De thi XSTKTN t9a1 150411

3 81 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:25

Câu 1. Số khách hàng vào 1 cửa hàng bách hóa trong 1 giờ trung bình là 8 khách. Xác suất để trong 1 giờ có hơn 4 khách vào là:Câu 2. 1 lô hàng có 50 sản phẩm, trong đó có 15 phế phẩm. 1 khách hàng mua 20 sản phẩm từ lô hàng. Xác suất để người khách mua có 8 phế phẩm trong 20 sản phẩm là:Câu 3. 1 người cân nhắc giữa việc mua vàng ngay hay gởi tiền vào tiết kiệm với lãi suất 13% 1 năm và chờ 1 năm sau mới mua. Biết mức tăng giá vàng là ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình là 9% và độ lệch chuẩn là 11%. Khả năng người này gặp rủi ro nếu gửi tiền vào tiết kiệm và chờ 1 năm là: T9A1 15/04/2011 Kiểm tra kì Môn thi: Xác suất thống kê ứng dụng Đề : 1B Thời gian: 90 phút (Được phép sử dụng tài liệu) Câu Số khách hàng vào cửa hàng bách hóa trung bình khách Xác suất để có khách vào là: Câu lô hàng có 50 sản phẩm, có 15 phế phẩm khách hàng mua 20 sản phẩm từ lô hàng Xác suất để người khách mua có phế phẩm 20 sản phẩm là: Câu người cân nhắc việc mua vàng hay gởi tiền vào tiết kiệm với lãi suất 13% năm chờ năm sau mua Biết mức tăng giá vàng ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình 9% độ lệch chuẩn 11% Khả người gặp rủi ro gửi tiền vào tiết kiệm chờ năm là: Câu lô hàng có bóng cũ Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng Xác suất lấy là: Câu Cho Z ĐLNN có phân phối chuẩn hóa, α = 0,014 giá trị tới hạn zα/2 là: Câu lô hàng có phẩm 10 phế phẩm lấy ngẫu nhiên từ lô hàng sản phẩm Xác suất để lấy sản phẩm thứ thứ phẩm, thứ phế phẩm là: Câu Cho Z ĐLNN có phân phối chuẩn hóa, α = 0,014 zα là: Câu lô hàng có phẩm phế phẩm Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng sản phẩm Xác suất để lấy sản phẩm là: Câu loại sản phẩm có chiều dài ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình 10cm Biết 10% sản phẩm có chiều dài lớn 10,3cm Tỷ lệ sản phẩm có chiều dài lớn 9,5cm là: T9A1 15/04/2011 Câu 10 Trên kệ sách có 10 sách Toán, sách Lý sách Hóa Xác suất để lấy sách từ kệ sách Toán là: Câu 11 Tính giá trị trung vị Me bảng số liệu sau: Khoảng Tần số 35-38 11 38-41 41-44 44-47 47-50 10 50-53 Câu 12 Cho Z ĐLNN có phương phối chuẩn hóa Tính P( Z > 0,47 ) Câu 13 Cho X ĐLNN có phương phối chuẩn Trung bình 150, độ lệch chuẩn 40 Tính P( X >180 ) Câu 14 Số máy bay đáp xuống sân bay A có mật độ trung bình máy bay giây Xác suất để phút có 12 máy bay đáp xuống sân bay A là: Câu 15 Xác suất để khỏi bệnh dùng loại thuốc A 0,7 Có 10 người bệnh dùng loại thuốc A Xác suất để có nhiều người khỏi bệnh là: Câu 16 Tính Mo : Khoảng Tần số 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 10 40-43 Câu 17 Trọng lượn loại trái vườn ĐLNN có phân phối chuẩn, với độ lệch chuẩn 50g Trái đạt tiêu chuẩn trọng lượng sai lệch so với lượng trung bình không 80g Tý lệ trái đạt tiêu chuẩn vường là: Câu 18 Tính tứ phân vị thứ Q3 dãy: 46, 52, 57, 61, 63, 67, 69, 70, 79, 87, 88, 94 T9A1 15/04/2011 Môn thi: Xác suất thống kê ứng dụng Đề : 1A Thời gian: 90 phút (Được phép sử dụng tài liệu) Câu Cho Z ĐLNN có phân phối chuẩn hóa, α = 0,25 giá trị tới hạn zα/2 là: Câu Cho Z ĐLNN có phân phối chuẩn với trung bình 50 độ lệch chuẩn Xác định k để P(X
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi XSTKTN t9a1 150411, De thi XSTKTN t9a1 150411, De thi XSTKTN t9a1 150411

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay