Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đại An Nam Định lần 2

7 127 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:16

Sở GD – ĐT Nam Định Trường THPT Đại An ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017LẦN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút MÃ ĐỀ 001 Câu Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A Câu Giải phương trình A x  B 1 x 1 x C D C x  2 D x    25 5x B x  Câu Tìm tập xác định D hàm số y   x  1 A D  B D  1;   C D  1;   Câu Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực -4 phần ảo -3 B Phần thực phần ảo -4 C Phần thực phần ảo D Phần thực phần ảo i D D   ;1 Câu Cho số phức z   2i Tìm môđun số phức w  z  iz A w  B w  C w  26 D w  Câu Cho hàm số y  x  2x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  0;   B Hàm số đồng biến khoảng  1;0  1;   C Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  0;1 D Hàm số nghịch biến khoảng  1;0  1;   Câu Tìm số điểm cực trị hàm số y   x  x3  A B C.3  x   4t  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:  y  2t  t  z   t  thuộc đường thẳng d ? A M 1;0;2  B N  5;2;5 C P  3; 2; 2  D.1  Điểm D Q  7; 4;1 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  3; 2;3 B  1;2;5 Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB A x  y  z   B x  y  z   C x  z   D x  y  z   Câu 10 Tính nguyên hàm hàm số f  x   e12 x Trang 1/001  f  x  dx   e C  f  x  dx  2e A 12 x 1 x  f  x  dx  e D  f  x  dx  2e  C B 12 x 1 x  C Câu 11 Đồ thị (C) hàm số y  D M  1; 3 C M 1; 1  Câu 12 Tính giá trị biểu thức P  25150  5100 .5 1100 23 Câu 13 Số nghiệm phương trình log x  log  x  1  B P  26 C P  A B C Câu 14 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên: x y' 1   24     D P  D 3   C x 1 cắt đường thẳng d : y  x  hai điểm phân biệt A, x 1 B Tìm tọa độ trung điểm M AB A M  2;0  B M  3;1 A P   C  y 2  Dựa vào bảng biến thiên hàm số y  f  x  Khẳng định sau khẳng định sai? A Giá trị nhỏ hàm số đoạn 1;8 2 B Hàm số đạt cực tiểu x  C Phương trình f  x   m có nghiệm thực phân biệt m  2 D Hàm số nghịch biến khoảng  ;3 Câu 15 Cho số thực a, b, c với a  0,a  1,b  y y=bx y=xc y= logax Đồ thị hàm số y  log a x, y  b , y  x cho hình vẽ bên Mệnh đề ? A b  a  c B c  a  b O C c  b  a D a  b  c Câu 16 Cho hình chóp S.ABC tích a3 mặt bên SAB tam giác cạnh 2a Tính khoảng cách từ C đến (SAB) A a B 3a C 6a D 12a Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng x c x  t  x   2s   d1 :  y  at  t   , d2 :  y   2s z   t  z  s   Tìm a để hai đường thẳng d1 , d cắt A a  B a  2 C a  D a  1 Trang 2/001 x Câu 18 Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? A Số số ảo B Số phức có môđun số C Điểm M(a; b) điểm biểu diễn số phức z  a  bi D Căn bậc hai số thực a âm i a Câu 19 Giá trị m để hàm số f  x   x3  3x  m đạt giá trị nhỏ đoạn [0; 2] thuộc khoảng sau ? A  2;4  B  3;5 C  2;0  D  4;7  Câu 20 Tâm mặt khối lập phương đỉnh khối đa diện thuộc loại sau ? A 3;3 B 4;3 C 3;4 D 5;3 Câu 21 Tính diện tích S hình phẳng giới hạn hai đường thẳng x  0, x   đồ thị hai hàm số y  sin x, y  cos x B S  2 A S  Câu 22 Tìm đạo hàm hàm số y  log A   x  x ln By    x  ln  D S  C S  x 1 C y  x   x 1 D y  x   x  ln Câu 23 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? B y  x3  x  C y   x  x  D y   x  x  A y   x3  x  x 1 b dx  a ln x    C với a, b Tính S  a  b  x2  x  x 1 A S  1 B S  C S  D S  Câu 25 Gọi z1 , z2 nghiệm phức phương trình z  z   , với z1 có phần ảo dương Trên 5z mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  z2 A M  4;3 B M  3;4  C M  3;4  D M  3; 4  Câu 24 Biết Câu 26 Tính thể tích V hình chóp cụt có diện tích hai đáy 25 chiều cao A V  68 B V  204 C V  38 D V  98 Câu 27 Một hình nón có bán kính đáy có thiết diện qua trục tam giác vuông cân Tính diện tích xung quanh hình nón Trang 3/001 A 2 B 2 C  D  Câu 28 Tính thể tích V khối chóp tứ giác có tất cạnh a a3 C V  a3 D V  Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  1;2;3 , B 1;0; 5  mặt phẳng  P  :2 x  y  3z   Điểm M(a; b; c) thuộc (P) cho ba điểm A, B, M thẳng hàng Tính tổng S  2b  c A S  B S  C S  1 D S  Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  :6 x  y  z   mặt cầu a3 A V  a3 B V   S  : x  y  z  x  y  z  11  Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn (C) Tính bán kính r (C) A r  34 B r  C r  D r  Câu 31 Giá trị m để hàm số f  x   x  3x  mx  có hai điểm cực trị x1 , x2 thỏa mãn x12  x22  thuộc khoảng sau ? A 1;  B  2; 3 C  0; 1 Câu 32 Với số thực dương a, b với a  Mệnh đề ? b 2lna b 2ln b A log a  B log a    a lnb a ln a b lnb b 2lnb C log a  D log a    a 2lna a lna Câu 33 Số nghiệm nguyên bất phương trình log  x  x    3 D  2;  A B 10 C D Vô số Câu 34 Cho bể nước hình hộp chữ nhật có ba kích thước 2m, 3m, 2m chiều dài, chiều rộng, chiều cao lòng đựng nước bể Hàng ngày nước bể lấy gáo hình trụ có chiều cao 5cm bán kính đường tròn đáy 4cm Trung bình ngày múc 170 gáo nước để sử dụng (Biết lần múc múc đầy gáo) Hỏi sau ngày bể biết ban đầu bể đầy nước ? A 280 ngày B 281 ngày Câu 35 Cho hàm số f  x  thỏa mãn C 282 ngày  f  x  dx  f    Tính I   B 0 A D 283 ngày C.12 f'  x  dx D.10 Trang 4/001 Câu 36 Một ôtô bắt đầu chuyển động nhanh dần với vận tốc v1  t   5t  m / s  Đi (s), người lái xe phát chướng ngại vật phanh gấp, ôtô tiếp tục chuyển động chậm dần với gia tốc a  60 m / s Tính quãng đường S  m  ôtô từ lúc bắt đầu chuyển động  dừng hẳn A 98,5  m   B 90  m  C 96,5  m  D 97,5  m  Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  : A 1;0;0  Gọi A' điểm đối xứng với A qua  , tính OA ' x  y 1 z   điểm A B C D 2 Câu 38 Tính tổng tất giá trị m để đồ thị hàm số y  x  2m x  có ba điểm cực trị A, B, C cho OA = BC A thuộc Oy, B, C hai điểm cực trị lại A B Câu 39 Cho số phức z  a  bi  a,b  Tính P  a  b A P  B P  1 C D.1  thỏa mãn điều kiện z  31  i  z   9i C P   Câu 40 Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  log a b  2 D P     log b  a  b  với a, b số thực a  thỏa mãn b  a  A 50 B 40 C 60 Câu 41 Gọi V thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đường y  x , y  x  D 30 quay quanh trục Ox Đường thẳng x  a   a   cắt đồ thị hàm số y  x M N hình chiếu M đường thẳng x  (hình vẽ bên) Gọi V1 thể tích khối tròn xoay tạo thành quay ngũ giác OMNH quanh trục Ox Biết V  2V1 Khi A a   B a   C a  D a   Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;-1), B(5; 0; 3) mặt phẳng (P): ax  by  z  c  0.Biết khoảng cách từ A đến (P) khoảng cách từ B đến (P) Tính tổng S  a  b  c A S  28 B S  24 C S  27 D S  30 Câu 43 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB  a , BC  a , SA   ABC  Góc SB mặt phẳng (ABC) 600 Gọi M, N hình chiếu A SB, SC Tính thể tích V khối tứ diện ABMN a3 19a B V  C V  56 Câu 44 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x  liên tục 3a A V  56 9a D V  56 Trang 5/001 đồ thị hàm số f '  x  đoạn  3;3 hình vẽ bên Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A f  x   f 1 B f  x   f  3  3;3  3;3  3;3  3;3 C f  x   f  2  D f  x   f  3 Câu 45 Hỏi có giá trị nguyên m thuộc đoạn  2017;2016 để phương trình x   m  3 x  3m   có nghiệm lớn A 2017 B 2020 C 2019 D 2018 mx Câu 46 Tập hợp tất giá trị m để hàm số y  x3   mx  đồng biến  1 3 5 khoảng   ;   ;  đoạn  a; b Tính S  a  b  2 2 2 A S  1 B S  C S  3 D S  Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A  5;0;6  , B  2;3;6  , C 1;0;0  , D  0;1;1 Gọi M(a;b;c) điểm đường thẳng CD cho chu vi tam giác MAB nhỏ Tính T  abc A T  48 B T  150 C T  100 D T  80 Câu 48 Xét số phức z thỏa mãn  z  3 i    z  3 i   Gọi m, M trị nhỏ nhất, giá trị lớn z Tính P  m  M A   13 B   13 Câu 49 Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục C   13 D   13 đoạn  4;5 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Phương trình f  f  x   có nghiệm đoạn  4;5 ? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D nghiệm Câu 50 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a Tam giác SAB vuông cân S tam giác SCD Tìm bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A a 21 B a 21 C a 21 D a 21 - HẾT -Trang 6/001 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 12 LẦNđề 001 A 26 D C 27 D B 28 A C 29 B A 30 D B 31 A D 32 B D 33 A B 34 B 10 A 35 D 11 A 36 D 12 D 37 A 13 B 38 B 14 D 39 C 15 C 40 C 16 B 41 D 17 C 42 B 18 D 43 A 19 B 44 C 20 C 45 B 21 B 46 D 22 D 47 A 23 D 48 A 24 C 49 D 25 D 50 A ... cạnh 2a Tam giác SAB vuông cân S tam giác SCD Tìm bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A a 21 B a 21 C a 21 D a 21 - HẾT -Trang 6/001 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 12 LẦN Mã đề. .. 001 A 26 D C 27 D B 28 A C 29 B A 30 D B 31 A D 32 B D 33 A B 34 B 10 A 35 D 11 A 36 D 12 D 37 A 13 B 38 B 14 D 39 C 15 C 40 C 16 B 41 D 17 C 42 B 18 D 43 A 19 B 44 C 20 C 45 B 21 B 46 D 22 D 47... xung quanh hình nón Trang 3/001 A 2 B 2 C  D  Câu 28 Tính thể tích V khối chóp tứ giác có tất cạnh a a3 C V  a3 D V  Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  1 ;2; 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đại An Nam Định lần 2, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đại An Nam Định lần 2, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Đại An Nam Định lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay