Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại quận ngô quyền thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

119 100 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ HẢI HẠNH QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ HẢI HẠNH QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với công trình công bố trước Tôi chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Hải Hạnh i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành mình, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội nơi theo học năm qua, xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản Giáo dục trực tiếp giảng dạy Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, cô người hướng dẫn khoa học- người thầy mẫu mực, tận tình bảo, giúp đỡ trình thực luận văn Chân thành cảm ơn lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ngô Quyền nơi công tác, cảm ơn tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, em học sinh công tác học tập trường tiểu học địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi, hợp tác việc khảo sát, cung cấp số liệu, tư vấn khoa học trình nghiên cứu viết luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ trình học tập, nghiên cứu Trong trình thực luận văn, dành nhiều thời gian, tâm huyết chắn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong nhận bảo quý thầy cô, chia sẻ bạn bè, đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Hải Hạnh ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BGD ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản PHHS Phụ huynh học sinh DH Dạy học GD ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐ Hoạt động HĐ DH Hoạt động dạy học HS Học sinh HT Hiệu trưởng NXB Nhà xuất QLGD Quản giáo dục TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BẢN ĐỒ, BIÊU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU Chƣơng 1CƠ SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀQUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1.Quản 1.2.2 Quản hoạt động dạy học 13 1.3 Quản hoạt động dạy học trường tiểu học 14 1.4 Yêu cầu quản hoạt động dạy học trường tiểu học 16 1.5 Trường tiểu học 17 1.5.1 Vị trí , vai trò trường tiểu học 17 1.5.2 Nhiệm vụ quyền hạn trường tiểu học 17 1.5.3 Dạy học tiểu học 18 1.6 Đổi giáo dục yêu cầu đặt dạy học tiểu học 20 1.6.1 Quan điểm Đảng Nhà nước đổi toàn diện GD ĐT 20 1.6.2 Xu đổi giáo dục Việt Nam yêu cầu đổi trường tiểu học 22 1.6.3 Đổi nhà trường theo Mô hình trường học Việt Nam (VNEN) 24 1.6.4 Nội dung quản hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu bối cảnh đổi giáo dục 32 1.6.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trường tiểu học đáp ứng yêu cầu bối cảnh đổi giáo dục 39 Tổng kết chƣơng 41 iv CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 42 2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 42 2.1.1.Vị trí địa lí 42 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 42 2.2 Thực trạng giáo dục quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 43 2.3 Thực trạng dạy học quản hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 46 2.3.1 Khái quát chung phát triển giáo dục tiểu học quận Ngô Quyền 46 2.3.2 Thực trạng hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền bối cảnh đổi giáo dục 48 2.4 Khảo sát thực trạng hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền bối cảnh đổi giáo dục 51 2.4.1 Thực trạng chuẩn bị hoạt động dạy học giáo viên đáp ứng yêu cầu bối cảnh đổi giáo dục 52 2.4.2 Thực trạng giai đoạn tổ chức hoạt động dạy học giáo viên trường tiểu học quận Ngô Quyền bối cảnh đổi giáo dục 54 2.5 Thực trạng quản hoạt động dạy học 59 2.5.1 Thực trạng quản hoạt động dạy học Ban Giám hiệu trường tiểu học quận Ngô Quyền bối cảnh đổi giáo dục 60 2.5.2 Thực trạng quản việc kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 62 2.5.3 Thực trạng quản hoạt động bồi dưỡng đội ngũ trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 63 2.5.4 Thực trạng quản sở vật chất, trang thiết bị trường tiểu học quận v Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 65 2.6 Đánh giá chung thực trạng hoạt động dạy học quản hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 67 2.6.1 Thuận lợi 67 2.6.2 Khó khăn hạn chế 68 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế nêu 70 Tổng kết chƣơng 71 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 72 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn 72 3.1.2 Đảm bảo tính đồng 72 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa 73 3.2 Biện pháp quản hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 73 3.2.1 Biện pháp đổi tư phương pháp quản CBQL nhà trường 73 3.2.2 Biện pháp tăng cường đạo bồi dưỡng, hình thành hệ thống kỹ nghiệp vụ sư phạm cho GV đáp ứng yêu cầu đổi GD tiểu học bối cảnh đổi giáo dục 75 3.2.3 Biện pháp đạo hoạt động đổi phương pháp DH GV theo định hướng phát huy tính chủ động huy động tham gia HS 77 3.2.4 Biện pháp quản đánh giá hoạt động học tập HS theo quan điểm tiến người học 79 3.2.5 Biện pháp đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi GD 80 3.2.6 Biện pháp đổi cách thức phối hợp nhà trường với gia đình cộng đồng xã hội 82 vi 3.3 Mối quan hệ biện pháp 84 3.4 Khảo sát mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 86 3.4.1 Mục đích 86 3.4.2 Phương pháp tiến hành 86 3.4.3 Đối tượng khảo sát 86 3.4.4 Các biện pháp khảo nghiệm 87 3.5 Tiến hành khảo nghiệm kết khảo nghiệm 87 3.5.1 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết 87 3.5.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi 89 Tổng kết chƣơng 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Khuyến nghị 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quy môtrường, lớp HS 46 Bảng 2.2: Đội ngũ giáo viên 46 Bảng 2.3: Kết chất lượng giáo dục cuối năm trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 47 Bảng 2.4: Kết đánh giá thực trạng giai đoạn chuẩn bị giảng dạy giáo viên 52 Bảng 2.5: Kết đánh giá thực trạng giai đoạn thực thi hoạt động dạy học giáo viên 54 Bảng 2.6: Kết đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo Thông tư số 30/2014 57 Bảng 2.7: Kết đánh giá thực trạng quản hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền 60 Bảng 2.8: Kết đánh giá thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền 62 Bảng 2.9: Thực trạng bồi dưỡng đội ngũ theo nội dung đổi 63 Bảng 2.10: Kết đánh giá thực trạng sở vật chất, trang thiết bị trường học 65 Bảng 3.1: Các loại đối tượng khảo nghiệm 87 Bảng 3.2: Các biện pháp 87 Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp 87 Bảng 3.4 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 90 viii - Tích cực đạo thực đổi phương pháp DH theo quan điểm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo HS, phát triển khả tự học Vận vận dụng linh hoạt biện pháp quản HĐ DH nhằm sử dụng tối đa tiềm nhà trường nhân lực, vật lực phục vụ cho HĐ DH - Phối kết hợp thường xuyên với tổ chức xã hội, tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ tổ chức, cá nhân cho nghiệp phát triển GD nói chung phát triển nhà trường nói riêng 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ƣơng, Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI Nghị Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế Bộ Chính trị, Quyết định số 14 ngày 11/01/1979, Cải cách giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành kèm theo Điều lệ trường Tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quy chế Chế độ làm việc GV phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định số 48/2000/TT-BGDĐT,Ban hành quy chế đánh giá xếp loại chuyên môn nhân viên, giáo viên tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 24/08/2014 Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư số 22/2010/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo, Quyết định số 14/2007/GĐ-BGDĐT ngày 08/03/2007 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành kèm theo Quy chế chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ, Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT – BGDĐT - BNV ngày 23/8/2006 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Bội Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập 95 10 Bộ Giáo dục Đào tạo - Dự án phát triển GV tiểu học (2007), Giáo dục học Tài liệu đào tạo GV tiểu học NXB Giáo dục 11 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản NXB ĐHQG, Hà Nội 12 Nguyễn Đức Chính (2002), Quản chất lượng giáo dục NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Trần Khánh Đức (2005), Quản kiểm định chất lượng giáo dục nhân lực theo ISO & TQM NXB giáo dục, Hà Nội 14 Đỗ Ngọc Đạt (2003), Tổ chức nghiên cứu quản giáo dục, tập giảng dành cho học viên cao học QLGD - ĐHSP Hà Nội 15 Phạm Minh Hạc tác giả (1998), Những vấn đề quản Nhà nước, quản giáo dục, trường cán quản giáo dục Trung ương 1, Hà Nội 16 Đặng Xuân Hải (2012), Kỹ thuật dạy học đào tạo theo tín NXB Bách Khoa, Hà Nội 17 Đặng Xuân Hải; Nguyễn Sỹ Thƣ (2012), “QLGD/QLNT bối cảnh thay đổi” NXB GD, Hà Nội 18 Nguyễn Trọng Hậu (2009), Đại cương khoa học quản giáo dục Tập giảng cho học viên cao học chuyên ngành QLGD 19 Trần Bá Hoành (1995), Đánh giá giáo dục 20 Lê Văn Hồng (1995), Tâm sư phạm NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 21 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Nam, Nguyễn Văn Thàng (1997), Tâm học lứa tuổi tâm học sư phạm NXBGD 22 Trần Thị Hƣơng, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hồ Văn Liên, Ngô Đình Qua (2009), Giáo trình giáo dục đại học đại cương ĐHSP TP HCM 23 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản giáo dục, số vấn đề luận thực tiễn NXBGD, Hà Nội 96 24 Khuđôminxki (1983), Quản giáo dục quốc dân địa bàn huyện, quận Tài liệu Bồi dưỡng QLGD/ Trường CBQL giáo dục Trung ương I, Hà Nội 25 Luật giáo dục (2005), NXBGD, Hà Nội 26 Đặng Huỳnh Mai (2006), Một số vấn đề đổi QLGD Tiểu học phát triển bền vững NXBGD, Hà Nội 27 Phòng giáo dục Đào tạo Quận Ngô Quyền (2014, 2015, 2016), Báo cáo tổng kết Giáo dục tiểu học 28 Nguyễn Ngọc Quang (1986), Một số khái niệm quản giáo dục Trường Cán quản giáo dục Trung ương I, Hà Nội 29 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị số 88/2014/QH13, Nghị đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 30 Vũ Văn Tảo dịch (1998), Học tập, kho báu tiềm ẩn UNESCO xuất 31 Phạm Văn Thuần, Quản sở vật chất thiết bị giáo dục Tài liệu dùng cho học viên cao học chuyên ngành QLGD, 2015 97 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ, giáo viên ) Để phục vụ công tác nghiên cứu đề tài “Quản hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục nay”, xin Quý thầy cô vui lòng cho biết ý kiến thực trạng đơn vị thông tin Thầy/cô cho biết ý kiến cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà thầy/cô cho thích hợp Sự hợp tác thầy/cô có tác dụng lớn tác giả trình nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! I GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ Câu 1: Thầy/ cô đánh giá công tác chuẩn bị giảng dạy giáo viên TT Nội dung Mức độ đánh giá Trung Thứ bình Không bậc x % SL Tìm hiểu thông tin người học Liệt kê nội dung (trọng tâm) học, dự kiến thời gian cho nội dung Sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu học, dự đồng nghiệp Xem lại mục tiêu học sinh đạt sau học (3 cấp) theo nội dung chọn Dự kiến hình thức tổ chức dạy học theo mục tiêu xác định Hiếm % SL Thỉnh thoảng % SL Thƣờng xuyên % SL Rất thƣờng xuyên % SL Dự kiến phương pháp triển khai nội dung dạy học tương ứng với mục tiêu hình thức dạy học Chuẩn bị tài liệu phục vụ dạy học Dự kiến phương tiện, công nghệ dạy học tương ứng phương pháp dạy học Dự kiến hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá Trung bình Các kiến thức mà thầy/ cô chưa thấy có nội dung khảo sát: II GIAI ĐOẠN TỔ CHỨC THỰC HIỆN Câu 2: Thầy/ cô cho biết thực trạng hoạt động dạy học giáo viên trƣờng đáp ứng yêu cầu đổi TT Nội dung Mức độ đánh giá Trung Thứ bình Không Hiếm bậc x % SL % SL Phân tích đặc điểm nhu cầu, nguyện vọng đối tượng học sinh Thực yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ Bộ GDĐT ban hành Chú trọng nội dung dạy học thiết thực giúp hình thành, phát triển lực chung Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên % % SL SL Rất thƣờng xuyên % SL 10 Dạy học coi trọng mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ Lựa chọn kết hợp sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, hứng khởi người học Dạy học gắn với tình cụ thể; Kiến thức liên hệ với đời sống hàng ngày học sinh Tạo điều kiện cho học sinh tự học, trải nghiệm, hợp tác, sáng tạo Ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học đại dạy học Quan sát, định hướng, giúp đỡ, động viên học sinh, hoạt động học tập Rà soát kết hoạt động HS để điều chỉnh khâu trình dạy học phù hợp với tiến học sinh Trung bình Các ý kiến khác mà thầy/cô chưa thấy có nội dung khảo sát: Câu 3: Thầy /cô cho biết thực trạng đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo tinh thần thông tƣ 30/2014 TT Nội dung Mức độ đánh giá Thứ bậc Trung bình x Không % SL Hiếm % SL Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên % % SL SL Rất thƣờng xuyên % SL Đánh giá để thúc đẩy ghi nhận tiến học sinh; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan Đánh giá thường xuyên Kiến thức Kỹ năng, Năng lực, Phẩm chất, hướng vào đánh giá toàn diện học sinh Kết hợp đánh giá GV, HS, PHHS Lời nhận xét cụ thể, giúp học sinh tiến so với thân em Sử dụng kết hợp hình thức kiểm tra đánh giá: quan sát, vấn đáp, viết Coi trọng ba mức độ đánh giá: tái hiện, tái tạo vận dụng Hướng vào đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá lực, phẩm chất học sinh Viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục hàng ngày, hàng tuần Trung bình Các ý kiến khác mà thầy/cô chưa thấy có nội dung khảo sát: …………………………………………………………………………… III ĐÁNH GIÁ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO Câu 4: Thầy/cô đánh giá việc quản đổi hoạt động dạy học trƣờng TT Nội dung Mức độ đánh giá Trung Thứ bình bậc x Không % SL Hiếm % SL Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên % % SL SL Rất thƣờng xuyên % SL Quán triệt tư tưởng đổi giáo dục đến thành viên nhà trường Lập kế hoạch triển khai nội dung đổi dạy học thực học, môn học Tổ chức đổi phương thức dạy học phù hợp đối tượng mục tiêu tạo lập lực, phẩm chất cho người học Huy động tham gia người liên quan đến hoạt động giáo dục học sinh Kết việc thực đổi Trung bình Các ý kiến khác mà thầy/ cô chưa thấy có nội dung khảo sát: Câu 5: Thầy/cô đánh giá thực trạng kiểm tra nội hoạt động giảng dạy giáo viên trƣờng TT Nội dung Mức độ đánh giá Trung Thứ bình Không Hiếm bậc X % SL % SL Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên % % SL SL Rất thƣờng xuyên % SL Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy giáo viên bám sát yêu cầu đổi Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy giáo viên (đột xuất, định kỳ, chuyên đề, toàn diện) Đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy giáo viên Tổ chức đánh giá công bằng, công khai Sử dụng kết kiểm tra, đánh giá để thúc đẩy hoạt động DH tốt Trung bình Các ý kiến khác mà thầy/ cô chưa thấy có nội dung khảo sát: Câu 6: Thầy/cô đánh giá thực trạng bồi dƣỡng đội ngũ theo nội dung đổi TT Nội dung Mức độ đánh giá Thứ bậc Trung bình X Tư tưởng đạo đức, tác phong Kiến thức chuyên môn Nghiệp vụ sư phạm Không % SL Hiếm % SL Thỉnh Thƣờng thoảng xuyên % SL % SL Rất thƣờng xuyên % Phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học Kỹ ứng xử sư phạm Tin học ứng dụng công nghệ thông tin Trung bình Các ý kiến khác mà thầy/ cô chưa thấy có nội dung khảo sát: SL Câu 7: Thầy/cô đánh giá việc quản sở vật chất thiết bị dạy học trƣờng TT Nội dung Mức độ đánh giá Trung Thứ bình bậc x Không % SL Hiếm % SL Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên % % SL SL Rất thƣờng xuyên % SL Hệ thống phòng học, phòng chức nưng đáp ứng yêu cầu sư phạm Cảnh quan, môi trường Kế hoạch xây dựng, nâng cấp, cải tạo trường lớp Kế hoạch mua sắm, bổ sung CSVC, thiết bị dạy học Kiểm kê sửa chữa tài sản định kỳ Quy chế, nội quy sử dụng phòng học, phòng chức năng; thiết bị dạy học Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng, bảo quản CSVC, thiết bị dạy học giáo viên Bồi dưỡng giáo viên, nâng cao trình độ, lực sử dụng thiết bị dạy học Hồ sơ, sổ sách ghi chép tình trạng trường lớp để bàn giao, kiểm kê; giao trách nhiệm giữ gìn bảo quản Chỉ đạo GV vận động PHHS đầu tư bổ sung CSVC; tham gia trang trí lớp học thân thiện Trung bình Các ý kiến khác mà thầy/ cô chưa thấy có nội dung khảo sát: Tác giả gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý thầy cô Để đảm bảo phân loại phiếu lấy ý kiến theo đối tượng phù hợp, xin thầy/cô vui lòng cho biết thôn tin thân: - Đơn vị tổ, khối PHỤ LỤC 2: PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁPQUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Để phục vụ công tác nghiên cứu đề tài “Quản hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục nay”, xin Quý thầy/ cô vui lòng cho biết ý kiến về thực trạng đơn vị thông tin Sự hợp tác thầy/cô có tác dụng lớn tác giả trình nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Mức độ cần thiết khả thi quy định sau: Mức độ cần thiết Hoàn toàn không cần thiết Không cần thiết Lưỡng lự, không ý kiến Cần thiết Hoàn toàn cần thiết Ký hiệu Mức độ khả thi Hoàn toàn không khả thi Không khả thi Lưỡng lự, không ý kiến Khả thi Rất khả thi Thầy/cô cho biết ý kiến cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng mà thầy/cô cho thích hợp Mức độ Mức độ khả thi cần thiết Biện pháp 5 Đổi tư phương pháp quản HT nhà trường Tăng cường đạo bồi dưỡng, hình thành hệ thống kỹ nghiệp vụ sư phạm cho GV đáp ứng yêu cầu đổi GD tiểu học Chỉ đạo hoạt động đổi PPDH GV theo định hướng phát huy tính chủ động huy động tham gia học sinh Quản đánh giá hoạt động học tập HS theo quan điểm tiến người học Đổi kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học GV nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đổi cách thức phối hợp nhà trường với gia đình cộng đồng xã hội Các biện pháp khác: Xin chân thành cảm ơn! ... cứu Hoạt động dạy học trường Tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục Giả thuyết khoa học Hoạt động dạy. .. dạy học trường tiểu học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. .. hoạt động dạy học trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 62 2.5.3 Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ trường tiểu học quận Ngô Quyền thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại quận ngô quyền thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại quận ngô quyền thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại quận ngô quyền thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay