Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi tt

24 84 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:38

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài - ; b ẫ 45/2013/QH13 b T ó T b T ẫ ọ , ặ s b b b ỳ ẫ b ; ặ b ù ẫ 85 47 b - ó ; bằ ặ ó ỹ ặ ũ; ó ó ù b b ù ù ù b ù b ẫ ũ b ó b ặ bằ ẫ ù ọ b ắ b ẫ ũ é b ù ó Q Trung Chính nhà máy ọ kinh ằ ọ khu tiên ù n nhanh ọ Dung Q góp kinh xây ẩ theo ặ ù Q b ặ ó b Q ób ặ T T b Q ẫ b ũ b ù ặ ắ ó ằ T b X ó ó v i mong mu n n khai c thu h ọ n ó t ph n c a vào vi c nghiên c th c hi n sách N Q ct u c tài tt t nc n s c t ct ntn a bàn n c uản N Tình hình nghiên cứu đề tài b V T ó T nói ọ riêng ặ b V t T ng nghiên c u c a nhi u môn khoa học xã h i khác X i học, Lu t học, Kinh t họ … n nay, c ta có r t nhi u công trình khoa họ u v v ng, h tr c thu h c a nhi u tác gi nghiên c th k b i tài thu hút ; ó i nhi : nm ts P p luật b t ờng, hỗ trợ v t n c N n c t Singapore Trung Quốc – Những gợi ý mở cho Vi t thu h t Nam hoàn thi n pháp luật b N n ờng, hỗ trợ v t n c t c a Nguyễn Quang Ti n Nguyễn Ngọc c thu h T p chí Lu t họ i học Lu t Hà N i, s 10/2010, tr 60 - 68; Bảo ảm quyền n t b ờng, hỗ trợ v t Vũ tron c c quy n c N p chí Lu t họ n nh hành c thu h T t c a Cao i học Lu t Hà N i, s 1/2013; B t ờng, hỗ trợ v t n c N n c thu h t a 2013 c a Ph m Thu Th theo luật họ T i học Lu t Hà N i, s t p chí Lu t ặc san Lu 2014, tr 53-61; C n s c b t ờng, hỗ trợ v t t: V n ề giả p p c TS n c tron t u i T p chí Phú H C ng s n s 89 tháng 5/2014, tr 38 - 43; C n s c b thu h t ờng, hỗ trợ v t t t th c ti n thành phố Đ Nẵn (2015), Lu c sỹ n c N n c c a Nguyễn Th H nh b o v t i Học vi n khoa học xã h i thu c Vi n hàn lâm khoa học Vi t Nam Nhìn chung, công trình nghiên c u c a tác gi trung phân tích th c tr ng c a vi BT, HT T c thu h ut p c hi n sách t từ ph m vi m khác nhau, từ ó b n nhằ gi sách BT, HT T i m i vi c th c hi n trong th th c hi n sách T sâu v v ó sách T ó m t cách toàn di n i ó ặc bi t nghiên c u t lu c nghiên c u chuyên sâu v n ct u t nh Qu ng u công trình nghiên c u, h i th o khoa học th o lu n chuyên sâu v v D hi n tt t trùng lặp v nc n s c t ct ntn uản N n c Vì v trình nghiên c N tài không b , nh ng tài tài, công trình nghiên c li u giúp ích cho vi c tham kh pt c i ch ng, so sánh tài c a tác gi lu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục c n ên cứu Nghiên c u h th ng hoá nh ng v T lý lu n v th c hi n ó c thu h T giá th c tr ng th c hi kh th c tiễn t nh Qu ng xu t gi i pháp hoàn thi n, nâng cao hi u qu th c hi n sách T c thu h t c ta hi n 3.2 Nhi m vụ nghiên cứu 3.2.1 Nghiên c u nh ng v T c thu h t 3.2.2 Kh lý lu n v th c hi n Vi t Nam T c tr ng th c hi t t i t nh Qu ng Ngãi, ch õ c thu h m, b t c p, h n ch nguyên nhân c a b t c p, h n ch 3.2.3 T th c hi ng gi i pháp nâng cao hi u qu t ch c T c thu h t c ta hi n Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đố t ợng nghiên cứu T tài t p trung nghiên c thu h T T t trình th c hi nghiên c n hình d K ú II b c ó ng b Nam sông Trà Khúc (từ c u ng ven bi n Dung Qu t – Sa Huỳnh) Q cho vi c nghiên c u th c hi n T th c tiễn t nh Qu ng Ngãi : ó b 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Ph m vi không gian: tài t p trung nghiên c sách b T nh chung v th c hi n ó ng, h tr c thu h Lu t nói riêng ph m vi toàn qu c p c n, bình lu nh c a 45 b QH ngày ẫ ó b b Từ ó lu thông qua nghiên c tình hình th c t t n hình d a bàn t nh Q T cho vi c nghiên c u th c hi - Ph m vi v th i gian: 2013 - 2016 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 P ơn p p luận ọ ó Q ó ễ ú 5.2 P ơn p p n ên cứu T : ; ; ; Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý n ĩa lý luận: ó b T công nói chung ch T c thu h 6.2 Ý n ĩa t nghiên c u trình th c hi n sách T c thu h hoá nh ng v t Vi t Nam mà Lu t từ th c tiễn d n giáp th ng T lý lu n v th c hi T c tr ng th c hi nh t ct n Lu K ú II nói riêng ; c thu h i ng b Nam sông Trà Khúc (từ c u Trà ng ven bi n Dung Qu t – Sa Huỳnh), từ ó m, h n ch , b t c p, nguyên nhân c a h n ch , T b t c p vi c th c hi i t nh Qu T xu t gi i pháp nhằm nâng cao hi u qu th c hi t i t nh Qu ng Ngãi; gắn v T o ó b ; ó ỹ bằ ặ ó ũ; ù Lu p nh ng v ừng T BT, HT lý lu n th c tiễn ú vi c v n d ng lý thuy t T Qu từ ó nh p theo u qu ch i t nh ng sách cho ọ b trình th c hi n sách công T ằm Cơ cấu luận văn : : :T ễ Q :T CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở NƢỚC TA 1.1 Khái niệm thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái niệm thu hồi đất : "N K N n n c n ct u n t u lạ quyền sử dụn c trao quyền sử dụn v p ạm p p luật tl v c t n t oặc t u lạ t n ợc N sử dụn t t a " 1.1.2 Sự cần thiết thu hồi đất D Vi ; - xã h ; KHSD ó ẩ V QHSD 1.1.3 Thực sách tái định 1.1.3.1 K n mc n s c t n c T K v c bố tr c ỗ m tc c on t lạ sau t u b t u ôn Ủy ban n ân dân c p t n m t ở, n thu t ì ởn o ợc b 1.1.3.2 K c tron t : "Chính sách ĐC ết ủ ộ ều n ể t eo quy a ìn , c n ân ab nx ,p ờn , t ờn bằn t ền, bằn n mt c t oặc p ần d n nc n s c t tở ĐC" n c T K ôn tr n nơ có t oặc n n " c n c n s c t n c l v c xây d n c c dân oặc n c un c bảo ảm p ục vụ t t t u p ả d c uyển c ỗ ở; nơ m t uật, tần x n can ều ộ p ả bằn oặc có c c nt n ều ut n c , u n c c on n có có sở tần oặc tốt ơn nơ cũ; có ỹ t ểt n ể c uyển ổ n n n ề p ù ợp a ìn , lứa tuổ " 1.2 Ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực sách TĐC Nhà nƣớc thu hồi đất T “ ” bên có liên quan: b ; ; V ẽ ĩ 1.2.1 Về phương diện trị 1.2.2 Về phương diện kinh tế - xã hội 1.3 Nội dung sách TĐC nhà nước thu hồi đất Việt Nam 1.3.1 Cơ chế sách TĐC Nhà nước thu hồi đất *Ga oạn xây d n Luật Đ t a năm 2003 ến năm 2013 * có Luật Đ t a năm 2013 ến ứ n t ó ĩ ứ a ứ ba, b ẳ ; ằ ọ ó 10 ứt , ọ QSD ắ tài ũ ó ó GCN ứ năm QSD ặ b b b õ giám sát b b ứ s u, ; ứ bảy ứ t m, b b ằ b ó ứ c n, Luật quy n cụ t ể v ầy ủ t BT, HT ĐC ảm bảo c c côn lợ n có tt u (1) Về n uyên tắc b t t t n t v ct u t, a , m n bạc v quyền t ờn sản ắn l ền v t t v n uyên tắc b b N n t ct u ờn ợc quy n r ên b t (2) V c b ờn ố v vật nuô l t ủy sản b t t quy ắ n cụ t ể t ì t ợc b t t sản ắn l ền v N ờn 11 n ct u t, tr n , t cũn ợc (3) P ơn t ức b t ờn (4) Cơ c ế, c n s c b t lạ ợc quy n c (5) N uyên tắc x c (6) S t am quyền ộ (7) Cơ c ế t n t, c p t n loạ ầu t v o t t cụ t ể ể b t ờn dân tron qu trìn t u tv ợc mở rộn c n t u (8) C c n uyên tắc ỗ trợ (9) uy ờn t ết ố v a n a ìn t n c t có n ều b t u ểm m t ết c c n uyên tắc t n c 1.3.2 Mục tiêu thực sách tái định nhà nước thu hồi đất Việt Nam ứ n t, c n s c t c ợp p p n n c l p ả bảo ảm quyền v lợ sử dụn t, n sở ữu n Thứ hai, sách TĐC khuyến khích người dân bàn giao đất ứ ba, c n s c t n sản xu t c o ộ n c l p ả ổn a ìn có ứt ,c n s c ĐC l tb t u óp p ần t c n sốn v ổn n H, KHSDĐ 1.3.3 Nguyên tắc thực sách TĐC Việt Nam T T ắ N n : Nguyên tắc ảm bảo c, lợ c n N uyên tắc côn bằn ; c o n ân s c n n sử dụn o lợ c t v lợ c n ầu t ; u quả; dân c ủ; ảm bảo n u n t u, chi c v n uyên tắc ỗ trợ 1.4 Các bƣớc tổ chức thực sách tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất Việt Nam 1.4.1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách TĐC 1.4.2 Phổ biến, tuyên truyền thực sách TĐC 1.4.3 Phân công, phối hợp thực sách TĐC 12 1.4.4 Duy trì sách TĐC nhà nước thu hồi đất 1.4.5 Điều chỉnh sách TĐC nhà nước thu hồi đất 1.4.6 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực sách TĐC 1.4.7 Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực sách tái định nhà nước thu hồi đất 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thực sách TĐC 1.5.1 Hệ thống trị 1.5.2 Các yếu tố bên 1.5.3 Các yếu tố bên 1.5.4 Vai trò điều hành nhà nước 1.6 Cách tiếp cận phƣơng pháp triển khai thực sách TĐC 1.6.1 Phương pháp tiếp cận 1.6.1.1 P ơn p p t ếp cận t c n t xuốn 1.6.1.2.P ơn p p t ếp cận tr ển 1.6.1.3 P ơn p p t ếp cận ỗn ợp a t d lên 1.6.2 Phương pháp triển khai thực sách TĐC 1.6.2.1 P ơn p p n tế 1.6.2.2 P ơn p p o dục t uyết p ục 1.6.2.3 P ơn p p n c n 1.6.2.3 P ơn p p ết ợp Kết luận Chƣơng 13 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TĐC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội QH, KHSDĐ ảnh hƣởng đến tổ chức thực sách TĐC 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 2.1.3 Thực trạng phát triển kính tế 2.1.4 Thực trạng QH, KHSDĐ địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2 Thực trạng thực sách tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch triển khai thực sách TĐC địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.1.1 n c n c trạn n t ốn văn t ct u t a G a oạn t tr ển b tr ển a Luật * uy c ab ntn a luật uản N t a 2003 ến năm 2013 t a 2013 ến n c n s c b t ờn - N uyên tắc v ều n ểb t ờn t - N uyên tắc v ều nb ờn t sản - N uyên tắc b t * uy nc n s c t ờn t ố v n c n s c tr n , vật nuô , t ủy sản ỗ trợ t n c : - Hỗ trợ d c uyển - Hỗ trợ t n c ố v tr ờn ợp t u c uyển c ỗ - Hỗ trợ ổn n sốn v sản xu t 14 tởp ả d - Hỗ trợ o tạo, c uyển ổ n - Hỗ trợ t uê n n c n s c t n c - uy n v c lập v t nd - uy n n ợc bố tr ct u t * ứ 2, KHSDĐ p ả * ứ 3, * ứ 4, K ểm ê * ứ 5, X c * ứ 6, lập p * ứ 7, n êm yết côn ơn nc n s c t n c n t eo trìn t sau: ợc c p t ẩm quyền p ê t ợc HĐND t n t ôn qua ôn b o t u : t a,t n sản có t cụ t ể ể b nb t t t ờn ờn , ỗ trợ v t a v l yý n c ến n ân dân n ĐC * ứ 8, o n c n p * ứ 9.1, Quyết * ứ 9.2, p ê t p c c c n ầu t p ả ơn n c t ĐC ợc t ứ 1, d nt ĐC c trạn tổ c ức t * ơn n ĐC n t u t ơn nc t ết v tổ c ức tr ển a n * ứ 10, c * ứ 11, sử dụn * t u ợp c n p ân p ố 2.2.1.2 t tạm * uy - C c tr ờn p ề v tìm ếm v c l m trả b uyết n t ờn ao tt n c , t ôn b o nộp t ền t v c p G y c ứn n ận quyền sử dụn ứ 12, bàn ao t ĐC, b n t 15 t ao mặt bằn , c ỡn c ế 2.2.1.3 ìn n ct u ìn t t c n c n s c t ab ntn n c N uản N T T Từ b ó b : b b b ặ ù ú 2.2.2 Thực trạng thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, sở nghiên cứu điển hình dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (từ cầu Trà Khúc II đến giáp đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh) 2.2.2.1 ổn quan d n 2.2.2.2 C c văn p p lý l ên quan ến d 2.2.2.3 Kết t nc n s c t c : Từ T HT 685 n n c d b T ; T n K ú :T b %; ỷ 8 ỷ b T b %; QSD ỷ 2.2.2.4 T c trạn t c t a X c n ố t ợn b b X c n ơn c X c n ố t ợn t % n c n s c quản lý ĐC ờn ờn tởv t, t ợc ỗ trợ t 16 b ợc t sản v cố n c n c oa m u 2.2.2.5 p ục vụ d n c trạn ầu t xây d n K u t ờn Bờ Nam Sôn ể r K úc a K u t n c b K u t n c x N ĩa Dũn (p a Đôn t n lộ 623C) 2.2.2.6 Đ n ng dân ể t c ờn n c rần K ản nd ởn c n s c n Đ ờn bờ Nam sôn a Mục c sử dụn t ền b t b Ản c N ữn ởn v c t u ến n n D : n ĐC ố v r K úc ờn , ỗ trợ ĐC n t ến sốn n dân t uộc d n t dân dân n c 2.2.3 Thực trạng phổ biến, tuyên truyền thực sách tái định nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 2.2.4 Thực trạng phân công, phối hợp thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.5 Thực trạng trì sách tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.6 Thực trạng điều chỉnh sách tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.7 Thực trạng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.8 Thực trạng tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực sách TĐC địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.3 Kết thực thi sách tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2013 đến 2.3.1 Về kết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2.3.2 Về phát triển kinh tế T ẩ b 17 ( RD ) 44 ỷ ( ) ron n , bằ ó: K u v c côn n ảm 2,8% so v vụ ạt 12.285,88 tỷ lâm n 5% p - xây d n n , tăn 9,9% ế oạc ; G c ạt 7.429,75 tỷ năm 2015, v ợt 2,8% ế oạc ; uv cdc tr sản xu t nôn , n , ảm 4,6%, so v D b : USD 65 USD ạt 24.486,55 tỷ năm 2015, v ợt 2,4% ế oạc ; p v t ủy sản 6% ( ) 2.3.3 Về phát triển kết cấu hạ tầng 2.4 Đánh giá chung việc tổ chức, thực sách tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 2.4.1 Ưu điểm Từ T Q ó ứ n b b ; t, : b b ứ a, T b sách khác Nh ỏ ũ ỹ T ặ b ứ ba, õ ẫ T b T 18 ứt ,c ú ọ b ũ b ứ năm, U ỡ ỹ T b D ban ú 2.4.2 Hạn chế T Q b ũ b ứn t, ó : T b T ắ ẫ ứ a, b ó b ứ ba, ẫ b ứt ,U D T U D T ứ năm, T S 2.4.3 Nguyên nhân ứ n t, QH KHSD : ; b 19 ù ứ a, b ó ứ ba, b b ú ú b ứt , b b ặ ó b ẽ T ú ứ năm, b b ẩ é ó Kết luận Chƣơng 20 ù ắ CHƢƠNG TĂNG CƢỜNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNHKHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 3.1 Định hƣớng hoàn thiện sách TĐC nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới T : Một l b QH KHSD ú ọ Hai ắ T b bằ ặ T ũ Ba ắ b b Bốn l ẩ b T Năm l b 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách tái định cƣ nhà nƣớc thu hồi đất 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện sách pháp luật quy định tái định nhà nước thu hồi đất ọ ũ ứn t, b 21 ứ a , oàn t n c c quy ứ ba, o n t n ỗ trợ n c c quy n ĐC 3.2.2 Nhóm giải pháp quản lý việc thực sách tái định nhà nước thu hồi đất 3.2.2.1 Đẩy mạn côn t c quy oạc , ế oạc sử dụn 3.2.2.2 ếp tục ẩy mạn côn t c p ổ b ến, tuyên truyền t c nc n s c t n c 3.2.2.3 ăn c ờn côn t c t an tra, t c nc n s c t ểm tra tron v c n c 3.2.2.4 ăn c ờn s l n v ct c t nc n s c t ạo c c c p ủy Đản tron n c 3.2.3 Nhóm giải pháp đổi tổ chức thực sách TĐC địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian đến 3.2.3.1 ăn c ờn c ạo UBND t n tron v c t c n sách ĐC 3.2.3.2 ăn c ờn côn t c p ân côn , p ố ngành tron v c n dẫn t c nc n s c t 3.2.3.3 G ả p p t ay ổ , ều c n 3.2.3.4 L a c ọn c c p nc n s c ơn p ợp ữa c c n c pt c n s c ĐC p ợp lý tron tổ c ức t c ĐC 3.2.3.5 Đ o tạo v b c n bộ, côn c ức t c d ỡn , nân cao năn l c c o ộ n ũ nc n s c t n c 3.3 Một số kiến nghị thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất 3.3.1 Đối với Trung ương (Chính phủ, Bộ, ngành) 3.3.2 Đối với địa phương Kết luận Chƣơng 22 KẾT LUẬN T nhằm V tiê T ó ũ khu công ó V T ó ọ ĩ T b ó ằ K T b d Q ó ng b Nam sông Trà Khúc (từ c u Trà Khúc II ng ven bi n Dung Qu t – Sa Huỳnh) nói riêng ú T b ú ễ ú ó T Q T ó T Q õ ó 23 : T ; T sách T b ó - H ọ ằ ó b Q 24 ẽ ... Ngãi 2.2.5 Thực trạng trì sách tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.6 Thực trạng điều chỉnh sách tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2.2.7 Thực trạng... 2.2.3 Thực trạng phổ biến, tuyên truyền thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 2.2.4 Thực trạng phân công, phối hợp thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. .. PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 3.1 Định hƣớng hoàn thiện sách TĐC nhà nƣớc thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới T
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi tt, Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi tt, Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay