Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh ninh bình từ năm 2006 đến năm 2015

122 68 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:33

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOT Xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (Build – Operate – Tranfer) BT Xây dựng – chuyển giao (Build – Tranfer) BTO Xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (Build – Tranfer– Operate) CNH Công nghiệp hóa CCN Cụm công nghiệp FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Grooss Domestic Procduct) HĐH Hiện đại hóa KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KH&CN Khoa học công nghệ ODA Hỗ trợ phát triển thức (Offical Development Assitance) R&D Nghiên cứu phát triển (Research and Development) TNCs Công ty xuyên quốc gia UBND Ủy ban nhân dân VA Giá trị tăng thêm VLXD Vật liệu xây dựng WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Nguồn tư liệu phương pháp nghiên cứu .8 Đóng góp luận văn Bố cục 10 NỘI DUNG 11 CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỈNH NINH BÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI Ở TỈNH NINH BÌNH TRƢỚC NĂM 2006 11 1.1 Khái quát chung tỉnh Ninh Bình 11 1.1.1 Lịch sử hình thành .11 1.1.2 Điều kiện thu hút FDI Ninh Bình 13 1.2 Hoạt động FDI Ninh Bình trƣớc năm 2006 28 1.2.1 Chủ trương, sách Đảng, Nhà nước địa phương thu hút FDI trước năm 2006 28 1.2.2 Khái quát hoạt động FDI địa bàn tỉnh Ninh Bình trước năm 2006 .34 Tiểu kết chương .37 CHƢƠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI Ở TỈNH NINH BÌNH TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015 38 2.1 Chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc tỉnh Ninh Bình thu hút FDI 38 2.1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước thu hút FDI thời kỳ toàn cầu hóa hội nhập quốc tế .38 2.1.2 Chủ trương, sách tỉnh Ninh Bình thu hút FDI 41 2.2 Thực trạng đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 51 2.2.1 Quá trình thu hút vốn dự án Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 .51 2.2.2 Quá trình thực vốn FDI Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 61 Tiểu kết chương .69 CHƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TỚI KINH TẾ - XÃ HỘI NINH BÌNH TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015 70 3.1 Tác động đầu tƣ trực tiếp nƣớc đến kinh tế Ninh Bình 70 3.1.1 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .70 3.1.2 Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế 73 3.1.3 Góp phần chuyển giao công nghệ .77 3.1.4 Thúc đẩy xuất nhập mở rộng thị trường 79 3.2 Tác động FDI tới vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục 80 3.2.1 Giải việc làm phát triển nguồn nhân lực 80 3.2.2 Tăng thu nhập cho người lao động .82 3.2.3 Góp phần giải vấn đề xã hội khác 83 3.3 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế việc thu hút FDI Ninh Bình .88 3.3.1 Hạn chế .88 3.3.2 Nguyên nhân hạn chế 89 3.4 Một số chủ trƣơng giải pháp thu hút FDI tỉnh Ninh Bình 90 3.4.1 Cân đối ngân sách đầu tư 90 3.4.2 Hạ thấp chi phí đầu tư 92 3.4.4 Ban hành sách hỗ trợ đầu tư .95 3.4.6 Duy trì ổn định trị an ninh xã hội 98 Tiểu kết chương .99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 16 Bảng 1.2 So sánh tốc độ tăng trưởng VA(GDP) 20 Bảng 1.3 Tăng trưởng VA(GDP) giai đoạn 2006 – 2010 năm 2013 21 Bảng 1.4 Cơ cấu lao động làm việc theo khu vực kinh tế 22 Bảng 2.1 Số lượng dự án vốn đầu tư trực tiếp nước 52 Bảng 2.2 Cơ cấu theo ngành dự án FDI Ninh Bình 56 Bảng 2.3 Tình hình triển khai dự án FDI Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 62 Bảng 2.4 Thu ngân sách nhà nước 64 Bảng 2.5 Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước theo giá so sánh năm 2010 67 Bảng 3.1 Tổng sản phẩm địa bàn theo giá thực tế phân theo loại hình kinh tế 70 Bảng 3.2 Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phân theo loại hình kinh tế 72 Bảng 3.3 Cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế 74 Bảng 3.4 Lao động làm việc ngành kinh tế phân theo loại hình kinh tế 81 Bảng 3.5 Tổng sản phẩm địa bàn bình quân đầu người 83 Bảng 3.6 Tỷ lệ nghèo chung 84 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy mô vốn trung bình dự án tỉnh Ninh Bình 55 Hình 2.2 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo loại hình kinh tế 66 Hình 3.1 Cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế 76 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đầu tư trực tiếp nước (tiếng Anh: Foreign Direct Investment, viết tắt FDI) đời, vận động phát triển trở thành thành phần kinh tế kinh tế quốc dân nhiều nước Trong nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng Nhà nước ta đề chủ trương, giải pháp đắn tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải công ăn việc làm, tăng cường an sinh xã hội Trong hệ thống chủ trương, giải pháp đồng đó, sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, huy động nguồn lực nước để phát triển kinh tế, mà vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) nguồn vốn quan trọng góp phần vào thành công công đổi chế quản lý kinh tế Trước xu hội nhập kinh tế toàn cầu, kinh tế quốc tế ngày phức tạp mang tính cạnh tranh cao, đòi hỏi quốc gia, địa phương phải có chiến lược thu hút vốn đầu tư nước Ở nước ta nay, đầu tư trực tiếp nước có vai trò quan trọng thể đóng góp bổ sung nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Chính mà Nghị Quyết đại hội Đảng toàn quốc luôn xác định rõ sách thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam: Nghị đại hội IX (2001) nêu rõ: Đầu tư trực tiếp nước phận thiếu sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam Việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước xem “chìa khóa vàng” góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đại hội X (2006) tiếp tục khẳng định: “Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước phận quan trọng kinh tế Việt Nam đối xử bình đẳng Doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh” “thu hút mạnh nguồn lực nhà đầu tư nước vào ngành, lĩnh vực” Đại hội XI nhấn mạnh: “Thu hút đầu tư nước có công nghệ đại, thân thiện môi trường tăng cường liên hệ với doanh nghiệp nước Và “khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước phát triển theo quy hoạch” Đây định hướng Đảng Nhà nước ta đầu tư trực tiếp nước để hướng tới thực mục tiêu kinh tế - xã hội đề Trên tinh thần ấy, nhận thức tiềm tư kinh tế nhạy bén, Ninh Bình sớm xây dựng định hướng chiến lược phát triển khẳng định thu hút vốn đầu tư, coi vốn đầu tư trực tiếp nước giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội Ninh Bình tỉnh tách lập từ năm 1992,là tỉnh thuộc vùng đồng Bắc Bộ, nằm gần khu tam giác trọng điểm phía Bắc: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh Với vị trí, vai trò “Cố đô Hoa Lư lịch sử”, việc nghiên cứu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Ninh Bình giúp thấy đóng góp nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội Ninh Bình nói riêng nước nói chung Qua mong muốn tìm hiểu thêm lịch sử địa phương, góp phần bổ sung số giải pháp để trì, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển, đóng góp nhiều vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Chính lý mà chọn vấn đề “Đầu tư trực tiếp nước tỉnh Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015” làm đề tài luận văn thạc sỹ Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đầu tư trực tiếp nước bối cảnh vấn đề mang tính thời sự, có tính cấp thiết, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế toàn cầu Chính vậy, có nhiều công trình nghiên cứu tổ chức, cá nhân đề cập đến vấn đề dựa sở xác định mục đích định khác nhau: Trong “Tìm hiểu đầu tư nước Việt Nam”[57], NXB Chính trị quốc gia, tháng năm 2004 Lê Minh Toàn chủ biên cung cấp cho người đọc khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thức đầu tư đặc tính Ở đó, tác giả khái quát cụ thể ưu đãi quyền lợi dành cho nhà đầu tư nước phủ Đề tài “Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Vị trí vai trò kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”[31]do GS.TSKH Nguyễn Bích Đạt làm chủ nhiệm Đây đề tài nghiên cứu thuộc công trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX01 Từ tổng kết, đánh giá thực tiễn Việt Nam làm rõ thêm chất, vị trí, vai trò khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước mối quan hệ với thành phần kinh tế khác kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đưa kiến nghị sách, giải pháp nhằm phát huy vị trí, vai trò khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Đây nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho luận văn vấn đề lý luận chung Khi nghiên cứu tác động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam có nhiều tác giả cho đời công trình nghiên cứu có giá trị: Năm 2005, Thạc sỹ Nguyễn Văn Tuấn viết “Đầu tư trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam”[59] NXB Tư pháp phát hành Tác phẩm nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước kinh tế Việt Nam Luận văn Thạc sỹ Địa lý (2008) “Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) tác động đến kinh tế Việt Nam”[56] tác giả Nguyễn Thị Hồng Thuyên, ĐH sư phạm Hà Nội Trong công trình này, việc đưa lý luận chung, tác giả phân tích yếu tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, đánh giá trạng thu hút sử dụng nguồn vốn Việt Nam Trên sở ấy, tác giả bước đầu đánh giá tác động tích cực, tiêu cực nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước kinh tế Việt Nam Qua đó, kiến nghị số giải pháp để thu hút giải ngân có hiệu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước Đây nguồn tư liệu cung cấp sở lý luận cho luận văn nghiên cứu lịch sử tác động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước phát triển Ninh Bình Ngoài ra, vấn đề lý luận luận văn tìm hiểu “Luật đầu tư nước Việt Nam” [38]do NXB Lao động xã hội phát hành tháng năm 2006, Giáo trình Luật đầu tư trường Đại học Luật Hà Nội bổ sung tái năm 2008 Trong “Cơ chế cụ thể khuyến khích đầu tư nước nước ngoài”[32] Đặng Văn Được – Ngô Quỳnh Hoa, NXB Tư pháp, năm 2008 đề cập cụ thể đến quyền lợi nghĩa vụ nhà đầu tư nước Việt Nam Bên cạnh đó, tác giả luận văn tham khảo thêm nguồn tài liệu báo, tạp chí, luận văn khác: Bài viết “Mấy vấn đề suy nghĩ vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam”[54] tác giả Đỗ Mai Thành đăng Tạp chí cộng sản, 2010, số 814, tr 57 – 61 Tác giả Lê Hải Vân với công trình “Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam năm 2009 triển vọng 2010”[80] đăng Tạp chí cộng sản, 2010, số 808, tr 70 -73 Đây sở quan trọng để lý giải biến động đầu tư Việt Nam nói chung Ninh Bình nói riêng Tìm hiểu nguồn vốn đầu tư trực tiếp Ninh Bình thời gian qua không nhiều có vài công trình nghiên cứu nhiều góc độ lĩnh vực khác nhau: Luận văn Thạc sỹ kinh tế: “ Các giải pháp tài nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Ninh Bình” [53] năm 2012 tác giả Lê Hùng Sơn Trong công trình này, tác giả việc đưa lý luận chung đầu tư trực tiếp nước trình bày thực trạng thu hút đầu tư nước Ninh Bình nguyên nhân dẫn đến thực trạng từ năm 2002 đến 2012 Từ đưa giải pháp tài nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Ninh Bình Tuy công trình chưa đưa giải pháp mang tính toàn diện, đồng tất lĩnh vực mà đề cập đến giải pháp tài Năm 2014, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cơ quan tư vấn Viện nghiên cứu chiến lược sách công nghiệp cho ban hành “Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2030”[75] Trong khái quát trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình để giúp người đọc có nhìn tổng quan Trên sở đó, sâu phân tích yếu tố ảnh hướng đến phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn quy hoạch đề quy hoạch phát triển công nghiệp Ninh Bình giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Trong công trình này, vấn đề đầu tư trực tiếp nước đề 14 Cục đầu tư nước ngoài, (2014), Thu hút ĐTNN sau năm nhập WTO vấn đề đặt 15 Cục thống kê Ninh Bình, (2007), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2006, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Cục thống kê Ninh Bình, (2008), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2007, NXB Thống kê, Hà Nội 17 Cục thống kê Ninh Bình, (2009), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2008, NXB Thống kê, Hà Nội 18 Cục thống kê Ninh Bình, (2011), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2010, NXB Thống kê, Hà Nội 19 Cục thống kê Ninh Bình, (2012), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2011, NXB Thống kê, Hà Nội 20 Cục thống kê Ninh Bình, (2013), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2012, NXB Thống kê, Hà Nội 21 Cục thống kê Ninh Bình, (2014), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2013, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Cục thống kê Ninh Bình, (2015), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2014, NXB Thống kê, Hà Nội 23 Cục thống kê Ninh Bình, (2016), Niên giám thống kê Ninh Bình năm 2015, NXB Thống kê, Hà Nội 24 Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, (2012), Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình sau 20 năm đổi phát triển 25 Đài phát truyền hình Ninh Bình, (2015), Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2014 26 Đảng tỉnh Ninh Bình, (2010), Lịch sử Đảng tỉnh Ninh Bình(1930 – 2000), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 27 Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng cộng sản Việt Nam, (2006), Văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI), NXB Chính trị quốc gia 31 Nguyễn Bích Đạt, (2005), Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Vị trí vai trò kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đề tài khoa học cấp nhà nước KX 01 32 Đặng Văn Được - Ngô Quỳnh Hoa, (2008), Cơ chế cụ thể khuyến khích đầu tư nước nước ngoài, NXB Tư pháp 33 Bùi Thị Hồng Gấm, (2014), Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ kinh tế, ĐH kinh tế ĐHQG Hà Nội 34 Ngô Đình Giao, (1996), Suy nghĩ CNH, HĐH nước ta, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Nguyễn Hằng, (2014), Tỉnh Ninh Bình: Chặng đường 10 năm xây dựng phát triển KCN, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, ngày 13/5/2014 36 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2015), Nghị việc ban hành chế, sách thu hút đầu tư khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố Ninh Bình 37 Bùi Thị Lan Hương, (2012), Các giải pháp tài thúc đẩy phát triển giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ kinh tế, ĐH Kinh doanh công nghệ Hà Nội 104 38 Luật đầu tư nước Việt Nam, (2006), NXB Lao động 39 Luật đầu tư, (2008), Đại học Luật Hà Nội 40 Nghị định số 108 (2006), Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 41 Nghị Đại hội Đảng tỉnh Ninh Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2005-2010 42 Nghị Đại hội Đảng tỉnh Ninh Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 43 Nguyễn Quốc Luật, (2008), Đầu tư trực tiếp nươc (FDI)tại Việt Nam, Nghiên cứu châu Âu 44 Nguyễn Tử Mẫn, (2001), Ninh Bình toàn tỉnh địa chí khảo biên,Nguyễn Mạnh Duân dịch, NXB Chính trị quốc gia 45 Duy Minh, Xuất khu vực DFI tăng: Những vấn đề đáng lưu tâm, Báo công thương ngày 30/10/2014 46 Phùng Xuân Nhạ, (2007), Các hình thức đầu tư trực tiếp nước Việt Nam sách thực tiễn, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 47 Phùng Xuân Nhạ, (2013), Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam: Lý luận thực tiễn, NXB ĐHQG Hà Nội 48 Phùng Xuân Nhạ, (2008), Nhìn lại vai trò đầu tư trực tiếp nước bối cảnh Việt Nam, ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội 49 Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình, (2013), Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Ninh Bình 50 Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình, Danh mục số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Ninh Bình 51 Sở Kế hoạch đầu tư Ninh Bình, (2015), Tổng hợp dự án đầu tư nước KCN tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2015 105 52 Hồng Sơn, (2010), Vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam: Cơ hội hiệu quả, Việt báo số ngày 25/5/2010 53 Lê Hùng Sơn, (2012), Các giải pháp tài nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ kinh tế, ĐH kinh doanh công nghệ Hà Nội 54 Đỗ Mai Thành, (2010), Mấy vấn đề suy nghĩ vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam, Tạp chí cộng sản, số 814, tr 57 – 61 55 Phạm Thanh Thảo, (2015), Thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam tình hình mới, Tạp chí tài chính, số ngày 16/6/2015 56 Nguyễn Thị Hồng Thuyên, (2008), Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) tác động đến kinh tế Việt Nam, Đh sư phạm Hà Nội 57 Lê Minh Toàn, (2004), Tìm hiểu đầu tư nước Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 58 Tổng cục Thống kê, (2015), Đầu tư trực tiếp nước cấp giấy phép thời kỳ 1988 – 2015 59 Nguyễn Văn Tuấn, (2005), Đầu tư trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam, NXB Tư pháp 60 Trương Đình Tưởng, (2004), Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình, NXB Thế giới 61 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2012), Báo cáo tỉnh hình thực uật doanh nghiệp 62 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2012), Báo cáo tình hình thực hoạt động đối ngoại năm 2012 dự kiến công tác đối ngoại năm 2013 63 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2015), Báo cáo đánh giá giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư tháng đầu năm 2015 106 64 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2014), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 65 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2015), Báo cáo kết hoạt động đối ngoại năm 2015 dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016 66 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 67 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2012), Báo cáo tổng két 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Ninh Bình 68 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2006), Ban hành quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp, khu du lịch địa bàn tỉnh Ninh Bình 69 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2006), Ban hành sách khuyến khích xuất địa bàn tỉnh Ninh Nình 70 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2012), Báo cáo đánh giá tình hình thu hút đầu tư giai đoạn 2006 – 2011, phương án triển khai thời gian tới 71 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2007), Chương trình hành động UBND tỉnh Ninh Bình phát triển kinh tế nhanh, bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới( WTO) 72 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2015), Danh mục ngành nghề thu húy, hạn chế thu hút không thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Ninh Bình 73 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2015), Danh mục dự án ưu tiên thu hút kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Ninh Bình 74 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2012), Quy định sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Ninh Bình 107 75 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2013), Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 76 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2012), Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 – 2020 77 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2012), Tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Ninh Bình 78 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2013), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 79 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, (2015), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 80 Lê Hải Vân, (2010), Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam năm 2009 triển vọng 2010, Tạp chí cộng sản, số 808, tr 70 – 73 81 Trường Đại học Kinh tế quốc dân, (2008), FDI thời WTO, Hà Nội 82 Các trang web mạng Internet: Báo Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn Ban quản lý khu công nghiệp Ninh Bình: http://izaninhbinh.gov.vn/ Cổng thông tin điệm tử Ninh Bình: http://www.ninhbinh.gov.vn Bộ Kế hoạch đầu tư: http://www.mpi.gov.vn/ Khu công nghiệp Việt Nam: http://www.khucongnghiep.com.vn/ Cục thống kê tỉnh Ninh Bình: http://thongkeninhbinh.gov.vn/ 108 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản đồ hành tỉnh Ninh Bình (Nguồn: http://baoninhbinh.org.vn) 109 Phụ lục 2: Tổng hợp dự án đầu tư nước KCN Ninh Bình tính đến năm 2015 Stt Nƣớc đăng ký Tổng vốn ĐT Tên dự án (tỷ lệ góp vốn) KCN Gián Khẩu 216.185.200 Đài May xuất Đài Loan Loan (100%) Nhà máy sản xuất ứng dụng nhũ tương Pháp (53%) + nhựa đường BACH'CHAMBARD Việt Nam (47%) Nhà máy sản xuất, gia công linh kiện, phụ Hàn kiện điện thoại di động YG VINA Quốc(100%) Nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc Tech Textile (nhà máy may Việt-Ý cũ) Ý (100%) Trung (USD) (30%) 5.500.000 2.500.000 1.000.000 Quốc (63%)+ Canada LUXFASHION 8.500.000 + Việt 193.190.655 Nam (7%) Công ty TNHH SANICO Việt Nam Công ty TNHH SIL Hàn Quốc(100%) RANG Hàn Quốc ELETRONNICS Việt Nam (100%) 110 1.520.000 1.520.000 Công ty TNHH Forbes Electronics; Công ty Cổ phần kỹ thuật dịch vụ Thành Công Hàn (51%)+ Việt 454.545 Nam (49%) Hàn Công ty TNHH Royal Products Quốc Quốc (100%) KCN Khánh Phú 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.000.000 314.343.682 Nhà máy may xuất Nien Hsing Ninh Đài Bình Loan (100%) Hàn Nhà máy sản xuất găng tay 3.000.000 Quốc(100%) Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị ôtô Hàn Ninh Bình 37.000.000 Quốc(100%) Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Trung thiết bị quang học công nghệ cao Quốc (100%) Nhà máy sản xuất loại đinh, ốc vít Đài tán sắt, đồng, thép không rỉ sản xuất phôi kim loại Loan (100%) Nhà máy sơ chế nguyên liệu kim loại Đài Loan (100%) Nhà máy sản xuất vật liệu từ Đông Dương 29.823.682 15.150.000 10.000.000 15.000.000 Trung Quốc (32,5%) +Việt 6.100.000 Nam (67,5%) Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao Nhật (100%) Nhà máy may áo cưới thời trang chuyên Đài nghiệp (100%) 111 Bản Loan 184.400.000 4.000.000 19 Nhà máy gia công sản phẩm may mặc Singapore LEVI Việt Nam 9870000 (100%) KCN Tam Điệp 20 21 22 23 24 25 84.784.065 Nhà máy sản xuất, gia công sản phẩm Đài may mặc thể thao Loan (100%) Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất Hồng Kông (100%) Nhà máy sản xuất, gia công giày dép, vật Hồng tư, nguyên phụ liệu giày dép xuất (100%) Nhà máy cán thép chất lượng cao Tam Nhật Điệp Kông Bản (100%) Nhà máy sản xuất loại phân bón hỗn Trung hợp (NPK) hữu vô Quốc (100%) Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất Trung Quốc (100%) KCN Phúc Sơn 26 6.500.000 24.510.000 14.000.000 33.600.000 2.174.065 4000000 59.000.000 Nhà máy sản xuất camera mô đun linh Hàn kiện điện tử (100%) Quốc 59.000.000 (Nguồn: Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình) 112 Phụ lục 3: Tổng hợp dự án đầu tư nước Ninh Bình KCN tính đến năm 2015 ST Tên dự án Hình thức đầu tư tư (USD) T Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia Đài Loan cầm thủy sản Tổng số vốn đầu (100%) 2.240.000 Xây dựng nâng cấp nhà máy xi Đài Loan măng Hệ Dưỡng lên công suất 3,6 (100%) 360.000.000 triệu tấn/ năm Nhà máy may/ Công ty TNHH PAN Hàn Quốc LOF VINA (100%) 2.000.000 Dự án sản xuất gia công kinh Anh doanh xuất hàng may mặc, sản (100%) 5.000.000 phẩm đan móc thêu ren Nhà máy in vải HEUNG BO – Ninh Hàn Quốc(100%) 300.000 Bình Sản xuất quần áo, trang phục Hàn Quốc phụ kiện cho trang phục đáp ứng nhu (100%) 300.000 cầu nội địa xuất Xây dựng trung tâm thương mại Big Nhật Bản(100%) 16.101.000 C Ninh Bình Cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria Hàn Quốc(100%) Dựa án xây dựng nhà máy sản xuất đồ Hồng Kông(100%) 2.500.000 chơi, đồ dùng sinh hoạt cho trẻ em 113 500.000 10 Xây dựng đài hóa thân HOÀN VŨ Liên doanh(Đức VIỆT – ĐỨC 61,5% – 7.800.000 Việt 38,5%) 11 Siêu thị Big C Ninh Bình Pháp(100%) 12 Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ Đài Loan(100%) 5.000.000 4.950.000 đất sét làm nguyên liệu xi măng 13 Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ Đài Loan(100%) 11.200.000 đá vôi làm nguyên liệu xi măng 14 Dự án công ty TNHH NIPPON ZOKI Nhật Bản(100%) 6.000.000 Việt Nam 15 Nhà máy sản xuất gia công giày dép Đài Loan(100%) 30.000.000 xuất 16 Nhà máy may YNS VINA Hàn Quốc(100%) 17 Nhà máy sản xuất gia công giày dép Đài Loan(100%) 700.000 53.045.000 xuất Ninh Bình 18 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản Anh xuất, gia công hàng may mặc xuất (100%) 8.000.000 LONDON FIELD 19 Dự án Lotte Cinema Big C Ninh Bình Hàn Quốc(100%) 2.000.000 20 Dự án đầu tư sở sản xuất hàng may Anh(100%) 400.000 mặc xuất (Nguồn: Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình) 114 Phụ lục 4: Một số hình ảnh hoạt động doanh nghiệp FDI Ninh Bình Giao dịch mô hình “một cửa” Sở Kế hoạch Đầu tư (Nguồn: http://ninhbinhinvest.vn) Công nhân nhà máy xi măng Hệ Dưỡng (Nguồn: http://en.baoninhbinh.org.vn) 115 Trung tâm siêu thị Big C Ninh Bình (Nguồn: http://baoninhbinh.org.vn) Công ty nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất Ninh Bình (Nguồn: http://baoninhbinh.org.vn) 116 Các Đại biểu tỉnh nhà đầu tư gắn biển Nhà máy sản xuất, gia công giày, dép xuất Công ty TNHH Giày Athena (Nguồn: http://baoninhbinh.org.vn) Lễ khởi công xây dựng nhà máy luyện cán thép chất lượng cao KCN Khánh Phú (Nguồn: http://tapchicongsan.org.vn) 117 ... Bình trước năm 2006 Chương 2: Hoạt động đầu tư trực tiếp nước tỉnh Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 Chương 3: Tác động đầu tư trực tiếp nước tới kinh tế - xã hội Ninh Bình từ năm 2006 đến năm. .. diện, hệ thống vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 Do vậy, việc thực đề tài luận văn Đầu tư trực tiếp nước tỉnh Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 giúp phát huy... thành tựu đầu tư trực tiếp nước Ninh Bình, từ nêu tác động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước phát triển kinh tế xã hội địa phương Tìm hiểu đầu tư trực tiếp nước Ninh Bình từ năm 2006 đến năm 2015 đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh ninh bình từ năm 2006 đến năm 2015 , Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh ninh bình từ năm 2006 đến năm 2015 , Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh ninh bình từ năm 2006 đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay