BÁO cáo TỔNG mức đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH lô ân

16 106 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:38

I.Bước lập Dự án đầu tư xây dựng:1.Khối lượng công trình: Khối lượng các hạng mục, thiết bị của công trình dựa vào các bản vẽ và tính toán thiết bị trong Thiết kế bản vẽ thi công do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ P L lập tháng 06 năm 2007.2.Đơn giá định mức và các hệ sốa.Đơn giá và định mứcÁp dụng theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên – Ban hành theo quyết định số 10112006QĐ – UBND ngày 03072006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.Áp dụng theo bộ đơn giá Xây Dựng Công Trình Báo cáo tổng mức đầu tư – CT T TL hồ chứa nước Lổ Ân Giai đoạn Lập Dự án Đầu tư XD Công trình THÀNH PHẦN HỒ SƠ TT Danh mục Ghi I Tập I: Báo cáo tóm tắt Tập A4 II Tập II:Báo cáo Tập A4 III Tập III : Thiết kế sở Tập A4 Tập III-1: Thuyết minh thiết kế sở Tập A4 Tập III-2: Tập vẽ thiết kế sở Tập A3 IV Tập IV: Các báo cáo chuyên ngành Tập A4 Tập IV-1: Báo cáo khảo sát địa hình ( Thuyết minh & vẽ) Tập A4&A3 Tập IV-2: Báo cáo khảo sát địa chất Tập A4 Tập IV-3: Báo cáo tổng mức đầu tư Tập A4 V trang Đĩa CD ghi toàn hồ sơ dự án 01 Báo cáo tổng mức đầu tư – CT T TL hồ chứa nước Lổ Ân Giai đoạn Lập Dự án Đầu tư XD Công trình MỤC LỤC BÁO CÁO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG TL HỒ CHỨA NƯỚC LỔ ÂN A Thuyết minh báo cáo tổng mức đầu tư …………………………………….2 I- Bước lập Dự án đầu tư xây dựng …… Khối lượng công trình .2 Đơn giá định mức hệ số .2 Nguồn vật liệu ……………………………………………………………….2 II- Tính toán tổng dự toán ……………………… B Dự toán chi tiết …………………… ……………………………………… I Tổng hợp khối lượng ………………………………………………………… I/1 Tổng hợp khối lượng công trình đầu mối …………………….……………5 I/2 Tổng hợp khối lượng công trình kênh ………………….…………………14 I/3 Tổng hợp khối lượng nhà quản lý ……………………………………… 14 I/3 Tổng hợp khối lượng đường quản lý …………………………………… 16 II Dự toán hạng mục chi tiết ……………………………….……………….17 PHỤ LỤC : Chiết tính khối lượng phương án chọn ……… … …………….97 trang Báo cáo tổng mức đầu tư – CT T TL hồ chứa nước Lổ Ân Giai đoạn Lập Dự án Đầu tư XD Công trình A THUYẾT MINH BÁO CÁO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ trang Báo cáo tổng mức đầu tư – CT T TL hồ chứa nước Lổ Ân Giai đoạn Lập Dự án Đầu tư XD Công trình HỆ THỐNG THỦY LỢI HỒ CHỨA NƯỚC LỔ ÂN XÃ AN PHÚ – TP TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN I Bước lập Dự án đầu tư xây dựng: Khối lượng công trình: Khối lượng hạng mục, thiết bị công trình dựa vào vẽ tính toán thiết bị Thiết kế vẽ thi công Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển sở hạ tầng công nghệ P &L lập tháng 06 năm 2007 Đơn giá định mức hệ số a Đơn giá định mức - Áp dụng theo Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Phú Yên – Ban hành theo định số 1011/2006/QĐ – UBND ngày 03/07/2006 Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên - Áp dụng theo đơn giá Xây Dựng Công Trình - Phần xây dựng tỉnh Phú Yên – Ban hành theo định số 1012/2006/QĐ – UBND ngày 03/07/2006 Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên văn hướng dẫn kèm theo - Áp dụng theo đơn giá Xây Dựng Công Trình - Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên – Ban hành theo định số 1013/2006/QĐ – UBND ngày 03/07/2006 Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên - Áp dụng theo đơn giá Khảo Sát Xây Dựng tỉnh Phú Yên – Ban hành theo định số 1014/2006/QĐ – UBND ngày 03/07/2006 Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên - Áp dụng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo vănn số 1751/BXD-VP, ngày 14/08/2007 Bộ Xây Dựng - Áp dụng định mức dự toán 24 - Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Xây Dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 07/2006/TT-BXD, ngày 10 tháng 11năm 2006, Bộ Xây Dựng bổ sung chi phí nhân công, máy dự toán xây dựng - Theo công văn số … /SXD-KTKH, ngày … tháng … năm 2006 sở Xây dựng tỉnh Phú Yên v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình địa bàn tỉnh Phú Yên theo thông tư số 07/2006/TT-BXD - Thông báo giá VLXD số 118/STC-CSVG, ngày 22 tháng 01 năm 2008 sở Tài tỉnh Phú Yên trang Báo cáo tổng mức đầu tư – CT T TL hồ chứa nước Lổ Ân - Giai đoạn Lập Dự án Đầu tư XD Công trình Chi phí lán trại lấy theo thông tư 05/2007 cụm đầu mối 1% tổng chi phí trực tiếp, hệ thống kênh mương đường giao thông, công trình theo tuyến lấy 2% tổng chi phí trực tiếp - Chi phí dự phòng theo Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/04/2007 Bộ Xây Dựng hướng dẫn lập việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình - Chi phí vận chuyển vật liệu theo định số 89/VGCP – CNTDDV ngày 13/11/2000 - Một số định mức Dự toán không có, tạm tính theo định mức tương tự b Các hệ số : * Hệ số nhân công: Knc = 1,286 * Hệ số máy thi công: Km = 1.05 Nguồn vật liệu: - Đất đắp đâp tận dụng đất đào móng tràn lấy chỗ, cự ly vận chuyển thủ công
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo TỔNG mức đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH lô ân, BÁO cáo TỔNG mức đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH lô ân, BÁO cáo TỔNG mức đầu tư xây DỰNG CÔNG TRÌNH lô ân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay