CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ WEBSITE

58 88 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 14:06

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN HỮU DỰ CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ WEBSITE LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội -2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN HỮU DỰ CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ WEBSITE Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm Mã số: 60 48 0103 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TÔ VĂN KHÁNH Hà Nội -2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu thân, số liệu đoạn mã chƣơng trình ứng dụng, kết trình bày luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình luận văn trƣớc Tác giả luận văn Trần Hữu Dự LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo TS Tô Văn Khánh ngƣời tận tình bảo giúp đỡ suốt trình thực đề tài luận văn thạc sĩ hoàn thành đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin, trƣờng Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội - nơi theo học năm qua Các thầy cô dạy cung cấp kiến thức quý báu, tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập nghiên cứu trƣờng Sau xin chân thành cảm ơn ngƣời thân gia đình, cảm ơn bạn bè khóa, đồng nghiệp quan giúp đỡ trình học tập nghiên cứu thực luận văn Tuy nhiên, trình làm luận văn cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề liên quan song luận văn chƣa thực đƣợc hoàn chỉnh, thiếu sót định Tôi mong nhận đƣợc ý kiến đánh giá, góp ý thầy cô giáo, bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện Hà nội, tháng 11 năm 2016 Học viên Trần Hữu Dự MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƢƠNG GIỚI THIỆU 11 1.1 Nhu cầu cập nhật tin tức ngƣời dùng 11 1.2 Ứng dụng đọc tin tự động 11 CHƢƠNG CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG 13 2.1 Giới thiệungôn ngữ mở rộng đánh dấu XML 13 2.2 Giới thiệu Kỹ thuật RSS 17 2.3 Phƣơng pháp Interface DOM phân tích RSS 2.0 22 2.4 Phƣơng pháp Interface SAX phân tích RSS 2.0 24 2.5 Phân tích nội dung XML Android sử dụng XmlPullParser 26 CHƢƠNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH WEBSITE VỚI JSOUP 29 3.1 Giới thiệu 29 3.2 Định nghĩa Jsoup 29 3.3 Thành phần Jsoup API 30 3.4 Các phƣơng thức DOM 32 3.5 Các phƣơng thức giống Css, jQuery 34 CHƢƠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT TIN TỨC 37 4.1 Một số ứng dụng hỗ trợ đọc tin tức từ file RSS có 37 4.2 Phân tích thiết kế hệ thống đọc tin tự động từ website 39 4.3 Các chức ứng dụng 50 4.4 Kết thực nghiệm nhận xét 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 BẢNG CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 Thuật ngữ viết tắt Thuật ngữ đầy đủ API CSS DOM HTML JAXP JDK LISP MathML Application Programming Interface Cascading Style Sheets Document Object Model HyperText Markup Language Java API for XML Processing Java Deverlopment Kit LISt Processing Math Markup Language RDF RSS SAX 16 WHATWG 17 18 19 XHTML Resource Description Framework Really Simple Syndication Simple API for XML Standard Generalized Markup Language Streaming API cho XML Scalable Vector Graphics Uniform Resource Locator Web Hypertext Application Technology Working Group Extensible HyperText Markup Language XML CSS Extensible Markup Language Cross Site Scripting SGML StAX SVG URL DANH MỤC HÌNH VẼ STT Số hiệu Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 10 10 11 12 13 Hình 4.7 Hình 4.8 Hình 4.9 Hình 4.10 Hình 4.11 14 Hình 4.12 15 16 17 18 19 20 21 22 Hình 4.13 Hình 4.14 Hình 4.15 Hình 4.16 Hình 4.17 Hình 4.18 Hình 4.19 Hình 4.20 Tên hình vẽ Mô hình hoạt động DOM Mô hình tổng thể DOM Mô hình SAX xử lý parser XML Giao diện Bao Moi Giao diện TinMoi24h Giao diện News Feed Mô hình Client-Server-Website Mô hình Client-Website Thiết kế giao diện hiển thị danh sách website, danh mục nhân tin Thiết kế giao diện hiển thị nội dung tin tức Thiết kế giao diện đăng ký website nhân tin Biểu đồ User-Case Biểu đồ toàn hệ thống Mô hình quan hệ thực thể(ER) Sơ đồ giải thuật kiểm tra tồn website danh mục tin tức Sơ đồ giải thuật kiểm tra tồn tin tức Chức đăng ký website nhận tin Chức tùy biến cài đặt nhận tin Chức danh sách website nhận tin Chức danh mục website nhận tin Chức danh danh sách tin Chức danh nội dung tin tức Chức tự động thông báo tin DANH MỤC HÌNH BẢNG BIỂU STT Số hiệu Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Tên bảng Các phƣơng thức lớp Jsoup.java Các phƣơng thức lớp Document.java Các phƣơng thức lấy liệu Element Các Selector Unit Các Selector kết hợp Các Pseudo Selector Bảng website_url (địa website) Bảng news_category(Mục nhận tin mới) Bảng news (Các tin tức nhận đƣợc) MỞ ĐẦU Trong thực tế, tất ngƣời, tất ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu thập cập nhật thông tin, tin tức nhanh Nguồn cung cấp thông tin đến từ nhiều nguồn nhau, nhiều địa điểm khác việc cập nhật tin tức từ website số nguồn cung cấp thông tin cần thiết quan trọng Việc cập nhật thông tin khó khăn tốn mặt thời gian, công sức phải thƣờng trực thƣờng xuyên máy tính điện thoại liên tục truy cập trang mạng để đọc tin từ website Do thúc đẩy nghiên cứu kỹ thuật phân tích lấy tin tự động từ website Đây ứng dụng đƣợc xây dựng để chạy thiết bị điện thoại di động, yêu cầu thiết bị di động có kết nối với mạng Internet thông qua wifi 3G website phải hỗ trợ RSS Tuy nhiên thực tế tất ngƣời dùng có thiết bị di động thông minh, địa điểm có Internet Wifi đƣợc phủ sóng 3G, tất website có hỗ trợ RSS nên việc cập nhật tin tức có hạn chế định Với thuận lợi khó khăn thiết kế, triển khai hệ thống phân tích lấy tin tự động từ website đặt nhiều hƣớng nghiên cứu để hoàn chỉnh ứng dụng Trong nhà khoa học quan tâm mạnh mẽ hƣớng nghiên cứu phân tích đƣợc cấu trúc website, nhận biết đƣợc website có hỗ trợ RSS tiến hành lấy liệu tin tức đƣợc cập nhật thông qua file RSS mà website cung cấp Vấn đề đọc lấy tin tức website vấn đề định xem ứng dụng có phát tin tức thông báo Notification cho ngƣời dùng cách kịp thời Chính nghiên cứu kỹ thuật phân tích lấy tin tự động từ website tới ngƣời dùng cách kịp thời có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục tiêu luận văn nghiên cứu tổng thể kỹ thuật phân tích đọc tin tự động từ website Mục đích nhằm nắm bắt đƣợc công nghệ kỹ thuật phân tích lấy tin tự động từ file RSS website để xây dựng ứng dụng chạy thiết bị di động thông báo cho ngƣời dùng biết có tin cách tự động thời gian nhanh 10 Bố cục luận văn tuân theo mẫu trƣờng Đại Học Công NghệĐHQGHN Luận văn gồm có chƣơng có phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo Trong chƣơng nêu lên nhu cầu cập nhật tin tức ngƣời dùng ứng dụng việc đọc tin tự động Chƣơng giới thiệu cấu trúc kỹ thuật làm việc với XML, RSS 2.0, phƣơng pháp kỹ thuật Interface DOM, Interface SAXđể phân tích RSS 2.0 Chƣơng trình bày chi tiết hàm đƣợc cung cấp dùng kỹ thuật phân tích website với Tool Jsoup Chƣơng phần thực nghiệm xây dựng ứng dụng tự động cập nhật thông báo nội dung từ website Kết luận tóm lƣợc lại kết nghiên cứu đƣợc kỹ thuật phân tích XML đọc tin tự đông Tài liệu tham khảo: nguồn tài liệu sử dụng thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn Tác giả: Trần Hữu Dự 44 nhƣ: thêm dịa website muốn nhận tin tức mới, cập nhật trạng thái nhận tin cho danh mục tin website, xóa địa website không muốn nhận tin Hiển thị danh sách website đăng ký nhận tin, hiển thị danh sách danh mục tin website, hiển thị danh sách tin tức tƣơng ứng với danh mục tin đọc tin tức Dòng kiện củaUse-case đƣợc bắt đầu thực ngƣời dùng bật ứng dụng lên vào hệ thống thêm địa website (kênh tin) muốn nhận tin tức, đánh dấu danh mục nhận tin tức Dòng kiện chính: Ban đầu hệ thống kiểm tra sở liệu xem tồn địa website nhận tin(kênh tin) chƣa Nếu chƣa có hệ thống chuyển tới trang đăng ký kênh tin Nếu có tồn hệ thống liệt kê danh sách kênh tin có hệ thống với số lƣợng tin chƣa đọc kênh tin.Sau ngƣời dùng có thể: thêm kênh tin, xóa kênh tin, cập nhật trạng thái nhận tin danh mục tin, đọc tin Việc Nhập địa website thiết phải có thành phần Protocol (http, https ) Nhập địa tới trang mà website cung cấp danh sách mục đƣợc cung cấp RSS Điều kiện tiên cần thiết để ứng dụng chạy tốt làm việc với trang website có cung cấp RSS Kết thu đƣợc Use-case thành công thông tin website, danh mục tin tức, tin tức đƣợc lƣu vào sở liệu Biểu đồ (Sequence Diagram): Hoạt động hệ thống nhìn cách tổng thể (xem Hình 4.10) gồm hành động nhƣ sau - Hình 4.10 -Biểu đồ toàn hệ thống 45 Đăng ký website nhận tin: Để nhận tin tức từ website ngƣời dùng cần phải đăng ký nhận tin cho 1website Ngƣời dùng cần nhập đƣờng dẫn tới trang có chứa danh mục mà website cung cấp RSS.Ứng dụng có nhiệm vụ kiểm tra xem kênh tin vừa nhập có hệ thống ứng dụng chƣa, có hiển thị danh sách danh mục tin kênh tin cho ngƣời dùng cập nhật Nếu chƣa có tiến hành thêm kênh tin danh mục tin vào sở liệu Hiển thị danh sách kênh tin, danh mục tin, tin tức: Ứng dụng tiến hành đọc danh sách kênh tin, danh sách danh mục tin, tin tức từ sở liệu đƣợc lƣu hệ thống cách thông thƣờng, việc hiển thị chi tiết tin tức ứng dụng dùng URL tin tức tải để thị Đẩy thông điệp có tin mới: Ứng dụng có service chạy ngầm đƣợc đặt theo thời gian chạy, sau khoảng thời gian đƣợc đặt trƣớc service tiến hành chạy lần để kiểm tra xem có tin tức đƣợc đƣa lên website Nếu phát đƣợc nội dung tin tức đẩy Notification thông báo  Thiết kế sở liệu Cơ sở liệu chƣơng trình không lớn, ứng dụng chạy thiết bị di động nên hệ quản trị sở liệu đƣợc cung cấp Android SqlLite Sau thiết kế cấu trúc bảng liệu mô hình quan hệ bảng: - Thiết kế cấu trúc bảng liệu Bảng website_url: Lƣu thông tin địa Website để chứa kênh tin website_url STT Tên trƣờng website_id Kiểu liệu INTEGER website_title website_url TEXT TEXT Ghi Diễn giải Primary Key Mã địa website AutoIncrement Tiêu đề website Khác rỗng Đƣờng dẫn web 46 Đƣờng dẫn tới trang gồm RSS website_count_ INTEGER Tổng số tin web chƣa news đọc Bảng 4.1: Bảng website_url (địa website) website_url_rss TEXT Bảng news_category: Lƣu thông tin danh mục đƣợc chọn để nhận tin news_category STT Tên trƣờng Id website_id website_url news_category _title news_category _url news_category _rss_status news_category _count_news Bảng 4.2 Kiểu liệu INTEGER Ghi Diễn giải Primary Key Mã địa category AutoIncrement INTEGER Khác rỗng Mã địa website TEXT Khác rỗng Đƣờng dẫn web TEXT Tiêu đề danh mục nhận tin TEXT Khác rỗng Đƣờng dẫn danh mục nhận tin INTEGER 0: không nhận Trạng thái nhận tin danh 1: nhận mục INTEGER Mặc định Tổng số tin chƣa đọc mục - Bảng news_category(Mục nhận tin mới) Bảng news: Lƣu thông tin tin tức danh mục News STT Tên trƣờng Id Kiểu liệu INTEGER website_id website_url news_category INTEGER TEXT INTEGER Ghi Primary Key AutoIncrement Khác rỗng Khác rỗng Khác rỗng Diễn giải Mã địa tin tức Mã địa website Đƣờng dẫn web Mã địa danh mục 47 _id news_category _url news_title news_url news_summary TEXT news_is_read INTEGER news_pub_date TEXT Ngày tin tức Bảng 4.3 - Bảng news (Các tin tức nhận được) - TEXT Khác rỗng TEXT TEXT Mặc định 0: chƣa đọc 1: đƣợc đọc nhận tin Đƣờng dẫn danh mục nhận tin Tiêu đề ngắn gọn tin tức Đƣờng dẫn danh mục nhận tin Tóm tắc tin nhắn Trạng thái tin tức xem đƣợc đọc chƣa Mô hình quan hệ (ER) Hình 4.11 - Mô hình quan hệ thực thể(ER)  Một số thuật toán đƣợc cài đặt Thuật toán 1: kiểm tra xem địa website tồn sở liệu, tồn lấy danh sách danh mục tin tức có hỗ trợ RSS web lên cho ngƣời dùng cập nhật Trong trình thực hiển kiểm tra thực tế danh mục tồn Website thực tế không Nếu có mục đƣợc thêm website bổ xung vào sở liệu, sau tiến hành cập nhật trạng thái đọc tin tổng số tin danh mục 48 Nếu kiểm tra website nhập vào chƣa có hệ thống phân tích để lấy danh sách danh mục nhận tin mã HTML website Sau lấy đƣợc danh sách danh mục thêm địa website danh mục vào sở liệu Đồng thời tiến hành đọc tin tức đƣa vào sở liệu với danh mục đƣợc ngƣời đánh dấu nhận tin Sơ đồ khối giải thuật Bắt đầu Nhập URL Website Tồn DB Sai Thêm Website Thêm category Thêm News Đọc danh sach category Gửi thông báo Đồng category DB, web Kiểm tra tin tức Gửi thông báo Kết thúc Hình 4.12 - Sơ đồ giải thuật kiểm tra tồn website danh mục tin tức Thuật toán 2: Kiểm tra website cập nhật tin tức mới, báo có tin Mỗi trang website đƣợc ký nhận tin mà cập nhật đƣa nội dung tin tức lên website có service chạy ngầm dƣới máy điện thoại Client thực nhiệm vụ đọc phát tin tức Nếu có nội dung đƣợc đƣa lên tự động báo Notification cho ngƣời dùng 49 Service thực đọc lần lƣợt website đƣợc đăng ký nhận tin hệ thống máy Client đọc danh sách mục tin đƣợc đánh dấu nhận tin Đồng thời tiến hành đọc danh mục tin từ website, số mục tin tức có thuộc tập danh mục đƣợc đánh dấu nhận tin lấy lên từ sở liệu tiến hành đọc tin tức mục đem so sánh với tin tức mục tƣơng ứng có sở liệu Nếu tin tức ghi nhận vào sở liệu gửi thông điệp báo có tin tức nhận đƣợc Sơ đồ giải thuật nhƣ sau Bắt đầu Đọc Website URL từ DB Đọc ds Category từ Web Tồn DB Sai Thêm vào DB Đọc ds Category nhận tin từ DB Kiểm tra tin Gửi thông báo Sai Kết thúc Hình 4.13 - Sơ đồ giải thuật kiểm tra tồn tin tức 50 4.3 Các chức ứng dụng Chức đăng ký:Xem Hình 4.14 Chức cho phép ngƣời dùng nhập vào địa website mục muốn nhận tin Ngƣời dùng nhập địa website muốn nhận tin nhấn nút OK.Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ đƣờng link địa vừa đƣợc nhập vào, kiểm tra tồn đƣờng link database Sau load toàn liệu danh mục mục tin nhận lên listview với tùy biến cho phép ngƣời dùng tích chọn nhận tin hoăc không tích chọn nhận tin Hình 4.14 -Chức đăng ký website nhận tin Để tùy biến cài đặt điều kiện nhận tin danh mục tin ngƣời dùng kích vào dòng danh mục tin tức, cửa sổ Popup đƣợc hiển thị cho phép nhận điều kiện tùy biến nhận tin xem Hình 4.15 Hình 4.15 -Chức năngtùy biến cài đặt nhận tin 51 Sau ngƣời dùng nhấn nút hoàn tất để kết thúc chức đăng ký nhận tin, lúc ứng tiến hành lƣu thông tin địa website mục đánh dấu nhận, tin tức liên quan xuống database Chức hiển thị danh sách website đăng ký: Hình 4.16 giao diện chức hiển thị danh sách website đăng ký nhận tin đƣợc load lên từ database có lời gọi hiển thị, kèm theo tổng số tin tức chƣa đọc Khi kích chọn vào website hệ thống chuyển hƣớng sang hình chức hiển thị danh sách mục tin tức website Hình 4.16 -Chức danh sách website nhận tin Chức hiển thị danh mục tin tức website: Tại chức (Xem Hình 4.17) hệ thống hiển thị tất danh mục tin lƣới hiển thị mà ngƣời dùng tích chọn nhận tin chức đăng ký, kèm bên phải tổng số tin tức chƣa đọc danh mục tin Khi kích chọn vào mục tin hệ thống chuyển hƣớng sang hình chức hiển thị tóm tắt tin tức danh mục tin 52 Hình 4.17 -Chức danh mục website nhận tin Chức hiển thị tóm tắt nội dung tin tức: (Xem Hình 4.18) Chức thực việc hiển thị tóm tắt tin tức bao gồm tiêu đề, tóm lƣợc Khi ngƣời dùng kích chọn vào tin tức hệ thống chuyển hƣớng sang hình hiển thị chi tiết tin tức giúp ngƣời dùng đọc đƣợc dễ dàng Hình 4.18 -Chức danh sách tin Chức hiển thị chi tiết tin tức: (Xem Hình 4.19) Chức hiển thị chi tiết nội dung tin tức thông qua web Browers giúp ngƣời dùng đọc toàn tin tức 53 Hình 4.19 -Chức danh nội dung tin tức Chức tự động thông báo có tin tức mới: Hệ thống sử dụng services chạy ngầm phía dƣới tự động quét file RSS website từ lọc, phát tin tức đƣợc cập nhật website, đến số lƣợng tin tức website Sự dụng công nghệ push notification Android để thực báo cho ngƣời dùng biết (Xem Hình 4.20) giao diện đẩy tin thông báo, ngƣời dùng muốn đọc tin tức kích chọn vào message danh sách website có tin đƣợc hiển thị với tin tức Hình 4.20-Chức tự động thông báo tin 54 4.4 Kết thực nghiệm nhận xét  Kết thực nghiệm: Ứng dụng phân tích lấy tin tự động từ website áp dụng thành công kỹ thuật phân tích DOM, SAX cấu trúc file XML, RSS, HTML Cụ thể nhƣ sau:  Áp dụng thành công công cụ Jsoup với kỹ thuật phân tích DOM để phân tích mã nguồn HTML website để lấy đƣợc danh mục mục tin có cung cấp file RSS  Áp dụng thành công kỹ thuật phân tích SAX với XMLPullParser Android để phân tích cú pháp đọc liệu RSS 2.0  Phát triển đƣợc tính tự động quét phát tin tức sau tự động gửi thông báo cho ngƣời dùng  Ứng dụng phân tích lấy tin tốt với hầu hết website có cung cấp RSS  Nhận xét: Đối với toán phân tích lấy tin tự động từ website cụ thể cần phải cân nhắc xem xét thực trạng toán, đánh giá đƣợc qui mô, độ phức tạp, yêu cầu chức hệ thống để đƣa lựa chọn giải pháp, lựa chọn công nghệ cho phù hợp Trong trƣờng hợp cụ thể thực nghiệm luận văn với website có file nguồn mã Html, Xml vừa nhỏ sử dụng kỹ thuật phân tích DOM tốt toàn mã nguồn đƣợc tải vào nhớ để phân tích DOM thực lần tạo lên DOM, việc truy cập ngẫu nhiên tới các phần tử DOM thuận tiện, nhanh chóng, hiệu suất xử lý liệu cao Ngƣợc lại website thƣờng có tuần suất cung cấp tin file RSS cao, số lƣợng tin nhiều nên việc áp dụng kỹ thuật phân tích SAX để xử lý nhiệm vụ hành cần thực thi thời điểm nhớ tốt cho hiệu cao, giảm việc yêu cầu tài nguyên thiết bị phần cứng Việc áp dụng công cụ Jsoup thƣ viện XmlPullParser Android với trƣờng hợp cụ thể để phù hợp thực cần thiết 55 KẾT LUẬN Luận văn tìm hiểu trình bàycác kỹ thuật phân tích lấy tin tự động từ website với kết đạt đƣợc là:  Hệ thống lại kỹ thuật phân tích cấu trúc website để lấy đƣợc tin tức cách tự động từ website  Phát triển xây dựng ứng dụng di động Android có khả tự động cập nhật thông báo đến cho ngƣời dùng tin tức tùy theo cài đặt Các kỹ thuật áp dụng để phân tích để lấy tin tự động từ website đƣợc trình bày luận văn gồm có XML, RSS 2.0, DOM, SAX, XmlPullParser, Jsoup:  XML ngôn ngữ đánh dấu với mục đích dùng chung, có khả mô tả nhiều loại liệu khác với đặc điểm đa thân thiện với giao thức Internet, tảng để phát triển nhiều ngôn ngữ khác có ứng dụng cao đặc biệt RSS  RSS 2.0 sản phẩm đƣợc tạo thành từ cấu trúc XML RSS dịch vụ cung cấp thông tin thực đơn giản dùng việc chia sẻ tin tức web RSS danh sách đối tƣợng mẩu tin đƣợc miêu tả gồm có: tiêu đề, nội dung tóm lƣợc, liên kết đến trang chính, ngày tháng, tác giả Để đọc đƣợc liệu cung cấp từ file RSS website Java API có cung cấp Các kỹ thuật phân tích file XML (RSS) DOM, SAX kỹ thuật phân tích RSS Android với package XmlPullParser để đọc file Xml RSS  DOM kỹ thuật tiếp cận liệu XML mà tất thành phần tạo nên XML đƣợc xem đối tƣợng, đƣợc xem "node" Khi parser đọc XML thành đối tƣợng DOM nhớ có cấu trúc với đối tƣợng node, node có mối quan hệ phân tầng cha-con.Dựa vào đối tƣợng mà trích xuất thông tin, thay đổi thông tin thông qua hàm mà đối tƣợng cung cấp 56  SAX phƣơng pháp kỹ thuật phân tích liệu XML dựa vào kiện trình đọc file XML từ xuống dƣới Vì để sử dụng phƣơng pháp ngôn ngữ cần định nghĩa kiện hàm tƣơng ứng với kiện SAX không ghi nhớ XML nhƣ cấu trúc nhớ mà xây dựng cấu trúc nhiệm vụ thi hành nhớ dó SAX thực nhanh tốn tài nguyên so với DOM Bên cạnh kỹ thuật Android cung cấp kỹ thuật XML Pull Parser tool java mạnh Jsoup  XmlPullParser làm việc tƣơng tự nhƣ StAX cho phép mã ứng dụng "kéo" tìm kiếm kiện từ trình phân tích, trái ngƣợc với SAX tự động đẩy kiện cho trình xử lý XmlPullParser thể đƣợc ƣu điểm đơn giản sử dụng, tốn nhớ xử lý nhanh DOM SAX  Jsoup thƣ viện đƣợc sử dụng để phân tích tài liệu HTML, đƣợc cung cấp API dùng để lấy liệu thao tác liệu từ URL từ file HTML Sử dụng phƣơng pháp DOM, CSS, JQuery để lấy liệu thao thác với liệu Jsoup đƣợc thiết kế để làm việc đƣợc với tất phiên HTML thực tế, từ xác nhận tới không hợp lệ tag-soup, Jsoup tạo thành phân tích phù hợp Các ứng dụng di động ngày đƣợc xây dựng rộng khắp phổ biến thiết bị di động cầm tay Internet ngày Áp dụng kỹ thuật phân tích cấu trúc website để xây dựng ứng dụng cập nhật tin tức cách tùy biến theo yêu cầu ngƣời dùng đƣợc phát triển rộng thời gian tới Luận văn hệ thống lại phần lý thuyết chủ đề xây dựng ứng dụng cập nhật tin tức áp dụng thực tế cải tiến để trở thành ứng dụng cập nhật tin tức hữu dụng cho ngƣời dùng 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] DOM SAX, http://bodua.vn/knowledge/La%CC%80m-vie%CC%A3cvo%CC%81i-XML/DOM-va%CC%80-SAX_72.html [2] NewsFeed, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aaravmedia.newsfeed [3] Phương pháp Interface DOM phân tích RSS 2.0,http://o7planning.org/vi/10109/phan-tich-xml-bang-cach-su-dung-mo-hinhdom-trong-java#a6435 [4] Phương pháp Interface SAX phân tích RSS2.0, http://www.bodua.vn/knowledge/Java-Server-Pages/Du%CC%80ng-SAXdo%CC%A3c-XML_54.html [5] Phương pháp phân tích HTML Jsoup, http://o7planning.org/vi/10399/huongdan-su-dung-java-jsoup-phan-tich-html [6] RSS 2.0, https://www.ibm.com/developerworks/vn/library/webservices/201301/x-rss20/ [7] Ứng dụng đọc báo mới, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epi&hl=vi [8] Ứng dụng đọc báo Tinmoi24h, https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.fiveplay.tinmoi24h&hl=vi [9] Ứng dụng đọc tin tự động Việt Báo, http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/RSSUng-dung-tuyet-voi-nhat/55135693/217/ [10] XML,https://www.ibm.com/developerworks/vn/edu/xmlintro/ [11] XML structure, https://www.ibm.com/developerworks/vn/library/12/xandroidxml/#listing13 Tiếng Anh [12] Development Org.XmlPull.V1.XmlPullParser NameSpace, https://developer.xamarin.com/api/type/Org.XmlPull.V1.XmlPullParser/ [13] Gabe Beged-Dov, JFinity Systems LLC RDF Site Summary (RSS 1.0), http://web.resource.org/rss/1.0/spec#s9 [14] Json, http://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp 58 [15] RSS 2.0 Specification, http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html#ltcategorygtSubelementOfLtitemgt [16] RSS2.0 XML Pull Parsing,http://www.extreme.indiana.edu/xmlpullwebsite/index.shtml [17] Techniques for feedback, http://www2.le.ac.uk/offices/red/rd/careerdevelopment/research-staff/mentoring/feedback [18] Techniques for Search engine, http://www.htmlgoodies.com/beyond/seo/article.php/3837311/Search-EngineOptimization-SEO-Advanced-Techniques.htm ... nghiên cứu kỹ thuật phân tích lấy tin tự động từ website tới ngƣời dùng cách kịp thời có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục tiêu luận văn nghiên cứu tổng thể kỹ thuật phân tích đọc tin tự động từ website. .. NGHỆ TRẦN HỮU DỰ CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ WEBSITE Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm Mã số: 60 48 0103 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG... mạng để đọc tin từ website Do thúc đẩy nghiên cứu kỹ thuật phân tích lấy tin tự động từ website Đây ứng dụng đƣợc xây dựng để chạy thiết bị điện thoại di động, yêu cầu thiết bị di động có kết
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ WEBSITE, CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ WEBSITE, CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ WEBSITE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay