Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Nguyễn Văn Rin

10 222 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:35

TT LTĐH 30 TRẦN THÚC NHẪN – HUẾ ThS Nguyễn Văn Rin Sđt: 089.8228.222 CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BÀI TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Họ tên: …………………………………………………… ; Trường: …………………….………….…… MÃ ĐỀ THI 123  Dạng Xét biến thiên hàm số Câu Câu Cho hàm số f x  có tính chất: f ' x   0, x  0; 3 f ' x   x  1;2 Hỏi   khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số f x  đồng biến 0; 3 B Hàm số f x  đồng biến 0;1 C Hàm số f x  đồng biến 2; 3 D Hàm số f x  hàm 1;2 Cho hàm số f x  có f ' x   0, x   f ' x   số hữu hạn điểm thuộc  Hỏi khẳng định sau khẳng định đúng? A Với x 1, x   x  x ta có B Với x 1, x   x  x ta có f x   f x  x1  x f x   f x  x1  x C Với x 1, x , x   x  x  x ta có D Với x 1, x , x   x  x  x ta có Câu   f x   f x  f x   f x   f x   f x  f x   f x   Cho hàm số y  f x   x  5x Hỏi khẳng định khẳng định đúng? A Hàm số f x  nghịch biến ;1 đồng biến B Hàm số f x  đồng biến ;1 nghịch biến 1;   1;     C Hàm số f x  nghịch biến ; 1 ; 1;  đồng biến    D Hàm số f x  đồng biến ; 1 ; 1;  nghịch biến Câu Tìm tất khoảng nghịch biến hàm số y  x  x     ;  B         D ;   ;  ;      A ;   3   ; C    5  Câu Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y  x  x  A 0; 4 Câu 1;1   1;1    1 B 0;    1  C  ;    D 4;  (Đề minh họa - BGD) Hỏi hàm số y  2x  đồng biến khoảng nào? A   ;      B (0; ) ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 C    ;      D (; 0) Trang 1/10 – Mã đề thi 123 Câu (Sở GD & ĐT Quảng Nam) Hỏi hàm số y  x  2x  nghịch biến khoảng khoảng sau đây? A (3; 2) B (2; 1) C (0;1) D (1;2) Câu (Chun KHTN - HN L4) Cho hàm số y  x  4x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến (; 0) nghịch biến (0; ) B Hàm số đồng biến (0; ) C Hàm số nghịch biến (; 0) đồng biến (0; ) D Hàm số nghịch biến (; ) Câu (Đề thử nghiệm – BGD) Cho hàm số y  x  2x  x  Mệnh đề đúng? 1  A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1    B Hàm số nghịch biến khoảng   ;      C Hàm số nghịch biến khoảng (1; ) 1  D Hàm số đồng biến khoảng  ;1    Câu 10 (Chun Võ Ngun Giáp – QB L1) Cho hàm số y  x  3x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng (0;2) C Hàm số đồng biến khoảng (0; ) B Hàm số nghịch biến khoảng (;2) D Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) Câu 11 (Chun Lê Hồng Phong – NĐ) Cho hàm số y  x  3x Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng (; 2) (0; ) B Hàm số nghịch biến khoảng (2;1) C Hàm số đồng biến khoảng (; 0) (; 0) (2; ) D Hàm số nghịch biến khoảng (; 2) (0; ) Câu 12 (Chun Lam Sơn – TH) Cho hàm số y  x  3x  Hỏi mệnh đề ? A Hàm số đồng biến khoảng (1;2) B Hàm số nghịch biến khoảng (0;1) C Hàm số nghịch biến khoảng (1; ) D Hàm số nghịch biến khoảng (; 0) Câu 13 (Sở GD & ĐT Bắc Ninh) Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y  A (; 3) B (1; ) C (1; 3) x  2x  3x  D (;1), (3; ) Câu 14 (Tiên Lãng – Hải Phòng) Hỏi hàm số y  x  3x  đồng biến khoảng sau đây? A (; 1) B (1;1) C (;1) D (1; ) Câu 15 (Chun Quốc Học Huế L2) Hàm số y  2x  3x  nghịch biến khoảng (hoặc khoảng) sau đây? A (; 0) (1; ) B (1; 0) C (0;1) D (; 1) (0; ) Câu 16 (Phan Đình Phùng – HT) Hỏi hàm số y  x  3x  đồng biến khoảng sau đây? A (; 0) 1  B  ;1    C (1; ) D (; ) Câu 17 (Chun KHTN – HN L4) Cho hàm số f (x ) có đạo hàm f (x )  (x  1)2 (x  1)3 (2  x ) Hỏi hàm số f (x ) đồng biến khoảng đây? ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 Trang 2/10 – Mã đề thi 123 A (; 1) B (1;1) C (2; ) D (1;2) Câu 18 (ĐHKH – Huế L1) Cho hàm số y  f (x ) xác định  có f (x )  (x  2)(x  1)2 Tìm khẳng định đúng? A Hàm số y  f (x ) đồng biến khoảng (2; ) B Hàm số y  f (x ) đạt cực đại x  2 C Hàm số y  f (x ) đạt cực đại tiểu x  D Hàm số y  f (x ) nghịch biến khoảng (2;1) Câu 19 (Gia Lộc II – HD L1) Cho hàm số y  f (x ) có đồ thị hình vẽ bên Chọn đáp án đúng? y A Hàm số nghịch biến khoảng (0;2) B Hàm số đồng biến khoảng (1; 0), (2; 3) C Hàm số đồng biến khoảng (; 0), (2; ) D Hàm số nghịch biến khoảng (; 0),(2; ) x 1  2x   1 A Hàm số nghịch biến khoảng ;    Câu 20 (Sở GD & ĐT Vũng Tàu) Cho hàm số y  x 1 O Mệnh đề đúng? 1   ;      B Tiệm cận ngang đồ thị hàm số đường thẳng y  C Tiệm cận đứng đồ thị hàm số đường thẳng x     1  1 D Hàm số đồng biến khoảng ;   ;      2  3x  Mệnh đề đúng? x 1 Hàm số đồng biến khoảng (; 1) (1; ) Hàm số nghịch biến với x  Hàm số nghịch biến khoảng (; 1) (1; ) Hàm số nghịch biến tập  \ {1} Câu 21 (Chun Nguyễn Quang Diêu – ĐT L2) Cho hàm số y  A B C D Câu 22 (Chun Đại Học Vinh L2) Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi mệnh đề sau sai? x   y     y  A Hàm số cho đồng biến (2; ) B Hàm số cho đồng biến (3; ) C Hàm số cho đồng biến (;1) D Hàm số cho nghịch biến (0; 3) Câu 23 (Sở GD & ĐT Khánh Hòa) Bảng biến thiên hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 Trang 3/10 – Mã đề thi 123 x   y     y 1  A y  x  3x  B y  x  3x  C y  x  3x  D y  x  3x  Câu 24 (Sở GD & ĐT Đồng Tháp) Bảng biến thiên hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? x 2   y     y  A y  x  3x  B y  x  3x  C y  x  3x  D y  x  3x  Câu 25 (Tiên Lãng – HP) Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên ?  x y     y  A y  x 1  x 2 B y  2x   x 2 C y  2x   x 2 D y  x 3  x 2 Câu 26 (Chun Lê Q Đơn – QT) Hàm số sau có bảng biến thiên hình bên ? x 1   y    y A y  2x   x 1  B y  2x   x 1 C y  2x   1  x D y  1x  x 2 Câu 27 (Chun Thái Bình L3) Cho hàm số f (x ) xác định  có đồ thị hàm số y  f (x ) đường cong hình bên Hỏi mệnh đề đúng? A Hàm số f (x ) đồng biến (1;2) B Hàm số f (x ) nghịch biến (0;2) ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 Trang 4/10 – Mã đề thi 123 C Hàm số f (x ) đồng biến (2;1) D Hàm số f (x ) nghịch biến (1;1) Câu 28 Cho hàm số y  f x  có đạo hàm Biết đường cong hình bên đồ thị hàm số y  f ' x  Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đồng biến khoảng 4;  B Hàm số nghịch biến khoảng 2; 4 C Hàm số đồng biến khoảng 1;2 D Hàm số nghịch biến khoảng ;1 Câu 29 (Chun Sơn La L2) Hàm số sau ln nghịch biến khoảng xác định nó? A y  x  x 3 B y  3x   x 1 C y  x   x 3 D y  3x   5x  Câu 30 (Sở GD & ĐT Nam Định L1) Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y  A (1;1) B (0; ) C (; 1) (1; ) D (; ) x  x 1 Câu 31 (THPT Gia Lộc II – HD L1) Cho hàm số y   x  x Mệnh đề đúng?    1 A Hàm số đồng biến ;    ;2     B Hàm số đồng biến ; 3 2;     1 C Hàm số nghịch biến ;    ;2      1 D Hàm số đồng biến ;     Câu 32 (Chun Bắc Giang L1) Trên khoảng sau đây, hàm số y  x  2x đồng biến? A (1; ) B (1;2) C (0;1) D (;1) Câu 33 (Phan Đình Phùng – HT) Hàm số y  25  x nghịch biến khoảng sau đây? A (5; 0) B (0;5) C (; 0) D (0; ) Câu 34 (Chun Bắc Giang L1) Hàm số sau thỏa mãn với x 1, x  , x  x f (x )  f (x ) ? A f (x )  x  2x  C f (x )  x  x  2x   x 3 D f (x )  x  x  3x  B f (x )   Dạng Tìm điều kiện tham số để hàm số đồng biến, nghịch biến D Câu 35 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  cos x  mx đồng biến A m  B m  ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 C m  D m  Trang 5/10 – Mã đề thi 123 Câu 36 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  tan x  đồng biến m tan x    khoảng 0;    A m  1 B 1  m  C  m  D  m  Câu 37 (Sở GD & ĐT Vũng Tàu) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  x  3mx  3(2m  3)x  nghịch biến khoảng (; ) A [1; 3] B [3;1] C [1; ) D (; 3] Câu 38 (Gia Lộc II – HD L1) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y x  mx  (m  2)x  đồng biến  A (1;2) B [1;2] C [2;1] D (2;1) Câu 39 (CHUN KHTN - HN L4) Tìm tập hợp tham số thực m để hàm số y  x  (m  1)x  3x  đồng biến  A (; 4]  [2; ) B (; 4)  (2; ) C [4;2] D (4;2) Câu 40 (Nguyễn Trãi – HD L2) Tìm tất tham số thực m để hàm số y   x  (m  1)x  (2m  5)x  nghịch biến  3 A m  2 B 2  m  C m  D 2  m  Câu 41 (Chun Biên Hòa – HN L2) Tìm tất tham số thực m để hàm số y  mx  nghịch x m 3 biến khoảng xác định A  m  B  m  C m  m  D m  m  Câu 42 (Chun Võ Ngun Giáp – QB L1) Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  mx  đồng biến khoảng xác định 2x  m A [6; 6] B ( 6; 6) C [ 6; 6) D ( 6; 6] x2 m với m  Chọn khẳng định đúng? x 1 A Hàm số ln giảm (;1) (1; ) với m  Câu 43 (Chun Lê Q Đơn – ĐN) Cho hàm số f (x )  B Hàm số ln giảm tập xác định C Hàm số ln tăng (;1) (1; ) với m  D Hàm số ln tăng (;1) (1; ) Câu 44 (Chun Lê Q Đơn – ĐN L2) Tìm tất giá trị thực m y  sin x  cos x  mx đồng biến  A   m  B m   ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 C m  để hàm số D   m  Trang 6/10 – Mã đề thi 123 Câu 45 (Chun Tun Quang L1) Cho m, n khơng đồng thời Tìm điều kiện m, n để hàm số y  m sin x  n cos x  3x nghịch biến  A m  n  B m  n  C m  2, n  D m  n  Câu 46 (Chun Nguyễn Quang Diêu – ĐT L2) Tìm tập hợp giá trị tham số m để hàm số y  m sin x  7x  5m  đồng biến  A [7;7] B (; 1] C (; 7] D [7; ) Câu 47 (Sở GD & ĐT Vũng Tàu) Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để hàm số y  mx  x m đồng biến nửa khoảng (; 3) A S  (, 2)  (2; 3] B S  (, 2)  (2, ) C S  (, 2]  (2, 3] D S  (, 2]  (2, ) Câu 48 (Chun Tun Quang L1) Tìm giá trị m cho hàm số y  x 1 nghịch biến x m khoảng (2; ) A 2  m  C m  B m  2 D m  2 Câu 49 (Chun Ngoại Ngữ Hà Nội L1) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y mx  nghịch biến khoảng (0; ) x m A m  (2; ) B m  (; 2) C m  (2; 0) D m  (2;2) Câu 50 (Chun Lê Q Đơn – ĐN L2) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y x nghịch biến khoảng (1; ) x m A  m  B  m  C m  D  m  Câu 51 (Thanh Chương I – NA L1) Tìm tập hợp tất giá trị m để hàm số y  2x  nghịch x m biến khoảng (2; )  1 A 2;       1 B 2;      1 C ;      1 D ;     Câu 52 (Quốc Học Quy Nhơn – BĐ L1) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y mx  đồng biến khoảng (2; ) x m A 3  m  B 3  m  C m  D  m  Câu 53 (Gia Lộc II – HD L1) Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để hàm số y  x  3x  3mx  m  nghịch biến (0; ) A (1; ) B (;1] C (;1) D (; 1] Câu 54 (Amsterdam HN) Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để hàm số y  x  3mx  m nghịch biến khoảng (0;1) A m   B m   ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 C m  D m  Trang 7/10 – Mã đề thi 123 Câu 55 (Phù Cát – BĐ) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  mx  mx đồng biến khoảng (1; ) A m  Câu 56 (Chun y B m  Vĩnh Phúc) Tìm C m  tất giá trị D m  tham số m để hàm số x  (m  1)x  (2m  3)x  đồng biến (1; ) 3 A m  B m  C m  D m  Câu 57 (Phạm Văn Đồng – PY) Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y x  mx  x  m  4m  đồng biến A (;1] B (; 1) 1; 3    10  C ;      10  D ;     Câu 58 (Chun Đại Học Vinh L2) Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  (m  1)x  2mx đồng biến (1; ) 1  C m  1 m  A m  1 m  B m  1 m  1  D m  1 Câu 59 (Tốn Học Bắc Trung Nam) Cho hàm số y  x  (2m  3)x  m Nếu hàm số ln nghịch  p p biến khoảng (1;2) tồn giá trị tham số m  ;  ; phân số tối  q  q giản q  Hỏi tổng p  q ? A p  q  B p  q  C p  q  D p  q  Câu 60 (Gia Lộc II – HD L1) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y   x  mx  (m  1)x  m  đồng biến đoạn có độ dài A m  1 m  B m  1 C Khơng tồn m D m  Câu 61 (Hùng Vương – NĐ) Xác định giá trị tham số m để hàm số y  x  (m  1)x  4x  có độ dài khoảng nghịch biến A m  2, m  B m  1, m  C m  0, m  1 D m  2, m  4 Câu 62 (Chun Lê Q Đơn – ĐN L2) Tìm tất giá trị thực m để hàm số f (x )  x  3x  (m  1)x  2m  đồng biến khoảng có độ dài lớn A m  B m  C   m  D m    Câu 63 (Tiên Lãng – HP) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  x   mx  đồng biến khoảng (; ) A (; 1] B (;1) ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 C [1;1] D [1; ) Trang 8/10 – Mã đề thi 123 Câu 64 (n Lạc – VP) Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  x  x  x  m đồng biến khoảng (;2) A m   B m   C m  D m  Câu 65 (Chun Lam Sơn – TH) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  mx  (m  1) x  nghịch biến D  [2; ) A [0; ) B (; 1] C [2; 1] D (; 1) Câu 66 (ĐỀ MINH HỌA - BGD) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số   tan x  y đồng biến khoảng 0;   tan x  m   A m  1  m  C 1  x  B m  D m  Câu 67 (Chun Bắc Giang L1) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y cos x  đồng biến khoảng (0; ) cos x  m A m  1 B m    C m  1 D m    Câu 68 (Chun Lê Hồng Phong – NĐ) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số   cot x  y đồng biến khoảng  ;     m cot x  A m  (; 0)  (1; ) B m  (; 0) C m  (1; ) D m  (;1) Câu 69 (n Lạc – VP) Cho hàm số y  (m  1) sin x   Tìm tất giá trị tham số m để hàm sin x  m   số nghịch biến khoảng 0;     A 1  m  m  1 B  m  m  1 C   m   m  D   m    Dạng Sử dụng tính đơn điệu hàm số để giải phương trình, bất phương trình 2x  3x  6x  16   x  có tập nghiệm a;b  Hỏi tổng   a  b có giá trị bao nhiêu? A 2 B C D Câu 70 Bất phương trình x  2x   x  6x  11   x  x  có tập nghiệm a;b  Hỏi hiệu b  a có giá trị bao nhiêu? A B C D 1 Câu 71 Bất phương trình HẾT ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 Trang 9/10 – Mã đề thi 123 BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A D D C B D C A A A B D B B B D A D D C D B C A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C B A A D C B D C D B C C B A B C C D A A A B A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 A A D A A D A B C A D D A D B A B B B C A ThS Nguyễn Văn Rin – Sđt: 089.8228.222 – Facebook: Nguyễn Văn Rin * Thời khóa biểu lớp Tốn HÈ 12 - Lớp Tốn 12/1: Thứ 2, 4, 6: 7h học 30 Trần Thúc Nhẫn - Lớp Tốn 12/2: Thứ 3, 5, 7: 7h học Trần Thúc Nhẫn - Lớp Tốn 12/3: Thứ 2, 4, 6: 15h học 34 Đồn Thị Điểm - Lớp Tốn 12/4: Thứ 3, 5: 17h30; Chủ nhật: 19h30 học 242 Lý Nam Đế P/S: CÁC LỚP TỐN CĨ THỂ HỌC CHÉO trùng lịch! Mặt trời không rơi ngày hôm bạn vấp ngã lại mọc để bạn tới thành công – Restu Mustaqim ThS Nguyễn Văn Rin - 089.8228.222 Trang 10/10 – Mã đề thi 123 ... Cho hàm số y  f (x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi mệnh đề sau sai? x   y     y  A Hàm số cho đồng biến (2; ) B Hàm số cho đồng biến (3; ) C Hàm số cho đồng biến (;1) D Hàm. .. đồ thị hàm số đường thẳng y  C Tiệm cận ứng đồ thị hàm số đường thẳng x     1  1 D Hàm số đồng biến khoảng ;   ;      2  3x  Mệnh đề đúng? x 1 Hàm số đồng biến. .. sai? A Hàm số đồng biến khoảng 4;  B Hàm số nghịch biến khoảng 2; 4 C Hàm số đồng biến khoảng 1;2 D Hàm số nghịch biến khoảng ;1 Câu 29 (Chun Sơn La L2) Hàm số sau ln nghịch biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Nguyễn Văn Rin, Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Nguyễn Văn Rin, Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số Nguyễn Văn Rin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay