Vận dụng tư duy quân sự của đại tướng nguyễn chí thanh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam hiện nay

110 88 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  HOÀNG VĂN TUYÊN VẬN DỤNG TƯ DUY QUÂN SỰ CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  HOÀNG VĂN TUYÊN VẬN DỤNG TƯ DUY QUÂN SỰ CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Triết học Mã số : 60.22.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS NGUYỄN VĂN CƯ HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Cư, có kế thừa số kết nghiên cứu liên quan công bố Các tài liệu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học luận văn Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Hoàng Văn Tuyên LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, phòng Sau đại học phòng ban khác trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu trường Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Triết học khoa Giáo dục trị tận tình giảng dạy, hướng dẫn em suốt thời gian qua Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Cư, người tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Triết học Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè hết lòng quan tâm, giúp đỡ động viên tác giả luận văn trình học tập, nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Hoàng Văn Tuyên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Mục đích nghiên cứu Giả thiết khoa học 5 Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn 10 Những luận điểm đóng góp luận văn Chương 1: TƯ DUY VÀ TƯ DUY QUÂN SỰ SÁNG TẠO CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH 1.1 Tư tư quân sáng tạo 1.2 Tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 15 1.2.1 Nguồn gốc tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 15 1.2.2 Nội dung sáng tạo tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 20 Tiểu kết chương 44 Chương 2: YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG TƯ DUY QUÂN SỰ CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY 47 2.1 Tình hình trị, quân 47 2.1.1 Tình hình trị, quân giới 47 2.1.2 Tình hình trị, quân khu vực 47 2.1.3 Tình hình trị, quân nước 48 2.1.4 Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 52 2.2 Những ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân tư quân đội ngũ sĩ quan Quân đội 53 2.2.1 Những ưu điểm nguyên nhân 54 2.2.2 Những nhược điểm nguyên nhân 56 2.3 Những yêu cầu đặt việc vận dụng tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sỹ quan Quân đội 58 2.4 Những giải pháp nhằm vận dụng tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội 61 2.4.1 Nâng cao nhận thức giá trị tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội 61 2.4.2 Đưa nội dung tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào đào tạo đội ngũ sĩ quan Quân đội 65 2.4.3 Phát triển lực tư quân cho đội ngũ sĩ quan Quân đội 73 2.4.4 Rèn luyện phong cách tư quân “sắc sảo, độc lập, tự chủ, động, sáng tạo, chiến, thắng” Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội 82 2.4.5 Xây dựng phương pháp làm việc “nói làm, lý luận thống với thực tiễn” Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội 87 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết rõ BVTQ : Bảo vệ Tổ quốc CNXH : Chủ nghĩa xã hội CTĐ, CTCT : Công tác đảng, công tác trị QĐND : Quân đội nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình dựng nước, quốc gia giới bỏ qua việc giữ nước, cách hay cách khác phải xây dựng lực lượng để đảm bảo trường tồn dân tộc Nhất quốc gia theo đường XHCN việc giành quyền bước đầu, yêu cầu xây dựng bảo vệ quyền cách mạng quan trọng Lịch sử hình thành phát triển dân tộc Việt Nam dựng nước, phải đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắn liền với bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Ngày xưa vua Hùng có công dựng nước Ngày nay, Bác cháu ta phải giữ lấy nước” [26, tr.59] Trong nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vấn đề quan trọng xây dựng kế sách giữ nước sở tư khoa học, phản ánh khách quan điều kiện xã hội quan hệ vật chất, tinh thần xã hội thực Tư quân nội dung quan trọng giúp cho chủ thể có tri thức đầy đủ đối tượng địch, ta địa hình thời tiết; hiểu biết sâu sắc chất, quy luật dự báo hành động đối tượng để định hành động chủ động, sáng tạo đạt hiệu cao Trong trình dựng nước giữ nước, tổ tiên ta có sáng tạo “bày mưu, tính kế” chủ động đánh giặc, để lại cho cháu hệ thống lý luận, nghệ thuật quân độc đáo vô quý giá Nó sản phẩm trình hoạt động quân sáng tạo, kết tinh trí tuệ hệ người Việt Nam Lý luận, nghệ thuật quân Việt Nam thuộc lĩnh vực tinh thần xã hội, trở thành sức mạnh vật chất nghiên cứu, vận dụng, thực hóa thông qua hoạt động thực tiễn bảo vệ Tổ quốc Hiện nay, tình hình trị, quân giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ tài nguyên, xung đột sắc tộc tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục diễn gay gắt, nhiều nước giới Nhân loại nói chung Việt Nam nói riêng phải đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống, hình thái chiến tranh kiểu Chiến tranh tương lai xảy chiến tranh có tính chất khác so với trước về: không gian chiến tranh rộng, thời gian chiến tranh ngắn; khoa học công nghệ đại phát triển làm thay đổi tính chất chiến tranh; chiến tranh tương lai thử thách nghiêm ngặt lĩnh trị, tranh đua trình độ khoa học, công nghệ quân đại, tác động mạnh mẽ đến tinh thần người lính Do tính chất liệt, tính hủy diệt lớn vũ khí đại, chiến tranh đại làm thay đổi có tính chất bước ngoặt tư quân Trong nước, trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tăng cường, Đảng ta chủ trương, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước Tuy nhiên, hạn chế tồn là: “Tiềm lực quốc phòng, an ninh chưa đáp ứng yêu cầu Bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ nhiều khó khăn, thách thức Phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh số nơi gắn kết chưa chặt chẽ” [5, tr 261] Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không đóng góp to lớn vào nghiệp giải phóng dân tộc, mà cần nghiên cứu vận dụng nghiệp bảo vệ Tổ quốc nay, chìa khóa mở phát triển cách mạng tư quân để đáp ứng yêu cầu nghiệp bảo vệ Tổ quốc tình hình Tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có nhiều học giả, nhà khoa học Quân đội nghiên cứu nhiều góc độ cách tiếp cận khác nhau, chưa có công trình sâu nghiên cứu có hệ thống tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đề giải pháp vận dụng nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu đề tài: “Vận dụng tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam nay” vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chiến sỹ cộng sản kiên cường, trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, nhà hoạt động trị, quân lỗi lạc Đảng ta, người lãnh đạo huy mưu lược, tài trí, dũng cảm, kiên lực lượng vũ trang nhân dân ta “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người có trình độ hiểu biết sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, có tư biện chứng khoa học, mẫn cảm đặc biệt trị, nhuần nhuyễn gắn liền lý luận với thực tiễn, học trò xuất sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, nắm vững vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn chiến tranh cách mạng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân” [19, tr.34], Đến nay, có nhiều học giả, nhà khoa học Quân đội nghiên cứu toàn diện trị, kinh tế, văn hóa quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cụ thể như: Năm 2004, có 62 tác giả cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; nhà nghiên cứu viết tầm nhìn chiến lược quân nhạy bén sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Các viết Nhà xuất QĐND in thành sách “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” Năm 2009, Nhà xuất QĐND in phát hành sách “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Tổng tập“ giới thiệu 72 tác phẩm, viết Đại tướng Nguyễn Chí Thanh Phản ánh đời hoạt động cách mạng sôi phong phú đồng chí, nhũng đóng góp lớn lao cho nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc Quân đội 89 tình hình cụ thể mà đề chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, sát, Chịu khó quan sát, lắng nghe, điều tra, phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, rõ ràng, rút kết luận để Đảng tìm lời giải vấn đề mà đồng bào, đồng chí thực tiễn đặt Luôn trọng đến phương pháp, cách làm coi vấn đề có ý nghĩa quan trọng cấp bách xây dựng đội ngũ sĩ quan, đấu tranh lâu dài, gian khổ để sửa chữa thói quen làm việc theo lối giản đơn, vụ, hiệu Trong công việc phải khẩn trường, nghiêm túc, có nguyên tắc, có kế hoạch, có tinh thần trách nhiệm cao, có cách làm việc phù hợp Giải hài hòa môi quan hệ theo quy định, thật "có lý, có tình" Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đội ngũ sĩ quan, công việc, phải chống cách làm việc chung chung, đại khái, xa rời thực tế, "ngâm cứu" lâu, ba hoa, sáo rỗng, gặp đâu làm cách tùy tiện, làm chẳng hay chớ, đơn giản, xuề xòa; ngại xuống đơn vị, sở; lề mề, vô trách nhiệm, không dứt khoát, thiếu nhiệt tình, không nghiêm túc, thiếu xác; ỷ lại dưới, dựa dẫm trên, dựa dẫm, ỷ lại nhau, hiệu công việc không cao Đặc biệt lời nói việc làm không thống nhất, phải chống quan liêu bàn giấy, hách dịch, cửa quyền đồng thời chống thứ quan liêu - "quan liêu vất vả" số sĩ quan với biểu biết tận tụy làm việc ngày đêm mà không quan tâm đến người, công việc xung quanh, làm cho đầu óc không thư thái, không học tập mới, vấn đề mối nảy sinh thực tiễn, không tiếp xúc, không hiếu đơn vị đơn vị bạn; đầu óc người sĩ quan bị cùn đi, loại quan liêu nguy hiểm bệnh quan liêu khác Đội ngũ sĩ quan mẫu mực nói làm, lý luận thống với thực tiễn.là lực lượng tiên phong xây dựng đường lối, chủ trương, sách quốc phòng trực tiếp tổ chức đưa đường lối, chủ trương, sách thành thực, đội ngũ sĩ quan có đóng góp xuất sắc phát triển 90 đường lối, lý luận xây dựng Đảng, củng cố lãnh đạo Đảng quân đội; xây dựng trận chiến tranh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân; xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng người phẩm chất lực, đặc biệt chất cách mạng, tư tưởng trị; tăng cường công tác trị quân đội nguyên tắc, chế độ công tác trị, phương châm cách đánh độc đáo, sáng tạo nghiệp bảo vệ Tổ quốc Sĩ quan không ngừng học tập văn hóa, trị, khoa học kỹ thuật, chiến thuật, nghệ thuật quân , thông qua nhiều hình thức đào tạo khác để đội ngũ sĩ quan có đủ phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Thi đua yêu nước đơn vị qua kịp thời phát điển hình tiên tiến, phân tích phổ biến kinh nghiệm nêu gương, phát động càn bộ, chiến sĩ học tập điển hình, dấy lên phong trào thi đua lĩnh vực hoạt động quân Nói làm nói bừa, làm ẩu, nói cho làm cho xong mà nói đúng, làm thật, "ra môn khoai" tảng lý luận thực tiễn xác; với cách nhìn, cách xem xét, giải vấn đề, việc cách đắn, sáng tạo, sâu sắc; sách, pháp luật Nói làm, lý luận thống với thực tiễn chất Nguyễn Chí Thanh lẽ sông, nguyên tắc đạo đức phương châm hành động Đại tướng Những chuyến thường xuyên sở, đến với đồng bào, đồng chí, xem bồ thóc, hũ gạo, vạt sắn, nương ngô để trăn trở lo lo người, vui vui người đủ cho thấy điều Quan tâm phát tạo điều kiện cho phát triển Trong hoạt động quân xuất người việc điển hình có suy nghĩ, cách làm sáng tạo, hiệu đội ngũ sĩ quan bám sát,quan tâm phát mới, có tư tưởng đạo mối Cái phải hợp qui luật, có giá trị đưa kết cách nhận thức mới, sản phẩm từ ủng hộ, tạo điều kiện "là phải nhìn xa, thấy trước Không phát thực tế phơi bày 91 rõ ràng rồi, vấn đề quan trọng phải phát chớm nở, bộc lộ [22, tr.67] Còn tư tưởng tư tưởng phản ánh quy luật chung xã hội thay đổi, có quan hệ đến hiểu biết thực chất đường lối, chủ trương Đảng, đến cách xem xét giải vấn đề ngày phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế khách quan đến việc thấu suốt quan điểm cán bộ, đảng viên Do đó, cần trọng chuyển biến tình hình, nhân tố nảy nở, yêu cầu đặt Qua phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, khẳng định thành tựu, khích lệ đồng bào, đồng chí, giúp cho nhân dân tự giác tham gia, làm cho đường lối, sách Đảng, Nhà nước thành thực Trước nhiệm vụ mới, cần phải nắm vững lý luận để làm thử, tổng kết, rút kinh nghiệm sau nhân rộng Trong tổ chức thực tiễn, tin tưởng vào sức mạnh tinh thần sáng tạo cán bộ, chiến sĩ yêu cầu phải đưa người vào hoạt động thực tiễn, thông qua thực tiễn mà xác định lập trường tư tưởng, động cơ, trách nhiệm đúng, đắn, phát huy trí sáng tạo, tích lũy tri thức, kinh nghiệm Nắm chắc, hiểu sâu lý luận mácxít để soi rọi vào thực tiễn, không thực tiễn nơi làm tốt mà thực tiễn nơi chưa làm tốt Bám sát đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, đối chiếu với thực trạng mà tổng kết; tổng kết nội dung lẫn hình thức, cách làm; tổng kết từ xuống từ lên, Khi tổng kết phải rút cho nguyên nhân, kinh nghiệm dự báo vấn đề nảy sinh, đồng thời phổ biến rộng rãi kinh nghiệm để học tập, vận dụng; tinh nhạy phát nhân tố, cách làm mới; lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá, ý kiến phê phán từ quần chúng, "có vấn đề", "trái chiều" Dùng tự phê bình, phê bình để tổng kết, tu dưỡng, rèn luyện "trách nhiệm vinh quang người cộng sản cải tạo "thế giới khách quan" Nhưng muốn cải tạo "thế giới khách quan" trước hết phải cải tạo "thế giới chủ quan" Đó chân lý 92 khái quát, đúc rút, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng điển hình phong trào cách mạng Nhờ đó, không nâng cao hiểu biết mà có sở khoa học để góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương, sách xây dựng Đảng, xây dựng quân đội củng cố" quốc phòng, chiến tranh nhân dân Việt Nam Thường xuyên đổi phương pháp, tác phong công tác bám sát yêu cầu huấn luyện, chiến đấu xây dựng đơn vị để nghĩ phương pháp mới, cách làm sáng tạo nâng cao hiệu công tác sĩ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đó kết hợp chặt chẽ việc rèn luyện thực tiễn quân với nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn huấn luyện, chiến đấu Bởi vì, sau tốt nghiệp trường, trang bị hệ thống kiến thức làm sở để hoàn thành chức trách nhiệm vụ ban đầu, nghĩa việc hoàn tất Để phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, sĩ quan phải tiếp tục bổ sung tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo để tinh thông chuyên môn, nghề nghiệp Nếu chủ quan, dừng lại thiếu chí tiến thủ, không chịu rèn luyện, phấn đấu sống đào thải sỹ quan cỏi Chỉ có "tắm mình" thực tiễn quân sự, "đối mặt" trực tiếp với công việc, giải mâu thuẫn phát sinh hàng ngày, hàng đơn vị, sĩ quan kiểm nghiệm đúng, sai nhận thức, cách nghĩ, cách làm, rút học kinh nghiệm cho thân, hiểu rõ mình, đơn vị mình, hiểu rõ tình hình đối tượng, đối tác âm mưu, thủ đoạn chúng, từ đó, biết nên làm cho tốt biết tránh lỗi lầm, sai sót Rõ ràng, tích cực rèn luyện thực tiễn quân không hội tốt để kiểm nghiệm lại, xác hóa tri thức có mà sở, nguồn gốc để tổng kết kinh nghiệm, khái quát lý luận, làm giàu có vốn tri thức, qua mà nâng cao trình độ tư biện chứng vật Công tác xếp, bố trí, sử dụng luân chuyển sĩ quan thường xuyên, tạo môi trường thuận lợi để sĩ quan phát triển tư Sắp xếp, bố trí, sử dụng sĩ 93 quan công tác mang tính khoa học tính nghệ thuật cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng phát triển hoàn thiện nhân cách người sỹ quan Quân đôi Thực tiễn rằng, phát triển lực tư sĩ quan có phát triển hay không, chất lượng công tác sĩ quan có nâng cao hay không, phần lớn việc xếp, bố trí, sử dụng sĩ quan Nếu xếp, bố trí người, việc, chuyên môn nghề nghiệp đào tạo, sở trường, khiếu, lực, kỹ xảo, kỹ người sĩ quan tạo điều kiện thuận lợi cho họ hoàn thành nhiệm vụ, phát triển tài quân Ngược lại, không vào lực sĩ quan, yêu cầu, nhiệm vụ, dẫn đến bố trí, xếp sĩ quan không khả chuyên môn, nghề nghiệp đào tạo vừa lãng phí, vừa không phát huy sở trường, khiếu cá nhân đó, tư sáng tạo họ điều kiện phát triển phải khéo dùng sĩ quan, sửa chữa khuyết điểm cho họ, phát huy ưu điểm, giúp đỡ khắc phục nhược điểm họ.Trên sở xếp, bô' trí người, việc, cần phải ý luân chuyển công tác sĩ quan, không nên để sĩ quan làm việc đơn vị lâu mà nên cân nhắc để đưa sĩ quan đảm đương nhiệm vụ môi trường Có đặt tình có vấn đề, buộc người sĩ quan phải tiếp tục rèn luyện thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm, rút học, cách thức, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ giao, nhờ mà tư mài sắc, rèn giũa Nếu hoạt động sĩ quan "phẳng lặng ao tù", công việc quen thuộc "mảnh đất tồi" để gây nhàm chán, hứng thú, tính cách mạng tư duy, chí rơi vào kinh nghiệm, giáo điều, chủ quan Trong suốt đời hoạt động quân ngũ đội ngũ sĩ quan gương sáng nói đôi với làm cho cán chiến sĩ học tập làm theo cán muốn tập hợp, tuyên truyền cấp dưới, tự phải “miệng nói tay làm để làm gương cho cán bộ, chiến sĩ, phê phán cán “miệng tuyên 94 truyền bảo người ta siêng làm, mà tự ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự xa xỉ, tuyên truyền hàng trăm năm vô ích Mọi lời nói, việc làm thiết thực cụ thể Nói làm, thường làm nhiều nói, có làm mà không cần nói, tư tưởng hành động.cũng đặc biệt lưu ý, cán bộ, chiến sĩ dùng lý luận suông, trị suông, cán bộ, chiến sĩ trông thấy lợi ích thiết thực từ gương sáng, việc làm thiết thực cán Đối với đơn vị, Với cương vị, trọng trách người đứng đầu đơn vị, phương pháp làm việc nói đôi với làm có sức lan tỏa rộng rãi có ảnh hưởng quan trọng đến việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín đội ngũ sĩ quan, đến mối quan hệ máu thịt cán với chiến sĩ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết quân dân việc hoàn thiện nhân cách người cán bộ, sĩ quan phát huy vai trò tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể Trong tình hình nay, việc đổi phương pháp làm việc nói đôi với làm vấn đề cấp thiết Tiểu kết chương Từ phân tích nhân tố tác động yêu cầu đặt hoạt động quân đội ngũ sĩ quan, trực tiếp tình hình trị-quân nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tác động đến tư đội ngũ sĩ quan Quân đội nghiệp bảo vệ Tổ quốc nay, luận văn khảo sát thực trạng ưu điểm, hạn chế nguyên nhân khách quan, chủ quan tư quân đội ngũ sĩ quan Quân đội là: công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, có lúc, có nơi chưa chắc, khả sáng tạo tác chiến chưa cao Giáo trình đào tạo nhà trường Quân đội chưa theo kịp phát triển thực tiễn Hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan gây nên, song nguyên nhân nguyên nhân chủ quan tư đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm số sĩ quan chưa cao 95 Trên sở nguyên nhân khách quan chủ quan đặc biệt nguyên nhân chủ quan tư quân đội ngũ sĩ quan từ đặt ba vấn đề cần nhận thức giải quyết; khắc phục cản trở phương pháp tư siêu hình trình phát triển tư quân cho đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu khách quan nghiệp bảo vệ Tổ quốc Một mặt, muốn phát sớm, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn đối tượng từ xa, chủ động tự bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ si quan Quân đội phải phát triển nâng cao lực phương pháp tư Mặt khác, điều kiện cách mạng khoa học công nghệ nói chung khoa học, kỹ thuật công nghệ quân nói riêng phát triển vũ bão, đặt vấn đề vận dụng sáng tạo, làm chủ để đại hóa quân đội, xây dựng quốc phòng toàn dân, đội ngũ sĩ quan phải có lực tư sáng tạo mở rộng quan hệ ngoại giao quốc phòng; đồng thời phải quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ sĩ quan Vận dụng tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, luận văn đề xuất giải pháp bản: nâng cao nhận thức giá trị nội dung sáng tạo tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội; đưa nội dung tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào đào tạo đội ngũ sĩ quan Quân đội; phát triển tư quân cho đội ngũ sĩ quan Quân đội; rèn luyện phong cách tư quân “sắc sảo, độc lập, tự chủ, động, sáng tạo, lý luận gắn với thực tiễn, chiến, thắng” Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội; xây dựng phương pháp làm việc “nói làm, lý luận thống với thực tiễn” Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội Những giải pháp hợp thành thể thống nhất, có vị trí vai trò khác nhau, quan hệ biện chứng tác động qua lại, nhằm phát triển tư quy quân cho độ ngũ sĩ quan Quân đội 96 KẾT LUẬN Trên sở kế thừa thành công trình nghiên cứu khoa học Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, luận văn khẳng định: đóng góp to lớn toàn diện Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào việc xây dựng lực Quân đội nhân dân lớn mạnh không ngừng phát triển sáng tạo nghệ thuật quân chiến tranh nhân dân, động viên mạnh mẽ tinh thần chiến đấu quân dân; đồng thời phân tích đánh giá giá trị tầm nhìn chiến lược, sáng tạo, độc đáo sắc sảo tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh góp phần đưa nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn Bằng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống-cấu trúc, lịch sử-lôgic phương pháp chuyên gia, sở giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, luận văn làm rõ khái niệm công cụ để đến khái quát tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là: tư nhận dạng nhanh, xác cao, sắc sảo, mềm dẻo, độc lập, tự chủ, động, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn; vừa có tính độc đáo, vừa có tính phổ biến, mang tính giá trị bền vững, khoa học, cách mạng Tiếp cận nguồn gốc tư sáng tạo, luận văn làm rõ tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hình thành, phát triển bốn nhân tố sau: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người thông minh, ham học hỏi, đoàn kết, yêu thương người; Đại tướng học tập trưởng thành từ “trường đại học thực tiễn” với người thầy vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, QĐND Việt Nam Nhân dân Việt Nam anh hùng; Đại tướng học tập, tiếp thu kinh nghiệm đánh giặc giữ nước tổ tiên ta lịch sử; Đại tướng kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh quân mang đậm tính nhân văn là: “Chính trị trọng quân sự”, “người trước súng sau” Đặc biệt tiếp thu tri thức khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, học 97 thuyết chiến tranh quân đội từ truyền dạy Bác Hồ Đảng cộng sản Việt Nam; Trong tất nguồn gốc hình thành, phát triển tư sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thực tiễn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nơi tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phát triển Luận văn tập trung làm rõ nội dung sáng tạo tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: xác lập cách thức nhận định, phán đoán xác đế quốc Mỹ chiến trường miền Nam, sáng tạo độc đáo, thể giới quan vật biện chứng nắm bắt âm mưu thủ đoạn, chất quy luật Mỹ, ngụy, với cách tiếp cận sáng tạo, phản ánh sâu sắc chiều rộng nhãn quan trị chiều sâu tư quân đường dẫn tới định đắn, thể tâm cháy bỏng thực thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ Nhân dân giao phó; xây dựng nguyên tắc, chế độ công tác đảng, công tác trị Quân đội nhân dân Việt Nam, xác lập chế độ lãnh đạo tập thể Đảng cấp từ quân ủy đến chi đại đội Quân đội cống hiến to lớn, mang ý nghĩa chiến lược đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng Quân đội điều kiện Đảng lãnh đạo đất nước thực đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược Tập trung xây dựng chế độ tập thể lãnh đạo Đảng Quân đội, làm cho công tác tư tưởng vượt lên phạm vi công tác động viên tác động tâm lý thông thường người theo năng, phát triển thành công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, sách Đảng Nhà nước, mục tiêu chiến đấu Quân đội; xây dựng đấm chủ lực mạnh chiến trường miền Nam Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thời phương châm chiến lược, đóng góp quan trọng, kịp thời Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào nghiệp chống Mỹ, cứu nước Sau này, việc xây dựng “quả đấm chủ lực” ngày lớn mạnh với 98 quy mô sư đoàn, nhiều sư đoàn quân đoàn có vai trò tác dụng to lớn đánh đoàn phản công, tiến công chiến lược, đưa cách mạng giải phóng miền Nam thống Tổ quốc đến thắng lợi cuối cùng; phương châm “bám thắt lưng địch mà đánh”, kết tư đặc biệt sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhằm xây dựng trận “ở gần đánh gần”, đánh vũ khí trang bị có, đan xen, cài lược ta địch để chống đánh phân tuyến, vô hiệu hóa vũ khí đại Mỹ Tắm thực tiễn chiến trường, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không khẳng định tâm đánh Mỹ thắng Mỹ, mà xác định phương châm đạo tác chiến, đồng thời hiệu hành động cách mạng đánh Mỹ “bám thắt lưng địch mà đánh” định dũng cảm, sáng tạo cách đánh đặc thù Việt Nam, phát triển nghệ thuật quân Việt Nam Phương châm nhiều người nói có từ lâu, lấy làm phương châm đạo cách đánh, tổ chức chiến dịch thực hành chiến thuật để đánh thắng Mỹ công lao to lớn Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; đề xuất mở mặt trận Tây Nguyên giành thắng lợi mở rộng phạm vi chiến trường buộc địch phải đối phó với ta ba vùng, tạo điều kiện để ta huy động chiến trường, lựa chọn cách đánh địch Thắng lợi mặt trận Tây Nguyên tạo điều kiện để ta mở đường giao thông vận tải chiến lược giới chi viện từ Bắc vào Nam để thực “Cả nước đánh giặc Mỹ, giải phóng miền Nam” Một đặc điểm quan trọng tư quân dự kiến sáng tạo, từ phản ánh hình thành tri thức tới hành động quân sự, tư thực hai lần: lúc đầu ý nghĩ, sau thực Đối với người huy quân tài giỏi sáng tạo trận đánh diễn thực tế so với trận đánh diễn tư dự kiến hoàn toàn trùng hợp Khảo sát ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân tư quân đội ngũ sĩ quan Quân đội là: nhận thức số cán cấp, 99 ngành mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tình hình chưa thật đầy đủ, sâu sắc; nhận định, đánh giá đối tượng xác định tâm giải “điểm nóng”, tình cụ thể để “bất ngờ bị động” Nguyên nhân chủ yếu tinh thần đổi tư duy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm số sĩ quan chưa cao Trên sở lý luận thực trạng tư quân đội ngũ sĩ quan Quân đội, luận văn xác định ba vấn đề lên cần phải quán triệt làm sở để đề giải pháp nhằm: khắc phục cản trở phương pháp tư siêu hình trình phát triển tư quân cho đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nay; lực tư quân đội ngũ sĩ quan chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ nghiệp bảo vệ Tổ quốc Một mặt, muốn phát sớm, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn đối tượng từ xa chủ động tự bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ sĩ quan Quân đội phải phát triển nâng cao lực phương pháp tư Mặt khác, cách mạng khoa học công nghệ nói chung khoa học, kỹ thuật công nghệ quân nói riêng phát triển vũ bão, đặt vấn đề vận dụng sáng tạo, làm chủ để đại hóa quân đội, xây dựng quốc phòng toàn dân, đội ngũ sĩ quan phải có lực tư sáng tạo mở rộng quan hệ ngoại giao quốc phòng; đồng thời phải quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ sĩ quan Quân đội Việc đề giải pháp vận dụng tư quân sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào phát triển tư huấn luyện đội, tổ chức, biên chế đơn vị, dự kiến tình xẩy ra, cách đánh cụ thể đòi hỏi có vận dụng sáng tạo sĩ quan cương vị, chức trách, nhiệm vụ giao nhằm giải vấn đề thực tiễn quân Luận văn đề xuất giải pháp là: nâng cao nhận thức giá trị nội dung sáng tạo tư quân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội; đưa nội dung tư quân 100 sáng tạo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vào đào tạo đội ngũ sĩ quan Quân đội; phát triển lực tư quân cho đội ngũ sĩ quan Quân đội; rèn luyện phong cách tư quân “sắc sảo, độc lập, tự chủ, động, sáng tạo, chiến, thắng” Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội xây dựng phương pháp làm việc “nói làm, lý luận thống với thực tiễn” Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho đội ngũ sĩ quan Quân đội Mỗi giải pháp có vị trí vai trò khác nhau, giải pháp hợp thành chỉnh thể thống có quan hệ biện chứng với phương diện nhận thức hành động; lý luận thực tiễn quân sự, nhằm phát triển tư quân cho đội ngũ sĩ quan Quân đội nghiệp bảo vệ Tổ quốc nay./ 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Quốc phòng (2001), Các chiến dịch kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2007), Từ điển thuật ngữ quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 24, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 26, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 27, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 28, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng uỷ quân Trung ương (2010), Tổng kết số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm thực cương lĩnh năm 1991 Bộ quốc phòng (1991-2011), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 102 14 Vương Tất Đạt, Hoàng Thúc Lân (2016), Lôgic hình thức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đào Hồng Đức (2012), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vè đại đoàn kết dân tốc vào nghiệp đổi nước ta nay, Luận văn thạc sỹ triết học, Học viện Chính trị, Hà Nội 16 Hội đồng lý luận Trung ương (2008), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Hội khoa học lịch sử Việt Nam (2001), Bốn hai đời tổng thống Hoa Kỳ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Cốc Văn Khang (1994), Cuộc đọ sức hai chế độ xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Quân đội nhân dân Việt Nam (2014), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà trị, quân xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 20 Quân đội nhân dân Việt Nam (2013), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà lãnh đạo mẫu mực, tài năng, Nxb Văn học, Hà Nội 21 Quân đội nhân dân Việt Nam (2013), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 22 Quân đội nhân dân Việt Nam (2009), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh Tổng tập, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 23 Quân đội nhân dân Việt Nam (2004), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 24 Quân đội nhân dân Việt Nam (2011), Giáo trình Học thuyết Mác - Lênin chiến tranh quân đội , Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Linh (1987), Đổi tư phong cách tư duy, Nxb Sự thật, Hà Nội 103 26 Hồ Chí Minh (2010), Toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Cung Kim Tiến (2002), Từ điển triết học, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội 28 Trần Đăng Sinh, Hoàng Thúc Lân (2014), Gíáo trình triết học Mác Lênin nâng cao, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 29 Viện khoa học xã hội, nhân văn quân (2006) , Từ điển tâm lý học quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 30 Viện ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 31 Trung tâm từ điển học (2014), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 32 PHILIP B ĐAVITSON (1995), Những bí mật chiến tranh Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ... VÀ TƯ DUY QUÂN SỰ SÁNG TẠO CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH 1.1 Tư tư quân sáng tạo 1.2 Tư quân sáng tạo Đại tư ng Nguyễn Chí Thanh 15 1.2.1 Nguồn gốc tư quân sáng tạo Đại tư ng Nguyễn. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  HOÀNG VĂN TUYÊN VẬN DỤNG TƯ DUY QUÂN SỰ CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Triết... nghiên cứu: tư quân Đại tư ng Nguyễn Chí Thanh - Đối tư ng nghiên cứu: Vận dụng tư quân sáng tạo Đại tư ng Nguyễn Chí Thanh vào phát triển tư quân cho đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư duy quân sự của đại tướng nguyễn chí thanh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam hiện nay , Vận dụng tư duy quân sự của đại tướng nguyễn chí thanh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam hiện nay , Vận dụng tư duy quân sự của đại tướng nguyễn chí thanh trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay