Quản lí hoạt động đánh giá học sinh ở trường tiểu học ngũ đoan, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

9 97 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:29

i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo, quan, trường học, bạn bè người thân Trước hết xin bày tỏ kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Minh Hiền người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình bảo giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phòng quản lý đào tạo Sau đại học nhiệt tình giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu; tập thể CB-GV, học sinh phụ huynh học sinh trường tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin, số liệu, góp ý tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu thực tế để làm luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, người thân quan tâm giúp đỡ động viên trình hoàn thành luận văn Mặc dù trình thực cố gắng, nỗ lực để hoàn thành luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận quan tâm, bảo thầy giáo, cô giáo ý kiến bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Vũ Thị Hải Yến ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản lý CSVC Cơ sở vật chất CNTT Công nghệ thông tin GD&ĐT Giáo dục đào tạo GVCN Giáo viên chủ nhiệm GTTB Giá trị trung bình GV Giáo viên HS Học sinh 10 NV Nhân viên 11 PHHS Phụ huynh học sinh 12 SL Số lượng 13 TTCM Tổ trưởng chuyên môn iii MỤC LỤC LỜI CẢMƠN………………………………………………………………i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………… ii MỤC LỤC……………………………………………………………… iii DANH MỤC BẢNG…………………………………………………… vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ………………………………………………….viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢNHOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu nước Một số khái niệm 11 1.2.1 Quản Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quảngiáo dục 11 1.2.3 Quản lý nhà trường 12 1.2.4 Đánh giá 12 1.2.5 Hoạt động đánh giá học sinh tiểu học 13 1.2.6 Quảnhoạt động đánh giá học sinh tiểu học 14 1.3 Hoạt động đánh giá học sinh tiểu học bối cảnh đổi giáo dục 1.3.1 Đặc điểm học sinh tiểu học 15 1.3.2 Định hướng đổi đánh giá học sinh tiểu học 16 1.3.3 Đổi đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 Thông tư 22 22 1.4 Quảnhoạt động đánh giá học sinh hiệu trƣởng trƣờng tiểu học 28 1.4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá học sinh 28 1.4.2 Tổ chức hoạt động đánh giá học sinh 29 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động đánh giá học sinh 30 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động đánh giá học sinh 31 iv 1.5 Những yếu tố ảnh hƣởng đến quảnhoạt động đánh giá học sinh trƣờng tiểu học 32 1.5.1 Yếu tố khách quan 32 1.5.2 Yếu tố chủ quan 33 Tiểu kết chƣơng 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢNHOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC NGŨ ĐOAN, HUYỆN KIẾN THỤY,THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 38 2.1 Khái quát yếu tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng tới phát triển giáo dục trường tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 38 2.1.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 38 2.1.2 Giới thiệu trường tiểu học Ngũ Đoan 39 2.1.3 Cơ cấu đội ngũ 39 2.1.4 Cơ sở vật chất 40 2.1.5 Chất lượng dạy học giáo dục 40 2.2.Giới thiệu tổ chức khảo sát thực trạng 41 2.3.Thực trạng hoạt động đánh giá học sinh trƣờng tiểu học Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined 2.3.1 Thực trạng sử dụng hình thức, phương pháp đánh giá học sinh 45 2.3.2.Thực trạng thực nội dung đánh giá định kì kết học tập học sinh 48 2.3.3 Thực trạng đánh giá thường xuyên học sinh giáo viên 49 2.3.4 Thực trạng tổ chức kỳ đánh giá định kỳ kết học tập học sinh 52 2.4 Thực trạng quảnhoạt động đánh giá học sinh trƣờng tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 53 2.4.1 Thực trạng nhận thức vai trò quảnhoạt động đánh giá học sinh 53 2.4.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch đánh giá học sinh 55 2.4.3 Thực trạng tổ chức hoạt động đánh giá học sinh 57 2.4.4 Thực trạng đạo thực đánh giá học sinh 62 2.4.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động đánh giá học sinh 66 v 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quảnhoạt động đánh giá học sinh trƣờng tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 67 2.6 Đánh giá chung thực trạng quảnhoạt động đánh giá học sinh trƣờng tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 69 2.6.1 Những điểm mạnh 69 2.6.2 Những điểm hạn chế 70 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 71 Tiểu kết chƣơng 72 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢNHOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRƢỜNG TIỂU HỌC NGŨ ĐOAN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 73 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 73 3.1.1 Đảm bảo tính pháp lý 73 3.1.2 Đảm bảo tính khách quan 73 3.1.3 Đảm bảo tính phát triển 73 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 74 3.2 Biện pháp quảnhoạt động đánh giá học sinh trƣờng tiểu học Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng bối cảnh đổi giáo dục 74 3.2.1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên phụ huynh học sinh tầm quan trọng quảnhoạt động đánh giá học sinh……………………………………………………………………………… 74 3.2.2 Tổ chức máy nâng cao lực quản lý phận nhà trường có liên quan đến hoạt động đánh giá học sinh 76 3.2.3 Chỉ đạo thực đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; hoạt động tổ, khối chuyên môn phù hợp với đổi đánh giá học sinh tiểu học 78 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá điều chỉnh việc thực đổi đánh giá học sinh tiểu học 81 3.2.5 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao lực đánh giá học sinh cho đội ngũ cán quảngiáo viên nhà trường 83 vi 3.2.6 Tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh thực đổi đánh giá học sinh tiểu học 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp 87 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp 88 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 88 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm: 88 3.4.3.Kết khảo nghiệm phân tích kết 88 Tiểu kết chƣơng 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 1.Kết luận 96 Khuyến nghị 97 2.1 Với phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kiến Thụy 97 2.2.Với trƣờng tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thông kê đội ngũ giáo viên nhà trường qua năm 39 Bảng 2.2 Chất lượng giáo dục học sinh qua nămError! Bookmark not defined Bảng 2.3 Mức độ giáo viên sử dụng phương pháp đánh giá thường xuyên Error! Bookmark not defined Bảng 2.4 Mức độ giáo viên sử dụng phương pháp đánh giá học Error! Bookmark not defined Bảng 2.5 Đánh giá CBQL GV thực trạng sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá Error! Bookmark not defined Bảng 2.6 Đánh giá CBQL, GV thực nội dung đánh giá định kì HS 48 Bảng 2.7 Đánh giá CBQL GV mức độ thực đánh giá thường xuyên HS giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan 49 Bảng 2.8 Đánh giá CBQL, GV thực đánh giá nhận xét HS giáo viên trường Tiểu học Ngũ Đoan 51 Bảng 2.9 Đánh giá CBQL, GV khâu kiểm tra, đánh giá định kỳ kết học tập HS trường tiểu học Ngũ Đoan 52 Bảng 2.10 Ý kiến CBQL GV tầm quan trọng quảnhoạt động đánh giá học sinh 54 Bảng 2.11 Ý kiến CBQL GV việc xây dựng kế hoạch đánh giá học sinh trường TH Ngũ Đoan 56 Bảng 2.12 Ý kiến giáo viên mức độ tổ chức thực kế hoạch đánh giá HS trường TH Ngũ Đoan 58 Bảng 2.13 Ý kiến CBQL GV mức độ tổ chức thực kế hoạch đánh giá học sinh trường TH Ngũ Đoan 60 Bảng 2.14 Ý kiến CBQL, GV mức độ đạo hoạt động đánh giá học sinh Hiệu trưởng tổ chức, đoàn thể trường TH Ngũ Đoan 63 Bảng 2.15 Ý kiến CBQL, GV mức độ thực kiểm tra, giám sát hoạt động đánh giá HS trường TH Ngũ Đoan 66 Bảng 2.16 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quảnhoạt động đánh giá học sinh trường tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng 68 viii Bảng 3.1 Kết khảo sát nhận thức tính cần thiết biện pháp 89 Bảng 3.2 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 91 Bảng 3.3 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi………………93 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất……………………………………………………………… 94 ... 1.2.6 Quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học 14 1.3 Hoạt động đánh giá học sinh tiểu học bối cảnh đổi giáo dục 1.3.1 Đặc điểm học sinh tiểu học 15 1.3.2 Định hướng đổi đánh giá học. .. 71 Tiểu kết chƣơng 72 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC NGŨ ĐOAN, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ... hoạch hoạt động đánh giá học sinh 28 1.4.2 Tổ chức hoạt động đánh giá học sinh 29 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động đánh giá học sinh 30 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động đánh giá học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động đánh giá học sinh ở trường tiểu học ngũ đoan, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Quản lí hoạt động đánh giá học sinh ở trường tiểu học ngũ đoan, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục , Quản lí hoạt động đánh giá học sinh ở trường tiểu học ngũ đoan, huyện kiến thụy, thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay