Quản lý hoạt động giảng dạy môn địa lý của tổ trưởng chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận kiến an, hải phòng

101 76 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:36

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI V THY CHINH QUảN HOạT ĐộNG GIảNG DạY MÔN ĐịA CủA Tổ TRƯởNG CHUYÊN MÔN THEO YÊU CầU ĐổI MớI GIáO DụC CáC TRƯờNG TRUNG HọC Sở QUậN KIếN AN, HảI PHòNG LUN VN THC S QUN Lí GIO DC H NI - 2017 B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI V THY CHINH QUảN HOạT ĐộNG GIảNG DạY MÔN ĐịA CủA Tổ TRƯởNG CHUYÊN MÔN THEO YÊU CầU ĐổI MớI GIáO DụC CáC TRƯờNG TRUNG HọC Sở QUậN KIếN AN, HảI PHòNG CHUYấN NGNH: QUN Lí GIO DC M S: 60 14 01 14 LUN VN THC S QUN Lí GIO DC Ngi hng dn khoa hc: TS TRNG TH THUí HNG H NI - 2017 LI CM N hon thnh lun ny, tỏc gi ó nhn c nhiu s quan tõm giỳp ca cỏc th v cỏ nhõn Vi tỡnh cm chõn thnh, tỏc gi xin by t lũng bit n ti Khoa Qun giỏo dc, Phũng sau i hc trng i hc s phm H Ni, cựng quý thy, cụ giỏo trc tip tham gia ging dy, t sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu ti Xin chõn thnh cm n cỏc ng lónh o, chuyờn viờn Phũng Giỏo dc v o to Kin An, cỏc ng Hiu trng, Phú Hiu trng, T trng, T phú, Nhúm trng chuyờn mụn cựng ton th giỏo viờn mụn a lớ cỏc trng THCS trờn a bn qun Kin An, thnh ph Hi Phũng, ó ng viờn giỳp , to iu kin thun li vic cung cp ti liu, úng gúp ý kin quỏ trỡnh nghiờn ca v kho nghim thc t c bit tụi xin trõn trng by t lũng bit n sõu sc n cụ giỏo TS.Trng Th Thuý Hng Ging viờn ca trng Hc vin qun lớ giỏo dc ó ch bo hng dn, giỳp tn tỡnh tụi sut quỏ trỡnh nghiờn ca v hon thin lun Dự cú nhiu c gng quỏ trỡnh nghiờn cu, thc hin ti, c bit õy l mi, giai on chuyn tip ca i mi giỏo dc hin nay, lun khú trỏnh nhng thiu sút, kớnh mong cỏc chuyờn gia, quý thy, cụ giỏo v cỏc bn ng nghip ch dn gúp ý Hi Phũng, ngy thỏng nm 2017 Tỏc gi V Thỳy Chinh MC LC M U 1 chn ti Mc ớch nghiờn cu 3 Khỏch th v i tng nghiờn cu Gi thuyt nghiờn cu Nhim v nghiờn cu Gi i h n ph m vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Cu trỳc lun Chng 1: C S Lí LUN C QUN Lí HOT NG GING DY MễN Lí CA T TRNG CHUYấN MễN THEO YấU C U I MI GIO DC 1 T ng qu n nghi n c u v n .6 1.1.1 Nhng nghiờn cu ngoi nc 1.1.2 Nhng nghiờn cu nc Cỏc khỏi nim v qun 11 1.2.1 Qun 11 1.2.2 Qun giỏo dc .12 1.2.3 un lớ nh trng 13 1.2.4 Qun lớ hot ng ging dy 15 V i tr ch c n ng nhim v ca t trng chuy n m n trng trung hc c s 17 1.3.1 Vai trũ ca t trng chuyờn mụn 17 1.3.2 Nhim v, chc nng ca t trng chuyờn mụn 18 1.3.3 T trng chuyờn mụn qun hot ng ging dy .20 1.4 TTCM Qun hot ng ging dy m n l cỏc trng trung hc c s .27 1.4.1 V trớ mụn a lớ chng trỡnh giỏo dc THCS .27 1.4.2 Chng trỡnh mụn a lớ trung hc c s 27 1.4.3 iu kin c s vt cht, thit b ging dy mụn a .30 1.5 T trng chuy n m n qun l hot ng ging y m n trng THCS th o y u c u l i mi 31 1.5.1 TTCM Qun lớ chng trỡnh ging dy mụn a lớ theo yờu cu i mi 31 1.5.2 TTCM Qun phng phỏp ging dy, phng tin theo yờu cu i mi 32 1.5.3 TTCM qun sinh hot t/nhúm a theo yờu cu i mi .33 1.5.4 TTCM qun hot ng bi dng giỏo viờn a theo yờu cu i mi 34 Cỏc yu t nh hng n qun l ging y c t trng chuy n m n trng THCS 36 1.6.1 Nhng yu t khỏch quan 36 1.6.2 Nhng yu t ch quan 37 Kt lun chng 38 Chng 2: THC TRNG QUN Lí HOT NG GING DY L THEO YấU C U I MI GIO DC CC TRNG TRUNG HC C S QUN KIN AN, HI PHềNG 39 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh kinh t - xó hi v giỏo c THCS ca qun Kin An, Hi Ph ng 39 2.1.1 hỏi quỏt c im kinh t - xó hi ca qun Kin An 39 2.1.2 S lc giỏo dc THCS qun Kin An 40 2.2 Thc trng y hc m n cỏc trng THCS qun Kin An 41 2.2.1 Thc trng chng trỡnh v kt qu dy hc mụn a 41 2.2.2 Thc trng v s lng, cht lng i ng giỏo viờn dy a 43 2.2.3 iu kin vt cht phc v dy hc mụn a .44 2.2.4 ụi trng lm vic ca t chuyờn mụn 45 2.3 Thc trng qun l ging y m n c t trng chuy n m n cỏc trng THCS qun Kin An Hi Ph ng 46 2.3.1 Thc trng v mc nhn thc ca t trng chuyờn mụn v i mi ging dy mụn a THCS 47 2.3.2 Thc trng qun chng trỡnh ging dy mụn a trung hc c s ca TTCM 48 2.3.3 Kho sỏt thc trng TTCM qun phng phỏp ging dy, phng tin ging dy mụn a trng THCS .50 2.3.4 TTC bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn a THCS .52 2.3.5 Thc trng qun sinh hot nhúm chuyờn mụn 54 2.4 Thc trng cỏc yu t nh hng n qun l ging y c t trng chuy n m n trng THCS .56 2.4.1 Nhng yu t khỏch quan 56 2.4.2 Nhng yu t ch quan 56 Nhn x t chung 56 Kt lun chng 59 Chng 3: BIN PHP QUN Lí DY HC MễN L THEO YấU C U I MI GIO DC CC TRNG TRUNG HC C S QUN KIN AN, HI PHềNG 60 Nh ng nguy n tc xu t cỏc in phỏp 60 3.1.1 m bo tớnh ng b 60 3.1.2 m bo tớnh thit thc 60 3.1.3 m bo tớnh kh thi .61 3.1.4 m bo yờu cu i mi giỏo dc 61 Cỏc in phỏp qun l hot ng ging y m n trng chuy n m n ỏp ng y u c u l c t i mi giỏo c 61 3.2.1 Tng cng t chc iu chnh cu trỳc ni dung ging dy chng trỡnh hin hnh v xõy dng k hoch giỏo dc mi cho mụn hc 61 3.2.2 Tng cng t chc thc hin i mi phng phỏp ging dy mụn a lớ theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh 62 3.2.3 Tng cng giỏm sỏt vic s dng phng tin ging dy mụn a lớ 63 3.2.4 Tng cng ch o hot ng t bi dng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn b mụn a lớ 65 3.2.5 Ch o dy hc theo ch tớch hp hot ng ging dy mụn a lớ 66 3.3 M i quan h gi cỏc in phỏp .67 3.4 Kho sỏt v t nh c n thit v t nh kh thi c cỏc in phỏp 68 3.4.1 c ớch kho sỏt 68 3.4.2 i tng, phm vi v phng phỏp kho sỏt 68 3.4.3 t qu ca kho sỏt .69 Kt lun chng 75 KT LUN V KHUYN NGH 76 DANH MC TI LIU THAM KHO .81 PH LC DANH MC CH VIT TT T, cm t vit tt Ghi chỳ BGH Ban giỏm hiu CBCNV Cỏn b cụng nhõn viờn CBQL Cỏn b qun CNH,HH Cụng nghip húa, hin i húa CNTT Cụng ngh thụng tin CSVC C s vt cht GD&T Giỏo dc v o t o HDGD Ho t ng ging d y 10 PGD Phũng Giỏo dc PPGD Phng phỏp ging d y 11 QLCM Qun chuyờn mụn 12 SGK Sỏch giỏo khoa 13 THCS Trung hc c s 14 TPCM T phú chuyờn mụn 15 TTCM T trng chuyờn mụn 16 UBND y ban nhõn dõn STT DANH MC CC BNG Bng 2.1 Quy mụ cỏn b, giỏo viờn v hc sinh THCS qun Kin An nm hc 2015 - 2016 40 Bng 2.2 Cht lng giỏo dc ton din hc sinh THCS qun Kin An qua cỏc nm 41 Bng 2.3 S tit mụn a lớ .41 Bng 2.4 Cht lng ging d y mụn a lớ cỏc trng THCS qun Kin An giai o n 2013 2016 42 Bng 2.5 Cht lng i ng giỏo viờn d y mụn a lớ 43 Bng 2.6 Thng kờ tỡnh hỡnh vt cht, thit b dựng ging d y c bn mụn a lớ cỏc trng THCS qun Kin An nm hc 2015 2016 45 Bng 2.7 Kho sỏt thc tr ng v mc nhn thc ca t trng chuyờn mụn v i m i ging d y mụn a THCS .47 Bng 2.8 Thc tr ng qun lớ chng trỡnh ging d y mụn a trung hc c s ca TTCM th hin qua bng sau 48 Bng 2.9 Thc tr ng tr ng TTCM qun phng phỏp ging d y, phng tin ging d y mụn a THCS ca TTCM 50 Bng 2.10 Thc tr ng bi d ng chuyờn mụn ca TTCM cho i ng giỏo viờn a 52 Bng 2.11 Thc tr ng TTCM qun lớ sinh ho t nhúm chuyờn mụn 54 Bng 3.1 Kt qu kho sỏt mc cn thit ca cỏc bin phỏp qun lớ ging d y theo nh h ng i m i (n v: %) 69 Bng 3.2 Thng kờ kt qu kho sỏt mc kh thi ca cỏc bin phỏp qun lớ ging d y theo yờu cu i m i (n v: %) 71 Bng 3.3 So sỏnh mc cn thit v mc kh thi ca cỏc bin phỏp 73 DANH MC CC BIU Biu 2.1 Cht lng ging d y mụn a lớ cỏc Trng THCS Qun Kin An qua cỏc nm (n v %) .43 Biu 2.2 V mc nhn thc ca t trng chuyờn mụn v i m i ging d y mụn a THCS .47 Biu 2.3 Thc tr ng qun chng trỡnh ging d y mụn a trung hc c s mụn a ca TTCM 49 Biu 2.4 Thc tr ng qun phng phỏp ging d y, phng tin ging d y mụn a THCS ca TTCM 51 Biu 2.5 Thc tr ng bi d ng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn a ca TTCM 53 Biu 2.6 Thc tr ng qun lớ sinh ho t nhúm chuyờn mụn .55 Biu 3.1 Th hin kt qu kho sỏt tớnh cn thit ca cỏc bin phỏp qun lớ ging d y theo nh h ng i m i .70 Biu 3.2 C cu hỡnh ct th hin kt qu kho sỏt tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp qun lớ ging d y theo nh h ng i m i 72 Biu 3.3 So sỏnh mc kh thi, mc cn thit ca cỏc bin phỏp 74 - Kho sỏt mc kh thi ca cỏc bin phỏp qun ging d y theo nh h ng i m i Qua kt qu nghiờn cu cú th ỏnh giỏ cụng tỏc qun lớ ho t ng ging d y mụn a lớ cỏc trng THCS qun Kin An, Hi Phũng t ú rỳt c mt s nhn nh sau: - Phn l n TTCM cú nhn thc ỳng v vai trũ, v trớ ca i m i giỏo dc Bờn c nh ú TTCM v n cũn nh ng h n ch nht nh qun ging d y v tham gia phỏt trin chng trỡnh cũn h n ch - Cụng tỏc qun lớ cha ỏp ng v i yờu cu i m i hin nay, c nguyờn nhõn ch quan v khỏch quan V i yờu cu thc ti n i m i giỏo dc thỡ i m i qun lớ hin l yờu cu cp thit ca cỏc cp qun lớ, c bit giai o n nh hỡnh i m i ni dung, chng trỡnh, sỏch giỏo khoa l mt nhim v bt buc, quan trng hng u ca cỏc cp qun lớ giỏo dc gúp phn tỏc ng tớch cc n cht lng giỏo dc cỏc trng THCS xut cỏc i n phỏp Trờn c s nghiờn cu lớ lun, mc tiờu mụn hc kt hp v i kt qu nghiờn cu thc tr ng qun lớ ho t ng ging d y mụn a lớ cỏc trng THCS trờn a bn qun Kin An, Hi Phũng, lun xut cỏc bin phỏp sau: - Tng cng t chc iu chnh cu trỳc ni dung ging d y chng trỡnh hin hnh v xõy dng k ho ch giỏo dc m i cho mụn hc - Tng cng t chc thc hin i m i phng phỏp ging d y mụn a lớ theo nh h ng phỏt trin nng lc hc sinh - Tng cng ch o ho t ng t bi d ng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn b mụn a lớ - Tng cng giỏm sỏt vic s dng phng tin ging d y mụn a - Tng cng ch o d y hc theo ch tớch hp ho t ng ging d y mụn a lớ 77 Cỏc bin phỏp trờn cú mi quan h ch t ch v i nhau, quỏ trỡnh thc hin cn ỏp dng mt cỏch ng b, cú nh vy m i nõng cao hiu qu cỏc bin phỏp gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc a phng Qua thm dũ, kho sỏt cho thy cỏc bin phỏp u c cỏn b qun lớ, TTCM, giỏo viờn cú kinh nghim th a nhn l rt cn thit v xỏc nh tớnh kh thi cao ca cỏc bin phỏp Nh vy, nhim v v mc ớch nghiờn cu c thc hin v gi thit khoa hc ca ti c chng minh Cỏc bin phỏp xut cú th ỏp dng ng b cỏc trng THCS qun Kin An, Hi Phũng Khuyn ngh 2.1 i vi S iỏo dc v o to i Phũng - Ngnh giỏo dc chỳ trng vo khõu o t o v bi d ng i ng giỏo viờn: + Cú cỏc l p bi d ng nghip v qun chuyờn mụn cho cỏc TTCM + Cỏc trng s ph m phi o t o i ng giỏo viờn m i ỏp ng ging d y chng trỡnh m i + Cỏc trng THCS tng cng bi d ng cho i ng giỏo viờn ang ging d y v i nhiu hỡnh thc khỏc - Tip tc ch o thc hin nghiờm tỳc Ch th 40-CT/TW ca Ban th Trung ng ng ngy 15/6/2004 v cụng tỏc xõy dng v phỏt trin i ng giỏo viờn v cỏn b qun lớ; Ngh quyt s 29-NQ/TW ca Ban Chp hnh Trung ng ng khúa XI v i m i cn bn, ton din giỏo dc v o t o, ỏp ng yờu cu cụng nghip húa, hin i húa iu kin kinh t th trng nh h ng x hi ch ngh a v hi nhp quc t - Tng cng nghiờn cu, ph bin v trang b kin thc khoa hc v qun lớ giỏo dc cho i ng cỏn b qun lớ cỏc trng nh m nõng cao hiu qu qun lớ gúp phn y m nh i m i giỏo dc - Cn xõy dng v ban hnh cỏc bn ch o thng nht, iu hnh v x cụng tỏc qun lớ ho t ng ging d y n nh trờn ton Qun t o iu 78 kin cho giỏo dc phỏt trin ỳng h ng, cú cht lng, hiu qu - Hỡnh thnh v thng nht c ch phõn cp qun lớ mt cỏch rừ rng, ng b, xỏc nh vai trũ, chc nng, nhim v, quyn h n ca t ng cp T o iu cho cỏc trng t ch v nhõn s v mt phn ni dung chng trỡnh phự hp v i iu kin a phng - Cn t chc trao i kinh nghim qun lớ ho t ng ging d y v nh ng in hỡnh tiờn tin trờn cỏc phng tin truyn thụng - Xõy dng v hon thin k ho ch qun lớ, qun mụn hc - i m i cụng tỏc ch o qun lớ ging d y theo h ng i sõu qun lớ chuyờn mụn - T chc tt cỏc l p hun, bi d ng cỏn b qun lớ v giỏo viờn, y m nh ho t ng kim tra, tra, giỳp , t t o iu kin thun li cho cỏc c s ho t ng n np - T o iu kin cho cỏn b qun lớ c tham quan, hc tp, trao i kinh nghim cỏc in hỡnh tiờn tin v qun lớ trng hc, qun lớ ho t ng ging d y - Cú k ho ch tng cng c s vt cht, trang thit b ging d y, theo h ng chun húa, ng b v hin i ỏp ng yờu cu i m i giỏo dc mụn hc 2.2 i vi cỏc trng THCS trờn a n qun in An, i Phũng - Cú k ho ch v t o iu kin thun li cho i ng giỏo viờn c hc tp, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v - Tớch cc ch o vic i m i giỏo dc ph thụng v i m i giỏo dc b mụn - u t trang thit b hin i, phng tin ging d y hin i phc v vic i m i chng trỡnh mụn a lớ - Lm tt cụng tỏc x hi húa thỳc y giỏo dc phỏt trin, t o iu 79 kin v vt cht v tinh thn ng viờn kp thi cho i ng giỏo viờn b mụn a 2.3 i vi CM cỏc trng THCS qun in An, i Phũng - Linh ho t cụng tỏc qun - Nm bt nhanh, kp thi nh ng cụng ch o ca cp trờn ch o n t viờn cỏch kp thi v nhanh nht - Tham mu v i ban Giỏm hiu nh trng t o iu kin thun li nht v vt cht cng nh tinh thn cho giỏo viờn b mụn - Phi nm v ng c mc tiờu c th chng trỡnh m i mụn a lớ thỡ m i cú th qun lớ c vic ging d y mụn ny, khụng ng ng hc nh m nõng cao trỡnh qun lớ nht l qun lớ ho t ng ging d y a lớ theo chng trỡnh m i - Cú nhn thc ỳng n v mụn a lớ theo chng trỡnh m i Khuyn khớch ng viờn giỏo viờn i m i phng phỏp ging d y nh m phự hp v i s i m i chng trỡnh mụn a lớ - T o iu kin giỏo viờn hc nõng cao trỡnh chun húa v nõng chun i ng giỏo viờn 80 DANH MC TI LIU THAM KHO Ban Bớ th Trung ng ng Cng sn Vit Nam (2004), Xõy dng, nõng cao cht lng i ng nh giỏo v cỏn b qun giỏo dc, Ch th s 40/CT- TW Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam (2013), Ngh quyt Hi ngh ln th (khoỏ XI) v i mi cn bn,Ton din giỏo dc v o to, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni ng Quc Bo, Mt s v khoa hc qun v vic dng qun giỏo dc qun nh trng, Tp bi ging B Giỏo dc v o t o (2007), Quy ch t chc v hot ng ca Trung tõm GDTX B Giỏo dc & o t o (2009), uy nh Chun Hiu trng trng Trung hc c s, trng Trung hc ph thụng v trng ph thụng cú nhiu cp hc (ban hnh kốm theo thụng t s 29/2009/TT-BGDT B Giỏo dc & o t o (2001), H thng cỏc bn qui phm phỏp lut ngnh giỏo dc o to Vit Nam, Nh xut bn Chớnh tr quc gia, H Ni B Giỏo dc v o t o (2011), iu l Trng trung hc c s, trng trung hc ph thụng v trng ph thụng cú nhiu cp hc, ban hnh k m theo thụng t s 12/2011/TT-BGDT ngy 28/3 /2011 ca B trng B Giỏo dc v o to, H Ni B Giỏo dc v o t o (2014), Ti liu hun cỏn b qun lớ v giỏo viờn trung hc ph thụng v xõy dng chuyờn ging dy v kim tra, ỏnh giỏ theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh, H Ni B GD&T, Nhng chung v i mi giỏo dc Trung hc ph thụng ụn a lớ (2007 , NXB Giỏo dc 10 Chin lc phỏt trin giỏo dc th k XXI, kinh nghim ca cỏc Quc gia (2002 , NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 81 11 ng Cng sn Vit Nam (2015), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 12 Nguy n Quc Chớ Nguy n Th M Lc (1998), lun qun giỏo dc v qun nh trng, Trng Cỏn b QLGD v o t o Trung ng I, H Ni 13 Nguy n H u Chớ VKHGD (7- 2003), i mi chng trỡnh trung hc ph thụng v nhng yờu cu i mi cụng tỏc qun ca hiu trng (Ti liu ca ban ch o xõy dng chng trỡnh v biờn so n sỏch giỏo khoa trung hc ph thụng , H Ni 14 V Dng (2006 , Tõm hc qun lý, NXB i hc S ph m 15 V Cao m (1996 , Phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc, NXB S tht, H Ni 16 Nguy n Minh o (1997), C s khoa hc ca qun lý, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 17 Trn Ngc ip Nguy n ỡnh Tỏm Bựi Th Bớch Ngc Trn Th H ng M, Chng trỡnh giỏo dc ph thụng mụn a lớ, NXB Giỏo dc, H Ni 18 Nguy n Minh ng, Ph m Vn Kha (2006 , o to nhõn lc ỏp ng yờu cu cụng nghip húa hin i húa iu kin kinh t th trng ton cu húa v hi nhp quc t, chng trỡnh HCN cp nh nc X-05, ti X-05-10, NXB i hc Quc Gia H Ni, H Ni 19 Ph m Minh H c (1986), Mt s v giỏo dc v khoa hc giỏo dc, NXB Giỏo dc, H Ni 20 Ph m Minh H c (2001 , Phỏt trin ngi ton din thi k cụng nghip hoỏ-Hin i hoỏ t nc, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 21 Ph m Minh H c (2002 , Giỏo dc th gii i vo th k XXI, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 22 V Ngc Hi- ng Bỏ Lõm- Trn Khỏnh c (2002), Giỏo dc Vit Nam i mi v phỏt trin hin i húa, NXB Giỏo dc, H Ni 23 V Ngc Hi (2003), H thng giỏo dc hin i nhng nm u 82 th k XXI, NXB Giỏo dc, H Ni 24 ng V Ho t (1984 , Nhng giỏo dc hc, NXB Giỏo dc, H Ni 25 Phan Vn Kha, Qun giỏo dc ngh nghip Vit Nam, Vin nghiờn cu phỏt trin giỏo dc thỏng 2/1999 26 Bựi Minh Hin (2006), Qun giỏo dc, NXB HSP, H Ni 27 Bựi Minh Hin (ch biờn V Ngc Hi - ng Quc Bo (2006), Qun giỏo dc, NXB i hc S ph m 28 Bựi Minh Hin Nguy n V Bớch Hin (2015 , un v lónh o nh trng, NXB i hc s ph m, H Ni 29 ng V Ho t H Th Ng (1987), Giỏo dc hc 1,2, NXB Giỏo dc 30 Nguy n V Bớch Hin (2015 , Phỏt trin chng trỡnh giỏo dc nh trng ph thụng, NXB Giỏo dc, Vit Nam 31 Trn Kim (2003) Khoa hc qun nh trng ph thụng, NXB i hc Quc gia H Ni 32 Trn Kim (2004), Khoa hc qun giỏo dc- Mt s lun v thc tin, NXB Giỏo dc, H Ni 33 Trn Kim Bựi Minh Hin (2006), Qun v lónh o nh trng NXB i hc S ph m 34 Trn Kim (2007), Tip cn hin i qun giỏo dc, NXB i hc S ph m 35 Trn Kim (2014), Nhng c bn ca Khoa hc qun giỏo dc, NXB i hc S ph m 36 Trn Kim (2010), Khoa hc t chc v qun giỏo dc, NXB HSP 37 Trn Kim (2015 , Nhng c bn ca khoa hc qun giỏo dc, NXB i hc s ph m, H Ni 38 Trn Kim Nguy n Xuõn Thc (2012 , Giỏo trỡnh i cng khoa hc qun lớ v qun lớ giỏo dc, NXB i hc s ph m, H Ni 83 39 Lut Giỏo dc nc CHXHCN Vit Nam (2005), Lut Giỏo dc sa i 2009, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 40 Trn Th Tuyt Oanh (2008), Giỏo dc hc, NXB i hc S ph m 41 Nguy n Ngc Quang (1989), Nhng khỏi nim c bn v qun giỏo dc, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 42 Thỏi Vn Thnh (2007 , Qun giỏo dc v qun nh trng, NXB i hc Hu 43 Th t ng Chớnh ph, Chin lc phỏt trin Giỏo dc 2011-2020 44 Bựi Trng Tuõn(1994 , Mt s lun qun lý, Trng Cỏn b qun giỏo dc v o t o TW H Ni 45 Hong Anh Tun ti: Nh ng bin phỏp qun T chuyờn mụn trng THPT Vinh Xuõn, huyn Phỳ Vang, tnh Th a Thiờn Hu, (thpt-vxuan thuathienhue.edu.vn/imgs/ /quan /bien-phap-quan-ly-to-chuyen-mon) 46 Ph m Vit Vng (2000), Phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc, NXB i hc Quc gia, H Ni 47 Ph m Vit Vng (2014 , Giỏo dc hc, NXB i hc s ph m, H Ni 48 Nh ng ct lừi ca qun (NXB Khoa hc k thut, H Ni, nm 1992) ca ba tỏc gi: Harold Koontz, Cyril o donnell v Heinz Weihrich 49 https://www.slideshare.net/PeTii1/qun-l-gio-dc-v-qun-l-nh-trng 50 http://tailieu.vn/doc/de-tai-truong-phai-quan-ly-nhat-ban-929361.html 84 PH LC PH LC PHIU TRNG C U í KIN (Dnh cho Hiu trng, PHT, TTC , TPC , giỏo viờn a lớ) xut nõng cao hiu qu qun ho t ng ging d y mụn a lớ theo yờu cu i m i giỏo dc cỏc trng THCS qun Kin An, Hi Phũng, xin Thy (cụ vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v mt s sau: Cõu 1: Thy (cụ) cho bit ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh v mc ụ nhn thc vic i mi hot ng ging dy ca TTCM trng Thy (cụ) ang cụng tỏc theo cỏc mc M c STT Ni dung i m i v ni dung ging d y i m i v phng phỏp ging d y i m i v mụi trng giỏo dc i m i v c s vt cht, thit b ging d y i m i v cỏch ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh i m i qun ho t ng kim tra, ỏnh giỏ kt qu T t hỏ Trung Yu nh Cõu 2: Thy (cụ) cho bit ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh v thc trng qun chng trỡnh ging dy mụn a ca TTCM trng Thy (cụ) ang cụng tỏc theo cỏc mc : STT Ni dung Ch o giỏo viờn nghiờn cu chng trỡnh ging d y, xõy dng k ho ch ging d y nm hc T chc iu chnh cu trỳc ni dung ging d y chng trỡnh hin hnh v xõy dng k ho ch giỏo dc m i cho mụn hc Tng cng ho t ng trao i, chia s kinh nghim v phỏt trin chng trỡnh thụng qua mụn hc b ng cỏc hỡnh thc hi ngh, hi tho, hc tp, giao lu v i cỏc c s giỏo dc khỏc Qun ho t ng ging d y, giỏo dc theo cỏc quy nh hin hnh v k ho ch giỏo dc theo nh h ng phỏt trin nng lc hc sinh Qun ho t ng d gi, rỳt kinh nghim t ng b c hon thin cu trỳc ni dung, phõn phi chng trỡnh mụn hc, phng phỏp, hỡnh thc t chc ging d y, cỏch thc kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc theo nh h ng phỏt trin nng lc Ch o i m i kim tra, ỏnh giỏ quỏ trỡnh ging d y T t Khỏ Trung ỡnh Yu Cõu 3: Thy (cụ) cho bit ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh v thc trng qun phng phỏp ging dy, phng tin ging dy trng Thy (cụ)ang cụng tỏc theo cỏc mc : STT Ni dung Ch o i m i phng phỏp v hỡnh thc t chc giỏo dc theo nh h ng phỏt trin nng lc hc sinh Ch o i m i phng phỏp ging d y kt hp k th a v s dng cú chn lc sỏng t o h thng cỏc phng phỏp truyn thng T t Khỏ TB Yu S dng c s vt cht, trang thit b, iu kin h tr ho t ng ging d y S dng, khai thỏc, qun lớ c s vt cht, thit b phc v ging d y Khuyn khớch vic t lm v s dng dựng ging d y T chc cỏc cuc thi lm dựng d y hc v s dng dựng d y hc T chc hun, bi d ng nh ng k nng s dng cỏc phng tin ging d y Cõu 4: Thy (cụ) cho bit ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh v thc trng qun sinh hot t/ nhúm chuyờn mụn trng Thy (cụ)ang cụng tỏc theo cỏc mc : cỏc mc : STT Ni dung T chc i m i sinh ho t t chuyờn mụn/nhúm chuyờn mụn thụng qua ho t ng nghiờn cu bi hc, xõy dng ch ging d y T chc sinh ho t nhúm chuyờn mụn: tho lun xõy dng chng trỡnh nh trng theo ch o ca PGD T chc sinh ho t nhúm chuyờn mụn tho lun nh ng yờu cu i m i ca BGD, SGD, PGD (d y hc tớch hp, lng ghộp GD mụi trng, bin o T chc sinh ho t nhúm chuyờn mụn xõy dng ma trn kim tra ngõn hang kim tra cho mụn hc T chc sinh ho t nhúm chuyờn mụn xõy dng k ho ch ụn thi i tuyn hc sinh gi i T t Khỏ TB Yu Cõu 5: Thy (cụ) cho bit ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh v thc trng qun hot ng bi dng giỏo viờn a trng Thy (cụ) ang cụng tỏc theo cỏc mc : STT Ni dung TTCM xõy dng k ho ch kho sỏt, ỏnh giỏ, bi d ng chuyờn mụn nghip v cho i ng giỏo viờn TTCM thc hin cụng tỏc bi d ng kin thc khoa hc c bn, kin thc s ph m t chuyờn mụn TTCM t chc bi d ng v chớnh tr, kinh t - x hi, t n c v a phng TTCM thc hin cụng tỏc bi d ng phng phỏp ging d y, phng phỏp giỏo dc hc sinh TTCM thc hin cụng tỏc bi d ng thng xuyờn Bi d ng giỏo viờn qua hi tho, d gi, tng kt kinh nghim ging d y Kim tra, ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim thc hin cụng tỏc bi d ng nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v TTCM t chc sinh ho t chuyờn mụn, sinh ho t chuyờn (xõy dng chuyờn ging d y, nghiờn cu bi hc, kim tra ỏnh giỏ giỳp giỏo viờn t hc t bi d ng T t Khỏ TB Yu PH LC PHIU TRNG C U í KIN (Dnh cho Hiu trng, PHT, TTC , TPC , giỏo viờn a lớ) xut nõng cao hiu qu qun ho t ng ging d y mụn a lớ theo yờu cu i m i giỏo dc cỏc trng THCS qun Kin An, Hi Phũng, xin Thy (cụ vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v mt s sau: Cõu 1: Thy (cụ) cho bit ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh v mc cn thit ca cỏc bin phỏp qun lớ ging dy theo yờu cu i mi trng Thy (cụ) ang cụng tỏc theo cỏc mc : STT Bin phỏp qun R t c n thit Tng cng t chc iu chnh cu trỳc ni dung ging d y chng trỡnh hin hnh v xõy dng k ho ch giỏo dc m i cho mụn hc Tng cng t chc thc hin i m i phng phỏp ging d y mụn a lớ theo nh h ng phỏt trin nng lc hc sinh Tng cng ch o ho t ng t bi d ng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn b mụn a lớ Tng cng giỏm sỏt vic s dng phng tin ging d y mụn a Tng cng ch o d y hc theo ch tớch hp ho t ng ging d y mụn a lớ C n thit Kh ng c n thit Cõu 2: Thy (cụ) cho bit ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh v mc kh thi ca cỏc bin phỏp qun lớ ging dy theo yờu cu i mi trng Thy (cụ) ang cụng tỏc theo cỏc mc : STT Bin phỏp qun Tng cng t chc iu chnh cu trỳc ni dung ging d y chng trỡnh hin hnh v xõy dng k ho ch giỏo dc m i cho mụn hc Tng cng t chc thc hin i m i phng phỏp ging d y mụn a lớ theo nh h ng phỏt trin nng lc hc sinh Tng cng ch o ho t ng t bi d ng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn b mụn a lớ Tng cng giỏm sỏt vic s dng phng tin ging d y mụn a Tng cng ch o d y hc theo ch tớch hp ho t ng ging d y mụn a lớ R t kh thi Kh thi Kh ng kh thi ... HC S PHM H NI V THY CHINH QUảN Lý HOạT ĐộNG GIảNG DạY MÔN ĐịA Lý CủA Tổ TRƯởNG CHUYÊN MÔN THEO YÊU CầU ĐổI MớI GIáO DụC CáC TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở QUậN KIếN AN, HảI PHòNG CHUYấN NGNH: QUN Lí... phng phỏp ging dy, phng tin theo yờu cu i mi 32 1.5.3 TTCM qun lý sinh hot t/nhúm a lý theo yờu cu i mi .33 1.5.4 TTCM qun lý hot ng bi dng giỏo viờn a lý theo yờu cu i mi ... mụn a lý THCS .47 Biu 2.3 Thc tr ng qun lý chng trỡnh ging d y mụn a lý trung hc c s mụn a lý ca TTCM 49 Biu 2.4 Thc tr ng qun lý phng phỏp ging d y, phng tin ging d y mụn a lý THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giảng dạy môn địa lý của tổ trưởng chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận kiến an, hải phòng , Quản lý hoạt động giảng dạy môn địa lý của tổ trưởng chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận kiến an, hải phòng , Quản lý hoạt động giảng dạy môn địa lý của tổ trưởng chuyên môn theo yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận kiến an, hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay