Quá trình đô thị hóa ở thị trấn hương canh (huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc) giai đoạn 1995 2015

134 71 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:34

LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới TS Phạm Thị Tuyết – Người trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp tác giả suốt trình thực hoàn thành đề tài khoa học Tác giả xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh, phòng, ban ngành huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện giúp đỡ cung cấp cho tác giả tư liệu cần thiết, quý báu trình thực đề tài Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ban chủ nhiệm khoa Lịch Sử, thầy cô giáo môn lịch sử Việt Nam bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ động viên tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH - HĐH : Công nghiệp hóa – đại hóa ĐTH : Đô thị hóa UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã HĐBT : Hội đồng trưởng CNXH : Chủ nghĩa xã hội GTSX : Giá trị sản xuất NLTS : Nông- lâm- thủy sản CN-TTCN : Công nghiệp – thủ công nghiệp TM- DV : Thương mại – dịch vụ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn 10 Bố cục luận văn 10 Chƣơng 1: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ TRẤN HƢƠNG CANH GIAI ĐOẠN 1995 - 2015 12 1.1.Lịch sử hình thành thị trấn Hương Canh 12 1.2 Điều kiện địa lý tự nhiên 14 1.2.1 Vị trí địa lý 14 1.2.2 Điều kiện tự nhiên 14 1.3 Đặc điểm kinh tế văn hóa - xã hội thị trấn Hương Canh trước năm 1995 19 1.3.1 Đặc điểm kinh tế 19 1.3.2.Đặc điểm văn hóa – xã hội 21 1.4 Quan điểm Đảng Nhà nước quy hoạch, phát triển đô thị 23 Tiểu kết chƣơng 31 Chƣơng 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ TRẤN HƢƠNG CANH GIAI ĐOẠN 1995 - 2015 32 2.1 Biến đổi tổ chức không gian đô thị 32 2.1.1 Địa giới hành 32 2.1.2 Cảnh quan môi trường 33 2.2 Cơ sở hạ tầng 36 2.3 Biến đổi tổ chức quản lý đô thị 44 2.3.1 Bộ máy quản lý đô thị 44 2.3.2 Chính sách quản lý đô thị 45 2.4 Biến đổi kinh tế 47 2.4.1 Kết cấu kinh tế 47 2.4.2 Các hoạt động kinh tế 50 2.5 Biến đổi văn hóa- xã hội 63 2.5.1 Dân số kết cấu dân cư 63 2.5.2 Văn hóa lối sống đô thị 72 2.5.3 Anh ninh trật tự đô thị 81 Tiểu kết chƣơng 83 Chƣơng 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ TRẤN HƢƠNG CANH GIAI ĐOẠN 1995 - 2015 84 3.1 Đặc điểm 84 3.2 Tác động 87 3.3 Những vấn đề đặt 93 Tiểu kết chƣơng 96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 105 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Hiện trạng cấu đất đai thị trấn Hương Canh (2011 -2015) 15 Bảng 1.2: Diện tích sử dụng đất theo quy hoạch thị trấn Hương Canh từ năm 2011 đến năm 2015 16 Bảng 2.1: Giá trị sản xuất ngành kinh tế địa bàn thị trấn Hương Canh năm 2001-2015 48 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất lúa địa bàn thị trấn Hương Canh từ 2000 đến năm 2015 51 Bảng 2.3: Diện tích sản lượng hoa màu thị trấn Hương Canh qua số năm 2013- 2015 52 Bảng 2.4: Tình hình chăn nuôi địa bàn thị trấn Hương Canh từ năm 1996 đến năm 2015 54 Bảng 2.5: Các doanh nghiệp, sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp địa bàn thị trấn Hương Canh từ năm 2000 đến năm 2015 59 Bảng 2.6: Dân số mật độ dân số Hương Canh 64 qua năm từ 1995- 2015 64 Bảng 2.7: Tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử, tỷ lệ gia tăng tự nhiên dân số thị trấn năm 2006 -2015 66 Bảng 2.8: Nguồn lao động thị trấn Hương Canh 69 qua năm năm 1995- 2015 69 Bảng 2.9: Tình hình giáo dục địa bàn thị trấn Hương Canh 73 năm 2005 -2015 73 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành kinh tế thị trấn Hương Canh năm 2001 - 2015 49 Biểu đồ 2.2: Giá trị thu nhập sản xuất nông nghiệp Hương Canh giai đoạn 1995-2015 55 Biểu đồ 2.3: Dân số tốc độ gia tăng dân số thị trấn Hương Canh 65 giai đoạn 1995 - 2015 65 Biểu đồ 2.4: Mật độ dân số thị trấn Hương Canh giai đoạn 1995 -2015 66 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu lao động khu vực sản xuất thị trấn Hương Canh (2000 -2015) 70 MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Sau 10 năm tiến hành công đổi đất nước, từ năm 1996, Việt Nam thức bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- đại hóa Chính công đổi mới, công nghiệp hóa- đại hóa đất nước tác động mạnh mẽ đến mặt trình đô thị hóa, thúc đẩy nhanh chóng trình đô thị hóa vùng nước Đô thị hóa kết tất yếu trình công nghiệp hóa - đại hóa, đồng thời trình đô thị hóa thúc đẩy công nghiệp hóa - đại hóa diễn nhanh Đảng Chính phủ xác định: “Xây dựng phát triển đô thị vấn đề trọng tâm, định lên nước, tạo hạt nhân động lực thúc đẩy trình công nghiệp hóa- đại hóa đất nước” [9; tr.108] Đô thị hóa trình chuyển hóa vận động phức tạp, mang tính phổ biến toàn cầu, trình tất yếu quốc gia phát triển bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa Quá trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ nhiều nơi giới nói chung Việt Nam nói riêng Nhiều vùng nông thôn trước đến trở thành đô thị đại, mặt kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, đời sống vật chất tinh thần người dân nâng cao Tuy nhiên, trình đô thị hóa để lại hệ lụy đáng báo động đòi hỏi cấp quyền nhà hoạch định sách cần phải xem xét để khắc phục Tùy theo hoàn cảnh khách quan khác mà địa phương trình đô thị hóa lại có đặc điểm riêng biệt Thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) hội tụ đầy đủ điều kiện thuận lợi để phát triển Quá trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ làm thay đổi nhanh chóng diện mạo thị trấn, đặc biệt giai đoạn từ năm 1995 đến Tuy nhiên, trình đô thị hóa nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp để lại hệ lụy đòi hỏi cần phải giải Việc nghiên cứu đô thị hóa bối cảnh nước địa phương cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, đánh giá khách quan kết tác động tiến trình CNH- HĐH đất nước vai trò đô thị đô thị hóa trình hội nhập phát triển Do vậy, nghiên cứu trình đô thị hóa thị trấn Hương Canh giai đoạn từ thành lập năm 1995 đến năm 2015 việc làm có ý nghĩa thiết thực, không góp phần phục dựng lại diện mạo biến đổi thị trấn Hương Canh trình phát triển, mà cung cấp thêm minh chứng đánh giá kết trình thực đường lối đổi mới, công nghiệp hóa – đại hóa Đảng cộng sản Việt Nam Đồng thời qua mặt tích cực hạn chế trình đô thị hóa Hương Canh nhìn nhận, đánh giá cách khách quan nhằm giúp cho cấp lãnh đạo địa phương rút học kinh nghiệm việc hoạch định chủ trương, sách phát triển thị trấn Hương Canh giai đoạn sau Xuất phát từ lý nêu trên, chọn đề tài: “Quá trình đô thị hóa thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) giai đoạn 1995-2015” làm luận văn thạc sỹ Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đô thị hóa vấn đề có ý nghĩa quan trọng trình đổi để xây dựng phát triển đất nước, thời đại công nghiệp hóa - đại hóa Chính vậy, vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm có nhiều công trình nghiên cứu công bố: Cuốn “Đô thị Việt Nam” tác giả Đàm Trung Phường xuất năm 1995 [48] đề cập tới thực trạng mạng lưới đô thị Việt Nam, nghiên cứu định hướng phát triển đô thị bối cảnh đô thị hóa giới bước đầu công nghiệp hóa – đại hóa Việt Nam Đồng thời tác giả trình bày mở rộng khái niệm đô thị học mối quan hệ với tiến khoa học mới, đem đến thông tin có tính chất tham khảo vấn đề đô thị Hay “Đô thị hóa sách phát triển đô thị công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam” tác giả Trần Ngọc Hiền, Trần Văn Chữ xuất năm 1998 [38] đề cập vấn đề liên quan đến lý thuyết chung đô thị hóa giai đoạn nay, đồng thời sách tập trung phân tích, đánh giá thực trạng đô thị Việt Nam, phát vấn đề nảy sinh làm rõ vai trò quan trọng sách tác động đến phát triển đô thị Việt Nam Đề cập đến lĩnh vực văn hóa trình đô thị hóa, sách “Văn hóa trình đô thị hóa nước ta nay” tác giả Trần Văn Bính xuất năm 1998 [3] nghiên cứu bàn luận đến vấn đề môi trường văn hóa trình đô thị hóa, cung cấp vấn đề liên quan đến đô thị hóa Trong “Đô thị hóa Việt Nam Đông Nam Á” trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện khoa học xã hội xuất năm 1999 [75] vấn đề đề cập đến xu phát triển số thành phố, nhu cầu quản lý đô thị, tình trạng tăng dân số, bảo vệ môi trường, thay đổi môi trường văn hóa trình đô thị hóa Đó vấn đề đặt trình đô thị hóa nhiều địa phương nay, có thị trấn Hương Canh Tác giả Đỗ Thị Minh Đức có công trình nghiên cứu đô thị hóa: “Đô thị hóa Việt Nam bối cảnh giới đô thị hóa” đăng tạp chí Khoa học xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2006 [30], viết đề cập khái quát đô thị hóa Việt Nam bối cảnh giới Cuốn “Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị” tác giả Nguyễn Thế Bá xuất năm 2013 [1] tài liệu quan trọng đề cập đến vấn đề quy hoạch xây dựng quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Ngoài số công trình nghiên cứu khác trình đô thị hóa số địa phương như: luận án tiến sĩ Đỗ Thị Minh Đức: “Phân tích góc độ địa lý kinh tế - xã hội chuyển hóa nông thôn thành đô thị Hà Nội trình đô thị hóa” năm bảo vệ 1992 [31] Luận án trình bày chất trình đô thị hóa, trình đô thị hóa nước phát triển, tình hình đô thị hóa Việt Nam, nhân tố tác động đến hình thành, phát triển chuyển hóa cấu trúc, không gian thành phố Hà Nội chuyển hóa vùng ngoại thành Hà Nội trình đô thị hóa Luận văn thạc sĩ Lịch sử tác giả Nguyễn Ngọc Hà năm 1995 [34] nghiên cứu “Quá trình đô thị hóa thị trấn Phú Minh (Phú Xuyên- Hà Tây) từ 1962 -1995” Luận văn dựng lại tranh chuyển đổi mặt: kinh tế, văn hóa – xã hội thị trấn Phú Minh trình đô thị hóa, đồng thời đưa nhận xét đặc điểm trình đô thị hóa thị trấn Phú Minh định hướng phát triển tương lai Luận án tiến sĩ địa lý tác giả Vũ Thị Chuyên năm 2010 [8] nghiên cứu “Phân tích trình đô thị hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 1985 – 2007” luận văn dựa sở lý luận phát triển đô thị đô thị hóa, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam để phân tích thực trạng trình đô thị hóa thành phố Hải Phòng, từ nêu định hướng số giải pháp tích cực để thực định hướng đô thị hóa Hải Phòng Riêng thị trấn Hương Canh tỉnh Vĩnh Phúc, có số công trình nghiên cứu đề cập đến khía cạnh khác lịch sử hình thành phát triển Đó là: Cuốn “Lịch sử Đảng Tam Canh (1941- 1987)” xuất năm 1988 [4] đề cập đến số nội dung phản ánh đặc điểm tình hình kinh tế xã hội thị trấn Hương Canh từ năm 1941 đến năm 1987 5- Thị trấn Tam Dƣơng thuộc huyện Tam Đảo Tên gọi: Thị trấn Tam Dương Diện tích tự nhiên 969,5 ha, gồm 693,69 xã Hợp Thịnh 275, 81 xã Vân Hội Dân số: 15.780 người Vị trí địa lý: Phía Đông giáp phường Tích Sơn xã Định Trung thị xã Vĩnh Yên; phía Tây giáp xã Hợp Thịnh; phía Nam giáp xã Đồng Văn, Trung Nguyên Đồng Cương huyện Yên Lạc; phía Bắc giáp xã Vân Hội 6- Thị trấn Hƣơng Canh thuộc huyện Tam Đảo Tên gọi: Thị trấn Hương Canh Diện tích tự nhiên: 1011,78 toàn diện tích xã Tam Canh Sau thành lập thị trấn huyện Tam Đảo không xã Tam Canh Dân số: 11.354 người Vị trí đía lý: Phía Đông giáp xã Sơn Lôi; phía Tây giáp xã Tân Phong; phía Nam giáp xã Đạo Đức; phía Bắc giáp xã Tam Hợp xã Quất Lưu III- Tên huyện Thanh Ba huyện Vĩnh Tường tên theo đề nghị HĐND tỉnh nghị số: 04 ngày 11 tháng năm 1995 IV- Giao cho UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục văn theo luật định xong trước ngày 15-7-1995 để trình Chính phủ xem xét định Nghị HĐND tỉnh Vĩnh Phú khóa VIII kỳ họp thứ thông qua ngày tháng năm 1995./ CHỦ TỊCH (Đã ký) Bùi Hữu Hải 114 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THỊ TRẤN HƢƠNG CANH Bản đồ hành thị trấn Hƣơng Canh năm 2015 (Nguồn: Phòng tài nguyên môi trường huyện Bình Xuyên) Hệ thống giao thông thị trấn Hƣơng Canh (nguồn: https://huongcanh.wordpress.com) 115 Khu phố II ( nguồn: tác giả chụp ngày 24/1/2016) 116 Khu phố II (nguồn: tác giả chụp ngày 24/1/2016) 117 Tuyến đƣờng trung tâm thị trấn Hƣơng Canh đêm (nguồn: tác giả chụp ngày 24/1/2016) Khu Chợ Cánh (nguồn: tác giả chụp ngày 24/1/2016) 118 Khu Phố I (nguồn: tác giả chụp ngày 24/1/2016) 119 Khu dân cƣ Vƣờn Sim ( nguồn: tác giả chụp ngày 24/1/2016) 120 Một số công trình di tích lịch sử - văn hóa Đình Hương Canh đình Tiên Hường (nguồn: https://huongcanh.wordpress.com) 121 Lễ hội Kéo song Hƣơng Canh (nguồn: https://huongcanh.wordpress.com) 122 Gốm Hƣơng Canh (nguồn: tác giả chụp ngày 24/1/2016) 123 Dòng sông Cánh (nguồn: https://huongcanh.wordpress.com) Cầu Lò Cang cũ ( nguồn: https://huongcanh.wordpress.com) 124 Ga Hƣơng Canh (nguồn: https://huongcanh.wordpress.com) 125 Khu Công nghiệp Bình Xuyên (nguồn: http://binhxuyen.vinhphuc.gov.vn) 126 Lò xử lý rác thải BM-SH1000 Công ty Cổ phần xây dựng Century Vina (nguồn: http://binhxuyen.vinhphuc.gov.vn) 127 Hồ sinh thái Hƣơng Canh (nguồn: http://binhxuyen.vinhphuc.gov.vn) 128 ... động trình đô thị hóa thị trấn Hương Canh 20 năm qua nêu vấn đề đặt cho trình đô thị hóa, phát triển đô thị giai đoạn 11 Chƣơng CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ TRẤN HƢƠNG CANH. .. triển đô thị Đảng Nhà nước, luận văn nhằm làm rõ điều kiện thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến trình đô thị hóa thị trấn Hương Canh 10 Chương 2: Những biểu trình đô thị hóa thị trấn Hương Canh giai đoạn. .. ảnh hưởng đến trình đô thị hóa thị trấn Hương Canh để làm rõ thuận lợi khó khăn thị trấn Hương Canh trình phát triển - Làm rõ biến đổi thị trấn Hương Canh mặt kinh tế, văn hóa, không gian đô thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình đô thị hóa ở thị trấn hương canh (huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc) giai đoạn 1995 2015 , Quá trình đô thị hóa ở thị trấn hương canh (huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc) giai đoạn 1995 2015 , Quá trình đô thị hóa ở thị trấn hương canh (huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc) giai đoạn 1995 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay