Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng tt

24 71 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:38

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cán bộ, công chức (CBCC) phường người đại diện cho Nhà nước thực chức quản lý nhà nước theo sách thẩm quyền giao, người trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Đồng thời cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, nơi tiếp xúc giải yêu cầu, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc cho người dân Vì vậy, vai trò CBCC phường quan trọng, hiệu lao động người cán cấp sở đóng góp phần lớn phát triển kinh tế, ổn định xã hội địa phương Trình độ chuyên môn, lực công tác cán bộ, công chức phường yếu tố định hiệu công việc, hiệu lực hoạt động máy nhà nước Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức phường có vai trò quan trọng, đội ngũ cán công chức phường lực lượng nòng cốt, điều hành hoạt động máy tổ chức quyền phường Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống trị phường nhân tố có ý nghĩa chiến lược, định thành bại công xây dựng phát triển đất nước Mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước ta thành nước công nghiệp, có sở vật chất, kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh Phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Cán bộ, công chức phường yếu tố quan trọng việc xây dựng củng cố máy phường vững mạnh; đồng thời, muốn xây dựng củng cố máy phường vững mạnh phải xây dựng đội ngũ CBCC có đủ lực phẩm chất để thực nghiệp đổi mà Đảng ta khởi xướng Vấn đề đặt Đảng Nhà nước ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất trị, lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Vấn đề cán vấn đề trọng yếu, cần kíp” Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (viết tháng 10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán gốc công việc”; “Muôn việc thành công thất bại, cán tốt hay kém” Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài “chiếc chìa khóa vàng”, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta thực thắng lợi nghiệp đổi mới, mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, khẳng định: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước, chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” Dưới lãnh đạo Đảng thực tiễn cách mạng nước ta khẳng định chân lý: Sau xác định đường lối cách mạng đắn, cán nhân tố định đến thành công cách mạng Việc sử dụng cán bộ, công chức hợp lý, người, việc phát huy tiềm năng, sáng tạo cán bộ, công chức mức cao nhất, nguồn lực người sử dụng cách tối ưu nhất, tạo nên thành công tổ chức Chính sách người tạo ra, đồng thời sách tác động mạnh mẽ đến hoạt động người khẳng định chất lượng CBCC phường gắn liền với hệ thống sách cán bộ, công chức Chính sách CBCC góp phần ổn định, phát triển tiến xã hội, bảo đảm cho người sống bình đẳng, phát triển hài hòa Chính sách cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng chiến lược Đảng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng quản lý CBCC; đồng thời có tác dụng thúc đẩy giúp cho sách kinh tế - xã hội đạt mục tiêu Do đó, sách cán bộ, công chức sách lớn Đảng Nhà nước, có tầm quan trọng đặc biệt nghiệp cách mạng nhân dân ta Xác định ý nghĩa tầm quan trọng đó, thời gian qua thành phố Đà Nẵng xem phát triển cán bộ, công chức phường biện pháp bản, lâu dài để hoàn thiện đội ngũ cán Tuy nhiên, công tác đào tạo chưa đạt hiệu mong muốn Về số phương diện định, thực trạng đào tạo nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi đất nước hầu hết lĩnh vực Xuất phát từ yêu cầu đó, việc học viên chọn đề tài: “Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường nhiều nhà khoa học, học giả quan tâm nghiên cứu, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh cải cách hành nước ta nay, điển hình công trình nghiên cứu: - TS Tạ Ngọc Hải (2013), "Chính sách công – Tiếp cận từ khoa học tổ chức nhà nước"; - GS.TS Nguyễn Phú Trọng PGS.TS Trần Xuân Sầm chủ biên Nội dung tài liệu đề cập tới vấn đề chung lý luận, thực tiễn sách công trình sách, xây dựng đội ngũ CBCC phường Đây nguồn tài liệu tham khảo quý giá giúp học viên kế thừa hình thành lên hệ thống sở lý luận đề tài Tuy nhiên nghiên cứu đề cập tới lĩnh vực riêng, chưa có đề tài đánh giá cách toàn diện sách phát triển CBCC phường sở thực tiễn từ địa phương cụ thể thành phố Đà Nẵng Do vậy, khẳng định vấn đề học viên lựa chọn nghiên cứu trùng lắp nội dung đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu: Mục đích luận văn xây dựng sở khoa học để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện sách sử dụng cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng nói riêng nước ta nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn có nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, làm rõ vấn đề lý luận sách phát triển cán bộ, công chức phường; Thứ hai, phân tích thực trạng thực sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng; Thứ ba, đề xuất hoàn thiện giải pháp sách phát triển cán bộ, công chức phường thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn liên quan đến giải pháp sách phát triển CBCC phường thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: từ năm 2014 đến 2016 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng cách tiếp cận hệ thống đa ngành liên ngành khoa học xã hội; tiếp cận dựa phương pháp quy phạm chu trình sách nghiên cứu xây dựng, đề xuất giải pháp công cải cách chế độ công vụ công chức Đó cách tiếp cận quy phạm sách công chu trình sách từ hoạch định đến xây dựng, thực đánh giá sách công có tham gia chủ thể sách Lý thuyết sách công soi sáng qua thực tiễn, giúp hình thành lý luận sách chuyên ngành 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin: Phân tích tổng hợp, sử dụng để thu thập, phân tích khai thác thông tin từ nguồn có sẵn liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm văn kiện, tài liệu, Nghị quyết, định Đảng, Nhà nước, ngành Trung ương địa phương Thu thập, tìm hiểu vận dụng lý thuyết sách liên quan đến vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường - Phương pháp vấn sâu: Phỏng vấn sâu phương pháp dùng phổ biến nghiên cứu xã hội học, phương pháp đối thoại với số đối tượng nhằm thu thập thông tin Số liệu thu thập từ vấn sâu xử lý, đánh giá khung quy định hay tiêu chí đạt chuẩn cán bộ, công chức phường Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn vận dụng lý thuyết sách công để làm rõ sở lý luận thực tiễn sách cụ thể sách tuyển dụng, quy hoạch, bố trí; sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường Đề tài cung cấp nghiên cứu, tư liệu thực tế thành phố Đà Nẵng, nhằm góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận khoa học sách công 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Qua việc nghiên cứu thực sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng để tìm vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân thực thi sách Đảng, Nhà nước để có biện pháp khắc phục Kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo giúp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, quan liên quan, tổ chức đoàn thể có sở khoa học thực tiễn để điều chỉnh sách, tổ chức thực sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng đạt hiệu thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn chia làm 03 chương: Chương Những vấn đề lý luận sách phát triển cán bộ, công chức phường Chương Thực trạng thực sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng Chương Hoàn thiện giải pháp sách phát triển cán bộ, công chức phường thời gian tới CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG 1.1 Lý luận chung sách phát triển cán bộ, công chức phƣờng 1.1.1 Các khái niệm có liên quan - Khái niệm sách Chính sách tập hợp chủ trương hành động phương diện Chính phủ bao gồm mục tiêu mà Chính phủ muốn đạt cách làm để thực mục tiêu Những mục tiêu bao gồm phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường - Khái niệm cán bộ, công chức Theo quy định Điều 4, Luật số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng năm 2008 Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức: Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật - Khái niệm cấp sở (chính quyền sở): Chính quyền cấp phường gọi quyền sở: cấp quyền cuối hệ thống quyền cấp, cấp hành trực tiếp quan hệ với dân hệ thống tổ chức máy hành nhà nước Là cấp trực tiếp thực quản lý nhà nước địa phương có chức quản lý, điều hành lĩnh vực đời sống xã hội theo hiến pháp pháp luật, nơi trực tiếp thực đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao mặt đời sống tinh thần nhân dân - Khái niệm sách phát triển cán bộ, công chức phường Xuất phát từ quan niệm sách, vai trò đặc biệt quan trọng đội ngũ cán bộ, công chức phường quan niệm sau: Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường tổng thể hoạt động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng đất nước nói chung thông qua chủ trương, sách Đảng Nhà nước Để sách phát triển cán bộ, công chức phường đảm bảo số lượng, chất lượng, có sách sau: - Chính sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường - Chính sách quy hoạch cán bộ, công chức phường - Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường - Chính sách đánh giá cán bộ, công chức phường - Chính sách khen thưởng cán bộ, công chức phường 1.1.2 Vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường Xác định vấn đề sách công việc chu trình sách, việc nhìn nhận vấn đề sách có vai trò định đến thành công hay thất bại sách Đặttrong tình hình chung, thấy rõ vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường cần tập trung xem xét giải “Số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận đội ngũ cán bộ, công chức phường thấp để hoàn thành chức trách nhiệm vụ thời kỳ hội nhập”, đặt vấn đề sách sau: - Chính sách tuyển dụng chưa đảm bảo chất lượng, cấu - Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chất lượng thấp - Chính sách quy hoạch cán bộ, công chức phường chậm đổi 1.1.3 Chủ thể sách phát triển cán bộ, công chức phường 1.1.4 Thể thể sách phát triển cán bộ, công chức phường 1.1.5 Những yếu tố tác động đến sách phát triển cán bộ, công chức phường 1.1.5.1 Hệ thống trị 1.1.5.2 Các yếu tố bên 1.1.5.3 Các yếu tố bên 1.2 Nội dung sách phát triển cán bộ, công chức phƣờng 1.2.1 Chính sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường Chính sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường tổng thể quan điểm, phương hướng, mục tiêu, giải pháp, nhằm tuyển chọn cán bộ, công chức phường cách khoa học hợp lý, phát huy lực, sở trường cá nhân hướng tới mục tiêu chung tổ chức Chính sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường cần đáp ứng yêu cầu sau: - Bầu cử, tuyển dụng người có đủ lực, phẩm chất, có tiềm phát triển, đáp ứng yêu cầu vị trí chức vụ, chức danh hệ thống trị phường trước mắt lâu dài - Khi giao công việc cho cán bộ, công chức phường phải gắn liền trách nhiệm với thẩm quyền định đảm bảo thực tốt nhiệm vụ giao - Cần tạo điều kiện hội phát triển bình đẳng cho cán bộ, công chức phường 1.2.2 Chính sách quy hoạch cán bộ, công chức phường Quy hoạch yêu cầu khách quan lĩnh vực hoạt động toàn xã hội, giới ngày nay, khoa học công nghệ phát triển, trình toàn cầu hóa tiếp diễn mạnh mẽ Quy hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn khách quan bao nhiêu, đảm bảo cho trình phát triển thuận lợi nhiêu Ngược lại, quy hoạch sai gây lãng phí khôn lường Quy hoạch CBCC phường nội dung trọng yếu công tác cán bộ, sở để thực số khâu công tác cán xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán ; đồng thời phương hướng, mục tiêu phấn đấu rèn luyện CBCC nằm quy hoạch CBCC khác phấn đấu để đưa vào quy hoạch CBCC Có quy hoạch đảm bảo tính kế thừa liên tục đội ngũ CBCC không để bị thiếu, bị hụt hẫng lâu 10 1.2.3 Chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức phường Căn vào Điều 2, Điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định rõ mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ phương pháp thực thi nhiệm vụ, công cụ, góp phần xây dựng hành tiên tiến đại Theo “Đào tạo, bồi dưỡng phải vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn lực quan, đơn vị” 1.2.4 Chính sách đánh giá cán bộ, công chức phường Nhằm xác định rõ thành tích, kết thực công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức phường trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời làm rõ lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tinh thần trách nhiệm thực thi công việc cán bộ, công chức Chính sách đánh giá cán bộ, công chức phường cần đáp ứng yêu cầu sau: Thứ nhất: phải xác định thành tích, kết quả, mức độ hoàn thiện nhiệm vụ, lực chuyên môn phẩm chất đạo đức Thứ hai: việc đánh giá cán bộ, công chức phường cần dựa tiêu chí đánh giá cụ thể rõ ràng, quy trình, hình thức, cách làm khâu, công đoạn trình đánh giá, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan đánh giá không đánh giá thao cảm tính, chủ quan Thứ ba: đánh giá cán bộ, công chức phường cần rút điểm mạnh, điểm yếu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, qua tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân; sau đánh giá cần có giải thích rõ ràng, chi tiết có thông báo kết đánh giá cho cán bộ, công chức, tập thể quan 1.2.5 Chính sách khen thưởng cán bộ, công chức phường 11 Khen thưởng CBCC phường tuyên dương CBCC có công trạng, đóng góp thành tích cống hiến cho địa phương, tận tụy với công việc, có thành tích xuất sắc công việc khen thưởng, tôn vinh theo Luật thi đua, khen thưởng 1.3 Vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường Một đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn lịch sử điều quan trọng có tính định phẩm chất, đạo đức lực người cán bộ, công chức Đặt tình hình chung, thấy rõ vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường cần tập trung xem xét giải “Số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận đội ngũ cán bộ, công chức phường thấp để hoàn thành chức trách nhiệm vụ thời kỳ hội nhập”, đặt vấn đề sách sau: - Chính sách tuyển dụng chưa đảm bảo chất lượng, cấu - Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chất lượng thấp - Chính sách quy hoạch cán bộ, công chức phường chậm đổi CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến sách phát triển cán bộ, công chức phƣờng thành phố Đà Nẵng 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng có tất 06 quận Hải Châu, Thanh 12 Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ 02 huyện huyện Hoà Vang, huyện đảo Hoàng Sa; với tổng số xã, phường 56 (trong có 45 phường) Thành phố Đà Nẵng phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía Tây Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông Trung tâm thành phố cách thủ đô Hà Nội 764km phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 964km phía Nam, cách thành phố Huế 108km phía Tây Bắc Đà Nẵng thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/1997, chia tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (gồm Đà Nẵng, Quảng Nam) có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho phát triển nhanh chóng, bền vững Đà Nẵng trung tâm kinh tế trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ lớn khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thành phố lớn thứ Việt Nam, đứng sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng Thành phố nằm dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ Đà Nẵng đô thị loại trực thuộc Trung ương Việt Nam (cùng với Hải Phòng Cần Thơ) Ngày 13/8/2004, Thủ tướng Chính phủ ký định thành lập Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung gồm năm tỉnh thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định, nhằm phát huy tiềm năng, vị trí địa lý lợi so sánh Vùng, bước phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung thành vùng phát triển động nước Trong đó, Đà Nẵng xác định thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho khu vực miền Trung Tây Nguyên Đà Nẵng - Cửa ngõ phía Đông Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC): năm hành lang kinh tế phát triển theo sáng kiến Ngân hàng Phát triển Châu Á khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông Đây tuyến đường dài 1.481 km nối hai bờ Ấn Độ 13 Dương Thái Bình Dương qua 13 tỉnh/thành phố nước, thành phố cảng Mawlamyine đến cửa Myawaddy (Myanma), qua Thái Lan, Lào điểm đến cuối cảng Tiên Sa - Đà Nẵng Việt Nam Hành lang Kinh tế Đông - Tây không đem lại hội cho quốc gia tuyến đường đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao mức sống cho nhân dân, mà tạo khả cho doanh nghiệp nước tiếp cận tốt vùng nguyên liệu, thị trường dịch vụ, vốn, công nghệ lao động , tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư buôn bán qua biên giới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế xuất khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng nằm trung tâm “Con đường di sản giới” kết nối di sản giới miền Trung - Việt Nam, bao gồm: Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình); cố đô Huế với hai di sản Quần thể di tích Cố đô Huế Nhã nhạc cung đình Huế; tỉnh Quảng Nam với hai di sản là: Thánh địa Mỹ Sơn đô thị cổ Hội An Cùng với hai di sản giới khác cố đô Luang Prabang quần thể Angkor Wat, chương trình kết hợp thành chương trình hợp tác du lịch lớn "Lào, Campuchia, Việt Nam: quốc gia, điểm đến” Với ưu đãi thiên nhiên ban tặng nỗ lực không ngừng quyền thành phố việc nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, Đà Nẵng trở thành điểm hẹn du lịch hấp dẫn khu vực Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 1.283,42 km2; đó, quận nội thành chiếm diện tích 241,51 km2, huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.041,91 km2 Dân số tính đến ngày 31/12/2015 toàn thành phố 1.028.838 người, với mật độ dân số 800 người/km2 14 2.1.2 Thực trạng sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng - Về số lượng CBCC phường thành phố Đà Nẵng, địa bàn thành phố có 1.044 người sau: * Cán phường có 458 người, đó: Bí thư Đảng ủy, phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó Chủ tịch HĐND Chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh * Công chức phường có 586 người, đó: Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng Thống kê, Địa xây dựng đô thị môi trường, Tài kế toán, Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội Thực trạng cán bộ, công chức thành phố Đà Nẵng đánh giá qua bảng biểu sau: - Về trình độ chuyên môn: - Về trình độ lý luận trị: - Về trình độ ngoại ngữ tin học: Nhìn chung, số liệu ta nhận thấy cấu cán trẻ tăng lên, đặc biệt số CBCC có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm số lượng lớn; cấu CBCC phường ngày quan tâm, tạo điều kiện hoạt động có hiệu Tuy nhiên, tỷ lệ nữ thấp chiếm 38%, chất lượng đội ngũ CBCC phường hạn chế 2.2 Kết thực sách phát triển cán bộ, công chức phƣờng thành phố Đà Nẵng 2.2.1 Kết triển khai * Chính sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức: 15 Trong năm gần đây, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố có nhiều đổi công tác bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường khẳng định người khâu then chốt, định ổn định phát triển xã hội, cán bộ, công chức phường đóng vai trò quan trọng Việc bầu cử, tuyển dụng CBCC thực theo quy định Nghị định số 114/2003/NĐCP ngày 10/10/2003 Chính phủ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính phủ công chức xã, phường, thị trấn * Chính sách quy hoạch cán bộ, công chức: Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị xác định “Quy hoạch cán nội dung trọng yếu công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán vào nếp, chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài” Trong năm qua, công tác quy hoạch cán phường địa bàn thành phố đảm bảo số lượng chất lượng, có bước chuyển biến rõ nét nhận thức đạt kết thiết thực * Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Nghị Trung ương 6, khóa X xác định: “Thực mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, thể chế hóa bước thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở” Tổ chức thực chủ trương trên, năm qua công tác xây dựng đội ngũ CBCC phường đạt kết quan trọng đội ngũ cán bộ, công chức phường trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chế độ sách ngày hoàn thiện 16 * Chính sách đánh giá cán bộ, công chức phường Căn Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Quyết định số 286QĐ/TW ngày 08/02/2010 Ban Chấp hành Trung ương việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính phủ công chức xã, phường, thị trấn văn quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp phường Trung ương, thành phố, Ban Tổ chức quận Phòng Nội vụ quận hướng dẫn số nội dung đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phường sau: - Nghĩa vụ trách nhiệm cán bộ, công chức quy định Điều 8, 9, 10 Luật Cán bộ, công chức - Nhiệm vụ Thủ trưởng quan, đơn vị phân công - Tiêu chí đánh giá, phân loại - Môi trường điều kiện cán bộ, công chức phường thực nhiệm vụ thời hạn đánh giá * Chính sách khen thưởng cán bộ, công chức: Thực Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 Bộ Chính trị; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 sửa đổi bổ sung năm 2013 Nghị Chính phủ công tác thi đua, khen thưởng Để tạo động lực công tác, khuyến khích động viên kịp thời CBCC có thành tích xuất sắc năm đột xuất, Hội đồng thi đua khen thưởng quận thành lập cụm thi đua khối quyền khối phường, qua cụm thi đua chủ động bình xét đề nghị UBND quận khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc 2.2.2 Kết thực Trong năm qua, công tác tổ chức thực đồng sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường; đội ngũ cán công chức phường có nhiều chuyển biến rõ nét, quan 17 quản lý nhân quận xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm để cấu lĩnh vực CBCC phường đảm nhiệm, từ công tác tuyển dụng, bố trí người, việc, đảm bảo số lượng, phù hợp với chức danh chuyên môn lực, sở trường công tác CBCC phường Chất lượng công tác tuyển dụng CBCC phường bước nâng cao Tuy nhiên, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế đặt ra, điều nhiều nguyên nhân, kể nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan Chính sách quy hoạch cán bộ, công chức phường thực đồng chủ trương, biện pháp nhằm tạo nguồn nhân sự, xây dựng đội ngũ CBCC phường có đức, có tài Việc quy hoạch cán theo phương pháp, quy trình, mở rộng dân chủ, khách quan, công khai trước đưa vào quy hoạch, đặc biệt trọng đến công tác nữ Cán bộ, công chức quy hoạch đào tạo để đạt chuẩn chuyên môn, lý luận trị; số cán quy hoạch đào tạo hưởng chế độ theo quy định Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường năm qua địa bàn thành phố trọng quan tâm, đào tạo chuyên môn, lý luận trị, qua đội ngũ cán bộ, công chức phường có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ Chính sách đánh giá cán bộ, công chức phường đổi mới, đánh giá cán bộ, công chức vào kết quả, hiệu công tác CBCC thước đo để đánh giá phẩm chất, trình độ cán bộ, công chức Chính sách khen thưởng cán bộ, công chức phường năm qua đảm bảo kịp thời, khách quan, chọn người, thành tích kết công tác, điều tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức phường hăng say công tác 18 2.2.3 Đánh giá thực trạng sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng - Về ưu điểm: - Về hạn chế: - Nguyên nhân hạn chế CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Hoàn thiện sách phát triển cán bộ, công chức phƣờng 3.1.1 Định hướng hoàn thiện sách phát triển cán bộ, công chức phường - Xác định rõ nhiệm vụ quản lý hành nhà nước kinh tế thị trường để xác định máy, cán bộ, công chức cho phù hợp: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phải đặt tổng thể xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước Không thể xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sở tách rời việc xây dựng đội ngũ CBCC nhà nước, mà phải đặt tổng thể chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước - Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường công cụ quản lý quan trọng Nhà nước, sách đảm bảo vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa có tính thường xuyên, liên tục, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện sách phát triển cán bộ, công chức phường - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường đến năm 2020 19 đáp ứng với yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế, thời kỳ công nghiệp theo hướng đại - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường đủ trình độ lực để xử lý, điều hành, giải tất tình phát sinh từ sở nhằm tạo niềm tin nhân dân 3.2 Các giải pháp tăng cƣờng sách phát triển cán bộ, công chức phƣờng 3.2.1 Hoàn thiện thể chế sách phát triển cán bộ, công chức phường * Thể chế trị Đảng: * Các thể chế pháp luật Nhà nước: * Thể chế tổ chức máy: * Thể chế kinh tế: 3.2.2 Các giải pháp thực sách phát triển cán bộ, công chức phường 3.2.2.1 Giải pháp sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường Trong thời gian tới để nâng cao hiệu sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức máy phường cần tiếp tục đổi hoàn thiện sách bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường theo giải pháp sau: - Các cấp ủy Đảng cần chủ động xây dựng quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán không cho năm trước mắt mà cho hai nhiệm kỳ nhằm lựa chọn bầu cử người có đức, có tài để phục vụ nhân dân - Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức phường; đánh giá tình hình thực công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ so với yêu cầu công việc khả thực cán bộ, công chức để điều chỉnh, bổ sung phù hợp 20 3.2.2.2 Giải pháp sách quy hoạch cán bộ, công chức phường Để quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường cần đổi tăng cường thực sách quy hoạch cán bộ, công chức giải pháp sau: - Phải tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, thực quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung phương pháp công tác quy hoạch cán cấp ủy đảng, cấp sở để tạo thống tổ chức thực quy hoạch - Thực phương châm “động” “mở” quy hoạch cán bộ, công chức phường, chức danh quy hoạch không người, người không quy hoạch chức danh 3.2.2.3 Giải pháp sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường Để công tác đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa định việc nâng cao lực thực thi công vụ cán bộ, công chức phường, xuất phát từ yêu cầu đổi mới, hoàn thiện sách đào tạo, bồi dưỡng CBCC phường giải pháp sau: - Đổi nội dung phương pháp đào tạo theo hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ hành cho loại đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Việc đổi chương trình cần phải xuất phát từ nhu cầu người học, cần trang bị kiến thức để đáp ứng nhiệm vụ thực tiễn đòi hỏi khả xây dựng, đổi nội dung, chương trình sở đào tạo, bồi dưỡng điều kiện thực tế cho phép Chương trình đào tạo kiến thức phải vừa rộng, vừa sâu, vừa kết hợp kiến thức kiến thức chuyên ngành - Ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức phường đạt chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận trị, cần ý đào tạo chuyên sâu công việc chức danh, kỹ 21 xử lý tình để CBCC phường nắm bắt, giải vấn đề xúc, vừa đảm bảo quy định pháp luật 3.2.2.4 Giải pháp sách đánh giá cán bộ, công chức phường - Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thực công việc CBCC phường mặt số lượng chất lượng; tiêu chuẩn phải rõ nội dung công việc, phải phản ánh cách hợp lý mức độ yêu cầu số lượng chất lượng thực công việc, phù hợp với chức danh đảm nhiệm - Thực nghiêm túc, thường xuyên việc đánh giá cán bộ, công chức phường trước xem xét quy hoạch đào tạo Đánh giá CBCC phường dựa tiêu chuẩn, mức độ thực công việc cán bộ, công chức cách đưa cách đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành hạn chế lực không hoàn thành, lấy hiệu công tác thực tế tín nhiệm cán bộ, đảng viên nhân dân làm thước đo chủ yếu 3.2.2.5 Giải pháp sách khen thưởng cán bộ, công chức phường Khen thưởng, động viên kịp thời nhân tố quan trọng tác động tới đánh giá công việc CBCC phường Từ thực tế trên, thời gian tới cần điều chỉnh theo hướng đổi mới, hoàn thiện sách khen thưởng CBCC phường giải pháp sau: - Các định khen thưởng cho CBCC phường cần cân nhắc nhiều mặt Song, quan trọng chủ yếu kết quả, hiệu thực công việc CBCC dựa kết đánh giá, định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm sau kết thúc công việc quan trọng cán bộ, công chức - Để công tác khen thưởng phát huy tác dụng tốt, động viên 22 khuyến khích CBCC phường hăng say làm việc, cần cân nhắc lựa chọn hình thức, giá trị phần thưởng phù hợp mức độ thành tích đạt được, phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức KẾT LUẬN Bộ máy phường có vị trí quan trọng, cầu nối trực tiếp Đảng, Nhà nước với nhân dân; nơi tổ chức thực thực tế chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước phẩm chất trị, trình độ lực, trí tuệ đội ngũ CBCC phường yếu tố làm nên sức mạnh ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa Vì không ngừng nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ CBCC phường yêu cầu thiết giai đoạn Công tác phát triển cán bộ, công chức Đảng ta đặc biệt quan tâm xem công tác cán nhân tố định thành bại cách mạng Sau nhiều năm thực công đổi mới, thực Nghị Trung ương (khoá VIII) Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – đại hoá đất nước”, đội ngũ cán bộ, công chức phường địa bàn thành phố Đà Nẵng có bước phát triển số lượng chất lượng, góp phần quan trọng hoàn thành tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trị, xây dựng thành phố ngày phát triển Khi nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước phát triển cách toàn diện quy mô, tính chất chiều sâu thực tiễn đòi hỏi phải có đột phá công tác đào tạo cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ điều kiện để góp phần xây dựng thực sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng cách có hiệu tác giả nghiên cứu nhiều góc độ khác địa phương tiếp cận 23 xu hướng sách công nhằm đưa giải pháp để thực sách phát triển cán bộ, công chức phường Chính sách phát triển CBCC phường giai đoạn nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ hệ thống trị Việc làm rõ sở lý luận thực tiễn sách phát triển CBCC phường sở đánh giá kết thực sách phát triển CBCC phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng nay, đề mục tiêu, quan điểm giải pháp phát triển sách CBCC phường thời gian tới Kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện sách phát triển cán bộ, công chức phường thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững góp phần quan trọng đẩy mạnh nghiệp CNH-HĐH đất nước Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường công cụ quản lý quan trọng Nhà nước nhằm phát triển đội ngũ CBCC phục vụ nghiệp CNH-HĐH hội nhập quốc tế; thực mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Từ phương pháp luận khoa học sách công ngành vấn đề nghiên cứu liên quan đến sách CBCC phường; thời gian nghiên cứu có hạn, cố gắng để hoàn thành luận văn, song kinh nghiệm chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, học viên mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, nhà nghiên cứu khoa học để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu đề tài Đây tài liệu tham khảo để có nhìn cụ thể toàn diện vấn đề 24 ... luận sách phát triển cán bộ, công chức phường Chương Thực trạng thực sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng Chương Hoàn thiện giải pháp sách phát triển cán bộ, công chức phường. .. CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến sách phát triển cán bộ, công chức phƣờng thành phố Đà Nẵng. .. tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường - Chính sách đánh giá cán bộ, công chức phường - Chính sách khen thưởng cán bộ, công chức phường 1.1.2 Vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng tt, Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng tt, Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay