Quan niệm về đạo làm người trong luật tục thái và ảnh hưởng của nó đên đời sống người thái ở sơn la hiện nay

85 72 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  LÒ HẢI YẾN QUAN NIỆM VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG LUẬT TỤC THÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI THÁI Ở SƠN LA HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  LÒ HẢI YẾN QUAN NIỆM VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG LUẬT TỤC THÁI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI THÁI Ở SƠN LA HIỆN NAY Chuyên ngành : Triết học Mã số : 60.22.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ DUY HOA HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn TS Lê Duy Hoa, có kế thừa số kết nghiên cứu có liên quan công bố Các số liệu, tài liệu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học luận văn Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Lò Hải Yến LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học phòng ban khác Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu quý trường Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Triết học tận tình giảng dạy, hướng dẫn em suốt thời gian qua Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thư viện tỉnh Sơn La, Thư viện huyện Quỳnh Nhai giúp đỡ, tạo điều kiện cho em nghiên cứu, tìm hiểu trình thực Luận văn Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Duy Hoa, cán giảng dạy khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Triết học Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè hết lòng quan tâm, giúp đỡ động viên tác giả Luận văn trình học tập, nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Lò Hải Yến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 9 Cấu trúc Luận văn 10 Những luận điểm đóng góp Luận văn Chương 1: KHÁT QUÁT VỀ NGƯỜI THÁI VÀ LUẬT TỤC THÁI Ở VIỆT NAM 11 1.1 Người Thái Việt Nam người Thái Sơn La 11 1.1.1 Lịch sử hình thành, tên gọi, địa bàn cư trú 11 1.1.2 Đặc trưng văn hóa người Thái 16 1.1.3 Người Thái Sơn La 22 1.2 Luật tục Thái quan niệm đạo làm người luật tục Thái 25 1.2.1 Một số khái niệm: luật tục, luật tục Thái đạo làm người 25 1.2.2 Nội dung Luật tục Thái 31 1.2.3 Quan niệm đạo làm người Luật tục Thái 34 Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA QUAN NIỆM VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG LUẬT TỤC THÁI ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI THÁI Ở SƠN LA HIỆN NAY 44 2.1 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến đời sống vật chất người Thái Sơn La 44 2.1.1 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến lao động, sản xuất 45 2.1.2 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến việc phòng ngừa tội phạm 47 2.2 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến đời sống tinh thần người Thái Sơn La 52 2.2.1 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến giáo dục ý thức học tập, sáng tạo 52 2.2.2 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến xây dựng đoàn kết cộng đồng 55 2.2.3 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến việc xây dựng hôn nhân, gia đình 58 2.2.4 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng 61 2.3 Giá trị quan niệm đạo làm người đời sống người Thái Sơn La 62 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 72 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân loại kỷ XXI - kỷ hội nhập toàn cầu hóa Nước Việt Nam ta không nằm xu Mọi mặt đời sống nước nhà biến chuyển thay đổi mạnh mẽ Trước sức mạnh bùng nổ thông tin, mạng xã hội, du nhập văn hóa đa sắc màu, văn hóa nước ta bị đe dọa cách đáng báo động Vấn đề gìn giữ phát huy sắc văn hóa, đặc biệt văn hóa dân tộc thiểu số vấn đề lớn mang tính thời Nghị 5, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (Khóa VIII) đề 10 nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Đặc biệt nhấn mạnh việc “coi trọng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống phát triển giá trị văn hóa, văn hóa dân tộc thiểu số” Văn hóa Thái với đa dạng giá trị văn hóa vật chất văn hóa tinh thần mình, từ lâu biết đến với vai trò văn hóa lớn, coi văn hóa đại diện cho vùng Tây Bắc Luật tục người Thái, có đạo lý làm người yếu tố cấu thành nên văn hóa Thái Đạo lý làm người nội dung khác hệ thống Luật tục giữ vai trò vô quan trọng việc gắn kết cộng đồng dân cư, xây dựng tính đoàn kết, điều hòa xã hội việc giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Thái Đặc biệt, có sức ảnh hưởng to lớn tới sinh hoạt cộng đồng người Thái nói chung hình thành hành vi nhân cách cá nhân nói riêng Đạo lý làm người (đạo làm người) văn hóa Việt Nam nói chung vấn đề mới, nhiên đạo lý làm người Luật tục Thái ảnh hưởng tồn đến đời sống dân tộc Thái lại vấn đề chưa nghiên cứu nhiều Sơn La - xứ sở hoa ban huyền thoại vùng Tây Bắc nước ta, nơi sinh sống mười hai dân tộc anh em, người Thái chiếm đến 54% dân số toàn tỉnh Sơn La - mảnh đất “hòn ngọc ngày mai Tổ quốc” dần thay da đổi thịt với vươn phát triển ba mặt trận: Kinh tế, trị, văn hóa Và tên gọi ba mặt trận ấy, để phát triển cách toàn diện mặt trận văn hóa, mà đặc biệt việc gìn giữ, phát huy văn hóa tộc người Thái địa phương thách thức yêu cầu cấp bách đặt Đạo lý làm người hay lệ luật khác Luật tục Thái ảnh hưởng sâu rộng đến đại phận người Thái nơi Với tư cách người dân tộc Thái cư trú lâu năm mảnh đất Sơn La anh hùng.Tác giả tự hào muốn đóng góp nghiên cứu vào công gìn giữ văn hóa Thái nói chung văn hóa người Thái Sơn La nói riêng Đây lần tác giả nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái lần nghiên cứu tác giả lại sâu vào khía cạnh hấp dẫn Qua nghiên cứu tác giả cố gắng thể cách sinh động tranh văn hóa Thái, qua thể tình yêu quê hương dân tộc Với lý nêu trên, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài “Đạo lý làm người Luật tục Thái ảnh hưởng đến đời sống người Thái tỉnh Sơn La nay” làm Luận văn Thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu Nền văn hóa Tây Bắc (trong có tỉnh Sơn La) văn hóa giàu tính cội nguồn, tính địa thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu Với phong phú sinh động mình, văn hóa Thái chủ đề nghiên cứu hấp dẫn • Về người Thái Việt Nam, người Thái Sơn La Đầu tiên, kể đến “Dân tộc Thái” Nguyễn Quang Lập biên soạn, NXB Kim Đồng năm 2005 Trong trình bày số nét nguồn gốc, phong tục, tập quán, quan hệ cộng đồng, hôn nhân, tang lễ ẩm thực dân tộc Thái Hay “Những hiểu biết người Thái Việt Nam” tác giả Cầm Trọng, NXB Chính trị Quốc Gia năm 2005 giới thiệu văn hóa Thái lịch sử Việt Nam, phân chia thành vùng văn hóa nhóm địa phương, quang cảnh tự nhiên nơi người Thái cư trú sinh hoạt kinh tế, vấn đề ăn uống, quan hệ gia đình số nét văn hóa phi vật thể người Thái Việt Nam Cũng ấn phẩm khác tác giả Cầm Trọng, “Người Thái Tây Bắc Việt Nam”, NXB Khoa học xã hội năm 1978 Với nội dung tương tự, nói nét đặc trưng đời sống dân tộc, hình thành nhóm Thái Tây Bắc nước ta, quan hệ kinh tế, xã hội, trình biến đổi cách mạng người Thái từ có Đảng lãnh đạo Ngoài ra, kể đến tác phẩm “Văn hóa Thái - tri thức dân gian” tác giả Đặng Thị Oanh, NXB Thanh niên, 2011, giới thiệu khái quát văn hóa người Thái Tây Bắc Việt Nam, đồng thời tìm hiểu tri thức dân gian hoa ban, cầu thang, nhà sàn phong tục tín ngưỡng người Thái Nói lễ hội Kin Pang Then người Thái, ấn phẩm “Kin Pang Then người Thái trắng” tác giả Đỗ Thị Tấc, NXB Văn hóa dân tộc, năm 2009, giới thiệu cho độc giả người Thái Trắng, đặc biệt loại hình sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh người Thái Lễ hội Kin Pang Then Cuốn “Phong tục tập quán dân tộc Việt Nam” nhóm tác giả Đặng Văn Lung, Nguyễn Sông Thao Hoàng Văn Trụ, NXB Văn hóa dân tộc (năm 2011) giới thiệu lễ Tết, tục hội, ẩm thực, hôn nhân, sinh đẻ, đặt tên, tang ma, tín ngưỡng số dân tộc Việt Nam, có dân tộc Thái Hay giáo trình “Cơ sở văn hóa Việt Nam” Trần Quốc Vượng chủ biên (năm 2008) NXB Giáo dục trình bày sơ lược đặc điểm văn hóa Thái vùng Tây Bắc Ngoài có công trình “Sơ lược giới thiệu nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam” Lã Văn Lô, Đặng Nghiêm Vạn, NXB Khoa học xã hội (năm 1968) có đề cập tới hình thành, phát triển dân tộc Thái Việt Nam nói chung Về người Thái Sơn La, nhắc đến công trình “Vài nét người Thái Sơn La” tác giả Vi Trọng Liên, NXB Văn hóa dân tộc, năm 2002 Tuy nhiên tác giả dừng lại mức độ trình bày sơ lược người Thái tỉnh Sơn La tên gọi, ngành, lời răn dạy cho cháu người Thái Sơn La, công trình sơ lược Hay Luận văn Thạc sĩ sử học tác giả Nguyễn Thị Luyến với đề tài “Đời sống văn hóa dân tộc Thái Sơn La” năm 2010 Qua tác giả mô tả lại tranh đời sống vật chất, mà có nét văn hóa đời sống tinh thần người Thái tỉnh Sơn La Tuy nhiên, công trình mang tính sơ bộ, phạm vi hạn chế, chưa phản ánh toàn tranh văn hóa Thái tỉnh Sơn La Phải kể đến công trình “Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La” tác giả Lò Vũ Vân, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2011) Trong tác giả giới thiệu chung vùng đất nguồn gốc người Thái Mộc Châu, Bắc Yên Phù Yên tỉnh Sơn La Công trình đề cập đến vài tín ngưỡng tiêu biểu ca nghi lễ người Thái phạm vi nghiên cứu định Các công trình ấn phẩm kể công trình tiêu biểu vấn đề văn hóa Thái Việt Nam văn hóa Thái Sơn La Ngoài ra, có nhiều công trình khác 65 Tiểu kết chương Các quan niệm đạo làm người Luật tục Thái ảnh hưởng đến hai mặt đời sống người Thái Sơn La nay, là: đời sống vật chất đời sống tinh thần Những đạo lý ảnh hưởng đến trình lao động sản xuất cải vật chất, việc phòng ngừa tội phạm, giáo dục ý thức học tập sáng tạo, việc xây dựng hôn nhân, gia đình, xây dựng đoàn kết cộng đồng vấn đề phòng chống quan liêu, tham nhũng Bên cạnh ảnh hưởng mình, đạo làm người Luật tục Thái tồn giá trị nhiều mặt đời sống xã hội người Thái Qua đó, ta thấy việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Thái qua việc áp dụng Luật tục Thái cách gạn đục khơi việc làm cần thiết cấp bách trước xu hội nhập, sắc văn hóa có nguy mai 66 KẾT LUẬN Luật tục Thái nói chung quan niệm đạo làm người Luật tục Thái nói riêng khẳng định nét đẹp văn hóa riêng có dân tộc Thái Với tương quan với Luật pháp, Luật tục Thái có ảnh hưởng lớn việc trì ổn định xã hội Thái thời phong kiến Song song với chế tài không kể đến quan niệm đạo làm người Bởi biểu hai yếu tố cương - nhu, có cứng rắn chế tài Luật lệ có mềm dẻo giáo dục, khuyên răn đạo lý Đến nay, mà Luật pháp Nhà nước xã hội chủ nghĩa chi phối đời sống, người ta gần không sử dụng chế tài xử phạt xã hội cũ đạo lý làm người áp dụng việc hình thành tư tưởng trở thành phương pháp giáo dục cổ truyền gia đình người Thái Dưới quan điểm Đảng nhằm xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Người Thái Sơn La chung sống hòa với dân tộc khác giữ nét đặc trưng người chủ xứ sở hoa ban Tây Bắc Những nét văn hóa đặc trưng tộc người họ gìn giữ bảo tồn qua nếp sống hàng ngày, qua tư tưởng, qua điệu múa, điệu xòe, lễ hội,… Và đặc biệt, quan niệm đạo làm người Luật tục họ phát huy, có sức ảnh hưởng định đời sống họ Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng ý nghĩa quan niệm đến đời sống người Thái Sơn La Thông qua việc nghiên cứu thấy giá trị quan niệm đạo làm người với đời sống người Thái việc bảo tồn văn hóa Thái địa phương Từ việc tìm ý nghĩa đạo làm người Luật tục người Thái với đời sống người Thái Sơn La nay, tác giả mạnh dạn khuyến nghị số 67 biện pháp vận dụng ảnh hưởng đến việc bảo tồn văn hóa Thái địa phương sau: Một là, khắc phục hạn chế đạo làm người Luật tục Thái để gạn đục khơi trong, phát huy nét đẹp đạo làm người đời, đạo hiếu vào nếp sống bản, mường Hai là, Với cấp quản lý, có thống chặt chẽ cấp ủy, quyền, phát huy tốt vai trò đội ngũ lãnh đạo từ cấp sở đến cấp tỉnh việc bảo tồn văn hóa Thái Tổ chức thi tìm hiểu văn hóa Thái, cụ thể tìm hiểu Luật tục Thái đạo lý làm người Luật tục Ba là, Với hộ gia đình, phát huy việc vận dụng tục ngữ, thành ngữ, đạo lý người Thái trở thành phương pháp giáo dục cổ truyền cho em đồng thời xây dựng gia đình văn hóa, chuẩn để em noi gương, học tập Bốn là, Với cá nhân, không ngừng nâng cao trình độ dân trí, rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, chan hòa với người đời sống hàng ngày Đặc biệt, phải tích cực tìm hiểu văn hóa địa phương, văn hóa tộc người Xây dựng địa phương giàu mạnh cần phải đảm bảo ba mặt trận: Kinh tế - Chính trị - Văn hóa Từ việc nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng đạo làm người với đời sống người Thái Sơn La khuyến nghị số giải pháp Tác giả hi vọng góp công sức nhỏ bé việc xây dựng văn hóa Sơn La đậm đà sắc dân tộc, phát huy mạnh bên cạnh mặt trận kinh tế trị để tỉnh nhà vươn lên trở thành địa phương phát triển toàn diện bền vững, sánh vai với địa phương khác nước mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Bình (1996), "Đôi nét lịch sử người Thái Tây Bắc", Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, (1) Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, NXB Tư pháp, Hà Nội Cục thống kê tỉnh Sơn La (2014), Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2013, Sơn La Nguyễn Nghĩa Dân (2011), Đạo làm người tục ngữ ca dao Việt Nam, NXB Thanh niên, Hà Nội Nguyễn Đăng Duy (2004), Nhận diện Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam, NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội Bùi Xuân Đính (1998), Hương ước quản lý làng xã, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Phan Kiến Giang, Lò Văn Pánh (Sưu tầm) (2010), Thành ngữ, tục ngữ dân tộc Thái, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội Trần Văn Giàu (2006), Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt đến Hồ Chí Minh, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội Đăng Khoa, Thúy Uyên (2011), Từ điển Tiếng Việt, NXB Thanh niên, Hà Nội 10 Khoa Triết học - Đại học Sư phạm Hà Nội (2014), Kỷ yếu Hội thảo Đạo làm người văn hóa Việt Nam 11 Nguyễn Thế Kiệt, Phạm Bá Lượng (2009), Đạo làm người truyền thống Việt Nam, NXB Lý luận trị, Hà Nội 12 Nguyễn Lân (2003), Từ điển Hán - Việt, NXB Văn học, Hà Nội 13 Nguyễn Quang Lập (2005), Dân tộc Thái, NXB Kim Đồng, Hà Nội 14 Vi Trọng Liên (2002), Vài nét người Thái Sơn La, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 15 Lã Văn Lô, Đặng Nghiêm Vạn (1968), Sơ lược giới thiệu nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 69 16 Đặng Văn Lung (1997), Phong tục tập quán dân tộc Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Luyến (2003), Đời sống văn hóa dân tộc Thái Sơn La, Luận văn thạc sĩ sử học, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội 18 Phạm Văn Lực (chủ biên) (2011), Một số vấn đề lịch sử, văn hóa Tây Bắc, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội 19 Lê Quốc Lý (2012), Chính sách xóa đói giảm nghèo, thực trạng giải pháp, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Hữu Thông (2001), Luật tục người Tà Ôi, Cơ Tu, Bru - Vân Kiều Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, NXB Thuận Hóa, Huế 21 Quán Vi Miên (2010), Tục ngữ Thái - giải nghĩa, NXB Dân trí 22 Quán Vi Miên (2015), Văn hóa Thái - tìm hiểu khám phá, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 23 Phạm Quang Nghị, Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Chí Bảo (2009), Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo làm người, NXB Hà Nội 24 Hoàng Trần Nghịch (1994), Lời răn người, NXB Văn hóa dân tộc 25 Hoàng Trần Nghịch (2011), Phương thức giáo dục cổ truyền dân tộc Thái, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La, Sơn La 26 Phan Đăng Nhật (chủ biên) (2005), Khủn Chưởng - anh hùng ca Thái, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Phan Đăng Nhật (2007), Luật tục với đời sống, Tập 1, NXB Tư pháp, Hà Nội 28 Phan Đăng Nhật (2011), Văn hóa dân gian dân tộc thiểu số - Những giá trị đặc sắc, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 29 Phan Đăng Nhật (Chủ biên) (2014), Luật tục dân tộc thiểu số Việt Nam, Quyển 1, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 70 30 Phan Đăng Nhật (Chủ biên) (2014), Luật tục dân tộc thiểu số Việt Nam, Quyển 2, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 31 Phan Đăng Nhật (Chủ biên) (2014), Luật tục dân tộc thiểu số Việt Nam, Quyển 3, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 32 Đặng Thị Oanh, Văn hóa Thái - Những tri thức dân gian, NXB Thanh niên, năm 2011 33 Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu, Ngô Đức Thịnh (1996), Luật tục Ê-đê, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Vi Văn Sơn (2007), Vận dụng luật tục Thái tự quản cộng đồng dân tộc Thái tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học việc trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 35 Vi Văn Sơn (2015), Luật tục người Thái vận dụng quản lý nhà nước cộng đồng người Thái tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 36 Đỗ Thị Tấc (2009), Kin pang then người Thái trắng, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 37 Trần Ngọc Thêm (1996), Tìm hiểu sắc văn hóa Việt Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 38 Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 39 Vũ Quan Thiện, Tô Nguyện (2005), Một số luật tục luật tục cổ Đông Nam Á, NXB Thanh niên, Hà Nội 40 Ngô Đức Thịnh (2003), Tìm hiểu luật tục tộc người Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 41 Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng (1999), Luật tục Thái Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 71 42 Nguyễn Thị Thường (2008), Giáo trình Văn hóa học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 43 Cầm Trọng, Đặng Nghiêm Vạn, Khà Văn Tiến (1977), Tư liệu lịch sử xã hội dân tộc Thái, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 44 Cầm Trọng (1978), Người Thái Tây Bắc Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 45 Cầm Trọng, Phan Hữu Dật (1995), Văn hóa Thái Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 46 Cầm Trọng (1996), Bản Mường - Một cấu trúc xã hội truyền thống Thái, Báo cáo khoa học trình bày hội nghị quốc tế Thái học lần thứ IV, Chiềng Mai, Thái Lan 47 Cầm Trọng (1998), Văn hóa lịch sử người Thái Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 48 Cầm Trọng (2005), Những hiểu biết người Thái Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 49 Vương Trung (1997), Nhà sàn cổ người Thái Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 50 Bùi Xuân Trường (1999), Tác dụng Luật tục việc quản lý xã hội dân tộc Thái, H’mông, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội 51 Lò Vũ Vân (2011), Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 52 Lò Vũ Vân (2013), Lời răn người (xự son côn) người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 53 Trần Quốc Vượng (2008), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 72 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh tỉnh Sơn La Trung tâm Thành phố Sơn La 73 Phụ lục 2: Một số hình ảnh người Thái Sơn La Cô gái Thái Sơn La Nhà sàn người Thái Trắng 74 Bản làng người Thái bên ruộng bậc thang 75 Một số ăn đồng bào Thái Sơn La 76 77 Một số hình ảnh sinh hoạt tinh thần người Thái Sơn La Người Thái Sơn La hăng say ngày mùa 78 Mô hình “liên gia tự quản” người Thái Lớp học nơi vùng cao 79 Bữa cơm gia đình người Thái ... Luật tục Thái 31 1.2.3 Quan niệm đạo làm người Luật tục Thái 34 Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA QUAN NIỆM VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI TRONG LUẬT TỤC THÁI ĐẾN ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI THÁI Ở SƠN LA HIỆN NAY ... 2.1 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến đời sống vật chất người Thái Sơn La 44 2.1.1 Ảnh hưởng quan niệm đạo làm người Luật tục Thái đến lao động, sản xuất 45 2.1.2 Ảnh. .. Việt Nam - Ảnh hưởng quan niệm Đạo làm người Luật tục Thái đến đời sống vật chất đời sống tinh thần người Thái Sơn La 10 - Giá trị quan niệm Đạo làm người đời sống người Thái Sơn La 10.2 Đóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan niệm về đạo làm người trong luật tục thái và ảnh hưởng của nó đên đời sống người thái ở sơn la hiện nay , Quan niệm về đạo làm người trong luật tục thái và ảnh hưởng của nó đên đời sống người thái ở sơn la hiện nay , Quan niệm về đạo làm người trong luật tục thái và ảnh hưởng của nó đên đời sống người thái ở sơn la hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay