Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam (tt)

26 70 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:47

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGUYÊN CHƢƠNG VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 Công trình hoàn thành Học viện Khoa học Xã hội Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS LÊ NGỌC HÙNG Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện khoa học xã hội ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây d ng nông thôn ch trư ng mang t nh chi n lược đ c biệt quan trọng c a Đảng Nhà nước ta, nh m c thể hóa việc th c Ngh quy t Hội ngh lần th an chấp hành Trung ng Đảng khóa X v nông nghiệp, nông d n, nông thôn Ch trư ng có m c ti u toàn diện: X y d ng k t cấu hạ tầng kinh t - xã hội nông thôn t ng bước đại, x y d ng c cấu kinh t hình th c t ch c sản xuất hợp l g n công nghiệp với phát triển d ch v , g n phát triển nông thôn với đô th theo quy hoạch, x y d ng xã hội nông thôn d n ch , n đ nh, giàu s c văn hóa d n tộc; bảo vệ môi trường sinh thái, gi v ng an ninh trật t , tăng cường hệ th ng ch nh tr nông thôn s lãnh đạo c a Đảng, n ng cao đời s ng vật chất tinh thần c a nh n d n Như vậy, ch trư ng x y d ng Nông thôn mang t nh nh n văn s u s c, v a m c ti u, yêu cầu phát triển b n v ng, v a nhiệm v cấp bách, l u dài đ i h i phải ti n hành đ ng quy đ nh, đồng bộ, ch c ch n n cạnh đó, t nước ta gia nhập WTO, tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh t lớn c a khu v c th giới, s c ép c a hội nhập phát triển ngày lớn, đ t y u cầu cao đ i với n n kinh t nước ta, lĩnh v c nông nghiệp lĩnh v c phải đ i m t với nhi u thách th c Trước y u cầu phát triển hội nhập nay, th c m c ti u đẩy nhanh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đ n l c đ i h i phải có nhi u ch nh sách đột phá đồng nh m giải quy t toàn diện vấn đ kinh t , xã hội, văn hóa, nông thôn Giải quy t t t vấn đ nông d n, nông nghiệp nông thôn có nghĩa chi n lược đ i với s n đ nh phát triển c a đất nước Tuy vậy, ch nh sách c a Nhà nước đ i với nông nghiệp, nông thôn chưa th c s hiệu quả, thi u b n v ng nhi u m t, nói chưa đáp ng y u cầu CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, chưa đưa sản xuất nông nghiệp nông thôn thành sản xuất hàng hóa th c s Một nh ng nguy n nh n c chưa đ nh hướng rõ mô hình phát triển, thể việc nhận th c chưa thấu đáo vấn đ như: Tầm nhìn m c ti u , mô hình phát triển, nguồn l c thi u s xác đ nh lợi ch th c t c a b n li n quan phát triển nông nghiệp nông thôn Vì dẫn đ n tình trạng thi u c thể, thi u t nh khoa học quy trình hoạch đ nh triển khai ch nh sách; có nhi u ch nh sách, hiệu kinh t , hiệu ng xã hội c a sách không tư ng x ng với nguồn l c đầu tư, ho c thi u b n v ng Góp phần kh c ph c cách c tình trạng tr n, đưa Ngh quy t c a Đảng v nông nghiệp, nông thôn vào s ng, đẩy nhanh t c độ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, việc cần làm giai đoạn x y d ng cho mô hình nông thôn đ đáp ng y u cầu phát huy nội l c c a nông d n, nông nghiệp nông thôn, đ u kiện hội nhập n n kinh t th giới Tr n tinh thần đó, ngày 16 tháng năm Th tướng Ch nh ph k Quy t đ nh s 491 QĐ-TTg an hành ộ ti u ch Qu c gia v x y d ng Nông thôn gồm 19 ti u ch Đ y chư ng trình khung, bao gồm 11 chư ng trình m c ti u qu c gia 13 chư ng trình có t nh chất m c ti u diễn nông thôn Ch nh sách x y d ng mô hình nông thôn diễn mạnh mẽ phạm vi nước T năm 11, tỉnh Quảng Nam triển khai áp d ng hoạt động nông thôn c a Ch nh ph đạt s thành t u đáng kể phát triển nông nghiệp đ a phư ng, n p s ng, m c s ng, thu nhập tăng cao so với nh ng thời kỳ trước Người d n áp d ng khoa học kĩ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi Đời s ng người d n n ng cao v vật chất lẫn tinh thần, m t làng xã thay đ i rõ rệt, cảnh quan môi trường đảm bảo h n M c dù có nhi u văn hướng dẫn thi hành, c n nhi u bất cập cần giải quy t Do đó, cần phải nghi n c u để hoàn thiện ch nh sách x y d ng Nông thôn phù hợp với tình hình th c t đảm bảo n ng cao chất lượng th hưởng c a người d n Đ c biệt, việc hoàn thiện ch nh sách x y d ng Nông thôn phải đ t b i cảnh x y d ng hệ th ng xã hội nông thôn đại, đáp ng đ i h i c a trình phát triển kinh t xã hội hội nhập qu c t Đ y vấn đ ph c tạp, khó khăn Đảng, Nhà nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói ri ng quan t m Với tầm quan trọng quy t đ nh chọn đ tài: “Vấn đề sách xây dựng nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” làm đ tài luận văn c a Tình hình nghiên cứu đề tài Trong nghi n c u, tác phẩm, vi t, sách đ cập đ n nhi u th c trạng nông thôn Việt Nam ta có nhi u giải pháp t t nh m gi p cho ch nh sách x y d ng nông thôn đ a phư ng nước ngày hoàn thiện h n Tuy nhi n vấn đ sách x y d ng Nông thôn th c tiễn tỉnh Quảng Nam chưa có tác giả s u nghi n c u Vì vậy, việc chọn nghi n c u vấn đ cần thi t, có nghĩa l luận th c tiễn s u s c đ i với tỉnh Quảng Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tr n c sở nghi n c u l luận th c tiễn v vấn đ ch nh sách x y d ng nông thôn mới, làm rõ vấn đ t th c tiễn tỉnh Quảng Nam, t đ xuất giải pháp đ i với vấn đ đ t 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghi n c u c sở l luận th c ch nh sách x y d ng nông thôn nước ta - Đánh giá th c trạng th c ch nh sách x y d ng nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 11-2016; xác đ nh vấn đ ch nh sách x y d ng nông thôn t th c tiển tỉnh Quảng Nam, nh ng k t quả; hạn ch nguy n nh n - Đ xuất nh ng quan điểm, giải pháp n ng cao hiệu th c ch nh sách x y d ng Nông thôn nước ta giai đoạn 16-2020 4- Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đ i tượng nghi n c u vấn đ th c ch nh sách x y d ng Nông thôn tỉnh Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đ a bàn tỉnh Quảng Nam - Phạm vi thời gian: Đánh giá th c trạng th c ch nh sách xây d ng Nông thôn giai đoạn 11-2016, xác đ nh vấn đ x y d ng Nông thôn t th c tiễn tỉnh Quảng Nam đ xuất đ nh hướng, giải pháp n ng cao hiệu th c ch nh sách x y d ng Nông thôn giai đoạn 16-2020 5- Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu D a tr n c sở phư ng pháp luận ch nghĩa Mác - L nin, tư tưởng Hồ Ch Minh; đường l i, quan điểm c a Đảng; ch nh sách, pháp luật c a Nhà nước v x y d ng Nông thôn Luận văn sử d ng phư ng pháp c thể như: phư ng pháp th ng k , t ng hợp, ph n t ch, so sánh thu thập tài liệu c a U ND tỉnh Quảng Nam 6- Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm rõ c sở l luận v th c ch nh sách x y d ng Nông thôn mới, cung cấp th m nh ng luận c khoa học nh m đánh giá khách quan, ch nh xác v vấn đ sách x y d ng nông thôn đ a phư ng 6.2.Ý nghĩa thực tiễn Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo, nghi n c u khoa học, học tập chuy n đ có li n quan đ n th c ch nh sách x y d ng nông thôn Kết cấu luận văn Ngoài phần m c l c, mở đầu, k t luận, danh m c biểu danh m c tài liệu tham khảo, luận văn chia thành chư ng: Chư ng Nh ng vấn đ chung v x y d ng Nông thôn Chư ng Một s vấn đ sách xây d ng Nông thôn tỉnh Quảng Nam Chư ng Các giải pháp ch y u nh m giải quy t nh ng vấn đ sách x y d ng Nông thôn c a tỉnh Quảng Nam thời gian tới Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Một số vấn đề lý luận thực sách xây dựng nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 hái niệm sách công Có nhi u quan điểm v ch nh sách công, tùy theo cách ti p cận góc độ xem xét, cho đ n tranh luận v khái niệm ch nh sách công ch đ sôi n i khó đạt s tr rộng rãi Ở Việt Nam, ch nh sách công vấn đ mới, theo PGS.TS Đỗ Ph Hải 12 , “Ch nh sách công tập hợp quy t đ nh có li n quan c a Nhà nước nh m l a chọn m c ti u c thể giải pháp th c giải quy t vấn đ c a xã hội theo m c ti u t ng thể xác đ nh” Ch nh sách công có nh ng đ c trưng c như: ch thể ban hành ch nh sách công nhà nước; ch nh sách công không quy t đ nh thể tr n văn mà c n nh ng hành động, hành vi th c tiễn th c ch nh sách ; ch nh sách công tập trung giải quy t nh ng vấn đ đ t đời s ng kinh t - xã hội theo m c ti u xác đ nh; ch nh sách công gồm nhi u quy t đ nh ch nh sách có li n quan lẫn 1.1.1.2 hái niệm thực sách công Th c ch nh sách công y u cầu tất y u khách quan để trì s tồn c a ch nh sách với tư cách công c vĩ mô theo y u cầu quản l c a nhà nước để đạt m c ti u mà sách theo đu i Th c ch nh sách toàn trình hoạt động c a ch thể theo cách th c khác nh m th c hóa nội dung ch nh sách công cách hiệu 1.1.1.3 hái niệm nông thôn 1.1.1.4 hái niệm nông thôn 1.1.1.5 Khái niệm sách xây dựng nông thôn 1.1.1.6 hái niệm vấn đề 1.1.1.7 hái niệm vấn đề sách Xác định vấn đề sách công Vấn đề sách - Xác định vấn đề sách công: 1.1.1.8 hái niệm vấn đề sách xây dựng Nông thôn 1.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng Nông thôn Xây d ng Nông thôn mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn, s u giải quy t nhi u lĩnh v c, có s li n k t gi a lĩnh v c với tạo n n kh i th ng v ng mạnh 1.1.3 Vai trò xây dựng Nông thôn phát triển kinh tế - xã hội 1.1.4 Nội dung xây dựng Nông thôn 1.1.5 Tiêu chí xây dựng Nông thôn 19 ti u ch để x y d ng mô hình Nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung ộ Tiêu chí thứ 1: Quy hoạch th c quy hoạch Tiêu chí thứ 2: Giao thông nông thôn Tiêu chí 3: Thủy lợi Hệ th ng th y lợi đáp ng c y u cầu sản xuất, sinh hoạt Đạt Tỷ lệ k nh mư ng xã quản l ki n c hóa Đạt % trở l n + Ti u ch 4: Điện nông thôn + Ti u ch 5: Trường học + Tiêu ch 6: C sở vật chất văn hóa + Ti u ch 7: Chợ nông thôn + Ti u ch 8: ưu điện + Ti u ch 9: Nhà d n cư + Tiêu chí 10: Thu nhập bình qu n người năm so với m c bình qu n chung c a tỉnh + Ti u ch 11: Tỷ lệ hộ nghèo + Ti u ch 12: C cấu lao động + Tiêu ch 13: Hình th c t ch c sản xuất + Ti u ch 14: Giáo d c + Ti u ch 15: Y t + Ti u ch 16: Văn hóa + Ti u ch 17: Môi trường + Ti u ch 18: Hệ th ng t ch c ch nh tr + Ti u ch 19: An ninh trật t xã hội 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Kinh nghiệm số nước xây dựng Nông thôn 1.2.1.1 inh nghiệm Thái Lan 1.2.1.2 inh nghiệm Hàn Quốc 1.2.1.3 inh nghiệm Nhật Bản 1.2.2 Xây dựng Nông thôn nước ta Theo ộ NN&PTNT, t triển khai chư ng trình x y d ng Nông thôn mới, t nh đ n cu i tháng 9/2016 nước có 2.045 xã 24 huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn s ti u ch đạt chuẩn bình qu n c a nước 13,1 ti u ch xã 1.2.3 Một số học rút từ kinh nghiệm xây dựng Nông thôn Để x y d ng mô hình Nông thôn thành công phải phong trào quần ch ng rộng lớn, phát huy đầy đ quy n làm ch c a nh n d n, có s tham gia ch động, t ch c c c a người d n, cộng đồng d n cư, hệ th ng ch nh tr c sở, s hỗ trợ, gi p đỡ c a Nhà nước, ch nh quy n cấp cao 1.2.4 Cơ sở pháp lý xây dựng Nông thôn nước ta tỉnh Quảng Nam Tiểu kết Chƣơng Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚITẠI TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.1.3 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc thực sách Nông thôn địa bàn Quảng Nam 2.1.3.1 Nhân tố kinh tế 2.1.3.2 Nhân tố trị: 2.1.3.3 Đội ngũ lãnh đạo quản lý 2.1.3.4 Nhân tố văn hóa - xã hội 10 tướng Ch nh ph , ộ ti u ch “Nông thôn mới” bao gồm nhóm T ng s xã th c Chư ng trình x y d ng Nông thôn tr n đ a bàn tỉnh xã T nh đ n ngày 31/10/2016, bình quân chung s ti u ch đạt chuẩn toàn tỉnh 11,94 tiêu chí/xã, tăng ,44 ti u ch xã so với cu i năm 15, tăng 9,33 tiêu chí/xã so với năm ; có 54 xã đạt chuẩn Nông thôn (đạt tỷ lệ 26,47% s xã; đó, năm 14 xã, năm 15 43 xã tháng 3/2016 01 xã ; xã t đánh giá đạt 19 ti u ch Nông thôn hoàn chỉnh hồ s đ ngh thẩm đ nh xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn năm 16; giảm xã ti u ch giảm xã ti u ch so với cu i năm 15 năm 15 có 61 xã ; th xã Điện àn huyện Ph Ninh Th tướng Ch nh ph quy t đ nh công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn năm 15 2.3.1 Nhóm tiêu chí quy hoạch Tiêu chí số 1- Tiêu chí Quy hoạch thực quy hoạch: Đánh giá: 4 xã đạt ti u ch Quy hoạch 2.3.2 Đánh giá mức độ đạt nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội Tiêu chí số - Tiêu chí Giao thông: Đánh giá: Có 78 xã đạt ti u ch Giao thông Tiêu chí số - Tiêu chí Thủy lợi: Đánh giá: Có 99 xã đạt ti u ch Th y lợi Tiêu chí số - Tiêu chí Điện nông thôn: Đánh giá: Có 173 xã đạt ti u ch Điện Tiêu chí số - Tiêu chí Trường học: Đánh giá: Có 86 xã đạt ti u ch Trường học Tiêu chí số Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Đánh giá: có 57 xã đạt ti u ch C sở vật chất văn hóa (đạt 27,94%) Tiêu chí số -Tiêu chí Chợ nông thôn: 12 Đánh giá: 143 xã đạt ti u ch Chợ nông thôn, đạt 68,1% (năm có xã đạt ti u ch Chợ nông thôn Tiêu chí số 8- Tiêu chí Bưu điện: Đánh giá: có 16 xã đạt ti u ch ưu điện, đạt 78,4% Tiêu chí số -Tiêu chí Nhà dân cư: Đánh giá: có 122 xã đạt ti u ch Nhà d n cư, đạt 59,8% năm có 16 xã đạt ti u ch 2.3.3 Đánh giá mức độ đạt nhóm tiêu chí Kinh tế tổ chức sản xuất Tiêu chí số 10- Tiêu chí Thu nhập: Các đ a phư ng tỉnh ph duyệt Đ án phát triển sản xuất, Đánh giá: 83 xã đạt ti u ch Thu nhập, đạt 41,17% Tiêu chí số 11- Tiêu chí hộ nghèo: Đánh giá: 88 xã đạt ti u ch Hộ nghèo, đạt 43,1% Tiêu chí số 12- Tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Đánh giá: 158 xã đạt ti u ch Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuy n, đạt 77,45% Tiêu chí số 13- Tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất: Đánh giá: 117 xã đạt ti u ch Hình th c t ch c sản xuất, chi m 57,35% 2.3.4 Đánh giá mức độ đạt nhóm tiêu chí Văn hóa - xã hội - môi trường Tiêu chí số 14- Tiêu chí Giáo dục: Đánh giá: 141 xã đạt ti u ch Giáo d c, chi m 69,11% Tiêu chí số 15- Tiêu chí Y tế: Đánh giá: 119 xã đạt ti u ch Y t , chi m 58,33% Tiêu chí số 16- Tiêu chí Văn hóa: Đánh giá: xã đạt ti u ch Văn hóa, chi m 49, 1% 13 Tiêu chí số 17-Tiêu chí Môi trường: Môi trường nông thôn dần cải thiện, đa s đ a Đánh giá: 78 xã đạt ti u ch Môi trường, chi m 38,2% 2.3.5 Đánh giá mức độ đạt nhóm tiêu chí hệ thống trị Tiêu chí số 18 Tiêu chí Hệ thống trị vững mạnh Đánh giá: 138 xã đạt ti u ch Hệ th ng ch nh tr , chi m 67,6% Tiêu chí số 19 Tiêu chí An ninh trật tự Đánh giá: 192 xã đạt ti u ch An ninh trật t , chi m 94,1% 2.4 Những vấn đề khó khăn, trở ngại thực sách xây dựng Nông thôn tỉnh Quảng nam thời gian qua Thứ nhất, sách thực xây dựng Nông thôn chưa hoàn thiện, chưa đồng Thứ hai, nhận thức, thái độ hành vi thực sách xây dựng Nông thôn chưa đầy đủ chưa phù hợp chủ thể bên tham gia thực Thứ ba, sách hướng dẫn xây dựng quy hoạch chưa tốt Thứ tư, nguồn lực đầu tư chưa quan tâm; chưa có chế nguồn lực hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gặp không khó khăn Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN TỚI 3.1 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách Đẩy mạnh n truy n, ph bi n ch nh sách đ n đ i tượng 14 li n quan, tầng lớp nh n d n; th c công khai để người bi t, bàn, làm kiểm tra ch nh sách, t tạo dư luận xã hội môi trường thuận lợi cho việc th c ch nh sách Tùy t ng đ i tượng mà t ch c hình th c n truy n, ph bi n quán triệt phù hợp như: mở lớp tập huấn tập trung để quán triệt, nghi n c u nội dung ch nh sách, bàn giải pháp ph n công th c hình th c phù hợp với đ i tượng tham gia tr c ti p vào trình t ch c th c kiểm tra th c ch nh sách ; t ch c lớp n truy n ch nh sách cho c quan thông tin đại ch ng, cán n truy n; gửi tài liệu hướng dẫn nghi n c u ch nh sách cho t ch c, doanh nghiệp li n quan để t nghi n c u x y d ng chư ng trình tham gia th c ch nh sách 3.2 Hoàn thiện hệ thống sách xây dựng nông thôn Kể t th c chư ng trình đ n nay, s lượng văn quy phạm pháp luật v sách xây d ng nông thôn ban hành nhi u, đa dạng v thể loại văn bản, có tình trạng v a th a, v a thi u, có lĩnh v c ph c tạp, khó hiểu khó áp d ng Nhi u quy đ nh không phù hợp ho c th c tiễn quản lý đ t yêu cầu cần phải có quy phạm u chỉnh chậm sửa đ i, b sung; tính n đ nh c a nhi u văn chưa cao, g y khó khăn việc hiểu, giải thích, áp d ng cách th ng đầy đ , th hiệu l c, hiệu Để góp phần triển khai, t ch c th c có hiệu Chư ng trình xây d ng nông thôn mới, hệ th ng pháp luật, văn hướng dẫn t Trung ng đ n đ a phư ng cần hoàn thiện theo hướng hệ th ng chỉnh thể, th ng t xu ng dưới, phù hợp với u kiện c a th c t , dễ hiểu, dễ áp d ng, đ mạnh tạo chuyển bi n rõ nét, làm thay đ i c c diện, tập trung vào nh ng lĩnh v c then ch t, cởi b nh ng rào cản không phù hợp, tạo u kiện thuận lợi để 15 đ a phư ng th c t t chư ng trình Trước m t, cần nghiên c u ban hành c ch hỗ trợ th c nội dung cấp hộ g n với x y d ng thôn, bản, ấp văn hóa; Hoàn thiện th c thi ch nh sách thu h t đầu tư c a doanh nghiệp v nông thôn; R t kinh nghiệm, hoàn thiện ti u ch , ti u c thể v nông thôn cho phù hợp với u kiện c a vùng, mi n, d n tộc sung ti u ch xã đạt chuẩn nông thôn mới: không nợ đọng v n x y d ng c bản; n ng cao chất lượng s ng, đảm bảo s hài l ng c a người d n; Xác đ nh nhóm ti u ch - Nhóm ti u ch “c bản”: Có yêu cầu thực bắt buộc tất địa phương (gồm ti u ch : Quy hoạch; Thu nhập; Hộ nghèo; Giáo d c; Y t ; Hệ th ng t ch c ch nh tr xã hội v ng mạnh; An ninh, trật t xã hội - Nhóm ti u “vận d ng”: Trên sở hướng dẫn Bộ, ngành Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thê cho phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương, gồm 12 ti u ch : Giao thông; Th y lợi; Điện; Trường học; C sở vật chất văn hóa; Chợ nông thôn; ưu điện; Nhà d n cư; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuy n; Văn hóa; Hình th c t ch c sản xuất; Môi trường Đi u chỉnh, b sung ti u ch không hạ thấp ti u chuẩn, chất lượng c a ti u ch đạt chuẩn, để đảm bảo Chư ng trình x y d ng Nông thôn th c mang hiệu th c chất cho đời s ng c a người d n Sau ch nh sách ban hành, cần phải c thể hoá b ng chư ng trình hành động, chư ng trình m c ti u, k hoạch th c hiện; ban hành văn hướng dẫn th c ch nh sách, biểu mẫu báo cáo n u có ; x y d ng đ án, d án phát triển kinh t - xã hội c thể n u có Các th t c tạo môi trường th c thi ch nh sách, quy đ nh nh ng đ i h i bước cần thi t 16 việc th c ch nh sách Tuy nhi n, ban hành th t c hành ch nh cần phải nghi n c u kỹ để tránh s rườm rà, ph c tạp không cần thi t; đồng thời phải đảm bảo t nh n đ nh tư ng đ i để không g y nhi u xáo trộn cho trình th c thi n cạnh đó, nh ng th t c lỗi thời, kìm hãm việc th c thi cần thay th b ng nh ng th t c hợp l thuận tiện h n 3.3 Tăng cƣờng vai trò lãnh đạo toàn diện cấp ủy Đảng yếu quan trọng tạo thành công xây dựng nông thôn Cấp y x y d ng ban hành ngh quy t sát đ ng với tình hình th c t c a đ a phư ng Tăng cường vai tr , trách nhiệm c a đảng vi n, không để đ ng cuộc, th c t t trách nhiệm ph n công, g n với k t th c nhiệm v c thể giao Đồng thời, cán bộ, đảng vi n phải ti n phong, gư ng mẫu x y d ng nông thôn như: cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà vườn, x y d ng gia đình văn hóa, th c chuyển đ i c cấu c y trồng, vật nuôi, tham gia t ch c c phong trào khu d n cư, thật s gư ng sáng, sau vận động nh n d n th c làm theo Công tác n truy n, vận động phải ti n hành thường xuy n, li n t c, b ng nhi u k nh nhi u hình th c khác nhau, để tạo s chuyển bi n v nhận th c nh n d n, để người d n hiểu vai tr c a nông nghiệp, nông d n, nông thôn, x y d ng nông thôn việc làm mang lại lợi ch cho ch nh gia đình Đồng thời, tăng cường nhận th c g n x y d ng nông thôn với tái c cấu ngành nông nghiệp, tập trung cho phát triển sản xuất, n ng cao đời s ng người d n X y d ng Nông thôn phải có s vào đồng c a hệ th ng ch nh tr Chính quy n cấp phải x y d ng k hoạch, chư ng trình 17 th c c thể h ng năm; thường xuy n kiểm tra, giám sát c sở, ph n công, nhiệm c thể cho thành vi n an đạo g n với trách nhiệm việc th c nhiệm v c a đ n v , cá nh n Các hội, đoàn thể phải làm t t công tác n truy n, vận động giám sát việc th c phong trào; đ c biệt phải tạo nhận th c c a hội vi n, đoàn vi n nh n d n x y d ng Nông thôn mới; t tạo s đồng thuận, t ch c c hưởng ng, tham gia thật s nh n d n ch thể để th c Chư ng trình 3.4 Hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý thực sách xây dựng Nông thôn Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức Thứ hai, xây dựng tổ chức máy nâng cao lực cán Thứ ba, tăng cường hệ thống theo dõi giám sát đánh giá Thứ tư, nâng cao nhận thức sách xây dựng Nông thôn 3.5 Hoàn thiện công tác hƣớng dẫn quy hoạch Thứ nhất, cấp y, ch nh quy n, đ a phư ng cần n ng cao nhận th c cho người d n v nông thôn Quán triệt s u s c Ngh quy t 26-NQ TW, ngày 8 c a an Chấp hành Trung ng Đảng khóa X v nông nghiệp, nông d n, nông thôn; Quy t đ nh s 491 QĐ-TTg, ngày 16 c aTh tướng Ch nh ph v việc ban hành ti u ch qu c gia Nông thôn mới; Quy t đ nh s QĐTTg, ngày c a Th tướng Ch nh ph v ph duyệt chư ng trình m c ti u Qu c gia v x y d ng nông thôn giai đoạn 2 ; Thông tư s 54 TT- NNPTNT, ngày 21 c a ộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn v Hướng dẫn th c ộ ti u ch qu c gia v nông thôn mới; Thông tư li n t ch s 26/2011/TTLT-BNNPTNT- KHĐT- TC, ngày 11 Hướng dẫn s nội dung th c Quy t đ nh s QĐ-TTg ngày c a Th tướng Ch nh ph , đồng thời n u đ nh hướng ph i 18 hợp n truy n đ i với Chư ng trình M c ti u qu c gia x y d ng nông thôn giai đoạn -2 ; s đạo, u hành th c c a Đảng tỉnh, U ND tỉnh Mô hình nông thôn phải mang t nh t ng thể, hệ th ng, k th a đ i theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa: Phát triển có quy hoạch, theo đ ng ti u chuẩn, g n với đ c thù, ti m năng, lợi th c a t ng đ a phư ng Đảm bảo không gian, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn Cũng c , n ng cấp, phát triển c sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm; hệ th ng đường b tông li n thôn, li n gia, li n xã, li n qu c gia, qu c t S p x p lại khu d n cư; khu v c sản xuất hàng hóa trồng trọt, chăn nuôi, ch bi n, nguy n liệu, ; khu chợ d ch v thư ng mại; khu trung t m ch nh tr , hành ch nh, văn hóa; khu cấp nước sạch; khu xử l rác thải, vệ sinh môi trường Chuyển d ch ruộng đất, c cấu kinh t - lao động hợp l , phát triển sản xuất hàng hóa, n ng cao thu nhập N ng cao chất lượng, hiệu hình th c t ch c sản xuất, giáo d c đào tạo, văn hóa, thông tin, du l ch, y t , xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, cấp nước vệ sinh môi trường N ng cao chất lượng hệ th ng ch nh tr , chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng vi n; quản l d n ch s lãnh đạo tập trung th ng c a Đảng Gi v ng an ninh, qu c ph ng, trật t an toàn xã hội Đời s ng vật chất tinh thần c a người d n nông thôn ngày n ng cao; s c văn hóa d n tộc gi gìn phát triển Trong chư ng trình phát triển t ng thể nông thôn, cần tập trung giải quy t vấn đ c t lõi: Quy hoạch, x y d ng c sở hạ tầng, phát triển sản xuất hàng hóa, n ng cao chất lượng đời s ng văn hóa, n ng cao phẩm chất, l c cán bộ, đảng vi n l ng y u nước thư ng d n, l tưởng cộng sản - t nh Đảng, tinh thần trách nhiệm, trình độ khoa học công nghệ l c tư Thứ hai, khảo sát, đánh giá đ ng th c trạng nông thôn để k th a nh ng thành t u, phát huy ti m năng, lợi th , gi 19 gìn s c văn hóa b sung, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Thứ ba, huy động người d n t ch c c tham gia, th c quy hoạch x y d ng nông thôn ản d thảo quy hoạch c a đ n v tư vấn cần cán bộ, đảng vi n người d n tư duy, bàn bạc, thảo luận, góp ki n; đại diện ch đầu tư Ch t ch xã , đại diện lãnh đạo xã thư Đảng y khẳng đ nh k t luận K t luận c a ch đại diện ch đầu tư lãnh đạo xã v mô hình nông thôn tạo s đồng thuận, đồng cảm chung c a người d n cấp tr n ph duyệt Thứ tư, mô hình nông thôn cần mô hình hóa, tr c quan hóa cách trang trọng, đẹp đẽ, rõ ràng, s c nét, trở thành giá tr văn hóa để người dễ nhận th c, n ng cao th c trách nhiệm l ng quy t t m th c X y d ng hướng dẫn ri ng v công tác quy hoạch, đ c biệt quy hoạch để đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hoá nông thôn, bao gồm: - Quy hoạch dồn n đ i để x y d ng nh ng cánh đồng “mẫu lớn” cho chuy n canh c y hàng hoá như: l a chất lượng cao ph c v xuất khẩu, đậu tư ng giàu dinh dưỡng nguồn nguy n liệu cho công nghiệp ch bi n th c ăn gia s c… - Quy hoạch hạ tầng c sở nông thôn: đường, trạm điện, c sở d ch v thông tin li n lạc - Quy hoạch khu v c x y d ng c m công nghiệp ho c nhà máy sử d ng nhi u nh n công lao động nông thôn, quy hoạch khu dân cư - Quy hoạch chợ nông thôn cần thuận tiện gần khu đông d n cư 3.6 Xây dựng chế tài tạo nguồn kinh phí thực sách, phải đa dạng hóa nguồn lực để đầu tƣ Trước h t cần ưu ti n triển khai công tác lồng ghép t t 20 nguồn v n t chư ng trình, d án khác tr n đ a bàn với nguồn v n thuộc Chư ng trình nông thôn để phát huy hiệu đầu tư Đ i với nguồn v n đầu tư tr c ti p t Chư ng trình x y d ng nông thôn cần ưu ti n đầu tư tập trung cho xã đăng k đạt chuẩn Song song với cần huy động có hiệu nguồn l c t nhân dân, Ngân sách huyện, b trí lồng ghép, huy động nguồn v n hợp pháp khác để th c nhiệm v , nội dung xây d ng nông thôn Ưu ti n hỗ trợ th c tiêu chí tạo nên s phát triển đột phá, có tính chất lan toả đ i với s phát triển kinh t - xã hội tr n đ a bàn Bên cạnh cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử d ng v n đầu tư tr c ti p cho Chư ng trình theo k hoạch h ng năm; đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, đ ng trọng tâm theo k hoạch đ Đ án xây d ng nông thôn Ti p t c hướng dẫn khuy n kh ch tạo u kiện t i đa cho người d n t ch c kinh t vay v n t n d ng lĩnh v c nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn nông d n vay v n nh m giảm t n thất nông nghiệp, th c t t c ch t n d ng có li n quan X y d ng ch độ, ch nh sách t n d ng ri ng đ i với đ a phư ng triển khai x y d ng nông thôn với lãi xuất thấp, hạn thời gian toán - vay dài hạn Đẩy mạnh th c ch nh sách thu h t, khuy n kh ch doanh nghiệp đầu tư, li n k t với xã nông thôn Sử d ng có hiệu khoản viện trợ không hoàn lại c a t ch c, cá nh n nước; khoản huy động hợp pháp khác để th c xây nông thôn c sở X y d ng ch nh sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ho c hợp tác x y d ng doanh nghiệp vùng nông thôn m c đ ch: đẩy mạnh chuyển d ch c cấu kinh t nông thôn, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông thôn, n ng cao thu nhập cho người lao động, tạo u kiện đào tạo ngh cho lao động nông thôn; có 21 c ch ưu đãi doanh nghiệp tạo th trường đầu ti u th sản phẩm nông nghiệp Cần trọng phát huy nội l c c a cộng đồng d n cư, vận động nh n d n đóng góp s c người, s c c a, hi n vật ki n trúc, l u năm, quy n sử d ng đất để góp phần với ngân sách nhà nước th c có hiệu nội dung Chư ng trình Ti p t c đẩy mạnh tuyên truy n ch trư ng, ch nh sách, đường l i c a Đảng, nhà nước Đ c biệt phải ti p t c tuyên truy n sâu, rộng m c đ ch, nghĩa c a Chư ng trình x y d ng Nông thôn để người dân hiểu rõ, hiểu s u h n tầm quan trọng c a việc xây d ng Nông thôn mới, t t ch c c tham gia nhà nước xây d ng Nông thôn đ a phư ng n cạnh việc sử d ng có hiệu nguồn v n nông thôn c a Trung ng, tỉnh hỗ trợ, phải tập trung lồng ghép, huy động nhi u nguồn l c đầu tư cách đồng bộ, hiệu quả; phát huy t t nguồn v n huy động t doanh nghiệp, nguồn v n t n d ng để đẩy mạnh phát triển sản xuất; huy động nội l c d n b ng s t nguyện đóng góp ngày công lao động hi n đất đai, c y c i, vật ki n tr c để x y d ng công trình c sở hạ tầng, xem đ y nguồn l c quan trọng làm cho nh n d n nhận th c được: công s c, nguồn l c đóng góp để đầu tư lại cho ch nh họ d n người hưởng th tr c ti p X y d ng quy ch chung v hỗ trợ cho đ a phư ng ti n hành triển khai x y d ng nông thôn mới, nhi n phải kh c ph c tình trạng ph n b bình qu n làm giảm s t hiệu sử d ng v n hỗ trợ c a nhà nước, g y t m l ỷ lại c a người d n trông chờ vào đầu tư c a Nhà nước Tr n c sở lập quy hoạch chi ti t ban đạo x y d ng nông thôn cấp tỉnh với an quản l x y d ng nông thôn xã tr c ti p kiểm tra, th ng phư ng án v n đầu tư c a Nhà nước khung quy đ nh, xác đ nh rõ hạng m c đầu tư 22 b ng v n c a Nhà nước, ti n độ công việc, k hoạch giải ng n… Tiểu kết Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Chư ng trình m c ti u qu c gia x y d ng nông thôn triển khai phạm vi nước nh m phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhi u nội dung li n quan đ n hầu h t lĩnh v c kinh t , văn hóa, xã hội, môi trường, hệ th ng ch nh tr c sở, có nh ng y u cầu ri ng đ i với t ng vùng sinh thái, vùng kinh t - xã hội khác nhau, nh m m c ti u n ng cao đời s ng vật chất tinh thần c a cư d n nông thôn, x y d ng n n nông nghiệp phát triển theo hướng đại, n ng cao suất, chất lượng hiệu sản xuất, cần phải x y d ng nông thôn có k t cấu hạ tầng kinh t xã hội đồng đại, x y d ng xã hội nông thôn d n ch , n đ nh, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, gi gìn s c văn hóa d n tộc, an ninh trật t gi v ng theo hướng xã hội ch nghĩa, hướng đ n m c ti u đ n năm 2 đưa nước ta c trở thành nước công nghiệp X y d ng nông thôn tất y u khách quan, hợp quy luật phát triển, trình đ i s u s c, toàn diện tr n lĩnh v c theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đ tài hệ th ng hóa nh ng vấn đ c bản, có t nh l luận v vai tr c a th c ch nh sách x y d ng nông thôn mới; nh n t ảnh hưởng đ n th c ch nh sách nh ng kinh nghiệm th c x y d ng nông thôn c a s nước Các vấn đ đ t t th c tiễn tỉnh Quảng Nam năm 11-2 15 cần ch bao gồm không th n ch nh sách c thể đ a phư ng mà c n t ch c th c ch nh sách s tham gia c a b n li n quan nông d n, doanh nghiệp, t ch c ch nh tr - xã hội li n k t nhà 23 Trong t ch c th c thi ch nh sách x y d ng nông thôn mới, đảm bảo quy trình kh u, bước hợp l ; tỉnh Quảng Nam, t kh u hoạch đ nh theo đường l i c a Đảng, c a Tỉnh y đ n th c ch nh sách đ u có văn đạo, hướng dẫn th c hiện, ộ, ngành Trung ng thường xuy n ti n hành kiểm tra, b sung nh m hoàn thiện c ch , ch nh sách cho hoàn thiện, cho phù hợp với u kiện c a đ a phư ng Đ tài n u quan điểm, m c ti u c a sách xây d ng nông thôn c a nước ta, tr n c sở nh ng tồn tại, hạn ch đ a phư ng tác giả đ xuất giải pháp nh m n ng cao hiệu th c ch nh sách x y d ng nông thôn tỉnh Quảng Nam thời gian đ n góp phần đưa nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng phát triển nhanh, b n v ng, th c th ng lợi m c ti u chung theo đ nh hướng xã hội ch nghĩa X y d ng nông thôn ch trư ng đ ng đ n c a Đảng, Nhà nước hợp với l ng d n, nhiệm v to lớn, ph c tạp, l u dài, cần quy t t m cao giải pháp đ ng để cải thiện nhanh h n đời s ng c a d n cư nông thôn, góp phần vào s nghiệp phát triển kinh t xã hội chung c a đất nước ản th n hy vong nội dung k t nghi n c u c a đ tài làm tài liệu tham khảo cho nh ng quan t m đ n ch nh sách x y d ng nông thôn đóng góp phần nh bé vào th c th ng lợi m c ti u, nhiệm v phát triển kinh t - xã hội chư ng trình x y d ng nông thôn Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Nam nói ri ng Khuyến nghị * Đ i với Trung ng: - Đ ngh Trung ng quan t m tăng nguồn l c để th c Chư ng trình m c ti u Qu c gia x y d ng Nông thôn giai đoạn 2016-2 ; ra, cần ph n cấp cho đ a phư ng ch động 24 việc ph n b v n Trung ng h ng năm, để đ a phư ng c n đ i xử l nợ đọng th c đạt m c ti u s xã, s huyện đạt chuẩn Nông thôn cho phù hợp với u kiện c thể c a t ng xã - Đ ngh ộ Nội v ban hành hướng dẫn, quy đ nh th ng Văn ph ng Đi u ph i nông thôn cấp tỉnh c quan chuy n môn c a U ND tỉnh gi p U ND tỉnh an đạo tỉnh t ch c đạo, quản l chư ng trình x y d ng nông thôn đ y Chư ng trình l u dài, nhiệm v rộng lớn - Đ ngh ộ Nội v quy đ nh c thể v s lượng cán công ch c th c công tác x y d ng nông thôn cấp, c thể: t 12 công ch c đ i với Văn ph ng Đi u ph i tỉnh tỉnh, 3-5 công ch c đ i với Văn ph ng Đi u ph i cấp huyện công ch c chuy n trách đ i với cấp xã Quy đ nh Văn ph ng Đi u ph i nông thôn cấp huyện có dấu tài khoản ri ng, b tr kinh ph hoạt động t ng n sách cấp huyện theo đ nh m c c thể, 01 Phó Chánh văn ph ng u ph i chuy n trách có ph cấp tư ng đư ng Trưởng ph ng cấp huyện - Triển khai đào tạo, tập huấn chuy n s u cho l c lượng cán ph trách nông thôn cấp Nội dung phư ng pháp phải g n li n với th c tiễn n cạnh mở rộng th m đ i tượng đào tạo tập huấn doanh nghiệp, thành vi n HTX, ch trang trại tr n đ a bàn xã cho phù hợp với nội dung v đ i n ng cao hiệu hình th c t ch c sản xuất nông thôn, tăng thu nhập cho người d n nông thôn Đồng thời tăng nguồn kinh ph hỗ trợ cho công tác đào tạo, tập huấn x y d ng nông thôn h ng năm; tăng m c hỗ trợ lại, ăn, nghỉ đ i với học vi n cán hưởng lư ng cấp xã - Đ ngh Văn ph ng u ph i nông thôn Trung ng ph i hợp với bộ, ngành ti p t c tham mưu x y d ng ban hành c ch , ch nh sách đ c thù phù hợp với t ng vùng, mi n để tạo u kiện thuận lợi h n n a cho đ a phư ng th c phư ng ch m 25 “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” xây d ng nông thôn Triển khai lồng ghép Chư ng trình MTQG vào Chư ng trình x y d ng nông thôn b sung nguồn l c đầu tư t ng n sách Trung ng để hỗ trợ đ a phư ng th c hiện, hoàn thành m c ti u c a Chư ng trình - V thời gian xét xã đạt chuẩn nông thôn mới: theo quy đ nh hành, đ n ngày tháng hàng năm hồ s xét đ ngh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn gởi v U ND cấp tỉnh, để xét công nhận trước ngày tháng 11 Đi u g y khó khăn cho đ a phư ng, u kiện tỉnh có nhi u xã đạt chuẩn nông thôn năm Kh i lượng công tác thẩm đ nh lớn, công việc dồn vào d p cu i năm ảnh hưởng đ n chất lượng công tác thẩm đ nh Đ ngh không quy đ nh v thời gian, việc xét thẩm đ nh ti n hành thời điểm năm * Đối với tỉnh - Đ ngh tỉnh hỗ trợ, b sung v n x y d ng nông thôn cho xã x y d ng Nông thôn tr n đ a bàn huyện đ c biệt xã th c giai đoạn 17 - 2020 - Đ ngh tỉnh khẩn trư ng c ng c , kiện toàn an Chỉ đạo máy gi p việc an Chỉ đạo cấp theo hướng chuy n trách - Đ ngh tỉnh ban hành văn hướng dẫn sử d ng v n, hướng dẫn hồ s , th t c khai thác quỹ đất để lại cho xã cách thuận lợi; n ng diện t ch y quy n khai thác quỹ đất cho cấp huyện, xã - Đ ngh sở, ban, ngành rà soát lại tất c ch , ch nh sách để lồng ghép th c Chư ng trình m c ti u Qu c gia x y d ng Nông thôn cách hiệu Tập trung tháo gỡ nh ng vướng m c, tạo môi trw ng thuận lợi để huy động nguồn l c xã hội, thu h t doanh nghiệp đầu tư vào đ a bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp d ch v 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam (tt), Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam (tt), Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay