Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương lần 2

33 232 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:31

SỞ GD&ÐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG  - THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LẦN MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)  - Họ tên: Lớp: Mã đề: 170 SBD: Câu 1: Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 2: Giả sử số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội năm gần giảm với tốc độ không đổi Biết vào năm 2010, số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội 2000 thí sinh vào năm 2012, số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội 1920 thí sinh Hỏi vào năm 2020 có thí sinh thi vào ngành ? (Lấy số gần nhất) A 1640 B 1632 C 1620 D 1631 Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang cân với AB = BC = CD = a, AD = 2a, ( SAD )  ( ABCD ) , tam giác SAD tam giác Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho là: A 32 a B 8 a C 16 a D 32 a 3 Câu 4: Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng? A B C Đề thi gồm có trang  2a  D log     3log a  log b  b  Mã đề thi 170 Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba đường thẳng  x  t1 x  x     d1 :  y  , d :  y  t2 , d3 :  y  z  z  z  t    Viết phương trình mặt phẳng qua điểm H  3;2;1 cắt ba đường thẳng d1 , d , d3 A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A x  y  z  11  B x  y  z  14  C x  y  z   Câu 6: Cho hàm số y  D x  y  z   x2  Mệnh đề đúng? x 1 A Đồ thị hàm số nằm trục hoành B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số −6 D Đồ thị hàm số không cắt trục tọa độ Câu 7: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm đoạn 1; 2 , f (1) 1 f (2)  Tính I    x  f '( x)  dx A I  B I 4 C I 1 D I  Câu 8: Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A ln( a  b)  ln a  ln b B ln(ab)  ln a.ln b a a C ln  ln a  ln D ln  ln b  ln a b b b Câu 9: Cho hàm số y  x  x  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  1;0  B Hàm số nghịch biến khoảng 1;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  D Hàm số đồng biến khoảng  ;1 3  Câu 10: Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục đoạn  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Trên đồ thị hàm số có điểm mà tiếp tuyến song song với trục hoành? A B Vô số điểm C x Câu 11: Tìm nghiệm phương trình Đề thi gồm có trang 2 1  D 1 27 Mã đề thi 170 A Vô nghiệm Câu 12: Kí hiệu B x  2 C x  D x  2 z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  16 z  17  Trên mặt phẳng toạ độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  (2  i ) z0 ? A M  ; 3  2  B M  ; 3  2  C M  ; 1 2  D M  ; 1 2  Câu 13: Số nghiệm nguyên bất phương trình B A là? C D Vô số x   Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t (t  R) z   t  Vectơ nào vectơ phương d ?   A u4  1; 2;5  B u1   0;3; 1 C u3  1; 3; 1  D u2  1;3; 1 Câu 15: Biết M (0; 2), N(2;-2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx +cx+d Tính giá trị hàm số x  43 A y ( )  27 41 B y ( )  27 46 C y ( )  27 47 D y ( )  27 2 x   x  x  đường tiệm cận? x2  5x  B C D Câu 16: Đồ thị hàm số y  A t 13 Câu 17: Do điều kiện thời tiết mà vật chuyển động theo quy luật s   t +20t , 12 với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật thời gian Hỏi trình chuyển động vật bị giảm tốc độ đoạn đường dài ? A 47757 (mét) 40 B 923 (mét) C 925 (mét) D 47755 (mét) 40 Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình chữ nhật, SA  (ABCD) Biết diện tích mặt SAB, SAD, ABCD 15, 10, 24 (đvdt) Khi thể tích hình chóp S.ABCD bằng: A 40 (đvtt) B 20 (đvtt) C 60 (đvtt) D 120 (đvtt) Câu 19: Cho khối nón (N) có bán kính đáy thể tích V  12 Tính diện tích xung quanh khối nón (N) A S  15  B S  20 Câu 20: Tìm nguyên hàm hàm số  f ( x)dx  sin 2x + C  A  C  f ( x)dx  sin 2x + C Đề thi gồm có trang C S  45 f ( x)   cos 2x D S  15  B  f ( x)dx   sin 2x + C D  f ( x)dx   sin 2x + C Mã đề thi 170 Câu 21: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực để phương trình có nghiệm thỏa mãn x  A m   ;  9  B m   0; 10    4;     10 D m   4;    4;   9  10 C m   ;  10    4;    Câu 22: Tìm số phức liên hợp số phức z  i 2017 (3i  1) B z  3  i C z   i A z   i D z  3  i Câu 23: F (2)  F (3) 1 Tính F (3) x 1  ln F (3)  C D F (3)  Biết F ( x) nguyên hàm của hàm số f ( x)  A F (3)  ln  Câu 24: Cho  B F (3)  ln  2 x f ( )dx  36 Tính I   f ( x) dx B I 18 C I  72 D I  A I  36 Câu 25: Cô giáo Hạnh Phúc có mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn 16m độ dài trục bé 10m Cô muốn làm nhà phần diện tích tam giác ABC nhận trục bé elip làm trục đối xứng( hình vẽ) Phần đất lại cô dự định trồng hoa Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/1 m2 Hỏi cô cần tiền để trồng hoa toàn phần diện tích dự kiến đó? ( Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 7.840.000 đồng B 7.804.000 đồng C 8.047.000 đồng D 8.740.000 đồng Câu 26: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z y O x -4 Đề thi gồm có trang M Mã đề thi 170 A Phần thực −4 phần ảo B Phần thực phần ảo −4i C Phần thực phần ảo −4 D Phần thực −4 phần ảo 3i Câu 27: Cho tứ diện ABCD tích 12 G trọng tâm tam giác BCD, điểm M trung điểm BD Tính thể tích V khối chóp A.BGM A V  B V  C V  D V  Câu 28: Khoảng cách giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  là? A 2 B C D ' ' ' Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C có độ dài cạnh đáy a, chiều cao 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp lăng trụ cho? A V  4 a 3 B V  4 a 3 C V  4 a D V  16 a Câu 30: Tính mô đun số phức z thoả mãn z (2  i )  13i  A z  34 B z  34 C z  34  a b   b a    Câu 31: Cho a > 0, b > Rút gọn biểu thức A   b A   a   B a b a C   b D z  34 35 là: D   b a Câu 32: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x  1)  m2 x  3mx  3x +1 đồng biến khoảng ( ; ) A (; 1]   4;5  B (3; 1]   4;   C (; 1]   4;   D  1; 4 Câu 33: Xét số phức z thoả mãn (1  i ) z  A  z  2 B Đáp án khác  i  Mệnh đề sau đúng? z 1 C z  D  z  2 Câu 34: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a thể tích bẳng a3 Tính chiều cao h hình chóp cho? 3a 3a 3a A h  B h  C h  D h  4a Câu 35: Cho số phức z  a  bi (a, b  R) thoả mãn (1  i ) z  z   2i Tính P  2a  6b A P  10 B P  C P  8 D P  Câu 36: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y  hình chữ nhật có diện tích là? A S  Đề thi gồm có trang B S  C S  2x 1 tạo với trục tọa độ x 1 D S  2 Mã đề thi 170 Câu 37: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC  2 Biết AC ' tạo với mặt phẳng (ABC) góc 600 AC ' Tính thể tích V khối đa diện A' B ' BC A V  B V  16 C V  3 D V  16 3 Câu 38: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3; 2;3), B ( 1; 2;5)   Tích vô hướng OA.OB có giá trị là? A B 16 e Câu 39: Tích phân  (2 x  1) ln xdx  C -22  e b a  D 13 Khi a + b bằng: A B C -1 D -3 Câu 40: Cho số thực x, y thỏa mãn điều kiện y  x  x  y  12 Giá trị lớn nhỏ biểu thức M  xy  x  y  13 là? A 9;-6 B 16;-16 C Không tồn GTLN, NN D 11;-11 Câu 41: Gọi (C) đường cong đối xứng với đồ thị hàm số y  ln x qua đường thẳng  : x  y  Khi diện tích hình thang cong ( H ) giới hạn đường (C ), y  0, x  x  là? e4 A S   ln x dx B S   e x dx  ln  C S   e x dx D S   ln x dx Câu 42: Cho hàm số y  ln  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến R B Hàm số nghịch biến R C Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;   Câu 43: Một hình vuông lớn có cạnh 2a bị cắt hình vuông nhỏ có cạnh a hình vẽ Đường thẳng d vuông góc với AB điểm B Phần lại hình vuông lớn xoay quanh trục d tạo thành vật thể tròn xoay tích là? Đề thi gồm có trang Mã đề thi 170 A V  2 a 13 B V  V  12 D V  2 a C V     a3    a3 Câu 44: Cho hàm số y  f ( x) xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho phương trình f ( x)  m có ba nghiệm thực phân biệt? A 0  1;   B 0   2;   C  1;2  D  1;2 Câu 45: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu có phương trình ( x  1)  ( y  2)  ( z  1)  tiếp xúc với mặt phẳng đây? A ( P ) : x  y  z   C ( P ) : x  y  z   B ( P ) : x  y  z   D ( P ) : x  y  z   Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0), B (0; 2;0) C (0; 0;3) Mặt phẳng ( ABC ) qua điểm đây? 1 1 A M (1; 2;3) B M (1;  ; ) C M (1; ; ) 3 D M (1; 2;3) Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;3;1) ; B (5; 6; 2) ; C (3;3;3) Tìm điểm M đường thẳng AB cho VAMOC  VMCBO  M ( ;0;0)  M (3;0;0)  M (3;0;0) A  B  C  D   M (9;12; 4)  M (9;12; 4)  M (9;12; 4)   M ( ; 0;0)   M ( 9;12; 4) Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) :2 y  z   x2 y z x y 1 z  Mệnh đề sau ?   , d2 :   1 1 1 1 A d1 d vuông góc với ( P ) B d1 cắt ( P ) d  ( P) hai đường thẳng d1 : C d1 d song song với ( P ) D d cắt ( P ) d1 song song với ( P ) Câu 49: Cho ba số thực dương a, b, c Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Hãy chọn đáp án đúng? Đề thi gồm có trang Mã đề thi 170 A a  ln ; b  ln 43 ; c  ln 34 C a  ln 43 ; b  ln 34 ; c  ln B a  ln 34 ; b  ln ; c  ln 43 D a  ln ; b  ln 34 ; c  ln 43 Câu 50: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình ( S ) : ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)  mặt phẳng ( P ) : z   Gọi M điểm thuộc (S) cho khoảng cách từ M đến (P) lớn Đặt T  xM  yM  zM  ta có? A T  12 B T  C T  10 D T  - - HẾT Đề thi gồm có trang Mã đề thi 170 SỞ GD&ÐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG  - THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LẦN MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)  - Họ tên: Lớp: Mã đề: 246 SBD: Câu 1: Cho số thực x, y thỏa mãn điều kiện y  x  x  y  12 Giá trị lớn nhỏ biểu thức M  xy  x  y  13 là? A 9;-6 B 16;-16 C Không tồn GTLN, NN D 11;-11 Câu 2: Cho hàm số y  ln  x  Mệnh đề đúng?   A Hàm số đồng biến R B Hàm số nghịch biến R C Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;   Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 0;0), B(0; 2;0) C (0; 0;3) Mặt phẳng ( ABC ) qua điểm đây? 1 1 A M (1; 2;3) B M (1;  ; ) C M (1; ; ) 3 D M (1; 2;3) Câu 4: Gọi (C) đường cong đối xứng với đồ thị hàm số y  ln x qua đường thẳng  : x  y  Khi diện tích hình thang cong ( H ) giới hạn đường (C ), y  0, x  x  là? e4 A S   ln x dx C S   e x dx Câu 5: Tìm nguyên hàm hàm số   f ( x)dx  sin 2x + C A C ln B S   e x dx   f ( x)dx   sin 2x + C f ( x)   cos 2x D S   ln x dx  B  f ( x)dx  sin 2x + C D  f ( x)dx   sin 2x + C Câu 6: Cho khối nón (N) có bán kính đáy thể tích V  12 Tính diện tích xung quanh khối nón (N) A S  15  B S  20 C S  45 D S  15 Câu 7: Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng?  2a     3log a  log b  b  A log  B C D Đề thi gồm có trang Mã đề thi 246 Câu 8: Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  1;0  B Hàm số nghịch biến khoảng 1;  C Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  D Hàm số đồng biến khoảng  ;1 3  Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình ( S ) : ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)  mặt phẳng ( P ) : z   Gọi M điểm thuộc (S) cho khoảng cách từ M đến (P) lớn Đặt T  xM  yM  zM  ta có? A T  12 C T  10 B T  D T   i  Mệnh đề sau đúng? z 1 A  z  B Đáp án khác C z  D  z  2 2 Câu 11: Khoảng cách giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  là? A B C D 2 Câu 10: Xét số phức z thoả mãn (1  i ) z  Câu 12: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z y O x -4 A Phần thực −4 phần ảo C Phần thực phần ảo −4 M B Phần thực phần ảo −4i D Phần thực −4 phần ảo 3i Câu 13: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có độ dài cạnh đáy a, chiều cao 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp lăng trụ cho? A V  4 a 3 B V  4 a 3 C V  4 a D V  16 a Câu 14: Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục đoạn  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Trên đồ thị hàm số có điểm mà tiếp tuyến song song với trục hoành? Đề thi gồm có trang Mã đề thi 246   Câu 16: Cho hàm số y  ln  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến R B Hàm số nghịch biến R C Hàm số nghịch biến khoảng  ;  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;   35  a b 4 Câu 17: Cho a > 0, b > Rút gọn biểu thức A    là:  b a    b A   a   B a b a C   b   D b a Câu 18: Khoảng cách giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  là? A 2 B C D Câu 19: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm đoạn 1; 2 , f (1) 1 f (2)  Tính I    x  f '( x)  dx A I  B I 1 C I  D I 4 Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba đường thẳng  x  t1 x  x     d1 :  y  , d :  y  t2 , d3 :  y  z  z  z  t    Viết phương trình mặt phẳng qua điểm H  3; 2;1 cắt ba đường thẳng d1 , d , d3 A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A x  y  z   B x  y  z  11  C x  y  z  14  D x  y  z   Câu 21: Một hình vuông lớn có cạnh 2a bị cắt hình vuông nhỏ có cạnh a hình vẽ Đường thẳng d vuông góc với AB điểm B Phần lại hình vuông lớn xoay quanh trục d tạo thành vật thể tròn xoay tích là? Đề thi gồm có trang Mã đề thi 325 12 A V  C V   13 B V  V    a3 2 a 3    a3 D V  2 a3 Câu 22: Số nghiệm nguyên bất phương trình A là? C B D Vô số Câu 23: Biết M (0; 2), N(2;-2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx +cx +d Tính giá trị hàm số x  41 A y ( )  27 46 B y ( )  27 47 C y ( )  27 Câu 24: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y  hình chữ nhật có diện tích là? A S  B S  Câu 25: Tìm nguyên hàm hàm số A  C  f ( x)dx   sin 2x + C f ( x ) dx   sin 2x + C f ( x)  cos 2x B  2x 1 tạo với trục tọa độ x 1 C S   43 D y ( )  27 D S  2   f ( x)dx  sin 2x + C   f ( x)dx  sin 2x + C   D Câu 26: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC  2 Biết AC ' tạo với mặt phẳng (ABC) góc 600 AC ' Tính thể tích V khối đa diện A' B ' BC A V  B V  3 C V  16 3 D V  16 Câu 27: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  Đề thi gồm có trang Mã đề thi 325 C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 28: Tìm số phức liên hợp số phức z  i 2017 (3i  1) A z  3  i B z  3  i C z   i D z   i Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có độ dài cạnh đáy a, chiều cao 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp lăng trụ cho? A V  4 a B V  4 a 3 C V  16 a D V  4 a 3 Câu 30: Cho khối nón (N) có bán kính đáy thể tích V  12 Tính diện tích xung quanh khối nón (N) A S  15  B S  45 C S  15 D S  20 Câu 31: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z y O x -4 A Phần thực −4 phần ảo 3i C Phần thực phần ảo −4 Đề thi gồm có trang M B Phần thực phần ảo −4i D Phần thực −4 phần ảo Mã đề thi 325 Câu 32: Xét số phức z thoả mãn (1  i ) z  A z  B Đáp án khác  i  Mệnh đề sau đúng? z 3 C  z  D  z  2 2 2 x   x  x  đường tiệm cận? Câu 33: Đồ thị hàm số y  x2  5x  A B C D Câu 34: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a thể tích bẳng a3 Tính chiều cao h hình chóp cho? 3a 3a 3a A h  B h  C h  4a D h  Câu 35: Cô giáo Hạnh Phúc có mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn 16m độ dài trục bé 10m Cô muốn làm nhà phần diện tích tam giác ABC nhận trục bé elip làm trục đối xứng( hình vẽ) Phần đất lại cô dự định trồng hoa Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/1 m2 Hỏi cô cần tiền để trồng hoa toàn phần diện tích dự kiến đó? ( Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 7.840.000 đồng B 7.804.000 đồng e Câu 36: Tích phân  (2 x  1) ln xdx   e b a C 8.740.000 đồng  D 8.047.000 đồng Khi a + b bằng: A B C -3 D -1 Câu 37: Giả sử số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội năm gần giảm với tốc độ không đổi Biết vào năm 2010, số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội 2000 thí sinh vào năm 2012, số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội 1920 thí sinh Hỏi vào năm 2020 có thí sinh thi vào ngành ? (Lấy số gần nhất) A 1632 B 1631 C 1640 D 1620 Câu 38: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu có phương trình ( x  1)  ( y  2)  ( z  1)  tiếp xúc với mặt phẳng đây? A ( P ) : x  y  z   C ( P ) : x  y  z   Đề thi gồm có trang B ( P ) : x  y  z   D ( P ) : x  y  z   Mã đề thi 325 Câu 39: Cho  x f ( )dx  36 Tính I   f ( x) dx A I 18 B I  72 C I  D I  36 Câu 40: Do điều kiện thời tiết mà vật chuyển động theo quy luật s  t 13  t +20t , 12 với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật thời gian Hỏi trình chuyển động vật bị giảm tốc độ đoạn đường dài ? A 47757 (mét) 40 B 925 (mét) C 47755 (mét) 40 D 923 (mét) Câu 41: Cho ba số thực dương a, b, c Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Hãy chọn đáp án đúng? A a  ln ; b  ln 43 ; c  ln 34 B a  ln 34 ; b  ln ; c  ln 43 4 D a  ln ; b  ln 34 ; c  ln 43 3 Câu 42: Cho hàm số y  f ( x) xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định C a  ln 43 ; b  ln 34 ; c  ln có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho phương trình f ( x)  m có ba nghiệm thực phân biệt? A 0  1;   B  1;2  C 0   2;   D  1;2 Câu 43: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) :2 y  z   x2 y z x y 1 z  Mệnh đề sau ?   , d2 :   1 1 1 1 A d1 d vuông góc với ( P ) B d1 cắt ( P ) d  ( P) hai đường thẳng d1 : C d1 d song song với ( P ) Đề thi gồm có trang D d cắt ( P ) d1 song song với ( P ) Mã đề thi 325 Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang cân với AB = BC = CD = a, AD = 2a, ( SAD )  ( ABCD ) , tam giác SAD tam giác Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho là: A 16 a 8 a B C 27 C x  2 x Câu 45: Tìm nghiệm phương trình A x  B x  2 Câu 46: Cho hàm số y  32 a 1 D 32 a 3  D Vô nghiệm x 3 Mệnh đề đúng? x 1 A Đồ thị hàm số không cắt trục tọa độ B Cực tiểu hàm số C Đồ thị hàm số nằm trục hoành D Cực tiểu hàm số −6 Câu 47: Tính mô đun số phức z thoả mãn z (2  i )  13i  z  34 z  34 C z  34 z  34 A B D Câu 48: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x  1)  m2 x  3mx  3x +1 đồng biến khoảng ( ; ) A (; 1]   4;   B  1; 4 C (; 1]   4;5  D (3; 1]   4;   x   Câu 49: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t (t  R) z   t  Vectơ nào vectơ phương d ?   A u2  1;3; 1 B u1   0;3; 1 C u3  1; 3; 1  D u4  1; 2;5  Câu 50: Cho số thực x, y thỏa mãn điều kiện y  x  x  y  12 Giá trị lớn nhỏ biểu thức M  xy  x  y  13 là? A Không tồn GTLN, NN B 9;-6 C 16;-16 D 11;-11 - - HẾT Đề thi gồm có trang Mã đề thi 325 SỞ GD&ÐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG  - THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LẦN MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)  - Họ tên: Lớp: Mã đề: 493 SBD: Câu 1: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z y O x -4 A Phần thực −4 phần ảo 3i C Phần thực phần ảo −4 M B Phần thực phần ảo −4i D Phần thực −4 phần ảo Câu 2: Với số thực dương a, b Mệnh đề ? a A ln  ln a  ln B ln(ab)  ln a.ln b b b C ln a  ln b  ln a b D ln( a  b)  ln a  ln b Câu 3: Tìm số phức liên hợp số phức z  i 2017 (3i  1) A z  3  i C z   i B z   i D z  3  i Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình chữ nhật, SA  (ABCD) Biết diện tích mặt SAB, SAD, ABCD 15, 10, 24 (đvdt) Khi thể tích hình chóp S.ABCD bằng: A 60 (đvtt) B 40 (đvtt) C 20 (đvtt) D 120 (đvtt) Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang cân với AB = BC = CD = a, AD = 2a, ( SAD )  ( ABCD ) , tam giác SAD tam giác Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho là: A 16 a B 8 a C 32 a D Câu 6: Biết F ( x) nguyên hàm của hàm số f ( x)  32 a 3 F (2)  F (3) 1 Tính x 1 F (3) A F (3)  ln  Đề thi gồm có trang B F (3)   ln 2 C F (3)  ln  D F (3)  Mã đề thi 493 Câu 7: Cho tứ diện ABCD tích 12 G trọng tâm tam giác BCD, điểm M trung điểm BD Tính thể tích V khối chóp A.BGM A V  B V  C V  D V  Câu 8: Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  16 z  17  Trên mặt phẳng toạ độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  (2  i ) z0 ? A M  ; 1 2  B M  ; 3  2  Câu 9: Tìm nguyên hàm hàm số  A  f ( x)dx   sin 2x + C C  C M  ; 1 2  f ( x ) dx   sin 2x + C D M  ; 3  2  f ( x)   cos 2x   f ( x)dx  sin 2x + C B D   f ( x)dx  sin 2x + C Câu 10: Cho hàm số y  f ( x) xác định liên tục đoạn  2;2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Trên đồ thị hàm số có điểm mà tiếp tuyến song song với trục hoành? A Vô số điểm B C D Câu 11: Một hình vuông lớn có cạnh 2a bị cắt hình vuông nhỏ có cạnh a hình vẽ Đường thẳng d vuông góc với AB điểm B Phần lại hình vuông lớn xoay quanh trục d tạo thành vật thể tròn xoay tích là? 12 A V     a3 Đề thi gồm có trang 13 B V  V     a3 Mã đề thi 493 C V  2 a 3 D V  2 a3 Câu 12: Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  B Hàm số đồng biến khoảng  ;1 3  C Hàm số đồng biến khoảng  1;0  D Hàm số nghịch biến khoảng 1;  Câu 13: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;3;1) ; B (5; 6; 2) ; C (3;3;3) Tìm điểm M đường thẳng AB cho VAMOC  VMCBO   M ( ; 0;0) M ( ;0;0)  M (3;0;0)  A  B C  D    M (9;12; 4) M (  9;12; 4) M (9;12; 4)     M (3;0;0)  M (9;12; 4)   Câu 15: Cho hàm số y  ln  x  Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến R B Hàm số nghịch biến R C Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  D Hàm số nghịch biến khoảng  0;   Đề thi gồm có trang Mã đề thi 493 Câu 16: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3; 2;3), B ( 1; 2;5)   Tích vô hướng OA.OB có giá trị là? A 13 B 16 C Câu 17: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y  hình chữ nhật có diện tích là? A S  B S  D -22 2x 1 tạo với trục tọa độ x 1 C S  D S  2 Câu 18: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a thể tích bẳng a3 Tính chiều cao h hình chóp cho? 3a 3a 3a A h  B h  C h  D h  4a Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình ( S ) : ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)  mặt phẳng ( P ) : z   Gọi M điểm thuộc (S) cho khoảng cách từ M đến (P) lớn Đặt T  xM  yM  zM  ta có? A T  12 B T  10 C T  D T  Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu có phương trình ( x  1)  ( y  2)  ( z  1)  tiếp xúc với mặt phẳng đây? A ( P ) : x  y  z   B ( P ) : x  y  z   C ( P ) : x  y  z   D ( P ) : x  y  z   2 x   x  x  đường tiệm cận? x2  5x  B C D Câu 21: Đồ thị hàm số y  A e Câu 22: Tích phân  (2 x  1) ln xdx  A -1  Khi a + b bằng: C -3 B Câu 23: Cho hàm số y   e b a D x 3 Mệnh đề đúng? x 1 A Đồ thị hàm số không cắt trục tọa độ B Cực tiểu hàm số −6 C Cực tiểu hàm số D Đồ thị hàm số nằm trục hoành Câu 24: Biết M (0; 2), N(2;-2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx +cx +d Tính giá trị hàm số x  43 47 46 41 A y ( )  B y ( )  C y ( )  D y ( )  27 27 27 27 Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0; 0), B (0; 2; 0) C (0; 0;3) Mặt phẳng ( ABC ) qua điểm đây? 1 1 A M (1;  ; ) B M (1; ; ) C M (1; 2;3) 3 Câu 26: Số nghiệm nguyên bất phương trình Đề thi gồm có trang D M (1; 2;3) là? Mã đề thi 493 B A C Vô số D Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba đường thẳng  x  t1 x  x     d1 :  y  , d :  y  t2 , d3 :  y  z  z  z  t    Viết phương trình mặt phẳng qua điểm H  3; 2;1 cắt ba đường thẳng d1 , d , d3 A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A x  y  z  11  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z  14  Câu 28: Cho số thực x, y thỏa mãn điều kiện y  x  x  y  12 Giá trị lớn nhỏ biểu thức M  xy  x  y  13 là? A 11;-11 B Không tồn GTLN, NN C 9;-6 D 16;-16 Câu 29: Cho khối nón (N) có bán kính đáy thể tích V  12 Tính diện tích xung quanh khối nón (N) A S  15  B S  45 Câu 30: Cho số phức C S  15 D S  20 z  a  bi (a, b  R) thoả mãn (1  i ) z  z   2i Tính P  2a  6b A P  B P  10 C P  D P  8  i  Mệnh đề sau đúng? z 1 3 A z  B Đáp án khác C  z  D  z  2 2 Câu 32: Gọi (C) đường cong đối xứng với đồ thị hàm số y  ln x qua đường thẳng  : x  y  Khi diện tích hình thang cong ( H ) giới hạn đường (C ), y  0, x  x  là? Câu 31: Xét số phức z thoả mãn (1  i ) z  e4 A S   ln x dx B S   e x dx C S   ln x dx ln D S   e x dx Câu 33: Do điều kiện thời tiết mà vật chuyển động theo quy luật s  t 13  t +20t , 12 với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật thời gian Hỏi trình chuyển động vật bị giảm tốc độ đoạn đường dài ? A 47757 (mét) 40 B 925 (mét) C 47755 (mét) 40 D 923 (mét) Câu 34: Cô giáo Hạnh Phúc có mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn 16m độ dài trục bé 10m Cô muốn làm nhà phần diện tích tam giác ABC nhận trục bé elip làm trục đối xứng( hình vẽ) Phần đất lại cô dự định trồng hoa Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/1 m2 Hỏi cô cần tiền để trồng hoa toàn phần diện tích dự kiến đó? ( Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) Đề thi gồm có trang Mã đề thi 493 A 7.840.000 đồng B 7.804.000 đồng C 8.740.000 đồng D 8.047.000 đồng Câu 35: Khoảng cách giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  là? A B C D 2 Câu 36: Giả sử số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội năm gần giảm với tốc độ không đổi Biết vào năm 2010, số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội 2000 thí sinh vào năm 2012, số thí sinh thi vào ngành khoa học xã hội 1920 thí sinh Hỏi vào năm 2020 có thí sinh thi vào ngành ? (Lấy số gần nhất) A 1632 B 1631 C 1640 D 1620 Câu 37: Cho hàm số y  f ( x) xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số m cho phương trình f ( x)  m có ba nghiệm thực phân biệt? A 0   2;   B  1;2  C  1;2 D 0  1;   Câu 38: Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng?  2a  B log     3log a  log b  b  D A C 35  a b 4 Câu 39: Cho a > 0, b > Rút gọn biểu thức A    là:  b a    a A b b B   a a C   b D b a Câu 40: Cho ba số thực dương a, b, c Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Hãy chọn đáp án đúng? Đề thi gồm có trang Mã đề thi 493 4 A a  ln ; b  ln 43 ; c  ln 34 B a  ln 34 ; b  ln ; c  ln 43 4 C a  ln 43 ; b  ln 34 ; c  ln D a  ln ; b  ln 34 ; c  ln 43 Câu 41: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) :2 y  z   x2 y z x y 1 z  Mệnh đề sau ?   , d2 :   1 1 1 1 A d1 d vuông góc với ( P ) B d1 cắt ( P ) d  ( P) hai đường thẳng d1 : C d cắt ( P ) d1 song song với ( P ) D d1 d song song với ( P ) Câu 42: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm đoạn 1; 2 , f (1) 1 f (2)  Tính I    x  f '( x)  dx A I 1 B I  C D I  I 4 Câu 43: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực để phương trình có nghiệm thỏa mãn x  A m   0;    4;    9 B m   ;    4;   9  C m   ;  9  D m   4;    4;   9  10 10 10 10 27 C x  2 x Câu 44: Tìm nghiệm phương trình A x  B x  2 1  D Vô nghiệm Câu 45: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC  2 Biết AC ' tạo với mặt phẳng (ABC) góc 600 AC ' Tính thể tích V khối đa diện A' B ' BC A V  3 B V  16 C V  D V  16 3 Câu 46: Tính mô đun số phức z thoả mãn z (2  i )  13i  A z  34 Đề thi gồm có trang B z  34 C z  34 D z  34 Mã đề thi 493 Câu 47: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x  1)  m2 x  3mx  3x +1 đồng biến khoảng ( ; ) A (; 1]   4;   B  1; 4 C (; 1]   4;5  D (3; 1]   4;   x   Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t (t  R) z   t  Vectơ nào vectơ phương d ?   A u2  1;3; 1 B u1   0;3; 1 C u3  1; 3; 1  D u4  1; 2;5  Câu 49: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có độ dài cạnh đáy a, chiều cao 2a Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp lăng trụ cho? A V  16 a Câu 50: Cho  B V  4 a C V  4 a 3 D V  4 a 3 x f ( )dx  36 Tính I   f ( x) dx A I 18 B I  72 C I  D I  36 - - HẾT Đề thi gồm có trang Mã đề thi 493 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D A D B B B C A A A B C B C A B A D C B D B B C C D A D A B C D C B B C A A B D C A B D A D C D C 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C A D B D A A C D D C D D D B D A A B D A B B A B B A C A C C A B C A D C B A A D C B C C C D C D 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D A A A B D A C C A D B B C C B A D C D C B A B B D A C C C C C D D B B A A D D C C C D B D A B C 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A A B C A B B D B D C D B C C A A B B C D C C D B D D C C C C D D D B A B A D D C A D A D A B A A ... trang Mã đề thi 24 6 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 17 LẦN SỞ GD&ÐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG  - MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) ... 12 B T  C T  10 D T  - - HẾT Đề thi gồm có trang Mã đề thi 170 SỞ GD&ÐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG  - THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 17 LẦN... đề thi 325 SỞ GD&ÐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG  - THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 17 LẦN MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương lần 2, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương lần 2, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương lần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay