Ứng dụng thực tế trong sản xuất khi áp dụng phân tích tương quan và hồi quy để xử lý thống kê số liệu kiểm tra.

6 100 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:39

Câu Ứng dụng thực tế sản xuất áp dụng phân tích tương quan hồi quy để xử thống số liệu kiểm tra Phân tích tương quan xử thống số liệu kiểm tra • Phân tích tương quan tiến hành phân tích mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ nguyên nhân kết Cứ giá trị nguyên nhân có nhiều giá trị tương ứng kết Ví dụ : • Mối liên hệ chất lượng sản phẩm giá thành sản phẩm Ta thường thấy sản phẩm cao cấp chất lượng tốt giá thành sản phẩm cao sản phẩm bình thường có giá thành thấp chất lượng Phân tích tương quan xử thống số liệu kiểm tra • Mối liên hệ số lượng phân bón suất trồng Ta biết suất lúa phụ thuộc vào lượng phân bón Nhưng phân bón suất lúa phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngẫu nhiên khác lượng mưa, nhiệt độ, sâu bệnh Với lượng phân bón ruộng khác có suất khác Nhưng chắn suất lúa trung bình thay đổi theo lượng phân bón, nói cách khác phụ thuộc tương quan vào phân bón Phân tích hồi quy xử thống số liệu kiểm tra • Trong phân tích tương quan ta tiến hành tìm hiểu mức độ phụ thuộc biến nguyên nhân - kết Trong phân tích hồi quy, sau xác định biến phụ thuộc nhau, ta tìm hàm theo nghĩa để biểu diễn biến phụ thuộc ( biến giải thích) thông qua biến độc lập khác ( biến giải thích) Sau dựa vào hàm ta dự báo giá trị biến phụ thuộc sở giá trị cho biến độc lập Ví dụ: • Ta biết hàm lượng chất có sản phẩm thực phẩm phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ Ta đặt vấn đề dự báo hàm lượng chất thông qua điều kiện nhiệt độ, đặt vấn đề dự báo điều kiện nhiệt độ thông qua hàm lượng chất có sản phẩm thực phẩm ( Trong phân tích hồi quy, biến tính chất đối xứng) Nhiệm vụ phân tích tương quan hồi quy • Xác định mô hình hồi quy phản ánh mối liên hệ • Đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan: vai trò ảnh hưởng nguyên nhân, giải thích tồn hay không mối liên hệ tương quan kiểm định lại giả thiết mô hình hồi quy lựa chọn Ý nghĩa phân tích tương quan hồi quy • Nghiên cứu mối liên hệ tượng trình sản xuất, yêu tố đầu vào trình sản xuất với kết sản xuất • Giúp cho việc nhận thức tượng sâu sắc, từ đề giải pháp cụ thể Ứng dụng thực tế sản xuất áp dụng phân tích tương quan hồi quyKiểm tra tượng trình sản xuất, yếu tố đầu vào trình sản xuất với kết sản xuất từ đề giải pháp cụ thể • Áp dụng vào hệ thống quản chất lượng công ty, nhà máy hệ thống ISO, HACCP; tiêu chuẩn khác SQF, GAP để kiểm tra chất lượng sản phẩm, dây chuyền sản xuất; đánh giá, phân tích mối nguy hiểm biện pháp kiểm soát • Phải tiến hành đánh giá hệ thống chất lượng công ty thường xuyên để công nhận không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm ... trình sản xuất, yêu tố đầu vào trình sản xuất với kết sản xuất • Giúp cho việc nhận thức tượng sâu sắc, từ đề giải pháp cụ thể Ứng dụng thực tế sản xuất áp dụng phân tích tương quan hồi quy • Kiểm. . .Phân tích tương quan xử lý thống kê số liệu kiểm tra • Phân tích tương quan tiến hành phân tích mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ nguyên nhân kết Cứ giá trị nguyên nhân có nhiều giá trị tương. .. lượng phân bón ruộng khác có suất khác Nhưng chắn suất lúa trung bình thay đổi theo lượng phân bón, nói cách khác phụ thuộc tương quan vào phân bón Phân tích hồi quy xử lý thống kê số liệu kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng thực tế trong sản xuất khi áp dụng phân tích tương quan và hồi quy để xử lý thống kê số liệu kiểm tra., Ứng dụng thực tế trong sản xuất khi áp dụng phân tích tương quan và hồi quy để xử lý thống kê số liệu kiểm tra., Ứng dụng thực tế trong sản xuất khi áp dụng phân tích tương quan và hồi quy để xử lý thống kê số liệu kiểm tra.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay