Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng

134 87 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:36

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI BI TH L HNG QUảN HOạT ĐộNG GIáO DụC NGOàI GIờ LÊN LớP CHO HọC SINH CáC TRƯờNG TIểU HọC QUậN NGÔ QUYềN, THàNH PHố HảI PHòNG Chuyờn ngnh: Qun giỏo dc Mó s: 60.14.01.14 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS V L Hoa H NI - 2017 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu c lp ca riờng tụi Cỏc s liu v t liu c s dng t nhiu ngun ti liu ỏng tin cy v l kt qu ca quỏ trỡnh tin hnh kho sỏt thc t ca tụi Tụi xin chu hon ton trỏch nhim v cụng trỡnh nghiờn cu ca mỡnh Tỏc gi Bựi Th L Hng LI CM N Vi lũng kớnh trng sõu sc, tỏc gi xin by t li cm n n cỏc thy giỏo, cụ giỏo khoa Qun Giỏo dc, trng HSP H Ni Vi tỡnh cm chõn thnh, tỏc gi xin by t lũng bit n c bit sõu sc Phú giỏo s, TS V L Hoa, ngi hng dn khoa hc, ngi thy ó tn tỡnh ch bo, hng dn, giỳp tỏc gi quỏ trỡnh thc hin lun Tỏc gi cng chõn thnh cm n Lónh o v chuyờn viờn Phũng Giỏo dc v o to Qun Ngụ Quyn, cỏn b v giỏo viờn cỏc trng Tiu hc Qun Ngụ Quyn, TP Hi Phũng ó quan tõm, ng viờn, to iu kin thun li vic kho sỏt, cung cp s liu, t khoa hc quỏ trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi v quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh lun Cui cựng, tỏc gi xin cm n gia ỡnh, bn bố, nhng ngi ó luụn luụn bờn cnh, ng viờn, khớch l tỏc gi quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu Mc dự quỏ trỡnh nghiờn cu, thc hin lun vn, tỏc gi ó dnh nhiu thi gian, tõm huyt Nhng chc chn, lun khụng th trỏnh nhng hn ch Kớnh mong nhn c s cm thụng, chia s ca quý thy giỏo, cụ giỏo, cỏc bn bố, ng nghip Xin trõn trng cm n! H Ni, ngy 25 thỏng nm 2017 Tỏc gi Bựi Th L Hng MC LC M U 1 chn ti Mc ớch nghiờn cu Khỏch th v i tng nghiờn cu Gi thuyt khoa hc Nhim v nghiờn cu Gii hn, phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Cu trỳc lun Chng 1: C S Lí LUN V QUN Lí HOT NG GIO DC NGOI GI LấN LP TRNG TIU HC 1.1 Tng quan nghiờn cu 1.1.1 nc ngoi 1.1.2 nc 1.2 Mt s khỏi nim c bn 1.2.1 Qun v Qun giỏo dc 1.2.2 Qun lớ trng hc 12 1.2.3 Hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 17 1.2.4 Qun hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 18 1.3 Hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp trng Tiu hc 19 1.3.1 í ngha, vai trũ, mc tiờu ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp trng Tiu hc 19 1.3.2 Chng trỡnh ni dung hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp trng Tiu hc 23 1.3.3 Hỡnh thc t chc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp trng Tiu hc 25 1.4 Qun lớ hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca Hiu trng trng Tiu hc 26 1.4.1 í ngha ca vic qun lớ hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca Hiu trng trng Tiu hc 26 1.4.2 Vai trũ, trỏch nhim ca ngi Hiu trng vic qun lớ hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca Hiu trng trng Tiu hc 27 1.4.3 Ni dung cụng tỏc qun lớ hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca Hiu trng 28 1.5 Nhng yu t nh hng n qun hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cho hc sinh Tiu hc 34 1.5.1 Mt s nh hng i mi giỏo dc Vit Nam liờn quan n hot ng GDNGLL 34 1.5.2 Yờu cu i mi ca giỏo dc Tiu hc liờn quan n hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 35 1.5.3 Nhn thc ca cỏc lc lng giỏo dc 37 1.5.4 Nng lc ca ngi t chc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 38 1.5.5 Hỡnh thc t chc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 39 1.5.6 ỏnh giỏ vai trũ ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp giỏo dc nhõn cỏch cho hc sinh 39 1.5.7 Cỏc iu kin c s vt cht t chc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 39 1.5.8 Hc sinh tiu hc 40 Tiu kt chng 41 Chng 2: THC TRNG QUN Lí HOT NG GIO DC NGOI GI LấN LP CC TRNG TIU HC QUN NGễ QUYN, THNH PH HI PHềNG 42 2.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh kinh t - xó hi v giỏo dc Tiu hc ca Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng 42 2.1.1 Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi 42 2.1.2 Tỡnh hỡnh giỏo dc 43 2.2 Mụ t kho sỏt 44 2.2.1 Mc ớch kho sỏt 44 2.2.2 Ni dung kho sỏt 44 2.2.3 Tin hnh kho sỏt 44 2.2.4 Thit k cụng c kho sỏt 45 2.2.5 Phng phỏp phõn tớch kt qu kho sỏt 45 2.3 Thc trng hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cỏc trng Tiu hc Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng 46 2.3.1 Thc trng nhn thc v v trớ, vai trũ ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca cỏn b qun lý, giỏo viờn v hc sinh cỏc trng tiu hc Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng 46 2.3.2 Thc trng v ni dung, hỡnh thc t chc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cỏc trng Tiu hc Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng 49 2.4 Thc trng qun hot ng giỏo dc NGLL cỏc trng Tiu hc Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng 57 2.4.1 Thc trng xõy dng k hoch qun hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 57 2.4.2 Thc trng b mỏy v t chc thc hin hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 60 2.4.3 Thc trng ch o thc hin hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 63 2.4.4 Thc trng kim tra ỏnh giỏ hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 64 2.4.5 Thc trng qun c s vt cht, trang thit b phc v hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 65 2.4.6 Thc trng ch o phi hp cỏc lc lng giỏo dc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 66 2.5 Cỏc yu t nh hng n vic qun hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cỏc trng Tiu hc Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng 68 2.6 ỏnh giỏ thc trng qun hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca Hiu trng trng Tiu hc Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng 71 Tiu kt chng 73 Chng 3: BIN PHP QUN Lí HOT NG GIO DC NGOI GI LấN LP CC TRNG TIU HC QUN NGễ QUYN, THNH PH HI PHềNG 74 3.1 Nguyờn tc xut bin phỏp 74 3.1.1 m bo mc tiờu ca giỏo dc trng tiu hc 74 3.1.2 m bo s tham gia tớch cc ca cỏc ch th v cỏc lc lng giỏo dc 74 3.1.3 Nguyờn tc m bo tớnh mc ớch ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 75 3.1.4 Nguyờn tc m bo tớnh khoa hc ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 75 3.1.5 Nguyờn tc m bo tớnh ng b ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 75 3.1.6 Nguyờn tc m bo tớnh kh thi ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 75 3.2 Cỏc bin phỏp qun hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 76 3.2.1 T chc hun nõng cao nng lc cho i ng giỏo viờn, cỏn b v t chc hot ng giỏo dc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 76 3.2.2 Tng cng ch o, thc hin hiu qu k hoch t chc hot ng giỏo dc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 78 3.2.3 a dng húa cỏc loi hỡnh hot ng, hỡnh thc t chc hot ng giỏo dc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 80 3.2.4 i mi kim tra, ỏnh giỏ kt qu hot ng giỏo dc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 83 3.2.5 Tng cng phi hp cht ch vi chớnh quyn, on th v cỏc lc lng giỏo dc to mụi trng thun li cho hot ng giỏo dc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 84 3.3 Mi quan h gia cỏc bin phỏp 86 3.4 Kho nghim tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp 88 3.4.1 Khỏi quỏt v kho nghim 88 3.4.2 Kt qu kho nghim 88 Tiu kt chng 91 KT LUN V KHUYN NGH 93 TI LIU THAM KHO 97 PH LC DANH MC T VIT TT Ch vit tt Cm t vit y BGH : Ban giỏm hiu CBQL : Cỏn b qun CMHS : Cha m hc sinh CNH- HH : Cụng nghip húa, hin i húa CSVC : C s vt cht GD : Giỏo dc TB : im trung bỡnh GV : Giỏo viờn HS : Hc sinh H : Hot ng HGDNGLL : Hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp KNS : K nng sng PHHS : Ph huynh hc sinh PHT : Phú hiu trng QL : Qun TH : Tiu hc TNTPHCM : Thiu niờn Tin phong H Chớ Minh TPT : Tng ph trỏch DANH MC BNG Bng 2.1 S lng hc sinh, lp hc ca cỏc trng Tiu hc Qun Ngụ Quyn, Thnh ph Hi Phũng nm hc 2016 -2017 43 Bng 2.2: Nhn thc ca CBQL, GV v v trớ, vai trũ ca HGDNGLL 47 Bng 2.3: í kin ca CBQL v hỡnh thc t chc HGDNGLL 54 Bng 2.4: í kin ca GV v hỡnh thc t chc HGDNGLL 55 Bng 2.5: í kin ca HS v hỡnh thc t chc HGDNGLL 56 Bng 2.6 Nhn thc mc cn thit v ỏnh giỏ mc thc hin xõy dng k hoch qun HGDNGLL 57 Bng 2.7 Nhn thc mc cn thit v ỏnh giỏ mc thc hin bin phỏp xõy dng k hoch qun HGDNGLL xt theo khỏch th nghiờn cu 59 Bng 2.8 Mc cn thit v mc thc hin vic t chc b mỏy hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 60 Bng 2.9 Nhn thc mc cn thit v ỏnh giỏ mc thc hin vic xõy dng b mỏy v t chc thc hin theo lỏt ct khỏch th 62 Bng 2.10 Nhn thc mc cn thit v ỏnh giỏ mc thc hin vic ch o thc hin k hoch HGDNGLL 63 Bng 2.11 ỏnh giỏ mc cn thit v ỏnh giỏ mc thc hin cụng tỏc t chc ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim qun HGDNGL 64 Bng 2.12 Thc trng qun c s vt cht, trang thit b phc v 66 Bng 2.13 ỏnh giỏ phi hp cỏc lc lng giỏo dc HNGLL 67 Bng 2.14 Cỏc yu t nh hng n vic qun lớ hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp 68 Bng 3.1 Kt qu kho nghim mc cn thit ca cỏc bin phỏp qun ca Hiu trng v HGDNGLL theo nh hng giỏo dc KNS 89 Bng 3.2 Kt qu kho nghim mc kh thi ca cỏc bin phỏp qun ca Hiu trng v HGDNGLL theo nh hng giỏo dc KNS 90 PH LC PHIU KHO ST (Dnh cho cn b qun lý) nõng cao hiu qu ca cụng tỏc qun hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp ca Hiu trng trng tiu hc hin Xin ụng ( b) cho bit ý kin ca mỡnh v mt s bin phỏp sau bng cỏch ỏnh du ( x) vo ụ trng tng ng: Mc cn thit STT Cỏc bin phỏp qun Tớnh kh thi t Khụng Rt Khụng Kh Cn kh kh cn cn thi thi thi T chc hun nõng cao nng lc cho i ng giỏo viờn, cỏn b v t chc hot ng giỏo dc NGLL Tng cng t chc, ch o, thc hin k hoch t chc hot ng giỏo dc NGLL a dng húa cỏ loi hỡnh hot ng, hỡnh thc t chc hot ng giỏo dc NGLL i mi kim tra, ỏnh giỏ kt qu hot ng gio dc NGLL Phi hp cht ch vi chớnh quyn, on th v cỏc lc lng giỏo dc to mụi trng thun li cho hot ng giỏo dc NGLL ễng ( b) vui lũng cho bit mt s thụng tin v bn thõn ễng ( b) l: Nam N Trỡnh o to: Cao hc 12PL Tui ( Nm sinh): i hc Cao ng i vi hot ng GDNGLL, ụng ( b) : ó tng ch o ang ch o Cha tng ch o Ni cụng tỏc: Thi gian lm cụng tỏc qun lý: Xin chõn thnh cm n s cng tỏc giỳp ca ụng ( b)! 13PL PH LC PHIU IU TRA ( Dnh cho hc sinh) Cỏc em thõn mn! giỳp ngi nghiờn cu cú nhng thụng tin thc t v cỏc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp trng tiu hc, em hóy vui lũng cho bit ý kin bng cỏch ỏnh du ( x) vo cỏc ụ m em la chn di õy: Em cú thớch tham gia cỏc hỡnh thc HGDNGLL di õy khụng? STT Hỡnh thc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Mớt tinh k nim cỏc ngy l ln Hi din ngh trng lp Tham quan danh lam thng cnh Hi thi, cm tri, bỏo tng, k chuyn, Lao ng v sinh trng lp, trng cõy, Hot ng bo v mụi trng Giỳp gia ỡnh thng binh lit s Giỳp ng bo thiờn tai l lt, Phũng chng t nn xó hi 10 Sinh hot i, Sao nhi ng 11 Hot ng th dc, th thao 12 Tham quan di tớch lch s 14PL Mc Rt thớch Thớch Khụng thớch Cỏc HGDNGLL cú ớch li cho vic hc ca em trờn lp khụng? Mc Hỡnh thc hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp STT Cú Mớt tinh k nim cỏc ngy l ln Hi din ngh trng lp Tham quan danh lam thng cnh Hi thi, cm tri, bỏo tng, k chuyn, Lao ng v sinh trng lp, trng cõy, Hot ng bo v mụi trng Giỳp gia ỡnh thng binh lit s Giỳp ng bo thiờn tai l lt Phũng chng t nn xó hi 10 Sinh hot i, Sao nhi ng 11 Th dc, th thao trng lp 12 Tham quan di tớch lch s Khụng Phõn võn Em vui lũng cho bit mt s thụng tin v bn thõn 1.Em l: Nam N Tui ( Nm sinh): Em ang hc lp: Lp Lp Lp Lp Lp Em ang hc ti trng tiu hc: Xin cm n em! 15PL PHIU PHNG VN trng ụng ( b), HGDNGLL c t chc thng xuyờn theo k hoch hay ch t chc vo cỏc ngy l ln? a) T chc thng xuyờn c nm hc theo k hoch b) T chc vo cỏc dp l ln c) T chc theo cỏc phong tro, thi u ngnh yờu cu Cỏc hỡnh thc HGDNGLL no c ụng ( b) xõy dng k hoch chi tit v thc hin cú hiu qu nht? ( Xin vui lũng ghi rừ) Cỏc bin phỏp qun c bn m ụng ( b) ó s dng qun HGDNGLL trng mỡnh? ( Xin vui lũng vit chi tit) Theo ụng ( b) qun HGDNGLL cú hiu qu cn tin hnh cỏc bin phỏp no? ( Xin vui lũng ghi rừ) Thụng thng t chc mt HGDNGLL cho hc sinh, ụng ( b) ó thc hin theo cỏc bc no? 16PL ( Xin vui lũng vit chi tit) 6.Theo ụng ( b) nõng cao hiu qu HGDNGLL cho hc sinh cỏc trng tiu hc, cỏc cp qun cn h tr cho trng nhng gỡ? ( Xin vui lũng ghi rừ) ễng ( b) vui lũng cho bit mt s thụng tin v bn thõn ễng ( b) l: Nam N Chc v: Hiu trng Tui ( Nm sinh): Phú hiu trng Trỡnh o to: Cao hc i hc Cao ng i vi hot ng GDNGLL, ụng ( b) : ó tng ch o ang ch o Cha tng ch o Ni cụng tỏc: Thi gian lm cụng tỏc qun lý: Xin chõn thnh cm n ụng ( b) 17PL PH LC NH Chm súc ngha trang lit s Qun Ngụ Quyn Chm súc n Tiờn Nga 18PL Giao lu ngh thut nhõn o, lm t thin Hi khe Phự ng cp trng 19PL Chng trỡnh Xuõn yờu thng, Tt chia s , tỳi go ngha tỡnh 20PL Chng trỡnh: Hnh trỡnh khỏm phỏ Hi Phũng Hc sinh tham gia thi v t gii Nht Hi thi ch huy i gii cp Qun 21PL Tng kt phong tro Nuụi ln tỡnh thng Hc sinh t gii Nhỡ cuc thi Sn ca cp Qun 22PL Hc sinh tham d chuyờn : Ngy Hi thiu nhi vui khe, tin bc lờn on 23PL Hc sinh tham gia thi t gii Nhỡ cuc thi K chuyn sỏch bỏo cp Qun 24PL Chuyờn cp Thnh ph: Hóy lờn ting bo v tr em xõm hi xp loi xut sc Liờn hoan Chỏu ngoan Bỏc H, ngy hi cụng nhn chuyờn hiu Rốn luyn i viờn, khai mc hố 25PL 26PL ... lên lớp trường Tiểu học Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 68 2.6 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Hiệu trưởng trường Tiểu học Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 71 Tiểu. .. sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục NGLL trường Tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục NGLL trường Tiểu học Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt. .. hoạt động giáo dục lên lớp trường Tiểu học Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 46 2.3.1 Thực trạng nhận thức vị trí, vai trò hoạt động giáo dục lên lớp cán quản lý, giáo viên học sinh trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các trường tiểu học quận ngô quyền, thành phố hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay