Địa lí giao thông vận tải tỉnh điện biên

122 77 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:33

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI Lấ TH HUYấN địa lí giao thông vận tải tỉnh điện biên LUN VN THC S KHOA HC A L H NI - 2017 B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI Lấ TH HUYấN địa lí giao thông vận tải tỉnh điện biên Chuyờn ngnh: a lớ hc Mó s: 60 31 05 01 LUN VN THC S KHOA HC A L Ngi hng dn khoa hc: GS.TS NGUYN VIT THNH H NI - 2017 LI CAM OAN Tụi xin cam oan bn lun ny l kt qu nghiờn cu ca cỏ nhõn tụi Cỏc s liu v ti liu c trớch dn lun l trung thc Kt qu nghiờn cu ny khụng trựng vi bt c cụng trỡnh no ó c cụng b trc ú Tụi chu trỏch nhim vi li cam oan ca mỡnh H Ni, thỏng nm 2017 Tỏc gi lun Lờ Th Huyờn LI CM N Tụi xin gi li cm n chõn thnh v sõu sc nht ti GS TS Nguyn Vit Thnh, ngi ó tn tỡnh giỳp , hng dn tụi sut quỏ trỡnh thc hin v hon thnh lun Tụi cng gi li cm n n cỏc thy, cụ giỏo khoa a lý, c bit l cỏc thy cụ giỏo t a lý kinh t - xó hi ó to mi iu kin thun li tụi hon thnh lun ca mỡnh Tụi xin chõn thnh cm n ti S GTVT tnh in Biờn, Cc thng kờ tnh in Biờn, Th vin trng i hc S phm H Ni, Th viờn khoa a lý ó giỳp tụi vic thu thp cỏc ti liu, s liu thng kờ phc v hon thnh ti Cui cựng tụi xin by t lũng bit n ti gia ỡnh, ngi thõn, bn bố, ó luụn bờn ng vin, tn tỡnh giỳp tụi hon thnh lun mt cỏch tt nht Trong quỏ trỡnh thc hin ti khụng th trỏnh nhng thiu sút, tụi rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc thy, cụ giỏo bn lun hon thin hn H Ni, thỏng nm 2017 Tỏc gi lun Lờ Th Huyờn DANH MC CH VIT TT BTN: Bờ tụng nha BTXM: Bờ tụng xi mng CNH: Cụng nghip húa DNTN: Doanh nghip t nhõn DLN: ỏ dm lút nha DLN: ỏ dm lút nha DN: ỏ dm nha T: ng tnh GDP: Tng sn phm quc ni GTNT: Giao thụng nụng thụn GTVT: Giao thụng ti HH: Hin i húa HTX VCK-HH&DV: Hp tỏc xó chuyn khỏch, hng húa v dch v KCHT: Kt cu h tng KT- XH: Kinh t - xó hi MTV: Mt thnh viờn TM&XD: Thng mi v xõy dng TNHH: Trỏch nhim hu hn VTHK&HH: Vn ti hnh khỏch v hng húa MC LC M U 1 Lý chn ti Lch s nghiờn cu ti Mc tiờu v nhim v nghiờn cu Gii hn v phm vi nghiờn cu ti Quan im v phng phỏp nghiờn cu Nhng úng gúp ca ti 7 Cu trỳc lun Chng 1: C S L LUN V THC TIN V A L GIAO THễNG VN TI 1.1 C s lớ lun 1.1.1 Khỏi nim 1.1.2 Vai trũ ca ngnh giao thụng ti 1.1.3 c im ca ngnh giao thụng ti 11 1.1.4 Cỏc nhõn t nh hng n ngnh giao thụng ti 13 1.1.5 Cỏc tiờu ỏnh giỏ 17 1.2 C s thc tin 21 1.2.1 Tng quan v ngnh giao thụng ti Vit Nam 21 1.2.2 Vi nột v ngnh giao thụng ti tiu vựng Tõy Bc 28 Chng 2: CC NHN T NH HNG V THC TRNG PHT TRIN V PHN B NGNH GIAO THễNG VN TI TNH IN BIấN 34 2.1 Cỏc nhõn t nh hng n giao thụng ti tnh in Biờn 34 2.1.1 V trớ a lý, phm vi lónh th 34 2.1.2 iu kin t nhiờn, ti nguyờn thiờn nhiờn 35 2.1.3 Kinh t - xó hi 39 2.1.4 ỏnh giỏ chung 47 2.2 Thc trng phỏt trin v phõn b giao thụng ti tnh in Biờn 47 2.2.1 Vai trũ ca ngnh giao thụng ti nn kinh t tnh in Biờn 47 2.2.2 Quỏ trỡnh phỏt trin ngnh giao thụng ti tnh in Biờn 49 2.2.3 Thc trng phỏt trin v phõn b cỏc loi hỡnh giao thụng ti 52 2.2.4 Kt qu hot ng kinh doanh ti 77 2.2.5 Cỏc u mi giao thụng ti 90 Chng 3: NH HNG V GII PHP PHT TRIN GIAO THễNG VN TI TNH IN BIấN 94 3.1 Quan im, mc tiờu v nh hng phỏt trin giao thụng ti tnh in Biờn 94 3.1.1 Quan im 94 3.1.2 Mc tiờu 94 3.1.3 nh hng phỏt trin 96 3.2 Cỏc gii phỏp phỏt trin ngnh giao thụng ti tnh in Biờn 98 3.2.1 Cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng ti 98 3.2.2 Cỏc gii phỏp phỏt trin mng li giao thụng ti 100 KT LUN 105 TI LIU THAM KHO 107 DANH MC CC BNG Bng : Din tớch, dõn s v mt dõn s tnh in Biờn nm 2015 phõn theo huyn, thnh ph thuc tnh Bng 2.2: GDP, on Bng 2.3: Dõn s v tc gia tng dõn s tnh in Biờn giai on 2005 - 2015 42 Bng 2.4: C cu dõn s phõn theo thnh th v nụng thụn tnh in Biờn nm 55 (n v %) 43 Bng 2.5: T l lao ng ang lm vic ó qua o to tnh in Biờn giai on 2005 2015 (n v %) 44 Bng 2.6: Vn u t vo ti,kho bói trờn a bn tnh in Biờn phõn theo giỏ hin hnh 45 Bng 2.7: úng gúp ca GTVT GDP tnh in Biờn giai on 2012 2015 48 Bng 2.8: Hin trng h thng giao thụng ng b tnh in Biờn nm 54 Bng 2.9: Chiu di theo kt cu mt ng (km) tnh in Biờn nm 55 DP ngi v c cu DP ca tnh in Biờn giai 2015 39 Bng 2.10: Tng hp hin trng quc l trờn a bn tnh in Biờn nm 59 Bng 2.11: Hin trng ng tnh in Biờn nm 61 Bng 2.12: Hin trng ng ụ th trờn a bn tnh in Biờn 69 Bng 2.13: Hin trng ng huyn trờn a bn tnh in Biờn 70 Bng 2.14: Tng hp chiu di ng huyn, t l ng huyn/100km2 v trờn 1000 dõn 70 Bng 2.15: Hin trng ng xó, thụn bn, ni ng tnh in Biờn nm 71 Bng 2.16: Tng hp ng xó phõn theo cỏc huyn nm ca tnh in Biờn 72 Bng 2.17: H thng ng vnh biờn gii tnh in Biờn nm 15 73 Bng 2.18: Hin trng c s h tng cỏc bn xe ụ tụ khỏch 73 Bng 2.19: Doanh thu ti, bc xp ca tnh in Biờn phõn theo thnh phn kinh t giai on 2005 -2015 (n v triu ng) 78 Bng 2.20: Nng lc ti hnh khỏch tnh in Biờn giai on 2005 - 2015 79 Bng 2.21: C cu s lng hnh khỏch chuyn ca tnh in Biờn phõn theo thnh phn kinh t giai on 2005 2015 (%) 79 Bng 2.22: Nng lc ti hng húa tnh in Biờn giai on 2005 2015 80 Bng 2.23: S lng phng tin ti ng b trờn a bn tnh nm 81 Bng 2.24: Thng kờ cỏc doanh nghip ti ti tnh 82 Bng 2.25: Hnh trỡnh chy xe trờn cỏc tuyn ni tnh 84 Bng 2.26: Hin trng phng tin v tn sut hot ng trờn cỏc tuyn buýt .87 Bng 7: S lt hnh khỏch, hng húa chuyn v luõn chuyn trờn a bn bng ng ụ tụ giai on 2005 - 2015 87 Bng 8: S lt hnh khỏch, hng húa chuyn v luõn chuyn trờn a bn bng ng sụng giai on 2005 - 2015 89 DANH MC BIU Biu 2.1 C cu doanh thu ti, bc xp tnh in Biờn nm 2005 - 2015 78 Biu 2.2 S lt hnh khỏch, hng húa chuyn v luõn chuyn trờn a bn bng ng ụ tụ giai on 2005 2015 88 ti hin i c v kt cu h tng, ti v cụng nghip giao thụng nhm phỏt trin hp lý, thng nht tnh, ỏp ng c nhu cu phỏt trin ca nn kinh t - xó hi, m bo quc phũng, an ninh, gúp phn quan trng vo s nghip CNH, HH ca tnh 3.1.2.2 Mc tiờu c th a, Giai on 2011- 2020 V ti: ỏp ng nhu cu v ti vi cht lng tt, giỏ c hp lý, an ton tin li, kim ch tai nn giao thụng v hn ch ụ nhim mụi trng; c th: Khi lng ti hng húa n t 9,7 triu tn, tng bỡnh quõn 8% nm Khi lng chuyn hnh khỏch n hnh khỏch, tng trng bỡnh quõn: t 2,6 triu lt % nm Phng tin ụ tụ cỏc loi: d kin n 2020, ton tnh cú 12.532 xe ụ tụ ú xe chim khong 35,8 %, xe khỏch 4,5%, xe ti 59,7 % Tc tng trng bỡnh quõn: ,8% nm V kt cu h tng giao thụng: ng b: H thng quc l, ng tnh a vo cỏc cp hng k thut % c thm Bờ tụng nha, lỏng nha hoc bờ tụng xi mng Quc l ch yu t tiờu chun cp IV Cỏc cu cng c thit k phự hp vi ng m bo ti trng khai thỏc lõu di - iao thụng ụ th: 100% mt ng nha húa v cng húa, phỏt trin theo hng hin i, m bo qu t dnh cho giao thụng - iao thụng nụng thụn: % ng huyn, ng n trung tõm xó, cm xó c tri nha hoc BTXM, 50% s thụn bn cú ng ụ tụ - ng thy ni a: Hon thnh xõy dng cỏc bn cng i Cao, Hui Sú theo hng hin i 95 b, Giai on 2021 2030 V ti: Tha nhu cu ca xó hi vi cht lng ngy cng cao, nhanh chúng, ờm thun, an ton Khi lng ti hng húa n triu tn tng bỡnh quõn t 30,1 ,5 % nm Khi lng chuyn hnh khỏch n 2020 t 6,1 triu lt hnh khỏch, tng trng bỡnh quõn 9, % nm Phng tin ụ tụ cỏc loi: D kin n 2030 ton tnh cú 28 205 xe ụ tụ ú xe chim khong 48,7 %, xe khỏch 3,9 %, xe ti 47,4 % Tc tng trng bỡnh quõn 8,6% nm V kt cu h tng giao thụng: - Hon thin v c bn hin i húa h thng h tng giao thụng trờn a bn tnh nht l giao thụng ng b - Nõng cp ng b cỏc tuyn quc l trờn a bn tnh t tiờu chun ng cp III, cỏc tuyn ng tnh l v c bn t chun ng cp IV, cp V Nha húa v bờ tụng húa % ng huyn v 70% ng xó, gn vi vic xõy dng nụng thụn mi cú h tng giao thụng hin i - Hon thnh xõy dng h thng bn xe, bói , im dng ngh 3.1.3 nh hng phỏt trin 3.1.3.1 nh hng phỏt trin ng b a, V quc l: Cỏc tuyn quc l qua a bn c nõng cp ch yu t tiờu chun ng cp IV, ú mt s on qua khu vc ụ th t cp II; cn nghiờn cu phng ỏn xõy dng tuyn trỏnh qua cỏc ụ th, ụng dõn c b, H thng ng tnh: tip tc c nõng cp v ci to, ng tnh ch yu t c tiờu chun cp VI, V, mt s on tuyn t cp IV c, Giao thụng nụng thụn: - iai on 2011 2020: Nõng cp, ci to, cng húa 100% cỏc tuyn ng huyn; % ng trc thụn, xúm; cỏc ng cũn li m bo thun tin 96 V cp ng: i vi cỏc tuyn ng huyn ó cú d ỏn u t quy mụ quy hoch theo d ỏn c duyt giai on n 5; giai on n 2030 theo tiờu chun ng cp IV nỳi i vi cỏc tuyn ng mi m cha c u t giai on 2011 2015 (do a hỡnh phc tp, mc u t ln, ngun khú khn) quy hoch u t giai on n 2020 theo chun GTNT A - iai on 2021- 2030: cng húa % cỏc ng huyn v ng xó, % ng trc thuc thụn, xúm; gn vi vic xõy dng nụng thụn mi cú kt cu h tng giao thụng hin i d, Giao thụng ụ th Phỏt trin mng li giao thụng phi phự hp vi quy hoch xõy dng ụ th m bo qu t m bo cho giao thụng t t 18- 3% t xõy dng ụ th Nhng trc ph chớnh t quy mụ 4- ln xe tr lờn; nhng tuyn nhỏnh cú quy mụ ớt nht ln xe, h thng cụng trỡnh ph tr m bo hin i, m quan Dnh qu t hp lý xõy dng bói xe (giao thụng tnh) trờn mi khu ph , Cỏc bn, b i xe c nõng cp v quy hoch theo hng hin i, hp lý Mi huyn, thnh th cú ớt nht bn xe t ti thiu loi 5; u tiờn xõy dng cỏc bn xe khỏch cú quy mụ ln ti thnh ph in Biờn Ph v th xó Mng Lay (t loi 4) 3.1.3.2.nh hng phỏt trin ng thy ni a - Phỏt huy nng lc ti ng thy ni a vi mi thnh phn - i vi cỏc lung tuyn: M tuyn ti ng thy ni a t Qunh Nhai (Sn La) n th xó Mng Lay (tnh in Biờn) di km phc v nhu cu ti hng húa v hnh khỏch, c bit l du lch lũng h thy in Sn La v th xó Mng Lay u t ci to, khai thụng lung lch; 97 xõy dng ng b h thng cỏc phao tiờu, bin bỏo hiu theo quy nh nhm m bo giao thụng thun tin v an ton cho tu thuyn - i vi cỏc cng, bn thy ni a: u t xõy dng mi v nõng cp cỏc cng, bn thy ni a hin cú, nhm ỏp ng tt nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi ca tng vựng, tng s 06 cng, bn bao gm: cng i Cao, bn thuyn phc v du lch ti i Cao, chi Luụng, bn thuyn ti khu c khớ, cng Hui Sú, cng Pc Na 3.1.3.3 nh hng phỏt trin ng hng khụng Thc hin theo quy hoch quc gia ó c Th tng Chớnh ph, B trng b GTVT phờ duyt v tha thun vi a phng.Cng hng khụng in Biờn Ph l cng hng khụng ni a ch yu phc v cho hot ng bay ni vựng Quy mụ: cng hng khụng t cp C theo tiờu chun ICAO v sõn bay quõn s cp II, m bo phc v ban ngy cỏc loi mỏy bay ATR72/F70 hoc tng ng Cụng sut cng hnh khỏch nm v tn hng húa nm 3.2 Cỏc gii phỏp phỏt trin ngnh giao thụng ti tnh in Biờn 3.2.1 Cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng ti Nhu cu ti hng húa s ngy cng tng lờn theo s gia tng dõn s v s phỏt trin kinh t xó hi vy m vai trũ ca ngnh GTVT s ngy cng ln hn.gii phỏp a ỏp ng c nhu cu ngy cng gia tng l Vn ti hng húa Tn dng ti a li th v ti ng b, l phng thc ti ch lc ca tnh vic phc v chuyn hng húa xut nhp khu v tiờu dựng tnh, chuyn cỏc mt hng nguyờn, nhiờn liu phc v cho cỏc nhu cu sinh hot c bit l chuyn nguyờn liu cho cỏc khu, cm, im cụng nghip trờn a bn tnh Bờn cnh ú cm phỏt trin loi hỡnh cn ti 98 ng thy ni a, c bit l ti thy trờn vựng lũng h thy in Sn La i vo hot ng Trờn c s ú giai on ti in Biờn trung u t, phỏt trin mt s lung tuyn ti quan trng nh: Lung hng húa liờn tnh gia in Biờn v cỏc tnh c nc thụng qua QL12, QL 279, QL Lung hng thụng qua in Biờn theo tuyn QL6,QL 279 Lung hng húa ni tnh trờn cỏc tuyn ng: ng tnh 39, ng tnh , , , 43, 46, 47, 48 Phỏt trin v nõng cao cht lng i vi cỏc lung tuyn hin ó cú Vn ti hnh khỏch Hin ti vi 31 tuyn ti hnh khỏch liờn tnh, ni tnh bng ng b vi nhiu im n khỏc th hin thu hỳt, phỏt sinh i vi chuyn hnh khỏch l tng i a dng Trong giai on tip theo cỏc tuyn ti ny cn tip tc trỡ v phỏt trin nhm ỏp ng nhu cu i li ca hnh khỏch, ng thi cú th m mi cỏc tuyn ti n cỏc khu vc khỏc nu cú nhu cu trờn nguyờn tc: Dch v ti ny phi kinh doanh ti ỳng theo tuyn, ún tr khỏch ti bn, m bo tt cht lng phc v hnh khỏch quỏ trỡnh chuyn, cng nh ti bn Kiờn quyt khụng s dng v loi b cỏc xe quỏ hnh Nõng cao cht lng, tin nghi ca phng tin, tng cng cỏc chuyn ti hnh khỏch cht lng cao.T chc cỏc loi hỡnh dch v ti a dng ỏp ng ti a mi nhu cu ca khỏch hng Phỏt trin thờm cỏc tuyn ti ng di n cỏc tnh Trung, Nam nu cú nhu cu, ng thi phỏt trin thờm cỏc tuyn cú c ly ngn n cỏc tnh lõn cn phc v nhu cu i li ca ngi dõn Phỏt trin nhanh, mnh cỏc tuyn ti hnh khỏch ni tnh, cỏc tuyn liờn tnh cú c lý ngn, phỏt trin mnh loi hỡnh ti hnh khỏch liờn tnh s dng xe cht lng cao 99 Phỏt trin tuyn ti hnh khỏch trờn lũng h thy in Sn La nhm ỏp ng nhu cu i li cỏc a phng ven lũng h cng nh nhu cu du lch trờn vựng lũng h 3.2.2 Cỏc gii phỏp phỏt trin mng li giao thụng ti 3.2.2.1 Qun lớ nh nc v giao thụng ti Qun lý u t theo quy hoch v k hoch Cn c vo iu chnh quy hoch phỏt trin GTVT tnh in Biờn giai on 2011 2020 v nh hng n nm c UBND tnh phờ duyt cn xõy dng k hoch c th u t phỏt trin cỏc cụng trỡnh GTVT trờn a bn tnh Cn c vo quy hoch ny, cỏc huyn th xó thnh ph cn xõy dng quy hoch phỏt trin TVT trờn a bn huyn, thnh ph qun lý c th húa thnh cỏc k hoch u t phỏt trin KCHT TNT nm v hng nm cn phi huy ng mi tim nng thc hin cỏc mc tiờu Vic u t ci to nõng cp, xõy dng mi cỏc tuyn giao thụng v cỏc cụng trỡnh phc v ti trờn a bn tnh phi phự hp vi quy hoch c duyt v theo ỳng cỏc quy nh v qun lý u t v xõy dng hin hnh Xỏc nh v cm mc ch gii theo ỳng quy nh ca phỏp lut nhm qun lý bo v v ngn chn cỏc hnh vi ln chim, tỏi ln chim gõy khú khn cho cụng tỏc qun lý, ginh qu t m rng, nõng cp cỏc cụng trỡnh giao thụng gim thiu chi phớ n bự v mt lot cỏc cú liờn quan n gii phúng mt bng tin hnh xõy dng sau ny Vn u t S dng hiu qu cỏc ngun ngõn sỏch v h tr t trung ng, b ngnh v cỏc cụng trỡnh trng im, phỏt huy ni lc a phng cho cỏc cụng trỡnh a phng - u t cho quc l v ng hnh lang biờn gii, cng hng khụng 100 trung ng u t Trong ú khai thỏc cỏc ngun t ngun trỏi phiu Chớnh ph, ODA, hp tỏc nh nc v t nhõn - y mnh vic huy ng t vic khai thỏc qu t dc cỏc cụng trỡnh giao thụng, c bit l i vi cỏc tuyn ng quy hoch xõy dng mi Lp quy hoch chi tit cỏc khu ụ th dc cỏc tuyn ng quy hoch xõy dng mi to ngun di hn u t cụng trỡnh giao thụng - Thc hin xó hi húa huy ng cỏc ngun lc phỏt trin kt cu h tng - a dng húa cỏc hỡnh thc u t nh liờn doanh, liờn kt, BOT, BT Hp tỏc nh nc v t nhõn, du t xõy dng bn xe, bói xe, cỏc trung tõm o to, sỏt hch lỏi xe, trung tõm ng kim - Vn u t phng tin ti s cỏc doanh nghip v t nhõn t u t vỡ cỏc doanh nghip cú th t u t phng tin v mt phn bn bói thu li nhun Tnh cú chớnh sỏch thu hỳt doanh nghip kinh doanh ti cn cú u ói v u t phng tin, thu,c s h tng cn cú cỏc chớnh sỏch bo m li nhun cho doanh nghip thu cho phộp thu phớ hp lý, cú tr cp cú bin ng ln ca th trng thay i chớnh sỏch ca nh nc - Ngun u t trc tip nc ngoi FDI; thu hỳt ngun FDI bng cỏch to s tng trng n nh nn kinh t, cỏc lnh vc cho phộp u t FDI phi rừ rng a dng Chớnh sỏch nht quỏn, lõu di v m bo c quyn li nh u t Phng thc u t cú th liờn doanh liờn kt hoc di dng BOT, BT - Hng nm b trớ ngun thớch hp gii phúng hnh lang an ton giao thụng, lm qu t sch s gii quyt c : m bo trt t an ton giao thụng v m rng nang cp ng sau ny tn kộm.õy l gii phỏp trit tn gc nhm tng cng hiu qu s dng v hiu lc qun lý GTVT 101 m bo trt t an ton giao thụng thc hin mc tiờu gim t l s v v thit hi v ngi b TNGT, cn trin khai ng b nhiu gii phỏp t KCHT, t chc ti, o to, sỏt hch, tuyờn truyn, cu h, tng cng s qun lý nh nc Cn tip tc quỏn trit v thc hin quyt lit cỏc gii phỏp ca ngh quyt s 32/207/NQ- CP ngy 29/6/2007 ca chớnh ph v mt s gii phỏp cp bỏch nhm kim ch TNGT v ựn tc giao thụng Kiờn quyt khc phc nhng tn ti cụng tỏc qun lý nh nc v m bo trt t an ton giao thụng, t chc tt vic iu hnh, phi hp gia ban, ngnh cỏc hi on th, cỏc lc lng, cỏc a phng Kin ton t chc qun lý ATGT cỏc cp, nõng cao hiu qu cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut.Tip tc y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut, trt t ATGT trờn c chiu rng v chiu sõu Tp trung tuyờn truyn NQ32 ca Chớnh Ph, Lut giao thụng ng b, ng thy Tng cng cng cụng tỏc cng ch thi hnh phỏp lut v trt t ATGT D trự bin phỏp x lý mnh, kiờn quyt cỏc hnh vi vi phm phm phỏp lut trt t ATGT u t phỏt trin v nõng cao cht lng KCHT giao thụng, nõng cao tc khai thỏc ng thi vi cỏc bin phỏp gim thiu ri ro nh lp t h thng bỏo hiu y , phõn lung giao thụng hp lý R soỏt, xỏc nh tip tc x lý cỏc im en trờn cỏc tuyn ng ang khai thỏc; i vi cỏc tuyn xõy dng mi phi c thm nh v ATGT gn vi vic xõy dng cỏ nỳt giao thụng, cng dõn sinh v x lý im en trờn tuyn Chỳ trng v nõng cao cht lng o to, sỏt hch cp giy phộp lỏi xe ng kim k thut phng tin Tng cng cụng tỏc qun lý phng tin v 102 ngi iu khin phng tin Kiờn quyt khụng phng tin khụng iu kin k thut tham gia giao thụng X lý nghiờm ngi iu khin phng tin khụng cú giy phộp lỏi xe hoc cú nhng khụng hp l Bo m hnh lang an ton giao thụng theo quy nh, kiờn quyt d b cỏc ng u ni bt hp phỏp v hn ch m mi cỏc ng u ni trc tip vo quc l, ng tnh o to ngun nhõn lc Tp trung o to i ng cỏn b khoa hc, cụng ngh v cụng nhõn lnh ngh, ng b k c khõu thit k, qun lý giỏm sỏt d ỏn, thi cụng v qun lý v GTVT Mt khỏc tnh cn chỳ ý o to cỏc cỏn b cỏc doanh nghip cú nhiu ch doanh nghip cú nhiu ch doanh nghip lm n gii o to cỏc th bc cao, cú tay ngh vng, quan tõm chớnh sỏch nõng cao o to, tn dng ngun nhõn lc tnh tham gia vo xõy dng GTVT; ngun nhõn lc cú trỡnh chuyờn mụn gii, tay ngh cao i vi i ng cỏn b qun lý hin cú cn c b dng kin thc qun lý, nhng tng lai cng cn i ng cỏn b qun lý tr k cn Cn cú chớnh sỏch thu hỳt cỏn b tr v cụng tỏc ti in Biờn y mnh xó hi húa cụng tỏc o to ngh, u t cỏc trung tõm o to lỏi xe, tng cng u t trang thit b dy ngh cho cỏc trng cỏc trung tõm o to lỏi xe tnh Thc hin hin chng trỡnh o to v o to li nõng cao trỡnh , nng lc cho i ng cỏn b qun lý, cụng nhõn lnh ngh M rng cỏc hỡnh thc o to; ngn hn, di hn, o to nc v nc ngoi, o to nc kt hp vi o to nc ngoi, o to theo trng lp v t o to 103 Bo v mụi trng Lm tt cụng tỏc bo trỡ, thng xuyờn lm sch mt ng, sa cha kp thi h hng, hn ch o ng lm ng nc ng in, Tng cng cụng tỏc kim tra v bo dng: H thng kim tra o c s phỏt thi ca phng tin ti nhm xỏc nh tng cỏc phn gõy ụ nhim v yờu cu sa cha nhng phn khụng t tiờu chun l cỏch tip cn tiờu chun trờn ton th gii nhm gii quyt ụ nhim khụng khớ Thit k h thng giao thụng: Thit k h thng giao thụng nh thit k xõy dng ng vnh v ng trỏnh nhm gim lu lng phỏt thi khớ ụ nhim, ting n lờn khu vc dõn c S dng phng tin theo niờn hn quy nh v tht cht tiờu chun phỏt thi i vi phng tin TVT ng b hn ch khớ thi c hi phỏt Tng cng s dng phng tin chuyn hnh khỏch cụng cng Quy hoch ó xut cỏc phng ỏn nh phỏt trin giao thụng cụng cng cỏc ụ th Phỏt trin cụng nghip giao thụng ti Xõy dng, bo trỡ cỏc cụng trỡnh cu ng, bn bói cn khuyn khớch mnh dn ỏp dng cụng ngh tiờn tin cỏc lnh vc GTVT nhm nõng cao cht lng, h giỏ thnh ti, gim TNGT v ụ nhim mụi trng Cn nõng t l c gii húa cụng tỏc bo trỡ, m bo cht lng v tng cng thi gian s dng ca cỏc cụng trỡnh, gim chi phớ sa cha Tng bc hin i húa phng tin ti, ỏp dng cỏc cụng ngh v phng thc ti tiờn tin, c bit l ti a phng thc, logistic p dng cụng ngh thụng tin vo iu hnh qun lý 104 KT LUN in Biờn l mt tnh cú nhiu iu kin thun li phỏt trin kinh t - xó hi, nhiờn li l vựng t cha phỏt trin tng xng vi tim nng, cụng nghip hu nh khụng cú, sn xut nụng nghip cũn nh l, manh mỳn phc v nhu cu ti a phng l chớnh, ngnh dch v cũn chm phỏt trin, du lch phỏt trin cũn chm mc dự cú nhiu di tớch lch s v danh lam thng cnh phc v nhu cu tham quan ca du khỏch thp phng TVT l iu kin rt cn thit cho s phỏt trin ca tnh phc v cụng tỏc dõn sinh, nhiu tuyn quc l trờn a bn tnh in Biờn ó c u t xõy dng, ci to nõng cp nh: QL , QL6, QL 79, QL4H iu ny gúp phn quan trng vic phỏt trin kinh t - xó hi, xúa gim nghốo v m bo an ninh - quc phũng Cụng tỏc qun lý TVT ó c quan tõm, tng bc nõng cao cht lng phc v, ỏp ng nhu cu i li ca nhõn dõn, hn ch TN T Tuy nhiờn, hin nay, hin trng h thng TVT in Biờn cũn nhiu khú khn cn c thỏo g H thng TVT ng b t tnh, huyn, xó, thụn, bn nhỡn chung cũn nhiu khú khn, cht lng cha ỏp ng c yờu cu phỏt trin ca Tnh Nguyờn nhõn mt phn l ngun lc u t cho phỏt trin h tng giao thụng ca Tnh ch yu ph thuc vo trung ng, nhiờn nhng nm gn õy li b ct gim ó nh hng n k hoch phỏt trin TVT a phng ng thi, ngun kinh phớ tu, bo dng h thng giao thụng ng b rt hn ch nờn vic trỡ m bo giao thụng rt khú khn c bit hin nay, yờu cu phỏt trin, nõng cp h thng giao thụng, nht l h thng tnh l, ng n xó, bn, cũn rt ln tnh in Biờn cha cú kh nng t m bo ngun lc gii quyt Bờn cnh ú, h thng h tng ng hng khụng cha c u t 105 ng b Cng Hng khụng in Biờn mi ch ỏp ng vic tip nhn tu bay t ATR7 tr xung vi tn sut chuyn ngy, lm nh hng n k hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh, khai thỏc th mnh ca khu vc, vựng Tip ú, h tng giao thụng ng thy cha c u t nờn cha phỏt huy c th mnh v phỏt trin kinh t vựng kt cu h tng giao thụng c u t xõy dng theo hng phỏt trin ng b, tuõn th quy hoch c duyt, phỏt trin kinh t - xó hi, m bo quc phũng - an ninh trờn a bn Tnh, thỡ nht thit phi c u t kp thi t cỏc ngun kinh phớ hng nm m bo trỡ c mng li hot ng thụng sut phc v sn xut v i sng 106 TI LIU THAM KHO B giao thụng ti (2008), quy hoch phỏt trin ng cao tc Vit Nam n nm 2010, tm nhỡn n nm 2020 B giao thụng ti (2009), C s lớ lun t chc lónh th giao thụng ti B giao thụng ti (2013), iu chnh chin lc phỏt trin giao thụng ti Vit Nam n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030 B giao thụng ti, C s h tng giao thụng ti Vit Nam nm 2000, 1,2, NXB GTVT B giao thụng ti, Giao thụng ti Vit Nam 70 nm i trc m ng (1945- 2015), NXB giao thụng ti B giao thụng ti, Lch s giao thụng ti Vit Nam, NXB giao thụng ti B giao thụng ti, Ngnh giao thụng ti vi cuc khỏng chin chng M cu nc, NXB giao thụng ti B giao thụng ti, Niờn giỏm giao thụng ti Vit Nam 20132014, NXB giao thụng ti B giao thụng ti, T tng H Chớ Minh v Giao thụng ti, NXB giao thụng ti 10 Cụng ty c phn t v dch v chuyn phỏt nhanh H Ni EXPRESS (2015), Quy hoch ti hnh khỏch bng taxi, xe buýt v mng li tuyn ti hnh khỏch c nh ni tnh trờn a bn tnh in Biờn n nm 2025 nh hng n nm 2035 11 Cc thng kờ tnh in Biờn, Niờn Giỏm thng kờ 2009, 2010, 2011, 2014,2015, NXB Thng kờ 12 Th Minh c (2006), Giỏo trỡnh a lớ kinh t - xó hi Vit Nam (tp 1), NXB i hc S phm 107 13 Nguyn Th Dung (2015), a lớ giao thụng ti tnh Bc Giang, Lun Thc s khoa hc a lớ, Trng HSP H Ni 14 Nguyn Th Thu Hng (ch biờn) 2005, Nguyn Th Qunh Dng, a lý a phng tnh in Biờn, D ỏn Vit B 15 Nguyn Vit Thnh, Th Minh c (2000 ),Giỏo trỡnh a lớ kinh t - xó hi Vit Nam, NXB Giỏo dc 16 Lờ Thụng (ch biờn) Vit Nam 63 tnh (TP), NXB Giỏo dc 17 Lờ Thụng (2007), a lớ kinh t - xó hi Vit Nam, NXB i hc S phm H Ni 18 Lờ Thụng, Nguyn Quý Thao (ng ch biờn), Nguyn Minh Tu, Phớ Cụng Vit, Nguyn Th Sn, Lờ M Dung (2012), Vit Nam cỏc vựng kinh t v vựng kinh t trng im, NXB Giỏo dc 19 Lờ Thụng, Nguyn Th Minh Tu, a lớ dch v (tp , a lớ giao thụng ti), NXB i hc S phm H Ni 20 Nguyn Th Thỳy (2014), GTVT tnh Sn La hin trng v nh hng n nm 2020, Lun Thc s khoa hc a lớ, Trng HSP H Ni 21 Nguyn Xuõn Thy, Giao thụng ụ th - tm nhỡn chin lc v chớnh sỏch, NXB giao thụng ti 22 Nguyn Minh Tu, Nguyn Vit Thnh, Lờ Thụng, a lớ kinh t - xó hi i cng, NXB i hc S phm H Ni 23 UBND tnh in Biờn, S GTVT tnh in Biờn (2012), iu chnh quy hoch phỏt trin GTVT tnh in iờn giai on 2011 2020 v nh hng n nm 2030 24 UBND tnh in Biờn, S GTVT tnh in Biờn, ỏn quy hoch chi tit c s h tng giao thụng ng thy ni a tnh in iờn giai on n nm 2020 v nh hng n nm 2030 (nm 108 3, nm 2014) 25 Cỏc wedsite http://drvn.gov.vn http://sogtvt.dienbien.gov.vn http://gso.gov.vn 109 ... ca tỏc gi Bựi Nguyờn Nhc: Giao thụng ti Vit Nam bc vo th k XXI(1999), NXB Giao thụng ti, Trn Th Lan Hng v Nguyn Th Hng Mai vi tỏc phm a lớ giao thụng ti (2003), NXB Giao thụng ti Tng cc thng... S L LUN V THC TIN V A L GIAO THễNG VN TI 1.1 C s lớ lun 1.1.1 Khỏi nim 1.1.2 Vai trũ ca ngnh giao thụng ti 1.1.3 c im ca ngnh giao thụng ti 11 1.1.4... nhõn t nh hng n ngnh giao thụng ti 13 1.1.5 Cỏc tiờu ỏnh giỏ 17 1.2 C s thc tin 21 1.2.1 Tng quan v ngnh giao thụng ti Vit Nam 21 1.2.2 Vi nột v ngnh giao thụng ti tiu vựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa lí giao thông vận tải tỉnh điện biên , Địa lí giao thông vận tải tỉnh điện biên , Địa lí giao thông vận tải tỉnh điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay