Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua của người tiêu dùng với ngành hàng FB tại thành phố Hồ Chí Minh

113 125 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:34

Đề tài xem xét sự ảnh hưởng của bao bì đến quyết định mua của người tiêu dùng, trong đó phân tích các yếu tố trên bao bì thực sự có ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng trong ngành hàng FB. Đây là một đề tài khá mới mẻ nên tài liệu tham khảo chủ yếu từ các nguồn luận án nước ngoài ở các trang thông tin học thuật, việc tìm cách truy cập những luận án này là hết sức khó khăn, với nhiều công sức tìm kiếm, nhóm cũng đã hoàn thành bài nghiên cứu với kết quả tốt nhất. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT KẾ BAO BÌ ĐẾN HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NGÀNH F&B Nhóm thực hiện: P.H.A Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT KẾ BAO BÌ ĐẾN HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG NGÀNH F&B CHUYÊN NGÀNH: MARKETING TỔNG HỢP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGÔ VŨ QUỲNH THI LỚP: CLC_14DMA1 THÀNH VIÊN NHÓM: NGUYỄN TUẤN AN VŨ KHÁNH PHƯỢNG LÊ PHẠM HOÀNG HẢI Thành phố Hồ Chí Minh – 2017 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm… XÁC NHẬN CỦA GVHD Th.s Ngô Vũ Quỳnh Thi MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC BẢNG MỤC LỤC HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 11 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 11 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 11 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 11 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 11 1.5 Bố cục đề tài: 12 CHƯƠNG 2: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 13 2.1 Cơ sở lý thuyết 14 2.1.1 Bao bì sản phẩm 14 2.1.2 Hành vi khách hàng 23 2.1.3 Quyết định mua khách hàng 25 2.2 Các mô hình nghiên cứu: 32 2.2.1 Các mô hình nghiên cứu hành vi 32 2.2.2 Các mô hình nghiên cứu liên quan 34 2.2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 41 TÓM TẮT CHƯƠNG 51 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 3.1 Thiết kế nghiên cứu 53 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 53 3.1.2 Nghiên cứu sơ 55 3.1.3 Nghiên cứu thức 55 3.2 Xây dựng thang đo 55 3.3 Phương pháp lấy mẫu thu thập số liệu 56 3.4 Phương pháp phân tích liệu 57 TÓM TẮT CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 4.1 Tổng quan nghiên cứu 64 4.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 69 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 72 4.4 Điều chỉnh mô hình giả thiết nghiên cứu 75 4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 77 4.4.1 Phân tích tương quan Pearson biến mô hình 77 4.4.2 Kết hồi quy tuyến tính 79 4.5 Kết mô hình nghiên cứu 85 4.6 Phân tích khác biệt theo nhân học 88 4.6.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 88 4.6.2 Kiểm định khác biệt theo tuổi tác 89 4.6.3 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 91 4.6.4 Kiểm định khác biệt theo nghề nghiệp 92 TÓM TẮT CHƯƠNG 95 CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VÀ MẶT HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 96 5.1 Kiến nghị 97 5.2 Hạn chế nghiên cứu nghiên cứu 101 5.2.1 Hạn chế nghiên cứu 101 5.2.2 Hướng nghiên cứu 101 TÓM TẮT CHƯƠNG 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 106 MỤC LỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu liên quan 38 Bảng 3.1 Tiến độ thực nghiên cứu 53 Bảng 4.1 Tóm tắt thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 68 Bảng 4.2 Kết phân tích Cronbach’s Alpha 69 Bảng 4.3 Kết ma trận xoay phân tích EFA với biến độc lập 73 Bảng 4.4 Tổng hợp nhân tố 74 Bảng 4.5 Kết phân tích EFA cho biến phụ thuộc 75 Bảng 4.6 Kết phân tích Cronbach’s Alpha mô hình điều chỉnh 77 Bảng 4.7 Kết kiểm định tương quan Pearson 78 Bảng 4.8 Kết phân tích hồi quy 80 Bảng 4.9 Kết phân hồi quy – hệ số ý nghĩa mô hình nghiên cứu 81 Bảng 4.10 Kiểm định ANOVA 81 Bảng 4.11 Bảng tóm tắt kết 84 Bảng 4.12 Kết kiểm định giả thiết 86 Bảng 4.13 Kết kiểm định Levene biến giới tính 89 Bảng 4.14 Kết phân tích ANOVA biến giới tính 89 Bảng 4.15 Kết kiểm định Levene biến nhóm tuổi 90 Bảng 4.16 Kết phân tích Kruskal-Wallis biến nhóm tuổi 90 Bảng 4.17 Kết kiểm định Levene biến thu nhập 91 Bảng 4.18 Kết phân tích Kruskal-Wallis biến thu nhập 91 Bảng 4.19 Kết kiểm định Levene biến nghề nghiệp 92 Bảng 4.20 Kết phân tích ANOVA biến nghề nghiệp 93 MỤC LỤC HÌNH Hình 2.1 Mô hình hành vi người tiêu dùng 24 Hình 2.2 Sơ đồ yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm khách hàng 30 Hình 2.3 Mô hình thuyết hành động hợp lý TRA 33 Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu Silayoi & Speece, 2007 35 Hình 2.5 Mô hình Vai trò bao bì định vị sản phẩm nước cam 36 Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu Sự tác động truyền thông qua bao bì lên trình định người tiêu dùng 37 Hình 2.7 Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng thiết kế bao bì tới kỳ vọng người tiêu dùng thực phẩm chất lượng 38 Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu đề xuất 41 Hình 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 54 Hình 4.1 Khái quát số lượng người quan tâm đến bao bì sản phẩm 64 Hình 4.2 Khái quát giới tính 65 Hình 4.3 Khái quát nhóm tuổi 66 Hình 4.4 Khái quát nghề nghiệp 67 Hình 4.5 Khái quát thu nhập 68 Hình 4.6 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 76 Hình 4.7 Đồ thị phân phối chuẩn phần dư 82 Hình 4.8 Đồ thị phân tán phần dư 83 Hình 4.9 Đồ thị phân phối phần dư 84 Hình 4.10 Kết mô hình nghiên cứu 85 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt F&B AMA VATAP Tiếng Anh Tiếng Việt Food and Beverage Thực phẩm đồ uống American Marketing Hiệp hội marketing Hoa Association Kỳ Vietnam Association for Hiệp hội chống hàng giả anti-counterfeiting and bảo vệ thương hiệu trademark protection Việt Nam TP.HCM FMCG Thành phố Hồ Chí Minh Fast moving consumer Hàng hóa tiêu dùng goods nhanh CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 5.1 Kiến nghị Từ liệu qua thu thập xử lý, nghiên cứu cho thấy bao bì sản phẩm đóng vai trò quan trọng việc định người tiêu dùng Qua đó, doanh nghiệp cần ý việc thiết kế đưa mẫu bao bì nhằm thu hút ý người mua đồng thời đẩy nhanh tiến độ định họ Trên thực tế cho thấy rằng, cách thu hút ý khách hàng hàng nghìn sản phẩm trưng bày điều cần thiết doanh nghiệp muốn bán sản phẩm, đặc biệt ngành F&B, sản phẩm khác nhiều tính chất vẻ yếu tố định Chính thế, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng bao bì sản phẩm ngành  Về đồ họa Hình ảnh đồ họa yếu tố nhắc đến thành phần thu hút ý khách hàng nhanh Vì vậy, để đảm bảo việc tạo thu hút thị giác cho mục đích truyền thông diễn cách thuận lợi, hình ảnh bao bì cần lưu ý vài nguyên tắc sau: - Đơn giản rõ ràng: Yếu tố thể rõ mặt ý nghĩa điều cần làm việc thiết kế bao bì Có nhiều doanh nghiệp mắc phải sai lầm lựa chọn bao bì cho sản phẩm số thiết kế gây nhầm lẫn tính chất sản phẩm thông qua cách trình bày, thể màu sắc từ ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Không cần phải nhiều chi tiết hay màu sắc bao bì đẹp, cần nói lên sản phẩm ? Của công ty nào? Mới quan trọng - Chân thật: Đối với ngành Thực phẩm dịch vụ ăn uống, việc đưa hình ảnh kích thích thèm ăn khách hàng điều cần thiết Tuy nhiên, không mà doanh nghiệp lại đưa hình ảnh sản phẩm có chất lượng gấp mười lần chất lượng thực, sai lầm mà hầu hết doanh 97 nghiệp mắc phải dễ gây thất vọng cho người tiêu dùng Nhiệm vụ doanh nghiệp thể hình ảnh sản phẩm cách tốt đảm bảo không thổi phòng sản phẩm, hình ảnh phải thực, màu sắc chân thật tốt - Sự phối hợp quán: Đây tiêu chuẩn cốt lõi bao bì thành công Sự phối hợp quán phải thể phong cách riêng thương hiệu sản phẩm Màu sắc, bố cục, phông yếu tố giúp cho việc nhận dạng hình ảnh thương hiệu nhanh nhiều lần, giúp cho khách hàng nhớ đặc tính riêng sản phẩm đó, họ mua hàng nhiều cửa hàng khác Một sản phẩm thay đổi màu sắc bao bì theo giai đoạn để tạo hấp dẫn, phải tuân theo nguyên tắc quán việc nhận diện thương hiệu sản phẩm - Hiệu ứng kệ hàng: Từ góc nhìn người bán hàng, sản phẩm không đứng sản phẩm xếp thành nhiều cột ngang cột dọc kệ hàng thiết kế, cần lưu ý màu sắc đến bao bì, chúng đặt cạnh Các doanh nghiệp nên chọn mẫu thiết kế tạo hiệu ứng thị giác tốt xếp chúng lại với nhằm tăng sực hút khách hàng đẳng cấp thương hiệu  Về kiểu dáng Vai trò bao bì ngày trở nên quan trọng việc xây dựng thương hiệu mạnh quán Bao bì tác dụng bảo vệ, mô tả giới thiệu sản phẩm mà chứa đựng nhiều nhân tố tác động đến khách hàng việc định lựa chon mua hàng họ Chính thế, kiểu dáng chất liệu yếu tố cần doanh nghiệp ý - Sự đa dụng: Bao bì thông thường sử dụng lần bỏ Vì vậy, doanh nghiệp cần nghĩ đến việc tìm thêm cách để nâng thêm giá trị sử dụng cho bao bì Đây lợi cạnh tranh sản phẩm so với đối thủ khác 98 - Thực tế: Những ý tưởng thực tế với nhiều hình dạng, kích thước công thiết kế bao bì điểm cộng lớn cho sản phẩm bạn Bao bì thiết kế ấn tượng hữu dụng không để chứa đựng, bảo quản, giới thiệu sản phẩm mà giúp người tiêu dùng thuận tiện trình sử dụng, vận chuyển Thực tốt nguyên tắc này, bạn giải nhiều vấn đề, biến thiết kế bao bì bạn trở nên đại tân tiến - Độc đáo, khác biệt: Để gây ấn tướng với khách hàng, bao bì doanh nghiệp cần thể sáng tạo phong cách thiết kế họ Tùy theo đối tượng khách hàng sản phẩm mà cho bao bì khác nhau, tách lý hoàn toàn khỏi bao bì hộp vuông, tròn hay chai ,lọ truyền thống - Thân thiện với môi trường: Hiện tại, với giá thành cao nên việc tạo dòng bao bì thân thiện với môi trường điều khó khăn so với doanh nghiệp nhỏ, nhiên đối công ty lơn hay doanh nghiệp đa quốc gia tròng ngành Thực phẩm dịch vụ ăn uống nên để tâm đến yếu tố Bởi điểm khác biệt lớn mà hầu hết doanh nghiệp chưa làm - Cảm nhận qua giác quan: Một bao bì tốt phải thu hút cảm nhận tốt người tiêu dùng sản phẩm thông qua việc nhìn ngắm, săm soi sờ mó vào sản phẩm.Chúng ta thường ý đến xúc giác người tiêu dùng mà thường nhấn mạnh vào yếu tố bắt mắt Nhưng xúc giác lại có vai trò quan trọng việc cảm nhận kích cỡ, kết cấu sản phẩm, chất liệu bao bì từ ảnh hưởng đến việc nhận xét chất lượng sản phẩm  Về thông tin Thông tin sản phẩm thông điệp hình thức giao tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, cần thể rõ ý muốn mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm cho khách hàng Do đó, cần vài lưu ý việc đưa thông tin: 99 - Tính mở rộng: tạo bao bì dễ dàng thay đổi thông tin khác để sở hữu chuỗi sản phẩm mở rộng nhóm sản phẩm có tính liên kết, đồng với - Kiểu chữ: Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà dùng kiểu chữ khác độ lớn nhỏ khác để đảm bảo thông tin truyền cách tốt Tránh sử dụng nhiều kiểu chữ bao bì kiểu chữ - Tính đầy đủ: Thông tin cần cung cấp đầy đủ dung tích, tên sản phẩm, thương hiệu, nơi sản xuất, thông điệp,… tránh cung cấp nhiều thông tin dễ gây nhiễu làm khách hàng cảm thấy tính thẩm mỹ đẳng cấp sản phẩm  Về nơi sản xuất Theo khảo sát, có nhiều ứng viên quan tâm đến xuất sứ sản phẩm, qua cho thấy hầu hết khách hàng bị thu hút với sản phẩm thường xem thông tin bao bì đặc biệt nơi sản xuất Người tiêu dùng thường lựa chọn nhà sản xuất mà họ tin dùng chắn không lựa chọn sản phẩm không in in nguồn gốc Vi thế, cần vài nguyên tắc nhỏ cho in ấn: - Vị trí: Nên lựa chọn vị trí phù hợp cho việc in nơi sản xuất, thường phía mặt sau bao bì xem xét đết vị trí mép mặt trước khách hàng thường bị ấn tượng hình ảnh bao bì nên thường xem mặt in hình trước, đặt nơi sản xuất vị trí doanh nghiệp nhanh chóng thuyết phục khách hàng - Màu sắc: Tránh chọn màu dễ bị chìm màu chủ đạo bao bì Hầu hết thông tin thường chữ đen số bao bì vs phông tối doanh nghiệp nên chủ động chọn màu sắc tươi sáng, đặc biệt màu nơi sản xuất để tập trung thị giác khách hàng hàng ngàn chữ 100 - Viền: Ngoài ra, cách viết thương thường chia cột đóng khung cách gây ý Việc viền nơi sản xuất nhấn mạnh nguồn gốc rõ ràng sản phẩm nhằm tăng tin tưởng cho khách hàng 5.2 Hạn chế nghiên cứu nghiên cứu 5.2.1 Hạn chế nghiên cứu Ha ̣n chế phương pháp cho ̣n mẫu nghiên cứu: Do thời gian cũng không gian nghiên cứu bi ̣ ̣n chế nên số lươṇ g mẫu đề tài nghiên cứu này chỉ mang mô ̣t phầ n tính đa ̣i diê ̣n cho nhóm đố i tươṇ g cầ n khảo sát Bên ca ̣nh đó, phương pháp cho ̣n mẫu ngẫu nhiên thuâ ̣n tiê ̣n cũng sẽ làm giảm tính chính xác của kế t quả nghiên cứu, các số liê ̣u thố ng kê kế t quả không đa ̣t đô ̣ tin câ ̣y cao, sự chênh lê ̣ch về số mẫu ở từng khu vực cũng có tác đô ̣ng đế n kế t quả cuố i cùng Ha ̣n chế đố i với pha ̣m vi nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ đươc̣ tiế n hành dựa các yế u tố về văn hóa, kinh tế , xã hô ̣i,… ở riêng khu vực TP.HCM, tính khách quan của đề tài bi ̣ ̣n chế mỗi khu vực la ̣i có những xu hướng quyế t đinh ̣ mua khác Viê ̣c chênh lê ̣ch số mẫu giữa các quâ ̣n huyê ̣n làm giảm tính chính xác của đề tài, khó có sự so sánh đúng mức giữa sự ảnh hưởng của các yế u tố đế n quyế t đinh ̣ mua giữa các khu vực TP Bên ca ̣nh những ̣n chế trên, còn có những nguyên nhân bỏ sót các nhân tố khác có ảnh hưởng đế n quyế t đinh ̣ mua Các nhân tố bỏ sót này có thể ảnh hưởng ít hoă ̣c nhiề u đế n đô ̣ chính xác của đề tài nghiên cứu 5.2.2 Hướng nghiên cứu Những ̣n chế của đề tài này sẽ là tiên đề để nhóm nghiên cứu đă ̣t hướng tiế p theo là: Viê ̣c lựa cho ̣n mẫu phải mang tính khách quan đa da ̣ng hơn, không có sự chênh lê ̣ch quá lớn giữa số lươṇ g mẫu ta ̣i từng khu vực điạ lý, đô ̣ tuổ i, thu nhâ ̣p,…thời gian không gian nghiên cứu cầ n đươc̣ mở rô ̣ng để có thể tìm tòi thảo luâ ̣n mở những hướng mới cho đề tài nghiên cứu tiế p theo 101 Cầ n có cái nhìn khái quát về thi ̣trường hơn, nắ m rõ sự thay đổ i nhu cầ u của đố i tươṇ g nghiên cứu đề chi tiế t các nhân tố có khả ảnh hưởng đế n quyế t đinh ̣ mua, tránh cho viê ̣c bỏ sót yế u tố ảnh hưởng làm giảm tính chính xác của nghiên cứu tiế p theo Nế u có đủ thời gian và nguồ n lực, nên mở rô ̣ng nghiên cứu pha ̣m vi cả nước, vì sự chính xác của đề tài nghiên cứu kế thừa sẽ giúp cho các doanh nghiê ̣p nước mở hướng ca ̣nh tranh mới, không bi ̣lép vế trước các công ty nước ngoài, giành la ̣i phầ n đấ t màu mỡ của thi ̣trường ngành F&B 102 TÓM TẮT CHƯƠNG Ở chương này, tác giả đưa số biện pháp lưu ý kiến nghị dành cho việc thiết kế bao bì cho doanh nghiệp ngành Thực phẩm dịch vụ ăn uống Giúp doanh nghiệp nhìn rõ tầm quan trọng yếu tố thiết kế bao bì ảnh hưởng đến định khách hàng so với cạnh tranh đối thủ nhành khác Những nguyên tắc thiết kế nhóm yếu tố hoàn toàn dựa kết khảo sát thông tin thu thập từ đút kết thông qua mô hình đề xuất nghiên cứu Bên cạnh đó, chương thể mặt hạn chế trình lấy mẫu trình nghiên cứu mà nhóm tác giả mắc phải Từ thấy phân hóa chưa độ tuổi nên nghiên cứu hầu hết nghiên cách nhìn giới trẻ bao bì Chưa có đa dạng nhiều khía cạnh 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Ampuero, O., & Vila, N (2006) Consumer perception of product packaging Journal of Consumer Marketing Butkeviciene, V., J Stravinskiene and A Rutelione (2008) Impact of consumer package communication on consumer decision making process Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics Kotler, Ph (2003) Marketing Management, 9th ed Rettie, R., & Brewer, C (2000) The verbal and visual components of package design Journal of Product Brand Management Silayoi, P., & Speece, M (2004) Packaging and purchase decisions: An exploratory study on the impact of involvement level and time pressure British Food Journal Silayoi, P., & Speece, M (2007) The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach European Journal of Marketing Vila, N., & Ampuero, O (2007) The role of packaging in positioning an orange juice Journal of Food Products Marketing Underwood, R L (2003) The communicative power of product packaging: creating brand identity via lived and mediated experience Journal of Marketing Theory and Practice Mitul M Deliya & Bhavesh J Parmar (2012) Role of packaging on consumer buying behavior Global Journal of management and business research 10 Kuvykaite, R (2009) Impact of package elements on consumer’s purchase decision Economics and Management 11 Stockbiz (2014) Vietnam food and beverage industry [online] Available at:< https://www.stockbiz.vn/Reports/7657/vietnam-food-beverage-industryreport.aspx> 12 The paper worker (2014) Decisions, decisions: How product packaging affects your buying decision [online] Available at:< http://blog.thepaperworker.com/?p=1491> 13 Statista (2017) Food & Beverages Digital [online]Available at:< https://www.statista.com/outlook/253/127/food-beverages/vietnam> 104 Tiếng Việt Tri thức trẻ (2015) Bao bì - mắt xích quan trọng chiến dịch tiếp thị Góc nhìn quản trị [online] Available at:< http://www.doanhnhansaigon.vn/goc-nhin-quan-tri/bao-bi-mac-xich-quantrong-cua-chien-dich-tiep-thi/1089970/> Brandsvietnam (2014) F&B: Dần lọt vào tay DN nước Chuyên mục thị trường [online] Available at:< http://www.brandsvietnam.com/5649-FBDan-lot-vao-tay-DN-nuoc-ngoai> Cafebiz (2014) F&B “hút” vốn ngoại Kinh doanh [online] Available at:< http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/fb-van-hut-von-ngoai20141226110714996.chn> Lê Chiêu Trung, Hồ Thị Cúc Phương cộng (2014) Ảnh hưởng thiết kế bao bì thực phẩm tới kỳ vọng người tiêu dùng thực phẩm chất lượng Đại học Kinh tế Quốc Dân (2016) Bao bì vai trò hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Business [online] Available at: Brandsvietnam (2017) Chiếc bẫy tâm lý mang tên kích cỡ sản phẩm Chuyên mục kiến thức [online] Available at:http://www.brandsvietnam.com/12261-Chiec-bay-tam-ly-mang-ten-kichco-san-pham Bộ Công thương Việt Nam (2015) Vấn nạn hàng giả trở thành thách thức xã hội Thời [online] Available at:< http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/5002/van-nan-hang-gia-dang-tro-thanhthach-thuc-doi-voi-xa-hoi.aspx> 105 PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua người tiêu dùng ngành hàng F&B thành phố Hồ Chí Minh Xin chào Anh/Chị Chúng sinh viên trường Đại học Tài - Marketing Chúng nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng thiết kế bao bì đến hành vi mua người tiêu dùng ngành Food & Beverages” Food & Beverages ngành hàng FMCG sản phẩm thực phẩm đồ uống tiêu dùng nhanh bày bán cửa hàng bán lẻ siêu thị, tạp hóa,… sản phẩm nước giải khát có ga, bánh snack, sữa, bia, rượu,… xem sản phẩm thuộc lĩnh vực food & beverages mà khảo sát Đề tài nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Food & Beverage Việt Nam có nhìn toàn diện tầm quan trọng bao bì công cụ marketing hiệu cạnh tranh, đồng thời cải thiện trình trải nghiệm người dùng Rất mong Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi Tất câu trả lời cho mục đích nghiên cứu, câu trả lời sai thông tin cá nhân giữ kín Xin cảm ơn! CÂU HỎI GẠN LỌC Anh chị có quan tâm đến bao bì sản phẩm? ☐ Có ☐ Không Anh chị có sinh sống thành phố Hồ Chí Minh? ☐ Có ☐ Không 106 NỘI DUNG CHÍNH Anh chị cho biết mức độ đồng ý anh chị với phát biểu sau: 1) Hoàn toàn phản đối 2) Phản đối 3) Không ý kiến 4) Đồng ý 5) Hoàn toàn đồng ý STT Yếu tố hình ảnh Hình ảnh bao bì mang tính nhận diện thương hiệu cạnh tranh với sản phẩm loại Tôi mua sản phẩm thông qua hình ảnh bao bì Tôi mua sản phẩm có bao bì thiết kế đẹp Qua hình ảnh bao bì, hình dung sản phẩm bên Tôi mua sản phẩm có màu sắc bao bì bắt mắt Tôi mua sản phẩm có màu sắc bao bì phù hợp với thương hiệu Tôi mua sản phẩm có màu sắc bao bì phù hợp tính chất sản phẩm Tôi chọn bao bì có màu sắc dựa văn hóa truyền thống 10 Tôi mua sản phẩm có màu sắc bao bì gần gũi thiên nhiên STT 5 5 5 5 Yếu tố màu sắc Bao bì có hình ảnh thu hút bao bì STT Mức độ đồng ý Yếu tố vật liệu 107 11 Tôi mua sản phẩm có bao bì làm từ vật liệu không gây hại môi trường 12 Tôi đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua vật liệu làm nên bao bì 13 Tôi mua sản phẩm có bao bì làm từ vật liệu phù hợp bảo vệ sản phẩm bên 14 Tôi mua sản phẩm có bao bì thiết kế vật liệu thuận tiện cho việc sử dụng Tôi mua sản phẩm có kích thước bao bì thuận tiện cho việc sử dụng 16 Tôi mua sản phẩm có kích thước bao bì phản ảnh tính chất đặc trưng 17 Tôi mua sản phẩm có kích thước bao bì phù hợp với dung tích thật 18 Kích thước bao bì giúp đánh giá chất lượng bên STT 19 Tôi mua sản phẩm có kiểu chữ bao bì phù Tôi mua sản phẩm có kiểu chữ bao bì rõ ràng, dễ đọc 21 Tôi mua sản phẩm có kiểu chữ bao bì bắt mắt 22 Tôi đánh giá chất lượng sản phẩm qua kiểu chữ bao bì STT 5 5 5 5 5 5 Yếu tố kiểu chữ hợp 20 Yếu tố kích thước STT 15 Yếu tố kiểu dáng 108 23 Tôi mua sản phẩm có kiểu dáng bao bì thuận tiện cho việc sử dụng 24 Tôi mua sản phẩm có kiểu dáng bao bì đặc trưng 25 Tôi mua sản phẩm có kiểu dáng bao bì đẹp 26 Tôi nhớ tên thương hiệu qua kiểu dáng bao bì 5 5 5 5 5 STT Yếu tố thương hiệu 27 Tôi cho sản phẩm sản xuất thương hiệu hàng đầu tốt 28 Thương hiệu ảnh hưởng đến việc cân nhắc mua hàng 29 Tôi mua sản phẩm có thương hiệu trình bày cụ thể bao bì 30 Tôi chọn thương hiệu thích so sánh sản phẩm STT 31 Yếu tố thông tin Tôi mua sản phẩm có thông tin bao bì rõ ràng 32 Tôi mua sản phẩm có thành phần cấu tạo ghi rõ ràng bao bì 33 Tôi tin dùng sản phẩm có thông tin kiểm định Bộ Y Tế ghi bao bì 34 Thông tin sản phẩm đầy đủ tạo niềm tin cho mua hàng STT 35 Yếu tố nơi sản xuất Tôi mua sản phẩm bao bì có thông tin nơi sản xuất đáng tin cậy 36 Tôi mua sản phẩm bao bì có thông tin nơi sản xuất Trung Quốc 109 37 Tôi mua sản phẩm có thông tin nơi sản xuất giới thiệu bạn bè 38 Tôi mua sản phẩm có thông tin nơi sản xuất trình bày rõ ràng 5 Yếu tố định mua STT 39 Tôi mua sản phẩm có bao bì dựa tiêu chí chọn 40 Tôi hài lòng với định mua 41 Tôi sẵn sàng chia với người thân, bạn bè THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC 1) Giởi tính anh chị là? ☐ Nam ☐ Nữ 2) Nhóm tuổi anh chị? ☐ Dưới 18 tuổi ☐ Từ 18 đến 25 tuổi ☐ Từ 26 đến 35 tuổi ☐ Từ 36 đến 45 tuổi ☐ Trên 45 tuổi 3) Nghề nghiệp anh chị? ☐ Nhân viên văn phòng ☐ Công nhân ☐ Nội trợ ☐ Học sinh/Sinh viên ☐ Kinh doanh tự 4) Mức thu nhập anh chị? ☐ Dưới triệu đồng 110 ☐ Từ đến 10 triệu đồng ☐ Từ 11 đến 20 triệu đồng ☐ Trên 20 triệu đồng 111
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua của người tiêu dùng với ngành hàng FB tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua của người tiêu dùng với ngành hàng FB tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết kế bao bì đến quyết định mua của người tiêu dùng với ngành hàng FB tại thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay