LTHDTViet HT10A1 140612

1 89 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 13:20

Câu 1 (3 điểm): Xây dựng lớp STRING để chứa dữ liệu là chuỗi ký tự có chiều dài bất kỳ. Trong lớp có các dữ liệu và phương thức như sau: Con trỏ ký tự để lưu trữ dữ liệu Phương thức thiết lập (constructor) một tham số là chuỗi ký tự để chuyển tham số này cho dữ liệu của lớp Phương thức thiết lập (constructor) một tham số để tạo chuỗi ký tự gồm n ký tự khoảng trống 14/06/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI SỐ 01 LỚP: HT10A1 Môn: Lập trình hướng đối tượng Thời gian: 90 phút (Không sử dụng tài liệu) Câu (3 điểm): Xây dựng lớp STRING để chứa liệu chuỗi ký tự có chiều dài Trong lớp có liệu phương thức sau: • Con trỏ ký tự để lưu trữ liệu • Phương thức thiết lập (constructor) tham số chuỗi ký tự để chuyển tham số cho liệu lớp • Phương thức thiết lập (constructor) tham số để tạo chuỗi ký tự gồm n ký tự khoảng trống Câu (4 điểm): Mô tả lớp cần thiết để quản lý máy tính để bàn, máy tính xách tay sử dụng công ty • Máy để bàn cần lưu trữ: số hiệu, dung lượng đĩa cứng, CPU, RAM • Máy xách tay lưu trữ: số hiệu, dung lượng đĩa cứng, trọng lượng, thời gian dùng pin, kích thước hình Tìm lớp chung lớp từ vẽ phả hệ cho thấy quan hệ cá lớp nêu Câu (3 điểm): Trình bày lý phải sử dụng kế thừa ảo số chương trình viết ngôn ngữ C++ Nêu ví dụ minh họa
- Xem thêm -

Xem thêm: LTHDTViet HT10A1 140612, LTHDTViet HT10A1 140612

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay