QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CHO CTY

68 117 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:40

Lêi më ®Çu I chän ®Ị tµi: TiỊn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cã ý nghÜa quan träng ®êi sèng kinh tÕ x· héi Nã t¸c ®éng lín ®Õn viƯc ph¸t triĨn kinh tÕ, ỉn ®Þnh vµ c¶i thiƯn ®êi sèng x· héi V× vËy díi mäi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, tiỊn l¬ng vµ viƯc ¸p dơng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ mét nh©n tè qut ®Þnh sù hiƯu qu¶ cđa c¸c ho¹t ®éng cđa doanh nghiƯp NÕu h×nh thøc tr¶ l¬ng hỵp sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng, t¨ng n¨ng st lao ®éng, tiÕt kiƯm vËt liƯu, gi¶m chi phÝ Ngỵc l¹i h×nh thøc tr¶ l¬ng kh«ng hỵp sÏ khiÕn hä kh«ng tho· m·n vỊ tiỊn l¬ng hä nhËn ®ỵc Do ®ã hä sÏ kh«ng nhiƯt hut ®Ĩ t¨ng n¨ng st, kh«ng tiÕt kiƯm vËt t, lµm tỉn thÊt chi phÝ, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn s¶n xt kinh doanh ë níc ta h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®ang ®ỵc ¸p dơng réng r·i c¸c doanh nghiƯp Tuy vËy c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng lu«n ph¶i lu«n kÌm theo mét sã ®iỊu kiƯn nhÊt ®Þnh ®Ĩ cã thĨ tr¶ l¬ng mét c¸ch hỵp lý, ®óng ®¾n vµ cã hiƯu qu¶ V× vËy chóng ta cÇn ph¶i hoµn thiƯn c¸c h×nh thøc ®ã th× míi ph¸t huy t¸c dơng cđa tiỊn l¬ng, nÕu kh«ng sÏ t¸c dơng xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh, ph¸t sinh m©u thn vỊ lỵi Ých gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sư dơng lao ®éng, lµm suy gi¶m ®éng lùc lao ®éng vµ sù s¸ng t¹o cđa hä Do ®ã vÊn ®Ị lùa chän mét h×nh thøc tr¶ l¬ng hỵp lý, tr¶ l¬ng lao ®éng võa ®óng c«ng søc hä bá ra, l¹i võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp Xt ph¸t tõ vai trß to lín cđa tiỊn l¬ng, ®ã sau mét thêi gian thøc tËp t¹i C«ng ty Ph¸t TriĨn H¹ TÇng Khu C«ng NghƯ Cao Hoµ L¹c, víi sù híng dÉn tËn t×nh cđa C« gi¸o Ph¹m ThÞ H¹nh Nh©n cïng c¸c C¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viƯc t¹i C«ng ty Ph¸t triĨn h¹ tÇng em ®· nghiªn cøu ®Ị tµi: “Hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t TriĨn H¹ TÇng Khu C«ng NghƯ Cao Hoµ L¹c” nh»m ®a mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng cđa C«ng ty II Mơc ®Ých nghiªn cøu C¸c doanh nghiƯp lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng hỵp cã thĨ tiÕt kiƯm ®ỵc chi phÝ tiỊn l¬ng mµ vÉn kÝch thÝch ®ỵc ngêi lao ®éng, tiỊn l¬ng ®ỵc tr¶ hỵp sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viƯc tèt h¬n vµ gi¸ trÞ thỈng d lao ®éng cđa hä ®em l¹i lµ v« cïng to lín V× vËy kh«ng ngõng hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng lµ yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiƯp Víi nhËn thøc ®ã ®Ị tµi: Hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t TriĨn TÇng Khu C«ng NghƯ Cao Hoµ L¹c nh»m mơc ®Ých sau:  VỊ thut: HƯ thèng ho¸ kiÕn thøc vỊ tiỊn l¬ng  VỊ thùc tiƠn: ¸p dơng thut ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c tr¶ l¬ng cđa C«ng ty Ph¸t TriĨn H¹ TÇng ®a gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty 21 III Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §å ¸n ®· ¸p dơng mét sè ph¬ng ph¸p nh biĨu b¶ng, thèng kª, tỉng hỵp, ph©n tÝch lµm râ c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t triĨn h¹ tÇng vµ sư dơng sè liƯu b¶ng tỉng kÕt t×nh h×nh s¶n xt kinh doanh ci n¨m, c¸c sè liƯu tỉng hỵp cđa phßng tỉ chøc hµnh, phßng kÕ to¸n, KÕ ho¹ch phßng kü tht cđa C«ng ty Ph¸t TriĨn H¹ TÇng Víi mơc ®Ých nh vËy §å ¸n sÏ bao gåm nh÷ng néi dung chđ u sau: PhÇn I : C¬ së ln vỊ c«ng t¸c tr¶ l¬ng PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghƯ cao Hoµ L¹c PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t triĨn h¹ tÇng khu c«ng nghƯ cao Hoµ L¹c 22 PHẦN I CƠ SỞLÝLUẬN VỀCÔNG TÁC TRẢLƯƠNG 1.1 Khái niệm tiền lương: Trong thực tế, khái niệm cấu tiền lương đa dạng nước giới Tiền lương có nhiều tên gọi khác tiềøn công, tiền lương, thù lao lao động, thu nhập lao động Ở Pháp, trả công hiểu tiền lương, lương bổng bản, bình thường hay tối thiểu thứ lợi ích hay phụ khoản khác, trả trực tiếp hay gián tiếp bằøng tiền hay vật, mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo việc làm họ Còn tiền lương Đài Loan bao gồm khoản thù lao mà người công nhân nhận làm việc, dùng tiền lương, lương bổng, phụ cấp có tính lương, tiền thưởng dùng danh nghóa khác để trả cho ho ïtheo giờ, ngày tháng, theo sản phẩm… Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO) đònh nghóa: tiền lương trả công thu nhập, tên gọi hay cách tính , mà biểu tiền ấn đònh thỏa thuận người sử dụng lao động người lao động, pháp luật, pháp quy quốc gia người sử dụng lao động phải trả theo hợp đồâng lao động viết hay thỏa thuận miệng Ở Việt Nam có phân biệt yếu tố tổng thu nhập người lao động từ công việc: tiền lương (lương bản), phụ cấp, tiền thưởng phúc lợi Theo quan điểm cải cách tiền lương năm 1993: tiền lương giá sức lao động, hình thành qua thỏa thuận người sử dụng lao động người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động kinh tế hò trường Tiền lương người lao động hai bên thỏa thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc 1.2 Bản chất tiền lương: Về mặt kinh tế: tiền lương phần đốùi trọng sức lao động mà người lao động cung cấp cho người sử dụng lao động Qua hợp đồng lao động, người lao động người sử dụng lao động cam kết trao đổi hàng hóa sức lao động: người lao động cung cấp sức lao động khoảng thời gian nhận khoản tiền lương theo thỏa thuận từ người sử dụng lao động 23 Sơ đồ 1.2: Mô hình trao đổi hàng hóa sức lao động:  + Thời gian cung cấp với cường độ hao phí sức lao động   + Trình độ tay nghề tích lũy  + Tinh thần, động làm việc  Người lao động Sức lao động Trả công lao động Người sử dụng lao động   + Tiền lương  + Phụ cấp, trợ cấp xã hội  Thưởngxác (trích phầ n lợicơ nhuậ  + Tiền lương đònh sởn)tính đủ nhu cầu  + Cơ hộ ngphức tiến vàtạp phácông t triển việc nghề mức độ tiêu hao sinh học, xã hội veiàthă độ  học, lao động điều kiện lao động trung bình ừng ngành nghề Tiền lương được sử dụng rộng rãi doanh ngiệp nhà nước, khu vực hành nghiệp xác đònh thông qua hệ thống thang bảng lương nhà nước quy đònh Còn phụ cấp lương tiền trả công lao động tiền lương bản, bù đắp thêm cho người lao động họ phải làm việc điều kiện không ổn đònh không thuận lợi mà chưa tính lương Về mặt xã hội : Tiền lương khoản thu nhập người lao động để bù đắp nhu cầu tối thiểu người lao động thời điểm kih tế – xã hội đònh Khoản tiền phải thỏa thuận người lao động người sử dụng lao động có tính đến mức lương tối thiểu nhà nước ban hành Trong đó, mức lương tối thiểu khoản tiền lương trả cho người lao động mức đơn giản nhất, đào tạo, đủ để tái sản xuất sức lao động cho họ phần cho gia đình họ Nói rõ hơn, số tiền bảo đảm cho người lao động mua tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động thân có dành phần để nuoi bảo hiểm lúc hết tuổi lao động Ngoài tiền lương bản, người lao động có phụ cấp lương, tiền thưởng loại phúc lợi Ngày nay, xã hội phát triển trình độ cao, sống người cải thiện rõ rệt, trình độ văn hóa chuyên môn người lao động nâng cao không ngừng, tiền lương bản, phụ cấp, thưởng phúc lợi, người lao động muốn có hội thăng tiến nghề nghiệp, thực kính trọng làm chủ công việc… tiền lương có ý nghóa khoản đầu tư cho người lao động để không ngừng phát triển người cách toàn diện 1.3 Vai trò tiền lương Vai trò tái sản xuất sức lao động: Sau trình lao động sản xuất, sức lao động bò hao mòn, phải có bù đắp hao phí sức lao động tiêu hao Bằng tiền lương mình, người lao động mua sắm khối lượng hàng hóa sinh hoạt dòch vụ đònh (ba gồm hàng hóa thiết yếu lương thực, thực phẩm, ăn mặc, thuốc men chữa bệnh, lại, học hành, giả trí… dòch vụ cần thiết khác) bảo đảm cho tái sản xuất giản đơn tái sản sản xuất mở rộng sức 24 lao động người lao động (để nuôi phần tích lũy) Vai trò bảo hiểm cho người lao động: Người lao động trích phần tiền lương để mua bảo hiểm xã hội y tế đẻ phòng gặp rủi ro có lương hưu lúc già Vai trò điều tiết kích thích: Mỗi ngành nghề , công việc có tính chất phức tạp kỹ thuất khác nhau, người lao động có trình độ lành nghề cao hơn, làm việc với công việc phức tạp hơn, diều kiện khó khăn nặng nhọc chắn phải trả công cao Đối với công việc khẩn cấp khó khăn, cấc công việc cần động viên sức lao động nhiều hơn, nhanh tiền lương tiềng thưởng có tác dụng kích thích có hiệu 1.4 Những nguyên tắc chung công tác tiền lương Với kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo chế thò trường có quản vó mô Nhà nước đòi hỏi tổ chức chế độ tiền lương cho người lao động cần thiết phải tuân thủ theo yêu cầu có tính nguyên tắc sau:  Đảm bảo tính phù hợp chế độ tiền lương với điều kiện kinh tế đất nước thời kỳ, phải dựa đònh hướng phát triển kinh tế xã hội có tính chiến lược đất nước Tốc độ tăng tiền lương bình quân phải thấp tốc độ tăng suất lao động, có có khả tích lũy tái sản xuất mở rộng đồng thời bảo đảm tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động  Đảm bảo quan hệ hợp tích luỹ tiêu dùng, bảo đảm tác dụng kích thích sản xuất, hai vấn đề phải sốngong đồng để có tỷ lệ thích hợp tích lũy tiêu dùng đòi hỏi phải giả đắn mối quan hệ lợi ích Nhà nước, tập thể cá nhân  Thực tính nguyên tắc phân phối lao động hiệu sản xuất kinh doanh Tiền lương dựa sở nguyên tắc phân phối theo lao động tiền lương tương ứng với sô lượng chất lượng lao động mà cá nhân đóng góp, phân phối theo lao động thước đo giá trò lao động người công nhân để xác đònh phần đóng góp phần hưởng thụ người lao động 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền công lao động Các nhân tố ảnh đến việc trả lương đa dạng, phong phú, trình bày theo nhóm sở đây: Sơ đồ 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền công lao động Xã hội thò trường lao động Sự phát triển kinh tế xã hội Chi phí sinh oạt Luật pháp Lđ lương tối thiểu Lương trung bình Bản thân công việc Độ phức tạp vò trí đảm nhiệm Tiền công hay tiền lương người lao động Bản thân người lao động Khả (kiến thức, tay nghề) Tiềm cá nhân tương lai Thâm niên mức độ trung thành với 25 thò trường lao động… Doanh nghiệp Khả tài Hiệu kinh doanh Chính sách tiền lương gia đoạn Văn hóa doanh nghiệp… doanh nghiệp Mức độ hoàn thành công việc… 1.6 Các chế độ tiền lương nhà nước áp dụng cho doanh nghiệp: 1.6.1 Chế độ tiền lương theo cấp bậc Trả lương theo cấp bậc trả lương cho người lao động thông qua chất lượng công việc thể mức độ phức tạp công việc trình độ tay nghề công nhân Nhà nước ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật xác đònh độ phức tạp công việc trình độ tay nghề công nhân, doanh nghiệp dựa tiêu chuẩn kỹ thuật xác đònh độ phức tạp công việc đơn vò mà xắp xếp bậc, công việc trả lương cho người lao động Thang bảng lương bảng xác đònh quan hệ tiền lương công nhân nghề nhóm nghề giống theo cấp bậc họ Mỗi bảng lương gồm số bậc lương hệ số lương tương ứng, hệ số lương biểu thò mức độ phức tạp bậc lương công việc lao động đơn giản nhất: Mức lương = Hệ số lương x Mức lương tối thiểu 1.6.2 Chế độ lương chức danh Là hình thức trả lương cho người lao động dựa chất lượng lao động loại viên chức , sở để trả lương phù hợp với trình độ chuyên môn chức danh công việc Đối tượng áp dụng: cán nhân viên doanh nghiệp quan hành nghiệp lực lượng vũ trang họ đảm nhận chức vụ doanh nghiệp Bảng lương chức danh: bảng quy đònh mức lương cho chức danh công tác bao gồm: chức vụ công tác, hệ số bảng lương chức danh số bậc bảng lương Mức lương chức danh số tiền lương Nhà nước quy đònh để trả lương cho cán công nhân viên theo chức danh công tác dơn vò, mức lương chức danh tính tương tự mức lương cấp bậc LCD =(LTT * HCD) + PC LC : mức lương chức danh LTT : mức lương tối thiểu HCH : hệ số lương chức danh PC : phụ cấp 1.6.3 Phụ cấp thu nhập khác: Nhà nước ban hành bẩy loại phụ cấp lương Phụ cấp khu vực: áp dụng cho nơi xa xôi hẻo lánh, điều kiện khó khăn khí hậu khắc nghiệt gồm mức {0,1 → 0,7} so với mức lương tối thiểu 26 Phụ cấp độc hại: nguy hiểm áp dụng với ngành nghề, công việc làm điều kiện độc hại nguy hiểm gồm bốn mức {0,1 → 0,4} so với mức lương tối thiểu Phụ cấp trách nhiệm: gồm mức {0,1 → 0,3} so với mức lương tối thiểu Phụ cấp làm đêm: Làm đêm thường xuyên mức 0,4 lương cấp bậc; Làm đêm không thường xuyên mức 0,3 lương cấp bậc Phụ cấp thu hút lao động: áp dụng cho người làm khu vực vùng kinh tế mới, đảo xa, có điều kiện đòa lý, giao thông khó khăn, sở hạ tầng chưa có, Phụ cấp hưởng thời gian từ đến năm gồm mức {0,2 0,3 0,5 0,7} so với mức lương tối thiểu Phụ cấp đắt đỏ: áp dụng cho nơi có số sinh hoạt cao thu nhập người lao động gồm mức {0,1 0,15 0,2 0,25 0,3} so với mức lương tối thiểu Phụ cấp lưu động: áp dụng cho số ngành nghề thường xuyên thay đổi đòa điểm làm việc nơi gồm mức {0,2 0,4 0,6} so với mức lương tối thiểu Khi làm thêm giở làm thêm hưởng 150% tiền lương so với ngày thường, làm thêm ngày lễ, ngày chủ nhật hưởng 200% lương 1.7 Quỹ tiền lương doanh nghiệp 1.7.1 Khái niệm quỹ tiền lương Quỹ tiền lương: tổng số tiền dùng để trả lương cho công nhân viên chức doanh nghiệp (cơ quan) quản lý, sử dụng bao gồm:  Tiền lương cấâp bậc (còn gọi phận tiền lương hay tiền lương cố đònh)  Tiền lương biến đổi: bao gồm khoản phụ cấp tiền thưởng Quỹ lương báo cáo: tổng số tiền thực tế chi khoản không lập kế hoạch nhăn thiếu sót tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, điều kiện sản xuất không bình thường lập kế hoạch chưa tính đến tiền lương phải trả cho thờigian ngừng việc, làm lại sản phẩm hỏng Quỹ lương theo kế hoạch: tổng số tiền lương dự tính theo lương cấp bậc khoản phụ cấp thuộc quỹ tiền lương dùng để trả cho công nhân, viên chức theo số lượng chất lượng lao động hoàn thành kế hoạch sản xuất điều kiện bình thường Để xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch người ta dựa theo số phương pháp sau: 1.7.2 Xác đòch tổng quỹ lương vào kỳ kế hoạch lao động tiền lương bình quân kỳ kế hoạch Công thức: ∑ QL QLKH SKH Lbq KH = SKH * L bq : tổng quỹ lương kế hoạch : số lao động kỳ kế hoạch : lương bình quân kỳ kế hoạch 27 1.7.3 Xác đònh tổng quỹ lương vào đơn giá tiền lương nhiện vụ kế hoạch sản xuất: Công thức ∑ QL KH =∑ QKHi * Lđgi (đồng) Lđgi : đơn giá tiền lương đơn vò sản phẩm QLKhi : sản lượng sản xuất kỳ kế hoạch n : số mặt hàng sản xuất Để xác đònh đơn giá tiền lương đơn vò sản phẩm ta có công thức sau: n ∑ QL KH = ∑ Tdmi * Lgi (đồng) i =1 Tđmi : đònh mức thời gian bước công việc Lgi : mức lương công việc Mức lương tháng 22 ngày * Phương pháp để xác đònh lương công nhân sản xuất phụ có đònh mức lao động Mức lương = 1.7.4 Xác đònh quỹ lương theo hệ số lao động: Người ta chia tổg quỹ lương kế hoạch làm hai loại: cố đònh biến đổi tỷ lệ với sản phẩm  Quỹ lương không thay đổi theo sản lượng: QL KH = QL KH QL bc  Quỹ lương thay đổi theo sản lượng: QL KH * Q SLKH Q SLbc QLKH : quỹ lương kế hoạch QLbc : quỹ lương báo cáo QSLbc : sản lượng kỳ báo cáo QSLKH : sản lượng kỳ kế hoạch Tổng quỹ lương chung năm kế hoạch tính để lập lập kế hoạch tổng chi tiền lương doanh nghiệp xác đònh: QC = QKH + QPC + Qbs + QThg QC : tổng quỹ lương chung năm kế hoạch QKH : tổng quỹ lương tỷ lệ năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương Qbs : quỹ tiền lương bổ xung theo kế hoạch Quỹ trả cho thời gian kế hoạch không tham gia sản xuất hưởng lương theo chế độ quy đònh QL KH = 28 QPC : Quỹ khoản phụ cấp lương chế độ khác không tính vào đơn giá tiền lương theo quy đònh QThg : quỹ lương làm thêm 1.7.5 Xác đònh tổng quỹ lương thực theo kết sản xuất kinh doanh Cong thức: QTH = (VĐG + CSXKD) + QPC + QBS + Q+TG QTH : tổng quỹ lương thực VĐG : đơn giá tiền lương doanh nghiệp duyệt CSXKD : tiêu sản xuất kinh doanh theo tổng số sản phẩm hàng hoá thực 1.8 Các phương pháp xác đònh đơn giá tiền lương Căn vào tính chất, đặc điểm sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức tiêu kinh tế gắn với việc trả lương cho có hiệu nhất, doanh nghiệp lựa chọn nhiệm vụ năm kế hoạch bàng tiêu sau để xây dựng đơn giá tiền lương Tổng sản phẩm (kể sản phẩm quy đổi) hiệïn vật Tổng doanh thu (tổng doanh số) Tổng thu trừ tổng chi Lợi nhuận Việc xác đònh nhiệm vụ năm kế hoạch theo tiêu nêu cần phải bảo đảm yêu cầu sau:  Sát với tình hình thực tế gắn với việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm trức liền kề  Tổng sản phẩm vật quy đổi tương ứng theo phương pháp xây dựng đònh mức lao động đơn vò sản phẩm hướng dẫn thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 Bộ lao động thương binh xã hội  Chỉ tiêu tổng doanh thu (hoặc tổng doanh số), tổng thu trừ tổng chi lương tính theo quy đònh nghò đònh số 59-CP ngày 30/10.1996 phủ, nghò đònh số 27/1999 ngày 20/4/1999 Chính phủ văn hướng dẫn cụ thể việc thực tài Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch lập sở kế hoạch (tổng thu trừ tổng chi) lợi nhuận thực năm trước liền kề Căn vào quỹ tiền lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương theo công thức: ΣVkh = [Lđb* TLmin dn * (Hcb +Hpc) + Vvc] * 12 tháng ΣVkh : tổng quỹ lương kế hoạch Lđb : tổng số lao động đònh biên TLmin dn : mức lương tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn khung quy ……….đònh Hcb : hệ số lương cấp bậc công việc bình quân Hpc : hệ số khoản phụ cấp lương bình quân tính đơn 29 giá ………tiền lương Vc : Quỹ tiền lương máy gián tiếp mà số lao động chưa .…tính đònh mức lao động tổng hợp Sau xác đònh tổng quỹ lương tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá tiền lương doanh nghiệp xây dựng theo phương pháp sau: 1.8.1 Đơn giá tiền lương tính đơn vò sản phẩm Ư…ng với tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng sản phẩm vật: VĐG = VG * TSP VĐG : đơn giá tiền lương (đồng/đơn vò vật) TSP : mức lao động đơn vò sản phẩm VG : tiền lương tính sở cấp bậc công việc bình quân mức lương tối thiểu doanh nghiệp Nhận xét: Ưu điểm phương pháp tính đơn giá tiền lương là: gắn chi phí tiền lương doanh nghiệp với hiệu suất sử dụng lao động Phản ánh xác chi phí sức lao động cho đơn vò sản phẩm Nhược điểm phương pháp tính đơn giá điều kiện sản xuất loại sản phẩm dòch vụ, sản phẩm dòch vụ khác quy loại sản phẩm thông 30 §å ¸n tèt nghiƯp + Hoµn thµnh nhiƯm vơ ®ỵc giao + ChÊp hµnh chÕ ®é chÝnh s¸ch cđa ph¸p lt Nhµ níc + ChÊp hµnh cha tèt c¸c quy chÕ cđa C«ng ty + Cã tham gia c«ng t¸c ®oµn thĨ, c«ng t¸c x· héi + Trong th¸ng cã nhiỊu nhÊt 14 ngµy nghØ viƯc Lo¹i kh«ng xÐt thëng: + Kh«ng hoµn thµnh nhiƯm vơ ®ỵc giao + Cha chÊp hµnh tèt chÕ ®é, chÝnh s¸ch cđa nhµ níc + Vi ph¹m c¸c c¸c quy chÕ C«ng ty + Kh«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng ®oµn thĨ, c«ng t¸c x· héi, ý thøc ®oµn kÕt, trung víi lỵi Ých cđa C«ng ty, b¶o vƯ C«ng ty kÐm + Trong th¸ng cã nhiỊu h¬n 15 ngµy nghØ viƯc Trªn thùc tÕ, dï ho¹t ®éng b×nh xÐt thi ®ua vµ ph©n h¹ng lao ®éng theo ph¬ng thøc A, B, C, nhiªn c¸ch ph©n phèi tiỊn thëng t¹i C«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng vÉn dùa chđ u vµo ngµy c«ng thùc tÕ, tiỊn l¬ng c¬ b¶n vµ hƯ sè l¬ng ChÝnh h×nh thøc tiỊn thëng b×nh qu©n nµy nªn cha thùc sù khun khÝch ®ỵc ngêi lao ®éng lµm viƯc cã n¨ng st vµ hiƯu qu¶ cao Trªn c¬ së ph©n lo¹i A, B, C c¸c phßng ban, tỉ ®éi thi c«ng tỉ chøc b×nh bÇu vµ gưi danh s¸ch lªn ban xÐt thëng cđa c«ng ty Ban xÐt thëng xem vµ phª dut l¹i toµn bé vµ qut ®Þnh xÐt thëng Tõng c¸c nh©n ngêi lao ®éng sÏ ®ỵc hëng theo quy ®Þnh C«ng viƯc ph©n phèi tiỊn thëng bao gåm c¸c bíc sau: X¸c ®Þnh hƯ sè ph©n phèi tiỊn thëng cho c¸ nh©n theo ph©n lo¹i A,B,C: A=1 B = 0,9 C = 0,8 Ph©n phèi theo ngµy c«ng = Tcn Tđv * ( h ti * N i ) ( h * N ) ∑ ti i Trong ®ã: Tcn : tiỊn thëng cđa c¸ nh©n T®v : tiỊn thëng cđa ®¬n vÞ ∑ (h ti * N i ) : Tỉng hƯ thëng cđa c¸c c¸ nh©n ®¬n vÞ nh©n víi sè ngµy c«ng VÝ dơ: Trong th¸ng 3-2004 hoµn thµnh vỵt vøc kÕ ho¹ch q tiỊn thëng trÝch xng cho ®éi thi c«ng c¬ giíi lµ 10.000.000® ViƯc ph©n phèi tiỊn thëng 64 §å ¸n tèt nghiƯp ®ỵc tiÕn hµnh nh sau: + C¶ ®éi bao gåm 60 ngêi Trong ®ã 47 ngêi ®ỵc b×nh xÐt lo¹i A, 13 ngêi xÐt lo¹i B, Kh«ng cã lo¹i C + X¸c ®Þnh tiỊn thëng cđa C«ng nh©n Ngun Thanh B×nh lo¹i A: Tcn= 10.000.000đ * 0,9 = 153.322 ® 47người * + 13người * 0,9 *NhËn xÐt: Nh×n chung, ë c«ng ty cha coi träng t¸c dơng kÝch thÝch cđa tiỊn thëng mµ chØ coi ®ã lµ mét kho¶n thªm vµo l¬ng gãp phÇn c¶i thiƯn vµ n©ng cao ®êi sèng cđa c¸n bé c«ng nh©n viªn ChÝnh v× vËy tiỊn thëng cha trë thµnh mét c«ng tÝch cùc kÝch thÝch ngêi lao ®éng, ®ång thêi nã còng phơ thc rÊt lín vµo doanh thu cđa c«ng ty MỈt kh¸c viƯc ph©n phèi tiỊn thëng nh trªn cha thùc sù ph¶n ¸nh ®óng nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng mµ nã mang tÝnh b×nh qu©n râ rƯt H¬n n÷a viƯc b×nh bÇu ë c¸c ®¬n vÞ kh«ng thĨ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt Nh vËy tiªu chn xÐt thëng nh trªn lµ cha phï hỵp, c«ng t¸c tr¶ thëng cha ph¸t huy ®ỵc hiƯu qu¶ cđa nã Do ®ã mn tiỊn thëng thËt sù ph©n phèi theo n¨ng lùc cđa tõng c¸ nh©n c«ng ty cÇn ph¶i më nhiỊu h×nh thøc thëng míi 65 §å ¸n tèt nghiƯp 2.5 NhËn xÐt chung vỊ c«ng t¸c tiỊn l¬ng cđa c«ng ty 2.5.1 HiƯu qu¶ ®¹t ®ỵc HiƯu qu¶ ¸p dơng l¬ng thêi gian: Tuy míi thµnh lËp, song C«ng ty Ph¸t triĨn h¹ tÇng ®· lµm ¨n cã hiƯu qu¶, thÞ trêng ngµy cµng ®ỵc më réng, ®êi sèng cđa toµn thĨ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ngµy cµng ®ỵc n©ng cao Cã ®ỵc kÕt qu¶ ®ã lµ nhê sù nç lùc cè g¾ng cđa toµn thĨ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Trong ®ã cã mét phÇn quan träng lµ nhê vµo viƯc ¸p dơng ®óng ®¾n c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, phï hỵp víi tõng ®èi tỵng vµ ®Ỉc®iĨm s¶n xt kinh doanh cđa C«ng ty ViƯc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®èi víi c¸n bé qu¶n c¸c phßng ban ®· g¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh víi tiỊn l¬ng cđa mçi ngêi Do ®ã t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viƯc, phơc vơ tèt nhÊt cho ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa C«ng ty Ngoµi ra, h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ë C«ng ty ®· ®· khun khÝch ngêi lao ®éng ®i lµm ®Çy ®đ sè ngµy th¸ng vµ mét phÇn ®· g¾n víi møc ®é ®ãng gãp cđa tõng ngêi HiƯu qu¶ ¸p dơng l¬ng s¶n phÈm: C¬ chÕ kho¸n l¬ng tËp thĨ ngêi lao ®éng râ rµng gän nhĐ, viƯc ph©n phèi l¬ng cho tõng c¸ nh©n g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng, ®ã ngêi lao ®éng sÏ cè g¾ng hoµn thµnh tèt c«ng viƯc, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh C«ng nh©n s¶n xt sÏ hëng l¬ng theo hao phÝ lao ®éng mµ hä bá §iỊu ®ã ®a lµm cho hä tÝch cùc h¬n c«ng viƯc, ®em l¹i hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh cho C«ng ty vµ cho chÝnh ngêi lao ®éng 2.5.2 Nh÷ng h¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®ỵc c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty vÉ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh L¬ng thêi gian:  Víi c¸ch tr¶ l¬ng theo thêi gian th× ngêi lao ®éng sÏ lµm ®Çy ®đ h¬n Song lµm thÕ nµo ®Ĩ ngêi lao ®éng kh«ng chØ cã mỈt ®Ĩ chÊm c«ng mµ hä thùc sù nç lùc lµm viƯc, tiÕt kiƯm thêi gian vµ n©ng cao hiƯu qu¶  C¸ch tr¶ l¬ng cđa C«ng ty ®· g¾n kÕt qu¶ ngêi lao ®éng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng cđa C«ng ty nhng nh÷ng ngêi hëng l¬ng thêi gian chđ u lµ lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng trùc tiÕp lµm s¶n phÈm ®ã cã nhiỊu khã kh¨n viƯc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ lao ®éng cđa tõng ngêi V× vËy viƯc tr¶ l¬ng theo tõng phßng ban còng tån t¹i nh÷ng bÊt cËp viƯc ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c«ng viƯc cđa tõng phßng, tõng c¸ nh©n L¬ng s¶n phÈm:  Cha hoµn thiƯn ®iỊu kiƯn ®Ĩ tr¶ l¬ng s¶n phÈm kho¸n C«ng ca tỉ chøc phơc vơ n¬i lµm viƯc cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, nhÊt lµ c«ng t¸c bè trÝ n¬i lµm viƯc, tỉ chøc x¾p xÕp lao ®éng Do vËy cha t¹o ®iỊu kiƯn ®Ĩ khai th¸c tèi ®a ngêi lao ®éng  ViƯc x©y dùng møc cha thËt chÝnh x¸c, cha ®¶m b¶o tiªn tiÕn C¸c ®Þnh møc ®ỵc x©y dùng chđ u dùa theo ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n chung 66 §å ¸n tèt nghiƯp cđa Nhµ níc ban hµnh nªn cha phï hỵp víi ®Þa ®iĨm, mỈt b»ng n¬i lµm viƯc, tÝnh chÊt c«ng viƯc Do dã dÉn ®Õn viƯc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiỊn l¬ng còng cha thËt chÝnh x¸c vµ ¶nh hëng ®Õn tiỊn l¬ng cđa ngêi lao ®éng Mét nguyªn nh©n n÷a lµ c«ng t¸c tÝnh to¸n ®Þnh møc rÊt phøc t¹p vµ tØ mØ, ®ã C«ng ty l¹i ho¹t ®éng lÜnh vùc x©y l¾p khèi lỵng c«ng viƯc lín, ®é phøc t¹p cao, chÊt lỵng chØ ®ỵc kiĨm ®Þnh sau mét thêi gian rÊt dµi, c«ng t¸c ®o ®¹c chØ mang tÝnh t¬ng ®èi V× vËy c«ng t¸c ®Þnh møc rÊt khã thùc hiƯn ®èi víi mét C«ng ty míi ®ỵc thnµh lËp cha l©u nh C«ng ty ph¸t triĨn h¹ tÇng  C«ng t¸c kiĨm tra ®¸nh gi¸ cha mang tÝnh kÞp thêi ®Ĩ ph¸t hiƯn nh÷ng sai sãt nh»m s÷a ch÷a ®iỊu chØnh g©y nªn l·ng phÝ vµ mÊt thêi gian, cã g©y s¬ st 67 §å ¸n tèt nghiƯp PhÇn III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng cđa C«ng Ty Ph¸t triĨn H¹ tÇng khu cnc Hoµ L¹c 3.1 Gi¶i ph¸p cho thuª m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng vµ nh©n c«ng vËn hµnh m¸y 3.1.1 Mơc tiªu cđa gi¶i ph¸p: Mơc tiªu mµ gi¶i ph¸p lµ cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xt ngoµi thuª m¸y thi c«ng kÌm theo c«ng nh©n l¸i vµ vËn hµnh lµ ®Ĩ híng tíi mơc ®Ých tiÕt kiƯm q tiỊn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®ång thêi mang l¹i gi¸ trÞ t¨ng thªm cho doanh thu cho c«ng ty thêi gian tíi 3.1.2 C¬ së h×nh thµnh gi¶i ph¸p Do ®Ỉc ®iĨm s¶n xt cđa ngµnh x©y dùng, b¾t bc ph¶i cã sù tham gia cđa nhiỊu ®¬n vÞ, ®éi tỉ thi c«ng kh¸c nªn c«ng t¸c tỉ chøc ®iỊu hµnh thi c«ng t¹i hiƯn trêng gỈp rÊt nhiỊu khã kh¨n, tõ ®ã dÉn sù l·ng phÝ vỊ nh©n c«ng thĨ hiƯn qua viƯc: Cã mét sè c«ng nh©n (chđ u lµ c¸c c«ng nh©n l¸i vµ vËn hµnh m¸y thi c«ng, c«ng nh©n sưa ch÷a) th¸ng kh«ng bè trÝ ®ỵc c«ng viƯc nhng hä vÉn ph¶i cã mỈt c«ng trêng Thêi gian nhµn rçi cđa hä t¹i c«ng trêng gäi lµ thêi gian trùc s¶n xt c«ng ty vÉn ph¶i tr¶ l¬ng cho sè ngµy c«ng nµy NÕu tiÕn hµnh ®iỊu ®éng sè nh÷ng c«ng nh©n nhµn rçi nªu trªn sang c¸c c«ng tr×nh kh¸c cđa c«ng ty sÏ vÊp ph¶i nh÷ng trë ng¹i nh: c¸c c«ng tr×nh n»m ph©n t¸n t¹i nhiỊu tØnh thµnh g©y khã kh¨n cho viƯc di chun nh©n lùc vµ trang thiÕt bÞ, bè trÝ ỉn ®Þnh chç ë c«ng nh©n, cã thĨ vi ph¹m tiÕn ®é thi c«ng cđa c¸c c«ng tr×nh ViƯc tr¶ l¬ng cho nh÷ng ngµy c«ng trùc s¶n xt ®èi víi c«ng ty lµ rÊt l·ng phÝ, ®i liỊn víi nã lµ sù l·ng phÝ vỊ trang thiÕt bÞ m¸y mãc phơc vơ thi c«ng Bªn c¹nh nh÷ng ph¬ng ¸n nh»m hoµn thiƯn c«ng t¸c tỉ chøc hiƯn trêng s¶n xt c«ng ty nªn xem xÐt ph¬ng ¸n cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng thc c¸c c«ng ty kh¸c ®ang ho¹t ®éng cïng ®Þa bµn cã nhu cÇu thuª thiÕt bÞ m¸y thi c«ng nh÷ng thêi gian cha bè trÝ ®ỵc c«ng viƯc nªu trªn 3.1.3 Néi dung cđa gi¶i ph¸p: Néi dung cđa gi¶i ph¸p ®a trêng hỵp nµy lµ tiÕn hµnh c«ng viƯc cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xt ngoµi c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trªn ë gÇn c«ng trêng thi c«ng mµ cã nhu cÇu s dơng c¸c lo¹i m¸y thi c«ng ®ang nhµn rçi kÌm theo c«ng nh©n vËn hµnh Kh¶o s¸t sè liƯu thèng kª vỊ thêi gian sư dơng m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng t¹i §éi thi c«ng c¬ giíi ta cã: B¶ng 3.2:T×nh h×nh thêi gian sư dơng thiÕt bÞ, m¸y thi c«ng t¹i ®éi thi c«ng c¬ giíi n¨m 2004 68 §å ¸n tèt nghiƯp Tªn thiÕt bÞ Sè lỵng sư dơng Sè CN l¸i & vËn hµnh yªu cÇu (ngêi / m¸y) Sè ca lµm viƯc thùc tÕ b×nh qu©n m¸y/ th¸ng Sè ca m¸y rçi b×nh qu©n th¸ng (Ca / m¸y / th¸ng) Tỉng sè ca m¸y rçi b×nh qu©n th¸ng 4 1 1 1 1 17 17 15 16 16 19 18 36 36 33 10 10 49 24 13 9 11 10 10 13 1 2 1 16 21 18 17 14 10 25 12 20 25 18 18 12 M¸y M¸y xóc M¸y lu M¸y san M¸y g¹t ¤t« tù ®ỉ ¤t« t¶i thïng Xe vËn chun bª t«ng Xe b¬m bª t«ng 10 Tr¹m trén bª t«ng 11 CÈu trơc b¸nh h¬i 12 M¸y nÐn khÝ 13 M¸y ph¸t ®iƯn 13 (Ngn:§éi thi c«ng c¬ giíi) Qua qu¸ tr×nh t×m hiĨu thùc tÕ vµ tham kh¶o ý kiÕn cđa c¸c c¸c bé kü tht t¹i c«ng ty kÕt qu¶ cho thÊy r»ng cã mét sè lo¹i m¸y thi c«ng díi ®©y cã nhu cÇu thuª tõ c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng ty vµ gi¸ cho thuª trªn thÞ trêng ®èi víi tõng lo¹i m¸y lµ: B¶ng 3.1: Gi¸ cho thuª vµ chi phÝ nhiªn liƯu cđa mét sè lo¹i m¸y thi c«ng M¸y 482.000 Chi phÝ nhiªn liƯu cho mét ca m¸y (§ång/ca) 159.300 M¸y xóc 478.000 177.000 M¸y lu 497.000 188.800 ¤t« tù ®ỉ 386.000 167.000 ¤t« t¶i thïng 556.000 212.000 Xe b¬m bª t«ng 421.000 206.000 Tªn thiÕt bÞ §¬n gi¸ m¸y x©y dùng (®ång/ca) Thùc hiƯn cho c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng ty thuª lo¹i , dù tÝnh thêi gian trùc s¶n xt tỉng sè ngµy c«ng lao ®éng cđa c«ng nh©n l¸i vµ vËn hµnh m¸y thi c«ng cđa ®éi gi¶m ®ỵc 40% Trªn c¬ së ®ã ta tÝnh chØ tiªu kinh tÕ thu ®ỵc tõ ph¬ng ¸n cho thuª mét sè thiÕt bÞ thiÕt bÞ nh sau: * Sè c«ng lao ®éng b×nh qu©n th¸ng ®Ĩ vËn hµnh m¸y thêi gian cho thuª ngêi, vµ thiÕt bÞ m¸y thi c«ng lµ: 69 §å ¸n tèt nghiƯp Sè c«ng L§ cho thuª = ∑ Mi * Li * (Ni * 40%) i =1 =[(4*1*9) +(1*2*10)]*40% + (4*1*9) + (3*1*11) +(7*1*7) + (3*2*8) = 88,8 (c«ng) Trong ®ã: Mi : lµ lỵng sè m¸y thi c«ng lo¹i i ®ang sư dơng Li : lµ sè lỵng nh©n c«ng phơc vơ cho mét ca lµm viƯc cđa m¸y lo¹i i Ni : lµ sè ngµy nhµn rçi b×nh qu©n mét th¸ng ®èi víi m¸y lo¹i i * Chi phÝ tiỊn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n thêi vËn hµnh m¸y cho thuª Chi phÝ l¬ng = Sè c«ng L§ cho thuª * TiỊn l¬ng BQ ngµy = Sè c«ng L§ cho thuª * TiỊn l¬ng BQ th¸ng / 26 = 88,8 c«ng * 1382000 ® / 26 = 4.713.230® V× thêi ®iĨm tiÕn hµnh cho thuª m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng lµ nh÷ng thêi gian rçi viƯc nhng c«ng nh©n vËn hµnh ph¶i trùc s¶n xt t¹i c«ng trêng kh«ng ®ỵc phÐp nghØ, nªn ta dƠ dµng nhËn thÊy sè chi phÝ tiỊn l¬ng 4.713.230® tÝnh ë trªn ®Ĩ vËn hµnh m¸y ®em cho thuª c«ng ty sÏ kh«ng ph¶i bá Bëi nÕu kh«ng thùc hiƯn ph¬ng ¸n cho thuª s¶n phÈm th× c«ng ty vÉn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n víi sè tiỊn l¬ng lµ 4.713.230® víi 88,8 c«ng lao thêi gian bé phËn c«ng nh©n nµy trùc s¶n xt V× vËy ph¬ng ¸n cho thuª ®· tiÕt kiƯm ®ỵc cho c«ng ty víi sè tiỊn l¬ng t¬ng øng 4.713.230® / mét th¸ng * Chi phÝ nhiªn liƯu ®Ĩ vËn hµnh m¸y thêi gian cho thuª m¸y: Chi phÝ nhiªn liƯu = ∑ CP' nhiên liệu ca máy * Mi * (Ni * 40%) i =1 = [(159.300*4*9) +(167.000*7*7) + (177.000*4*9) + (188.800*3*11) + (212.400*3*8) + (206.500*1*10)]*40% = 13.473.120 ® * Doanh thu b×nh qu©n mét th¸ng t¨ng thªm tõ ho¹t ®éng cho thuª m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng lµ: Doanh thu = ∑ Mi * (Ni * 40%) * ĐGi i =1 = [(482.000*4*9) + (497.000*4*9)+(497.000*3*11) +(386.000*7*7) + (556.000*3*8) 70 §å ¸n tèt nghiƯp +(521.000*1*10)]*40% = 35.011.600® * PhÇn lỵi nhn b×nh qu©n th¸ng t¨ng thªm thùc hiƯn ph¬ng ¸n cho thuª lµ: ∆Lỵi nhn = ∆Doanh thu – ∆chi phÝ nhiªn liƯu =35.011.600 - 13.473.120 = 21.538.480® Nh vËy ta cã thĨ nhËn thÊy víi ph¬ng ¸n cho thuª thiÕt bÞ, m¸y thi c«ng kÌm theo c«ng nh©n vËn hµng th¸ng c«ng ty cã thĨ tiÕt kiƯm ®ỵc 4.713.230® tiỊn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n tõ ho¹t ®éng cho thuª cđa ®éi thi c«ng c¬ giíi Bªn c¹nh nh÷ng chi phÝ nh©n c«ng tiÕt kiƯm ®ỵc c«ng ty cßn thu vỊ mét gi¸ trÞ t¨ng t¬ng øng lµ 21.538.480® 3.2 Gi¶i ph¸p ph©n bỉ l¹i q tiỊn l¬ng thêi gian 3.2.1 Mơc tiªu cđa gi¶i ph¸p Gi¶i ph¸p ®ỵc ®Ị st híng tíi mơc tiªu n©ng cao tÝnh c«ng b»ng cđa c«ng t¸c tr¶ l¬ng thêi gian khun khÝch c¸c c¸n bé tham gia c«ng t¸c chØ ®¹o hiƯn trêng t¨ng hiƯu qu¶ lµm viƯc, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiƯu qu¶ lao ®éng cđa ®éi ngò c«ng nh©n s¶n xt trùc tiÕp 3.2.2 C¬ së h×nh thµnh gi¶i ph¸p Nh ta ®· tr×nh bµy ë phÇn tríc ®Ỉc trng cđa ngµnh nghỊ, ®iỊu kiƯn s¶n xt thi c«ng phøc t¹p vµ ph©n t¸n trªn nhiỊu tØnh thµnh ®· t¹o mét sè khã kh¨n c«ng t¸c tỉ chøc hiƯn trêng thi c«ng §Ỉc biƯt v× míi ®ỵc thµnh lËp cha l©u nªn c«ng t¸c tỉ chøc lao ®éng vµ phơc vơ n¬i lµm viƯc t¹i c«ng trêng ë C«ng ty vÉn cßn ®ang ë giai ®o¹n thư nghiƯm cÇn cã thêi gian ®Ĩ hoµn thiƯn Do ®ã vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh c«ng t¸c bè trÝ n¬i lµm viƯc, tỉ chøc x¾p xÕp lao ®éng, cha t¹o ®iỊu kiƯn ®Ĩ khai th¸c tèi ®a ngêi lao ®éng V× vËy gian tíi viƯc n©ng cao hiƯu qu¶ ho¹t ®éng cđa bé m¸y qu¶n lµ hÕt søc cÇn thiÕt §Ỉc biƯt lµ bé phËn c¸c tỉ trëng, c¸c kü tht viªn tham gia c«ng t¸c tỉ chøc, chØ ®¹o hiƯn trêng thi c«ng cÇn khun khÝch bé phËn nµy thùc hiƯn c«ng viƯc hiƯu qu¶ th«ng qua mét sè thay ®ỉi h×nh thøc tr¶ l¬ng thêi gian 3.2.3 Néi dung cđa gi¶i ph¸p C¸c ®éi trëng, ®éi phã, nh÷ng kü tht viªn tham gia c«ng t¸c tỉ chøc chØ ®¹o hiƯn trêng hi c«ng lµ mét bé phËn sè nh÷ng ngêi hëng l¬ng thêi gian trªn c«ng ty §Ĩ khun khÝch bé phËn nh©n viªn nµy ho¹t ®éng hiƯu qu¶ ta tiÕn hµnh céng thªm ®iĨm tÝnh hƯ sè tr¸ch nhiƯm cđa hä lªn víi møc møc ®iỊu chØnh thĨ lµ: C¸c ®éi trëng, chØ huy c«ng trêng, gi¸m s¸t viªn ®ỵc céng thªm 10 ®iĨm hƯ sè tr¸ch nhiƯm c«ng viƯc 71 §å ¸n tèt nghiƯp Bªn c¹nh ®ã ®Ĩ ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng, ¸p dơng biƯn ph¸p trªn c«ng ty còng ph¶i ¸p dơng quy chÕ ph¹t nÕu ngêi ®éi trëng, chØ huy c«ng trêng, gi¸m s¸t thi c«ng kh«ng hoµn thµnh nhiƯm vơ ®ỵc giao c¸c t×nh hng sau:  C«ng tr×nh thi c«ng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, khèi lỵng vµ kh«ng ®¶m b¶o chÊt lỵng  Kh«ng thùc hiƯn tèt c«ng t¸c tỉ chøc s¶n xt, dÉn ®Õn sù l·ng phÝ vỊ nh©n c«ng, m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng vµ nguyªn vËt liƯu §¸nh gi¸ chÊt lỵng c«ng t¸c tỉ chøc s¶n xt th«ng qua quy ®Þnh vỊ sè ngµy c«ng trùc s¶n xt tèi ®a th¸ng cđa c¸c c«ng nh©n s¶n xt cđa c«ng tr×nh  Kh«ng qu¶n tèt c«ng nh©n ®Ĩ xÈy hiƯn tỵng vi ph¹m kû lt lao ®éng C«ng tr×nh thi c«ng nµo ®Ĩ x¶y mét c¸c hiƯn tỵng trªn, c¸c nh©n viªn hëng l¬ng thêi gian ë ®ã sÏ kh«ng ®ỵc céng ®iĨm ®ång thêi bÞ trõ 10 diĨm tr¸ch nhiƯm TiÕn hµnh ®iỊu chØnh l¹i tiỊn l¬ng cho c¸c nh©n viªn nãi trªn theo b¶ng 2.3 nh sau: 72 §å ¸n tèt nghiƯp B¶ng 3.2.3: §iỊu chØnh hƯ sè l¬ng c«ng viƯc STT Hä tªn Chøc danh Nguyªn V¨n BÝnh Nguyªn V¨n C¬ng Ngun Ngäc H¶i Lª Xu©n Hëng Nguyªn Duy Hng Ngun V¨n Ph¬ng Ngun Hång Quang Nngun V¨n Tuyªn §éi trëng TC Nh©n viªn Nh©n viªn ChØ huy CT Nh©n viªn Nh©n viªn §éi trëng TC Nh©n viªn §iĨm sè ®¸nh gi¸ c«ng viƯc §iỊu chØnh HSC B d1i d2i k hi D2i hi 1,7 2,3 1,8 2,0 1,8 2,0 1,7 1,9 40 50 40 40 45 45 40 40 18 20 15 20 18 20 18 18 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4,6 5,6 4,4 4,8 5,0 5,2 4,6 4,6 28 20 15 30 18 20 28 18 5,4 5,6 4,4 5,6 5,0 5,2 5,4 4,6 Sè c¬ ngµy L¬ng b¶n c«ng 22 22 22 22 22 22 22 22 L¬ng n¨ng st L¬ng cò l¬ng ®iỊu chØnh 484.300 1.012.225 1.117.883 655.400 1.221.651 1.150.762 516.200 959.869 904.170 585.800 1.047.129 1.150.762 516.200 1.099.486 1.035.686 585.800 1.134.390 1.068.565 484.300 1.012.225 1.117.883 556.800 1.012.225 953.489 Tỉng tiỊn l¬ng L¬ng cò L¬ng diỊu chØnh 1.496.525 1.877.051 1.476.069 1.632.929 1.615.686 1.720.190 1.496.525 1.569.025 1.602.183 1.806.162 1.420.370 1.736.562 1.551.886 1.654.365 1.602.183 1.510.289 chªnh lƯch l¬ng ®iỊu chØnh 7% -4% -4% 6% -4% -4% 7% -4% Nh vËy sau thùc hiƯn ®iỊu chØnh hƯ sè ®iĨm ®¸nh gi¸ c«ng viƯc tiỊn l¬ng cđa mçi c¸ nh©n hëng l¬ng thêi gian ®· cã sù thay ®ỉi Nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n s¶n xt (c¸c chØ huy c«ng trêng, ®éi trëng thi c«ng) sÏ cã ®ỵc t¨ng l¬ng t¬ng xøng víi møc ®é tr¸ch nhiƯm, vµ ¸p lùc c«ng viƯc cđa hä TiỊn l¬ng tr¶ theo c¸ch nµy ph¶n ¸nh s¸t h¬n mèi t¬ng quan gi÷a tr¸ch nhiƯm cđa nh©n viªn gi¸n tiÕp víi thu nhËp mµ hä ®ỵc hëng, cã t¸c dơng khun khÝch nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c tỉ chøc s¶n xt t¹i hiƯn trêng thi c«ng lµm viƯc hiƯu qu¶, gãp phÇn t¨ng n¨ng st lao ®éng cđa khèi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xt, tiÕt kiƯm nh©n c«ng, nguyªn vËt liƯu 73 §å ¸n tèt nghiƯp 3.3 Mét sè biƯn ph¸p kh¸c 3.3.1 Hoµn thiƯn c«ng t¸c tỉ chøc n¬i lµm viƯc C«ng t¸c tỉ chøc phơc vơ n¬i lµm viƯc ph¶i ®¶m b¶o tr¸nh l·ng phÝ thêi gian, nguyªn vËt liƯu, hao phÝ lao ®éng Do ®ã cÇn lµm tèt c¸c c«ng viƯc sau: T¹o ®iỊu kiƯn tèt cho ngêi lao ®éng thùc hiƯn c«ng viƯc cđa hä Do ®Ỉc ®iĨm lµ x©y l¾p nªn qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh kh«ng ph¶i lµ qu¸ tr×nh s¶n xt t¹i mét n¬i cè ®Þnh mµ c¸c c«ng tr×nh cã nhiỊu n¬i kh¸c Do ®ã viƯc bè trÝ n¬i ¨n chèn ë ph¶i thn tiƯn, t¹o ®iỊu kiƯn cho ngêi lao ®éng hoµn thµnh tèt c«ng viƯc, bè trÝ c«ng viƯc hỵp b»ng x¸c ®Þnh ®óng kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cđa ngêi lao ®éng ®Ĩ giao nh÷ng c«ng viƯc phï hỵp Phèi hỵp tèt c¸c c«ng viƯc kh¸c ®Ĩ c«ng viƯc ®ỵc tiÕn hµnh liªn tơc, tr¸nh ngêi lµm nhiỊu, ngêi lµm Ýt Bè trÝ tỉ thỵ cã thỵ bËc cao, thỵ bËc thÊp ®Ĩ ®¶m b¶o nh÷ng c«ng viƯc ®¬n gi¶n phøc t¹p kh¸c Cã nh÷ng c«ng viƯc ®ßi hái ngêi lao ®éng cã tay nghỊ cao mµ sè lao ®«ng Ýt, nhiỊu c«ng tr×nh cÇn ®Õn thêi ®iĨm hc cã l¹i nhµn rçi §ã lµ mét khã kh¨n cÇn ®ỵc kh¾c phơc viƯc phèi hỵp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c«ng tr×nh ChØ ®¹o cho c¸c ®éi qu¶n t trang b¶o lao ®éng mét c¸ch tiÕt kiƯm B¾t bc mäi ngêi thùc hiƯn c¸c quy ®Þng vỊ an toµn lao ®éng, b¶o lao ®éng Khi c«ng nh©n hÕt h¹n víi c¸c ®éi, nÕu kh«ng ký thªm hỵp ®«ng kh¸c th× ®éi gi÷ l¹i c¸c t trang b¶o lao ®éng ®Ĩ cÊp cho c«ng nh©n kh¸c Sư dơng m¸y mãc thiÕt bÞ hiƯu qu¶ Do ®Ỉc ®iĨm thi c«ng ph©n t¸n, nhiỊu còng cÇn ph¶i sư dơng mét lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nªn gỈp nhiỊu khã kh¨n, nÕu c«ng tr×nh nµy ®ang sư dơng th× kh«ng thĨ sư dơng cho c«ng tr×nh kh¸c vµ lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®ã NÕu thuª ngoµi th× cã nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®¾t, t¨ng chi phÝ Do ®ã tõ lËp kÕ ho¹ch thi c«ng, cÇn cã sù phèi hỵp viƯc cung cÊp thiÕt bÞ m¸y mãc cho ®Çy ®đ, tiÕt kiƯm C«ng t¸c cung cÊp nguyªn vËt liƯu còng lµ u tè quan träng, ph¶i kÞp thêi kh«ng ®Ĩ thêi gian l·ng phÝ c«ng chê nguyªn vËt liƯu ViƯc chuyªn chë ph¶i ®Õn tËn c«ng tr×nh Kh«ng nªn vËn chun nguyªn vËt liƯu qu¸ sím v× sÏ chiÕm diƯn tÝch dù tr÷ vµ ¶nh hëng tíi ®Þa bµn thi c«ng, c¶n trë ho¹t ®éng c«ng tr×nh MỈt kh¸c nÕu d÷ tr÷ vËt liƯu qu¸ lín th× vËt liƯu sÏ h háng, mÊt c¾p, khã qu¶n 3.3.2 Hoµn thiƯn c«ng t¸c kiĨm tra ®¸nh gi¸ ViƯc kiĨm tra nghiƯm thu nh»m ®¸nh gi¸ ®óng sè lỵng, chÊt lỵng c«ng viƯc thùc hiƯn Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ c«ng viƯc ®Ĩ tiÕn hµnh tr¶ l¬ng ®óng hao phÝ lao ®éng bá §ång thêi nghiƯm thu s¶n phÈm ®Ĩ b¶o ®¶m yªu cÇu kü tht cđa c«ng ttr×nh kÞp thêi ph¸t hiƯn nh÷ng sai sãt ®Ĩ s÷a ch÷a, ®iỊu chØnh §å ¸n tèt nghiƯp VËn dơng ph¬ng ph¸p thÝch hỵp cho mçi ®iỊu kiƯn thĨ ®Ĩ kiĨm tra nghiƯm thu, kÕt hỵp c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lỵng ph¶i râ rµng  Cã thĨ sư dơng ph¬ng ph¸p x¸c st ®èi víi nh÷ng c«ng viƯc tèn nhiỊu thêi gian, c¸c s¶n phÈm ®ång ®Ịu vỊ kÝch cì nh viƯc kiĨm tra nghiƯm thu mét ®o¹n ®êng nµo ®ã Hc cã cÇn thiÕt sư dơng ph¬ng ph¸p ®iỊu tra chän mÉu ®Ĩ kiĨm tra chÊt lỵng nỊn ®¸ mỈt ®êng  KiĨm tra nghiƯm thu ph¶i thùc hiƯn nhiỊu lÇn, liªn tơc c¸c giai ®o¹n tõ ®µu ®Ðn kÕt thóc c«ng tr×nhcã hå s¬ ghi l sau mçi lÇn kiĨm tra nghiƯm thu nhng cÇn ph¶i thèng nhÊt vµ tËp hỵp vµo mét hå s¬ gèc  KiĨm ta nghiƯm thu tiÕn hµnh sau hoµn thµnh mét c«ng viƯc nhËt ®Þnh  Kh¾c phơc kÞp thêi nh÷ng sai sãt, xư c¸c vi ph¹m tr¸nh t¸i ph¹m Sư dơng c¸c ph¬ng ph¸p thëng ph¹t g¾n thu nhËp víi tr¸ch nhiƯm cđa ngêi lao ®éng 3.3.3 Tỉ chøc chØ ®¹o s¶n xt C¸c cÊp qu¶n lu«n ph¶i t×m híng ®i míi C¶i tiÕn c¸ch qu¶n tỉ chøc mäi ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh nh c«ng t¸c ®Êu thÇu, lËp kÕ ho¹ch T¹o ®iỊu kiƯn h¬n n÷a cho cÊp díi ph¸t huy tÝnh chđ ®«ng s¸ng t¹o §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thc, tỉ chøc thi c«ng hỵp lý, ®¶m b¶o sù kÕt hỵp gi÷a tiÕn ®é, chÊt l ỵng, hiƯu qu¶, tr× thêng xuyªn c«ng t¸c b¸o c¸o ë c¸c ®éi víi C«ng ty C«ng ty cÇn lËp kÕ ho¹ch thĨ tõng giai ®o¹n, cã ph¬ng ¸n tèi u viƯc sư dơng m¸y mãc, thiÕt bÞ lao ®éng 3.3.4 Gi¸o dơc ý thøc tr¸ch nhiƯm cho ngêi lao ®éng ViƯc gi¸o dơc ý thøc tr¸ch nhiƯm cho ngêi lao ®éng cÇn ph¶i ®ỵc thùc hiƯn mét c¸ch thêng xuyªn, b¶o ®¶m thèng nhÊt vµ cã sù ph©n cÊp §¶ng ủ vµ c¸c tỉ chøc c«ng ®oµn, ®oµn niªn, héi phơ n÷ C«ng ty cÇn cã sù phèi hỵp ho¹t ®éng gi¸o dơc cho ngêi lao ®éng vỊ: - Tr¸ch nhiƯm ngêi lao ®éng s¶n xt kinh doanh - Tr¸ch nhiƯm x©y dùng ®¬n vÞ lao ®éng v÷ng m¹nh toµn diƯn Cơ thĨ c«ng t¸c qu¶n lùc lỵng lao ®éng, ®Ĩ tr¸nh t×nh tr¹ng ngêi lao ®éng hëng l¬ng thêi gian cã mỈt ®Çy ®đ nhng hiƯu qu¶ lao ®éng kh«ng cao cÇn gi¸o dơc ý thøc tr¸ch nhiƯm c«ng viƯc cđa hä ViƯc chÊm c«ng ph¶i ®óng kØ lt, ®óng qui ®Þnh cđa C«ng ty 3.3.5 §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn N¨ng st lao ®éng t¨ng lªn mét phÇn lµ nhê vµo c«ng nghƯ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é tay nghỊ cđa ngêi c«ng nh©n Do ®ã ®Ĩ n©ng cao hiƯu qu¸ s¶n xt kinh doanh th× c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng kiÕn thøc cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ®ỵc §å ¸n tèt nghiƯp thùc hiƯn tèt V× vËy t theo yªu cÇu thĨ cđa s¶n xt kinh doanh tõng thêi kú, C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch thĨ viƯc ®µo t¹o vµ båi dìng kiÕn thøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn §èi víi c¸n bé qu¶n kü tht c«ng ty nªn cư ®i häc thêng xuyªn c¸c líp båi dìng díi c¸c h×nh thøc ng¾n h¹n Néi dung ®µo t¹o cÇn tró träng bỉ sung nh÷ng kiÕn thøc vỊ mỈt qu¶n kinh tÕ, kÜ tht phï hỵp víi sù ph¸t triĨn cđa khoa häc c«ng nghƯ vµ qu¸ tr×nh s¶n xt kinh doanh cđa C«ng ty Ngoµi viƯc båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé qu¶n kinh tÕ, kÜ tht còng cÇn tró träng vµo ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n trỴ thay thÕ ®éi ngò c«ng nh©n ®· ®Õn ti vỊ hu, ®¸p øng ®ỵc yªu cÇu lao ®éng ®iỊu kiƯn ph¸t triĨn, më réng qui m« s¶n xt Víi c«ng nh©n cã tay nghỊ kÐm, C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch båi d ìng tỉ chøc thi n©ng cao tay nghỊ 3.3.6 Kû lt lao ®éng Thùc hiƯn kû lt lao ®éng ho¹t ®éng cđa C«ng ty sÏ ®¶m b¶o mäi mỈt ho¹t ®éng §Ỉc biƯt, viƯc ¸p dơng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng ®ßi hái cã kØ lt chỈt chÏ, thëng cã ph¹t râ rµng, c«ng b»ng, c«ng minh th× míi ®¹t ®ỵc c¸c mơc tiªu s¶n xt kinh doanh, x©y dùng C«ng ty v÷ng m¹nh CÇn t¨ng cêng kØ lt, biÕn nã thµnh sù tù gi¸c chÊp hµnh cđa mçi lao ®éng C«ng ty Mçi vi ph¹m kh¸c th× ¸p dơng c¸c h×nh thøc kh¸c cho phï hỵp, tõ møc c¶nh c¸o, båi thêng vËt chÊt, chun c«ng viƯc ®Õn cao nhÊt lµ sa th¶i ph¶i ®ỵc ¸p dơng mét c¸ch hỵp §å ¸n tèt nghiƯp kÕt ln Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thc tỉng c«ng ty x©y dùng VINACONEX, C«ng ty Ph¸t triĨn h¹ tÇng míi thµnh lËp nhng ®· cã thµnh tÝch ®ãng gãp cho c«ng cc ®ỉi míi ®Êt níc §¹t ®ỵc nh÷ng thµnh tÝch ®ã lµ nhê sù n¨ng ®éng hiƯu qu¶ cđa c¸c cÊp l·nh ®¹o còng nh sù nç lơc cđa toµn bé c«ng nh©n viªn cđa C«ng ty Tuy nhiªn, ®Ĩ tån t¹i vµ ph¸t triĨn kinh tÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiƯp cÇn t×m cho m×nh mét híng ®i ®óng Hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng lµ mét nh÷ng mơc tiªu mµ doanh nghiƯp ®ang híng tíi nh»m thu hót mét lùc lỵng lao ®éng cã tay nghỊ, cã tr×nh ®é, hÕt lßng v× c«ng viƯc §©y lµ ®iỊu kiƯn tiªn qut ®Ĩ doanh nghiƯp cã thĨ ®øng v÷ng c¹nh tranh vµ ph¸t triĨn Ph©n tÝch h×nh thøc tr¶ l¬ng cđa C«ng ty ta cã thĨ thÊy nh÷ng hiƯu qu¶ ®¹t ®ỵc Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng hiƯu qu¶ ®ã C«ng ty cÇn cã nh÷ng biƯn ph¸p ®Ĩ hoµn thiƯn tèt h¬n n÷a c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng nh»m n©ng cao hiƯu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa C«ng ty VËn dơng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc cïng sù häc hái nghiªn cøu qu¸ tr×nh thøc tËp, ®ång thêi nh»m hoµn thiƯn c«ng t¸c tr¶ l¬ng ë C«ng ty em xin ®a mét vµi ý kiÕn nh»m kh¾c phơc nh÷ng tån t¹i Tuy nhiªn kh¶ n¨ng, kinh nghiƯm kiÕn thøc cßn nhiỊu h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nhòng thiÕu sãt C¸c gi¶i ph¸p ®a lµ nh÷ng suy nghÜ cÇn ®ỵc hoµn thiƯn h¬n Ci cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS.Ph¹m ThÞ H¹nh Nh©n vµ toµn thĨ c¸n bé c«ng nh©n viªn cđa C«ng ty Ph¸t TriĨn H¹ TÇng Khu C«ng NghƯ Cao Hoµ L¹c ®· gióp hoµn thiƯn chuyªn ®Ị thùc tËp nµy §å ¸n tèt nghiƯp Tµi liƯu Tham Kh¶o TS Ngun TÊn ThÞnh Gi¸o tr×nh qu¶n nh©n lùc doanh nghiƯp Nhµ xt b¶n Lao ®éng – X· héi TS Ngun Thanh Héi Qu¶n trÞ nh©n sù (2002) Nhµ xt b¶n Thèng kª C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vỊ chÕ ®é tiỊn l¬ng b¶o hiĨm X· héi (2004) Nhµ xt b¶n Lao ®éng - X· héi TS Nghiªm Sü Th¬ng C¬ së cđa qu¶n tµi chÝnh doanh nghiƯp Tãm t¾t néi dung bµi gi¶ng PGS.PTS Ph¹m §øc Thµnh Gi¸o tr×nh Kinh tÕ lao ®éng (1998) Nhµ xt b¶n gi¸o dơc Ngun H÷u Th©n Qu¶n trÞ nh©n sù (1998) Nhµ xt b¶n thèng kª B¸o c¸o thùc hiƯn cđa C«ng ty Ph¸t TriĨn H¹ TÇng Khu C«ng NghƯ Cao Hoµ L¹c Chi phÝ tiỊn l¬ng cđa c¸c doanh nghiƯp Nhµ Níc nỊn kinh tÕ thÞ trêng (1997) Nhµ xt b¶n chÝnh trÞ Qc Gia ... Quỹ tiền lương: tổng số tiền dùng để trả lương cho công nhân viên chức doanh nghiệp (cơ quan) quản lý, sử dụng bao gồm:  Tiền lương cấâp bậc (còn gọi phận tiền lương hay tiền lương cố đònh)  Tiền. .. 22 PHẦN I CƠ SỞLÝLUẬN VỀCÔNG TÁC TRẢLƯƠNG 1.1 Khái niệm tiền lương: Trong thực tế, khái niệm cấu tiền lương đa dạng nước giới Tiền lương có nhiều tên gọi khác tiềøn công, tiền lương, thù lao... đến tiền lương phải trả cho thờigian ngừng việc, làm lại sản phẩm hỏng Quỹ lương theo kế hoạch: tổng số tiền lương dự tính theo lương cấp bậc khoản phụ cấp thuộc quỹ tiền lương dùng để trả cho
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CHO CTY, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CHO CTY, QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG CHO CTY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay