Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng

74 77 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:38

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ TẤN BÌNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Mã số : Chính sách công 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG VĂN TÚ HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Công trình nghiên cứu “Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” hoàn thành, với nỗ lực cố gắng, tìm tòi thân, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Hoàng Văn Tú, người trực tiếp hướng dẫn đề tài cho với tất lòng nhiệt tình quan tâm, bảo trình triển khai đề tài viết luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô Hội đồng phản biện đề cương Hội đồng phản biện luận văn góp ý giúp hoàn thiện tốt luận văn Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội, Văn phòng Khoa Chính sách công tạo điều kiện tốt sở vật chất đảm bảo chất lượng giảng viên cho theo học Bên cạnh đó, chân thành cảm ơn Sở, ngành địa bàn thành phố Đà Nẵng, quan công tác, gia đình, bạn bè quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên Võ Tấn Bình LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Đề tài nghiên cứu “Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” luận văn kết nỗ lực cố gắng, tìm tòi thân với hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học PGS.TS Hoàng Văn Tú Tôi xin chịu toàn trách nhiệm lời cam đoan Học viên Võ Tấn Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG 1.1 Lý luận chung sách phát triển cán bộ, công chức phường 1.2 Nội dung sách phát triển cán bộ, công chức phường 22 1.3 Vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 31 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng 31 2.2 Kết thực sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng 38 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƢỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI 46 3.1 Hoàn thiện sách phát triển cán bộ, công chức phường 46 3.2 Các giải pháp tăng cường sách phát triển cán bộ, công chức phường 50 3.3 Một số kiến nghị 59 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC Cán bộ, công chức CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 2.2 2.3 Thể chế sách phát triển cán bộ, công chức phường Trình độ chuyên môn CBCC thành phố Đà Nẵng Trình độ lý luận trị CBCC thành phố Đà Nẵng Trình độ ngoại ngữ tin học CBCC thành phố Đà Nẵng Trang 18 35 36 37 Đánh giá sách tuyển dụng cán bộ, công chức 2.4 phường thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 39 2016 2.5 Số liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2016 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cán bộ, công chức (CBCC) phường người đại diện cho Nhà nước thực chức quản lý nhà nước theo sách thẩm quyền giao, người trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Đồng thời cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, nơi tiếp xúc giải yêu cầu, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc cho người dân Vì vậy, vai trò CBCC phường quan trọng, hiệu lao động người cán cấp sở đóng góp phần lớn phát triển kinh tế, ổn định xã hội địa phương Trình độ chuyên môn, lực công tác cán bộ, công chức phường yếu tố định hiệu công việc, hiệu lực hoạt động máy nhà nước Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức phường có vai trò quan trọng, đội ngũ cán công chức phường lực lượng nòng cốt, điều hành hoạt động máy tổ chức quyền phường Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống trị phường nhân tố có ý nghĩa chiến lược, định thành bại công xây dựng phát triển đất nước Mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước ta thành nước công nghiệp, có sở vật chất, kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh Phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Cán bộ, công chức phường yếu tố quan trọng việc xây dựng củng cố máy phường vững mạnh; đồng thời, muốn xây dựng củng cố máy phường vững mạnh phải xây dựng đội ngũ CBCC có đủ lực phẩm chất để thực nghiệp đổi mà Đảng ta khởi xướng Vấn đề đặt Đảng Nhà nước ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất trị, lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Vấn đề cán vấn đề trọng yếu, cần kíp” Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (viết tháng 10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Cán gốc công việc”; “Muôn việc thành công thất bại, cán tốt hay kém” Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài “chiếc chìa khóa vàng”, định hướng cho toàn Đảng, toàn dân ta thực thắng lợi nghiệp đổi mới, mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, khẳng định: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước, chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” Dưới lãnh đạo Đảng thực tiễn cách mạng nước ta khẳng định chân lý: Sau xác định đường lối cách mạng đắn, cán nhân tố định đến thành công cách mạng Việc sử dụng cán bộ, công chức hợp lý, người, việc phát huy tiềm năng, sáng tạo cán bộ, công chức mức cao nhất, nguồn lực người sử dụng cách tối ưu nhất, tạo nên thành công tổ chức Chính sách người tạo ra, đồng thời sách tác động mạnh mẽ đến hoạt động người khẳng định chất lượng cán bộ, công chức phường gắn liền với hệ thống sách cán bộ, công chức Chính sách cán bộ, công chức góp phần ổn định, phát triển tiến xã hội, bảo đảm cho người sống bình đẳng, phát triển hài hòa Chính sách cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng chiến lược Đảng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng quản lý CBCC; đồng thời có tác dụng thúc đẩy giúp cho sách kinh tế - xã hội đạt mục tiêu Do đó, sách cán bộ, công chức sách lớn Đảng Nhà nước, có tầm quan trọng đặc biệt nghiệp cách mạng nhân dân ta Xác định ý nghĩa tầm quan trọng đó, thời gian qua thành phố Đà Nẵng xem phát triển cán bộ, công chức phường biện pháp bản, lâu dài để hoàn thiện đội ngũ cán Tuy nhiên, công tác đào tạo chưa đạt hiệu mong muốn Về số phương diện định, thực trạng đào tạo nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi đất nước hầu hết lĩnh vực Xuất phát từ yêu cầu đó, việc học viên chọn đề tài: “Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề sách phát triển cán bộ, công chức phường nhiều nhà khoa học, học giả quan tâm nghiên cứu, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh cải cách hành nước ta nay, điển hình công trình nghiên cứu: - TS Tạ Ngọc Hải (2013), "Chính sách công – Tiếp cận từ khoa học tổ chức nhà nước"; + Nghiên cứu lý thuyết thực tiễn cho thấy sách hàm chứa nội dung có liên quan đến có liên hệ, ảnh hưởng với sách khác, theo tạo nên tính hệ thống sách công Ví dụ: cải cách hành sách công, có nội dung như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức máy hành nhà nước; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài công; đại hoá hành Thực nội dung cải cách hành có liên quan đến sách cải cách tiền lương, sách tài - tiền tệ Những ví dụ cho thấy tính hệ thống sách công + Các sách liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn nhân lực công (chủ yếu cán bộ, công chức, viên chức) Ví dụ: Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán từ đến năm 2020 + Các sách liên quan đến tiền lương chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức Ví dụ: Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cải cách sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công định hướng cải cách đến năm 2020” - GS.TS Nguyễn Phú Trọng PGS.TS Trần Xuân Sầm chủ biên: Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội, 2001 Trên sở quan điểm lý luận, tổng kết thực tiễn kế thừa kết nhiều công trình trước, tập thể tác giả phân tích, lý giải, hệ thống hóa khoa học việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán Từ đó, đưa hệ thống quan điểm, phương hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, có đội ngũ công chức hành nhà nước đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế năm đầu yêu cầu công việc khả thực cán bộ, công chức để điều chỉnh, bổ sung phù hợp - Xây dựng số hệ thống danh mục vị trí việc làm cấu cán bộ, công chức phường để tuyển dụng, sử dụng người, việc, số lượng, đảm bảo cấu hợp lý trọng đến lực, sở trường cán bộ, công chức phường - Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ phận chuyên môn phường hệ thống hành nhà nước 3.2.2.2 Giải pháp sách quy hoạch cán bộ, công chức phường Làm tốt công tác quy hoạch cán góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường đồng bộ, có chất lượng, đảm bảo tính kế thừa liên tục đội ngũ cán bộ, công chức Quy hoạch cán thể chức lãnh đạo, định hướng, đảm bảo cho Đảng nắm cán bộ, có kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường cách chủ động Thực hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch công tác quy hoạch cán lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đó sở để đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý tất cấp, ngành, làm cho việc xây dựng đào tạo, bồi dưỡng cán hàng năm Đặc biệt, công tác xây dựng quy hoạch cán chủ chốt phường bước triển khai theo quy trình thống nhất, chặt chẽ, có tham gia tổ chức đoàn thể nhằm phát nguồn cán có nhiều triển vọng để đưa vào quy hoạch lấy tiêu chuẩn cán thời kỳ mới, để xây dựng quy hoạch cán đảm bảo trí tuệ hóa, trẻ hóa Để quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường cần đổi 54 tăng cường thực sách quy hoạch cán bộ, công chức giải pháp sau: - Công tác quy hoạch cán bộ, công chức phường phải xuất phát từ yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế; từ yêu cầu nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương Khi xem xét lựa chọn giới thiệu người vào quy hoạch chức danh phải đảm bảo quy trình, thể công khai, khách quan, dân chủ, thực chất để lựa chọn người có phẩm chất đạo đức, có lực đưa vào quy hoạch Công tác quy hoạch phải gắn với đào tạo, điều động, luân chuyển để cán rèn luyện; kịp thời thay vị trí, chức danh lãnh đạo chủ chốt cần thiết, đảm bảo tính ổn định, kế thừa liên tục phát triển cán bộ, công chức phường - Phải tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, thực quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung phương pháp công tác quy hoạch cán cấp ủy đảng, cấp sở để tạo thống tổ chức thực quy hoạch - Có quy định người đứng đầu quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân cao tập thể lãnh đạo kết chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công chức phường - Thực phương châm “động” “mở” quy hoạch cán bộ, công chức phường, chức danh quy hoạch không người, người không quy hoạch chức danh 3.2.2.3 Giải pháp sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường Nghị Trung ương rõ: Đổi mạnh mẽ nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức theo chức danh cán bộ, ý bồi dưỡng kiến 55 thức, kỹ nghiệp vụ kinh nghiệm giải tình cụ thể sở Hàng năm, cán chuyên trách, cấp ủy viên phường phải bồi dưỡng để cập nhập kiến thức trung tâm bồi dưỡng trị quận trường trị thành phố Trước tiên phải đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường thực trở thành giải pháp bản, then chốt nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất, lực cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ sở đòi hỏi, thực mục tiêu Đảng, Nhà nước công nghiệp hóa, đại hóa; góp phần tích cực vào nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương Để thực điều đó, cần xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tinh gọn, thiết thực, phù hợp với trình độ văn hóa, khả nhận thức cán bộ, công chức phường, hạn chế tình trạng trùng lặp nội dung chương trình khóa học; đổi phương thức đào tạo, bồi dưỡng linh hoạt, đa dạng phù hợp với loại đối tượng cán bộ, công chức phường theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, quan điểm lý luận với hoạt động thực tiễn thông qua sách việc xử lý công việc, trang bị kiến thức kỹ làm việc, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học viên giải nội dung học tập Để công tác đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa định việc nâng cao lực thực thi công vụ cán bộ, công chức phường, xuất phát từ yêu cầu đổi mới, thực sách đào tạo, bồi dưỡng CBCC phường giải pháp sau: - Đổi mới, hoàn thiện công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm giai đoạn năm cho chức danh cán bộ, công chức phường, nhằm xây dựng phát triển đội ngũ CBCC phường đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trước mắt lâu dài Phải quan 56 tâm tạo điều kiện để cán bộ, công chức thể vươn lên đáp ứng công việc mới, nhiệm vụ - Đổi nội dung phương pháp đào tạo theo hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ hành cho loại đối tượng đào tạo, bồi dưỡng Việc đổi chương trình cần phải xuất phát từ nhu cầu người học, cần trang bị kiến thức để đáp ứng nhiệm vụ thực tiễn đòi hỏi khả xây dựng, đổi nội dung, chương trình sở đào tạo, bồi dưỡng điều kiện thực tế cho phép Chương trình đào tạo kiến thức phải vừa rộng, vừa sâu, vừa kết hợp kiến thức kiến thức chuyên ngành - Ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức phường đạt chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận trị, cần ý đào tạo chuyên sâu công việc chức danh, kỹ xử lý tình để CBCC phường nắm bắt, giải vấn đề xúc, vừa đảm bảo quy định pháp luật - Nâng cao sách hỗ trợ vật chất cho CBCC phường cử đào tạo, bồi dưỡng để họ an tâm vừa làm vừa học để nâng cao trình độ, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ giao 3.2.2.4 Giải pháp sách đánh giá cán bộ, công chức phường Việc đánh giá đúng, ghi nhận thành tích, kết làm việc nhu cầu đáng cán bộ, công chức phường Để đánh giá cách khách quan xác kết thực công việc, thời gian tới cần thực giải pháp đánh giá cán bộ, công chức phường theo hướng: - Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thực công việc CBCC phường mặt số lượng chất lượng; tiêu chuẩn phải rõ nội dung công việc, phải phản ánh cách hợp lý mức độ 57 yêu cầu số lượng chất lượng thực công việc, phù hợp với chức danh đảm nhiệm - Thực nghiêm túc, thường xuyên việc đánh giá cán bộ, công chức phường trước xem xét quy hoạch đào tạo Đánh giá CBCC phường dựa tiêu chuẩn, mức độ thực công việc cán bộ, công chức cách đưa cách đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành hạn chế lực không hoàn thành, lấy hiệu công tác thực tế tín nhiệm cán bộ, đảng viên nhân dân làm thước đo chủ yếu -Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi kết đánh giá cách thiết lập kênh thông tin hai chiều người đánh giá người đánh giá, thực tốt giải pháp giúp cho người lãnh đạo đưa định đắn cán bộ, công chức phường Còn người đánh giá thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm thân để không ngừng hoàn thiện công việc 3.2.2.5 Giải pháp sách khen thưởng cán bộ, công chức phường Khen thưởng, động viên kịp thời nhân tố quan trọng tác động tới đánh giá công việc cán bộ, công chức phường Từ thực tế trên, thời gian tới cần điều chỉnh theo hướng đổi mới, thực sách khen thưởng CBCC cán bộ, công chức phường giải pháp sau: - Việc xem xét khen thưởng cán bộ, công chức phường cần tổ chức thực định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm sau kết thúc công việc, nhiệm vụ quan trọng dựa kết đánh giá, thực công việc cán bộ, công chức phường theo thời kỳ tương ứng Để công tác khen thưởng thực công bằng, khách quan, phát huy tác dụng tốt, 58 Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ thành phố) cần xây dựng tiêu chí, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận phường xây dựng quy chế khen thưởng cụ thể, rõ ràng; quy định quy trình, thủ tục, hình thức khen thưởng phù hợp với điều kiện đặc điểm đơn vị, địa phương - Các định khen thưởng cho cán bộ, công chức phường cần cân nhắc nhiều mặt Song, quan trọng chủ yếu kết quả, hiệu thực công việc CBCC dựa kết đánh giá, định kỳ hàng tháng, hàng quý, cuối năm sau kết thúc công việc quan trọng cán bộ, công chức Kết đánh giá, thực công việc sở quan trọng để tiến hành xem xét khen thưởng cán bộ, công chức Công tác khen thưởng cần phải gắn bó mật thiết với công tác đánh giá, thực công việc cán bộ, công chức phường - Để công tác khen thưởng phát huy tác dụng tốt, động viên khuyến khích CBCC phường hăng say làm việc, cần cân nhắc lựa chọn hình thức, giá trị phần thưởng phù hợp mức độ thành tích đạt được, phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức Cần tránh việc khen thưởng theo kiểu bình quân chủ nghĩa, giá trị phần thưởng tương xứng với kết thành tích công tác cán bộ, công chức thực động viên, khuyến khích cán bộ, công chức phường hăng say, nỗ lực làm việc Không nên khen thưởng theo kiểu chủ nghĩa bình quân, cào 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Trung ương - Kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung nội dung quy định cán cấp phường theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn cho phù hợp với Luật Cán bộ, công chức năm 2008 tình hình 59 - Kiến nghị Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn cụ thể cán phường theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn không phù hợp với điều kiện - Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với quan liên quan ban hành văn quy định xử lý kỷ luật cán chuyên trách cấp phường để phù hợp với Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thống tổ chức thực nước - Chế độ tiền lương cán bộ, công chức thực theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ cách 10 năm bộc lộ nhiều bất cập, so với quy trình phát triển xã hội Do đó, đề nghị Nhà nước sớm ban hành sách cải cách tiền lương, phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức phường - Tăng cường sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức phường Cần có sách cụ thể, thống việc đào tạo cán bộ, công chức Hiện nay, địa phương có sách khác nên dễ phát sinh tư tưởng cán trình cử đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao lực, trình độ chuyên môn - Có chế, sách phù hợp để luân chuyển cán quy hoạch đảm nhiệm chức vụ khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vừa đảm bảo số lượng, chất lượng cấu thành phần quan, đơn vị 3.3.2 Đối với Thành phố - Xây dựng sách ưu đãi để đội ngũ cán bộ, công chức phường tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ 60 - Tăng cường mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, lớp đào tạo đại học đại học nhiều hình thức khác để đội ngũ cán bộ, công chức phường vừa có điều kiện tham gia công tác, vừa tham gia học tập thuận lợi - Thực tốt sách cán để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài Trong bối cảnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước việc hoàn thiện sách phát triển cán bộ, công chức phường cần thiết Từ việc hoàn thiện sách góp phần quan trọng việc hoàn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới Kết luận Chƣơng Chương luận văn tập trung quán triệt điểm chủ trương, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước cán sở đánh giá thực trạng sách phát triển cán bộ, công chức phường Luận văn nêu quan điểm giải pháp hoàn thiện hoàn thiện sách bầu cử, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng để chủ yếu nhằm tăng cường sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng hệ thống giải pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau, trình thực phải tiến hành cách đồng Thực tốt hệ thống giải pháp này, chắn năm tới thành phố Đà Nẵng có đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, hợp lý cấu, chuẩn trình độ, kỹ quản lý nhà nước tốt, tạo tiền đề cho việc thúc đầy kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng phát triển 61 KẾT LUẬN Bộ máy phường có vị trí quan trọng, cầu nối trực tiếp Đảng, Nhà nước với nhân dân; nơi tổ chức thực thực tế chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước phẩm chất trị, trình độ lực, trí tuệ đội ngũ CBCC phường yếu tố làm nên sức mạnh ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa Vì không ngừng nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ CBCC phường yêu cầu thiết giai đoạn Công tác phát triển cán bộ, công chức Đảng ta đặc biệt quan tâm xem công tác cán nhân tố định thành bại cách mạng Sau nhiều năm thực công đổi mới, thực Nghị Trung ương (khoá VIII) Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – đại hoá đất nước”, đội ngũ cán bộ, công chức phường địa bàn thành phố Đà Nẵng có bước phát triển số lượng chất lượng, góp phần quan trọng hoàn thành tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trị, xây dựng thành phố ngày phát triển Khi nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước phát triển cách toàn diện quy mô, tính chất chiều sâu thực tiễn đòi hỏi phải có đột phá công tác đào tạo cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ điều kiện để góp phần xây dựng thực sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng cách có hiệu tác giả nghiên cứu nhiều góc độ khác địa phương tiếp cận xu hướng sách công nhằm đưa giải pháp để thực sách phát triển cán bộ, công chức phường 62 Chính sách phát triển CBCC phường giai đoạn nhiệm vụ quan trọng công tác xây dựng Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ hệ thống trị Việc làm rõ sở lý luận thực tiễn sách phát triển CBCC phường sở đánh giá kết thực sách phát triển CBCC phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng nay, đề mục tiêu, quan điểm giải pháp phát triển sách CBCC phường thời gian tới Kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện sách phát triển cán bộ, công chức phường thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững góp phần quan trọng đẩy mạnh nghiệp CNH-HĐH đất nước Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường công cụ quản lý quan trọng Nhà nước nhằm phát triển đội ngũ CBCC phục vụ nghiệp CNH-HĐH hội nhập quốc tế; thực mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Từ phương pháp luận khoa học sách công ngành vấn đề nghiên cứu liên quan đến sách CBCC phường; thời gian nghiên cứu có hạn, cố gắng để hoàn thành luận văn, song kinh nghiệm chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, học viên mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo, nhà nghiên cứu khoa học để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu đề tài Đây tài liệu tham khảo để có nhìn cụ thể toàn diện vấn đề 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thống kê, số lượng cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng năm 2014, 2015, 2016 Sở Nội vụ thành phố Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 Thành ủy Đà Nẵng việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển thành phố tình hình; Chính phủ (2011), Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2011 quy định xử lý kỷ luật công chức; PGS TS Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề sách công, Học viện KHXH; Kết luận số 57-KL/TW ngày 08 tháng năm 2013 Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo, quản lý cấp; Kết luận số 37-KL/TW ngày 02 tháng 02 năm 2009 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực chiến lược cán từ đến 2020; PGS TS Lê Chi Mai (2007), Chính sách trình sách, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội; Hồ Chí Minh toàn tập (1995), tập - Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội, trg 274 Nghị số 11-NQ/TW ngày 25 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị việc luân chuyển cán lãnh đạo quản lý; 10 Nghị số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 Bộ Chính trị công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; 11 Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ việc ban hành tổng thể cải cách hành 2011-2020; 12 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 13 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 Chính phủ chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 14 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ : quy định người công chức; 15 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ : quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức; 16 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ : đào tạo, bồi dưỡng công chức; 17 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Chính phủ : Về chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 18 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 19 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 Chính phủ công chức xã, phường, thị trấn; 20 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 Chính phủ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 21 Nghị số 133/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng việc thông qua Đề án xếp, nâng cao chất lượng người hoạt động không chuyên trách phường, xã địa bàn thành phố Đà Nẵng; 22 Quốc hội (2013), Hiến pháp Việt Nam năm 2013; 23 Quốc hội (2008), Luật cán bộ, công chức năm 2008; 24 Quốc hội (2003), Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2003; 25 Quốc hội (2003), Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung thi đua, khen thưởng năm 2005; 26 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 Bộ Nội vụ việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 27 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tổ chức, quản lý công tác đào tạo quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng cử đào tạo, bồi dưỡng; 28 Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; 29 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phân cấp quản lý cán bộ, công chức phường xã; 30 Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; 31 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức phường xã địa bàn thành phố Đà Nẵng; 32 PGS TS Võ Kim Sơn (2012), Xây dựng thực thi sách công; 33 Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Chính phủ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 34 Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐXH ngày 14 tháng năm 2004 Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 Chính phủ chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 35 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 Bộ Nội vụ:Hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 36 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng năm 2013 liên Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng việc Hướng dẫn quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chí huy phó Ban Chỉ huy quân xã, phường, thị trấn 37 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001), Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội; 38 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011), Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội; PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU Xin ông (bà) cho biết họ tên, chức vụ, đơn vị công tác? Xin ông (bà) cho biết công tác bầu cử, tuyển dụng cán bộ, công chức phường thời gian qua nào? Thời gian đến cần bổ sung vấn đề gì? Với cương vị lãnh đạo phòng Nội vụ xin ông (bà) cho biết năm qua công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường nào? Xin ông (bà) cho biết thời gian đến cần tuyển dụng cán bộ, công chức phường theo hướng nào? Theo ông (bà) để cán bộ, công chức phường an tâm phục vụ công tác lâu dài địa phương cần đến chế sách gì? Xin ông (bà) cho biết mức độ hài lòng sách có liên quan đến cán bộ, công chức phường thời gian qua nào? Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! ... luận sách phát triển cán bộ, công chức phường Chương Thực trạng thực sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng Chương Hoàn thiện giải pháp sách phát triển cán bộ, công. .. dụng cán bộ, công chức phường - Chính sách quy hoạch cán bộ, công chức phường - Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường - Chính sách bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức phường. .. sách phát triển cán bộ, công chức phường; Thứ hai, phân tích thực trạng thực sách phát triển cán bộ, công chức phường thành phố Đà Nẵng; Thứ ba, đề xuất hoàn thiện giải pháp sách phát triển cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng , Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng , Chính sách phát triển cán bộ, công chức phường từ thực tiễn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay