Quản lí hoạt động dạy học tại trường trung học phổ thông hùng thắng, huyện tiên lãng thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

25 76 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ TRÍ THANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG THẮNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế nay, Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Sự nghiệp Giáo dục năm gần tập trung cố gắng vào đổi chương trình sách giáo khoa, đổi phương pháp giảng dạy Đây coi "cách mạng" từ quan niệm, nhận thức, đến tư hành động Điều đòi hỏi công tác quản lí nhà trường, đặc biệt công tác quản lí hoạt động dạy học, phải có chuyển biến thích hợp Nâng cao chất lượng Giáo dục, chất lượng dạy học nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu phát triển nhà trường phổ thông Để phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, Hội nghị Trung ương khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương Nghị số 29 – NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo GD&ĐT nước ta triển khai thực đổi toàn diện cấp, có cấp THPT Trong hoạt động quản lí hiệu trưởng quản lí hoạt động dạy học nhiệm vụ vô quan trọng đặt lên hàng đầu Biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng có vai trò đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến đội ngũ giáo viên - yếu tố định chất lượng Giáo dục nhà trường Vì thế, người hiệu trưởng phải hạt nhân chủ yếu việc vận dụng khoa học quản lí, vận dụng linh hoạt, sáng tạo biện pháp quản lí để thực thắng lợi mục tiêu Giáo dục Công tác quản lí hoạt động dạy học trường THPT Hùng Thắng nói riêng trường THPT địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng nói riêng, năm qua có nhiều chuyển biến tích cực đạt kết định Tuy nhiên gặp nhiều khó khăn, hạn chế trình thực công tác người hiệu trưởng Hoạt động dạy học hoạt động nhà trường THPT, thực tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, đặc biệt bối cảnh đổi giáo dục thực đổi chương trình, sách giáo khoa phổ thông tới Từ lí lí luận thực tiễn trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ mình, là: Quản lí hoạt động dạy học trường Trung học phổ thông Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lí hoạt động dạy học trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đề xuất số biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THPT Hùng Thắng trường THPT địa bàn huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học trường THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu số biện pháp quản lí hoạt động dạy học trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 4.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu việc quản lí hoạt động dạy học trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 4.3 Khách thể điều tra: Cán quản lí, giáo viên học sinh trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng Giả thuyết khoa học Công tác quản lí hoạt động dạy học trường THPT Hùng Thắng trường THPT địa bàn huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng đạt số thành tựu định như: Hoạt động dạy học giáo viên có chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn, chất lượng hai mặt giáo dục học sinh cải thiện đáng kể … Tuy nhiên, bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến chưa đạt kết mong muốn Nếu đề xuất biện pháp quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng phù hợp với điều kiện cụ thể trường THPT địa bàn chất lượng dạy học trường THPT Hùng Thắng nói riêng trường THPT huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng nói chung chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT 6.2 Đánh giá thực trạng hoạt động dạy học quản lí hoạt động dạy học trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng 6.3 Đề xuất số biện pháp quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát sư phạm 7.2.2 Phương pháp vấn 7.2.3 Phương pháp chuyên gia 7.2.4 Phương pháp điều tra 7.2.5 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 7.3 Phương pháp toán thống kê Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục luận văn trình bày ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Chƣơng 2: Thực trạng quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng Chƣơng 3: Biện pháp quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT 1.1 Khái quát vấn đề nghiên cứu 1.2 Hoạt động dạy học trƣờng THPT 1.2.1 Khái niệm dạy học hoạt động dạy học 1.2.1.1 Dạy học Dạy học phận trình sư phạm tổng thể, đường để thực mục đích giáo dục Theo tác giả Hà Thế Ngữ “Hoạt động dạy học trình hoạt động thống giáo viên học sinh tác động chủ đạo (tổ chức, điều khiển) giáo viên, học sinh tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học đặt ra” [22] 1.2.2.2 Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học trình gồm hai hoạt động thống biện chứng: Hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh Trong lãnh đạo, tổ chức, điều khiển Giáo viên, người học tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học tập nhằm thực nhiệm vụ dạy học Trong trình dạy học, hoạt động dạy học giáo viên có vai trò chủ đạo, hoạt động học Học sinh có vai trò tự giác, chủ động, tích cực Nếu thiếu hai hoạt động trên, trình dạy học không diễn 1.2.2 Trường THPT hệ thống Giáo dục quốc dân - Vị trí, vai trò - Chức năng, nhiệm vụ 1.2.3 Một số đặc điểm hoạt động dạy học trường THPT a Hoạt động dạy học tích hợp hóa sở nội dung dạy học ngày đại hóa b Trong trình dạy học nay, học sinh có vốn sống lực nhận thức phát triển so với lứa tuổi c Trong trình học tập, học sinh có xu hướng vượt khỏi nội dung tri thức, kỹ chương trình quy định d Quá trình dạy học tiến hành điều kiện sở vật chất phương tiện dạy học ngày đại 1.3 Quản lí hoạt động dạy học Hiệu trƣởng trƣờng THPT 1.3.1 Khái niệm quản lí hoạt động dạy học Hiệu trường trường THPT 1.3.1.1 Quản lí Qua phân tích khái niệm, định nghĩa tác giả có nhiều cách tiếp cận khác quản lí ta có nhận định chung: Quản lí hệ thống tác động có chủ định chủ thể quản lí đến đối tượng quản lí nhằm khai thác tận dụng tốt tiềm hội đối tượng quản lí để đạt mục tiêu quản lí môi trường biến động 1.3.2.2 Quản lí hoạt động dạy học Quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng nhà trường THPT tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp hiệu trưởng tới thành tố hoạt động dạy học nhà trường nhằm đạt mục tiêu đề Chức thể chức là: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo, kiểm tra 1.3.2 Vị trí, vai trò, chức nhiệm vụ Hiệu trưởng trường THPT Hiệu trưởng người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao trường học Điều 54 “Luật giáo dục” năm 2005 nêu rõ: “Hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lí hoạt động nhà trường, quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận” [34] 1.3.3 Nội dung quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT 1.3.3.1 Quản lí thực mục tiêu, nội dung chương trình dạy học - Hiệu trưởng (phó hiệu trưởng chuyên môn) tiếp thu đạo chuyên môn Sở giáo dục vào đầu năm học - Họp Hội đồng nhà trường triển khai nội dung đạo việc thực chương trình năm học - Giao nhiệm vụ cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: + Nghiên cứu chương trình toàn cấp học, môn học (chú ý đạo điều chỉnh nội dung chương trình Bộ), dự kiến tiến trình thực chương trình (chú ý thời điểm quan trọng: khai giảng, kết thúc học kỳ 1, kết thúc học kỳ 2, chuẩn bị thi tốt nghiệp) vấn đề trọng tâm việc thực chương trình theo đạo cấp + Dự kiến vấn đề nảy sinh việc thực chương trình giải pháp thực thi, điều kiện vật chất kỹ thuật cần cung cấp để việc thực chương trình không bị trở ngại + Trong họp Hội đồng nhà trường hàng tháng, Phó hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên vấn đề khó chương trình, giải đáp thắc mắc, giúp đỡ giáo viên bổ sung đồ dùng dạy học, sách tài liệu cần thiết cho việc thực đủ chương trình + Thường xuyên thông báo hướng dẫn giáo viên sổ thông báo tin chuyên môn + Phó hiệu trưởng xây dựng công cụ để theo dõi việc thực chương trình như: Lịch báo giảng tuần tổ chuyên môn giáo viên; sổ đầu lớp; lịch kiểm tra hàng tháng; lịch thi cuối học kỳ; sổ dự thăm lớp + Theo dõi giáo viên thực thời khóa biểu + Xây dựng biểu mẫu báo cáo, hàng tháng tổng kết tình hình thực chương trình tổ chuyên môn + Phân công giáo vụ theo dõi ngày công, việc dạy thay, dạy bù giáo viên 1.3.3.2 Quản lí hoạt động dạy giáo viên a Phân công giảng dạy: - Phân công giảng dạy chuyên môn - Đảm bảo đủ định mức dạy theo quy định - Phát huy lực sở trường cá nhân - Phù hợp với lớp nguyện vọng học sinh b Quản lí công tác chuẩn bị lên lớp giáo viên - Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch soạn bài; - Phổ biến yêu cầu việc chuẩn bị giảng; - Qui định chất lượng soạn loại bài; - Tổ chức bồi dưỡng giáo viên đổi phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học; - Có kế hoạch mua sắm đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy cho giáo viên; - Thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị dạy giáo viên c Quản lí dạy lớp giáo viên Để nâng cao chất lượng dạy lớp giáo viên hiệu trưởng cần thực yêu cầu sau: - Xây dựng tiêu chuẩn lên lớp Những để xây dựng chuẩn: + Yêu cầu kiến thức kỹ môn học qui định chương trình; + Tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy mà Bộ Sở Giáo dục – Đào tạo qui định; + Những qui định loại (Giảng kiến thức mới, luyện tập, thực hành ); + Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học (để nắm vấn đề cần nhấn mạnh có sửa đổi nội dung); + Các phương pháp giảng dạy trường phổ thông - Tổ chức việc dự phân tích dạy giáo viên - Phó hiệu trưởng cần lập kế hoạch tổng thể việc dự phân tích sư phạm học năm học Trên sở xếp lịch dự phân tích dạy tuần Để nâng cao chất lượng công tác dự giờ, hiệu trưởng cần bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên kỹ dự phân tích dạy giáo viên theo qui trình trình bày d Quản lí hồ sơ chuyên môn giáo viên Yêu cầu thực quản lí hồ sơ chuyên môn: - Hướng dẫn GV thực hồ sơ chuyên môn quy định - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên quy định 1.3.3.3 Quản lí hoạt động học tập học sinh * Tổ chức xây dựng thực nội quy học tập học sinh * Phát động phong trào thi đua học tập * Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm * Chỉ đạo phối hợp giáo viên chủ nhiệm lực lượng giáo dục khác 1.3.3.4 Quản lí CSVC trang thiết bị dạy học Để quản lí CSVC trang thiết bị dạy học, hiệu trưởng cần thực số yêu cầu sau: - Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học - Hướng dẫn GV sử dụng có hiệu trang thiết bị dạy học - Khuyến khích GV tự làm đồ dạy học - Lập sổ đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học - Bảo quản tốt trang thiết bị dạy học 1.3.3.5 Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh (i) Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo phân phối chương trình (ii) Tổ chức kiểm tra (iii) Phân tích kết học tập học sinh sau kiểm tra 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí hoạt động dạy học Hiệu trƣởng trƣờng THPT 1.4.1 Các yếu tố khách quan 1.4.2 Các yếu tố chủ quan Kết luận chƣơng Đề tài nghiên cứu phân tích khái niệm dạy học, hoạt động dạy học, quản lí, quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT Luận văn làm rõ nội dung quản lí hoạt động dạy học trường THPT bao gồm: Quản lí thực mục tiêu, nội dung chương trình; quản lí hoạt động dạy giáo viên; quản lí hoạt động học tập học sinh; quản lí sở vật chất trang thiết bị dạy học; quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Đồng thời rõ yếu tố khách quan chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT HÙNG THẮNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, HẢI PHÕNG 2.1 Khái quát chung địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 2.1.2 Tình hình giáo dục THPT huyện Tiên Lãng 2.1.3 Khái quát đặc điểm giáo dục trường THPT Hùng Thắng huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học trƣờng THPT Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng 2.2.1 Thực trạng nhận thức hoạt động dạy học Qua bảng thống kê khẳng định mức độ nhận thức đội ngũ CBQL giáo viên trường THPT Hùng Thắng tầm quan trọng hoạt động dạy học nhà trường quan trọng, 76.7% mức độ quan trọng, 23.3% mức độ quan trọng 2.2.2 Thực trạng việc soạn bài, chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học giáo viên trường THPT Hùng Thắng Qua khảo sát cho thấy việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp giáo viên không đồng nội dung Ở nội dung soạn theo phân phối chương trình môn học đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, cấu trúc hợp lí giáo viên nhà trường thực tốt, nội dung lại phần lớn giáo viên thực tốt tương đối Kết điều tra phản ánh công tác soạn giáo án, chuẩn bị giáo viên trường THPT Hùng Thắng quan tâm nhiều tới vấn đề chuẩn theo phân phối quy định (phần cứng), bước đầu sâu, sát vào nội dung trọng tâm, cốt lõi chương trình mà chưa thật sâu, sát vào nội dung trọng tâm, cốt lõi định chất lượng dạy học việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp giáo viên (phần mềm) 2.2.3 Thực trạng thực dạy lớp giáo viên Việc thực dạy lớp giáo viên ta thấy phần lớn giáo viên thực tương đối tốt khâu lên lớp theo quy định Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục Đào Tạo Hải Phòng Tuy nhiên, ta thấy việc lên lớp giáo viên nhiều hạn chế; nội dung kiến thức truyền đạt cho học sinh thiếu tập trung, dàn trải, người giáo viên chưa làm bật, chưa khắc sâu kiến thức trọng tâm dạy; phương pháp dạy học nhiều hạn chế, thiếu linh hoạt, chưa tạo nên tình có vấn đề để phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh; Bên cạnh việc khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học hiệu chưa cao nguyên nhân phần lực giáo viên hạn chế, chưa thật tâm huyết với nghề phần khác chất lượng phương tiện thiết bị dạy học nhà trường nhiều thiếu thốn Với hạn chế nêu ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tiết lên lớp giáo viên dẫn đến chất lượng hiệu tiết dạy chưa cao 2.2.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Công tác kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chất lượng chưa cao Nguyên nhân phần lực thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá giáo viên, phần tâm lí nể, dễ dàng cho qua để đạt thành tích tốt giáo viên 2.2.5 Thực tạng kết học tập học sinh Đã đạt kết khích lệ, hai năm gần đây, tỷ lệ học sinh giỏi cấp, tỷ lệ tốt nghiệp THPT thi đỗ vào trường cao đẳng, đại học chưa đáp ứng yêu cầu học sinh, phụ huynh học sinh yêu cầu đổi giáo dục 2.3 Thực trạng quản lí hoạt động dạy học hiệu trƣởng trƣờng THPT Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng 2.3.1 Thực trạng nhận thức vai trò công tác quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng Qua bảng thống kê ta thấy, 100% cán quản lí giáo viên trường THPT Hùng Thắng nhận thức vai trò quan trọng công tác quản lí hoạt động dạy học nhà trường Khi vấn sâu, khách thể khảo sát cho rằng, vai trò quản lí người hiệu trưởng hoạt động dạy học diễn nề nền, hiệu chất lượng Đây sở khoa học quan trọng cho việc đề xuất thực biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng nhà trường 2.3.2 Thực trạng quản lí thực mục tiêu, nội dung chương trình dạy học Qua kết bảng 2.14 cho ta thấy, Hiệu trưởng thực tốt nội dung quản lí thực mục tiêu, nội dung chương trình dạy học, với giá trị 10 trung bình 2.41 Việc tổ chức giám sát thông báo việc thực chương trình đánh giá thực tốt Trong công tác kiểm tra việc thực chương trình dạy học Hiệu trưởng giáo viên đánh giá thứ bậc 1/9 (2.65) chứng tỏ nội dung Hiệu trưởng thực tương đối đồng đều, sát với tất giáo viên, nhiên có số giáo viên trình thực chương trình dạy học chưa Hiệu trưởng kiểm tra thường xuyên Các nội dung khác thực tốt như: BGH triển khai nội dung đạo việc thực chương trình năm học trước HĐSP BGH thường xuyên thông báo hướng dẫn giáo viên sổ thông báo tin chuyên môn Trong đó, Hiệu trưởng trọng công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực tương đối nghiêm túc Tuy nhiên tồn định, khác mức độ đánh giá việc thực biện pháp quản lí chương trình, kết thực đạt mức độ cao 2.3.3 Thực trạng quản lí hoạt động dạy giáo viên trường THPT Hùng Thắng Tương quan mức độ thực mức độ kết thực quản lí hoạt động dạy giáo viên trường THPT Hùng Thắng Bảng 2.17: Tương quan mức độ thực mức độ kết thực quản lí hoạt động dạy giáo viên trường THPT Hùng Thắng Mức độ thực STT  Nội dung Phân công giảng dạy Quản lí công tác chuẩn bị lên lớp giáo viên Quản lí dạy lớp giáo viên Quản lí hồ sơ chuyên môn giáo viên Giá trị trung bình Thứ X bậc 588 2.45 757 2.10 498 282 Mức độ kết  Thứ X bậc 197 3.30 984 2.73 2.07 676 2.82 2.36 397 3.31 2.24 3.04 Kết điều tra cho thấy quản lí hoạt động dạy giáo viên trường THPT Hùng Thắng có mức độ thực thường xuyên (2.24) kết thực mức trung bình (3.04) 11 Trong đó, việc quản lí phân công giảng dạy thực thường xuyên (2.45, xếp thứ bậc ¼) kết thực tốt (3.30, xếp thứ bậc ¼) Quản lí hồ sơ chuyên môn giáo viên nội dung hiệu trưởng thực thường xuyên (2.36, xếp thứ bậc 2/4) có kết thực tốt (3.31, xếp thứ bậc ¼) Quản lí công tác chuẩn bị lên lớp giáo viên Quản lí dạy lớp giáo viên hai nội dung chưa thực thường xuyên kết thực thấp Tóm lại, qua kết điều tra, khảo sát tập hợp ý kiến đánh giá, nhận xét công tác quản lí hoạt động dạy giáo viên, thấy nhiều hạn chế cần phải khắc phục, việc quản lí chưa đồng bộ, thiếu tính khoa học, số nội dung quản lí chưa thường xuyên kết thực chưa cao 2.3.4 Thực trạng quản lí hoạt động học tập học sinh trường THPT Hùng Thắng Qua kết điều tra cho thấy, Hiệu trưởng thực quản lí hoạt động học tập học sinh với kết đánh giá chưa cao (2.94) Trong đó, mức độ đạt nội dung không giống Xây dựng nội quy lớp học đánh giá thực tốt nhất, với giá trị trung bình 2.23, xếp thứ bậc 1/7 Chỉ đạo GVCN lớp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm nội dung đánh giá thực có hiệu thứ hai (3.22) Tuy nhiên, đạo phối hợp giáo viên chủ nhiệm lực lượng giáo dục khác lại có kết thực chưa tốt, với giá trị trung bình 2.90, xếp thứ bậc 5/7 Phát động phong trào thi đua học tập bồi dưỡng học sinh giỏi hai nội dung có kết thực thấp 3.5 2.5 1.5 0.5 MĐ kết ND 3.23 ND 2.93 ND 2.75 ND 2.6 ND 2.92 ND 3.22 ND 2.9 TB 2.94 Biểu đồ 2.2: Thực trạng quản lí hoạt động học tập học sinh trường THPT Hùng Thắng 12 2.3.5 Thực trạng quản lí sở vật chất trang thiết bị dạy học trường THPT Hùng Thắng Bảng 2.19: Thực trạng quản lí sở vật chất trang thiết bị dạy học trường THPT Hùng Thắng Mức độ đáp ứng Nội dung STT ĐƢ tốt Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học Hướng dẫn GV sử dụng có hiệu trang thiết bị dạy học Khuyến khích GV tự làm đồ dùng dạy học Lập sổ đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học Bảo quản tốt trang thiết bị dạy học ĐƢ Không ĐƢ phần Tổng TB Thứ bậc 63 70 137 2.28 39 70 12 121 2.02 45 68 11 124 2.07 66 70 139 2.32 48 70 127 2.12 Giá trị trung bình: 2.16 Trong quy định mức độ: ĐƯ tốt: điểm, ĐƯ phần: điểm, Không ĐƯ: điểm Kết thống kê phản ánh thực trạng công tác quản lí Hiệu trưởng sử dụng CSVC, thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy học, với giá trị trung bình 2.16 Trong nội dung đánh giá Lập sổ đăng kí sử dụng đồ dùng dạy học Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học hiệu trưởng thực tốt nhất, với mức độ đáp ứng 2.32 2.28, xếp thứ bậc 1/5 2/5 Hướng dẫn GV sử dụng có hiệu trang thiết bị dạy học Khuyến khích GV tự làm đồ dùng dạy học hai nội dung chưa đánh giá cao mức độ đáp ứng, với giá trị trung bình 2.02 2.07, xếp thứ bậc 5/5 4/5 Hệ thống trang thiết bị dạy học giáo viên tự tìm hiểu cách sử dụng tự học hỏi lẫn chuyên gia hướng dẫn sử dụng Đối với việc khuyến khích GV làm đồ dùng dạy học không thực thường xuyên kết chưa tốt 13 2.4.6 Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh trường THPT Hùng Thắng Qua bảng tổng hợp cho ta thấy, thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh có kết thực chưa cao, với giá trị trung bình 3.07 Kết thực nội dung không giống Các nội dung thực tốt như: Kiểm tra sổ điểm, học bạ thường xuyên theo định kỳ (3.35, xếp thứ bậc 1/6), CBQL xây dựng kế hoạch kiểm tra theo phân phối chương trình (.28, xếp thứ bậc 2/6) Các nội dung lại cán quản lí thực chưa tốt Trong thấp nội dung Bồi dưỡng cho GV định hướng phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh (2.77, xếp thứ bậc 6/6) Hiệu trưởng chưa sát việc hướng dẫn cụ thể cho giáo viên phương pháp đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh, bồi dưỡng kỹ xây dựng ma trận đề thi, thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan, xây dựng ngân hàng câu hỏi cho môn thi trắc nghiệm toàn trường, phù hợp với định hướng đổi kiểm tra đánh giá kết học tập 3.5 2.5 1.5 0.5 MĐ kết ND 3.28 ND 2.77 ND 2.88 ND 3.03 ND 3.08 ND 3.35 TB 3.07 Biểu đồ 2.4: Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh trường THPT Hùng Thắng 2.5 Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động dạy học trƣờng THPT Hùng thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 2.5.1 Những điểm mạnh nguyên nhân Bản thân Hiệu trưởng nhận thức rõ vai trò quan trọng hoạt động dạy học Đội ngũ cán quản lí, giáo viên nhà trường có kinh nghiệm thực tiễn (đều 30 tuổi, số năm công tác năm), nhiệt tình công việc Tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết thuận lợi cho việc triển khai thực văn bản, quy định quản lí hoạt động dạy học Các nội dung quản lí hoạt động dạy học 14 Hiệu trưởng nhà trường thực đầy đủ tương đối nghiêm túc Trong trình lãnh đạo quản lí, Hiệu trưởng phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đoàn thể nhà trường thực nhiệm vụ mà trọng tâm nhiệm vụ dạy học 2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân Đội ngũ cán quản lí tuổi cao 50 tuổi (03 đồng chí 55 tuổi, 01 đồng chí 50 tuổi) có kinh nghiệm quản lí, tuổi cao nên việc tiếp cận với thay đổi xã hội, học sinh chậm dẫn đến chưa thể đáp ứng cách tốt với đổi giáo dục bối cảnh nay, lí đội ngũ CBQL phải luân chuyển công tác, vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến cách quản lí Hiệu trưởng nắm tình hình đơn vị bị chuyển trường Hiệu trưởng nắm vững nguyên lí thực đầy đủ nội dung quản lí dạy học, nhiên chưa hiểu hết mối quan hệ, tác động qua lại nội dung, biện pháp quản lí trình thực nội dung quản lí hoạt động dạy học chưa khoa học, thiếu tính đồng bộ, thiên hình thức kết đạt chưa cao Trong trình quản lí, Hiệu trưởng có thiếu sót định chưa khắc phục kip thời điển Một số giáo viên giảng dạy mang tính hình thức kết hợp với chậm đổi phương pháp, nghiệp vụ sư phạm hạn chế, ngại đổi Do sở vật chất hạn chế, phương tiện, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, phòng học chưa đủ KẾT LUẬN CHƢƠNG Đa số khách thể khảo sát nhận thức đắn vai trò quan trọng hoạt động dạy học quản lí hoạt động dạy học nhà trường THPT Hoạt động dạy học đạt kết định, nhiên số nội dung hạn chế như: chất lượng lên lớp giáo viên, kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh, vấn đề phối hợp sử dụng phương pháp, phương tiện giáo viên, Các nội dung quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng thực đầy đủ chất lượng chưa cao chưa đồng nội dung Một số nội dung khách thể khảo sát đánh giá thực tốt như: Quản lí thực mục tiêu, nội dung chương trình dạy học; Phân công giảng dạy, quản lí hồ sơ chuyên môn giáo viên… Tuy nhiên, số nội dung thực chưa thường xuyên kết chưa ổn định như: Quản lí hoạt động dạy học lớp giáo viên, Quản lí hoạt động học tập học sinh, Quản lí sở vật chất trang thiết bị dạy học, Quản lí hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh,… 15 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT HÙNG THẮNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 3.1 Định hƣớng đổi giáo dục phổ thông 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.3 Biện pháp đề xuất 3.2.1 Tăng cường quản lí nề nếp kỉ cương dạy học nhằm phát huy ý thức tự giác, tích cực đội ngũ giáo viên học sinh (i) Mục tiêu biện pháp Giúp cán quản lí, giáo viên học sinh nhận thức sâu sắc việc chấp hành tốt nề nếp, kỉ cương, quy định dạy học nhà trường THPT Bản thân người hiệu trưởng gương cho cán giáo viên, nhân viên làm theo Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm giáo viên công việc giao, chủ động xây dựng kế hoạch hoàn thành kế hoạch cách tốt nhất, đạt mục tiêu dạy học đề (ii) Nội dung cách thức thực - Thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nề nếp kỉ cương cho đội ngũ quản lí quản lí, giảng dạy học tập nhà trường - Tự giác, tích cực, chủ động, việc thực nề nếp kỉ cương nhà trường * Cụ thể hoá nội dung văn luật nhà trường * Chỉ đạo xây dựng, thực nếp kỉ cương nhà trường - Theo dõi việc thực chương trình - Tổ chức xây dựng thực thời khoá biểu - Theo dõi việc sử dụng hoàn thiện hồ sơ, sổ sách chuyên môn - Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn - Theo dõi hỗ trợ kịp thời việc học tập, rèn luyện học sinh (iii) Điều kiện thực hiện: - Hệ thống văn bản, quy định thực nề nếp, kỷ cương dạy học cần phải rõ ràng, cụ thể - Tập thể sư phạm học sinh cần phải biết rõ hiểu quy chế, quy định - Chế độ khen thưởng kỷ luật rõ ràng 16 3.2.2 Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học hướng đến phát huy lực người học (i) Mục tiêu biện pháp - Giúp giáo viên nhận thức việc đổi phương pháp dạy học yêu cầu tất yếu giáo dục đại, đổi phương pháp dạy học với mục đích nâng cao chất lượng dạy học - Giúp giáo viên nâng cao trình độ lực chuyên môn, trình độ nhận thức, rèn luyện kỹ thực đổi phương pháp dạy học Giúp họ thực nhiệm vụ đổi giáo dục, đổi phương pháp, dạy học phù hợp với trình độ, lực phát triển tố chất học sinh - Đáp ứng cách phù hợp việc cải tiến quy trình đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh (ii) Nội dung cách thức thực * Chỉ đạo đổi phương pháp dạy thầy * Chỉ đạo phổ biến sáng kiến kinh nghiệm * Chỉ đạo công tác học - tự học học sinh (iii) Điều kiện thực - Năng lực am hiểu phương pháp dạy học kỹ thuật dạy học theo hướng đổi CBQL đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán - CBQL thực dự giờ, thăm lớp thường xuyên giáo viên 3.2.3 Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (i) Mục tiêu biện pháp - Xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, có lực sư phạm vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục THPT yêu cầu ngày cao xã hội - Củng cố, bồi dưỡng lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp thân nghiệp trồng người - Giáo dục hệ trẻ (ii) Nội dung cách thức thực * Ban giám hiệu nhà trường cần khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ có để thông qua phát hiện, tạo nguồn hoạch định cán - giáo viên - công nhân viên năm học năm tiếp sau 17 * Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dài hạn ngắn hạn với nội dung, hình thức bồi dưỡng cụ thể * Tổ chức hoạt đông bồi dưỡng * Bồi dưỡng lực quản lí cho cán quản lí trường (iii) Điều kiện thực - CBQL Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ thông qua hình thức bồi dưỡng chỗ, học tập nâng cao trình độ - Có nguồn ngân sách hỗ trợ kinh phí cho người học, bồi dưỡng; tăng cường liên kết, mở lớp bồi dưỡng chuyên đề, hội thảo chuyên môn - Tăng cường đạo, kiểm tra, đánh giá việc tự học, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 3.2.4 Sử dụng hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học (i) Mục tiêu biện pháp Để thực hiệu trình quản lí đổi phương pháp dạy học trình đổi chương trình giáo dục THPT, yếu tố thiếu CSVC, trang thiết bị dạy học, nguồn kinh phí tăng cường phương tiện để thực đổi phương pháp dạy học Tạo nên động lực, hứng thú, hút học sinh tích cực tìm tòi, khám phá lĩnh hội tri thức Sử dụng trang thiết bị dạy học cách hiệu khắc phục tình trạng “dạy chay”, làm cho dạy trở nên sinh động, góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu dạy học sở Giáo dục (ii) Nội dung cách thức thực Quản lí đạo việc sử dụng CSVC, thiết bị dạy học thường xuyên, hiệu Tăng cường xây dựng nề nếp hoạt động khai thác sử dụng CSVC, thiết bị dạy học Thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực tham gia xây dựng sở vật chất, thiết bị dạy học (iii) Điều kiện thực - Có quy định, hướng dẫn cụ thể giáo viên việc sử dụng, bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhà trường - Công tác tuyên truyền, giáo dục cần thực thường xuyên có hiệu 18 3.2.5 Tăng cường đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh (i) Mục tiêu biện pháp - Kiểm tra, đánh giá sở cho việc đổi công tác quản lí, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung biện pháp cần để đảm bảo chất lượng dạy học trường trung học phổ thông - Đánh giá thực chất kết học tập học sinh Giúp cho học sinh tự đánh giá khả học tập mình, định hướng phấn đấu điều chỉnh phương pháp học tập Đồng thời, giúp nhà quản lí có sở đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên, từ có điều chỉnh nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học (ii) Nội dung cách thức thực - Hiệu trưởng triển khai văn quy định việc đổi mới, cải tiến công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh THPT giai đoạn - Xây dựng kế hoạch tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Phân công người phụ trách trực tiếp công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh, phân công trách nhiệm yêu cầu giáo viên có kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh từ đầu năm học - Thực tốt quy trình kiểm tra - Hiệu trưởng kết hợp với ý kiến Hội đồng giáo dục nhà trường để đưa hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp - Các phương pháp kiểm tra, đánh giá với kết học tập học sinh có linh hoạt, đổi theo hình thức, phương pháp dạy học - Hiệu trưởng giám sát chặt chẽ yêu cầu có báo cáo cụ thể hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh giáo viên hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ năm học qua hệ thống sổ chủ nhiệm, sổ điểm, học bạ… Việc liên lạc thực trực tiếp qua văn bản, từ có điều chỉnh thông báo kịp thời, công khai kết học tập học sinh tới em tới gia đình - Xậy dựng ý thức tự kiểm tra giáo viên * Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ mật thiết với tạo nên thống nhất, tác động qua lại hỗ trợ cho trình quản lí hoạt động dạy học Mỗi biện pháp có vị trí mạnh riêng trình thực nhiệm vụ quản lí, biện pháp tiền đề cho biện pháp chúng có mối quan hệ 19 mật thiết, tác động lẫn tạo thành thể thống khâu quản lí hoạt động dạy học Tuy nhiên, vấn đề quan trọng Hiệu trưởng phải biết vận dụng hài hoà, phù hợp, linh động biện pháp vào điều kiện cụ thể nhà trường mình, phải thực cách khoa học, liên tục, có điều chỉnh, bổ sung để mang lại hiệu cao Các trường THPT toàn quốc có đội ngũ giáo viên, học sinh, hình thức học tập, điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học …là khác nên áp dụng biện pháp quản lí hoạt động dạy học thực mức độ khác Chính không xem nhẹ hay tuyệt đối hóa biện pháp lẽ biện pháp có tác dụng với trường lớn với trường khác nhỏ ngược lại 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất Chúng tiến hành khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp xây dựng việc trưng cầu ý kiến 50 chuyên gia, gồm: 13 đồng chí cán Sở Giáo dục Đào tạo Hải phòng, 11 cán quản lí Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng, 26 giáo viên cốt cán trường THPT huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, kết thu sau: Qua kết khảo nghiệm thu cho thấy biện pháp quản lí hoạt động dạy học đề xuất đa số khách thể khảo sát đánh giá cần thiết có tính khả thi cao, với giá trị trung bình 2.66 2.58 Về tính tính cần thiết: 100% ý kiến khảo sát cho biện pháp (5/5 biện pháp) quản lí mà tác giả đề xuất cần thiết cần thiết Trong đó, biện pháp Xây dựng nề nếp kỉ cương dạy học Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đánh giá mức độ cần thiết cao (2.7 2.68) Khi hỏi, khách thể cho biết, biện pháp cần thực trước tiên, sở cho việc thực biện pháp lại Về tính khả thi: Cả 5/5 biện pháp đề xuất đa số khách thể điều tra đánh giá mức độ khả thi Trong đó, hai biện pháp Xây dựng nề nếp kỉ cương dạy học Sử dụng hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học đánh giá mức độ khả thi cao Có nghĩa là, thời gian trước mắt, với việc sát công tác quản lí hoạt động dạy học CBQL nhà trường hai biện pháp mang lại hiệu trước tiên Các biện pháp lại cần phải có thời gian thực lâu dài phải có kế hoạch cụ thể để đảm bảo hiệu mang tính đồng toàn trường 20 Để hình dung rõ kết khảo nghiệm, dựng biểu đồ so sánh tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất thể thông qua biểu đồ 3.1 đây: 2.7 2.65 2.6 2.55 2.5 2.45 MĐ cần thiết BP 2.7 BP 2.66 BP 2.68 BP 2.6 BP 2.64 TB 2.66 MĐ khả thi 2.62 2.54 2.58 2.6 2.56 2.58 Biểu đồ 3.1: Tương quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất Đồng thời đề tài sử dụng hệ số tương quan Spiec-man để tính toán, với r = 0.725, cho phép kết luận tương quan thuận chặt chẽ Có nghĩa biện pháp đề xuất đánh giá cần thiết khả thi Điều chứng tỏ biện pháp quản lí mà tác giả đề xuất phù hợp với lý luận khoa học quản lí thực tiễn quản lí sở, đáp ứng tình hình đổi mới, phát triển giáo dục kinh tế - xã hội địa phương KẾT LUẬN CHƢƠNG Luận văn đề xuất số biện pháp quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Các biện pháp quản lí đảm bảo nguyên tắc tính hệ thống, tính kế thừa, tính khả thi tính khoa học cụ thể là: 1/ Tăng cường quản lí nề nếp kỉ cương dạy học nhằm phát huy ý thức tự giác, tích cực đội ngũ GV HS; 2/ Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học hướng đến phát huy lực người học; 3/ Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ GV; 4/ Sử dụng hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; 5/ Tăng cường đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Kết khảo nghệm tính cần thiết khả thi cho phép kết luận cá biện pháp đề xuất đảm bảo tính cần thiết khả thi cao 21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đề tài nghiên cứu phân tích khái niệm dạy học, hoạt động dạy học, quản lí, quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT Luận văn làm rõ nội dung quản lí hoạt động dạy học trường THPT bao gồm: Quản lí thực mục tiêu, nội dung chương trình; quản lí hoạt động dạy giáo viên; quản lí hoạt động học tập học sinh; quản lí sở vật chất trang thiết bị dạy học; quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Đồng thời rõ yếu tố khách quan chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT Kết khảo sát thực trạng cho thấy, nội dung quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng thực đầy đủ chất lượng chưa cao chưa đồng nội dung Một số nội dung khách thể khảo sát đánh giá thực tốt như: Quản lí thực mục tiêu, nội dung chương trình dạy học; Phân công giảng dạy, quản lí hồ sơ chuyên môn giáo viên… Tuy nhiên, số nội dung thực chưa thường xuyên kết chưa ổn định như: Quản lí hoạt động dạy học lớp giáo viên, Quản lí hoạt động học tập học sinh, Quản lí sở vật chất trang thiết bị dạy học, Quản lí hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh,… Từ kết nghiên cứu lí luận khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất số biện pháp quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT đảm bảo nguyên tắc tính hệ thống, tính kế thừa, tính khả thi tính khoa học cụ thể là: 1/ Tăng cường quản lí nề nếp kỉ cương dạy học nhằm phát huy ý thức tự giác, tích cực đội ngũ GV HS; 2/ Chỉ đạo đổi phương pháp dạy học hướng đến phát huy lực người học; 3/ Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên để nâng cao chất lượng đội ngũ GV; 4/ Sử dụng hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; 5/ Tăng cường đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Đề tài tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp với đối đượng khảo sát chuyên gia Sở Giáo dục Đào tạo, cán quản lí, giáo viên cốt cán nhà trường THPT Kết khảo nghiệm chứng minh cần thiết tính khả thi cao biện pháp đề xuất Đây sở khoa học cho việc triển khai thực biện pháp quản lí hoạt động dạy học hiệu trưởng 22 trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Hải phòng Tham mưu cho UBND thành phố có sách hỗ trợ cao cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh xã biên phòng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn Cho phép trường thiếu giáo viên tuyển dụng để đảm bảo cân đối nhà trường (từ năm 2012 đến chưa tuyển) Đầu tư xây dựng sở vật chất phòng học, phòng học môn, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, nhà đa năng, tăng cường trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy học Tạo điều kiện thuận lợi có chế độ động viên, khuyến khích, hỗ trợ cán quản lí, giáo viên cử bồi dưỡng, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lực quản lí, đặc biệt lực quản lí hoạt động dạy học cho đội ngũ cán quản lí giáo viên trường THPT Thành lập đoàn để tra, kiểm tra công tác quản lí nhà trường đặc biệt công tác quản lí hoạt động dạy học qua để đạo, tư vấn, điều chỉnh kịp thời, phù hợp cho đơn vị trường 2.2 Đối với Hiệu trưởng trường THPT Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực quản lí nhà trường, đặc biệt quản lí hoạt động dạy học Có sách động viên, khuyến khích, hỗ trợ giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng trị, đạo đức nghề nghiệp Thực đồng hiệu nội dung quản lí hoạt động dạy học Nghiên cứu triển khai thực tốt biện pháp quản lí hoạt động dạy học đề xuất 2.3 Đối với giáo viên nhà trường 23 Không ngừng tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững nội dung chương trình dạy học, tích cực đổi phương pháp dạy học Tích cực tham gia hoạt động, đợt bồi dưỡng chuyên môn Tăng cường giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trường THPT địa bàn Sử dụng tối đa có hiệu sở vật chất, trang thiết bị dạy học Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tăng cường tự làm đồ dùng dạy học Cải tiến, đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo hướng tích cực, phát huy lực học sinh 24 ... THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng 6.3 Đề xuất số biện pháp quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục. .. quản lí hoạt động dạy học trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 4.3 Khách thể điều tra: Cán quản lí, giáo viên học sinh trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên. .. Biện pháp quản lí hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƢỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động dạy học tại trường trung học phổ thông hùng thắng, huyện tiên lãng thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Quản lí hoạt động dạy học tại trường trung học phổ thông hùng thắng, huyện tiên lãng thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Quản lí hoạt động dạy học tại trường trung học phổ thông hùng thắng, huyện tiên lãng thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay