Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Trực Ninh B Nam Định

5 250 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:09

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề THPT TRỰC NINH B (Đề thi gồm có 05 trang) Mã đề: 132 Câu Cho hàm số y  f ( x)  x  x  Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  f ' ( x) với trục hoành A B C D 4 Câu Tìm đạo hàm hàm số y  e x A y'  e x 2x 2x B y'  (x  2)e x 2x C y'  (2x  2)e x 2x D y'  (x  2x)ex 2x Câu Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  2 B y  A y  3x  ? 2x 1 C y  D y  Câu Cho hàm số y  f  x  có đồ thị  C  hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến (; 1) C Hàm số nghịch biến (0;1) B Hàm số nghịch biến (0; ) D Hàm số đồng biến (-1;4) Câu 5: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h Bh Câu Trong không gian Oxyz Mặt phẳng (P) qua điểm M(-1;2;0) véc tơ pháp tuyến n  (4;0; 5) có phương trình A 4x-5y-4=0 B 4x-5z-4=0 C 4x-5y+4=0 D 4x-5z+4=0 Câu Tìm giá trị cực đại hàm số y  x  x  A V  Bh C V  Bh B V  Bh Câu Tìm tập nghiệm phương trình: 5x1  53x  26 A A 2; 4 B -1 C B 3; 5 C 1; 3 D V  D  31 27 D  Câu Tìm nguyên hàm hàm số y  102 x 10 x  C A 2ln10 102 x  C B ln10 Câu 10 Cho hàm số y  A 102 x  C C 2ln10 D 102 x 2ln10  C x  4x2  (C ) Tìm số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang (C) 2x 1 B C D Câu 11 Hàm số đồng biến (; ) A y  2x 1 x 5 B y  x4  3x2  C y   x3  x  D y  x3  x  Câu 12 Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a chiều cao hình chóp a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC A a3 12 B Câu 13 Cho hàm số y   1; 2 Tính P=M+n a3 C D a3 x 1 Gọi M m giá trị lớn nhỏ hàm số x2 A P   a3 B P  C P   D P   Câu 14 Tinh tích phân sau: 02 (2 x  1) cos xdx  m  n Giá trị m+n A B 1 C Câu 15 Cho log 12 27 = a Tính P= log36 24 theo a 9a 9a 9a A P  B P  C P   2a  2a  2a D 2 9a  2a Câu 16 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông B AB = a SA vuông góc với đáy SA = D P  a Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC) a a C Câu 17 Giải phương trình log3  x2  x  5  log3  x  5 Ta có nghiệm A a 12 B D a A x = v x = - B x = v x = C x = - v x = D x = - v x = Câu 18 Trong không gian Oxyz đường thẳng d qua gốc tọa độ O có vec tơ phương u(1;2;3) có phương trình x   A d :  y  2t  z  3t Câu 19 Tính: M = x   x  t  B d :  y  C d :  y  3t  z  22  53.54 103 :102   0,25  z  2t  x  t  D d :  y  2t  z  3t , ta A 10 B -10 C 12 D 15 Câu 20 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x , y  0, x  1, x  A S  B S  C S  14 D S  Câu 21 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;1) mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + = Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) A (x – 2)2 + (y –1)2 + (z – 1)2 = B (x+2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = C (x – 2)2 + (y –1)2 + (z – 1)2 = Câu 22 Cho hàm số y a sin x D (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 = b cos x x x đạt cực trị điểm x giá trị biểu thức T  a  b C T D T A T B T 3 Câu 23 Tìm số nghiệm nguyên bất phương trình log(x  2x)  log x x Tính A B C D x x Câu 24 Cho phương trình + = 6x + Tìm mệnh đề A Phương trình có nghiệm x = x = B Phương trình có nghiệm C Phương trình có nghiệm x = D Phương trình vô nghiệm Câu 25 Cho f '  x    5sinx f    10 Trong khẳng định sau đây, khẳng định    3 B f    2 D f  x   3x  5cosx+2 A f  x   3x  5cosx+2 C f    3 m Câu 26 Tìm m > cho  (2 x  3)dx  17 A 27 B Câu 27 Cho  A 3 C dx  Tính f ( x) B  18 D f ( x)  dx f ( x) C 12 D 12 2i   5i  3i 43 19 43 19 A B C  D 10 10 10 10 Câu 29 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông A BC = 2a, AC = a SB vuông góc với đáy Góc cạnh bên SC mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC Câu 28 Tìm phần ảo số phức z thỏa mãn điều kiện z  A a3 B a C a3 D a3 12 Câu 30 Số phức số phức sau có môđun A z   i B z  4i  C z  13  2i D z   2i Câu 31 Trong không gian Oxyz, cho điểm M(8,-2,4) Gọi A, B, C hình chiếu M trục Ox, Oy, Oz Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B C A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 32: Một nón có chiều dài đường sinh có đường kính mặt đáy dm Vậy cần diện tích để làm nón 25 25 25 B C D 25 dm2  dm  dm  dm Câu 33 Cho số phức z thỏa mãn hệ thức 5z  z   6i có dạng a  bi  a, b  R  Khi a  b A B C 2 D 1 Câu 34 Cho lăng trụ tam giác có tất cạnh a, hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ tích A A a B  a3 C a D  a Câu 35 Gọi a, b phần ảo phần thực số phức z   5i A a  1; b  5i B a  5; b  C a  1; b  5 D a  1; b  Câu 36 Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  mx3  2mx2  (m  1) x  đồng biến (; ) A m  B m  C  m  D  m  Câu 37 Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y  x3  3x  ba điểm phân biệt, có hai điểm phân biệt có hoành độ dương A 1  m  B  m  C m  D 1  m  2 Câu 38 Tìm m để phương trình 9x  4.3x   m có nghiệm A < m  B m = v m = C m > v m = D < m < Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có A(1;0;0), B(0;-2;3),C(1;1;1) Phương trình mặt phẳng (P) chứa A, B cho khoảng cách từ C tới (P) A.x+y+z-1=0 -23x+37y+17z+23=0 B x+y+2z-1=0 -2x+3y+7z+23=0 C x+2y+z-1=0 -2x+3y+6z+13=0 D 2x+3y+z-1=0 3x+y+7z+6=0 Câu 40 Phương trình: x – x – x + m = có hai nghiệm phân biệt thuộc [-1; 1] A   m  27 B   m  27 C   m  27 D 1  m  Câu 41: Cho hình hộp đứng ABCD.A B C D có đáy hình bình hành Gọi điểm A D A B Biết AC  (BD A ) AB  a, AA ' 27 , trung a Tính thể tích khối đa diện ABD 5a 3 72 96 Câu 42 Một vật chuyển động với 10m/s tăng tốc với gia tốc a(t )  3t  t (m / s ) Quãng A a 3 B 7a3 96 C 7a3 32 D đường vật khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc ? A 4000 m B 4300 m C 1900 m D 2200 m Câu 43 Tìm m để phương trình 4x - 2(m + 1).2x + 3m - = có hai nghiệm trái dấu A - < m < B m < C < m < D m < Câu 44 Cho số phức z có điểm biểu diễn điểm M hình vẽ Điểm điểm P, Q, N, H biểu diễn số phức w  (  i) z A P B Q C N D H y N P M Oo x H Q Câu 45 Tìm m để phương trình log32 x  (m  2).log3 x  3m   có nghiệm x1, x2 cho x1.x2 = 27 A m = 28 B m = C m = 25 Câu 46 Cho số phức z  a  bi (b  0) thỏa mãn D m = 1 z  z2 1 z  z2 số thực Tìm modulus số phức z Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD có SA = x, tất cạnh c n lại Tìm giá trị x để toán có ngh a A x  B  x  C  x  D  x  Câu 48 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;2), B(5;4;4) mặt phẳng (P): 2x + y – z + =0 Tọa độ điểm M nằm (P) cho MA2 + MB2 nhỏ A M(-1;1;5) B M(1;-1;3) C M(2;1;-5) D M(-1;3;2) 2 Câu 49: Cho mặt cầu (S): x  y  z  2x  y  z  điểm A(2;2;2).Điểm B thay đổi A B z  z  C z  D z  mặt cầu.Diện tích tam giác OAB có giá trị lớn A 1(đvdt) B 2(đvdt) C (đvdt) D 3(đvdt) Câu 50: Trong không gian Oxyz cho A(0; 1; 0), B(2; 2; 2), C(-2; 3; 1) đuờng thẳng d : x 1 y  z  Tìm điểm M thuộc d để thể tích tứ diện MABC   1 3 15 11  3 15 11 A M   ;  ;  ; M   ; ; B M   ;  ;  ; M   ; ;   2 2      2 C M  ;  ; 2 3 1  15 11   ; M ; ;  2 2 2 D M  ;  ; 5 3 1  15 11   ; M ; ;  2 2 2 Hết ... nghiệm phân biệt thuộc [-1; 1] A   m  27 B   m  27 C   m  27 D 1  m  Câu 41: Cho hình hộp đứng ABCD.A B C D có đáy hình b nh hành Gọi điểm A D A B Biết AC  (BD A ) AB  a, AA '... tiếp khối lăng trụ tích A A a B  a3 C a D  a Câu 35 Gọi a, b phần ảo phần thực số phức z   5i A a  1; b  5i B a  5; b  C a  1; b  5 D a  1; b  Câu 36 Tìm tất giá trị thực... m+n A B 1 C Câu 15 Cho log 12 27 = a Tính P= log36 24 theo a 9a 9a 9a A P  B P  C P   2a  2a  2a D 2 9a  2a Câu 16 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông B AB = a
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Trực Ninh B Nam Định, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Trực Ninh B Nam Định, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Trực Ninh B Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay