chương 7 các hoc thuyết kinh tế tư sản hiện đại

90 115 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:26

Chương 7: CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ SẢN HIỆN ĐẠI ThS Lê Nhân Mỹ GV Khoa Kinh tế Page: Kinh Tế Học Vui Vẻ 2017/1/19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự Hạn chế Keynes  cần có sửa đổi cho phù hợp với tình hình 2017-01-19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • Chủ nghĩa tự (CNTD) trào lưu tưởng KTH sản đại Nó kết hợp quan điểm phương pháp luận CNTD với Keynes • tưởng CNTD chủ trương cho kinh tế vận động theo chế thị trường, có điều tiết nhà nước mức độ định  bảo vệ tự cạnh tranh 2017-01-19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • CNTD phát triển với nhiều tên gọi khác như: kinh tế thị trường xã hội Tây Đức, chủ nghĩa bảo thủ Mỹ, chủ nghĩa cận biên Áo, 2017-01-19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • 7.1.1 Học thuyết "Kinh tế thị trường xã hội" Cộng hòa Liên bang Đức • Sau chiến tranh giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít Đức dựa sở lý thuyết "chủ nghĩa điều tiết" mặt lý luận thực tiễn khơng hiệu • Các nhà kinh tế Đức phê phán chủ nghĩa độc tài dân tộc, kinh tế huy ủng hộ CNTD, có lý thuyết "Kinh tế thị trường xã hội" 2017-01-19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • 7.1.2 Những ngun tắc "Kinh tế thị trường xã hội" • Thứ nhất, kinh tế thị trường xã hội kinh tế thị trường có mục tiêu, kết hợp ngun tắc tự với ngun tắc cơng xã hội 2017-01-19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tựKinh tế thị trường xã hội Lợi ích cá nhân 2017-01-19 Các hoạt động kinh tế Chapter Hạn chế tiêu cực 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự tiêu chuẩn Kinh tế thị trường xã hội  Các tiêu chuẩn bổ sung kết hợp với để tạo nên kinh tế thị trường xã hội 2017-01-19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • 7.1.3 Các chức cạnh tranh nền"Kinh tế thị trường xã hội" • Một là, sử dụng nguồn tài ngun cách tối ưu • Hai là, khuyến khích tiến kỹ thuật • Ba là, phân phối thu nhập lần đầu • Bốn là, thỏa mãn cách đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng 2017-01-19 Chapter 7.1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • 7.1.3 Các chức cạnh tranh nền"Kinh tế thị trường xã hội" • Năm là, điều chỉnh kinh tế cách linh hoạt • Sáu là, kiểm sốt sức mạnh kinh tế • Bảy là, kiểm sốt sức mạnh trị • Tám là, quyền tự lựa chọn hành động cá nhân 2017-01-19 Chapter 10 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Theo ơng mức cung tiền tệ gồm: • + Tiền giao dịch (M1): gồm khoản tiền ngân hàng TW phát hành lưu thơng ngồi ngân hàng tài khoản tiền séc • Nó giữ vai trò trung tâm số quan trọng sách tiền tệ 2017-01-19 Chapter 76 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • + Tiền rộng (M2): gồm khoản tiền giao dịch số tài sản tiền thay gần gũi với tiền tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn • + Tiền tín dụng (D): gồm tồn cơng cụ tài chính, tiền giao dịch, tiền rộng, cơng trái, • Các nhà kinh tế ý đến D thay đổi D ảnh hưởng đến GNP 2017-01-19 Chapter 77 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Tuy nhiên Samuelson tập trung nghiên cứu vai trò hệ thống ngân hàng M1 • Hệ thống ngân hàng gồm có: NHTW NHTM • NHTM doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, trung gian tài làm chức gửi cho vay 2017-01-19 Chapter 78 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Khi nhận tiền gửi, NHTM chia làm khoản: tiền dự trữ tiền để kinh doanh • Hoạt động kinh doanh làm cho khối lượng tiền giao dịch gia tăng  ơng gọi q trình tạo tiền NHTM • Nó phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ ngân hàng 2017-01-19 Chapter 79 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • Ví dụ q trình tạo tiền: • Giả sử, NHTW phát hành tỉ Số tiền ơng A nắm giữ • Ơng A mang 1tỉ gửi NH X dạng tài khoản giao dịch • NH X nhận tỉ, trích dự trữ 10% (R: 100 tr, MB : 900 tr) • NHX cho Ơng B vay 900 tr để trả tiền hàng mua Ơng C • Ơng C nhận dạng tiền mặt 2017-01-19 Chapter 80 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ Câu hỏi : Từ tỉ ban đầu NHTW phát hành, tổng lượng tiền mặt phát hành (H) toàn kinh tế bao nhiêu? H = ? Từ tỉ ban đầu NHTW phát hành, tổng lượng tiền giao dòch (M) toàn kinh tế bao nhiêu? M= ? 2017-01-19 Chapter 81 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Ơng gọi tỷ lệ số tiền ký gửi so với mức tăng tiền dự trữ "số nhân mức cung tiền" Ký hiệu KM, cơng thức sau: • KM = 1/tỷ lệ dự trữ • M1 = KM.H (H: sở tiền, khối tiền mạnh) • Đây số nhân đơn giản 2017-01-19 Chapter 82 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Thực tế, số nhân tiền tệ chịu ảnh hưởng tỷ lệ tiền mặt giữ ngồi hệ thống ngân hàng (n) Nếu tỷ lệ lớn số nhân nhỏ ngược lại • Trong tỷ lệ dự trữ ngồi dự trữ bắt buộc có dự trữ tùy ý 2017-01-19 Chapter 83 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Cơng thức số nhân đầy đủ sau: K M n 1  nd • d: tỷ lệ dự trữ • Mức cung tiền chịu tác động hoạt động kinh doanh NHTM khối tiền mạnh NHTW 2017-01-19 Chapter 84 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Theo ơng, NHTW dùng cơng cụ để tác động đến M1 là: • + Hoạt động thị trường mở - mua bán chứng khốn có giá • + Chính sách lãi suất chiết khấu • + Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc 2017-01-19 Chapter 85 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Theo ơng, cầu tiền tệ gồm: cầu giao dịch cầu tài sản • Mức cầu tiền phụ thuộc vào lãi suất thu nhập (GDP hay GNP) • Cân thị trường tiền tệ bị chi phối vởi cung cầu tiền tệ 2017-01-19 Chapter 86 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Ơng cho sách tiền tệ có tác động đến sản lượng quốc gia • Khi lạm phát cao dùng sách tiền tệ thắt chặt ngược lại 2017-01-19 Chapter 87 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệ • Samuelson phân tích tác động sách tiền tệ đến tổng cầu phê phán thuyết số nhân tổng cầu Keynes • Theo ơng sách tiền tệ có ý nghĩa kinh tế suy thối 2017-01-19 Chapter 88 7.3 Lý thuyết kinh tế hỗn hợp P.A.Samuelson • 7.3.3 Lý thuyết tiền tệTừ cho thấy ơng người thuộc trường phái chiết trung lý luận kinh tế, khơng nên dựa hẳn vào quan điểm phái trọng tiền đại, q đề cao vai trò mức cung tiền tệ, khơng theo hẳn phái Keynes • Tuy nhiên học thuyết ơng có tác động lớn đến nhà lý luận sản đại 2017-01-19 Chapter 89 19/01/2017 Chapter 90 ... tắc công xã hội 20 1 7- 0 1-1 9 Chapter 7. 1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • Kinh tế thị trường xã hội Lợi ích cá nhân 20 1 7- 0 1-1 9 Các hoạt động kinh tế Chapter Hạn chế tiêu cực 7. 1 Các học thuyết... 20 1 7- 0 1-1 9 Chapter 7. 1 Các học thuyết kinh tế chủ nghĩa tự • CNTD phát triển với nhiều tên gọi khác như: kinh tế thị trường xã hội Tây Đức, chủ nghĩa bảo thủ Mỹ, chủ nghĩa cận biên Áo, 20 1 7- 0 1-1 9... 1948 • Năm 19 67 ông làm chủ tịch Hội Kinh tế Mỹ • Tác phẩm "Nghiên cứu thuyết số lượng tiền tệ" (1956), "Lịch sử tiền tệ Hoa Kỳ 18 6 7- 1960" viết Anna Schwart 20 1 7- 0 1-1 9 Chapter 18 7. 1 Các học thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 7 các hoc thuyết kinh tế tư sản hiện đại, chương 7 các hoc thuyết kinh tế tư sản hiện đại, chương 7 các hoc thuyết kinh tế tư sản hiện đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay