cứ vào các tài liệu thủy văn, địa hình, địa chất, tài nguyên nước của khu vực, đồng thời so sánh về phương án kinh tế và kỹ thuật giữa hai phương án đập đất tạo hồ chứa và đập dâng tạo hồ chứa : Về loại hình công trình đập dâng vừa tạo nguồn nước đồng thời kết hợp là tràn xã lũ, đối với đập đất tạo hồ cần phải xây dựng thêm tràn xã lủ. Yêu cầu kỹ thuật thi công, xử lý nền móng, vật liệu xây dựng đối với đập dâng đòi hỏi cao hơn đập đất. Giá thành xây dựng của đập dâng cao Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh THNH PHN H S TT Danh mc Ghi chỳ I Tp I: Bỏo cỏo túm tt Tp A4 II Tp II:Bỏo cỏo chớnh Tp A4 III Tp III : Thit k c s Tp A4 Tp III-1: Thuyt minh thit k c s Tp A4 Tp III-2: Tp bn v thit k c s Tp A3 IV Tp IV: Cỏc bỏo cỏo chuyờn ngnh Tp A4 Tp IV-1: Bỏo cỏo kho sỏt a hỡnh ( Thuyt minh & bn v) Tp A4&A3 Tp IV-2: Bỏo cỏo kho sỏt a cht Tp A4 Tp IV-3: Bỏo cỏo tng mc u t Tp A4 V a CD ghi ton b h s d ỏn n v T vn: trang 01 cỏi Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh MC LC THUYT MINH THIT K C S M U 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 n v thc hin Nhõn s tham gia Thi gian thc hin Nhng cn c lp thit k c s Cỏc i tng cụng trỡnh lp thit k c s S h thng v s khai thỏc hnh d ỏn PHN TCH, LA CHN PHNG N K THUT V CễNG NGH 2.1 Cụng trỡnh chớnh Phõn tớch la chn phng ỏn v loi cụng trỡnh Phõn tớch la chn quy mụ cụng trỡnh v cỏc thụng s k thut Phõn tớch la chn phng ỏn b trớ tng th cụng trỡnh u mi D kin bin phỏp khai thỏc tng hp cụng trỡnh Phõn tớch la chn phng ỏn kt cu cụng trỡnh Phõn tớch la chn phng ỏn v bin phỏp x lý, gia c nn, múng cỏc hng mc cụng trỡnh chớnh Cỏc tớnh toỏn thy lc, kt cu v tớnh toỏn kim tra n nh phng ỏn chn 2.2 Cỏc cụng trỡnh th yu Loi hỡnh v s lng cỏc cụng trỡnh th yu Tng lng cỏc cụng trỡnh th yu 2.3 H thng v cỏc thit b c khớ ch yu ca d ỏn Phõn tớch, la chn loi v cụng sut cỏc thit b c khớ chớnh B trớ chung h thng thit b c khớ Tng hp loi, s lng, kinh phớ ton b thit b c khớ ch yu 2.4 H thng v thit b in ca d ỏn 2.5 H thng thit b quan trc 2.6 Thit k kin trỳc 2.7 Thit k phũng chng chỏy n n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh CC IU KIN CUNG CP VT T, THIT B NGUYấN VT LIU, NNG LNG, DCH V H TNG C S 3.1 Tỡnh hỡnh vt liu xõy dng 3.2 Cỏc iu kin cung cp vt t, thit b v nguyờn vt liu 3.3 Cỏc iu kin cung cp nng lng 3.4 Cỏc iu kin cung cp dch v h tng T CHC XY DNG 4.1 Dn dũng thi cụng cụng trỡnh u mi 4.2 Bin phỏp tiờu nc h múng 4.3 Bin phỏp xõy dng cỏc cụng trỡnh chớnh 4.4 Cỏc cụng trỡnh tm thi thi cụng 4.5 T chc giao thụng ti xõy dng 4.6 Tng mt bng cụng trng 4.7 Tng tin 4.8 Nhu cu ngun lc chớnh xõy dng K LUN V KIN NGH 5.1 Kt lun v mt k thut v bin phỏp thi cụng 5.2 Kin ngh nhng vic cn gii quyt giai on sau n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh THUYT MINH THIT K C S M U 1.1 n v thc hin - 1.2 Tham gia lp d ỏn H cha nc L n bao gm cỏc n v: Cụng ty C phn u t XD phỏt trin c s h tng v Cụng ngh P&L Liờn on a cht thy - a cht cụng trỡnh Min nam Nhõn s tham gia Chuyờn viờn CC Dng Vn Bm: P.Tng giỏm c - iu hnh chung KS Lờ Anh Chõu : Ch nhim ỏn KS Nguyn Vn Hi: Ch nhim a hỡnh KS V Hong Tuyờn: Ch nhim a cht KS Nguyn Hu Nam: Ch nhim Thu vn, Thu li, Kinh t KS Trn Thỳy Vinh: Ch nhim thi cụng, D toỏn Cựng cỏc k s v k thut viờn ca Cụng ty C phn P&L 1.3 Thi gian thc hin T thỏng 12/.2006 n thỏng 6/.2007 1.4 Nhng cn c lp thit k c s - Quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi thnh ph Tuy Ho n nm 2020 - Quy hoch cỏc cụng trỡnh thy li tnh Phỳ Yờn - Quy ch QLT &XD ban hnh kốm theo ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16.12.2004 ca Chớnh ph - Tiờu chun xõy dng Vit Nam TCXDVN 285-2002 - Tiờu chun ngnh 14 TCN 171-2006 v thnh phn, ni dung v lng lp cỏc d ỏn u t thy li ban hnh kốm theo quyt nh s 3003/Q-BNN-KHCN ngy 17.10.2006 ca B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn - Cn c Thụng bỏo s:548/TB-UB ngy 16/07/2004 ca UBND tnh Phỳ Yờn v vic cho phộp lp d ỏn nghiờn cu kh thi cụng trỡnh: H cha nc L õn huyn Tuy An tnh Phỳ Yờn - Cn c vo quyt nh ca S Nụng nghip & Phỏt trin Nụng thụn tnh Phỳ Yờn s: 160/Q-SNN, ngy 29 thỏng 07 nm 2004 v vic ch nh thu t kho sỏt, lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh d ỏn H cha nc L õn, thuc xó An Phỳ, huyn Tuy An, tnh Phỳ Yờn - Hp ng kinh t s:155/H-XD, ngy 19 thỏng 10 nm 2005 gia Ban qun lý D ỏn S Nụng nghip & PTNT Phỳ Yờn vi Cụng ty C phn u t Xõy dng Phỏt trin c s h tng v Cụng ngh P &L v cụng tỏc t kho sỏt xõy dng v lp d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh d ỏn H cha nc L õn n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n 1.5 Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh Cỏc i tng cụng trỡnh lp thit k c s m bo mc tiờu v nhim v ca d ỏn, d kin cn xõy dng nh sau: - H cha - H thng cụng trỡnh u mi - H thng kờnh ti Ton b h thng trờn bao gm cỏc hng mc cụng trỡnh nh sau: + p to h + Cụng trỡnh phũng chng l + Cng ly nc + Nh qun lý + ng qun lý + H thng kờnh ti kt hp giao thụng ng rung 1.6 S h thng v s khai thỏc hnh d ỏn n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh n v T vn: trang Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh PHN TCH, LA CHN PHNG N KT V CễNG NGH 2.1 Cụng trỡnh chớnh Phõn tớch la chn phng ỏn v loi cụng trỡnh 1.1 H cha: Cn c vo ti liu khớ tng thy ca trm Tuy Ho tnh Phỳ Yờn, cho thy lng ma bỡnh quõn nm 1696.01mm l rt di do, mt khỏc lu vc ca sui L n ti v trớ tuyn cụng trỡnh cú din tớch 18,0km tng i ln nờn chn hỡnh thc h cha l loi H iu tit nm 1.2 p: Cn c vo cỏc ti liu thy vn, a hỡnh, a cht, ti nguyờn nc ca khu vc, ng thi so sỏnh v phng ỏn kinh t v k thut gia hai phng ỏn p t to h cha v p dõng to h cha : - V loi hỡnh cụng trỡnh p dõng va to ngun nc ng thi kt hp l trn xó l, i vi p t to h cn phi xõy dng thờm trn xó l - Yờu cu k thut thi cụng, x lý nn múng, vt liu xõy dng i vi p dõng ũi hi cao hn p t - Giỏ thnh xõy dng ca p dõng cao hn p t c th hin bng sau : TT Hng mc Tng mc T XD CT Chi phớ xõy dng Chi phớ qun lý D ỏn Chi phớ t u t XD Chi phớ khỏc Chi phớ d phũng p t - Trn ngang 33,926,344,301 26,113,157,247 454,484,572 2,207,237,520 1,132,514,109 4,018,950,853 p dõng 40,364,825,268 31,639,009,606 540,645,739 2,404,479,271 1,184,256,181 4,596,434,471 Qua vic so sỏnh v k thut v kinh t, ngh la chn bin phỏp xõy dng cụng trỡnh cho d ỏn l xõy dng h cha nc L n bng p t 1.3 Cụng trỡnh phũng chng l: Da vo iu kin a hỡnh v a cht ca vựng tuyn, cn c vo iu kin vt liu a phng hin cú, ta chn loi cụng trỡnh phũng l l Trn xó l 1.4 Cng ly nc: Da vo iu kin a hỡnh v a cht ca vựng tuyn, cn c vo iu kin vt liu a phng hin cú, ta chn loi cng ly nc l Cng ngm cú ỏp nm thõn p Phõn tớch la chn quy mụ cụng trỡnh v cỏc thụng s k thut Cn c vo yờu cu v nhim v ca d ỏn , trờn cỏc c s cỏc tiờu chun v quy php, quy nh, s dng cỏc phng phỏp tớnh toỏn ta la chn c quy mụ cụng trỡnh v cỏc thụng s k thut nh sau: p t: n v T vn: trang 10 Thuyt minh TK c s CT HT TL h cha nc L n a = m1 ( H H ) + 0,4T = = Giai on Lp D ỏn u t XD Cụng trỡnh 30.44 m2 = 2(0,5 + m2 ) 0.13 ao(m) = ( (L+DL)2+H12)0,5-(L+DL) = 2.23 Phng trỡnh ng bo ho nh sau : y = ( H H 2) x Lbd Ta ng bo ho : X 3.78 Y 2.23 X 23 Y 5.50 2.81 26 5.85 3.44 29 6.17 12 3.97 32 6.49 15 4.44 35 6.78 18 4.86 38 7.07 20 5.13 41.49 7.39 - Kim tra n nh thm thõn p Jk = H1 H = Ltt Ltt = L + 0,4( H + H ) = 0.204
- Xem thêm -

Xem thêm: tHUYẾT MINH TKKT hồ CHỨA nươc lô ân, tHUYẾT MINH TKKT hồ CHỨA nươc lô ân, tHUYẾT MINH TKKT hồ CHỨA nươc lô ân, b. Nguyên vật liệu xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay