Nâng cao nhận thức về thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh yên bái hiện nay

114 76 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  HÀ THỊ DUYÊN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  HÀ THỊ DUYÊN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY Chuyên ngành : Triết học Mã số : 60.22.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ VÂN ANH HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Thị Vân Anh tận tâm, nhiệt tình bảo, hướng dẫn em suốt trình thực luận văn Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo Khoa sau Đại học, Khoa Triết học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình học tập thực đề tài Cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến đồng chí lãnh đạo Tỉnh Yên Bái, ban, ngành Tỉnh, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Tỉnh Yên Bái người tạo điều kiện, động viên, khích lệ, giúp đỡ suốt thời gian qua để hoàn thành tốt luận văn Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Hà Thị Duyên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ Triết học với đề tài: “Nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Yên Bái nay” công trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Vân Anh Các số liệu, trích dẫn tài liệu tham khảo luận văn hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Hà Thị Duyên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu 4 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những luận điểm đóng góp luận văn 10 Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm giới quan vật biện chứng 1.1.2 Khái niệm nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng 13 1.1.3 Khái niệm đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 15 1.2 Đặc điểm, vai trò đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 18 1.2.1 Một số đặc điểm đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 18 1.2.2 Vai trò đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện hoạt động lãnh đạo quản lý, phát triển kinh - xã hội tỉnh Yên Bái 21 1.3 Ý nghĩa việc nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 23 1.4 Nhân tố ảnh hưởng tới giới quan vật biện chứng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Yên Bái 30 1.4.1 Nhân tố người 30 1.4.2 Ảnh hưởng nhân tố kinh tế 32 1.4.3 Nhân tố văn hóa - xã hội 36 1.4.4 Nhân tố giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 42 Tiểu kết chương 44 Chương 2: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 46 2.1 Một vài nét tỉnh Yên Bái 46 2.2 Thực trạng nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Yên Bái 49 2.2.1 Thực trạng giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 49 2.2.2 Những thành tựu đạt việc nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Yên Bái 53 2.2.3 Những hạn chế việc nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Yên Bái 68 2.2.4 Nguyên nhân thành tựu hạn chế việc nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Yên Bái 74 2.3 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyên tỉnh Yên Bái 80 2.3.1 Nhóm giải pháp công tác xây dựng Đảng 80 2.3.2 Nhóm giải pháp kinh tế 83 2.3.3 Nhóm giải pháp giáo dục - đào tạo 88 2.3.4 Nhóm giải pháp thân cán chủ chốt 93 Tiểu kết chương 100 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Trình độ chuyên môn đội ngũ cán chủ chốt 50 Bảng 2.2: Báo cáo kết thực mục tiêu đào tạo bồi dưỡng cán công chức giai đoạn 2011 - 2015 54 Bảng 2.3: Trình độ đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 63 Biểu đồ 1: Các thành phần dân tộc đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới quan khoa học sở cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, sách Đảng định hướng đắn cho hoạt động thực tiễn Hay nói cách khác giới quan khoa học có vai trò quan trọng trọng nhận thức cải tạo thực tiễn Do việc giáo dục, nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng - giới quan khoa học cho đội ngũ cán Đảng không việc làm thường xuyên, lâu dài mà vấn đề cấp thiết công đổi nước ta Nước ta trình xây dựng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mặc dù trình hội nhập tạo nhiều hội thúc đẩy phát triển kinh tế - trị - xã hội Nhưng bên cạnh gặp không khó khăn thử thách Do để đưa đất nước sánh kịp nước khu vực giới, vững bước đường lên chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán cấp có đủ lĩnh trị, phẩm chất cách mạng lực lãnh đạo, đạo nhiệm vụ kinh tế, trị, tư tưởng Đảng Nhà nước phù hợp với quy luật khách quan Đó yêu cầu quan trọng cần thiết Tỉnh Yên Bái tỉnh miền núi nằm sâu nội địa, mười ba tỉnh vùng núi phía Bắc Địa hình đồi núi phức tạp, khí hậu khắc nghiệt diễn biến nhiều thiên tai Trong địa bàn tỉnh có thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ huyện với 30 dân tộc sinh sống nên hình thành nên sắc dân tộc phong phú đa dạng Do đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện có vai trò quan trọng đời sống kinh tế trị, an ninh quốc phòng tỉnh Chính họ có đóng góp to lớn việc xây dựng bảo vệ quê hương phát huy truyền thống dân tộc góp phần xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp Tuy nhiên tình hình cách mạng mới, phận cán xuất biểu hạn chế định trình độ lực tư sáng tạo, phẩm chất, tổ chức thực tiễn v.v có hạn chế giới quan vật biện chứng Vì việc tìm hiểu thực trạng đưa giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện cần thiết cấp bách Từ nhằm khắc phục hạn chế phát huy thành đạt góp phần xây dựng người mới, xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, tác giả chọn đề tài: “Nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Yên Bái nay” Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện có nhiều công trình nghiên cứu giới quan vật biện chứng góc độ khác nhau, với nội dung đối tượng hoàn cảnh phạm vi cụ thể như: • Nhóm công trình nghiên cứu giới quan khoa học Tác giả Bùi Ngọc với viết “Thế giới quan khoa học tất yếu lịch sử”, đăng Tạp chí thông tin khoa học xã hội,1981, số Trong viết tác giả tập trung phân tích hình thành phát triển giới quan khoa học tất yếu lịch sử Lê Xuân Vũ khẳng định: “Thế giới quan Mác - Lênin đời sống tinh thần nhân dân ta”, Tạp chí Cộng sản, 186, số Trong tác giả có lý giải thuyết phục tầm quan trọng giới quan Mác - Lênin đời sống xã hội Việt Nam • Nhóm công trình nghiên cứu giới quan vật biện chứng học sinh, sinh viên Tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn tiếp cận vấn đề giới quan từ khía cạnh sinh học, “Một số khía cạnh vai trò sinh học đại hình thành củng cố giới quan khoa học”, đăng Tạp chí triết học 1988, số Còn Nguyễn Thị Luyến, Bùi Kiến Thưởng Nguyễn Thị Nết lại tìm đến đối tượng sinh viên hay học viên, như: “Vấn đề bồi dưỡng giới quan vật biện chứng cho học viên trường trị tỉnh Hà Nam nay”, Luận văn thạc sĩ triết học Bùi Kiến Thưởng, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2004 Hay “Vấn đề giáo dục giới quan vật biện chứng cho sinh viên trường đại học, cao đẳng Hà Nội nay”, luận văn thạc sĩ triết học, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2005 Nguyễn Thị Luyến “Giáo dục giới quan vật biện chứng cho học sinh trung học phổ thông huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nay”, Luận văn thạc sĩ khoa học triết học, trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2012 • Nhóm nghiên cứu số khu vực định Các tác giả: Trần Thanh Hà, Nguyễn Thị Luyến, Bùi Kiến Thưởng,Đỗ Việt Hưng, Nguyễn Thị Nết tập trung nghiên cứu giới quan đội ngũ cán đảng viên số khu vực định Nếu tác giả Trần Thanh Hà nghiên cứu “Vấn đề giáo dục giới quan khoa học cho cán đảng viên người dân tộc Kh’mer Đồng sông Cửu Long giai đoạn nay”, Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1993 Đỗ Việt Hưng nghiên cứu “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Hồng Bàng”, Luận văn thạc sĩ triết học, trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2014 Tác giả Bùi Ỉnh nghiên cứu “Vấn đề xây dựng giới quan vật biện chứng cán đảng viên người dân tộc thiểu số thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta”, Luận án PTS Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1988 Còn tác giả Trần Thước tập trung nghiên cứu giới quan riêng đội ngũ trí thức: “Sự hình thành giới 93 việc chấp hành chủ trương, đường lối, pháp luật việc thực nhiệm vụ trị tổ chức sở Đảng nhiệm vụ đảng viên Khi mà nâng cao giới quan vật biện chứng giúp bồi dưỡng nâng cao nhận thức nguyên lý, quy luật chung tự nhiên, xã hội tư duy, nâng cao phương pháp luận chung để người nhận thức xử lý thực tiễn Mặt khác, nguyên lý, quy luật có tính trừu tượng, khái quát cao, nên để vận dụng vào thực tiễn đòi hỏi nỗ lực cố gắng đội ngũ cán bộ, đảng viên Ngoài ra, việc đổi mới, nâng cao hiệu đào tạo, bồi dưỡng Trường Chính trị Yên Bái đáp ứng yêu cầu phải tính đến việc đổi trình đánh giá chất lượng, hiệu đào tạo, bồi dưỡng mà cụ thể thực nghiêm túc quy trình đề, kiểm tra, thi hết môn tốt nghiệp theo quy định Học viện Do đó, để nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Yên Bái trình lâu dài, khó khăn phức tạp; mà tình hình lực thù địch thường xuyên chống phá làm suy giảm lòng tin cán vào chủ nghĩa Mác Lênin; tác động chế thị trường làm cho phận nhỏ suy giảm ý chí chiến đấu, suy thoái đạo đức Vì mà công tác đào tạo bồi dưỡng cần tinh tế khéo léo; cần vào chiều sâu, vào góc cạnh đời sống xã hội Củng cố lòng tin cho cán không học tập công tác mà sinh hoạt đời thường họ Cho nên cần có quan tâm, quy hoạch có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giúp cho họ có hệ thống kiến thức vững vàng, lĩnh trị kiên định, phương pháp xử lý công việc khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương 2.3.4 Nhóm giải pháp thân cán chủ chốt Trong nhiều nói, viết mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở, người cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trách 94 nhiệm trước nhân dân thước đo quan trọng phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên Hiện nay, trước tác động mạnh mẽ mặt trái chế thị trường, phận cán có biểu lệch lạc tính cách, tha hóa trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể, đến niềm tin quần chúng nhân dân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI rõ: “Tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu… làm giảm lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước”[19, tr.24] Đặc biệt, Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa XI) số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng rõ: “Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ ” [19,tr.11] Đó biểu suy thoái tính cách Vì vậy, vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tính cách làm sở để cán rèn luyện vấn đề quan trọng giai đoạn Đảng ta đặt lên hàng đầu việc chăm lo, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức giới quan, triết học Mác - Lênin cho đội ngũ cán Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không được, việc nhúng vào Kết thành chứng bao biện, công việc không xong… Phải đào tạo đội ngũ cán phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc Có Đảng thành công” [47, tr.281] Hơn 20 năm thực công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, cấp ủy cấp có nhiều chủ trương biện pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng đảng, rèn luyện bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán Hội nghị Trung ương (lần 2) khóa VIII bàn số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng, định mở vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng 95 Tuy nhiên, đến nay, vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng bên cạnh thành tựu đạt nhiều hạn chế, suy thoái đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, quan liêu số phận cán Lối sống cá nhân, thực dụng hội, chạy theo danh vị, chức quyền, xa dân diễn phổ biến Thậm chí có cán bộ, đảng viên sống quay lưng lại với dân, ăn chơi, hưởng lạc, sa đọa,v.v Do đó, yêu cầu đặt cho thân đội ngũ cán quan trọng thường xuyên.Một là, người cán phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; phải có đạo đức cách mạng sáng, suốt đời đấu tranh cho nghiệp cách mạng Đảng lợi ích giai cấp, lợi ích nhân dân lợi ích dân tộc Biết vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối Đảng vào lĩnh vực lãnh đạo quản lý đảm nhiệm tổ chức thực tốt Thực có hiệu thị, nghị Đảng Nhà nước; qua thực tế tổng kết rút mặt đúng, hợp lý mặt thiếu sót đường lối, sách để góp phần vào việc không ngừng hoàn thiện chủ trương, sách cụ thể Đảng Nhà nước công xây dựng đất nước, thực nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tiến lên chủ nghĩa xã hội Biết tôn trọng dân, lấy dân làm gốc lắng nghe ý kiến dân thực nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý để tránh sai lầm xảy Bác Hồ dạy: Làm theo cách quần chúng Việc hỏi ý kiến quần chúng, dân chúng bàn bạc Được dân chúng đồng ý Do dân chúng vui lòng sức làm, việc định thành công Bí thư, chủ tịch huyện phải người tiêu biểu cho thực công tự xã hội theo luật pháp; kiềm chế tham vọng cá nhân; không quan liêu, tham nhũng tiêu cực; xử lý trừng phạt nghiêm cán bộ, công chức quyền tham nhũng hống hách với dân.Hai là, cán chủ chốt 96 phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trình độ lý luận trị từ trung cấp trở lên Đây tiền đề quan trọng để người lãnh đạo nhận thức quy luật khách quan kinh tế, xã hội tự nhiên, tiếp thu đắn chủ trương, đường lối, sách Đảng, Nhà nước đề cho công tác lãnh đạo quản lý cấp huyện giai đoạn lịch sử phát triển Chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước đề dựa vào hai cứ: lý luận khoa học thực tiễn Người lãnh đạo cao huyện trình độ tri thức khoa học định tiếp thu tìm phương thức tổ chức, biện pháp hữu hiệu để thực đạt kết Trình độ dân trí nâng lên, bí thư chủ tịch huyện trình độ văn hóa khoa học định lãnh đạo nhân dân địa phương thực thắng lợi chủ trương sách Đảng, Nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội Ba là, có lực lãnh đạo quản lý, nhạy cảm trị, hiểu biết kinh tế, văn hóa, xã hội Những lực giúp cho người bí thư chủ tịch huyện tập thể lãnh đạo định chủ trương, phương pháp công tác khoa học với thực tế địa phương làm việc biết tính toán, lựa chọn phương án tối ưu để thực hiện; dám nghĩ, dám làm nắm quyền chủ động với công việc, khắc phục tâm lý, thái độ gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, dân chủ đạo công tác Bốn là, đội ngũ cán tự giác xây dựng nghệ thuật lãnh đạo Nghệ thuật lãnh đạo coi khiếu người lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp, cấp huyện, nơi hàng ngày, hàng diễn việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến lợi ích sống đông đảo nhân dân Mọi hoạt động xã hội hàng ngày có liên quan đến lợi ích riêng cá nhân, vậy, người đứng đầu địa phương phải có nghệ thuật lãnh đạo để điều hòa lợi ích Xử lý thắng lợi, xử lý 97 sai thất bại thất bại lan rộng nhanh chóng có dẫn đến hậu khôn lường Khoa học lãnh đạo nghệ thuật quản lý điều kiện cần đủ để người lãnh đạo thực tốt nhiệm vụ tình Bí thư, chủ tịch huyện cần có nghệ thuật lãnh đạo quản lý hoạt động trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Bởi lẽ thành công cấp huyện thành công chúng nước, thất bại cấp huyện thất bại chung nước.Nghệ thuật lãnh đạo gắn liền với phong cách làm việc, bí thư chủ tịch huyện người lãnh đạo trị, tư tưởng kinh tế địa bàn huyện, phải có phong cách làm việc khoa học, xác, mau lẹ, sâu sát, thời đại ngày nay, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ vũ bão Năm là, bí thư, chủ tịch huyện phải am hiểu khoa học sản xuất kinh doanh số lĩnh vực như: nông nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ địa bàn lãnh đạo, quản lý Kiến thức không thiết phải trình độ chuyên gia, phải hiểu biết vấn đề để thực lãnh đạo quản lý sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nói không bị lạc hậu trước tiến khoa học kỹ thuật thời đại Năm yêu cầu đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện cần thiết bắt buộc phải có Đã đến lúc lãnh đạo trị, tư tưởng, quyền, kinh tế, văn hóa xã hội cấp huyện đòi hỏi phải có người bí thư, chủ tịch có trình độ ngang tầm đòi hỏi nhiệm vụ cách mạng giai đoạn - giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế quy mô nước quy mô huyện Để có đội ngũ cán chủ chốt có đủ yêu cầu nói phải tiến hành đồng biện pháp sau đây: Thứ nhất, phải có quy hoạch ngắn hạn dài hạn đội ngũ cán cấp huyện, trước hết với chức danh bí thư chủ tịch huyện Khảo sát thực tế nhiều huyện cho thấy, công tác quy hoạch cán bước đầu quan tâm, 98 song làm chưa nhiều chưa mang tính bản, chiến lược Vì vậy, phải khẩn trương làm tốt quy hoạch đội ngũ cán chủ chốt, chức danh bí thư chủ tịch Phải gắn công tác quy hoạch cán chủ chốt với hoạt động trị, kinh tế, xã hội người cụ thể huyện; ý đến truyền thống, phong tục, tập quán huyện Kết hợp chung với riêng để từ xác định nguồn, tìm người giao việc đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhiều biện pháp Như có kết Thứ hai, bồi dưỡng đôi với đào tạo Các trường trị trung ương, tỉnh, thành phố cần đổi chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán cấp huyện, đặc biệt bí thư chủ tịch Chương trình phải bảo đảm hai mặt lý luận thực tiễn, sát với địa phương trang bị cho người học khả tư sáng tạo động xử lý tình thực tế đặt Bí thư chủ tịch huyện hàng ngày phải giải công việc thực tiễn đa dạng phức tạp, đòi hỏi họ phải có trình độ lý luận định để nhìn nhận đánh giá vấn đề đúng, nắm bắt quy luật khách quan, từ đưa chủ trương biện pháp phù hợp để đạo thực tiễn Lênin nói: lý luận kim nam cho hành động cách mạng Bác Hồ dạy: cán gốc công việc Vì vậy, “cần phải dậy bảo lý luận cho cán Chỉ thực hành mà lý luận có mắt sáng, mắt mù” [23, tr.34] Xuất phát từ thực tế cấp huyện vừa cần có cán làm việc ngay, vừa cần phải chuẩn bị cán có đủ tiêu chuẩn cho lâu dài; đó, trước mắt coi trọng việc bồi dưỡng bí thư, chủ tịch cán đầu ngành khác đương chức mặt thiếu yếu để có người làm Đồng thời phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận để bổ sung thay dần người yếu không đủ khả sức khỏe để làm việc Lựa chọn sàng lọc qua thực tế điều quan trọng công tác tổ chức cán Muốn có kết tốt phải mạnh dạn giao việc cho người tin cậy, phải tổng kết đánh giá phương thức đào tạo, bồi dưỡng sử dụng 99 cán chỗ để rút học kinh nghiệm cho trước mắt lâu dài Việc đánh giá cán lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ kết công việc giao Chỉ có lựa chọn bí thư, chủ tịch huyện giỏi tâm huyết với công việc Thực phương châm kết hợp học với làm, học học mãi; học trường lớp với nhiều hình thức ngắn dài hạn tập trung chức, học đời, học bạn bè đồng chí Kết hợp tốt hình thức đào tạo, bồi dưỡng nói không ngừng nâng cao trình độ lý luận thực tiễn cho cán bộ, tạo điều kiện cho cán lãnh đạo quản lý cấp nói chung cấp huyện nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thứ ba, có chế độ sách đãi ngộ hợp lý để động viên khuyến khích đội ngũ cán chủ chốt, đặc biệt bí thư chủ tịch để họ yên tâm làm việc, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ thường xuyên mặt Chính sách tiền lương, phụ cấp điều kiện sở vật chất cho đội ngũ cán chủ chốt, bí thư chủ tịch cấp huyện nhà nước quan tâm sửa đổi, song khía cạnh chưa hợp lý, chưa tạo động lực cần thiết Do phải tiếp tục xem xét bổ sung kịp thời Trong điều kiện nay, gương mẫu cán bộ, đảng viên hiệu thực chức trách nhiệm vụ, có lối sống sạch, không tham nhũng, không mắc vào tệ nạn xã hội, mà phải gương mẫu đầu đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí biểu phản giá trị khác quan, đơn vị, địa phương Mỗi cán bộ, đảng viên cương vị công tác giao làm tốt nội dung trên, thực chất tu dưỡng, rèn luyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trên số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Yên Bái Tuy nhiên giải pháp có hiệu thiết thực thực cách đồng bộ, quán, cấp ngànhh cán bộ, đảng viên ủng hộ, nhiệt tình thực 100 Tiểu kết chương Việt Nam trình đổi đất nước, đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế Điều tạo nhiều hội, cho phát triển đất nước Tuy nhiên, bên cạnh gặp thách thức, khó khăn Bởi vì, bối cảnh trước biến đổi phức tạp tình hình kinh tế, trị giới, trước chiến lược diễn biến hòa bình chủ nghĩa đế quốc, lực thù địch nước tìm cách chống phá chủ nghĩa xã hội lĩnh vực, đặc biệt chúng thường xuyên chống phá lĩnh vực tư tưởng nhằm làm cho hệ tư tưởng tư sản chiếm vị trí thống trị đời sống tinh thần cán nhân dân ta Hơn nữa, ảnh hưởng mặt trái chế thị trường hình thành lối sống thực dụng phận cán Trong chế thị trường xuất may rủi làm nảy sinh tư tưởng cầu may dễ dẫn đến giới quan tôn giáo, tâm Để đưa đất nước phát triển sánh kịp với nước khu vực giới, vững bước lên chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán nói chung, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nói riêng có đủ lĩnh trị, phẩm chất cách mạng lực lãnh đạo đạo nhiệm vụ kinh tế, trị, tư tưởng Đảng nhà nước Đại hội X Đảng nêu lên tiêu chí cán thời kỳ Cán phải người có phẩm chất trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu với lợi ích nhân dân, dân tộc; có lĩnh trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách; có lực hoàn thành nhiệm vụ giao; có nhân cách lối sống mẫu mực, sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân Với ý nghĩa vậy, yêu cầu bồi dưỡng giới quan vật biện chứng không quan trọng cấp thiết đội ngũ cán lãnh đạo cấp Trung ương, cấp tỉnh, thành, huyện mà quan trọng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở (xã, phường, thị trấn) Bởi vì, 101 cán chủ chốt cấp huyện là người trực tiếp lãnh đạo tổ chức thắng lợi chủ trương, đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước sở Đồng thời, cán chủ chốt huyện cầu nối Đảng với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, giải đề đạt ý kiến, nguyện vọng đáng nhân dân với Đảng Nhà nước Mặt khác giới quan vật biện chứng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện công đổi vừa qua có bước phát triển nhìn chung thấp, chưa ngang tầm nhiệm vụ đòi hỏi địa phương, điều gây cản trở không cho công đổi địa phương Vì vậy, phải tiếp tục đổi việc giáo dục lý luận trị, tăng cường công tác tổng kết thực tiễn để nâng cao giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Yên Bái 102 KẾT LUẬN Từ năm 1986, Việt Nam thực công đổi toàn diện đất nước, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với đội ngũ cán đảng viên giàu lòng nhiệt huyết sở khoa học lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đã mang lại nhiều thắng lợi mặt trận kinh tế - xã hội văn hóa - giáo dục - y tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Thế giới quan vật biện chứng có vị trí vai trò lớn hoạt động người cán Giúp cho người cán hiểu rõ chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối sách Đảng; giúp vận dụng chủ trương, đường lối Đảng vào việc xây dựng chiến lược chương trình kinh tế - xã hội địa phương Từ tạo lập niềm tin vào Đảng, giúp họ có hành động phù hợp với khách quan yêu cầu công đổi đất nước, xây dựng đất nước Tuy nhiên thực tế giới quan đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tỉnh Yên Bái nhiều hạn chế, chưa phát huy vận dụng hết lý luận khoa học vào thực tiễn địa phương; số cán bộc lộ yếu đạo đức lẫn thể trạng Mặc dù suốt thời gian qua công tác bồi dưỡng cán quan tâm thường xuyên đạo thực Do vậy, riêng thân cán cần nâng cao ý thức tự trau dồi nâng cao lực giới quan khoa học, nâng cao nhận thức trị, vững tin vào đường lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức thực đường lối sách để tỉnh Yên Bái phát triển mạnh mẽ thời gian tới Do khuân khổ, phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu lực tác giả hạn chế, nên vấn đề phương hướng đưa mang tính khái quát Vì tác giải cần có nghiên cứu thêm để hoàn thiện hướng nghiên cứu đề tài 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ph.Ăngghen (1791), Biện chứng tự nhiên, Nxb Sự thật, Hà Nội Nguyễn Thái Bình (2000), "Triết học Mác - Lênin với việc nâng cao giới quan phương pháp luận khoa học cho sinh viên", Sinh hoạt lý luận (43) Bộ Nội vụ (1998), Pháp lệnh cán công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nội vụ (2001), Cải cách hành Nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2003), Nghị định số 114/2003NĐ/CP cán công chức xã, phường, thị trấn Nguyễn Trọng Chuẩn (1988), “Một số khía cạnh vai trò học sinh đại hình thành củng cố giới quan khoa học”, Triết học, (3) Tạ Xuân Diệu (2002), “Nâng cao vai trò lãnh đạo hệ thống trị sở”, Cộng sản, (26) Đảng tỉnh Yên Bái (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng tỉnh Yên Bái (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII 10 Đảng tỉnh Yên Bái (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 104 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị Bộ Chính trị số định hướng công tác tư tưởng nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 G.Getx (1982), Triết học Mác - xít tri thức khoa học tự nhiên, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 22 Nguyễn Tĩnh Gia (1997), “Sự tác động hai mặt chế thị trường đạo đức người cán quản lý”, Nghiên cứu lý luận, (2) 23 Nguyễn Huy Hoàng (2003), “Mấy suy nghĩ việc xác định chất giới quan”, Triết học, (3) 24 Thanh Hương (2017), “Yên Bái tạo đột phá luân chuyển cán bộ”, Báo Yên Bái, (5) 25 Nguyễn Văn Huyên (2004), “Phẩm chất lực người lãnh đạo theo yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa”, Lý luận trị, (8) 26 Bùi Ỉnh (1998), Vấn đề giáo dục giới quan vật biện chứng cán đảng viên người dân tộc thiểu số thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 105 27 Vũ Nhật Khải (1996), “Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới”, Nghiên cứu lý luận, (4) 28 Vũ Khiêu (2003), “Sự suy thoái đạo đức giải pháp chúng ta”, Tâm lý học, (9,12) 29 Mai Hữu Khuê (1998), Cải cách hành địa phương - Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 31 V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 32 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 33 V.I.Lênin (1981), Toàn tập, tập 29, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 34 Nguyễn Lân (1998), Từ điển Từ ngữ Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 35 Nguyễn Thị Luyến (2005), Vấn đề giáo dục giới quan vật biện chứng cho sinh viên trường đại học, cao đẳng Hà Nội nay, Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 36 C.Mác, Ph Ăngghen (2000), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 C.Mác, Ph Ăngghen (2000), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 C.Mác, Ph Ăngghen (2000), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 C.Mác, Ph Ăngghen (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 C.Mác, Ph Ăngghen (2000), Toàn tập, tập13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 C.Mác, Ph Ăngghen (2000), Toàn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 C.Mác, Ph.Ăngnhen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 106 46 Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Mạc Văn Nam (2004), “Đạo đức người cán đảng viên”, Xây dựng đảng, (9) 50 Lê Hữu Nghĩa (2005), “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức cán bộ, đảng viện nay”, Cộng sản, (6) 51 Trần Văn Phòng (2008), Nâng cao lực tổng kết thực tiễn đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng sông Hồng, Nxb Chính trị, Hà Nội 52 Trần Viết Quân (2002), “Bồi dưỡng giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Tây Nguyên nay”, Luận văn thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 53 Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (1998), (3) 54 Hồ Bá Thâm (2002), “Phát triển lực tư người lãnh đạo, quản lý nay”, Cộng sản, (23) 55 Trần Thành (2006), Bản lĩnh trị với lực cán lãnh đạo, quản lý hệ thống trị nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 Trần Thước (1993), Sự hình thành giới quan xã hội chủ nghĩa tầng lớp tri thức Việt Nam, Luận án phó tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 57 Nguyễn Đình Trãi (1999), “Nguyên tắc thống lý luận thực tiễn với việc nâng cao tư lý luận cho giảng viên Mác-Lênin trường trị nay”, Triết học, (1) 58 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 107 59 Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Nxb Bách khoa Hà Nội 60 Từ điển Tiếng Việt Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn Quốc gia, 2005 61 Từ điển Triết học (1986), Bản dịch Tiếng việt có sửa chữa bổ sung, Nxb Tiến Nxb Sự thật 62 Từ điển Triết học (1986), Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 63 Lê Kim Việt (2001), “Uy tín người cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay”, Cộng sản, (20) ... việc nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Yên Bái 53 2.2.3 Những hạn chế việc nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp. .. Thực trạng nâng cao nhận thức giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Yên Bái 49 2.2.1 Thực trạng giới quan vật biện chứng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  HÀ THỊ DUY N NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao nhận thức về thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh yên bái hiện nay , Nâng cao nhận thức về thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh yên bái hiện nay , Nâng cao nhận thức về thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh yên bái hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay