Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Thanh Bình 1 Đồng Tháp

30 118 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:09

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 08/06/2017 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNHđề thi 132 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 06 trang) Câu 1: Cho hàm số y  log  x  2x  Tâ ̣p nghiê ̣m của bấ t phương trın ̀ h y '  là: A  ;1 B  ;0  C 1;   D  2;   Câu 2: Với số thực dương a, b khác Mệnh đề ? a log a ln b A log a b  B log  b log b ln a C log a b  log a D log a.log b  log  ab  b Câu 3: Cho đồ thị hàm số y  x  3x  hình bên Tìm giá trị m để phương trình x  3x  m  có ba nghiệm thực phân biệt B 2  m  A 2  m  C 1  m  D 2  m  Câu 4: Cho hàm số y  x x x Mệnh đề ? A y '  17 24.24 x B y '  24.24 x C y '  7.24 x 24 Câu 5: Cho hàm số f(x) có đạo hàm đoạn 1;5 , biết D y '1 17.24 x 24  f '  x  dx  3;  f '  x  dx  Tính I   f '  x  dx A I  1 B I  C I  D I  7 Câu 6: Với số thực dương a, b tùy ý Mệnh đề ?  3a   3a  A log     4.log a  2.log b B log     2.log3 a  2.log b  b   b   3a  C log     4.log a  2.log b  b   3a  D log     4.log a  2.log b  b  Câu 7: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   cos  3x  1 1 A  f  x  dx  sin  3x  1  C B  f  x  dx  sin  3x  1  C 3x C  f  x  dx  cos  3x  1  C D  f  x  dx  3sin  3x  1  C 3x  Câu 8: Cho hàm số f  x   Trong khẳng định sau, tìm khẳng định đúng? x  Trang 1/6 - Mã đề thi 132 f  x  nghịch biến khoảng  ;1 1;   A B đồng biến khoảng  ;1 1;   f  x  nghịch biến  C D đòng biến  \ 1 Câu 9: Đồ thị bên hàm số sau đây? y -1 O x x2 x 1 x3 2x 1 B y  C y  D y  x 1 x 1 1 x x 1 Câu 10: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên hình A y  x   y’ 1  +    +  3 y 4 4 Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? A Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số có giá trị lớn -3 B Hàm số có điểm cực trị D Hàm số có điểm cực đại 2x  Câu 11: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   F    Tính F 1 x  x 1 7 A F 1   ln B F 1   ln C F 1   ln D F 1   ln 3 Câu 12: Cho số phức z   i Điểm biểu diễn cho số phức nghịch đảo z?  1 2 1 A P   ;  B Q(2; 1) C M  ;   D N  2;1  5 5 5 2x 1 Câu 13: Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  là: 1 x A B C D x Câu 14: Cho hình cong (H) giới hạn đường y  xe ; y  0; x  x  Đường thẳng x  k với  k  chia (H) thành phần có diện tích S1 S2 hình vẽ bên Để S1  S2 k thoả mãn hệ thức hệ thức sau: Trang 2/6 - Mã đề thi 132 D e k  1 k  2k    Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a  1; 2;1 , b   2;3;  , c   0;1;  và d   4; 2;0     Biế t d  xa  yb  zc Tổ ng x  y  z là: A B C D A e k  1 k B e k  2k C e k  x   t  Câu 16: Cho điểm A(1; 0; 0) đường thẳng  :  y   2t Tìm tọa độ điểm H hình chiếu z  t  vuông góc A  1 5  3 A H 1; 1; 3 B H  3; 3;1 C H  ; ; 1  D H  ; 0;   2 2  2 Câu 17: Cho hình nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 60 Tính thể tích V khối nón (N) A 69 B 96 C 53 D 35 e Câu 18: Biết I   x  ln A S  dx  a.ln  b.ln  c Tính tổng S  a  b  c x  3ln x   B S  C S  D S  Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1;3; 4  B  1; 2;  Viết phương trình mặt phẳng trung trực    đoạn thẳng AB A    : 4x  2y  12z   B    : 4x  2y  12z   C    : 4x  2y  12z  17  D    : 4x  2y  12z  17  Câu 20: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài đáy 3a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho A a h B 3a h C 27 a h D 9a h x y 1 z  Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :  mặt phẳng   P  : x  y  z   Tìm tọa độ điểm M thuộc d có hoành độ âm cho khoảng cách từ M đến mp(P) A M  1; 3; 5 B M  2; 3; 1 C M  2; 5; 8 D M  1; 5; 7  Câu 22: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  2mx  m x  đạt cực tiểu x  A m  B m  1 C m  D m   m  Câu 23: Hình tứ diện có tất mặt đối xứng? A B C Câu 24: Có giá trị nguyên dương log  x  40   log  60  x   A 10 B 20 x C Vô số Câu 25: Tìm tập hợp tất giá trị m để hàm số y   2;   thỏa D 12 mãn bất phương trình D 18 2x 1 nghịch biến khoảng xm 1 1 1 1     A  2;  B  2;  C  ;  D  ;  2 2        Câu 26: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 3a , cạnh bên SC  2a SC vuông góc với mặt phẳng đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Trang 3/6 - Mã đề thi 132 R A 2a B R  2a C R a 13 Câu 27: Biết đường thẳng y  3x  cắt đồ thị hàm số y  y1 ; y Tính y1  y A y1  y  11 B y1  y  D R  3a 4x  hai điểm phân biệt có tung độ x 1 C y1  y  10 D y1  y  Câu 28: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz, cho điể m A 1; 2;1 và đường thẳ ng d : Phương trı̀nh mă ̣t phẳ ng chứa A và vuông góc với d là: A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z  x 1 y  z   1 1 D x  y  z   Câu 29: Xét số phức z thỏa mãn 2iz   i  1 z  1  i  Mệnh đề đúng? A z  B z  2 C z  D z  Câu 30: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức w  z  iz A Phần thực phần ảo 2 C Phần thực phần ảo 10 B Phần thực 2 phần ảo D Phần thực 2 phần ảo 10 Câu 31: Cho số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn 1  2i  z  2z  14  5i Tính P  a  b A B C 1 D 2 Câu 32: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z   2i  là: A Đường tròn tâm I  3;  , bán kính R  B Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  C Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  D Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  Câu 33: Tìm m để hàm số y  mx   m  1 x  có ba cực trị? A m  B  m  C  m  D m  Câu 34: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a Biết AC’ tạo với mặt phẳng (A’B’C’) góc 600 AC'  4a Tính thê tích khối đa diện ABCB’C’ a3 2a A B a C 3a D 3 Câu 35: Biết điểm A( 2; 0) điểm cực trị đồ thị hàm số y  x +ax  bx  c điểm B(1;0) thuộc đồ thị hàm số cho Tính y(2) A y(2)  16 B y(2)  C y(2)  16 D y(2)  8 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông O giao điểm đường chéo Tính thể tích khối chóp S.OAB biết thể tích S.ABCD 24 A 12 B C 24 D x   t  x  t '   Câu 37: Cho hai đường thẳng d:  y   t d’:  y   3t ' Mệnh đề đúng?  z   2t  z  2t '   A d d’ chéo B d d’ cắt Trang 4/6 - Mã đề thi 132 C d d’ chéo vuông góc với D d d’ vuông góc với Câu 38: Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  log a x, y  log b x, y  log c x cho hình bên Tìm khẳng định A b  a  c B a  b  c C a  c  b D b  c  a Câu 39: Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để phương trình x   m x  có hai nghiệm thực phân biệt ? A 1; 10 B 10;  C 3; 10 D 1;3       Câu 40: Cho hàm số y  x  x  Đường thẳng qua hai điểm cực trị ham số là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 41: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz, cho điể m A  2;1;3 và đường thẳ ng d : x 1 y  z   1 Mă ̣t phẳ ng (P) chứa A và d Phương trıǹ h mă ̣t cầ u tâm O tiế p xúc với mă ̣t phẳ ng (P) là: 12 24 A x  y  z  B x  y  z  C x  y  z  D x  y  z  5 Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mă ̣t phẳ ng  P  : 2x  y  z   và  Q  : x  2y  z   Khi đó giao tuyế n của (P) và (Q) có mô ̣t véc tơ chı̉ phương là:     A u  1;3;5  B u   1;3; 5  C u   2;1; 1 D u  1; 2;1 Câu 43: Tım ̀ tấ t cả các giá tri ̣ của tham số m để đường thẳ ng d : y   x  m cắ t đồ thi ̣ hàm số 2 x  ta ̣i hai điể m A, B cho AB  2 x 1 A m  1, m  2 B m  1, m  1 C m  7, m  y D m  1, m  7 Câu 44: Người ta thả số bèo vào hồ nước, sau 10 số lượng bèo sinh sôi kín mặt hồ Biết sau số lượng bèo tăng gấp 10 lần số lượng bèo trước tốc độ tăng không đổi Hỏi sau khoảng thời gian số lượng bèo phủ kín tối thiểu phần tư hồ? A 10−log4 (giờ) B 10log4 (giờ) C 1+10log4 (giờ) D 10−10log4 (giờ) Câu 45: Năng lượng trận động đất tính E  1, 74.1019.101,44M với M số lớn theo thang độ Richter Thành phố A xảy trận động đất độ Richter lượng gấp 14 lần trận động đất xảy thành phố B Hỏi độ lớn trận động đất thành phố B ? A 7,9 độ Richter B 7,8 độ Richter C 9,6 độ Richter D 7,2 độ Richter Câu 46: Một cổng Parabol cao 16m chân cổng cách 8m hình vẽ Nhà thiết kế xây dựng xây cột AD, BC cách 4m (2 cột đối xứng với qua trục đối xứng Parabol), phần cổng nhỏ bên dành cho xe máy xe đạp qua lại phần cổng to dành riêng cho xe bus Tính diện tích phần thiết diện cổng dành cho xe bus qua A S  176 m  B S  128 m  C S  64 m  D S  256 m  Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 47: y Hỏi hình bên (phần tô) miền biểu diễn hình học số phức z  x  yi thỏa mãn điều kiện sau đây? O A x  y  4, y  x B x  y  4,  y  x C x  y   x  D x  y  y  x x Câu 48: Một công ty dự kiến chi tỷ đồng để sản xuất thùng đựng sơn hình trụ có dung tích lít Biết chi phí để làm mặt xung quanh thùng 100.000 đ/m2 Chi phí để làm mặt đáy 120.000 đ/m2 Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty sản xuất (Giả sử chi phí cho mối nối không đáng kể) A 58135 thùng B 12525 thùng C 18209 thùng D 57582 thùng Câu 49: Cho số thực dương  a  b  Tìm giá trị nhỏ biểu thức a P  3log a  log 2b  ab  b A Pmin  B Pmin  C Pmin  D Pmin  2 Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm S  0;0;1 , A 1;1;0  Hai điểm M  m;0;0  , N  0; n;0  thay đổi cho m  n  m  0, n  Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SMN) A d  A,  SMN    B d  A,  SMN    C d  A,  SMN    D d  A,  SMN    - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 08/06/2017 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNHđề thi 209 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 06 trang) Câu 1: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên hình x   y’ 1 +     +  3 y 4 4 Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? A Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số có điểm cực trị C Hàm số có điểm cực đại D Hàm số có giá trị lớn -3 Câu 2: Cho đồ thị hàm số y  x  3x  hình bên Tìm giá trị m để phương trình x  3x  m  có ba nghiệm thực phân biệt B 2  m  C 1  m  D 2  m  3x  Câu 3: Cho hàm số f  x   Trong khẳng định sau, tìm khẳng định đúng? x  A đòng biến  \ 1 A 2  m  B đồng biến khoảng  ;1 1;   C D f  x  nghịch biến  f  x  nghịch biến khoảng  ;1 1;   Câu 4: Cho hàm số f(x) có đạo hàm đoạn 1;5 , biết 1  f '  x  dx  3;  f '  x  dx  Tính I   f '  x  dx A I  1 B I  C I  D I  7 Câu 5: Với số thực dương a, b tùy ý Mệnh đề ?  3a   3a  A log     4.log a  2.log b B log     2.log3 a  2.log b  b   b   3a  C log     4.log a  2.log b  b   3a  D log     4.log a  2.log b  b  Trang 1/6 - Mã đề thi 209 Câu 6: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   cos  3x  1 A  f  x  dx  sin  3x  1  C C  f  x  dx  cos  3x  1  C B  f  x  dx  1 sin  3x  1  C 3x D  f  x  dx  3sin  3x  1  C 2x 1 là: 1 x C Câu 7: Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B D Câu 8: Cho hàm số y  x x x Mệnh đề đúng? A y '  24 24 x B y ' 17.24 x 24 C y '  7.24 x 24 D y '  17 24.24 x Câu 9: Cho hàm số y  log  x  2x  Tâ ̣p nghiê ̣m của bấ t phương trıǹ h y '  là: A  ;1 B  2;   C 1;   D  ;0  Câu 10: Cho số phức z   i Điểm biểu diễn cho số phức nghịch đảo z?  1 2 1 A N  2;1 B P   ;  C M  ;   D Q(2; 1)  5 5 5 2x  Câu 11: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   F    Tính F 1 x  x 1 7 A F 1   ln B F 1   ln C F 1   ln D F 1   ln 3 Câu 12: Với số thực dương a, b khác Mệnh đề ? a log a A log a b  log a B log  b b log b ln b C log a.log b  log  ab  D log a b  ln a Câu 13: Đồ thị bên hàm số sau đây? y -1 A y  x2 x 1 O x B y  x 1 x 1 C y  x3 1 x D y  2x 1 x 1 x   t  x  t '   Câu 14: Cho hai đường thẳng d:  y   t d’:  y   3t ' Mệnh đề đúng?  z   2t  z  2t '   B d d’ cắt A d d’ chéo C d d’ chéo vuông góc với D d d’ vuông góc với Câu 15: Tìm m để hàm số y  mx   m  1 x  có ba cực trị? A m  B  m  C  m  D m  Trang 2/6 - Mã đề thi 209 e Câu 16: Biết I   x  ln A S  dx  a.ln  b.ln  c Tính tổng S  a  b  c x  3ln x   B S  C S  D S  Câu 17: Tìm tập hợp tất giá trị m để hàm số y   2;   2x 1 nghịch biến khoảng xm 1 1 1 1     A  2;  B  2;  C  ;  D  ;  2 2 2 2     Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông O giao điểm đường chéo Tính thể tích khối chóp S.OAB biết thể tích S.ABCD 24 A B 12 C D 24 Câu 19: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài đáy 3a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho A a h B 3a h C 27 a h D 9a h Câu 20: Cho hình nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 60 Tính thể tích V khối nón (N) A 96 B 35 C 69 D 53 x 1 y  z Câu 21: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz, cho điể m A  2;1;3 và đường thẳ ng d :   1 Mă ̣t phẳ ng (P) chứa A và d Phương trıǹ h mă ̣t cầ u tâm O tiế p xúc với mă ̣t phẳ ng (P) là: 12 24 A x  y  z  B x  y  z  C x  y  z  D x  y  z  5 Câu 22: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z   2i  là: A Đường tròn tâm I  3;  , bán kính R  B Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  C Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  D Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  Câu 23: Hình tứ diện có tất mặt đối xứng? A B C 12 D Câu 24: Biết điểm A( 2; 0) điểm cực trị đồ thị hàm số y  x +ax  bx  c điểm B(1;0) thuộc đồ thị hàm số cho Tính y(2) A y(2)  16 B y(2)  C y(2)  8 D y(2)  16 Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 3a , cạnh bên SC  2a SC vuông góc với mặt phẳng đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 2a a 13 R R B R  2a D R  3a C A Câu 26: Biết đường thẳng y  3x  cắt đồ thị hàm số y  y1 ; y Tính y1  y A y1  y  11 B y1  y  4x  hai điểm phân biệt có tung độ x 1 C y1  y  10 D y1  y  Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1;3; 4  B  1; 2;  Viết phương trình mặt phẳng trung trực    đoạn thẳng AB A    : 4x  2y  12z   B    : 4x  2y  12z  17  C    : 4x  2y  12z   D    : 4x  2y  12z  17  Câu 28: Cho số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn 1  2i  z  2z  14  5i Tính P  a  b A B 2 C D 1 Trang 3/6 - Mã đề thi 209 Câu 29: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz, cho điể m A 1; 2;1 và đường thẳ ng d : Phương trı̀nh mă ̣t phẳ ng chứa A và vuông góc với d là: A x  y  z   B x  y  z  C x  y  z   x 1 y  z   1 D x  y  z   Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mă ̣t phẳ ng  P  : 2x  y  z   và  Q  : x  2y  z   Khi đó giao tuyế n của (P) và (Q) có mô ̣t véc tơ chı̉ phương là:     A u  1;3;5  B u   1;3; 5  C u   2;1; 1 D u  1; 2;1 Câu 31: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  2mx  m x  đạt cực tiểu x  A m  1 B m   m  C m  D m     Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a  1; 2;1 , b   2;3;  , c   0;1;  và d   4; 2;0     Biế t d  xa  yb  zc Tổ ng x  y  z là: A B C D Câu 33: Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để phương trình x   m x  có hai nghiệm thực phân biệt ? A 1; 10 B 10;  C 3; 10 D 1;3       x y 1 z  mặt phẳng    P  : x  y  z   Tìm tọa độ điểm M thuộc d có hoành độ âm cho khoảng cách từ M đến Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng mp(P) A M  2; 5; 8 B M  1; 5; 7  d: C M  1; 3; 5 D M  2; 3; 1 Câu 35: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a.Biết AC’ tạo với mặt phẳng (A’B’C’) góc 600 AC'  4a Tính thê tích khối đa diện ABCB’C’ a3 2a A B 3a C D a 3 Câu 36: Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  log a x, y  log b x, y  log c x cho hình bên Tìm khẳng định A a  c  b B b  a  c C a  b  c D b  c  a x   t  Câu 37: Cho điểm A(1; 0; 0) đường thẳng  :  y   2t Tìm tọa độ điểm H hình chiếu z  t  vuông góc A  1 3 5  A H  3; 3;1 B H  ; 0;   C H 1; 1; 3 D H  ; ; 1  2 2 2  Câu 38: Có giá log  x  40   log  60  x   A 18 B Vô số trị nguyên dương C 10 x thỏa mãn bất phương trình D 20 Câu 39: Cho hàm số y  x  x  Đường thẳng qua hai điểm cực trị ham số là: Trang 4/6 - Mã đề thi 209 Câu 31: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z   2i  là: A Đường tròn tâm I  3;  , bán kính R  B Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  C Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  D Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  Câu 32: Cho hàm số y  x  x  Đường thẳng qua hai điểm cực trị ham số là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 33: Cho hình cong (H) giới hạn đường y  xe x ; y  0; x  x  Đường thẳng x  k với  k  chia (H) thành phần có diện tích S1 S2 hình vẽ bên Để S1  S2 k thoả mãn hệ thức hệ thức sau: 2 B e k  C e k  D e k  2k 1 k 1 k  2k Câu 34: Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  log a x, y  log b x, y  log c x A e k  cho hình bên Tìm khẳng định A a  c  b B a  b  c C b  c  a D b  a  c Câu 35: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 3a , cạnh bên SC  2a SC vuông góc với mặt phẳng đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 2a a 13 R R B R  2a D R  3a C A Câu 36: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức w  z  iz A Phần thực phần ảo 10 C Phần thực phần ảo 2 Câu 37: Có giá trị log  x  40   log  60  x   A 18 B Vô số nguyên B Phần thực 2 phần ảo 10 D Phần thực 2 phần ảo dương x thỏa mãn bất phương C 10 trình D 20 Trang 4/6 - Mã đề thi 357 Câu 38: Cho hình nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 60 Tính thể tích V khối nón (N) A 53 B 35 C 96 D 69 x   t  x  t '   Câu 39: Cho hai đường thẳng d:  y   t d’:  y   3t ' Mệnh đề đúng?  z   2t  z  2t '   A d d’ chéo C d d’ cắt B d d’ chéo vuông góc với D d d’ vuông góc với 2x 1 Câu 40: Tìm tập hợp tất giá trị m để hàm số y  nghịch biến khoảng xm  2;   1  A  ;  2  1  B  ;  2  1  C  2;  2  1  D  2;  2  x   t  Câu 41: Cho điểm A(1; 0; 0) đường thẳng  :  y   2t Tìm tọa độ điểm H hình chiếu z  t  vuông góc A  1 5  3 A H 1; 1; 3 B H  ; ; 1  C H  3; 3;1 D H  ; 0;   2 2  2 Câu 42: Xét số phức z thỏa mãn 2iz   i  1 z  1  i  Mệnh đề đúng? A z  2 B z  Câu 43: C z  D z  y Hỏi hình bên (phần tô) miền biểu diễn hình học số phức z  x  yi thỏa mãn điều kiện sau đây? O x A x  y  4, y  x B x  y  4,  y  x C x  y  y  x D x  y   x  Câu 44: Người ta thả số bèo vào hồ nước, sau 10 số lượng bèo sinh sôi kín mặt hồ Biết sau số lượng bèo tăng gấp 10 lần số lượng bèo trước tốc độ tăng không đổi Hỏi sau khoảng thời gian số lượng bèo phủ kín tối thiểu phần tư hồ? A 10log4 (giờ) B 10−10log4 (giờ) C 1+10log4 (giờ) D 10−log4 (giờ) Câu 45: Một cổng Parabol cao 16m chân cổng cách 8m hình vẽ Nhà thiết kế xây dựng xây cột AD, BC cách 4m (2 cột đối xứng với qua trục đối xứng Parabol), phần cổng nhỏ bên dành cho xe máy xe đạp qua lại phần cổng to dành riêng cho xe bus Tính diện tích phần thiết diện cổng dành cho xe bus qua Trang 5/6 - Mã đề thi 357 A S  128 m  B S  64 m  C S  176 m  D S  256 m  Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm S  0;0;1 , A 1;1;0  Hai điểm M  m;0;0  , N  0; n;0  thay đổi cho m  n  m  0, n  Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SMN) A d  A,  SMN    B d  A,  SMN    C d  A,  SMN    D d  A,  SMN    Câu 47: Năng lượng trận động đất tính E  1, 74.1019.101,44M với M số lớn theo thang độ Richter Thành phố A xảy trận động đất độ Richter lượng gấp 14 lần trận động đất xảy thành phố B Hỏi độ lớn trận động đất thành phố B ? A 7,9 độ Richter B 9,6 độ Richter C 7,2 độ Richter D 7,8 độ Richter Câu 48: Một công ty dự kiến chi tỷ đồng để sản xuất thùng đựng sơn hình trụ có dung tích lít Biết chi phí để làm mặt xung quanh thùng 100.000 đ/m2 Chi phí để làm mặt đáy 120.000 đ/m2 Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty sản xuất (Giả sử chi phí cho mối nối không đáng kể) A 12525 thùng B 18209 thùng C 57582 thùng D 58135 thùng Câu 49: Cho số thực dương  a  b  Tìm giá trị nhỏ biểu thức a P  3log a  log 2b  ab  b A Pmin  B Pmin  C Pmin  D Pmin  2 Câu 50: Tım ̀ tấ t cả các giá tri ̣ của tham số m để đường thẳ ng d : y   x  m cắ t đồ thi ̣ hàm số 2 x  ta ̣i hai điể m A, B cho AB  2 x 1 A m  1, m  1 B m  1, m  7 C m  1, m  2 y D m  7, m  - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 357 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 08/06/2017 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNHđề thi 485 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 06 trang) Câu 1: Cho hàm số y  log  x  2x  Tâ ̣p nghiê ̣m của bấ t phương trın ̀ h y '  là: A 1;   B  ;0  C  2;   D  ;1 2x  F    Tính F 1 x  x 1 7 A F 1   ln B F 1   ln C F 1   ln D F 1   ln 3 Câu 3: Với số thực dương a, b tùy ý Mệnh đề ?  3a   3a  A log     4.log a  2.log b B log     2.log3 a  2.log b  b   b  Câu 2: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x    3a  C log     4.log a  2.log b  b   3a  D log     4.log a  2.log b  b  3x  Trong khẳng định sau, tìm khẳng định đúng? x  A đồng biến khoảng  ;1 1;   Câu 4: Cho hàm số f  x   B f  x  nghịch biến  f  x  nghịch biến khoảng  ;1 1;   C D đòng biến  \ 1 2x 1 là: 1 x C Câu 5: Tìm số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B Câu 6: Cho hàm số f(x) có đạo hàm đoạn 1;5 , biết D 3 1  f '  x  dx  3;  f '  x  dx  Tính I   f '  x  dx A I  B I  7 C I  D I  1 Câu 7: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên hình x   y’ 1 +     +  3 y 4 Khẳng định sau khẳng định ĐÚNG? A Hàm số có giá trị lớn -3 C Hàm số có điểm cực trị 4 B Hàm số có điểm cực đại D Hàm số đạt cực đại x  Trang 1/6 - Mã đề thi 485 Câu 8: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   cos  3x  1 1 sin  3x  1  C 3x C  f  x  dx  3sin  3x  1  C D  f  x  dx  cos  3x  1  C 3 Câu 9: Cho đồ thị hàm số y  x  3x  hình bên Tìm giá trị m để phương trình A  f  x  dx  sin  3x  1  C B  f  x  dx  x  3x  m  có ba nghiệm thực phân biệt A 2  m  B 2  m  C 2  m  D 1  m  Câu 10: Với số thực dương a, b khác Mệnh đề ? a log a A log  B log a b  log a b log b b ln b C log a b  D log a.log b  log  ab  ln a Câu 11: Cho hàm số y  x x x Mệnh đề ? A y '  B y ' 7.24 x 24 C y '  17 D y '  17.24 x 24 D y  2x 1 x 1 24.24 x 24.24 x Câu 12: Cho số phức z   i Điểm biểu diễn cho số phức nghịch đảo z?  1 2 1 A P   ;  B M  ;   C N  2;1 D Q(2; 1)  5 5 5 Câu 13: Đồ thị bên hàm số sau đây? y -1 O x x2 x 1 x3 B y  C y  x 1 x 1 1 x Câu 14: Hình tứ diện có tất mặt đối xứng? A 12 B C A y  D Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mă ̣t phẳ ng  P  : 2x  y  z   và  Q  : x  2y  z   Khi đó giao tuyế n của (P) và (Q) có mô ̣t véc tơ chı̉ phương là:     A u   1;3; 5  B u  1;3;5  C u  1; 2;1 D u   2;1; 1 Câu 16: Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z   2i  là: A Đường tròn tâm I  3;  , bán kính R  B Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  C Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  D Đường tròn tâm I  3; 2  , bán kính R  Trang 2/6 - Mã đề thi 485 Câu 17: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz, cho điể m A 1; 2;1 và đường thẳ ng d : x 1 y  z   1 Phương trı̀nh mă ̣t phẳ ng chứa A và vuông góc với d là: A x  y  z   B x  y  z  C x  y  z   D x  y  z      Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a  1; 2;1 , b   2;3;  , c   0;1;  và d   4; 2;0     Biế t d  xa  yb  zc Tổ ng x  y  z là: A B C D Câu 19: Cho số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn 1  2i  z  2z  14  5i Tính P  a  b A B 2 C 1 D Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông O giao điểm đường chéo Tính thể tích khối chóp S.OAB biết thể tích S.ABCD 24 A 12 B C 24 D Câu 21: Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để phương trình x   m x  có hai nghiệm thực phân biệt ? A 1;3 B 1; 10 C 10;  D 3; 10       Câu 22: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài đáy 3a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho A 27 a h B 3a h C a h D 9a h x 1 y  z Câu 23: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz, cho điể m A  2;1;3 và đường thẳ ng d :   1 Mă ̣t phẳ ng (P) chứa A và d Phương trıǹ h mă ̣t cầ u tâm O tiế p xúc với mă ̣t phẳ ng (P) là: 24 12 A x  y  z  B x  y  z  C x  y  z  D x  y  z  5 e Câu 24: Biết I   x  ln dx  a.ln  b.ln  c Tính tổng S  a  b  c x  3ln x   A S  B S  C S  D S  Câu 25: Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  log a x, y  log b x, y  log c x cho hình bên Tìm khẳng định A a  c  b D b  a  c x y 1 z  Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :  mặt phẳng   P  : x  y  z   Tìm tọa độ điểm M thuộc d có hoành độ âm cho khoảng cách từ M đến mp(P) A M  2; 5; 8  B b  c  a C a  b  c B M  2; 3; 1 C M  1; 5; 7  D M  1; 3; 5 Câu 27: Xét số phức z thỏa mãn 2iz   i  1 z  1  i  Mệnh đề đúng? A z  2 B z  C z  D z  Câu 28: Tìm m để hàm số y  mx   m  1 x  có ba cực trị? A  m  B m  C m  D  m  Trang 3/6 - Mã đề thi 485 Câu 29: Có giá log  x  40   log  60  x   A 10 trị nguyên B Vô số dương C 18 x thỏa mãn bất phương trình D 20 Câu 30: Biết điểm A( 2; 0) điểm cực trị đồ thị hàm số y  x +ax  bx  c điểm B(1;0) thuộc đồ thị hàm số cho Tính y(2) A y(2)  B y(2)  16 C y(2)  8 D y(2)  16 Câu 31: Cho hàm số y  x  x  Đường thẳng qua hai điểm cực trị ham số là: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1;3; 4  B  1; 2;  Viết phương trình mặt phẳng trung trực    đoạn thẳng AB A    : 4x  2y  12z   B    : 4x  2y  12z  17  C    : 4x  2y  12z  17  D    : 4x  2y  12z   Câu 33: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức w  z  iz B Phần thực phần ảo 2 D Phần thực 2 phần ảo 10 4x  Câu 34: Biết đường thẳng y  3x  cắt đồ thị hàm số y  hai điểm phân biệt có tung độ x 1 y1 ; y Tính y1  y A y1  y  11 C y1  y  D y1  y  10 B y1  y  A Phần thực phần ảo 10 C Phần thực 2 phần ảo Câu 35: Cho hình nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 60 Tính thể tích V khối nón (N) A 96 B 53 C 35 D 69 x Câu 36: Cho hình cong (H) giới hạn đường y  xe ; y  0; x  x  Đường thẳng x  k với  k  chia (H) thành phần có diện tích S1 S2 hình vẽ bên Để S1  S2 k thoả mãn hệ thức hệ thức sau: 2 B e k  C e k  D e k  2k 1 k 1 k  2k Câu 37: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a.Biết AC’ tạo với mặt phẳng (A’B’C’) góc 600 AC'  4a Tính thê tích khối đa diện ABCB’C’ A e k  Trang 4/6 - Mã đề thi 485 A a B a3 C 2a D 3a x   t  x  t '   Câu 38: Cho hai đường thẳng d:  y   t d’:  y   3t ' Mệnh đề đúng?  z   2t  z  2t '   A d d’ chéo C d d’ cắt B d d’ chéo vuông góc với D d d’ vuông góc với 2x 1 Câu 39: Tìm tập hợp tất giá trị m để hàm số y  nghịch biến khoảng xm  2;   1  A  ;  2  1  B  ;  2  1  C  2;  2  1  D  2;  2  x   t  Câu 40: Cho điểm A(1; 0; 0) đường thẳng  :  y   2t Tìm tọa độ điểm H hình chiếu z  t  vuông góc A  1 5  3 A H 1; 1; 3 B H  ; ; 1  C H  3; 3;1 D H  ; 0;   2 2  2 Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 3a , cạnh bên SC  2a SC vuông góc với mặt phẳng đáy Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC 2a a 13 R R B R  2a D R  3a C A Câu 42: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  2mx  m x  đạt cực tiểu x  A m   m  B m  C m  D m  1 Câu 43: Người ta thả số bèo vào hồ nước, sau 10 số lượng bèo sinh sôi kín mặt hồ Biết sau số lượng bèo tăng gấp 10 lần số lượng bèo trước tốc độ tăng không đổi Hỏi sau khoảng thời gian số lượng bèo phủ kín tối thiểu phần tư hồ? A 10−log4 (giờ) B 10−10log4 (giờ) C 1+10log4 (giờ) D 10log4 (giờ) Câu 44: Một công ty dự kiến chi tỷ đồng để sản xuất thùng đựng sơn hình trụ có dung tích lít Biết chi phí để làm mặt xung quanh thùng 100.000 đ/m2 Chi phí để làm mặt đáy 120.000 đ/m2 Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty sản xuất (Giả sử chi phí cho mối nối không đáng kể) A 12525 thùng B 57582 thùng C 58135 thùng D 18209 thùng Câu 45: Cho số thực dương  a  b  Tìm giá trị nhỏ biểu thức a P  3log a  log 2b  ab  b A Pmin  B Pmin  C Pmin  D Pmin  2 Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm S  0;0;1 , A 1;1;0  Hai điểm M  m;0;0  , N  0; n;0  thay đổi cho m  n  m  0, n  Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SMN) A d  A,  SMN    B d  A,  SMN    C d  A,  SMN    D d  A,  SMN    Câu 47: Một cổng Parabol cao 16m chân cổng cách 8m hình vẽ Nhà thiết kế xây dựng xây cột AD, BC cách 4m (2 cột đối xứng với qua trục đối xứng Parabol), phần cổng nhỏ bên dành cho xe máy xe đạp qua lại phần cổng to dành riêng cho xe bus Tính diện tích phần thiết diện cổng dành cho xe bus qua Trang 5/6 - Mã đề thi 485 A S  256 m  B S  128 m  C S  64 m  Câu 48: Hỏi hình bên (phần tô) D S  176 m  y miền biểu diễn hình học số phức z  x  yi thỏa mãn điều kiện sau đây? O x A x  y  y  x B x  y  4, y  x C x  y   x  D x  y  4,  y  x Câu 49: Tım ̀ tấ t cả các giá tri ̣ của tham số m để đường thẳ ng d : y   x  m cắ t đồ thi ̣ hàm số 2 x  ta ̣i hai điể m A, B cho AB  2 x 1 A m  1, m  1 B m  1, m  7 C m  1, m  2 y D m  7, m  Câu 50: Năng lượng trận động đất tính E  1, 74.1019.101,44M với M số lớn theo thang độ Richter Thành phố A xảy trận động đất độ Richter lượng gấp 14 lần trận động đất xảy thành phố B Hỏi độ lớn trận động đất thành phố B ? A 7,9 độ Richter B 9,6 độ Richter C 7,2 độ Richter D 7,8 độ Richter - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 485 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TOAN Mã đề: 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D Mã đề: 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D Mã đề: 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D Mã đề: 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D Câu 42: Một công ty dự kiến chi tỷ đồng để sản xuất thùng đựng sơn hình trụ có dung tích lít Biết chi phí để làm mặt xung quanh thùng 100.000 đ/m2 Chi phí để làm mặt đáy 120.000 đ/m2 Hãy tính số thùng sơn tối đa mà công ty sản xuất (Giả sử chi phí cho mối nối không đáng kể) A 58135 thùng B.12525 thùng C.18209 thùng D 57582 thùng Hd: Gọi R bán kính đường tròn đáy có V  R h  5.10 3  h  Số tiền làm mặt xung quanh : 105.S xq  105.2 R.h  5.103 R 103 ; Số tiền làm hai mặt đáy R 2.R2 12.104 103 103 Số tiền làm hộp T   24.10 R ; T '    48.10 R   R  R 480 R 109 Số thùng nhiều làm  58315 T Một cổng Parabol cao 16m chân cổng cách 8m hình vẽ Nhà thiết kế xây dựng xây cột AD, BC cách 4m (2 cột đối xứng với qua trục đối xứng Parabol), phần cổng nhỏ bên dành cho xe máy xe đạp qua lại phần cổng to dành riêng cho xe bus Tính diện tích phần thiết diện cổng dành cho xe bus qua Chọn hệ trục hình vẽ M  4;  ; N  4;  Khi phương trình Parabol có dạng y  ax  bx  c  a  x   x   (vì parabol cắt trục Ox M N) Mặt khác Parabol qua điểm  0;16   a  1 Do  P  : y  16  x Khi diện tích cổng to  x3  176 S   16  x  dx  16x    m   2  2 2 Năng lượng trận động đất tính E  1, 74.1019.101,44M với M số lớn theo thang độ Richter Thành phố A xảy trận động đất độ Richter lượng gấp 14 lần trận động đất xảy thành phố B Hỏi độ lớn trận động đất thành phố B ? Ta có: E A 101,44.8  1,44.MB  14  101,44.81,44.M B  14  1, 44.8  1, 44.M B  log14  M B  7, E B 10 Cho số thực dương  a  b  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  3log a a  log 2b  ab  b A Pmin  B Pmin  C Pmin  D Pmin  Đáp án A 3 1  log a b    log b a  1 3 1 Đặt t  log b a   t  1 ta có: P  1     t  1    t  2t  f  t   t 4t 1 Khi f '  t     2t    t  Lại có: lim f  t   ;lim f  t   4;f    x  x  4t 2 Do Pmin  t  a b Ta có: P   log a   log b  ab    Người ta thả số bèo vào hồ nước, sau 10 số lượng bèo sinh sôi kín mặt hồ Biết sau số lượng bèo tăng gấp 10 lần số lượng bèo trước tốc độ tăng không đổi Hỏi sau khoảng thời gian số lượng bèo phủ kín tối thiểu phần tư hồ? gọi S0 lượng bèo ban đầu S1=10 S0 Sn=10Sn-1=10nS0 mà S10=1010S0 4 với Sn  s10  n  10  log  n  10  log Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm S  0; 0;1 , A 1;1;  Hai điểm M  m; 0;  , N  0; n;  thay đổi cho m  n  m  0, n  Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SMN) Ta có: m  n   m2  n  2mn  Phương trình mặt phẳng x y   z 1  m n 1   1 m  n  mn  mn m n  d  A,  SMN      1 2 2 2 1 m  n  m n  2mn  m n  1 m2 n SMN  : ... - Mã đề thi 13 2 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 017 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 08/06 /2 017 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNH Mã đề thi 209 ĐỀ CHÍNH... - Mã đề thi 209 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 017 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 08/06 /2 017 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNH Mã đề thi 357 ĐỀ CHÍNH... - Mã đề thi 357 THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 017 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 08/06 /2 017 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNH Mã đề thi 485 ĐỀ CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Thanh Bình 1 Đồng Tháp, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Thanh Bình 1 Đồng Tháp, Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Thanh Bình 1 Đồng Tháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay