Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn ở quận lê chân thành phố hải phòng

144 81 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRƢƠNG THỊ THANH VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRƢƠNG THỊ THANH VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Anh HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Hoàng Thị Anh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên em suốt trình nghiên cứu đề tài luận văn tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới thầy, cô Khoa Quản lý giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội, đồng chí công tác đơn vị…., gia đình, bè bạn giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho em suốt trình nghiên cứu Mặc dù dành nhiều thời gian, công sức cố gắng nhiều, khả thân hạn chế, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn tốt nghiệp em nhiều thiếu sót, kính mong thầy, cô góp ý bảo để em tiến trưởng thành chuyên môn công tác nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trương Thị Thanh Vân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CSVC : Cơ sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GD : Giáo dục GV : Giáo viên NXB : Nhà xuất TCM : Tổ chuyên môn TTCM : Tổ trưởng chuyên môn THPT : Trung học phổ thông PPCT : Phân phối chương trình MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý Giáo dục 11 1.2.3 Quản lý nhà trường Trung học phổ thông 13 1.2.4 Tổ chuyên môn 18 1.2.5 Hoạt động tổ chuyên môn 23 1.2.6 Quản lý hoạt động tổ chuyên môn 24 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động tổ chuyên môn trƣờng Trung học phổ thông 33 1.3.1 Các yếu tố thuộc nhà quản lý, lãnh đạo 33 1.3.2 Các yếu tố thuộc đội ngũ giáo viên 34 1.3.3 Các yếu tố thuộc học sinh 35 1.3.4 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý 35 Tiêu kết chƣơng 36 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƢỜNG THPTQUẬN LÊ CHÂN 37 2.1 Tổ chức phƣơng pháp nghiên cứu 37 2.1.1 Khái quát trình khảo sát thực trạng 37 2.1.1.1 ục đ ch khảo sát 37 2.1.1.2 Nội dung khảo sát 37 2.1.1.3 Đối tượng khảo sát 37 2.1.1.4 Phương pháp khảo sát 37 2.1.1.5 Công cụ khảo sát 37 2.1.1.6 Tiến hành khảo sát 38 2.1.1.7 Phương pháp xử l số liệu 38 2.1.2 Khái quát quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 38 2.2 Thực trạng nhận thức tổ chuyên môn quản lý tổ chuyên môn tổ trƣởng chuyên môn trƣờng THPT quận Lê Chân 42 2.2.1 Nhận thức tầm quan trọng tổ chuyên môn trường trường Trung học phổ thông 42 2.2.2 Nhận thức tầm quan trọng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông 42 2.3 Thực trạng hoạt động chuyên môn tổ chuyên môn trƣờng THPT quận Lê Chân 43 2.3.1 Số lượng, chất lượng cán quản lý, giáo viên trường khảo sát 43 2.3.2 Thực trạng số lượng, chất lượng học sinh Trung học phổ thông trường khảo sát 53 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trƣởng chuyên môn trƣờng THPT quận Lê Chân 56 2.4.1 Thực trạng thực nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn 56 2.4.2 Thực trạng lực quản lý chuyên môn tổ trưởng 60 2.4.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 73 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trƣởng chuyên môn trƣờng THPT quận Lê Chân 74 2.5.1 Những kết đạt 74 2.5.2 Nguyên nhân tồn 76 Kết luận chƣơng 77 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƢỜNG THPT QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 78 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 78 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo t nh thực tiễn 78 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo t nh khả thi 78 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo t nh hiệu 79 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo t nh khoa học 79 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo t nh kế thừa phát triển 80 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo t nh đồng bộ, hệ thống 80 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trƣởng chuyên môn trƣờng THPT quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 81 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên tầm quan trọng quản lý việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn 81 3.2.2 Nâng cao lực kế hoạch hoá cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 84 3.2.3 Bồi dưỡng lực quản lý tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn 88 3.2.4 Tăng cường lực tổ chức thực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 91 3.2.5 Tăng cường lực kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 98 3.2.6 Tăng cường sở vật chất, thiết bị phục vụ chohoạt động chuyên môn nhà trường 103 3.3 Mối quan hệ biện pháp 105 3.4 Khảo nghiệmvề mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trƣởng chuyên môn trƣờng THPT quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 106 3.4.1 Khái quát trình khảo nghiệm 106 3.4.2 Kết khảo nghiệm 108 Kết luận chƣơng 112 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 119 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Nhận thức tầm quan trọng TC trường THPT 42 Bảng 2.2.Thực trạng nhận thức tầm quan trọng quản lí hoạt động TCM TTC trường THPT 43 Bảng 2.3: Số lượng GV tổ CM từ năm học 2013-2014đến năm học 20152016 47 Bảng 2.4: Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên trường khảo sát từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2015 – 2016 48 Bảng 2.5: Độ tuổi giáo viên năm học 2015-2016 48 Bảng 2.6 Trình độ CM TTC Bảng 2.7: Độ tuổi TTC năm học 2016 – 2017 50 năm học 2015 – 2016 51 Bảng 2.8: Thâm niên công tác TTC t nh đến năm học 2015 – 2016 52 Bảng 2.9: Chất lượng đánh giá toàn diện GV trường khảo sát53 Bảng 2.10:Tổng số học sinh trường khảo sátnăm học 2015 – 2016 53 Bảng 2.11:Học lực năm học 2015 – 2016 54 Bảng 2.12 Hạnh kiểm HS năm học 2015 – 2016 55 Bảng 2.13 Học sinh tốt nghiệp THPT từ năm học 2013 – 2014đến năm 2015 – 2016 55 Bảng 2.14.Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mức độ thực nhiệm vụ tổ chuyên môn 56 Bảng 2.15 Đánh giá cán quản lý TCM mức độ thực nhiệm vụ TCM 57 Bảng 2.16 Đánh giá GV mức độ thực nhiệm vụ TCM 59 Bảng 2.17 Thực trạng lực kế hoạch hoá cuả tổ trưởng chuyên môn 60 Bảng 2.18.Thực trạng lực tổ chức thực cuả TTCM 63 Bảng 2.19.Thực trạng lực kiểm tra cuả tổ trưởng chuyên môn 70 Bảng 2.20: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 73 Bảng 3.1 Mẫu khách thể khảo nghiệm 107 Bảng 3.2 Đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 108 Bảng 3.3 Đánh giá tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 109 Bảng 3.4 Tổng hợp kết khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động TCM TTCM trường THPT quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 111 Câu Thầy (cô) cho biết đánh giá mức độ thực nhiệm tổ chuyên môn nhà trường: Mức độ thực Bình Chưa Tốt thường tốt    Các nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch chung tổ Kiểm tra cá nhân xây dựng kế hoạch dựa vào kế hoạch tổ phân phối chương trình Bộ GD                Khen thưởng, kỷ luật giáo viên    Họp tổ tháng hai lần    & ĐT Kiểm tra giáo viên thực kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình Bộ GD & ĐT Kiểm tra giáo viên thực nhiệm vụ (soạn giáo án, sử dụng đồ dùng dạy học, đánh giá học sinh …) Tổ chức thao giảng, chuyên đề Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo kế hoạch nhà trường Câu Theo thầy (cô), công tác quản lý tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông có vai trò thế? Quan trọng  Bình thường  Không quan trọng  Vì sao? 120 Câu Đánh giá thầy (cô) thực trạng kỹ lập kế hoạch tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? Kỹ TT Tốt Kỹ nắm bắt chủ trương cấp liên quan đến hoạt động tổ Kỹ nắm bắt phân tích thực trạng tổ chuyên môn Kỹ xác định hệ thống mục tiêu phấn đấu tổ chuyên môn Kỹ cụ thể hoá mục tiêu hệ thống tiêu chí lượng, chất Kỹ xác định thứ bậc ưu tiên mục tiêu hệ thống mục tiêu tổ chuyên môn Kỹ giúp cho tổ viên nắm vững chủ trương huy động tổ viên tham gia xây dựng mục tiêu Kỹ phân chia hệ thống mục tiêu hướng dẫn để chuyển hoá mục tiêu chung thành mục tiêu phấn đấu nhóm, cá nhân Kỹ xây dựng giải pháp huy động nỗ lực tổ viên nhằm thực mục tiêu tổ chuyên môn 121 Khá Trung bình Chƣa tốt Câu Đánh giá thầy (cô) thực trạng kỹ tổ chức thực tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? TT Kỹ Kỹ xây dựng chương trình hành động tổ chuyên môn theo mốc thời gian năm học Kỹ phân công công việc phù hợp khả điều kiện tổ viên Kỹ huy động nguồn lực tổ để tập trung cho mục tiêu ưu tiên để tạo bước đột phá việc thảo luận kế hoạch Kỹ tổ chức lao động sư phạm tổ viên cách khoa học Kỹ tổ chức cho tổ viên học tập nắm vững quy chế, quy định chuyên môn, nghiệp vụ Kỹ xử lý tình quản lý tổ chuyên môn theo Luật, Điều lệ, Quy chế quy định Kỹ đưa hoạt động tổ chuyên môn vào kỷ cương, nếp Kỹ tổ chức chương trình lên lớp theo chuẩn kiến thức kỹ Kỹ đạo, giám sát tổ viên khâu soạn giảng, kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn học 10 Kỹ tổ chức cho giáo viên khai thác phần mềm, tiện ích hỗ trợ giảng dạy; làm đồ dùng dạy học môn Tốt 122 Khá Trung bình Chƣa tốt 11 Kỹ đạo hoạt động hội giảng, triển khai chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy môn 12 Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên môn nòng cốt; sâu giúp đỡ giáo viên trường; giáo viên yếu chuyên môn, nghiệp vụ 13 Kỹ hướng dẫn giáo viên xây dựng thực kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 14 Kỹ tổ chức, hướng dẫn giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học đúc rút kinh nghiệm dạy học 15 Kỹ hướng dẫn tổ viên hợp tác tạo không khí thân thiện, tin cậy, hỗ trợ hoạt động 16 Kỹ phát kịp thời giải mâu thuẫn mục tiêu hoạt động cá nhân, nhóm với mục tiêu chung tổ chuyên môn 17 Kỹ hoà giải bất đồng nảy sinh mối quan hệ thành viên nhóm, nhóm tổ chuyên môn 18 Kỹ giao tiếp để người chấp nhận ý kiến 19 Kỹ phối kết hợp với tổ chức đoàn thể nhà trường 20 Kỹ tiếp nhận triển khai định quản lý hiệu trưởng 123 Câu Đánh giá thầy (cô) thực trạng kỹ lập kiểm tra tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? Kỹ TT Tốt Kỹ xác định tiêu chí khách quan để kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn theo chức môn phụ trách Kỹ đưa hoạt động kiểm tra vào kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Kỹ tổ chức kiểm tra đánh giá theo tinh thần khách quan, khoa học Kỹ làm cho việc kiểm tra đánh giá trở thành tự kiểm tra đánh giá tổ viên Kỹ kết hợp hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá Kỹ tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá với tham gia tích cực tổ viên, làm cho việc kiểm tra trở thành tình bồi dưỡng chuyên môn Kỹ tư vấn cho Hiệu trưởng việc định quản lý chuyên môn 124 Khá Trung bình Chƣa tốt Câu Thầy/cô cho biết ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? Mức độ ảnh hƣởng TT Ảnh Các yếu tố ảnh hƣởng hưởng nhiều Ảnh Ít ảnh hưởng hưởng Không Ảnh hưởng Các yếu tố thuộc chế, sách Các yếu tố thuộc lực lượng cộng đồng Các yếu tố thuộc nguồn kinh phí hệ thống sở vật chất Các yếu tố thuộc môi trường văn hóa - xã hội Câu Với vị trí công tác mình, thầy (cô) cho biết ý kiến biện pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường THPT? Nếu thầy (cô) vui lòng cho biết thêm: Họ tên: Năm sinh: …………Giới tính:………… Học hàm, học vị: Chức danh nghề nghiệp:……………… Chức vụ: Đơn vị công tác:………… 125 Phục lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên trường Trung học phổ thông địa bàn quận Lê Chân thành phố Hải Phòng) Kính thưa đồng chí! Nhằm giúp khảo sát thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thôngquận Lê Chân thành phố Hải Phòng, mong đồng chí trả lời số câu hỏi đây: (Đánh dấu (x) vào (□) với phương án mà quý thầy (cô) cho phù hợp với viết thêm vào phần chỗ trống………) Xin chân thành cảm ơn đồng chí hợp tác, giúp đỡ! Câu Theo đồng ch , trường Trung học phổ thông tổ chuyên môn có tầm quan trọng nào? Quan trọng  Bình thường  Không quan trọng  Vì sao? 126 Câu Đồng chí cho biết đánh giá mức độ thực nhiệm tổ chuyên môn nhà trường: Mức độ thực Bình Chưa thường tốt                   Khen thưởng, kỷ luật giáo viên    Họp tổ tháng hai lần    Các nhiệm vụ Tốt Xây dựng kế hoạch chung tổ Kiểm tra cá nhân xây dựng kế hoạch dựa vào kế hoạch tổ phân phối chương trình Bộ GD & ĐT Kiểm tra giáo viên thực kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình Bộ GD & ĐT Kiểm tra giáo viên thực nhiệm vụ (soạn giáo án, sử dụng đồ dùng dạy học, đánh giá học sinh …) Tổ chức thao giảng, chuyên đề Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo kế hoạch nhà trường Câu Theo đồng chí, công tác quản lý tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông có vai trò thế? Quan trọng  Bình thường  Không quan trọng  Vì sao? 127 Câu Đánh giá đồng chí thực trạng kỹ lập kế hoạch tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? Kỹ TT Tốt Kỹ nắm bắt chủ trương cấp liên quan đến hoạt động tổ Kỹ nắm bắt phân tích thực trạng tổ chuyên môn Kỹ xác định hệ thống mục tiêu phấn đấu tổ chuyên môn Kỹ cụ thể hoá mục tiêu hệ thống tiêu chí lượng, chất Kỹ xác định thứ bậc ưu tiên mục tiêu hệ thống mục tiêu tổ chuyên môn Kỹ giúp cho tổ viên nắm vững chủ trương huy động tổ viên tham gia xây dựng mục tiêu Kỹ phân chia hệ thống mục tiêu hướng dẫn để chuyển hoá mục tiêu chung thành mục tiêu phấn đấu nhóm, cá nhân Kỹ xây dựng giải pháp huy động nỗ lực tổ viên nhằm thực mục tiêu tổ chuyên môn 128 Khá Trung bình Chƣa tốt Câu Đánh giá đồng chí thực trạng kỹ tổ chức thực tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? TT Kỹ Kỹ xây dựng chương trình hành động tổ chuyên môn theo mốc thời gian năm học Kỹ phân công công việc phù hợp khả điều kiện tổ viên Kỹ huy động nguồn lực tổ để tập trung cho mục tiêu ưu tiên để tạo bước đột phá việc thảo luận kế hoạch Kỹ tổ chức lao động sư phạm tổ viên cách khoa học Kỹ tổ chức cho tổ viên học tập nắm vững quy chế, quy định chuyên môn, nghiệp vụ Kỹ xử lý tình quản lý tổ chuyên môn theo Luật, Điều lệ, Quy chế quy định Kỹ đưa hoạt động tổ chuyên môn vào kỷ cương, nếp Kỹ tổ chức chương trình lên lớp theo chuẩn kiến thức kỹ Kỹ đạo, giám sát tổ viên khâu soạn giảng, kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn học 10 Kỹ tổ chức cho giáo viên khai thác phần mềm, tiện ích hỗ trợ giảng dạy; làm đồ dùng dạy học môn Tốt 129 Khá Trung bình Chƣa tốt 11 Kỹ đạo hoạt động hội giảng, triển khai chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy môn 12 Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên môn nòng cốt; sâu giúp đỡ giáo viên trường; giáo viên yếu chuyên môn, nghiệp vụ 13 Kỹ hướng dẫn giáo viên xây dựng thực kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 14 Kỹ tổ chức, hướng dẫn giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học đúc rút kinh nghiệm dạy học 15 Kỹ hướng dẫn tổ viên hợp tác tạo không khí thân thiện, tin cậy, hỗ trợ hoạt động 16 Kỹ phát kịp thời giải mâu thuẫn mục tiêu hoạt động cá nhân, nhóm với mục tiêu chung tổ chuyên môn 17 Kỹ hoà giải bất đồng nảy sinh mối quan hệ thành viên nhóm, nhóm tổ chuyên môn 18 Kỹ giao tiếp để người chấp nhận ý kiến 19 Kỹ phối kết hợp với tổ chức đoàn thể nhà trường 20 Kỹ tiếp nhận triển khai định quản lý hiệu trưởng 130 Câu Đánh giá đồng chí thực trạng kỹ lập kiểm tra tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? Kỹ TT Tốt Kỹ xác định tiêu chí khách quan để kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn theo chức môn phụ trách Kỹ đưa hoạt động kiểm tra vào kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Kỹ tổ chức kiểm tra đánh giá theo tinh thần khách quan, khoa học Kỹ làm cho việc kiểm tra đánh giá trở thành tự kiểm tra đánh giá tổ viên Kỹ kết hợp hình thức phương pháp kiểm tra đánh giá Kỹ tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá với tham gia tích cực tổ viên, làm cho việc kiểm tra trở thành tình bồi dưỡng chuyên môn Kỹ tư vấn cho Hiệu trưởng việc định quản lý chuyên môn 131 Khá Trung bình Chƣa tốt Câu Đồng chí cho biết ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố đến công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông? Mức độ ảnh hƣởng TT Các yếu tố ảnh hƣởng Ảnh Ảnh Ít ảnh hưởng hưởng hưởng nhiều Không Ảnh hưởng Các yếu tố thuộc chế, sách Các yếu tố thuộc lực lượng cộng đồng Các yếu tố thuộc nguồn kinh phí hệ thống sở vật chất Các yếu tố thuộc môi trường văn hóa - xã hội Câu Với vị trí công tác mình, đồng chí cho biết ý kiến biện pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường THPT? Nếu đồng chí lòng cho biết thêm: Họ tên: Năm sinh: ……… Giới tính:………… Học hàm, học vị: Chức danh nghề nghiệp:……………………… Chức vụ: Đơn vị công tác:………… 132 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho các chuyên gia cán quản lý trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng) Kính thưa ông/bà! Nhằm giúp có thông tin đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng, xin ông/bà đóng góp ý kiến cách đánh dấu (x) vào ô trống mà ông/bà cho phù hợp với ý kiến Xin chân thành cảm ơn ông/bà hợp tác, giúp đỡ! Câu Đánh giá ông/ bà mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng? Mức độ cần thiết Không Cần Bình cần thiết thường thiết TT Biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên tầm quan trọng quản lý việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn Nâng cao lực kế hoạch hoá cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Bồi dưỡng lực quản lý tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn Tăng cường lực tổ chức thực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Tăng cường lực kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Tăng cường sở vật chất, thiết bị phục vụ chohoạt động chuyên môn nhà trường 133 Câu Đánh giá ông/ bà tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng? TT Tính khả thi Khả Bình Không thi thường khả thi Biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên tầm quan trọng quản lý việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn Nâng cao lực kế hoạch hoá cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Bồi dưỡng lực quản lý tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn Tăng cường lực tổ chức thực cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Tăng cường lực kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Tăng cường sở vật chất, thiết bị phục vụ chohoạt động chuyên môn nhà trường Nếu ông/bà vui lòng cho biết thêm: Họ tên: Năm sinh: ………… Giới tính:…………… Cơ quan công tác: Chức danh nghề nghiệp:……………………… 134 ... pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường THPT quận Lê Chân thành phố Hải Phòng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng... tổ trưởng chuyên môn trường THPT quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường THPT quận Lê Chân thành phố Hải Phòng Giới... ảnh hưởng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 73 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn ở quận lê chân thành phố hải phòng , Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn ở quận lê chân thành phố hải phòng , Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn ở quận lê chân thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay