Tiểu thủ công nghiệp huyện ngọc lặc (tỉnh thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2015

117 105 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI  PHẠM THỊ HƢỜNG TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN NGỌC LẶC (TỈNH THANH HÓA) TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 60.22.03.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: GS TS Nguyễn Ngọc Cơ HÀ NỘI - 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 4 Đối tượng, phạm vi đề tài 5 Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn NỘI DUNG Chƣơng 1: KHÁI QUÁT CÁC ĐIỀU KIỆN TÁC ĐỘNG ĐẾN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN NGỌC LẶC 1.1.Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 11 1.1.3 Khí hậu 15 1.1.4 Thủy văn 17 1.1.5 Tài nguyên thiên nhiên 18 1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 20 1.2.1 Điều kiện kinh tế 20 1.2.2 Điều kiện xã hội 22 1.3 Truyền thống văn hóa – lịch sử 26 1.4 Khái quát Tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc trƣớc năm 1986 31 1.5 Chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc quyền địa phƣơng phát triển TTCN Ngọc Lặc thời kỳ Đổi 36 Tiểu kết chƣơng 43 Chƣơng 2: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN NGỌC LẶC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2015 45 2.1 Các nghề, sở sản xuất lao động 45 2.1.1 Các nghề TTCN chủ yếu 45 2.1.2 Cơ sở, hộ sản xuất lao động 56 2.2 Hình thức tổ chức sản xuất 59 2.3 Vốn đầu tƣ, trang thiết bị công nghệ 64 2.4 Giá trị sản xuất 68 2.5 Sản phẩm thị trƣờng 74 2.5.1 Về sản phẩm 74 2.5.2 Thị trường 76 Tiểu kết chƣơng 77 Chƣơng 3: TÁC ĐỘNG CỦA TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN NGỌC LẶC GIAI ĐOẠN 1986 – 2015 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI ĐỊA PHƢƠNG 79 3.1 Tác động kinh tế 79 3.1.1 Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện Ngọc Lặc 79 3.1.2 Góp phần thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển 80 3.2 Tác động xã hội 84 3.2.1 Góp phần giải việc làm nâng cao đời sống nhân dân 84 3.2.2 Góp phần thúc đẩy trình công nghiệp hóa, đại hóa nông thôn 86 3.3 Những hạn chế tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc 88 3.3.1 Vấn đề môi trường 88 3.2.2 Vấn đề sức khỏe người lao động 89 3.4 Những yếu tồn tại, nguyên nhân học kinh nghiệm cho phát triển TTCN huyện Ngọc Lặc 90 3.4.1 Những yếu tồn 90 3.4.2 Nguyên nhân yếu 91 3.4.3 Bài học kinh nghiệm 92 Tiểu kết chƣơng 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN –TTCN : Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – đại hóa HTX : Hợp tác xã UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân CNXH : Chủ nghĩa xã hội XHCN : Xã hội chủ nghĩa TW : Trung ương TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CP : Cổ phần DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Ngọc Lặc năm 2015 15 Bảng 1.2 Thống kê lao động độ tuổi theo cấu ngành nghề huyện Ngọc Lặc năm 2010 -2015 24 Bảng 2.1 Một số nghề thủ công chủ yếu Ngọc Lặc thời kỳ 1986 - 1995 46 Bảng 2.2 Cơ sở, hộ sản xuất CN-TTCN, ngành nghề huyện Ngọc Lặc năm 2006 - 2010 56 Bảng 2.3 Tổng hợp lao động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc năm 2003 – 2006 58 Bảng 2.4 Tổng số vốn đầu tư vào phát triển công nghiệp 66 Bảng 2.5 Số vốn đầu tư kinh tế phân theo ngành 66 Bảng 2.6 Tổng giá trị sản xuất CN - TTCN huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2003 - 2010 70 Bảng 2.7 Giá trị tổng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Ngọc Lặc theo ngành nghề năm 2006 -2008 71 Bảng 2.8 Tốc độ phát triển giá trị sản xuất CN – TTCN Ngọc Lặc 2010 – 2015 72 Bảng 2.9 Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp chủ yếu 74 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, nông nghiệp ngành nghề cư dân Việt Cùng với phát triển nông nghiệp thủ công nghiệp đời từ sớm đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng vùng nông thôn Việt Nam Tuy nhiên, lúc ban đầu cư dân Việt làm sản phẩm để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày chưa gọi nghề chuyên nghiệp Trong xu hướng đổi kinh tế nông thôn phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp có ý nghĩa vô quan trọng việc chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn đồng thời giữ gìn phát triển giá trị truyền thống làng quê Việt Nam Phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề nhiệm vụ trọng tâm trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo, thực chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn với mục tiêu “ly nông bất ly hương” Ngọc Lặc huyện miền núi nằm phía Tây tỉnh Thanh Hóa, huyện có diện tích tự nhiên rộng lớn, địa bàn cư trú nhiều dân tộc khác Thực chủ trương đổi Đảng, sau gần 30 năm (19862015) Đảng nhân dân huyện Ngọc Lặc đạt nhiều thành tựu tất lĩnh vực làm thay đổi tranh kinh tế, văn hóa, xã hội,…ở tất làng, huyện trở thành huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa Trong phải kể đến đóng góp không nhỏ ngành tiểu thủ công nghiệp cho phát triển Do việc thu thập tài liệu, nghiên cứu thành tựu tiểu thủ công nghiệp mà Đảng nhân dân huyện Ngọc lặc đạt thời gian qua tác động tiểu thủ công nghiệp văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng cộng đồng dân tộc vùng đất Ngọc Lặc việc làm cần thiết khoa học thực tiễn Điều có ý nghĩa đến (2016) chưa có công trình nghiên cứu thực trạng tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc phạm vi không gian thời gian mà đề tài xác định Nhằm góp phần tái lại tranh lịch sử phát triển tiểu thủ công nghiệp Ngọc Lặc giai đoạn 1986-2015, qua góp phần làm sinh động thêm tranh lịch sử kinh tế tỉnh Thanh Hóa nói chung huyện Ngọc Lặc nói riêng Làm phong phú thêm nghiên cứu lịch sử địa phương Thanh Hóa Đặc biệt từ phần giúp cấp lãnh đạo địa phương Ngọc Lặc rút học kinh nghiệm cho việc quản lý, hoạch định sách phát triển tiểu thủ công nghiệp giai đoạn tới, đưa địa phương phát triển đất nước Vì lý đó, chọn đề tài “Tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) từ năm 1986 đến năm 2015” làm đề tài luận văn Cao học Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tiểu thủ công nghiệp đề tài quan tâm nhiều học giả, nhà nghiên cứu Chính vậy, có nhiều công trình, viết đề cập tới TTCN như: “Sơ thảo lịch sử phát triển thủ công nghiệp Việt Nam” [5], tác giả Phan Gia Bền (Nxb Sử Địa, Hà Nội, 1957) Cuốn sách giới thiệu sơ lược phát triển thủ công nghiệp nước ta qua thời kỳ, qua hình dung phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp nước ta yếu tố tác động đến thay đổi “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam” [68], tác giả Bùi Văn Vượng (Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1988) Qua sách tác giả tôn vinh nghệ nhân làng nghề, phổ biến tri thức văn hóa, kinh tế, kỹ thuật công nghệ làng nghề Bên cạnh tác giả phân tích đặc điểm làng nghề đưa số biện pháp để bảo tồn làng nghề thủ công “Nghề thủ công truyền thống Việt Nam vị tổ nghề” [70], GS Trần Quốc Vượng chủ biên, (Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1996) Thông qua sách tác giả phân tích số vấn đề ngành nghề, làng nghề, phổ nghề truyền thống Việt Nam, đời làng nghề thủ công truyền thống vị tổ nghề Ngoài có số viết Tạp chí Văn hóa nghệ thuật như: Về việc nghiên cứu, phục hồi, phát triển hội ngành nghề truyền thống Việt Nam, tác giả Trần Quốc Vượng (Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 1, năm 1996), Làng nghề truyền thống vấn đề cấp bách đặt ra, tác giả Tô Ngọc Thanh (Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 1, năm 1996)… Đây nguồn tài liệu quý, giúp tác giả hiểu cách khái quát trình hình thành phát triển tiểu thủ công nghiệp Việt Nam Ở phạm vi địa phương, việc tiến hành sưu tầm tài liệu tiến hành nghiên cứu lịch sử huyện Ngọc Lặc bắt đầu sau năm 1975, mà chủ yếu lịch sử trị, quân Việc nghiên cứu đề tài “Tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2015” hoàn toàn chưa có công trình chuyên khảo Vì vấn đề mẻ Tuy nhiên, tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện đề cập sơ lược công trình sau: Cuốn “Lịch sử Đảng huyện Ngọc Lặc, tập (1945 – 1985)”,[1], Nxb Thanh Hóa tháng 12 năm 1986, đề cập tới số nét đặc điểm tự nhiên, xã hội truyền thống đấu tranh nhân dân Ngọc Lặc tiến trình lịch sử Cuốn “Lịch sử Đảng huyện Ngọc Lặc, tập (1986 – 2000)”[2], Nxb Thanh Hóa năm 2003 đề cập đến đặc điểm tự nhiên, xã hội trình thực vận dụng đường lối đổi Đảng qua đại hội VI Văn kiện đại hội đại biểu Đảng huyện Ngọc Lặc từ khóa VIII đến khóa XXII đánh giá kết đạt khuyết điểm tồn tại, đồng thời đề phương hướng nhiệm vụ năm trình thực đường lối đổi Báo cáo HĐND huyện, UBND huyện (hiện lưu giữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc) đánh giá tổng kết sơ thành tựu, hạn chế huyện Ngọc Lặc trình thực đường lối đổi Ngoài có Các tham luận Bí thư, Chủ tịch huyện Ngọc Lặc dự đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa Các phóng đài phát huyện, đài truyền hình tỉnh báo chí cá nhân, tập thể làm kinh tế giỏi địa bàn huyện Trong công trình nói trên, phần trình bày lịch sử Tiểu thủ công nghiệp khái lược, chưa cụ thể, chưa toàn diện, nhiên tài liệu để nghiên cứu, đối chiếu Do đó, coi khoảng trống cần phải tiến hành khảo cứu, tìm hiểu Mục tiêu nhiệm vụ đề tài *Mục tiêu: Thực đề tài “Tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2015” tác giả nhằm mục đích: - Phác họa trình phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2015 - Chỉ tác động tích cực tiểu thủ công nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Tìm mạnh huyện phát triển tiểu thủ công nghiệp nhằm phát huy mặt tích cực, điều chỉnh hạn chế TTCN huyện Ngọc Lặc giai đoạn 1986 – 2015 có chuyển biến toàn diện hình thức tổ chức, số lượng, vốn đầu tư trang thiết bị công nghệ sản xuất, giá trị sản xuất, loại hình, chất lượng sản phẩm,…Về hình thức tổ chức sản xuất, chuyển từ hình thức tổ chức sản xuất HTX sang hình thức sản xuất tư nhân: công ty, xí nghiệp, cá thể - hộ gia đình, lấy sản xuất TTCN hộ gia đình làm trọng tâm Đối với loại hình nghề làng nghề, bên cạnh nghề thủ công truyền thống du nhập thêm nghề mới, sản xuất ngày có hiệu Từ việc chủ yếu sản xuất thủ công xuất việc áp dụng máy móc vào khâu sản xuất chủ yếu, điển hình nghề chế biến lương thực – thực phẩm, …Quy mô sản xuất từ hộ gia đình phát triển thành xí nghiệp, công ty, nhân rộng mô hình hộ gia đình kinh doanh sản xuất, làm cho giá trị sản xuất không ngừng tăng cao TTCN phát triển rộng khắp toàn huyện, với nhiều ngành nghề đa dạng, nhiên phát triển không đồng vùng huyện Có xã, vùng tập trung nhiều có xã lại có ít, nghề TTCN chưa phát triển mạnh mẽ Ở nhiều làng xã Ngọc Lặc, TTCN không nghề phụ mà trở thành nghề chính, giúp người dân ổn định kinh tế, làm giàu nhờ sản xuất TTCN Người dân Ngọc Lặc không sản xuất TTCN vào thời kì nông nhàn nữa, ngành nghề TTCN thực giúp họ ngày cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần TTCN Ngọc Lặc phát triển có tác động to lớn đến tình hình kinh tế - xã hội toàn huyện Một mặt, khai thác khía cạnh tiềm huyện nguồn nguyên liệu, lao động,…để phát triển, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, góp phần giải vấn đề xã hội Sự phát triển TTCN phần làm thay đổi cảnh quan, sở hạ tầng địa phương toàn huyện, nhà máy, xí nghiệp, trung tâm thương mại 97 xây dựng, đường xá, cầu cống nâng cấp mở rộng,…tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán vùng miền huyện, tỉnh Mặt khác, TTCN Ngọc Lặc phát triển tác động lớn tới trình đô thị hóa, cải thiện đời sống nhân dân huyện vật chất lẫn tinh thần Đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng ngành kinh tế khác huyện Sự phát triển TTCN Ngọc Lặc góp phần minh chứng cho chủ trương, đường lối đổi Đảng Nhà nước đắn, đem lại hiệu cho phát triển kinh tế Cho thấy vận dụng sáng tạo linh hoạt quyền địa phương việc áp dụng đường lối đạo phát triển kinh tế Trung ương để phù hợp với điều kiện địa phương để đạt hiệu cao Đồng thời với đó, lao động cần cù, sáng tạo nhân dân góp phần làm cho kinh tế TTCN huyện Ngọc Lặc có bước phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên, TTCN Ngọc Lặc trình phát triển nhiều tồn hạn chế cần khắc phục Sự phát triển TTCN chủ yếu bề rộng, quy mô sản xuất nhỏ bé, chủ yếu quy mô hộ gia đình, công ty, xí nghiệp hạn chế TTCN phát triển không địa phương, vùng miền huyện, trang thiết bị sản xuất lạc hậu, trình độ lao động thấp Các sản phẩm TTCN hạn chế, mẫu mã chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Một số ngành nghề TTCN dần bị mai không đủ sức cạnh tranh thị trường, lực sản xuất thấp,…Sự phát triển TTCN ạt không vào chiều sâu dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làng nghề, khu vực sản xuất Đã làm ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, sức khỏe người dân TTCN huyện phát triển chưa Các ngành dịch vụ hoạt động chưa hiệu chưa chuyên nghiệp Vì thế, có nhiều biện pháp cố gắng cấu kinh tế huyện chưa cân đối Các mặt hàng 98 sản xuất chất lượng cao ít, nên hiệu kinh tế chưa cao đặc biệt mặt hàng xuất Thị trường tiêu thụ sản phẩm bó hẹp, huyện chưa có kênh quảng bá cho sản phẩm gọi “đặc sản” Các sở sản xuất mày mò tìm lối cho sản phẩm, hiệu không cao Các hoạt động sản xuất manh mún, tự phát, sản xuất chưa chuyên nghiệp Để TTCN nói riêng ngành kinh tế khác phát triển cách đồng đều, hiệu huyện cần phải có quy hoạch tổng thể nguồn nguyên liệu Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, xí nghiệp, sở sản xuất vay vốn Có biện pháp cụ thể để thu hút đầu tư nước Giải thủ tục hành nhanh chóng, không gây khó khăn cho doanh nghiệp Huyện cần quan tâm vấn đề đào tạo nghề, dạy nghề, truyền nghề làng nghề Tăng cường đầu tư kinh phí đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, để chuyên nghiệp hóa kinh doanh sản xuất Cần tích cực phối hợp với doanh nghiệp sản xuất quảng bá sản phẩm TTCN huyện Chủ động tìm kiếm thị trường, sáng tạo nhiều mẫu mã phù hợp với nhu cầu khách hàng Giảm thiểu tối đa khâu trung gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng để tạo môi trường kinh doanh bền vững Tích cực đẩy mạnh sản xuất mặt hàng TTCN theo hướng chuyên nghiệp tạo sản phẩm thủ công cao cấp đủ sức cạnh tranh với nước Tăng cường trang bị máy móc tăng hiệu lao động Khuyến khích doanh nghiệp, sở sản xuất tham gia hoạt động xã hội Tích cực động viên khuyến khích người lao động sáng tạo sản xuất, tạo môi trường việc làm thân thiện, thoải mái để người lao động gắn bó lâu dài với công việc Huyện Ngọc Lặc có nhiều tiềm để phát triển kinh tế, văn hóa, xã 99 hội Đặc biệt tiềm phát triển CN – TTCN huyện lớn Với mà huyện Ngọc Lặc đạt ngày hôm trình dài khó khăn, gian khổ toàn thể nhân dân Ngọc Lặc cấp quyền Xây dựng phát triển kinh tế TTCN huyện Ngọc Lặc gần 30 năm qua góp phần đưa kinh tế huyện ngày vững mạnh, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày nâng cao Ngọc Lặc xứng đáng trở thành khu trung tâm đô thị miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BCH Đảng ĐCSVN huyện Ngọc Lặc(1996), “Lịch sử Đảng huyện Ngọc Lặc tập (1949 – 1985)”, Nxb VHTT Thanh Hóa BCH Đảng ĐCSVN huyện Ngọc Lặc (2003), “Lịch sử Đảng huyện Ngọc Lặc tập (1986 – 2000)”, Nxb VHTT Thanh Hóa Ban nghiên cứu biên soạn lịch sử Thanh Hóa (2002), “Lịch sử Thanh Hóa tập I, II, III, IV”, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội Báo Nhân dân (ngày 19/7/1987), Nghị Bộ trị khóa VI đổi sách chế quản lý sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế quốc doanh Phan Gia Bền (1957), Sơ thảo lịch sử phát triển thủ công nghiệp Việt Nam, NXB Văn sử địa, Hà Nội Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2003), “Con đường CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ công nghiệp (2005), “Chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển tiểu thủ công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015, tầm nhìn đến 2020”, Hà Nội Chi cục thuế huyện Ngọc Lặc (12/1998), “Báo cáo dự kiến thu ngân sách năm 1997”, Tài liệu lưu văn phòng Chi cục thuế huyện Ngọc Lặc Chi cục thuế huyện Ngọc Lặc (2000), “Báo cáo thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2002”, Tài liệu lưu văn phòng tài huyện Ngọc Lặc 10 Chi cục thống kê huyện Ngọc Lặc (3/2001), “Niên Báo cáo hệ thống tiêu kinh tế - xã hội năm 2000”, Tài liệu lưu trữ phòng thống kê huyện Ngọc Lặc 11 Chính phủ (1997), Nghị định 44 – CP ban hành điều lệ mẫu Hợp tác xã công nghiệp xây dựng 101 12 Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa (7/1995), “Số liệu thống kê kinh tế - xã hội 1990 – 1994 tỉnh Thanh Hóa”, Nxb VHTT Thanh Hóa 13 Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa (12/1997), “Số liệu thống kê kinh tế - xã hội 1991 - 1995 tỉnh Thanh Hóa”, Nxb VHTT Thanh Hóa 14 Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa (2000), “Niên giám thống kê kinh tế - xã hội 1996 – 2000 tỉnh Thanh Hóa”, Nxb VHTT Thanh Hóa 15 Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa (2000), “Niên giám thống kê kinh tế - xã hội 2000 - 2004 tỉnh Thanh Hóa”, Nxb VHTT Thanh Hóa 16 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 1990 - 1995 17 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 1996 - 2000 18 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2001 19 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2002 20 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2003 21 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2004 22 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2005 23 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2006 24 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2007 25 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2008 26 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2009 27 Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê huyện Ngọc Lặc năm 2010 - 2015 28 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1984), Chỉ thị số 231 – CT việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo tăng cường củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp 29 Đảng cộng sản Việt Nam (1997), “Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ IV”, Nxb Sự thật, Hà Nội 102 30 Đảng cộng sản Việt Nam (1998), “Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ V”, Nxb Sự thật, Hà Nội 31 Đảng cộng sản Việt Nam (1991), “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH”, Nxb Sự thật, Hà Nội 32 Đảng cộng sản Việt Nam (1991), “Chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000”, Nxb Sự thật, Hà Nội 33 Đảng cộng sản Việt Nam (1998), “Văn kiện ĐHĐB huyện Ngọc Lặc lần thứ XXI”, Ngọc Lặc tháng 10/2005 34 Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Ngọc Lặc (1/2015), “Địa chí huyện Ngọc Lặc” 35 Hoàng Kim Giao (1996), “Làng nghề truyền thống – mô hình làng nghề phát triển nông thôn”, Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam 36 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 10/BC-HU (1/1985) “Báo cáo tổng kết năm 1984 phương hướng nhiệm vụ năm 1985” Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 37 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 8/BC – HU (1/1989) “Báo cáo tổng kết năm 1988 phương hướng nhiệm vụ năm 1989”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 38 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 11/BC – HU (1/1992) “Báo cáo tổng kết năm 1991 phương hướng nhiệm vụ năm 1992”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 39 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 13/BC – HU (1/1994) “Báo cáo tổng kết năm 1993 phương hướng nhiệm vụ năm 1994”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 40 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 04/BC – HU (1/1998) “Báo cáo tổng kết năm 1997 phương hướng nhiệm vụ năm 1998”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 103 41 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 02/BC – HU (1/1999) “Báo cáo tổng kết năm 1998 phương hướng nhiệm vụ năm 1999”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 42 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 33/BC – HU (1/2000) “Báo cáo tổng kết năm 1999 phương hướng nhiệm vụ năm 2000”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 43 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 72/BC – HU (12/2000) “Báo cáo tổng kết năm 2000 phương hướng nhiệm vụ năm 2001”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 44 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 82/BC – HU (7/2003) “Báo cáo kiểm điểm thực Nghị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2000 - 2005”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 45 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 83/BC – HU (7/2003) “Báo cáo sơ kết tháng đầu nhiệm vụ công tác tháng cuối năm 2003”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 46 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 92/BC – HU (12/2004) “Báo cáo tổng kết năm 2004 phương hướng nhiệm vụ năm 2005”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 47 Huyện ủy Ngọc Lặc số: 92/BC – HU (7/2005) “Báo cáo sơ kết tháng đầu nhiệm vụ công tác tháng cuối năm 2005”, Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 48 Lê Thị Mai (2007), “Kinh tế huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) từ năm 1975 đến năm 2005”, Luận văn cao học, Khoa sử, Đại học Vinh 49 Nghiêm Phú Ninh (1986), “Con đường phát triển tiểu thủ công nghiệp – Thủ công nghiệp Việt Nam”, Nxb Thông tin lý luận Hà Nội 50 Phòng Công thương huyện Ngọc Lặc (2006), Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2006 – Kế hoạch năm 2007 104 51 Phòng Công thương huyện Ngọc Lặc (2007), Báo cáo khôi phục ngành nghề, làng nghề TTCN truyền thống, đào tạo du nhập nhân cấy nghề 52 Phòng Công thương huyện Ngọc Lặc (2008), Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2006-2008 53 Phòng Công thương huyện Ngọc Lặc (2009), Báo cáo tổng hợp kết tình hình thực phát triển CN – TTCN, xây dựng cụm công nghiệp làng nghề giai đoạn 2006 – 2009, ước 2010 kế hoạch 2011 – 2015 54 Phòng Công thương huyện Ngọc Lặc (2010), Báo cáo kết thực phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tháng đầu năm 2010 55 Tô Ngọc Thanh, “Làng nghề truyền thống vấn đề cấp bách đặt ra”, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số 1- 1996 56 Nguyễn Kế Tuất (1996), “Một số vấn đề tổ chức sản xuất làng nghề thủ công”, Kỷ yếu Hội thảo Bảo tồn phát triển làng nghề thủ công truyền thống 57 Vũ Thị Thu (2000), Khôi phục phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam, Nxb Đại học khoa học xã hội nhân văn 58 UBND huyện Ngọc Lặc số: 06/BC – UB (08/2004), “Báo cáo sơ kết năm thực Nghị số 05/NQ – Ban thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc đẩy mạnh phát triển ngành nghề, tạo việc làm nông nghiệp nông thôn”, Tài liệu lưu trữ văn phòng kho lưu trữ huyện Ngọc lắc 59 UBND huyện Ngọc Lặc (12/2004), “Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Ngọc Lặc 2005 – 2015 2020”, Tài liệu lưu trữ văn phòng kho lưu trữ huyện Ngọc lắc 60 UBND huyện Ngọc Lặc số: 67/BC – UB (11/2005), “Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp năm 2001 – 2005, phương hướng đến năm 2015”, Tài liệu lưu trữ văn phòng kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 105 61 UBND huyện Ngọc Lặc số: 80/BC – UB (02/2005), “Báo cáo thực chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2001 – 2003 phương hướng định kỳ 2003 – 2005”, Tài liệu lưu trữ văn phòng kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 62 UBND huyện Ngọc Lặc số: 19/BC – UB (02/2003), “Báo cáo tổng kết tinh hình sản xuất kinh doanh công nghiệp ngoai quốc doanh phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, phương hướng phát triển năm 2003”, Tài liệu lưu trữ văn phòng kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 63 UBND huyện Ngọc Lặc số: 09/BC – UB (08/2004), “Báo cáo sơ kết năm thực Nghị số 08/NQ – Ban thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc đẩy mạnh phát triển ngành nghề, tạo việc làm nông nghiệp nông thôn”, Tài liệu lưu trữ văn phòng kho lưu trữ huyện Ngọc lắc 64 UBND huyện Ngọc Lặc – Ban đạo xóa đói giảm nghèo số: 58/BCBCH (07/2004), “Báo cáo thực xóa đói giảm nghèo tháng đầu năm 2003 phương hướng nhiệm vụ tháng cuối năm” Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 65 UBND huyện Ngọc Lặc (2000), “Báo cáo sử dụng quy hoạch đất huyện Ngọc Lặc thời kỳ 2000 – 2010” Tài liệu lưu trữ văn phòng kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 66 UBND huyện Ngọc Lặc số: 29/BC-UB (04/2004), “Báo cáo tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản địa bàn huyện Ngọc Lặc”, tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 67 UBND huyện Ngọc Lặc số: 57/BC-UBND (07/2004), “Báo cáo sơ kết thực đổi phát triển hợp tác xã theo tinh thần Nghị 09 Ban chấp hành Đảng tỉnh” Tài liệu lưu trữ kho lưu trữ huyện Ngọc Lặc 106 68 Bùi Văn Vượng (1998), “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam”, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 69 Trần Quốc Vượng, “Về việc nghiên cứu, phục hồi, phát triển hội nhanh nghề truyền thống Việt Nam”, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, số – 1996 70 Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo (1996), “Nghề thủ công truyền thống Việt Nam vị tổ nghề”, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội Trang web: http://thanhhoa.gov.vn http://ngoclac.thanhhoa.gov.vn http://sct.thanhhoa.gov.vn/ http://www.baomoi.com/ http://login.truyenhinhthanhhoa.vn/ 107 PHỤ LỤC Nguồn: http://thanhhoa.gov.vn Đại hội lần thứ XXIII Đảng huyện Ngọc Lặc tháng 5/2015 Nguồn: http://ngoclac.thanhhoa.gov.vn Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Ngọc Lặc tháng 4/2014 Nguồn: http://ngoclac.thanhhoa.gov.vn Ông Lê văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc kiểm tra lớp học nghề may Nguồn: http://ngoclac.thanhhoa.gov.vn Trường trung cấp nghề miền núi huyện Ngọc Lặc Nguồn:http://www.baomoi.com/ Nghề dệt thổ cẩm Ngọc Lặc Nguồn: http://login.truyenhinhthanhhoa.vn/ Sản xuất đũa tre Ngọc Lặc Nguồn: http://tinbds.com/thanh-hoa/ngoc-lac ... kiện tác động đến tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc Chương Sự chuyển biến tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc từ năm 1986 đến năm 2015 Chương Tác động tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc phát triển... tài Tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến năm 2015 tác giả nhằm mục đích: - Phác họa trình phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2015. .. Vì lý đó, chọn đề tài Tiểu thủ công nghiệp huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) từ năm 1986 đến năm 2015 làm đề tài luận văn Cao học Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tiểu thủ công nghiệp đề tài quan tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu thủ công nghiệp huyện ngọc lặc (tỉnh thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2015 , Tiểu thủ công nghiệp huyện ngọc lặc (tỉnh thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2015 , Tiểu thủ công nghiệp huyện ngọc lặc (tỉnh thanh hóa) từ năm 1986 đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay