Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)

95 112 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 15:00

Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUẢN PHỤ TẢI ĐIỆN THÔNG MINH (SMART METER) Mã số: ĐH2016-TN02-02 Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Minh Ý Thái Nguyên, 05/2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUẢN PHỤ TẢI ĐIỆN THÔNG MINH (SMART METER) Mã số: ĐH2016-TN02-02 Xác nhận tổ chức chủ trì KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) PGS.TS Vũ Ngọc Pi TS Nguyễn Minh Ý Thái Nguyên, 05/2017 i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI TT Họ tên Nguyễn Minh Ý Đơn vị công tác Nội dung nghiên cứu cụ thể Ghi lĩnh vực chuyên môn giao Khoa Quốc tế, Chủ nhiệm đề tài: Trường Đại học Kỹ - Tổng quan tài liệu thuật Công nghiệp - Điều tra, phân loại phụ tải điện thiết bị tiêu thụ điện - Xây dựng mô hình toán học - Xây dựng thuật toán cho toán tối ưu - Bài báo, báo cáo Trần Quế Sơn Khoa Quốc tế, Thành viên tham gia chính: Trường Đại học Kỹ - Chế tạo, thử nghiệm thiết bị thuật Công nghiệp Trần Mạnh Tuấn Khoa Quốc tế, Thành viên tham gia: Trường Đại học Kỹ - Chế tạo, thử nghiệm thiết bị thuật Công nghiệp ii ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH TT Tên đơn vị Nội dung phối Họ tên người nước hợp nghiên cứu đại diện đơn vị Bộ môn Kỹ thuật điện máy tính giảng dạy tiếng Anh, khoa Quốc tế cứu ThS Vũ Ngọc chuyên đề Trung tâm Sáng tạo sản phẩm, khoa Chế Quốc tế Nghiên tạo, Huy thử ThS Vũ Quốc nghiệm thiết bị Power System Lab Đại học Quốc gia Nghiên cứu, thu Chonnam, Hàn Quốc thập số liệu Việt GS Ahn Sun Joo iii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU x THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU xi Thông tin chung: xi Mục tiêu: xi Tính sáng tạo: xi Kết nghiên cứu: xii Sản phẩm: xii Phương thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu: xiv INFORMATION ON RESEARCH RESULTS xv General information: .xv Objective(s): xv Creativeness and innovativeness: xv Research results: xvi Products: xvi Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results: xvii PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 2.1 Tình hình nghiên cứu nước iv 2.2 Tình hình nghiên cứu nước MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 3.1 Mục tiêu chung .4 3.2 Mục tiêu cụ thể .5 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 5 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Cách tiếp cận 5.2 Phương pháp nghiên cứu BỐ CỤC BÁO CÁO .6 CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN PHỤ TẢI 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1.2 CHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG PHỤ TẢI 1.3 BIỂU GIÁ ĐIỆN 11 CHƯƠNG 17 BÀI TOÁN QUẢN PHỤ TẢI ĐIỆN THÔNG MINH .17 2.1 BÀI TOÁN TỐI ƯU TỔNG QUÁT 17 2.2 PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG 20 2.3 MÔ PHỎNG TOÁN HỌC BÀI TOÁN .23 2.3.1 Hệ thống điều hòa trung tâm 23 2.3.2 Xe điện 25 2.3.3 Hệ thống bơm nước 27 v 2.3.4 Hệ thống chiếu sáng 28 2.3.5 Hệ thống phát điện mặt trời 30 CHƯƠNG 33 THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN PHỤ TẢI ĐIỆN THÔNG MINH 33 3.1 BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM .33 3.1.1 Máy tính nhúng Raspberry Pi 34 3.1.2 Bo mạch Arduino Mega 2560 37 3.1.3 Mô-đun truyền thông Wifi Xbee S2 40 3.2 BỘ ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ .42 3.2.1 Bo mạch Arduino Nano 43 3.2.2 Hiển thị chỗ LCD .44 3.3 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN .46 3.3.1 Mạch điều khiển điều hòa trung tâm .46 3.3.2 Mạch điều khiển điều nạp xe điện 46 3.3.3 Mạch điều khiển hệ thống chiếu sáng .47 3.3.4 Mạch điều khiển hệ thống bơm .48 3.3.5 Mạch điều khiển hệ thống pin mặt trời 49 CHƯƠNG 51 KẾT QUẢ, SẢN PHẨM 51 4.1 KẾT QUẢ 51 4.1.1 Kết mô 51 4.1.2 Kết thiết bị thực 58 4.2 SẢN PHẨM 62 4.2.1 Sản phẩm khoa học 62 vi 4.2.2 Sản phẩm đào tạo .63 4.2.3 Sản phẩm ứng dụng 64 CHƯƠNG 71 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 71 5.1 KẾT LUẬN 71 5.2 KIẾN NGHỊ .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Các chương trình quản phụ tải đề xuất Hình 1.2 Giá điện bán lẻ cho hộ gia đình thành thị nông thôn 13 Hình 1.3 Giá điện thời gian sử dụng cho hộ sản xuất nhỏ kV 14 Hình 1.4 Số liệu giá điện thời gian thực tuần (Thị trường điện PJM, Hoa Kỳ) 14 Hình 1.5 Số liệu giá điện tháng (Thị trường điện JMP, Hoa Kỳ) 15 Hình 2.1 Sơ đồ khối toán tối ưu trình theo chuỗi thời gian 20 Hình 2.2 Quy hoạch động: Thuật toán quy hoạch ngược 22 Hình 2.3 Bài toán quản phụ tải điện tối ưu hộ tiêu thụ 23 Hình 2.4 Hệ thống HVAC thông minh .24 Hình 2.5 Hệ thống nạp xe điện thông minh .26 Hình 2.6 Hệ thống bơm nước thông minh 27 Hình 2.7 Hệ thống chiếu sáng thông minh .29 Hình 2.8 Sơ đồ hệ thống phát điện mặt trời 30 Hình 2.9 Sơ đồ thay đặc tính I-V P-V pin mặt trời .31 Hình 2.10 Thuật toán P&O tìm điểm phát công suất cực đại (MPPT) .32 Hình 3.1 Sơ đồ điều khiển trung tâm .33 Hình 3.2 Máy tính nhúng Raspberry Pi 34 Hình 3.3 Sơ đồ cấu trúc Raspberry Pi 3, Model B 35 Hình 3.4 Mành hình cảm ứng LCD Touch Capacitive inch 37 Hình 3.5 Bo mạch Arduino Mega 2560 38 Hình 3.6 Linh kiện Arduino Mega 2560 .39 Hinh 3.7 Mô-đun truyền thông Wifi Xbee S2 40 viii Hình 3.8 Sơ đồ điều khiển chỗ 42 Hình 3.9 Bo mạch Arduino Nano .43 Hình 3.10 Chi tiết linh kiện Arduino Nano 43 Hình 3.11 Màn hình hiển thị LCD HD44780 .44 Hình 3.12 Chi tiết cấu hình LCD HD44780 .45 Hình 3.13 Sơ đồ nguyên mạch điều khiển hệ thống điều hòa trung tâm 46 Hình 3.14 Sơ đồ nguyên mạch điều khiển nạp xe điện 47 Hình 3.15 Sơ đồ nguyên mạch điều khiển hệ thống chiếu sáng .48 Hình 3.16 Sơ đồ nguyên mạch điều khiển hệ thống bơm .49 Hình 3.17 Sơ đồ nguyên mạch điều khiển hệ thống pin mặt trời 50 Hình 4.1 Biểu giá điện Thị trường lượng JPM: Giá điện theo định trước, Giá điện thời gian thực 51 Hình 4.2 Mô vận hành hệ thống điều hòa trung tâm: (1) Nhiệt độ môi trường ngày, (2) Điện tiêu thụ (3) Nhiệt độ phòng: Bài toán đề xuất, Vận hành truyền thống 53 Hình 4.3 Mô vận hành hệ thống nạp xe điện: (1) Điện tiêu thụ, (2) Độ nạp ắc-quy (3) Chi phí tiêu thụ điện năng: Bài toán đề xuất, Vận hành truyền thống .55 Hình 4.4 Mô vận hành hệ thống bơm nước: (1) Nhu cầu tiêu thụ nước, (2) Điện tiêu thụ (3) Lượng nước bể chứa: Bài toán đề xuất, Vận hành truyền thống 57 Hình 4.5 Giao diện tổng quát thiết bị quản phụ tải 58 Hình 4.6 Giao diện quản hệ thống điều hòa trung tâm cửa sổ nhập thông số.59 Hình 4.7 Giao diện quản hệ thống nạp xe điện cửa sổ nhập thông số .60 Hình 4.8 Giao diện quản hệ thống chiếu sáng cửa sổ nhập thông số 61 Hình 4.9 Giao diện quản hệ thống bơm nước cửa sổ nhập thông số 62 61 Khi bấm vào nút , cửa sổ thông tin giới thiệu toán điều khiển nạp cho xe điện ra, cho phép người dùng nắm thông số ý nghĩa thông số vận hành tối ưu hệ thống * Giao diện hệ thống chiếu sáng Hình 4.8 Giao diện quản hệ thống chiếu sáng cửa sổ nhập thông số Khi bấm vào nút “Lighting” giao diện tổng, thông tin chi tiết hệ thống chiếu sáng Biểu đồ cho phép người sử dụng quan sát kế hoạch vận hành tối ưu (màu xám) công suất tiêu thụ hệ thống chiếu sáng theo thời gian thực (màu đỏ) Khi bấm vào nút , cửa sổ nhập thông tin hệ thống ra, cho phép người dùng nhập thông số hệ số rọi hệ thống chiếu sáng (Illimination coefficient), công suất hệ thống (Capacity), độ rọi cực đại, cực tiểu cho phép (Max and Min illumination) Sau nhập thông số, bấm Ok để cập nhật thống số để tính toán kế hoạch vận hành tối ưu cho hệ thống Kế hoạch cập nhật để thay cho kế hoạch cũ biểu đồ Khi bấm vào nút , cửa sổ thông tin giới thiệu toán điều khiển hệ thống chiếu sáng ra, cho phép người dùng nắm thông số ý nghĩa thông số vận hành tối ưu hệ thống 62 * Giao diện hệ thống bơm Hình 4.9 Giao diện quản hệ thống bơm nước cửa sổ nhập thông số Khi bấm vào nút “Pumping” giao diện tổng, thông tin chi tiết hệ thống bơm nước tự động Biểu đồ cho phép người sử dụng quan sát kế hoạch vận hành tối ưu (màu xám) công suất tiêu thụ hệ thống bơm theo thời gian thực (màu đỏ) Khi bấm vào nút , cửa sổ nhập thông tin hệ thống ra, cho phép người dùng nhập thông số thể tích bể chứa (Tank volume), chiều cao cột nước (water head), hiệu suất bơm (Pump efficiency) công suất máy bơm (Capacity) Sau nhập thông số, bấm Ok để cập nhật thống số để tính toán kế hoạch vận hành tối ưu cho hệ thống Kế hoạch cập nhật để thay cho kế hoạch cũ biểu đồ Khi bấm vào nút , cửa sổ thông tin giới thiệu toán điều khiển hệ thống bơm nước ra, cho phép người dùng nắm thông số ý nghĩa thông số vận hành tối ưu hệ thống 4.2 SẢN PHẨM 4.2.1 Sản phẩm khoa học 63 Trong đề tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản phụ tải điện thông minh (Smartmeter)”, công bố kết nghiên 02 báo đăng tạp chí quốc tế 01 báo cáo hội thảo quốc tế Cụ thể sau: Nguyen Minh Y (2016), “Three-wire network: A new power supply for smart buildings with demand management systems”, American Journal of Electrical Research, 5(10), tr 152-157 Tran Que Son, Tran Manh Tuan, Le Van Hoan, Phung Thanh Hai, Nguyen Minh Y (2017), “Design on controllers for electrical appliances in smart home”, International Journal of Smart Grid and Clean Energy, 6(2), tr 90–95 Tran Que Son, Tran Manh Tuan, Le Van Hoan, Phung Thanh Hai, Nguyen Minh Y (2017), “Design on controllers for electrical appliances in smart home”, 3rd International Conference on Environment and Renewable Energy (ICERE 2017), 25-27 tháng 2, 2017, Hà Nội, Việt Nam 4.2.2 Sản phẩm đào tạo Trong đề tài này, tổ chức hướng dẫn thành công 03 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học bảo vệ thành công Cụ thể sau: Tên đề tài 1: Thiết kế sạc ắc quy sử dụng lượng mặt trời hiệu suất cao Mã số đề tài: SV2016-96 Thành viên: Phùng Thanh Hài, K48 API, Lê Văn Hoàn, K50 API Tên đề tài 2: Thiết kế điều khiển xe lăn điện dành cho người khuyến tật Mã số đề tài: SV2016-98 Thành viên: Vũ Minh Hoàng, K48 API, Nguyễn Hữu Huy, K48 API, Nguyễn Văn Nam, K48 API Tên đề tài 3: Thiết kế mô hình thang máy cho nhà cao tầng Mã số đề tài: SV2016-97 64 Thành viên: Dương Văn Tình, K49 API, Nguyễn Thị Thanh Hòa, K49 API, Nguyễn Thị Thanh Ngân, K49 API, Vương Ngọc Quang, K49 API, Nguyễn Viết Hưng, K49 API 4.2.3 Sản phẩm ứng dụng Trong đề tài này, nghiên cứu chế tạo thiết bị quản phụ tải điện thông minh ứng dụng cho mô hình nhà thông minh Hệ thống bao gồm điều khiển trung tâm điều khiển chỗ cho thiết bị dùng điện Giao tiếp thiết bị xây dựng dựa chuẩn truyền thông Zigbee sử dụng mô-dun truyền thông Xbee UART S2 Bộ điều khiển trung tâm có khả thu thập thông tin từ hệ thống điều khiển chỗ Dựa thông tin này, điều khiển trung tâm tính toán lên kế hoạch vận hành cho thiết bị điện ngày Kết hợp với thông tin vận hành thực tế thiết bị (thu thập thông qua hệ thống cảm biến chỗ thiết bị), bố điều khiển trung tâm gửi thông tin điều khiển cho thiết bị điện theo thời gian sở giá điện Bộ điều khiển chỗ có nhiệm vụ thu thập thông tin dựa cảm biến tích hợp thiết bị điện, xử gửi thông tin cho điều khiển trung tâm Sau đó, nhận tín hiệu từ điều khiển trung tâm, xử gửi tín hiệu cho cấu chấp hành điều khiển thiết bị điện Bộ điều khiển chỗ thiết kế riêng biệt phù hợp với tính chất, nhu cầu loại thiết bị điện, nội dung đề tài này, điều khiển chỗ thiết kế cho thiết bị điện đặc trưng hộ tiêu thụ điện gia đình sau: Hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống nạp xe điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống bơm nước hệ thống nạp pin mặt trời * Mạch điều khiển điều hòa trung tâm 65 Hình 4.10 Mặt trước mạch điều khiển điều hòa trung tâm Hình 4.11 Mặt sau mạch điều khiển điều hòa trung tâm 66 * Mạch điều khiển nạp xe điện Hình 4.12 Mặt trước mạch điều khiển nạp xe điện Hình 4.13 Mặt sau mạch điều khiển nạp xe điện 67 * Mạch điều khiển hệ thống chiếu sáng Hình 4.14 Mặt trước mạch điều khiển hệ thống chiếu sáng Hình 4.15 Mặt sau mạch điều khiển hệ thống chiếu sáng 68 * Mạch điều khiển hệ thống bơm Hình 4.16 Mặt trước mạch điều khiển hệ thống bơm Hình 4.17 Mặt sau mạch điều khiển hệ thống bơm 69 * Mạch điều khiển hệ thống pin mặt trời Hình 4.18 Mặt trước mạch điều khiển hệ thống pin mặt trời 70 Hình 4.19 Mặt sau mạch điều khiển hệ thống pin mặt trời 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trong đề tài “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản phụ tải điện thông minh (Smart meter)”, ứng dụng thuật toán quy hoạch động điều khiển trung tâm để quản lý, vận hành thiết bị điện hộ gia đình Bộ điều khiển trung tâm có khả cập nhật giá điện theo thời gian, tính toán, lên kế hoạch vận hành gửi đến điều khiển chỗ thiết bị điện Bộ điều khiển chỗ có nhiệm vụ điều khiển thiết bị điện theo kế hoạch, thu thập, xử gửi thông tin trạng thái làm việc thiết bị cho điều khiển trung tâm Với nội dung trên, đề tài có số kết luận sau - Quản phụ tải điện quan tâm nghiên cứu thử nghiệm Việt Nam, nhiên phạm vị ứng dụng tương đối hạn chế Một số chương trình thử nghiệm công tơ biểu giá điện TOU (3 giá), bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang gầy (T-8) hay tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dùng điện, v.v - Nghiên cứu phụ tải điện rằng, thiết bị điện chia làm loại: (1) thiết bị có khả đóng cắt, (2) thiết bị có khả thay đổi thời gian làm việc (3) thiết bị quan trọng Hiệu ứng dụng quản phụ tải cho loại giảm dần theo thứ tự nêu - Mô hình cho thiết bị điện điển hình nhu cầu người sử dụng mô hệ phương trình vi phân bậc đẳng thức, bất đẳng thức toán học - Bài toán tối ưu hóa vận hành thiết bị điện nhằm tối giảm chi phí sử dụng điện năng, đặc biệt nhu cầu người sử dụng đáp ứng đầy đủ - Thuật toán quy hoạch động nghiên cứu phù hợp với toàn mô ứng dụng chế tạo thiết bị thực tế; thuật toán lập trình ngôn ngữ C chay hệ điều hành Linux 72 - Thiết bị thực chế tạo dựa phần tử máy tính nhúng Raspberry Pi vi xử ATmega 286 tích hợp bo mạch điều khiển Arduino Nano; đảm bảo tính làm việc thiết bị theo yêu cầu 5.2 KIẾN NGHỊ Quản phụ tải điện toán quan trọng quan tâm, phát triển để giải vấn đề thiếu hụt lượng Việt Nam giới Nếu áp dựng rộng rãi, toán mang lại hiệu kinh tế to lớn cho người dùng điện (tiết kiệm 10 – 30% chi phí) mà góp phần nâng cao tính kinh tế, kỹ thuật cho toàn hệ thống Tuy nhiên, việc áp dụng cần thực cách đồng hệ thống tất khâu từ phát điện, truyền tải tiêu thụ điện; ưu tiên trước hết hệ thống truyền thông tự động hóa, cho phép thông tin hệ thống trao đổi, cập nhật theo thời gian thực Điều cung cấp cho người sử dụng điện thông tin cần thiết khuyến khích họ đưa điều chỉnh tiêu thụ điện phù hợp cắt giảm sử dụng điện cao điểm, chuyển sang dùng thấp điểm, v.v Tại Việt Nam, vấn đề quản nhu cầu phụ bước đầu nghiên cứu ứng dụng với mô hình thị trường điện cạnh tranh, biểu giá điện theo thời gian sử dụng áp dụng cho số đối tương khách hàng định hộ tiêu thụ công nghiệp, thương mại, sản xuất nhỏ, v.v Do đó, đối tượng để áp dụng toán quản phụ tải tương đối hạn chế Chúng hy vọng rằng, thời gian tới, biểu giá điện động giá điện thời gian thực, giá điện đỉnh tới hạn, v.v áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng, nâng cao ý nghĩa, hiệu cho toán quản nhu cầu tiêu thụ điện hệ thống điện 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Balijepalli V S., Pradhan V., Khaparde S A., Shereef R M (2012), “Review of demand response under smart gridparadigm,” Proc Innovative Smart Grid Technologies, Keraka, India Bertsekas D P (1995), Dynamic Programming and Optimal Control, Athena Scientific: Belmont, MA, USA Brooks A., Lu E., Reicher D., Spirakis C., Weihl B (2010), “Demand dispatch: Using real-time control of demand to help balance generation and load”, IEEE Power and Energy Magazine, 5(3), pp 20-29 Calloway T M., Brice C W (1982), “Physically based model of demand with applications to load management assessment and load forecasting”, IEEE Trans Power Systems, PAS 101(12), pp 4625-4631 Dunn Rodney (2002), Electric Utility Demand-Side Management, US Energy Information Administration, USA Fan Z (2012), “A distributed demand response algorithm and its application to PHEV charging in smart grid”, IEEE Trans Smart Grid, 3(3), pp 12801291 Li S., Bao K., Fu X., Zheng H (2014), “Energy management and control of electric vehicle charging stations”, Elect Power Compon Syst., 42(3), pp 339-347 Loughran J., David S., Jonathan Kulick (2004), “Demand-Side Management and Energy Efficiency in the United States”, Energy Journal, 25 (1), pp 19– 43 Lui P., Fu Y., Marvasti A K (2014), “Multi-stage stochastic optimal operation of energy-efficiency building with combined heat and power system”, Elect Power Compon Syst., 42(3), pp 327-338 74 10 Majumdar S., Chattopadhyay D., Parikh J (1996), “Interruptible load management using optimal power flow analysis”, IEEE Trans Power Systems, 11(2), pp 715-720 11 Minh Y Nguyen, Duc M Nguyen (2016) “A new framework of demand response for household customers based on advanced metering infreastructure under smart grids”, Electric Power Components and Systems, 44(2), pp 165171 12 Minh Y Nguyen, Duc M Nguyen (2015) “A generalized formulation of demand response under market environments”, International Journal of Emerging Electric Power Systems, 6(2), pp 217-224 13 Minh Y Nguyen, Yong Tae Yoon (2014), “Optimal scheduling and operation of battery/wind generation systems in response to real-time prices”, IEEJ Transaction on Electrical and Electronic Engineering, 9(2), pp 129-135 14 Minh Y Nguyen, Yong Tae Yoon (2013), “Battery modeling to economic operation of energy storage systems in electricity markets”, International Review of Electrical Engineering, 8(3), pp 1000-1007 15 Minh Y Nguyen, Dinh Hung Nguyen, Yong Tae Yoon (2012), “A new battery energy storage charging/discharging scheme for wind power producers in realtime markets”, Energies, 5(12), pp 5439-5452 16 Nguyen M Y., Nguyen D H., Yoon Y T (2012), “A new battery approach to wind generation system in frequency control markets”, J Elec Eng & Tech., 8(3), pp 742-749 17 Nørgaaard J., Nielsen A (2007), “Water supply in tall buildings: Energy efficiency of roof tanks vs pressurized systems”, GrundfosWater Boosting, available online: http://www.cbs.grundfos.com (accessed on 1st Sep 2016) 18 Ota Y., Taniguchi H., Nakajima T., Liyanage K., Baba J., Yokoyama A (2014), “Autonomous distributed V2G (Vehicle-to-Grid) satisfying scheduled charging,” IEEE Trans Smart Grid, 3(1), pp 559-565 75 19 Pedrasa M A., Spooner T D., MacGill I F (2009), “Scheduling of demand side resources using binary particle swarm optimization”, IEEE Trans Power Systems, 24(3), pp 1173-1181 20 PJM Electricity market, available online: http://www.pjm.com (assessed on 5th Sep 2016) 21 Ruiz N., Cobelo I., Oyazabal, J (2009), “A direct load control model for virtual power plant manegements”, IEEE Trans Power Systems, 24(2), pp 959-966 22 Sarkar Ashok (2009), Financing Energy Efficiency in Developing Countries – Lessons Learned and Remaining Challenges, United States Energy Association, USA 23 Simmons Daniel (2010), Demand-Side Management: Government Planning, Not Market Conservation (Testimony of Dan Simmons Before the Georgia Public Service Commission), MasterResource, USA 24 Singh Jas (2010), Demand-Side Management, Pacificorp: A Midamerican Energy Holdings Company, USA 25 Yoon J H., Baldich, R., Novoselac A (2014), “Dynamic demand response controller based on real-time retail price for residential buildings”, IEEE Trans Smart Grid, 5(1), pp 121-129 26 Zhou S., Wu Z., Li J., Zhang X P (2014), “Real-time energy control approach for smart home energy management system”, Elect Power Compon Syst., 42(3), pp 315-326 ... xuất đề tài: Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (Smartmeter)” TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Hiện nay, chương trình quản lý phụ tải điện (Demand-side... 12/2017 Mục tiêu: Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lý phụ tải thông minh ứng dụng quản lý việc sử dụng điện hộ tiêu thụ điện Thiết bị tính toán kế hoạch vận hành điều khiển thiết bị điện làm việc... 3.1 Mục tiêu chung Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lý phụ tải thông minh ứng dụng quản lý việc sử dụng điện hộ tiêu thụ điện Thiết bị tính toán tối ưu điều khiển thiết bị điện làm việc thấp điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH), Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH), Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (smart meter) (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay