Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

87 81 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:47

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGUYÊN CHƢƠNG VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM NGUYÊN CHƢƠNG VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS LÊ NGỌC HÙNG HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học Luận văn Thạc sĩ mình, trước hết em xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám đốc, khoa, phòng, thầy cô giáo Học viện Khoa học Xã hội nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Em xin chân thành cám ơn GS.TS Lê Ngọc Hùng – Thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ em hoàn thành Luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trùng lặp với công trình công bố Tác giả luận văn Phạm Nguyên Chƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Một số vấn đề lý luận sách xây dựng nông thôn 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 33 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 33 2.2 Việc triển khai chủ trương, sách Đảng Nhà nước xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Nam 40 2.3 Một số vấn đề thực tiêu chí xây dựng Nông thôn Mức độ đạt tiêu chí Nông thôn Quảng Nam 48 2.4 Những vấn đề khó khăn, trở ngại thực sách xây dựng Nông thôn tỉnh Quảng nam thời gian qua 56 Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN TỚI 61 3.1 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách 61 3.2 Hoàn thiện hệ thống sách xây dựng nông thôn 62 3.3 Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện cấp ủy Đảng yếu quan trọng tạo thành công xây dựng nông thôn 64 3.4 Hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý thực sách xây dựng Nông thôn 65 3.5 Hoàn thiện công tác hướng dẫn quy hoạch 68 3.6 Xây dựng chế tài tạo nguồn kinh phí thực sách, phải đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư 70 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng nông thôn chủ trương mang tính chiến lược đặc biệt quan trọng Đảng Nhà nước ta, nh m c thể hóa việc thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn Chủ trương có m c tiêu toàn diện: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn t ng bước đại, xây dựng cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý g n công nghiệp với phát triển dịch v , g n phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu s c văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường hệ thống trị nông thôn lãnh đạo Đảng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Như vậy, chủ trương xây dựng Nông thôn mang tính nhân văn sâu s c, v a m c tiêu, yêu cầu phát triển bền vững, v a nhiệm v cấp bách, lâu dài đòi h i phải tiến hành quy định, đồng bộ, ch c ch n Bên cạnh đó, t nước ta gia nhập WTO, tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh tế lớn khu vực giới, sức ép hội nhập phát triển ngày lớn, đặt yêu cầu cao kinh tế nước ta, lĩnh vực nông nghiệp lĩnh vực phải đối mặt với nhiều thách thức Trước yêu cầu phát triển hội nhập nay, thực m c tiêu đẩy nhanh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đến lúc đòi h i phải có nhiều sách đột phá đồng nh m giải toàn diện vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, nông thôn Giải tốt vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn có ý nghĩa chiến lược ổn định phát triển đất nước Tuy vậy, sách Nhà nước nông nghiệp, nông thôn chưa thực hiệu quả, thiếu bền vững nhiều mặt, nói chưa đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, chưa đưa sản xuất nông nghiệp nông thôn thành sản xuất hàng hóa thực Một nguyên nhân chưa định hướng rõ mô hình phát triển, thể việc nhận thức chưa thấu đáo vấn đề như: Tầm nhìn m c tiêu , mô hình phát triển, nguồn lực thiếu xác định lợi ích thực tế bên liên quan phát triển nông nghiệp nông thôn Vì dẫn đến tình trạng thiếu c thể, thiếu tính khoa học quy trình hoạch định triển khai sách; có nhiều sách, hiệu kinh tế, hiệu ứng xã hội sách không tương xứng với nguồn lực đầu tư, thiếu bền vững Góp phần kh c ph c cách tình trạng trên, đưa Nghị Đảng nông nghiệp, nông thôn vào sống, đẩy nhanh tốc độ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, việc cần làm giai đoạn xây dựng cho mô hình nông thôn đủ đáp ứng yêu cầu phát huy nội lực nông dân, nông nghiệp nông thôn, đủ điều kiện hội nhập kinh tế giới Trên tinh thần đó, ngày 16 tháng năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 491 QĐ-TTg Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn gồm 19 tiêu chí Đây chương trình khung, bao gồm 11 chương trình m c tiêu quốc gia 13 chương trình có tính chất m c tiêu diễn nông thôn Chính sách xây dựng mô hình nông thôn diễn mạnh mẽ phạm vi nước T năm 11, tỉnh Quảng Nam triển khai áp d ng hoạt động nông thôn Chính phủ đạt số thành tựu đáng kể phát triển nông nghiệp địa phương, nếp sống, mức sống, thu nhập tăng cao so với thời kỳ trước Người dân áp d ng khoa học kĩ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi Đời sống người dân nâng cao vật chất lẫn tinh thần, mặt làng xã thay đổi rõ rệt, cảnh quan môi trường đảm bảo Mặc dù có nhiều văn hướng dẫn thi hành, nhiều bất cập cần giải Do đó, cần phải nghiên cứu để hoàn thiện sách xây dựng Nông thôn phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo nâng cao chất lượng th hưởng người dân Đặc biệt, việc hoàn thiện sách xây dựng Nông thôn phải đặt bối cảnh xây dựng hệ thống xã hội nông thôn đại, đáp ứng đòi h i trình phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế Đây vấn đề phức tạp, khó khăn Đảng, Nhà nước nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng quan tâm Với tầm quan trọng định chọn đề tài: “Vấn đề sách xây dựng nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Về xây dựng nông thôn mới, t trước đến có nhiều tác phẩm tài liệu liên quan số tác giả như: Đỗ Kim Chung & Kim Thị Dung 12 , Chương trình Nông thôn Việt Nam - Một số vấn đề đặt kiến nghị; Vũ Văn Phúc 12 , Xây dựng nông thôn - Những vấn đề lý luận thực tiễn; Nguyễn Ngọc Luân (2011), Nghiên cứu kinh nghiệm huy động nguồn lực công đồng xây dựng Nông thôn nh m đề xuất chế, sách cho xây dựng nông thôn mới; Ngọc Quế (2007), Nghiên cứu sở khoa học để xây dựng sách khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… Nh m góp phần đưa Nghị 26-NQ TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào sống t năm 11 đến nay; ngày 29 15, Hà Nội, Báo nhân dân phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty phân bón hóa chất dầu khí phát động thi viết nông nghiệp, nông dân, nông thôn Các tác phẩm gửi đến tham gia thi năm có nhiều cách thức thể đa dạng tất lĩnh vực: Chính sách kết cấu hạ tầng, trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản, gương điển hình người nông dân, công nghệ khoa học kỹ thuật, tài chính, tín d ng, đầu cho sản phẩm… Đặc biệt, sách “Kiến thức xây dựng sống nông thôn mới” nhà xuất Hồng Đức biên soạn năm 13 cung cấp cho người nông dân kiến thức cần thiết nh m thiết thực ph c v sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn Với tính chất phổ cập, sách “Kiến thức xây dựng sống nông thôn mới” cung cấp cho người nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp đơn thuần, đồng thời trang bị kỹ giúp người nông dân xây dựng sống văn minh, biết phát huy tinh thần sáng tạo, không ng ng cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật mới, giáo d c cho niên nông thôn tình yêu quê hương đất nước, yêu làng quê, yêu lao động biết làm giàu quê hương Trong nghiên cứu, tác phẩm, viết, sách nêu đề cập đến nhiều thực trạng nông thôn Việt Nam ta có nhiều giải pháp tốt nh m giúp cho sách xây dựng nông thôn địa phương nước ngày hoàn thiện Tuy nhiên, vấn đề sách xây dựng Nông thôn thực tiễn tỉnh Quảng Nam chưa có tác giả sâu nghiên cứu Vì vậy, việc chọn nghiên cứu vấn đề cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu s c tỉnh Quảng Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn vấn đề sách xây dựng nông thôn mới, làm rõ vấn đề t thực tiễn tỉnh Quảng Nam, t đề xuất giải pháp vấn đề đặt 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận thực sách xây dựng nông thôn dựng Nông thôn mới, t ng bước thực công b ng xã hội, việc phải kh c ph c hạn chế, yếu thời gian qua cấp, ngành địa phương cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, đạo điều hành cấp ủy đảng, quyền tham gia giám sát Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực thành viên Mặt trận Tổ quốc, mặt khác phải trọng đến công tác cán cán sở thông qua việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao lực trách nhiệm việc xác định đối tượng thực sách cho người dân sở, phải có chế độ đãi ngộ rõ ràng có bố trí kinh phí đủ để thực chế độ, sách, kể kinh phí cho cán bộ, quan “Tiếp t c tăng cường đào tạo ng n hạn b ng hình thức tập huấn theo t ng chuyên đề, tập huấn triển khai thực sách, thăm quan mô hình giải pháp cấp thiết phù hợp thời gian ng n, nh m đáp ứng nâng cao lực cán sở” Thứ ba, tăng cường hệ thống theo dõi giám sát đánh giá Tiếp t c đổi thủ t c thực hiện, theo dõi giám sát, xác định đối tượng Thủ t c đơn giản, phân cấp triệt địa phương Thống quy trình xác định đối tượng th hưởng t cấp xã theo quy trình định Xã đơn vị hành xác định đối tượng th hưởng, cấp huyện, cấp tỉnh quan giám sát huy động nguồn lực thực Quá trình xác định đối tượng cần phải đảm bảo tính đồng thuận cộng đồng Thứ tư, nâng cao nhận thức sách xây dựng Nông thôn Tiếp t c tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội phát triển hệ thống sách xây dựng Nông thôn mới, t đề cao trách nhiệm xã hội t ng cá nhân, gia đình, xã hội, Nhà nước Đẩy mạnh tuyên truyền giáo d c pháp luật dân sách xây dựng Nông thôn cho cấp, ngành, tổ chức người dân, sở nâng cao ý thức trách 67 nhiệm thực pháp luật sách xây dựng Nông thôn Thiết lập kênh thông tin đa chiều để tiếp nhận phản hồi ý kiến người dân vấn đề có liên quan đến sách tổ chức thực sách xây dựng Nông thôn 3.5 Hoàn thiện công tác hƣớng dẫn quy hoạch Thứ nhất, cấp ủy, quyền, địa phương cần nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn Quán triệt sâu s c Nghị 26-NQ/TW, ngày 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 491 QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 củaThủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia Nông thôn mới; Quyết định số QĐ-TTg, ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình m c tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn -2 ; Thông tư số 54 TT-BNNPTNT, ngày 21 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn vê Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới; Thông tư liên tịch số 26 11 TTLT-BNNPTNTBKHĐT-BTC, ngày 11 Hướng dẫn số nội dung thực Quyết định số QĐ-TTg ngày Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nêu định hướng phối hợp tuyên truyền Chương trình M c tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn -2 ; đạo, điều hành thực Đảng tỉnh, UBND tỉnh Mô hình nông thôn phải mang tính tổng thể, hệ thống, kế th a đổi theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa: Phát triển có quy hoạch, theo tiêu chuẩn, g n với đặc thù, tiềm năng, lợi t ng địa phương Đảm bảo không gian, cảnh quan xanh, sạch, đ p, hấp dẫn Cũng cố, nâng cấp, phát triển sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm; hệ thống đường bê tông liên thôn, liên gia, liên xã, liên quốc gia, quốc tế S p xếp lại khu dân cư; khu vực sản xuất hàng hóa trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, nguyên liệu, ; khu chợ dịch v thương mại; khu 68 trung tâm trị, hành chính, văn hóa; khu cấp nước sạch; khu xử lý rác thải, vệ sinh môi trường Chuyển dịch ruộng đất, cấu kinh tế- lao động hợp lý, phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập Nâng cao chất lượng, hiệu hình thức tổ chức sản xuất, giáo d c - đào tạo, văn hóa, thông tin, du lịch, y tế, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, cấp nước vệ sinh môi trường Nâng cao chất lượng hệ thống trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quản lý dân chủ lãnh đạo tập trung thống Đảng Giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội Đời sống vật chất tinh thần người dân nông thôn ngày nâng cao; s c văn hóa dân tộc giữ gìn phát triển Trong chương trình phát triển tổng thể nông thôn, cần tập trung giải vấn đề cốt lõi: Quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng, phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, nâng cao phẩm chất, lực cán bộ, đảng viên lòng yêu nước thương dân, lý tưởng cộng sản - tính Đảng, tinh thần trách nhiệm, trình độ khoa học công nghệ lực tư Thứ hai, khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn để kế th a thành tựu, phát huy tiềm năng, lợi thế, giữ gìn s c văn hóa bổ sung, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Thứ ba, huy động người dân tích cực tham gia, thực quy hoạch xây dựng nông thôn Bản dự thảo quy hoạch đơn vị tư vấn cần cán bộ, đảng viên người dân tư duy, bàn bạc, thảo luận, góp ý kiến; đại diện chủ đầu tư Chủ tịch xã , đại diện lãnh đạo xã Bí thư Đảng ủy khẳng định kết luận Kết luận chủ đại diện chủ đầu tư lãnh đạo xã mô hình nông thôn tạo đồng thuận, đồng cảm chung người dân cấp phê duyệt Thứ tư, mô hình nông thôn cần mô hình hóa, trực quan hóa cách trang trọng, đ p đẽ, rõ ràng, s c nét, trở thành giá trị văn hóa để 69 người dễ nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm lòng tâm thực Xây dựng hướng dẫn riêng công tác quy hoạch, đặc biệt quy hoạch để đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hoá nông thôn, bao gồm: - Quy hoạch dồn điền đổi để xây dựng cánh đồng “mẫu lớn” cho chuyên canh hàng hoá như: lúa chất lượng cao ph c v xuất khẩu, đậu tương giàu dinh dưỡng nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biên thức ăn gia súc… - Quy hoạch hạ tầng sở nông thôn: đường, trạm điện, sở dịch v thông tin liên lạc - Quy hoạch khu vực xây dựng c m công nghiệp nhà máy sử d ng nhiều nhân công lao động nông thôn, quy hoạch khu dân cư - Quy hoạch chợ nông thôn cần thuận tiện gần khu đông dân cư 3.6 Xây dựng chế tài tạo nguồn kinh phí thực sách, phải đa dạng hóa nguồn lực để đầu tƣ Trước hết cần ưu tiên triển khai công tác lồng ghép tốt nguồn vốn t chương trình, dự án khác địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình nông thôn để phát huy hiệu đầu tư Đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp t Chương trình xây dựng nông thôn cần ưu tiên đầu tư tập trung cho xã đăng ký đạt chuẩn Song song với cần huy động có hiệu nguồn lực t nhân dân, Ngân sách huyện, bố trí lồng ghép, huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực nhiệm v , nội dung xây dựng nông thôn Ưu tiên hỗ trợ thực tiêu chí tạo nên phát triển đột phá, có tính chất lan toả phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Bên cạnh cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử d ng vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình theo kế hoạch h ng năm; đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, trọng tâm theo kế hoạch đề Đề án 70 xây dựng nông thôn Tiếp t c hướng dẫn khuyến khích tạo điều kiện tối đa cho người dân tổ chức kinh tế vay vốn tín d ng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn nông dân vay vốn nh m giảm tổn thất nông nghiệp, thực tốt chế tín d ng có liên quan Xây dựng chế độ, sách tín d ng riêng địa phương triển khai xây dựng nông thôn với lãi xuất thấp, hạn thời gian toán - vay dài hạn Đẩy mạnh thực sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết với xã nông thôn Sử d ng có hiệu khoản viện trợ không hoàn lại tổ chức, cá nhân nước; khoản huy động hợp pháp khác để thực xây nông thôn sở Xây dựng sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hợp tác xây dựng doanh nghiệp vùng nông thôn m c đích: đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông thôn, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; có chế ưu đãi doanh nghiệp tạo thị trường đầu tiêu th sản phẩm nông nghiệp Cần trọng phát huy nội lực cộng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến vật kiến trúc, lâu năm, quyền sử d ng đất để góp phần với ngân sách nhà nước thực có hiệu nội dung Chương trình Tiếp t c đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, sách, đường lối Đảng, nhà nước Đặc biệt phải tiếp t c tuyên truyền sâu, rộng m c đích, ý nghĩa Chương trình xây dựng Nông thôn để người dân hiểu rõ, hiểu sâu tầm quan trọng việc xây dựng Nông thôn mới, t tích cực tham gia nhà nước xây dựng Nông thôn địa phương Bên cạnh việc sử d ng có hiệu nguồn vốn nông thôn Trung ương, tỉnh hỗ trợ, phải tập trung lồng ghép, huy động nhiều nguồn lực đầu tư 71 cách đồng bộ, hiệu quả; phát huy tốt nguồn vốn huy động t doanh nghiệp, nguồn vốn tín d ng để đẩy mạnh phát triển sản xuất; huy động nội lực dân b ng tự nguyện đóng góp ngày công lao động hiến đất đai, cối, vật kiến trúc để xây dựng công trình sở hạ tầng, xem nguồn lực quan trọng làm cho nhân dân nhận thức được: công sức, nguồn lực đóng góp để đầu tư lại cho họ dân người hưởng th trực tiếp Xây dựng quy chế chung hỗ trợ cho địa phương tiến hành triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiên phải kh c ph c tình trạng phân bổ bình quân làm giảm sút hiệu sử d ng vốn hỗ trợ nhà nước, gây tâm lý ỷ lại người dân trông chờ vào đầu tư Nhà nước Trên sở lập quy hoạch chi tiết ban đạo xây dựng nông thôn cấp tỉnh với Ban quản lý xây dựng nông thôn xã trực tiếp kiểm tra, thống phương án vốn đầu tư Nhà nước khung quy định, xác định rõ hạng m c đầu tư b ng vốn Nhà nước, tiến độ công việc, kế hoạch giải ngân… Tiểu kết Chƣơng Trong chương này, đề tài đưa số giải pháp Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách; Hoàn thiện hệ thống sách xây dựng nông thôn mới; Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện cấp ủy Đảng; Hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý thực sách xây dựng Nông thôn mới; Hoàn thiện công tác hướng dẫn quy hoạch; Xây dựng chế tài tạo nguồn kinh phí thực sách, phải đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư nh m nâng cao hiệu thực sách xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Nam thời gian đến góp phần phấn đấu đưa tỉnh Quảng Nam hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới m c tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công b ng, văn minh” 72 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Chương trình m c tiêu quốc gia xây dựng nông thôn triển khai phạm vi nước nh m phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống trị sở, có yêu cầu riêng t ng vùng sinh thái, vùng kinh tế - xã hội khác nhau, nh m m c tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cư dân nông thôn, xây dựng nông nghiệp phát triển theo hướng đại, nâng cao suất, chất lượng hiệu sản xuất, cần phải xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng đại, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, văn minh, giàu đ p, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn s c văn hóa dân tộc, an ninh trật tự giữ vững theo hướng xã hội chủ nghĩa, hướng đến m c tiêu đến năm 2 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp Xây dựng nông thôn tất yếu khách quan, hợp quy luật phát triển, trình đổi sâu s c, toàn diện lĩnh vực theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đề tài hệ thống hóa vấn đề bản, có tính lý luận vai trò thực sách xây dựng nông thôn mới; nhân tố ảnh hưởng đến thực sách kinh nghiệm thực xây dựng nông thôn số nước Các vấn đề đặt t thực tiễn tỉnh Quảng Nam năm 11-2 15 cần ý bao gồm không thân sách c thể địa phương mà tổ chức thực sách tham gia bên liên quan nông dân, doanh nghiệp, tổ chức trị - xã hội liên kết nhà Trong tổ chức thực thi sách xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 73 quy trình khâu, bước hợp lý; tỉnh Quảng Nam, t khâu hoạch định theo đường lối Đảng, Tỉnh ủy đến thực sách có văn đạo, hướng dẫn thực hiện, Bộ, ngành Trung ương thường xuyên tiến hành kiểm tra, bổ sung nh m hoàn thiện chế, sách cho hoàn thiện, cho phù hợp với điều kiện địa phương Đề tài nêu quan điểm, m c tiêu sách xây dựng nông thôn nước ta, sở tồn tại, hạn chế địa phương tác giả đề xuất giải pháp nh m nâng cao hiệu thực sách xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Nam thời gian đến góp phần đưa nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng phát triển nhanh, bền vững, thực th ng lợi m c tiêu chung theo định hướng xã hội chủ nghĩa Xây dựng nông thôn chủ trương đ n Đảng, Nhà nước hợp với lòng dân, nhiệm v to lớn, phức tạp, lâu dài, cần tâm cao giải pháp để cải thiện nhanh đời sống dân cư nông thôn, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung đất nước Bản thân hy vong nội dung kết nghiên cứu đề tài làm tài liệu tham khảo cho quan tâm đến sách xây dựng nông thôn đóng góp phần nh bé vào thực th ng lợi m c tiêu, nhiệm v phát triển kinh tế - xã hội chương trình xây dựng nông thôn Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Nam nói riêng Khuyến nghị * Đối với Trung ương: - Đề nghị Trung ương quan tâm tăng nguồn lực để thực Chương trình m c tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn giai đoạn 16-2020; ra, cần phân cấp cho địa phương chủ động việc phân bổ vốn Trung ương h ng năm, để địa phương cân đối xử lý nợ đọng thực đạt 74 m c tiêu số xã, số huyện đạt chuẩn Nông thôn cho phù hợp với điều kiện c thể t ng xã - Đề nghị Bộ Nội v ban hành hướng dẫn, quy định thống Văn phòng Điều phối nông thôn cấp tỉnh quan chuyên môn UBND tỉnh giúp UBND tỉnh Ban đạo tỉnh tổ chức đạo, quản lý chương trình xây dựng nông thôn Chương trình lâu dài, nhiệm v rộng lớn - Đề nghị Bộ Nội v quy định c thể số lượng cán công chức thực công tác xây dựng nông thôn cấp, c thể: 12 công chức Văn phòng Điều phối tỉnh tỉnh, 3-5 công chức Văn phòng Điều phối cấp huyện công chức chuyên trách cấp xã Quy định Văn phòng Điều phối nông thôn cấp huyện có dấu tài khoản riêng, bố trí kinh phí hoạt động t ngân sách cấp huyện theo định mức c thể, Phó Chánh văn phòng điều phối chuyên trách có ph cấp tương đương Trưởng phòng cấp huyện - Triển khai đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng cán ph trách nông thôn cấp Nội dung phương pháp phải g n liền với thực tiễn Bên cạnh mở rộng thêm đối tượng đào tạo tập huấn doanh nghiệp, thành viên HTX, chủ trang trại địa bàn xã cho phù hợp với nội dung đổi nâng cao hiệu hình thức tổ chức sản xuất nông thôn, tăng thu nhập cho người dân nông thôn Đồng thời tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo, tập huấn xây dựng nông thôn h ng năm; tăng mức hỗ trợ lại, ăn, nghỉ học viên cán hưởng lương cấp xã - Đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn Trung ương phối hợp với bộ, ngành tiếp t c tham mưu xây dựng ban hành chế, sách đặc thù phù hợp với t ng vùng, miền để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” 75 xây dựng nông thôn Triển khai lồng ghép Chương trình MTQG vào Chương trình xây dựng nông thôn bổ sung nguồn lực đầu tư t ngân sách Trung ương để hỗ trợ địa phương thực hiện, hoàn thành m c tiêu Chương trình - Về thời gian xét xã đạt chuẩn nông thôn mới: theo quy định hành, đến ngày tháng hàng năm hồ sơ xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn gởi UBND cấp tỉnh, để xét công nhận trước ngày tháng 11 Điều gây khó khăn cho địa phương, điều kiện tỉnh có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn năm Khối lượng công tác thẩm định lớn, công việc dồn vào dịp cuối năm ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định Đề nghị không quy định thời gian, việc xét thẩm định tiến hành thời điểm năm * Đối với tỉnh - Đề nghị tỉnh hỗ trợ, bổ sung vốn xây dựng nông thôn cho xã xây dựng Nông thôn địa bàn huyện đặc biệt xã thực giai đoạn 17 - 2020 - Đề nghị tỉnh khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo máy giúp việc Ban Chỉ đạo cấp theo hướng chuyên trách - Đề nghị tỉnh ban hành văn hướng dẫn sử d ng vốn, hướng dẫn hồ sơ, thủ t c khai thác quỹ đất để lại cho xã cách thuận lợi; nâng diện tích ủy quyền khai thác quỹ đất cho cấp huyện, xã - Đề nghị sở, ban, ngành rà soát lại tất chế, sách để lồng ghép thực Chương trình m c tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn cách hiệu Tập trung tháo gỡ vướng m c, tạo môi trwòng thuận lợi để huy động nguồn lực xã hội, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp dịch v 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng , Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 (Khóa X) “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Bộ NN&PTNT (2009), Thông tư số 54/2009/TT-BNNN&PTNT ngày 21/8/2009 Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 13 , Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 14 , Quyết định số 1440/QĐ-BNN-KH ngày 27 tháng 06 năm 2014 phê duyệt Kế hoạch đổi cấu chế đầu tư, nâng cao hiệu đầu tư công phục vụ tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn Chính phủ , Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Chính phủ 13 , Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Đảng Tỉnh Quảng Nam 15 , Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) Đảng Cộng Sản Việt Nam , Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Đảng Cộng Sản Việt Nam tháng năm , Nghị số 26-NQ/TW ngày 05 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 10 Đỗ Phú Hải (2014), "Quá trình xây dựng sách công nước phát triển", Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 4, tr.37-42 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 13 , Nghị số 96/2013/NQHĐND ngày 12/12/2013 HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cấp cho nội dung Chương trình MTQG xây dựng NÔNG THÔN MỚI địa bàn tỉnh Quảng Nam 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 14 , Nghị số 132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 HĐND tỉnh Quảng Nam chương trình phát triển nhà tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 14 , Nghị số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014của HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua đề án xây dựng phát triển Trung tâm văn hóa – thể thao xã, phường thị trấn địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 15 , Nghị số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 HĐND tỉnh Quảng Nam việc phát triển giao thông nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 15 Hội Nông dân Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 12 , Nghị liên tịch số NQLT-HND-BNNPTNT ngày 08 tháng năm 12 Hội Nông dân Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn giai đoạn 12 - 2020 16 Lưu Thị Mai, Thực sách xây dựng nông thôn từ thực tiễn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 17 Nguyễn Hữu Hải 14 , Chính sách công - vấn đề bản, NXB trị Quốc gia - thật, Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa đồng chủ biên 13 , Đại cương sách công, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 19 Tăng Minh Lộc Chủ biên Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn NXB Lao động Hà Nội 20 Thủ tướng Chính phủ , Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí Quốc gia nông thôn 21 Thủ tướng Chính phủ , Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia 22 Thủ tướng Chính phủ 14 , Quyết định 1996/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, ngày 04 tháng 11 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế Văn phòng Điều phối giúp Ban đạo thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn cấp 23 Thủ tướng Chính phủ 14 , Quyết định số 22-QĐ/TTg ngày 06/01/2014 Thủ tướng Chính phủ phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 24 Tỉnh ủy Quảng Nam 13 , Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 24/4/2013 Tỉnh ủy Quảng Nam tăng cường lãnh đạo, đạo thực tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NÔNG THÔN MỚI 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 12 , Quyết định 1831/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Quy hoạch cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 26 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 12 , Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 14 , Quyết định 231/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành thiết kế mẫu công trình điểm tập kết, trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt địa bàn tỉnh theo chế đầu tư đặc thù Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NÔNG THÔN MỚI 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 14 , Quyết định 2361/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam ngày 01/8/2014 Ban hành quy định việc đánh giá xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 16 , Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 21/3/2016 UBND tỉnh Quảng Nam kết năm (20112015) thực Nghị 05-NQ/TU Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ (khóa XX) tiếp tục thực Nghị Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng (khóa X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực giai đoạn 2016 - 2020 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 14 , Quyết định số QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 14 việc ban hành hướng dẫn trình tự, thủ t c, hồ sơ xét công nhận công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam 31 Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam 15 , Quyết định số 142 QĐ- UBND ngày 21 tháng năm 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án kiện toàn máy Ban đạo cấp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Nam 32 Vũ Văn Phúc chủ biên 12 Xây dựng nông thôn mới- Những vấn đề lý luận thực tiễn Nxb Chính trị quốc gia HN 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam, Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam, Vấn đề chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay