De Thi DaiHoc 16 03 2012

4 94 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:44

ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẤYCho cơ sở dữ liệu có tên là NhanVien.mdb. Cơ sở dữ liệu này gồm ba bảng với các trường như sau:1. NhanVien: MaNV, HoLot, Ten, MaDV.2. ThongTinChiTiet: MaNV, NgaySinh, DiaChi, DienThoai, Email.3. DonVi: MaDV, TenDV.Trong đó, MaNV, MaDV là các khoá chính. ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP SỐ: LẦN THỨ: Môn thi: Chuyên sâu Hướng Mạng máy tính – Hệ Đại học Năm học: 2011 - 2012 Ngày thi: 16/03/2012 Phòng thi: 37 Ngô Tất Tố Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian viết đề ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẤY Cho sở liệu có tên NhanVien.mdb Cơ sở liệu gồm ba bảng với trường sau: NhanVien: MaNV, HoLot, Ten, MaDV ThongTinChiTiet: MaNV, NgaySinh, DiaChi, DienThoai, Email DonVi: MaDV, TenDV Trong đó, MaNV, MaDV khoá Lưu ý: - Thí sinh phải chép sở liệu NhanVien.mdb vào thư mục gốc ổ D: (D:\) dùng đường dẫn để làm Nếu không thực đúng, thi sẽ bi điểm - Phải đinh dạng tiếng Việt, font chữ, cỡ chữ màu sắc giống gần giống với đề thi Hãy sử dụng sở liệu NhanVien.mdb để xây dựng ứng dụng Web theo yêu cầu sau: a) Trang có tên DangNhap.aspx với giao diện sau: Nếu để trống Tên người dùng Mật mà ấn nút Đồng ý thông báo lỗi sẽ ấn nút Huỷ bỏ giao diện trở lại trạng thái ban đầu hình (0.5 đ): b) Nếu gõ vào Tên người dùng khác với chuỗi “user” Mật khác với chuỗi “password” thông báo lỗi sẽ sau (0.5 đ): c) Nếu gõ tên người dùng mật ấn nút Đồng ý ứng dụng sẽ chuyển đến trang TrangChu.aspx với giao diện sau (0.5 đ): Trong trang TrangChu.aspx, người dùng chọn mục Danh Sách Nhân Viên ứng dụng sẽ chuyển đến trang DanhSach.aspx để hiển thi danh sách nhân viên gồm mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, đia chỉ, điện thoại email theo thứ tự mã nhân viên (MaNV) tăng dần (1.0 đ): a) Trong trang TrangChu.aspx, người dùng chọn mục Thêm Nhân Viên Mới ứng dụng sẽ chuyển đến trang Them.aspx để thêm nhân viên vào sở liệu (1.0 đ): b) Sau nhập họ lót, tên, ngày sinh, đia chỉ, điện thoại, email chọn đơn vi phòng ban DropDownList ấn nút Đồng ý mẫu tin sẽ thêm vào sở liệu (1.0 đ) Lưu ý: Mã nhân viên chương trình tự động sinh Mã nhân viên gồm ký tự: “NVxxx“, xxx có giá tri từ 001 đến 999 Trong sở liệu ban đầu, ba chữ số xxx giá tri liên tục từ 001 đến 050 a) Trong trang TrangChu.aspx, người dùng chọn mục Cập Nhật Nhân Viên ứng dụng sẽ chuyển đến trang CapNhat.aspx (1.0 đ): b) Khi người dùng chọn nhân viên danh sách thông tin nhân viên hiển thi TextBox (1.0 đ): c) Sau người dùng thay đổi thông tin nhân viên ấn nút Cập Nhật nội dung mẫu tin chọn sở liệu thay đổi theo (1.0 đ) a) Trong trang TrangChu.aspx, người dùng chọn mục Xoá Bỏ Nhân Viên ứng dụng sẽ chuyển đến trang Xoa.aspx (1.0 đ): b) Khi người dùng chọn nhân viên danh sách thông báo sẽ (0.5 đ): c) Nếu người dùng ấn nút Đồng ý mẫu tin chọn sẽ xoá khỏi sở liệu (1.0 đ): Lưu ý: Thí sinh thêm (hoặc không) chức cho nút Hủy bỏ để xóa nội dung TextBox Thí sinh thêm (hoặc không) chức cho nút “
- Xem thêm -

Xem thêm: De Thi DaiHoc 16 03 2012, De Thi DaiHoc 16 03 2012, De Thi DaiHoc 16 03 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay