Đánh giá chất lượng môi trường đất huyện hải lăng tỉnh quảng trị phục vụ quản lí đất đai theo hướng phát triển bền vững

134 95 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN QUANG THÁI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LUẬN VĂN THẠC SĨ: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN QUANG THÁI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên Mã số: 60.44.02.17 LUẬN VĂN THẠC SĨ: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC ÁNH HÀ NỘI, NĂM 2017 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Quang Thái - ii - LỜI CẢM ƠN Học viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn TS Nguyễn Ngọc Ánh tận tình hướng dẫn động viên trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Học viên chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Địa Lí, toàn thể thầy cô giáo khoa Địa Lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi trình học viên học tập hoàn thành luận văn Học viên trân trọng cảm ơn ghi nhận hỗ trợ nhiệt tình Khoa Môi Trường – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Trị, Sở Khoa học công nghệ Quảng Trị Nhờ giúp đỡ mà học viên có hệ thống sở liệu đáng tin cậy để tiến hành tính toán, phân tích, đánh giá luận văn Cuối cùng, học viên xin chân thành cảm ơn đến quan, nhà khoa học, gia đình bạn bè động viên ủng hộ học viên nhiều trình hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Quang Thái - iii - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .VII DANH MỤC BẢNG VIII DANH MỤC HÌNH X MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.2 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU: 3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: CÁC QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 QUAN ĐIỂM NGHIÊN CỨU 4.1.1 Quan điểm tổng hợp lãnh thổ .3 4.1.2 Quan điểm hệ thống 4.1.3 Quan điểm nguồn gốc phát sinh đất .4 4.1.4 Quan điểm phát triển bền vững 4.1.5 Quan điểm lịch sử 4.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.2.1 Phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp tài liệu .5 4.2.2 Phương pháp đồ hệ thống thông tin địa lí (GIS) - iv - 4.2.3 Phương pháp khảo sát thực địa 4.2.4 Phương pháp sử dụng số TSQI đánh giá CLMT đất 4.2.5 Phương pháp chuyên gia CƠ SỞ DỮ LIỆU 5.1 HỆ THỐNG CÁC BẢN ĐỒ VÀ DỮ LIỆU SỐ 5.2 HỆ THỐNG TÀI LIỆU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .8 6.1 Ý NGHĨA KHOA HỌC 6.2 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CẤU TRÚC VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN 7.1 CẤU TRÚC LUẬN VĂN 7.2 QUY TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN PHẦN NỘI DUNG 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1.1 Trên giới 10 1.1.2 Ở Việt Nam 14 1.1.3 Ở tỉnh Quảng Trị 16 1.2 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT 18 1.2.1 Khái quát đất, đất đai .18 1.2.2 Khái quát môi trường đất .23 1.3 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 30 1.3.1 KHÁI NIỆM 30 1.3.2 NGUYÊN TẮC QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI 30 1.4 KHÁI QUÁT BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 31 -v- CHƯƠNG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 38 2.1 TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU: 38 2.1.1 Vị trí địa lí điều kện tự nhiên huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 38 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 46 2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT THEO CHỈ SỐ TSQI VÀ NỘI SUY KHÔNG GIAN 57 2.2.1 Công thức số chất lượng môi trường tổng cộng (TEQI) 57 2.2.2 Chỉ số chất lượng môi trường đất tổng cộng (TSQI) 58 2.2.3 Tính toán số CLMT đất cho huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị 67 2.2.4 Phương pháp nội suy không gian (IDW) ArcGis 71 2.3 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 73 2.3.1 Quy định chung thành lập đồ 73 2.3.2 Quy trình thành lập đồ môi trường đất huyện Hải Lăng 74 2.3.3 Xây dựng đồ mạng lưới điểm thu mẫu đất huyện Hải Lăng .76 2.3.4 Xây dựng đồ chất lượng môi trường đất huyện Hải Lăng 79 CHƯƠNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CLMT ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG .83 3.1 ĐÁNH GIÁ CLMT ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 83 3.2.1 Đánh giá CLMT đất huyện Hải Lăng 83 3.2.2 CLMT đất nông nghiệp phân theo đơn vị hành .86 3.2.3 CLMT đất nông nghiệp phân theo loại hình sử dụng đất 94 3.2 PHÂN TÍCH NGUỒN GÂY Ô NHIỄM CHÍNH CHO MÔI TRƯỜNG ĐẤT97 3.2.4 Nguồn phát thải từ sinh hoạt người dân 97 3.2.5 Nguồn phát thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp .99 3.2.6 Nguồn phát thải từ sở công nghiêp – tiểu thủ công nghiệp 100 3.2.7 Nguồn phát thải từ hoạt động dịch vụ .100 - vi - 3.3 GIẢI PHÁP SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ 101 3.3.1 Công tác quản lí bảo vệ môi trường 101 3.3.2 Đề xuất giải pháp khai thác bền vững tài nguyên đất huyện hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 103 3.3.3 Sử dụng đồ CLMT đất quản lí bảo vệ tài nguyên đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo hướng bền vững 107 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC .115 PHỤ LỤC HỆ THỐNG ĐIỂM THU MẪU ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 115 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẤT 116 PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU, TRỌNG SỐ, CHỈ SỐ TSQI VÀ CLMT ĐẤT CỦA HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 117 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH THU THẬP MẪU ĐẤT TẠI MỘT SỐ ĐIỂM 122 - vii - CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ACE Anion Exchange Capacity – khả trao đổi Anion BĐ Bản đồ BĐMT Bản đồ môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BXL Bãi xử lí CCN Cụm công nghiệp CEC Cation Exchange Capacity – khả trao đổi Cation CHC (OM) Chất hữu CLMT Chất lượng môi trường GIS Geographic Information Systems – Hệ thống thông tin địa lí HTSD Hiện trạng sử dụng đất IDW KT - XH Inverse Distance Weight – Nội suy khoảng cách có trọng số Kinh tế - xã hội KDC Khu dân cư NXB Nhà xuất QH&TKNN Quy hoạch thiết kế nông nghiêp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TEQI Total Environment Quality Index – Chỉ số chất lượng môi trường tổng cộng TP, TX, TT Thành phố, thị xã, thị trấn TSQI Total Soil Quality Index – Chỉ số chất lượng đất tổng cộng UBTWMTTQ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc - viii - DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ngưỡng hàm lượng kim loại nặng đất số quốc gia (đơn vị ppm) 11 Bảng 1.2 Thang đánh giá FAO đất cho đối tượng trồng 12 Bảng 2.1 Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh huyện Hải Lăng toàn tỉnh Quảng Trị 47 Bảng 2.2 Bảng diện tích, sản lượng lương thực sản lượng bình quân đầu người huyện Hải Lăng, giai đoạn 2010 – 2015 48 Bảng 2.3 Diện tích, sản lượng suất lúa huyện Hải Lăng 49 Bảng 2.4 Bảng diện tích sản lượng số trồng địa bàn huyện Hải Lăng 50 Bảng 2.5 Diện tích nuôi trồng sản lượng thủy sản huyện Hải Lăng, giai đoạn 2010 – 2015 51 Bảng 2.6 Dân số trung bình huyện Hải Lăng, giai đoạn 2010 – 2015 55 Bảng 2.7 Dân số trung bình phân theo thành thị nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 55 Bảng 2.8 Bảng chuyển đổi thang đánh giá đất sang thang đánh giá CLMT đất với nhóm hàm lượng kim loại nặng 59 Bảng 2.9 Bảng chuyển đổi thang đánh giá đất sang thang đánh giá chất lượng môi trường đất nhóm hàm lượng tổng số 60 Bảng 2.10.Bảng chuyển đổi thang đánh gí đất sang thang đánh giá chất lượng môi trường đất hàm lượng muối 60 Bảng 2.11.TCVN số kim loại nặng đất 62 Bảng 2.12.Thang đánh giá chất lượng môi trường đất theo số TSQI 66 Bảng 2.13.Phân cấp đánh giá CLMT đất Hải Lăng, Quảng Trị ứng với n = 68 Bảng 2.14.Các thông số, thang đánh giá trọng số tạm thời thông số 68 Bảng 2.15.Các giá trị quan trắc mẫu đất Đ-I2 69 Bảng 2.16.Kết tính toán điểm mẫu ĐI2 71 - 108 - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận - Luận văn khái quát số đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Bên cạnh lợi vị trí phát triển công nghiệp hay dịch vụ nhằm giảm áp lực cho nông nghiệp nói chung đất nông nghiệp nói riêng, điều kiện tự nhiên Hải Lăng bất lợi cho việc chống suy thoái đất - Hải Lăng, có 14 loại đất tương ứng thuộc nhóm đất: đất cát, đất cát biển cồn cát (C, Cb, Cv); đất phù sa (P, Pb, Pg, Py); đất lầy đất than bùn (J, T); đất đỏ vàng (Fs, Fp, Fl) ; đất thung lũng sản phẩm dốc tụ (D); đất xói mòn trơ sỏi đá (E) - Trong luận văn, học viên kế thừa phương pháp đánh giá CLMT đất số CLMT đất tổng cộng (TSQI) cho với tiêu 18 mẫu đất thuộc 10 điểm mẫu Thang đánh giá CLMT đất có thang từ thang chưa suy thoái đến thang suy thoái mạnh Thang đánh giá xây dựng dựa lí thuyết toán, nên thang khách quan tùy thuộc theo thông số n quan trắc thực tế - Kết luận văn thể qua đồ mạng lưới điểm lấy mẫu đất đồ chất lượng môi trường đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Bản đồ xây dựng tỉ lệ 1/50 000, luận văn thu lại tỉ lệ 1/150 000 khổ giấy A4 - Thực trạng môi trường đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị phản ánh khó khăn điều kiện tự nhiên khu vực Miền Trung Toàn điểm lấy mẫu địa bàn huyện Hải Lăng, không đáp ứng bậc cao thang đánh giá, nên thể lên đồ đất Hải Lăng có cấp CLMT Phần lớn diện tích đất có chất lượng nằm ngưỡng suy thoái nhẹ suy thoái mạnh, có nghĩa đất suy thoái cần có biện pháp cấp bách nhằm cải tạo CLMT đất Diện tích vùng có đất suy thoái nhẹ suy thoái mạnh chiếm đến 96,84% diện tích đất đai toàn huyện Đặc biệt có khu vực suy thoái mạnh có diện tích chiếm 0,95% diện tích đất Thực trạng đánh giá tầng mặt, đánh giá tầng chất lượng đất thấp - 109 - - Trong luận văn mạnh dạng đề xuất nhiều giải pháp để bảo vệ cải tạo chất lượng đất huyện Hải Lăng Đồng thời đưa khuyến nghị sử dụng đồ CLMT đất công tác quản lí, cập nhật trạng CLMT đất từ đưa giải pháp hợp lí có phương án khai thác đất đai huyện Hải Lăng cách bền vững Khuyến nghị - Các cấp quyền cần quan tâm sâu việc nghiên cứu CLLMT đất việc đưa thang đánh giá đầy đủ, thống phù hợp với điều kiện Việt Nam cho toàn tiêu để đánh giá CLMT đất - Ở cấp huyện, cần thường xuyên tiến hành quan trắc môi trường đất địa bàn toàn huyện để có giải pháp kịp thời khai thác, bảo vệ môi trường đất cho việc sử dụng đất không ảnh hưởng đến khả khai thác hệ tương lai - Cần đề quy hoạch cụ thể trồng, cách thức sản xuất phù hợp với vùng đất khác nhau, dựa vào CLMT đất vùng - Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân sản xuất đời sống sinh hoạt, nhằm tránh gây tác động không tốt đến môi trường nói chung môi trường đất nói riêng - 110 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Nguyễn Ngọc Ánh (2014), Nghiên cứu sở khoa học thành lập đồ môi trường đất cấp tỉnh phục vụ quản lí bảo vệ môi trường đất (lấy Hải Dương làm địa bà nghiên cứu) Luận án tiến sĩ ngành Địa Lý, ĐHSP Hà Nội [2] Lê Huy Bá & nnk (2002), Tài nguyên môi trường phát triển bền vững, NXB KH&KT [3] Lê Huy Bá (2009), Môi trường tài nguyên đất Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam [4] Lê Huy Bá (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục [5] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), TCVN 8409:2010: Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện [6] Bộ tài nguyên môi trường (2002), Tài liệu tập huấn: bồi dưỡng, nâng cao nhận thức môi trường [7] Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Tiêu chuẩn quốc gia Chất lượng đất gồm: TCVN 8660 : 2011, TCVN 8661 : 2011, TCVN 8662 : 2011… [8] Bộ Tài nguyên môi trường, Quy chuẩn quốc gia môi trường gồm: QCVN 03:2015/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất; QCVN 15:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuận quốc gia dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật đất; [9] Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Thông tư 21/2011/TT-BTNMT quy định việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường [10] Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT, Quy định quy trình kĩ thuật thành lập đồ môi trường (không khí, mặt nước lục địa, nước biển) - 111 - [11] Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Thông tư số 03/2011/TT – BTNMT, quy định nôi dụng lập đồ địa chất khoáng sản chi tiết theiets kế, bố trí dạng công việc đánh giá khoáng sản Và thông tư 13/2011/TT – BTNMT, quy định kí đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất [12] Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Thông tư số 48/2011/TT – BTNMT sửa đổi, bổ sung mọt số điều thống tư số 08/2009/TT – BTNMT ngày 15 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường quy định quản lí bảo vệ moi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp cụm công nghiệp [13] Bộ Tài nguyên môi trường (2012), Thông tư số 23/2012/TT – BTNMT Quy chuẩn quốc gia việc thành lập đồ địa chất khoáng sản 1:50 000 phần đất liền [14] Bộ Tài nguyên môi trường (2013), Thông tư số 02/2013/TT – BTNMT quy định lập đồ trạng, vẽ mặt cắt trạng khu vực phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản [15] Chi cục Thống Kê huyện Hải Lăng (2016), Niên giám thống kê huyện Hải Lăng năm 2015 [16] Cục Thống Kê tỉnh Quảng Trị (2009,2014), Niên giám thống kê tỉnh năm 2009, 2013, NXB Thống Kê [17] Hoàng Xuân Cơ (2007), Giáo trình kinh tế môi trường, NXB Giáo dục [18] Trần Văn Chính & nnk (2006), Giáo trình thổ nhưỡng học, NXB Nông Nghiệp [19] La Tổ Chức (2001), Khoa học môi trường, NXB Văn hóa thông tin [20] Lê Đức (2004), Một số phương pháp phân tích môi trường, NXB ĐHQG Hà Nội [21] Liên Hợp Quốc (1992), Công ước Chống sa mạc hóa, Hội nghị thượng đỉnh môi trường phát triển bền vững Rio de Janeiro, Brazil, tháng năm 1992 - 112 - [22] Liên Hợp Quốc (1992), công ước khung biến đỏi khí hậu Liên Hợp Quốc [23] Liên Hợp Quốc (2001), Công ước Stockholm chất ô nhiễm hững khó phân hủy (POP), kí ngày 22/5/2001, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/5/2004 [24] Lưu Đức Hải & nnk (2006), Cẩm nang quản lí môi trường, NXB Giáo dục [25] Lưu Đức Hải (2001), Cơ sở khoa học môi trường, NXB ĐHQG Hà Nội [26] Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2001), Quản lí môi trường cho phát triển bền vững, NXB ĐHQG Hà Nội [27] Nguyễn Xuân Hải (2013), Giáo trình Đất có vấn đề: sử dụng, bảo vệ cải tạo, NXB Giáo dục [28] Phạm Thượng Hàn (2009), Đo kiểm tra môi trường, NXB Giáo dục [29] Nguyễn Anh Hoành (2010), Nghiên cứu tổng hợp địa lí phát sinh thoái hóa đất phụ vụ mục đích sử dụng hợp lí tài nguyên đất phòng tránh thiên tai khu vực Bình Trị Thiên Luận án tiến sĩ Địa Lí, Viện Địa Lí, Viện Hàn lâm Quốc gia Việt Nam [30] Nguyễn Khang (2001), Điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai vùng ven đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Trị tỉ lệ 1:25 000, Kỉ yếu đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị 2001 – 2005, Sở khoa học công nghệ Quảng Trị [31] Lê Văn Khoa & nnk (2000), Đất môi trường, NXB Giáo dục [32] Lê Huỳnh, Lê Ngọc Nam (2001), Bản đồ chuyên đề, NXB Giáo dục [33] Vũ Tự Lập (1982), Đánh giá tổng hợp môi trường tự nhiên [34] Liên Hợp Quốc (1992), Công ước Chống sa mạc hóa, Hội nghị thượng đỉnh môi trường phát triển Rio de Janeiro, Brazin, tháng năm 1992 [35] Liên Hợp Quốc (2001), công ước Stockholm chất ô nhiễm hữu khó phân hủy (POP), kí ngày 22/5/2001, có hiệu lức từ ngày 17/5/2004 [36] Nguyễn Quang Mỹ (2005), Xói mòn đất đại biện pháp chống xói mòn, NXB ĐHQG Hà Nội - 113 - [37] Tạ Sáu (2005), Ứng dụng công nghệ tiến thâm canh lạc đất cát đạt hiệu kinh tế cao cải tạo đất cát ven biển Hải Lăng, Kỉ yếu đề tài, dự án khoa học công nghệ tỉnh Quảng Trị 2001 – 2005, Sở khoa học công nghệ Quảng Trị [38] Sở khoa học công nghệ môi trường Quảng Trị (2000), Báo cáo chuyên đề: Thuyết minh đồ đất tỉnh Quảng Trị tỉ lệ 1:50 000 [39] Sở khoa học công nghệ môi trường (2001), Báo cáo chuyên đề: Kết điều tra đánh giá phân hạng tài nguyên đất đai tỉnh Quảng Trị tỉ lệ 1:50 000 [40] Sở xây dựng Quảng Trị (2014), Báo cáo quy hoạch quản lí chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [41] Đỗ Văn Thanh (2011), Đánh giá tổng hợp môi trường sinh thái phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững tỉnh Bắc Giang, Luận án tiến sĩ, chuyên ngành địa lí tự nhiên [42] Nguyễn Xuân Thành & nnk (2007), Giáo trình sinh học đất, NXB Giáo dục [43] Trần Công Tấu (2006), Tài nguyên đất, NXB ĐHQG Hà Nội [44] Đặng Trung Thuận (2005), Địa hóa học, NXB ĐHQG Hà Nội [45] Hoàng Lưu Thu Thủy (2012), Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, Kinh tế xã hội môi trường phục vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An, Luận án tiến sĩ Địa Lí, Viện Địa Lí, Viện Hàn lâm Quốc gia Việt Nam [46] Phạm Văn Thưởng, Đặng Đình Bạch (2000), Giáo trình sở hóa học môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật [47] UBND tỉnh Quảng Trị (2017), 624/QĐ-UBND định việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hải Lăng [48] Hà Xuân Vấn, Nguyễn Thị Tuyến (2012), Chuyển dịch cấu huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí khoa học tập 72B số 3, Đại học Huế Tài liệu tiếng Anh [49] Achim Dobermann, Thomas Fairhurst (2001), Rice – Nutrient Disorders and nutrient Management - 114 - [50] Davide Geneletti, Stefano Bagli, Paola Napolitano, Alberto Pistocchi, “Spatial decision support for strategic environmental assessment of landuse plans A case study in southerm Italy”, Environmental Impact Assessment Review 27 (2007) 408-423 [51] United States Department of Agriculture (1999), Soil Taxonomy [52] George Y.Lu, David W.Wong, An adaptive inverse-distance weighting spatial interpolation technique, Computers & Geosciences, vol 34, issue 9, sept 2008, Pages 1044 – 1055 [53] Ho Ngoc Pham, Hai Xuan Nguyen, Anh Ngoc Nguyen, Diep Ngoc Tran (2015), Aggregate indices method in soil quality evaluaion using the Relative Soil Quality Index (RSQI) Applied and Environmental Soil Science Volume 2015, Article ID253729, pages [54] T G Mueller, N B Pusuluria, K K Mathiasa, P L Corneliusa, R I Barnhisela and S A Shearerb, Map Quality for Ordinary Kriging and Inverse Distance Weighted Interpolation Vol 68 No 6, p 2042-2047, received: Sept 2, 2003 - 115 - PHỤ LỤC Phụ lục Hệ thống điểm thu mẫu đất địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị KÍ HIỆU MẪU Đ-I LOẠI ĐẤT Đất phù sa glay Đ-II Đất lầy Đ-III Phù sa không bồi Đ-IV Đất phù sa ngòi suối Đ-V Đất phù sa bồi Đ-VI Đất cát Đất đỏ vàng Đ-VII biến đổi trồng lúa nước TẦNG ĐẤT ĐỊA BÀN LẤY MẪU – 25 cm: đất phù sa bị glay hóa An Thơ – 25 – 50 cm: đất cát Hải Hòa Sâu 50cm tính chất đất không đổi Xuân – 30 cm: đất lầy Viên – Sâu 30 cm tính chất đất Hải không đổi Dương – 38 cm: đất cát 38 – 70 cm: đất cát có tính Cồn Tàu sét hơn, có màu đỏ vàng – Hải nhạt Sơn Sâu 70 cm tính chất đất không đổi – 20 cm: đất phù sa Câu Nhi 20 – 50 cm: sét nhẹ – Hải Sâu 50 cm tính chất đất Chánh không đổi – 30 cm: đất phù sa Sâu 30 cm tính chất đất không đổi – 30 cm: đất cát trắng (đất cát biển) có lẫn mùn Sâu 30 cm tính chất đất không đổi – 32 cm: đất biến đổi từ đất đỏ vàng (có màu xám đen) 32 – 55cm: đất cát 55 – 80 cm: đất đỏ vàng (có chứa sạn) Sâu 80 cm tính chất đất không đổi TỌA ĐỘ LẤY MẪU 107°19'38 131"E 16°41'13 771"N LOẠI CÂY Đất trồng lúa nước 107°21'13 239"E 16°42'18 243"N Đất trồng lúa nước 107°17'55 389"E 16°37'51 826"N Đất màu 107°18'59 228"E 16°36'29 96"N Đất trồng lúa nước Đất trồng lúa nước Long Hưng – Hải Phú 107°12'3 274"E 16°44'6 816"N Thượng Xá – Hải Thượng 107°13'0 34"E 16°42'49 388"N Đất màu Trường Thanh – Hải Trường 107°16'34 231"E 16°39'17 738"N Đất trồng lúa nước - 116 - Đ-VIII Đất than bùn Đ-IX Đất đỏ vàng đá sét – 20 cm: đất biến đổi từ đất than bùn 20 – 53 cm: đất cát 53 – 80 cm: đất sét Sâu 80 cm tính chất đất không đổi – 46 cm: đất cát pha 46 – 80 cm: đất đỏ vàng Sâu 80 cm tính chất đất không đổi Đ-X Đất nâu vàng phù sa cổ Cổ Lũy – Hải Ba 107°17'24 105"E 16°44'36 514"N Đất trồng lúa nước Phú Hưng – Hải Phú 107°11'31 282"E 16°42'58 589"N Đất màu – 30 cm: đất nâu vàng Trầm Sơn phù sa cổ 107°16'22 182"E – Hải Sâu 30 cm tính chất đất 16°36'47 354"N Sơn không đổi Đất trồng chè, hồ tiêu Phụ lục Kết phân tích số môi trường đất Chỉ số Cd Pb Mẫu mg/kg mg/kg ĐI1 ĐI2 ĐII ĐIII1 ĐIII2 ĐIV1 ĐIV2 ĐV ĐVI ĐVII1 ĐVII2 ĐVII3 ĐVIII1 ĐVIII2 ĐVIII3 ĐIX1 ĐIX2 ĐX 3,03 2,11 3,51 2,94 2,5 3,12 3,34 3,43 4,44 2,37 2,77 3,78 3,65 2,77 2,32 2,9 3,38 44,71 39,32 37,96 47,45 31,18 46,1 48,63 40,68 43,39 276,59 50,17 85,42 86,77 86,77 54,23 31,18 40,68 47,45 Cu OM mg/kg % 17,68 10,68 12,71 10,87 10,87 27,63 11,97 22,1 25,42 6,08 8,66 48,81 21,92 14,73 23,21 7,18 7,37 11,6 4,6 4,37 5,12 4,14 3,51 5,7 3,51 4,21 3,09 4,21 3,98 2,8 6,47 2,34 3,35 5,85 2,8 3,74 N % P2O5 % K2O % 0,08 0,07 0,08 0,09 0,11 0,15 0,17 0,17 0,15 0,08 0,12 0,16 0,12 0,15 0,13 0,08 0,07 0,16 0,07 0,05 0,14 0,12 0,04 0,14 0,06 0,06 0,04 0,14 0,06 0,03 0,14 0,02 0,05 0,13 0,01 0,05 0,89 0,45 0,55 0,43 0,62 0,96 1,07 0,86 0,04 0,35 0,41 0,65 0,76 0,55 0,8 0,34 0,63 0,58 Na pHH2O (lđl/100g) 1,51 0,96 1,26 0,92 1,23 1,35 1,36 2,47 0,47 0,74 0,71 1,01 1,53 1,56 1,73 0,61 0,98 0,93 6,1 5,89 5,75 6,32 6,12 5,38 6,81 6,23 5,91 6,25 6,35 5,88 6,15 6,33 5,82 6,85 6,11 6,21 - 117 - Phụ lục Kết tính toán tiêu, trọng số, số TSQI chất lượng môi trường đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Nhóm Mẫu hàm Nhóm hàm lượng tổng số Nhóm kim loại lượng thông số muối Cd Cu Pb OM Nts P2O5 ts K2Ots Na+ i ĐI1-Ci 17,68 44,71 4,6 qi 0,177 0,639 0,435 1,276 1,129 0,4627 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,6 0,75 0,06 0,43 0,2581 0,0206 0,148 Wi 0,0784 0,06984 0,885967 1,5129 0,3441 0,0052 0,0072 0,0103 0,2065 Pm1 = 0,2581 Pm2 =0,4363 Pk = 0,0597 Pn = 0,7541 CLMT đất: Bắt đầu suy thoái TSQI = 92,0894 ĐI2-Ci 3,03 10,68 39,32 4,37 0,0672 0,049 0,4494 0,9581 qi 2,02 0,1068 0,562 0,458 1,488 1,224 2,225 0,7306 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,6 0,06 0,43 0,3169 0,019 0,1362 Wi 0,3169 0,0048 0,0066 0,0095 0,1901 Pm1 = Pm2 = 0,049 Pk = 0,5103 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 8,7646 ĐII-Ci 2,11 12,71 37,96 qi 1,407 0,127 0,542 Wi’ 0,015 0,021 Wi 5,12 0,0784 0,1404 0,5527 1,2629 0,3906 1,2755 0,7123 1,8093 0,5543 0,6 0,06 0,43 0,2177 0,0218 0,156 0,03 Pm2 =0,147 Pk = 0,2253 Ci 3,51 10,87 Pn = 0,3723 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 39,4821 ĐIII1- 0,6 0,3629 0,0054 0,0076 0,0109 0,2177 Pm1 = Pn = 0,5593 47,45 4,14 0,0896 0,1175 0,4341 0,9221 - 118 - qi 2,34 0,109 0,678 0,4831 1,116 0,851 2,3036 0,7591 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,6 0,6 0,06 0,43 0,2177 0,0218 0,156 Wi 0,3629 0,0054 0,0076 0,0109 0,2177 Pm1 = Pm2 = 0,0829 Pk = 0,54 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 13,3111 ĐIII2- Pn = 0,6229 2,94 10,87 31,18 3,51 0,112 0,0419 0,6191 1,2313 qi 1,96 0,109 0,445 0,5698 1,432 1,6152 0,5685 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,06 0,43 0,3383 0,0203 0,1455 Ci Wi 0,3383 0,0051 0,0071 0,0101 0,1353 Pm1 = 0,1353 Pm2 = 0,0756 Pk = 0,4834 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 30,3771 ĐIV1- Pn = 0,6943 2,5 27,63 46,1 5,7 0,1456 0,1441 0,959 1,3528 qi 1,667 0,276 0,659 0,351 0,694 1,0428 0,5174 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,6 0,06 0,43 0,2348 0,0235 0,1682 Ci Wi 0,3912 0,0059 0,0082 0,0117 0,1565 Pm1 = 0,1565 Pm2 = 0,1677 Pk = 0,2619 CLMT đất: Suy thoái nhẹ TSQI = 55,31 ĐIV2- Pn = 0,5861 3,12 11,97 46,3 3,51 0,168 0,0628 1,0728 1,3683 qi 2,08 0,1197 0,661 0,5698 1 0,5116 Wi’ 0,015 0,021 03 0,4 0,75 0,04 0,43 0,2792 0,0149 0,1601 Ci Wi 0,3723 0,0056 0,0078 0,0112 0,1489 Pm1 = 0,443 Pm2 = 0,0906 Pk = 0,4021 Pn = 0,9357 CLMT đất: Suy thoái nhẹ TSQI = 57,0271 ĐV-Ci 3,34 22,1 40,68 4,212 0,168 0,0628 0,8751 2,4745 qi 2,227 0,221 0,581 0,4748 1 1,1427 0,2829 - 119 - Wi’ Wi 0,015 0,021 0,03 0,3695 0,0055 0,0078 0,0111 0,1478 Pm1 = 0,425 Pm2 = 0,1273 0,06 0,43 0,2772 0,0222 0,1589 Pn = 1,0089 CLMT đất: Suy thoái nhẹ ĐVI-Ci 3,43 25,42 43,39 qi 2,287 0,254 0,6199 0,6468 Wi’ 0,015 0,021 3,092 0,03 0,3199 0,0048 0,0067 0,0096 Pm1 = 0,3199 0,75 Pk = 0,4565 TSQI = 54,7471 Wi 0,4 Pm2 = 0,0095 0,1456 0,0362 0,0411 0,4667 1,6575 24,331 0,4 0,06 0,6 0,128 0,3199 0,0192 0,1919 Pk = 1,07 Pn = 1,3994 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 23,5396 ĐVII1-Ci 4,44 6,08 276,59 4,212 0,0672 0,1446 0,35 0,7372 qi 2,96 0,061 3,951 0,4748 1,4881 0,6916 2,857 0,9495 Wi’ 0,015 0,021 0,6 0,06 0,43 0,2177 0,0218 0,156 Wi 0,03 0,6 0,3629 0,0054 0,0076 0,0109 0,2177 Pm1 = Pm2 = 0,0858 Pk = 0,8805 Pn = 0,9663 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 8,8808 ĐVII2-Ci 2,37 8,66 50,17 3,978 0,1232 0,0586 0,4068 0,7081 qi 1,58 0,087 0,717 0,5028 1,0239 2,4582 0,9886 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,06 0,43 0,3383 0,0203 0,1455 Wi 0,3383 0,0051 0,0071 0,0101 0,1353 Pm1 = 0,1353 Pm2 = 0,0133 Pk = 0,2339 Pn = 0,3825 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 38,8569 ĐVII3-Ci 2,77 48,81 85,42 2,8 0,1568 0,0264 0,6523 1,0103 qi 1,847 0,488 1,22 0,7143 2,2727 1,533 0,6929 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,06 0,43 0,3383 0,0203 0,1455 Wi 0,3383 0,0051 0,0071 0,0101 0,1353 Pm1 = 0,1353 Pm2 = 0,0502 TSQI = 20,2720 Pk = 0,7295 Pn = 0,9150 CLMT đất: Suy thoái mạnh - 120 - ĐVIII1- 3,78 21,92 86,77 6,474 0,1232 0,1399 0,7612 1,5258 qi 2,52 0,219 1,24 0,3089 0,7148 1,3137 0,4589 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,6 0,06 0,43 0,2348 0,0235 0,1682 Ci Wi 0,3912 0,0059 0,0082 0,0117 0,1565 Pm1 = 0,1565 Pm2 = 0,1707 Pk = 0,6040 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 35,1368 ĐVIII2- Pn = 0,9311 3,65 14,73 86,77 2,34 0,1456 0,0244 0,5507 1,5643 qi 2,433 0,147 1,24 0,8547 2,459 0,8159 0,4475 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,06 0,43 0,3383 0,0203 0,1455 Ci Wi 0,3383 0,0051 0,0071 0,0101 0,1353 Pm1 = 0,1353 Pm2 = 0,0899 Pk = 0,9801 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 18,6876 ĐVIII3- Pn = 1,2053 2,77 23,21 54,23 3,354 0,1344 0,0502 0,8013 1,7338 qi 1,847 0,232 0,775 0,5963 1,1952 1,248 0,4037 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,06 0,43 0,3383 0,0203 0,1455 Ci Wi 0,3383 0,0051 0,0071 0,0101 0,1353 Pm1 = 0,1353 Pm2 = 0,0964 Pk = 0,3576 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 39,3123 ĐIX1-Ci 2,32 7,18 31,18 qi 1,547 0,072 0,445 Wi’ 0,015 0,021 Wi 5,85 0,0784 0,1293 0,3418 0,6147 0,3419 1,2755 0,7734 2,9257 0,6 0,06 0,6 0,2051 0,0205 0,2051 0,03 Pm2 = 0,0619 Pk = 0,2829 2,9 7,37 Pn = 0,5499 CLMT đất: Suy thoái nhẹ TSQI = 48,5576 ĐIX2-Ci 0,6 0,3417 0,0051 0,0071 0,0103 0,2051 Pm1 = 0,2051 Pn = 0,5893 40,68 2,8 0,0672 0,0103 0,6303 0,9795 - 121 - qi 1,933 0,074 0,581 Wi’ 0,015 0,021 Wi 0,7143 1,4881 0,03 0,6 0,3169 0,0047 0,0067 0,0095 0,1901 Pm1 = Pm2 = 0,0487 5,8252 1,5865 0,7147 0,06 0,43 0,3169 0,019 0,1362 Pk = 1,9287 Pn = 1,9774 CLMT đất: Suy thoái mạnh TSQI = 2,4644 ĐX-Ci 3,38 11,6 47,45 3,744 0,1456 0,0544 0,5781 0,9324 qi 2,253 0,116 0,678 0,5342 1,1029 1,7298 0,7508 Wi’ 0,015 0,021 0,03 0,4 0,06 0,43 0,3383 0,0203 0,1455 Wi 0,3383 0,0051 0,0071 0,0101 0,1353 Pm1 = 0,1353 Pm2 = 0,0478 TSQI = 27,8808 Pk = 0,4735 Pn = 0,6566 CLMT đất: Suy thoái mạnh - 122 - Phụ lục Hình ảnh thu thập mẫu đất số điểm Hình ảnh thu mẫu điểm Đ-I Hình ảnh mẫu đất điểm Đ-II Hình ảnh lấy mẫu đất điểm mẫu Đ-X ... có đánh giá sâu trạng chất lượng môi trường đất để phục vụ cho công tác quản lí đất đai theo hướng bền vững Học viên chọn đề tài Đánh giá chất lượng môi trường đất huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN QUANG THÁI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG... GIÁ CLMT ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG .83 3.1 ĐÁNH GIÁ CLMT ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng môi trường đất huyện hải lăng tỉnh quảng trị phục vụ quản lí đất đai theo hướng phát triển bền vững , Đánh giá chất lượng môi trường đất huyện hải lăng tỉnh quảng trị phục vụ quản lí đất đai theo hướng phát triển bền vững , Đánh giá chất lượng môi trường đất huyện hải lăng tỉnh quảng trị phục vụ quản lí đất đai theo hướng phát triển bền vững

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay