Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ân Thi Hưng Yên lần 3

6 323 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:16

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT ÂN THI THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm : 90 Phút; (Đề có 50 câu) (Đề có trang) Họ tên : Số báo danh : đề 198 Câu 1: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số có đường tiệm cận ? A B C D Câu 2: Gọi S diện tích hình phẳng (H) giới hạn đường y  f ( x) , trục hoành đường thẳng x  2,5 (như hình vẽ đây) Đặt a   f ( x)dx; b   f ( x)dx; c  1 2,5  f ( x)dx , mệnh đề ? A S  a  b  c C S  c  b  a B S  a  b  c D S  a  b  c x 1 y  z  Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : Phương trình   1 phương trình hình chiếu vuông góc đường thẳng d mặt phẳng z   ?  x   2t  A  y   t  z  2   x  1  2t  B  y   t  z  2   x   2t  C  y  2  t  z  2   x   2t  D  y  2  t  z  2  Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;-2;2), B(0;1;-3), C(2;0;1).Tìm tọa độ điểm D trục Oz cho AD= BC D có cao độ âm A D(0;0;-2) Câu 5: Cho hàm số y  B D(0;0;-6) C D(0;-2;0) D D(0;0;-4) x 3 Mệnh đề ? x2 A Hàm số nghịch biến khoảng (; 2) B Hàm số nghịch biến khoảng (2; ) C Hàm số đồng biến khoảng (; ) D Hàm số đồng biến khoảng (; 2) Câu 6: Hỏi có số phức z thỏa mãn đồng thời điều kiện z  3i  z số ảo ? A B C D Trang 1/6 - Mã đề 198 Câu 7: Trên mặt phẳng tọa độ,cho hình vuông ABCD, điểm M trung điểm OC, biểu diễn số phức z (như hình vẽ) Điểm hình vẽ điểm biểu diễn số phức -3z ? A Điểm B B Điểm N C Điểm A D Điểm E Câu 8: Tính tích phân I   x x3  1dx , cách đặt t  x3  , mệnh đề ? A I  t dt 1 3 B I   t 3dt C I  2 t dt 1 D I  tdt 1 Câu 9: Cho a số thực dương, a  P  log a a6 Mệnh đề ? B P  C P  12 Câu 10: Hàm số nghịch biến khoảng (; ) ? A P  A y  x4  x  B y  x 1 x 3 C y   x3  3x   Câu 11: Tính giá trị biểu thức P   2 A P  3  2  B P   2 D P    2 2018 2018 3  D y   x3  x  2017 C P  3  2 D P   2 Câu 12: Cho hình nón có diện tích xung quanh 6 a đường sinh 3a.Tính bán kính đáy hình nón cho A 3a B 1,5a C 2a D a Câu 13: Kí hiệu a,b phần thực, phần ảo số phức  3i Tìm a,b A a  6; b  3 B a  6, b  3 C a  3 3, b  Câu 14: Hình đa diện hình vẽ có mặt ? D a  6; b  3 A B C Câu 15: Trong không gian Oxyz, tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu ( x  3)2  ( y  1)2  ( z  2)2  18 D A I (3;1; 2), R  B I (3;1; 2), R  18 C I (3; 1;2), R  D I (3;1;2), R  Câu 16: Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số hàm số sau ? Trang 2/6 - Mã đề 198 A y  2x 1 x 1 B y  x 1 x2 C y  2x  x 1 D y  2x 1 x 1 Câu 17: Cho hàm số f ( x)  x.ln x Đồ thị đồ thị hàm số y  f '( x) A B C D Câu 18: Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy a, chiều cao gấp bốn lần cạnh đáy a3 a3 a3 B V  C V  a3 D V  Câu 19: Cho hàm số y  x4  3x2  có đồ thị (C) Tìm số giao điểm (C) trục hoành A V  A B C D Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  z   đường thẳng x 2 y 3 z d:   Tính khoảng cách d (P) 2 A B C D Câu 21: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Mệnh đề ? A y (3)  B max y  Câu 22: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x)  x  C y  D y(4)  x2 x2 f ( x ) dx    C B  C   x x3 x2 x2 C  f ( x)dx     C D  f ( x)dx    C x x Câu 23: Trong không gian Oxyz, phương trình phương trình tắc đường thẳng x  1 t   y  1  2t ?  z   3t  A f ( x)dx   Trang 3/6 - Mã đề 198 A x 1 y  z    1 3 B x 1 y  z    Câu 24: Tìm tập nghiệm S bất phương trình 3x1  A S   ; 2  B S   1;   C x 1 y 1 z    3 1 D x 1 y 1 z   0 C S   2;   D S   ;1 Câu 25: Tìm đạo hàm hàm số y  ln(ln x) A y ' ln x B y '  x ln x C y '  ln x x D y ' x ln x Câu 26: Cho hàm số y  ln( x  x  1) Mệnh đề sau ? A y " x  y '  B y " y 'ln x  C y " x  y '  D y " x  y '  Câu 27: Cho đồ thị hàm số y  x3  x  x  hình vẽ Hỏi đồ thị bốn đáp án A,B,C,D dạng đồ thị hàm số y  x3  x  x  ? A Hình B Hình C Hình Câu 28: Tính mô đun số phức z biết z  (5  3i )(1  i ) D Hình A z  17 B z  17 C z  10 D z  66 Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng (SAB) góc 450 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 B C D 12 24 Câu 30: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, đáy ABCD hình bình hành Gọi M,N trung điểm SB ' SD ' SM ' SN '     AB,AD; gọi B’,M’,D’,N’ điểm cạnh SB,SM,SD,SN cho SB SD SM SN Tỷ số thể tích khối chóp S.B’D’N’M’ S.ABCD ? A A 27 B C 34 C D 32 D Câu 31: Tính thể tích V phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng x  1; x  , biết cắt vật thể mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox điểm có hoành độ x (  x  ) thiết diện hình vuông có cạnh A 31 x2  B 35 Trang 4/6 - Mã đề 198 ln Câu 32: Tính I   3e2 x 1  e x  dx  a.e  b ln  c Tính a+b+c ex 14 17 3 B C D 3 Câu 33: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  z  35  điểm A(-1;3;6) Gọi A’ điểm phía với A (P) AA’ vuông góc với (P), đồng thời khoảng cách từ A’ đến (P) gấp đôi khoảng cách từ A đến (P) Tính độ dài OA’ A A 28 B 11 C 41 D 362 Câu 34: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Tính bán R kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC a 2a 33 2a a 11 B R  C R  D R  11 11 11 Câu 35: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(3;-1;2) qua điểm A(2;1;-1) Mặt phẳng tiếp xúc với (S) điểm A ? A R  A x  y  3z   B x  y  3z   Câu 36: Cho hàm số f(x) liên tục C x  y  3z   D x  y  3z   thỏa mãn f ( x)  f ( x)   2cos x , x  Tính 2 I  f ( x)dx 2 A I=6 B I=8 C I=-8 D I=4 Câu 37: Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC tam giác vuông A, có AB  a, AC  a ,chiều cao 2a 3 a 3 a  a3 A B C D 2 Câu 38: Hỏi có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  (m2  1) x3  (m  1) x  x  nghịch biến khoảng (; ) ?  a3 A B C Câu 39: Tìm tập nghiệm S phương trình log3 ( x  3)  log3 ( x  3)  A S  {-3 2;3 2} B S  {-3;3} D D S  {3} C S  {3 2} Câu 40: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  (m  2) x  2(m  2) x  cực đại A 2  m  B 2  m  Câu 41: Tính giá trị nhỏ hàm số y  x  A y  3 (1; ) B y  3 (1; ) C 2  m  D m  2 khoảng (1; ) ( x  1) C y  3 (1; ) D y  3  (1; ) Câu 42: Cho hàm số f(x) g(x) thỏa mãn  g ( x) f '( x)dx  7 g (1) f (1)  g (0) f (0)  Tính I   f ( x).g'( x)dx Trang 5/6 - Mã đề 198 A I=8 B I=-8 C I=-6 D I=6 Câu 43: Cho a,b số thực dương thỏa mãn b  1, b  a logb a  Tính P  log b a b a 3 A P  B P  C P  D P   8 2 Câu 44: Kí hiệu z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  z1  z22  z1 z2 A P  5 B P  C P  10 D P  10 Câu 45: Hỏi phương trình x  3x  ln( x  2)   có nghiệm thực phân biệt ? A B C D Câu 46: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  z   mặt cầu (S): x2  y  z  x  y  z   Giả sử điểm M  (P); N  (S ) cho vectơ MN phương với vectơ u (1;1;1) khoảng cách M N nhỏ Tính MN A MN  B MN  C MN   D MN  3 Câu 47: Hỏi có giá trị nguyên m thuộc đoạn [-2017;2017] để phương trình log 2 ( x2  mx  m  1)  log 2 x  có nghiệm A 2022 B 2018 C 2016 D 2017 Câu 48: Cho hình cầu bán kính R=1 Xét tất hình nón nội tiếp hình cầu, hình nón có diện tích toàn phần lớn có diện tích đáy S ? (23  17) 16 (190  14 17) D S  256 (9  17) 16 (190  14 17) C S  256 A S  B S  Câu 49: Xét số phức z thỏa mãn z   2i  z   i  Gọi m,M giá trị nhỏ lớn z   i Tính P=m+M A P   29 B P   C P   29 D P  3(  29) x  mx  (m2  1) x Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B cho A, B nằm khác phía cách đường thẳng y  x  Câu 50: Cho hàm số y  Tính tích phần tử tập S A -2 B -1 C -4 D HẾT Trang 6/6 - Mã đề 198 ... hình vuông có cạnh A 31 x2  B 35 Trang 4/6 - Mã đề 198 ln Câu 32 : Tính I   3e2 x 1  e x  dx  a.e  b ln  c Tính a+b+c ex 14 17 3 B C D 3 Câu 33 : Trong không gian tọa độ Oxyz, cho... ) ?  a3 A B C Câu 39 : Tìm tập nghiệm S phương trình log3 ( x  3)  log3 ( x  3)  A S  { -3 2 ;3 2} B S  { -3; 3} D D S  {3} C S  {3 2} Câu 40: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y ... a ,chiều cao 2a 3 a 3 a  a3 A B C D 2 Câu 38 : Hỏi có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  (m2  1) x3  (m  1) x  x  nghịch biến khoảng (; ) ?  a3 A B C Câu 39 : Tìm tập nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ân Thi Hưng Yên lần 3, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ân Thi Hưng Yên lần 3, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Ân Thi Hưng Yên lần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay