Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên trường đại học sư phạm hà nội hiện nay

111 75 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI  ĐOÀN THỊ HỒNG VĂN GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƢỚC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI  ĐOÀN THỊ HỒNG VĂN GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƢỚC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY Chuyên ngành : Triết học Mã số : 60.22.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ GIÁNG HƢƠNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ Triết học với đề tài: “Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội nay” công trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Giáng Hương Các tài liệu tham khảo, trích dẫn luận văn hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Đoàn Thị Hồng Văn LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng quản lý sau đại học, toàn thể thầy cô giáo khoa Triết học - Trường đại học Sư phạm Hà Nội, thầy cô hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho em suốt thời gian học tập, nghiên cứu bảo vệ luận văn Bằng lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Nguyễn Thị Giáng Hương tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, động viên em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Cảm ơn gia đình bạn bè người thân bên em tạo điều kiện, động viên giúp đỡ em hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đoàn Thị Hồng Văn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu 8 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn 10 Những luận điểm đóng góp luận văn Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LÒNG YÊU NƢỚC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY 10 1.1 Một số vấn đề lý luận giáo dục lòng yêu nƣớc 10 1.1.1 Lòng yêu nước 10 1.1.2 Giáo dục lòng yêu nước 15 1.2 Một số vấn đề lý luận lòng yêu nƣớc sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 18 1.2.1 Đặc điểm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 18 1.2.2 Truyền thống yêu nước sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 21 1.2.3 Nội dung giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25 1.3 Tầm quan trọng việc giáo dục lòng yêu nƣớc cho sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 37 1.3.1 Vai trò vị trí sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc 37 1.3.2 Sự cần thiết việc giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 41 Tiểu kết chƣơng 44 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƢỚC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI HIỆN NAY 46 2.1 Thực trạng giáo dục lòng yêu nước sinh viên Trường Đại học Sƣ phạm Hà Nội 46 2.1.1 Những thành tựu đạt công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 46 2.1.2 Những hạn chế công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 52 2.1.3 Nguyên nhân hạn chế công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 57 2.1.4 Một số vấn đề đặt công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 59 2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục lòng yêu nƣớc cho sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 61 2.2.1 Giải pháp nội dung giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 61 2.2.2 Giải pháp phương pháp giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 71 Tiểu kết chƣơng 90 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCH : Ban Chấp hành CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - đại hoá CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐHSP : Đại học sư phạm THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TNCS : Thanh niên cộng sản MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Qua hàng nghìn năm dựng nước giữ nước, lòng yêu nước trở thành tài sản quý giá thiêng liêng góp phần làm nên truyền thống dân tộc Việt Nam Trong lời nói đầu sách nghiên cứu phát triển tư tưởng Việt Nam, giáo sư Trần Văn Giàu khẳng định: “Truyền thống lớn ông cha ta yêu nước, chủ nghĩa yêu nước” [8, tr.10] Đất nước Việt Nam trường kỳ lịch sử nếm bao cay đắng khổ nhục dân tộc nước với lòng yêu nước dân ta tự vùng lên đấu tranh giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ làm hình thành nên chủ nghĩa yêu nước độc đáo Ở đó: “yêu nước căm thù giặc hành động mà có lý luận làm phương hướng cho chiến đấu, động lực cho phong trào sở cho niềm tin thất thắng” [39, tr.21] Lòng yêu nước trở thành sợi đỏ xuyên qua giai đoạn lịch sử tư tưởng Việt Nam từ cổ đại đến đại, sức mạnh tinh thần, lửa bất diệt trái tim người dân, giúp cho dân ta chiến thắng kẻ thù nuôi dưỡng sinh tồn cho dân tộc Ngày nay, lòng yêu nước phai mờ mà bồi dưỡng độc đáo, phong phú trở thành hành trang thiếu người đất Việt trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội - phận người đất Việt, mang trách nhiệm với quê hương đất nước Là sinh viên theo học ngành Sư phạm để sau trở thành người thầy, người cô, giáo dục đào tạo hệ học trò việc trang bị tri thức, tình yêu quê hương đất nước cho thân điều thiếu Sinh viên Sư phạm nhà giáo dục tương lai có vị trí, vai trò thiêng liêng với vận mệnh dân tộc, mang sứ mệnh truyền tiếp lửa yêu nước đến cho hệ mai sau Các em người trực tiếp giáo dục tri thức, đạo đức, nhân cách cho hệ trẻ sau tiếp bước truyền thống tốt đẹp cha ông ta Ngay từ thành lập trường có hệ sinh viên tích cực phát huy truyền thống yêu nước, họ xung phong tham gia nhập ngũ, hoà vào phong trào “ba sẵn sàng”, tích cực tham gia sinh viên tình nguyện góp phần nhỏ bé công xây dựng đất nước Cho đến tận ngày hôm nay, tinh thần, tình cảm, nhiệt huyết sôi sục lòng số đông sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm chủ nghĩa đế quốc lực thù địch tiếp tục thực âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm chống phá nghiệp cách mạng với nhiều hình thức thủ đoạn thâm độc Tiêu biểu tình hình chủ quyền, biển Đông, quan điểm trị, tôn giáo… Mục tiêu kẻ thù nhằm vào hệ trẻ làm lung lạc tư tưởng, ý chí, phai nhạt truyền thống, lợi dụng lớp trẻ để công kích, lật đổ chủ nghĩa xã hội nước ta Chúng dùng hình thức, thủ đoạn khác với mục đích làm phai mờ lòng yêu nước, ý chí khắc phục khó khăn, vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu sinh viên Vì thế, việc bồi dưỡng giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội để họ có nhận thức hành động đắn công xây dựng bảo vệ Tổ quốc lúc vô cấp thiết Nhận thức tầm quan trọng đó, nên chọn đề tài: “Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường đại học Sư Phạm Hà Nội nay” làm đề tài luận văn Lịch sử nghiên cứu Yêu nước truyền thống quý báu dân tộc Việt Nam, nhân tố vô quan trọng làm nhân lên ý chí, nghị lực, đoàn kết, tạo sức mạnh để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vì vậy, từ trước đến có nhiều công trình khoa học nghiên cứu lòng yêu nước giáo dục lòng yêu nước cho nhân dân đặc biệt hệ trẻ Từ đó, cho thấy tầm quan trọng cấp thiết phải giáo dục nhận thức lòng yêu nước cho hệ trẻ, học sinh, sinh viên Thứ nhất, nghiên cứu giáo dục lòng yêu nước thông qua lịch sử Tác giả Phan Ngọc Liên viết: “Giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa tinh thần quốc tế vô sản qua môn lịch sử” tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 6, năm 1982 có đưa nhận định rằng: Quan niệm Tổ quốc, lòng yêu nước, tinh thần quốc tế lĩnh vực đấu tranh tư tưởng Bọn đế quốc phản động quốc tế sức tuyệt đối hoá đặc điểm dân tộc, quyền lợi dân tộc, hình thành điều kiện lịch sử khác nhau, khơi dậy lòng tự dân tộc chuyện khứ để phá hoại đoàn kết dân tộc ngày nay, xuyên tạc hợp tác, giúp đỡ quốc tế tinh thần hữu giai cấp sáng vô sản để gây lòng hằn thù dân tộc, phá hoại nghiệp cách mạng chung [21, tr.10] Từ tác giả kêu gọi hệ trẻ cần hình thành quan niệm đắn lòng yêu nước, hiểu kiện lịch sử khứ, để vạch trần luận điệu phản động, xuyên tạc kẻ thù Trong Tạp chí Giáo dục số 157 năm 2007 có đăng “Giáo dục lòng yêu nước, ý chí thắng cho hệ trẻ qua dạy học kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954” tác giả Bùi Thị Thu Hà, Đăng Văn Hồ Bài viết đề cập tới số vấn đề giáo dục lòng yêu nước: cần làm cho học sinh nhận thức nguyên nhân bùng nổ, tính chất chiến tranh dân tộc; giáo dục tinh thần chiến, thắng cho học sinh qua kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954; giáo dục học sinh nắm vững nguyên lý: học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; nâng cao chất lượng dạy học lịch sử cho học sinh 90 hợp với sở trường, khiếu cá nhân khoa tạo điều kiện tốt để học rèn luyện thân Mỗi sinh viên Sư phạm phải xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc nhân dân, sống có lý tưởng, hoài bão, khát khao vươn tới mới, tiến Bản thân người tự giác rèn luyện, biết tự kiềm chế, vượt qua cám dỗ tiêu cực xã hội, biểu chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng… Sinh viên cần tự tin vào thân mình, giữ vững niềm tin sống, vượt qua khó khăn sống học tập, xây dựng cho lập trường trị vững chắc, góp sức nhỏ bé vào công xây dựng đất nước Việt Nam Tiểu kết chƣơng Là người dân tộc Việt Nam mang trách nhiệm với quê hương, đất nước, sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội phải có nhận thức đắn vị trí vai trò nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Ngày nay, trình toàn cầu hoá hội nhập mặt đời sống kinh tế - xã hội, tạo nhiều tác động tích cực cho phát triển đất nước Nhưng bên cạnh tồn khó khăn mà cần phải đoàn kết, kiên cường, sáng suốt hành động Vai trò trách nhiệm người dân Việt Nam cần bồi dưỡng giáo dục để đáp ứng yêu cầu mà đất nước đặt Vì thế, sinh viên trường ĐHSP Hà Nội cần phải tiếp bước truyền thống cha ông nuôi dưỡng lòng yêu nước Chúng ta cần phải giáo dục cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội niềm tự hào dân tộc, truyền thống ông cha, biết ơn, học hỏi kinh nghiệm, lòng kiên dũng, oai hùng, tình đoàn hết hệ trước để bồi đắp thêm cho nhân cách sống sinh viên Ngoài ra, cần giáo dục tinh thần trách 91 nhiệm cho sinh viên, tránh thái độ thờ ơ, vô cảm trước vận mệnh dân tộc, trang bị tri thức, kỹ cần thiết để em nhận thức đắn thực trạng đất nước phục vụ nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng giáo dục lòng tin cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội, tạo cho họ ý chí, niềm tin mãnh liệt vào đường nghiệp Đảng, ủng hộ tin theo đường xây dựng đất nước theo định hướng XHCN Như vậy, giáo dục tư tưởng yêu nước cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội việc làm cần thiết, góp phần tạo nên diện mạo cho giáo dục Việt Nam, làm cho giáo dục nước nhà sánh vai với cường quốc năm châu, góp phần đưa đất nước phát triển vững mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa Do vậy, cần phải đổi nội dung phương pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, thời đại 92 KẾT LUẬN Yêu nước tình cảm sâu sắc nhất, bồi dưỡng, phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc Dù thời đại lòng yêu nước yếu tố quan trọng hàng đầu giúp đất nước phát triển lớn mạnh Giáo dục bồi dưỡng lòng yêu nước cho người dân việc làm thường xuyên trọng nước ta Việc giáo dục lòng yêu nước giúp cho người hiểu rõ lịch sử dân tộc, tự hào với truyền thống cha ông, có ý chí, tâm xây dựng bảo vệ Tổ quốc Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội lực lượng trí thức trẻ, đại diện cho hệ tương lai dân tộc quan trọng hết họ trở thành người mang sứ mệnh giáo dục tương lai việc giáo dục lòng yêu nước cho họ điều vô cần thiết Chúng ta cần giáo dục cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội mục tiêu, lý tưởng vị trí, vai trò họ vận mệnh dân tộc Sinh viên cần có tình yêu gia đình, quê hương đất nước, có niềm tự hào lịch sử vẻ vang, truyền thống, phong tục, cảnh đẹp thiên nhiên dân tộc, có ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc, niềm tin vào XHCN tinh thần quốc tế vô sản Để công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội đạt hiệu cần nhìn nhận thực trạng công tác giáo dục Nhà trường, từ đưa định hướng giải pháp phù hợp, cụ thể, nâng cao nhận thức sinh viên lòng yêu nước vấn đề trị, giáo dục cho em cách linh hoạt, cụ thể, thường xuyên thay đổi phương pháp giáo dục, nội dung giáo dục để khích lệ, động viên sinh viên học tập rèn luyện Ngoài cần phải làm cho sinh viên tự giáo dục thân nhân cách, phẩm chất, tư tưởng, hành động để có hiệu giáo dục cao Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Sư phạm việc làm vô quan trọng, Đảng Nhà nước quan tâm hàng đầu Sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng người Việt Nam nói chung cần phải luôn chủ động, tích cực tự giác công tác giáo dục lòng yêu nước 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo trị đại hội IV (1977), Giáo dục - Hà Nội Phan Trọng Báu (1994), "Thử tìm hiểu lòng giáo dục yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX", Nghiên cứu lịch sử, (5), tr.29-37 Bộ giáo dục Đào tạo (2013), Ngữ văn 12, Tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thị Chuyên, Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nay, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Nghĩa Dân (2001), Lòng yêu nước văn học dân gian Việt Nam, Hội nhà văn Dương Tự Đam (2008), Tuổi trẻ Việt Nam với chủ nghĩa yêu nước lịch sử dân tộc, H Thanh niên Nguyễn Thị Định (2010), Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học sở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang qua môn lịch sử, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Việt Nam (2007), Ngữ Văn lớp 7, tập 1, Hà Nội Trần Văn Giàu (1973), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến cách mạng tháng Tám, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 10 Trần Văn Giàu (1980), Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Trần Văn Giàu (1983), Trong dòng chủ lưu văn học Việt Nam: Tư tưởng yêu nước, Nxb Văn nghệ Hồ Chí Minh 12 Bùi Thị Thu Hà, Đăng Văn Hồ (2007), “Giáo dục lòng yêu nước, ý chí thắng cho hệ trẻ qua dạy học kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954”, Tạp chí Giáo dục, (157) 13 Nguyễn Hùng Hậu (2008), Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 94 14 Phan Thị Hiến (2012), Giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước cho học sinh dạy học lịch sử địa phương trường trung học phổ thông tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 15 Hội đồng đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Tập I, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Giáng Hương (2016), “Giáo dục lòng yêu nước cho niên giai đoạn nay”, Lý luận trị & truyền thông 17 Trần Thị Thanh Hương (2013), Di sản văn hoá vùng đất tổ với giáo dục lòng yêu nước cho hệ trẻ tỉnh Phú Thọ nay, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 18 Trương Công Huỳnh Kỳ (1986), Sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản hoạt động cách mạng chủ tịch Hồ Chí Minh (từ 1991 - 1930), Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 19 Phạm Huy Khánh, Trần Kim Vân (1989), “Chủ tịch Hồ Chí Minh việc giáo dục lòng yêu nước chân tinh thần quốc tế vô sản cho hệ trẻ”, Thông báo khoa học, (2), tr.32-36 20 Bùi Thanh Khiết (1986), “Giáo dục đạo đức cách mạng trường học theo Năm điều Bác Hồ dạy”, Tạp chí cộng sản, (6), tr.8-11 21 V.L.Lênin (1975), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 22 V.L.Lênin (1978), Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 23 Phan Ngọc Liên (1982), “Giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa tinh thần quốc tế vô sản qua môn lịch sử”, Nghiên cứu giáo dục, (6) 24 Trần Huy Liệu (1969), “Phân biệt chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”, Nghiên cứu lịch sử, (121), tr.1-2,4 95 25 Võ Văn Minh (2012), “Hệ thống địa đào làng hầm Vĩnh Linh - chứng tích tiêu biểu để giáo dục lòng yêu nước cho hệ trẻ”, Tạp chí giáo dục, (278), tr.51-53 26 Nguyễn Thu Nghĩa (1993), “Tư tưởng yêu nước thương dân Nguyễn Trãi”, Tạp chí Triết học, (2), tr.29-30 27 Trần Thị Tuyết Oanh cộng (2012), Giáo dục học, tập 1, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 28 Hoàng Phê (1992), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ 29 Bùi Đình Phong (2008), Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh thời kỳ mở của, hội nhập quốc tế, Đề tài cấp bộ, mã số B08-02, Hà Nội 30 Vũ Đức Phúc (1967), “Người Việt Nam lòng yêu nước thơ Tố Hữu thời kỳ chống đế quốc Pháp 1945 - 1954”, Tạp chí Văn học, (6) 31 Quân đội giáo dục (1995), Hội đồng giáo dục yêu nước xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc, tập 1, Giáo dục - huấn luyện võ thuật quân 32 Trần Đăng Sinh (2012), Lịch sử triết học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 33 Trần Đăng Sinh, Lê Văn Đoán (2012), Chuyên đề Triết học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 34 Phan Thế Sủng (1982), “Tìm hiểu vị trí nhiệm vụ vấn đề giáo dục lòng yêu nước nhà trường Xô Viết”, Nghiên cứu giáo dục, (8), tr.24-25 35 Đặng Thị Thanh Tâm (2012), Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho hệ trẻ tỉnh Hà Nam nay, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 36 Phạm Thị Minh Tâm (2016), Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trung học phổ thông Hải Dương nay, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 96 37 Đỗ Đức Tĩnh, Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Đắk Lắk nay, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 38 Đào Nguyên Tụ (1967), “Mấy ý kiến chủ nghĩa yêu nước văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX”, Tạp chí Văn học, (2), tr.45-54 39 Đồng Thị Tuyền (2011), Triết lý yêu nước lịch sử tư tưởng Việt Nam việc giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên trường cao đẳng nghề Hà Nội nay, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 40 Từ điển triết học (1975), Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, Tiếng Việt 41 Nguyễn Mạnh Tường (1996), “Phạm trù “yêu nước” tư Hồ Chí Minh”, Tạp chí Triết học, (5), tr.20-23 42 Nguyễn Mạnh Tường (1998), “Vấn đề kế thừa phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh công đổi nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (6), tr.12-15 43 Đỗ Hồng Thái (1986), Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dân tộc thiểu số Hà Tuyên qua sử dụng tài liệu lịch sử địa phương dạy học trình lịch sử Việt Nam (1930 - 1945), Luận án tiến sĩ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 44 Hà Thị Thơm (2014), Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên trường Trung cấp nghiệp vụ công nghệ Hải Phòng nay, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 45 Nguyễn Đăng Thục (1967), Lịch sử tư tưởng Việt Nam thời Bắc thuộc, Nxb Bộ văn hoá (nguỵ quyền), Sài Gòn 46 Nguyễn Tài Thư (1993), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 97 47 Nguyễn Thị Tuyết Trinh (2014), Sử dụng kiến thức liên môn để giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam (1945 - 19540) trung học phổ thông - chương trình chuẩn, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 48 Lê Thị Khánh Vân (2011), Giáo dục truyền thống yêu nước cho niên huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nay, Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 49 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 50 Viện Triết học (1984), Một số vấn đề lý luận lịch sử tư tưởng Việt Nam, Hà Nội 51 Tầm Vu (1966), “Sự phát triển tư tưởng yêu nước Việt Nam qua ba văn “Nam quốc sơn hà”, “Hịch tướng sĩ”, “Bình Ngô đại cáo”, Tạp chí Văn học, (8), tr.1-9 52 Nguyễn Hữu Vui (2007), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Nghiêm Đình Vỳ (2009), Giáo dục truyền thống yêu nước cho hệ trẻ ngày 54 Htpp://www.hnue.edu.vn/Gioithieu/Gioithieuchung/Lichsutruyenthong.aspx 55 Http://toc.123doc.org/document/753395-i-doan-thanh-nien-cong-san-hochi-minh-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-qua-64-nam-xay-dung-vatruong-thanh.htm 56 https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuyên ngôn độc lập (Việt_Nam_dân_chủ_ cộng_hoà) 57 Http://www.tdtt.gov.vn/tabid/90/ArticleID/17824/Default.aspx 98 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI BIỂN HIỆN TINH THẦN YÊU NƯỚC Bài viết “Những ngày sống hào hùng quên” thầy Phạm Thắng năm 1999 Quyên góp khẩn cấp cứu trợ thiếu nhi nhân dân miền trung bị thiệt hại mưa lũ 2010 99 Hội nghị Toàn quốc sinh viên NCKH Trường Đại học Sư phạm Lần thứ VI, tháng 10/2012 Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Hoà báo cáo công trình nghiên cứu “Chế tạo vật liệu composite Zn2SnO4/MWCNTs khảo sát tính quang xúc tác vùng ánh sáng khả kiến” 100 Trường ĐHSP Hà Nội thăm tặng quà trung tâm thương bệnh binh Duy Tiên - Hà Nam năm 2014 Hoạt động “Thắp nến tri ân - nghĩa trang Mai Dịch” bạn đoàn viên niên Trường ĐHSP Hà Nội tối ngày 26/7/2014 101 Kỷ niệm 52 năm ngày khởi xướng phong trào ba sẵn sàng đoàn Trường ĐHSP Hà Nội Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội thăm tặng quà Cảnh sát biển kiểm ngư Việt Nam tháng - 2014 102 Gặp gỡ giao lưu với đồng chí Trịnh Ngọc Trình Nguyên Bí thư Đoàn trường ĐHSP Hà Nội giai đoạn (1962-1965), Giám đốc tổ chức hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi HEDO PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Cựu sinh viên - nghiên cứu sinh Trường ĐHSP Hà Nội bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 103 PGS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chương trình “Chung tay xã nghèo vượt khó” năm 2013 Lễ trao giải thi viết online “Lễ hội - Văn hoá Dân tộc” năm 2016 104 Sinh viên tình nguyện trung tâm chữa bệnh lao động giáo dục xã hội Số Hà Nội năm 2015 Lễ trao giải thi “Sáng tạo từ rác thải” 2016 Chương trình “Chắp cánh ước mơ” trường THCS Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải ... nước sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 21 1.2.3 Nội dung giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 25 1.3 Tầm quan trọng việc giáo dục lòng yêu. .. học Sư phạm Hà Nội 46 2.1.2 Những hạn chế công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 52 2.1.3 Nguyên nhân hạn chế công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên. .. cứu giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 8 Giả thuyết khoa học Nếu thực tốt công tác giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội góp phần giáo dục toàn diện cho sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên trường đại học sư phạm hà nội hiện nay , Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên trường đại học sư phạm hà nội hiện nay , Giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên trường đại học sư phạm hà nội hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay