Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi

97 82 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:38

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI XUÂN ĐÔNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI XUÂN ĐÔNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60.34.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐÌNH HẢO HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ trân trọng lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Đình Hảo tận tình giúp đỡ, hướng dẫn cho suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Tôi chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo Khoa Chính sách công thuộc Học viện Khoa học xã hội giảng dạy trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài Tôi xin gửi lời cám ơn đến HĐND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án thuộc Sở giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tập thể Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố cán bộ, nhân dân phường, xã thành phố nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, anh chị, bạn bè đồng nghiệp chia tạo điều kiện mặt cho trình học tập nghiên cứu hoàn thành đề tài Luận văn Tác giả luận văn Bùi Xuân Đông LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu Luận văn Thạc sĩ Chính sách công “Thực sách tái định cư Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi’’ hoàn toàn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan này./ Tác giả luận văn Bùi Xuân Đông MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở NƢỚC TA 1.1 Một số khái niệm liên quan đến thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất 1.2 Ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực sách TĐC Nhà nước thu hồi đất 11 1.3 Nội dung sách TĐC nhà nước thu hồi đất Việt Nam 12 1.4 Các bước tổ chức thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất Việt Nam 21 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách tái định cư 24 1.6 Cách tiếp cận phương pháp triển khai thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI 29 2.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ảnh hưởng đến tổ chức thực sách tái định cư 29 2.2 Thực trạng thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 33 2.3 Kết thực thi sách tái định cư nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2013 đến 59 2.4 Đánh giá chung việc tổ chức, thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 62 CHƢƠNG TĂNG CƢỜNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 66 3.1 Định hướng hoàn thiện sách tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới 66 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất 67 3.3 Một số kiến nghị thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất 75 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BT, HT TĐC Bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB Giải phóng mặt GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân HĐBT, HT TĐC Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư QH, KHSDĐ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 31 Bảng 2.2 Tình hình thực công tác BT, HT TĐC nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 đến 40 Bảng 2.3 Kết phê duyệt phương án BT, HT TĐC từ năm 2013 đến 44 Bảng 2.4 Ý kiến người bị thu hồi đất bồi thường đất bố trí tái định cư 02 khu dân cư 46 Bảng 2.5 Ý kiến người bị thu hồi đất đơn giá bồi thường đất, tài sản trồng, vật nuôi dự án 47 Bảng 2.6 Ý kiến người bị thu hồi đất đối tượng hỗ trợ TĐC 48 Bảng 2.7 So sánh giá đất bồi thường cụ thể dự án với giá đất thu tiền sử dụng đất 02 khu tái định cư 50 Bảng 2.8 So sánh điều kiện sở hạ tầng 02 khu TĐC có tốt so với hạ tầng nơi cũ 51 Bảng 2.9 Mục đích sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hộ tái định cư 51 Bảng 2.10 Ảnh hưởng việc thu hồi đất đến đời sống người dân bị thu hồi đất 52 Bảng 2.11 Những kiến nghị người dân bị thu hồi đất 54 DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Số hiệu hình, Tên hình, biểu đồ biểu đồ Hình 2.1 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Vị trí địa lý tỉnh Quảng Ngãi Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 phẩm địa bàn (giá hành) % Thực trạng sử dụng đất năm 2015 so với trạng năm 2010 So sánh kết phê duyệt phương án so với kết thực bàn giao mặt Đánh giá người dân ảnh hưởng việc thu hồi đất đến kinh tế Đánh giá người dân ảnh hưởng việc thu hồi đất đến tình trạng an ninh trật tự xã hội Biểu đồ 2.7 Kiến nghị người dân vấn đề thu hồi đất Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 29 Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) Cơ cấu tổng sản Biểu đồ 2.3 Kết thực từ năm 2013-2016 so với kế hoạch đề Biểu đồ 2.4 Trang Kết sử dụng đất năm 2016 so với quy hoạch duyệt 2020 Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 so với năm năm 2015 30 32 41 45 53 54 55 59 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý, sử dụng khai thác cách hiệu để phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nhà nước thực điều chỉnh lại việc sử dụng đất tổ chức hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch sử dụng đất, theo nhu cầu sử dụng đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, kế hoạch mục tiêu quản lý phát triển đất nước; nên hầu hết diện tích đất quốc gia đưa vào sử dụng thông qua phương thức thu hồi đất thể chế vào Luật Đất đai văn hướng dẫn Luật Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 quy định toàn diện, cụ thể sách BT, HT TĐC để thực dự án, công trình thời gian qua đạt kết tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, vấn đề TĐC để thực dự án vấn đề nhạy cảm, phức tạp nhiều địa phương, ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất, liên quan đến lợi ích Nhà nước, lợi nhuận Nhà đầu tư, ảnh hưởng đến mặt đời sống kinh tế, xã hội cộng đồng dân cư tác động xấu đến môi trường đầu tư nước ta Nguyên nhân thứ nhất, gây nên tình trạng giá đất bồi thường theo đơn giá đất cụ thể sát với giá thị trường thực áp dụng bồi thường theo bảng đơn giá đất thu tiền sử dụng đất áp dụng cho thời kỳ 05 năm x hệ số điều chỉnh giá đất, dẫn đến đơn giá bồi thường không hợp lý; Nguyên nhân thứ hai, Luật đất đai 2013 văn hướng dẫn Luật quy định việc lập thực dự án TĐC thực theo Điều 85 Luật Đất đai, Điều 26 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP phải bảo đảm phục vụ TĐC cho người có đất thu hồi thuộc diện di chuyển chỗ ở; nơi có sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải tốt nơi cũ; có đất để TĐC có điều kiện để chuyển đổi ngành nghề phù hợp điều kiện gia đình, lứa tuổi thực tế việc bố trí TĐC khu dân cư chưa đồng bộ, chưa phù hợp theo HĐBT Phòng Tài nguyên Môi trường huyện quan thường trực HĐBT (Phó Chủ tịch HĐBT) có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình UBND huyện phê duyệt phương án; chịu trách nhiệm tính xác chủ sử dụng đất, số lượng, khối lượng tài sản, để tính toán phương án, số tiền bồi thường, hỗ trợ, việc bố trí TĐC, Đối với Tổ chuyên viên giúp việc HĐBT Kiểm tra việc áp dụng sách BT, HT TĐC; đề xuất xử lý vướng mắc cụ thể phương án địa bàn huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập để làm sở trình cho HĐBT thành phố báo cáo nội dung để thẩm định Đối với UBND xã, phường Phối hợp với đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường Chủ đầu tư phổ biến, tuyên truyền thông báo thu hồi đất, xác nhận nguồn gốc đất đai, tài sản; niêm yết công khai phương án, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao đất TĐC trường cho người bị thu hồi đất; giải dứt điểm vướng mắc tồn khiếu kiện tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền; vận động người dân bàn giao đất để thực dự án Đối với đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường Trước lập phương án TĐC, phối hợp với Chủ đầu tư, UBND xã tiến hành mời tất hộ dân vùng ảnh hưởng dự án, thông báo cho nhân dân nội dung dự án, sách TĐC vấn đề liên quan khác, để người bị thu hồi đất hiểu đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng thực dự án, quyền nghĩa vụ họ; qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đáng người có đất bị thu hồi, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư UBND xã khảo sát, kiểm kê, lập phương án TĐC; niêm yết công khai phương án chi trả tiền BT, HT TĐC; Đối với Chủ đầu tư dự án Căn vào dự án đầu tư phê duyệt, phối hợp với UBND huyện thực xây dựng sở hạ tầng khu TĐC theo quy định, chuẩn bị quỹ đất TĐC để di chuyển hộ đến nơi mới; phối hợp với đơn vị làm nhiệm bồi thường, UBND xã tiến hành khảo sát, kiểm kê, lập phương án TĐC chi trả tiền BT, HT TĐC theo quy định 3.2.3.5 Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực sách tái định cư Thực sách TĐC sách tổng hợp, bố trí cán làm 74 công tác TĐC phải phù hợp, có trình độ chuyên môn cao, chủ yếu tuyển chọn từ phòng chuyên môn có kinh nghiệm thực tiễn Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án cán địa xây dựng thuộc UBND xã, phường để tăng cường thực sách TĐC địa phương; Thực tốt công tác quy hoạch cán liền với quy hoạch đào tạo bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất đạo đức tốt; có sách tạo ổn định cần thiết cho đội ngũ cán phân công trực tiếp làm công tác TĐC 3.3 Một số kiến nghị thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất 3.3.1 Đối với Trung ương (Chính phủ, Bộ, ngành) Để chủ động triển khai thực sách TĐC, đề nghị Quốc hội, Chính phủ phân bổ nguồn vốn thực BT, HT TĐC nói chung sách đầu tư dự án sở hạ tầng, xã hội nói riêng, nhằm bảo đảm thực mục tiêu đặt ra, cần đa dạng hóa nguồn lực đầu tư Trong đó, ngân sách Nhà nước chủ yếu, tăng cường thu hút tham gia doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sở hạ tầng Việc cấp vốn tổ chức triển khai thực cần đồng bộ, kịp thời theo thứ tự ưu tiên, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải Chính phủ đạo địa phương nghiêm chỉnh thực việc xác định quy định giá đất cụ thể địa phương sát với giá chuyển nhượng QSDĐ theo thị trường nhằm hạn chế giá thấp dẫn đến so bì khiếu nại Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp thu hồi đất nông nghiệp có diện tích >2.000m2 giao 01 lô đất để chuyển đổi nghề nghiệp 3.3.2 Đối với địa phương Thực sách TĐC Nhà nước thu hồi đất để thực dự án có tác động tích cực đến trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vì vậy, thời gian đến tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy mạnh: Xây dựng kế hoạch tổ chức thực sách sách tái định cư địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; Tiếp tục đạo sở ngành UBND huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Luật đai 2013 văn hướng dẫn luật cho công chức, viên chức quan, đơn vị nhân 75 dân địa bàn tỉnh sách tái định cư; Chỉ đạo quan chuyên môn thực tốt công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tra giải BT, TĐC cung cấp thông tin, hỗ trợ người bị thiệt hại thực quyền yêu cầu bồi thường; tổ chức rà soát trường hợp đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến công tác TĐC; Kiện toàn số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giao nhiệm vụ thực công tác TĐC, đảm bảo ổn định Đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức giao nhiệm vụ thực công tác TĐC; Phát huy mặt tích cực to lớn vừa qua có sách khắc phục tồn tại, hạn chế sách đất đai, đặc biệt sách BT, HT TĐC; thu hồi – giao đất Để đạt tiêu chí kinh tế - xã hội vào năm 2017 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 Kết luận Chƣơng Trên sở lý luận thực sách TĐC Nhà nước thu hồi đất Chương 1; thực trạng thực sách TĐC Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi thông qua nghiên cứu điển hình dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc Chương 2; Chương định hướng hoàn thiện sách TĐC thời gian tới đề xuất tăng cường giải pháp nâng cao hiệu thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất nước ta Các giải pháp mà Luận văn đề cập có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại với Vì vậy, cần thực cách đồng giải pháp thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất cho quan quản lý nhà nước cách hiệu 76 KẾT LUẬN Như vậy, thực chất việc thực sách TĐC nhà nước thu hồi đất phát triển kết cấu hạ tầng, xã hội, nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, kế hoạch mục tiêu quản lý phát triển đất nước Vì vậy, thực sách TĐC tạo thêm công ăn việc làm, tạo thêm chỗ dịch vụ phục vụ nhân dân ngày đông đô thị Đó trình cải tạo, chỉnh trang khu đô thị cũ, xây dựng đô thị, khu công nghiệp dân cư khu vực đô thị hóa Việc TĐC có tầm quan trọng lâu sách lĩnh vực thiếu rời rạc Chính sách TĐC không sách bồi thường, hỗ trợ mà nằm tất sách pháp luật liên quan đến cải tạo phát triển kết cấu hạ tầng, xã hội, từ khâu quy hoạch đến đầu tư xây dựng, tới quản lý khu dân cư Kết nghiên cứu cho thấy công tác TĐC Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung qua nghiên cứu điển hình dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (từ cầu Trà Khúc II đến giáp đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh) nói riêng thực quy trình, thủ tục thực sách TĐC, diễn dân chủ, công khai, đảm bảo thời gian theo kế hoạch Bên cạnh đó, Luận văn hạn chế, nguyên nhân trình thực sách TĐC, thời gian tới Quảng Ngãi cần tiếp tục hoàn thiện sách TĐC nữa, số dự án lớn, có quy mô diện tích đất lớn Thời gian tới, mục tiêu, quan điểm tương đối rõ, tỉnh Quảng Ngãi cần áp dụng nhóm giải pháp: Giải pháp hoàn thiện sách pháp luật quy định tái định cư; giải pháp quản lý việc thực sách tái định cư giải pháp đổi tổ chức thực sách tái định cư trình bày Luận văn, góp phần vào thực mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước Hy vọng với giải pháp đó, việc thực sách tái định cư địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nâng cao hiệu cho năm tiếp theo./ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài (2014), Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất Chi Cục thống kê tỉnh Quảng Ngãi (2015), Niên giám thống kê năm 2015 Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 việc thi hành Luật Đất đai Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 10 Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 11 Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai 12 Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định giá đất 13 Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định thu tiền sử dụng đất 14 Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 15 Nguyễn Thị Dung(2013), "Pháp luật giao đất, cho thuê đất nước ta - Thực trạng giải pháp hoàn thiện”, Thông tin khoa học lập pháp số 01 (08) 16 Đỗ Phú Hải (2014), “Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thu hồi đất: Vấn đề giải pháp”, Tạp chí Cộng sản số 89 tháng 5/2014, tr 38 – 43 17 HĐND tỉnh Quảng Ngãi (2014), Nghị số 39/2014/MQ-HĐND ngày 16/12/2014 việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 18 HĐND tỉnh Quảng Ngãi (2015), Nghị số 35/2014/MQ-HĐND ngày 14/12/2105 việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 19 Cao Vũ Minh (2013), “Bảo đảm quyền người quy định hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất”, đăng tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, số 1/2013 20 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2013), Luật Đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XI (2003), Luật Đất đai 2003, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Nguyễn Quang Tiến Nguyễn Ngọc Minh (2010), “Pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Singapore Trung Quốc – Những gợi ý mở cho Việt Nam hoàn thiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất”, đăng tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, số 10/2010, tr 60 – 68 23 Phạm Thu Thủy (2014), “Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo luật đất đai 2013”, Tạp chí Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội, số Đặc san Luật đất đai 2013 năm 2014, tr 53-61 24 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2007), Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2010), Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 việc ban hành trình tự thủ tục lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2010), Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2011), Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020 tầm nhìn đến 2025 28 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2013), Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2014), Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 30/10/2014 tình hình thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2013, nhiệm vụ giải pháp thực thời gian đến 30 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2015), Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất áp dụng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2016), Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 07/7/2016 kết thực Nghị số 39/2014/MQ-HĐND ngày 16/12/2014 việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2015 32 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2016), Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 27/7/2016 tình hình thực kế hoạch kinh tế xã hội tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2016 33 UBND tỉnh Quảng Ngãi (2016), Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 21/10/2016 kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến ngày 31/12/2015 ước thực đến ngáy 31/12/2016 tỉnh Quảng Ngãi 34 www.quangngai.gov.vn 35 www.thuvienphapluat.vn PHỤ LỤC Mẫu số 01: PHIẾU ĐIỀU TRA Dùng cho hộ giao đất tái định cư Nhà nước thu hồi đất Tên dự án: Hộ gia đình, cá nhân: Địa chỉ: Tổ chức thực hiện: Đại diện: Địa chỉ: NỘI DUNG ĐIỀU TRA I Loại đất, diện tích đất bị thu hồi: - Gia đình ông (bà) bị thu hồi loại đất với diện tích bao nhiêu? Tổng diện tích đất thu hồi: m2 Trong đó: + Đất nông nghiệp: .m2 + Đất ở: m2 II Đối tƣợng đƣợc tái định cƣ (TĐC): Gia đình ông (bà) thuộc đối tượng nào? + Được bồi thường - Đất nông nghiệp: + Được bồi thường đất: + Không bồi Lý do:…………………… thường ng (bà) có đồng ý cách xác định không - Đất ở: + Được bồi thường tiền: + Được bồi thường + Đồng ý + Không đồng ý + Được bố trí TĐC: + Không TĐC: + Không bồi Lý do:…… ………………… thường ng (bà) có đồng ý cách xác định không + Đồng ý + Không đồng ý Gia đình ông (bà) có đƣợc hƣởng khoản hỗ trợ tái định cƣ? - Hỗ trợ ổn định đời + Có sống ổn định sản xuất + Không Lý do:…………… … ……………………… ng (bà) có đồng ý cách xác định không - Hỗ trợ chuyển đổi + Đồng ý + Không đồng ý + Có nghề nghiệp tạo việc làm + Không Lý do:…………… … …… ……………………… .… … ng (bà) có đồng ý cách xác định không - Hỗ trợ suất tái định cư tối thiểu + Đồng ý + Không đồng ý + Có + Không Lý do: …………………… ng (bà) có đồng ý cách xác định không - Hỗ trợ chênh lệch + Đồng ý + Không đồng ý + Có tiền sử dụng đất 02 vị trí + Không giao đất tái định cư ng (bà) có đồng ý cách xác định không Lý do:………………… … ……………………………… + Đồng ý + Không đồng ý - Hỗ trợ thuê nhà + Có tạm + Không Lý do:………………… … ………………………………… ng (bà) có đồng ý cách xác định không + Đồng ý + Không đồng ý + Có - Hỗ trợ di chuyển + Không Lý do:………………… … ………………………………… ng (bà) có đồng ý cách xác định không - Hỗ trợ thưởng + Đồng ý + Không đồng ý + Có tiến độ + Không Lý do:………… .… …………………………… ng (bà) có đồng ý cách xác định không + Đồng ý + Không đồng ý + Có Hỗ trợ khác + Không Lý do:……………… …………………………… ng (bà) có đồng ý cách xác định không Đồng ý Không đồng ý III Đơn giá bồi thƣờng: 1- Đối với đất ở: - Gia đình ông (bà) bồi thường với mức giá: đồng/ m2 - Mức giá có phù hợp với giá thị trường? + Phù hợp: + Chưa phù hợp: 2- Đối với đất sản xuất nông nghiệp (gồm đất trồng hàng năm lâu năm): - Gia đình ông (bà) bồi thường đất trồng hàng năm lâu năm với mức giá: đồng/ m2 - Mức giá có phù hợp với giá thị trường? + Phù hợp: + Chưa phù hợp: 3- Đối với nhà ở, công trình xây dựng đất: - Tổng số tiền gia đình ông (bà) bồi thường là:………………………… đồng - Số tiền bồi thường có giá trị xây dựng lại công trình thiệt hại? + Bằng: + Chưa bằng: 4- Đối với trồng, vật nuôi: - Tổng số tiền gia đình ông (bà) bồi thường là:………… .… … đồng - Số tiền bồi thường có phù hợp với giá trị trồng, vật nuôi bị thiệt hại? + Phù hợp: + Chưa phù hợp: IV Mức hỗ trợ Hỗ trợ ổn định đời sống ổn định sản xuất - Số tiền gia đình ông (bà) hỗ trợ là:……………… … đồng - Mức hỗ trợ có đủ ổn định đời sống ổn định sản xuất? + Đủ: + Chưa đủ: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm - Gia đình ông (bà) có tham gia học nghề sơ sở đào tạo không? + Có: + Không: - Sau tham gia học nghề sơ sở đào tạo gia đình ông (bà) tìm việc làm không? + Có + Không Hỗ trợ suất tái định cƣ tối thiểu - Gia đình ông (bà) nhận hỗ trợ tiền hay suất đất hộ chung cư? + Bằng suất đất hộ + Bằng tiền: chung cư - Mức hỗ trợ tiền theo quy định phù hợp hay chưa phù hợp? + Phù hợp: + Chưa phù hợp: Hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất 02 vị trí giao đất tái định cƣ - Mức hỗ trợ chênh lệch tiền theo quy định có phù hợp hay chưa phù hợp? + Phù hợp: + Chưa phù hợp: Hỗ trợ thuê nhà tạm - Số tiền gia đình ông (bà) hỗ trợ là:…………… .… đồng - Mức hỗ trợ có đủ thuê nhà để thời gian tháng hay không? + Đủ: + Chưa đủ: Hỗ trợ thƣởng tiến độ - Số tiền gia đình ông (bà) hỗ trợ là:…………… .đồng - Mức hỗ trợ có đủ để dỡ dọn nhà cửa, bàn giao mặt cho Nhà nước không? + Đủ: + Chưa đủ: Hỗ trợ di chuyển chỗ - Số tiền gia đình ông (bà) hỗ trợ di chuyển chỗ là:………… …… đồng - Số tiền hỗ trợ có đủ để thực di chuyển chỗ không? + Đủ: + Chưa đủ: V Chính sách TĐC: - Ông (bà) bố trí đất tái định cư Khu dân cư nào? - Diện tích lô đất nơi TĐC là: m2 - Theo ông (bà) diện tích lô đất có đủ để hay không? + Đủ: + Chưa đủ: - Điều kiện sở hạ tầng khu TĐC có tốt nơi cũ không? + Có: + Không: + Tương đương - Giá đất nộp tiền sử dụng đất nơi TĐC là: đ/ m2 - Theo ông (bà) giá đất hợp lý chưa? + Hợp lý: + Chưa hợp lý: VI Một số vấn đề khác: - Ông (bà) cho biết số tiền nhận từ bồi thường, hỗ trợ dùng vào mục đích gì? + Đầu tư vào + Xây dựng nhà cửa: + Gửi tiết kiệm: + Học nghề: + Mua đất SXKD: + Mua sắm đồ dùng: - Ông (bà) có đủ tiền để nộp tiền sử dụng đất hay đủ tiền để xây dựng lại nhà nơi tái định cư hay không? + Đủ + Không: - Ông (bà) có Nhà nước cho nợ tiền sử dụng đất lô đất tái định cư thời hạn năm không tính lãi vay ngân hàng theo quy định không? + Có + Không: - Sự thay đổi tài sản Ông (bà) sau thu hồi đất + Có: + Không: - Đời sống gia đình Ông (bà) (tinh thần, vật chất)? + Tăng lên: + Giảm đi: + Không thay đổi: - Theo ông (bà) tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương sau thu hồi đất nào? + Tốt trước: + Kém đi: + Không thay đổi: - Theo ông (bà) sách bồi thường, hỗ trợ TĐC dự án phù hợp chưa? + Phù hợp: + Chưa phù hợp: - Gia đình ông (bà) có đơn thư, kiến nghị không? + Có: + Không: * Ông (bà) có kiến nghị với quan Nhà nước để công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB tốt hơn? Ngày tháng năm 2016 CHỦ HỘ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Đánh dấu “ X ” vào ô trống có câu trả lời thích hợp ... định cư 29 2.2 Thực trạng thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 33 2.3 Kết thực thi sách tái định cư nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2013 đến... định cư nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Tăng cư ng giải pháp nâng cao hiệu thực sách sách tái định cư nhà nước thu hồi đất nước ta CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC... chức, thực sách tái định cư nhà nước thu hồi đất tỉnh Quảng Ngãi 62 CHƢƠNG TĂNG CƢỜNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở NƢỚC TA HIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi , Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi , Thực hiện chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay