Giải pháp chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

86 77 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:39

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ KIM DUYÊN GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ KIM DUYÊN GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60.34.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu Luận văn Thạc sĩ Chính sách công “Giải pháp sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi’’ hoàn toàn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan này./ Tác giả luận văn Đỗ Thị Kim Duyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Lao động nông thôn 1.2 Chính sách việc làm cho lao động nông thôn 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sách việc làm cho lao động nông thôn 21 1.4 Kinh nghiệm thực sách việc làm cho lao động nông thôn số đại phương 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 35 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ngãi 35 2.2 Thực trạng sách việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 41 2.3 Thực trạng việc làm lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 54 2.4 Đánh giá thực sách 57 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 63 3.1 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng giải việc làm cho lao động nông thôn nhìn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi 63 3.2 Những giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 66 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CCKT : Cơ cấu kinh tế CNH- HĐH : Công nghiệp hóa- đại hóa CSVL : Chính sách việc làm FDI : Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa KH- KT : Khoa học- Kỹ thuật KH- CN : Khoa học- Công nghệ KT- XH : Kinh tế- Xã hội LĐ- TB & XH : Lao động- Thương binh- Xã hội LĐNT : Lao động nông thôn NLĐ : Nguồn lao động USD : United States Dollar Đồng đô la Mỹ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 1.1 Dân số độ tuổi lao động phân theo khu vực trình độ chuyên môn 2014 Bảng 2.1 Cơ cấu kinh tế giai đoạn 1990- 2013 Bảng 2.2 Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo nhóm tuổi khu vực năm 2014 Trang 39 40 Bảng 2.3 Lực lượng lao đông phân theo trình độ đào tạo 54 Bảng 2.4 Bảng cấu việc làm phân theo nhóm ngành kinh tế 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người mục tiêu, động lực phát triển đất nước nói chung đặc biệt đẩy mạnh hoàn thành tiến trình công nghiệp hóa- đại hóa đất nước Cũng nhiều nước giới mục tiêu cuối để phát triển kinh tế Việt Nam nâng cao mức sống người dân, đảm bảo cho người dân sống đầy đủ có hội phát triển toàn diện Vì vậy, lao động việc làm yếu tố có tầm quan trọng thiếu trình phát triển Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động mục tiêu hàng đầu quốc gia, giảm tỷ lệ thất nghiệp đồng nghĩa với việc người lao động có sống sung túc Đặc biệt đảm bảo công ăn việc làm cho lao động nông thôn Bởi nông thôn nước ta có diện tích rộng, dân số đông, số người độ tuổi lao động chiếm phần lớn thiếu việc làm chưa có việc làm cao Điều ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế- xã hội yêu cầu củng cố an ninh quốc phòng đất nước Vì vậy, việc giải tốt việc làm cho lao động nông thôn vấn đề mang tính chiến lược vừa đòi hỏi lâu dài vừa cấp thiết phát triển bền vững nước ta Với Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, năm qua việc thực sách Đảng nhà nước, vấn đề lao động việc làm người lao động quan tâm nhiều Tình hình kinh tếxã hội tỉnh có nhiều thay đổi bản, cấu kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực Quảng Ngãi tỉnh thuộc duyên hải miền Trung với quy mô dân số khoảng 1.219.286 người Số người độ tuổi lao động khoảng 745.625 người chiếm 61,16% dân số, dân số tham gia lao động kinh tế thường xuyên 705.679 người chiếm 57,87% dân số Trong phân bố khu vực thành thị 99.148 người chiếm 14,05%, khu vực nông thôn 606.531 người chiếm 85,95% Hàng năm, số lao động bước vào độ tuổi lao động lớn, bình quân khoảng 27.000- 28.000 người Bình quân hàng năm có khoảng 46.00047.000 người thất nghiệp thiếu việc làm Có thể nói công tác đào tạo giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi bước đầu mang lại kết Tuy nhiên so với tình hình nay, chất lượng lao động qua đào tạo nông thôn chưa cao, không lao động sau học nghề chưa có việc làm nhiều gặp nhiều bất cập Xuất phát từ tình hình thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua nhu cầu thân việc tìm kiếm việc làm chọn đề tài “Giải pháp sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” nhằm đánh giá thực trạng việc làm lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua từ đưa quan điểm, giải pháp nâng cao sách giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi để làm luận văn thạc sĩ Tình hình nguyên cứu đề tài Giải pháp sách việc làm cho lao động nông thôn vấn đề mà Đảng Nhà nước ta quan tâm hàng đầu qua nhiều kỷ có nhiều công trình, tác phẩm xung quanh vấn đề như: “Việc làm nông thôn thực trạng giải pháp” TS Chu Tiến Quang, Viện nghiên cứu quản lý Trung ương, Ban sách phát triển nông thôn: trình bày số vấn đề lao động việc làm nông thôn, thực trạng lao động việc làm nông thôn, thực trạng lao động việc làm phi nông nghiệp nông thôn “Việc làm cho người lao động tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam” TS Trần Đình Chín, Viện trị quốc gia HCM, HN 2012 Tác giả có cách nhìn tổng thể vấn đề việc làm nhà khoa học kinh điển Mac- Lenin, kinh nghiệm việc làm nước giới số địa phương nước đề xuất giải pháp tạo việc làm cho người lao động tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ “Đào tạo nghề cho lao động nông dân thời kỳ hội nhập quốc tế” TS Nguyễn Tiến Dũng nhằm nâng cao nhận thức cấp, ngành xã hội cán công chức lao động nông thôn vai trò đào tạo nghề tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “Lao động việc làm năm 2011 triển vọng 2012” Lưu Quang Tuấn Viện Khoa học lao động xã hội “Sử dụng nguồn lao động giải việc làm Việt Nam” tác giả Trần Đình Hoan- Lê Mạnh Khoa, NXB Sự thật, Hà Nội, 1991 “Thị trường lao động Việt Nam: Định hướng phát triển” ThS Nguyễn Thị Lan Hương, Nxb Lao động- xã hội, HN 2002 Tác giả phân tích luận định hướng phát triển thị trường lao động Việt Nam Từ đề xuất định hướng phát triển thị trường lao động Việt Nam Ngoài ra, có nhiều báo, tạp chí nguyên cứu thực trạng lao động, vấn đề giải việc làm nước ta như: “Vấn đề tạo việc làm tăng thu nhập nông thôn tiến sĩ Nguyên Sinh Cúc, Tạp chí thông tin lý luận 11/1990 “Chính sách việc làm Việt Nam, thực trạng định hướng hoàn thiện” Tạp chí kinh tế phát triển số 181, tháng 7/2012 “Giải việc làm nông thôn 1994-1995 đến năm 2000” tác giả Nguyễn Khang, Tạp chí lao động xã hội 9/1993 “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta nay, vấn đề quan tâm” ThS Hoàng Văn Phai, Tạp chí kinh tế dự báo số 3/1011 Nhìn chung, công trình, viết nói sâu vào trọng tâm nghiên cứu đánh giá vấn đề lao động Việt Nam Nhưng chưa có nhiều công trình chuyên sâu nghiên cứu vấn đề lao động nông thôn cách toàn diện Vì mà chọn đề tài để nghiên cứu phân tích sở lựa chọn kế thừa số kết công bố kết hợp khảo sát thực tiễn nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Từ đưa số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm góp phần giảm số lượng lao động nông thôn phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng giải việc làm tỉnh Quảng Ngãi năm qua rút ưu, hạn chế nguyên nhân - Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến sách việc làm cho lao động nông thôn - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Tập trung nghiên cứu thực giải việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi - Không gian: địa bàn tỉnh Quảng Ngãi việc làm cho thân 3.2 Những giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 3.2.1 Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động nông thôn - Thu hút đầu tư, phát triển thành phần kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho lao động nông thôn Thực đa dạng hóa đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; xây dựng chế, sách hấp dẫn đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để dự án đầu tư trực tiếp nước doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thuộc thành phần kinh tế phát triển sản xuất Phát triển mạnh hợp tác xã kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực như: sửa chữa tàu thuyền, chế biến cá, chế biến mắm, dịch vụ tín dụng - Thúc đẩy trình đô thị hóa nông thôn với việc xây dựng khu công nghiệp nhỏ vừa nông thôn Qúa trình thực việc hình thành thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp nhỏ vừa, gia tăng hoạt động dịch vụ nông thôn Đây sở cho việc đẩy nhanh trình chuyển đổi CCKT phân công lao động nông thôn Tỉnh cần có sách kích thích trình cách hỗ trợ xây dựng công trình cấu trúc hạ tầng cấp điện, giao thông, thông tin liên lạc, trung tâm thương mại, dịch vụ Khuyến khích dân cư nông thôn tự tạo việc làm quê hương theo phương châm “Li nông bất li hương” Khôi phục phát triển làng nghề truyền thống Chẳng hạn trước số lao động trẻ địa bàn tỉnh Quảng Ngãi di cư đến thành phố, đô thị để tìm kiếm việc làm đông, việc gây tình trạng cân dân số nông thôn thành thị, mặc khác gây trật tự đô thị lao động lên thành thị mà chưa tìm việc làm Với 66 việc khuyến khích LĐNT tự tạo việc làm quê hương việc khôi phục làng nghề truyền thống thu hút nhiều lao động nông thôn tham gia - Mở rộng ngành nghề sản xuất- dịch vụ Hiện cần có nhiều sách khuyến khích hộ ngành nghề đầu tư mở rộng phát triển sản xuất sang lĩnh vực phù hợp với Quảng Ngãi Trong đó, cần cung cấp đầy đủ thông tin sách, tiến hành tư vấn cho người dân thực Qua cấp lãnh đạo cần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán làm công tác tư vấn, cán khuyến nông, khuyến ngư Cử cán tập huấn có đợt kiểm tra thực tế cán Hướng dẫn, tạo điều kiến cho người lao động việc làm lập dự nhỏ vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp để phát triển sản xuất tạo việc làm ổn đình cho lao động nông thôn Đồng thời ưu tiên tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tư nhân, sở sản xuất có điều kiện khả vay vốn để thành lập khu sản xuất mở rộng sản xuất thu hút nhiều lao động 3.2.2 Xây dựng cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn toàn diện hợp lý, đẩy mạnh chuyển dịch cấu theo hướng công nghiệp hóa- đại hóa nông thôn Xây dựng cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn toàn diện hợp lý bao gồm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có vai trò lớn giải việc làm tăng thu nhập cho lao động nông thôn Lao động nông thôn Quảng Ngãi mang nặng tính nông, mang tính thời vụ cao làm cho lao động lâm vào tình trạng thiếu việc làm Vì vậy, cần phải có sách đồng bộ, đẩy mạnh giao lưu học hỏi vùng khác, ưu tiên cho vay vốn phát triển ngành nông nghiệp Xác định chuyển dịch theo hướng CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn 67 xây dựng nông nghiệp hàng hóa lớn Vì cần phát triển mạnh công nghiệp dịch vụ khu vực nông thôn Sau phát triển mạnh lâm nghiệp thủy sản nhằm thay đổi cấu nông- lâm- thủy sản Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thay đổi cấu trồng giảm tỷ trọng lương thực, tăng tỷ trọng màu công nghiệp Củng cố thị trường có, mở rộng thị trường để tiêu thị nông sản dịch vụ phi nông nghiệp nông thôn Hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất nông lâm thủy sản ngành nghề dịch vụ nông thôn theo hướng hàng hóa gắn với thị trường 3.2.3 Hướng nghiệp đào tạo nghề cho lao động nông thôn Lao động nông thôn Quảng Ngãi có trình độ hạn chế Muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, nâng cao thu nhập cho LĐNT công tác đào tạo nghề quan trọng Như biết, LĐNT thiếu việc làm nhiều nguyên nhân, chủ yếu trình độ văn hóa thấp lại không đào tạo nghề nên lao động phổ thông phổ biến Ở Quảng Ngãi năm gần thu hút nhiều Doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, khu công nghiệp Vsip,… lao động nông thôn tỉnh có trình độ tay nghề không đáp ứng yêu cầu Doanh nghiệp nên số lao động nông thôn thất nghiệp không giảm Bởi vậy, việc đẩy mạnh đào tạo nghề đa dạng hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn Quảng Ngãi vấn đề thiết đòi hỏi có tham gia cấp, ngành, lực lượng toàn xã hội Trước hết, quyền tỉnh phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân địa phương, lực lượng lao động trẻ có nhận xét đắn học nghề, thay đổi quan niệm cũ phải học đại học có việc làm, thu nhập đáp ứng yêu cầu sống Trên sở có nhận thức học nghề, cần phân luồng cho lao động ngành, nghề phù hợp với thân yêu cầu phát triển tỉnh nhà Trong đào tạo nghề cần phân 68 loại để có hình thức nội dung đào tạo phù hợp Đối với lao động lớn tuổi (từ 35 tuổi trở lên) điều kiện học tập trung, cần tạo điều kiện tổ chức lớp dạy nghề chỗ với nghề truyền thống địa phương Sau học xong, cần có hỗ trợ vốn để người lao động phát triển kinh tế hộ gia đình Với đối tượng này, áp dụng hình thức dạy nghề lưu động, lồng ghép với chương trình khuyến nông, khuyến ngư tạo điều kiện cho lao động nông thôn có nghề Đối với lao động trẻ, lực lượng lao động lâu dài xã hội, cần khuyến khích họ vào học trường trung tâm dạy nghề, đảm bảo có tay nghề vũng, có chuyên môn đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp xã hội Các trường dạy nghề có vai trò quan trọng việc thu hút đào tạo nghề cho học viên Bởi vậy, trường mặt phải nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, mặt khác chủ động đào tạo nghề thông qua liên doanh, liên kết trường với sở dạy nghề với nhau; trường dạy nghề với trường đại học, cao đẳng; sở dạy nghề với doanh nghiệp với trung tâm giáo dục quốc phòng, vừa đào tạo nghề vừa bồi dưỡng kiến thức, để sau tốt nghiệp nhận chứng nghề học viên tự kiếm việc làm đáp ứng nguyện vọng thân vừa sẵn sàng thực nghĩa vụ quân có yêu cầu Đối với lao động nghèo điều kiện học nghề, Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí học nghề hình thức phù hợp Cùng với công tác đào tạo nghề cần nghiên cứu mở sàn giao dịch việc làm, đẩy mạnh hoạt đông trung tâm giới thiệu việc làm địa phường, vùng nông thôn không đô thị, thành phố để doanh nghiệp người lao động có hội gặp gỡ, đáp ứng nhu cầu 3.2.4 Đẩy mạnh hỗ trợ làm việc nước theo hợp đồng lao động nông thôn - Tăng cường đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền, Hội, 69 Đoàn thể, cấp ủy Đảng quyền sở công tác xuất lao động; thống quan điểm xuất lao động mạnh tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, nhu cầu việc làm người lao động lớn; giải việc làm thông qua xuất lao động vừa nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài nên phải kiên trì tổ chức thực liên tục nhiều năm Hiện nay, người lao động xuất lao động, trước người lao động bắt buộc phải học tiếng nước, nơi mà người lao động đến làm việc Đồng thời, tùy theo nghành nghề làm việc mà trước người lao động cần phải học việc tập huấn kỹ nghề nghiệp Toàn kinh phí lại kinh phí học nghề, tập huấn trước người lao động tự bỏ Vì vậy, lao động nghèo tự lo chi phí được, Nhà nước cần phải có sách hỗ trợ kinh phí phương diện khác để lao động có hội lao động nước có thu nhập nuôi sống thân tạo thêm việc cho tỉnh - Cũng chuẩn bị nguồn vốn vay xuất lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu người lao động, đáp ứng vốn vay cho đối tượng sách xã hội Thực tốt chế, sách hỗ trợ người lao động; cấp, ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động làm thủ tục để xuất lao động như: chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, hồ sơ vay vốn,… - Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, vận động người lao động thành lập đội ngũ công tác viên xuất lao động xã, phường, thị trấn; kịp thời phát ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực xuất lao động - Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát công tác xuất lao động địa phương, cấp sở; thường xuyên tổ chức sơ kết, 70 tổng kết, rút kinh nghiệm công tác ngày 3.2.5 Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Để góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục có bước phát triển mới, tận dụng lợi tiến trình hội nhập, cần phải có ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa họckỹ thuật- công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Để xây dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu bền vững, có suất chất lượng sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tỉnh nhằm khuyến khích người lao động hăng say lao động sản xuất, tránh lãng phí lao đông nông thôn, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh…,cần tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Tập trung cải tạo trồng, vật nuôi, tạo nhân nhanh giống có suất, chất lượng giá trị cao tăng cường lực nghiên cứu nước, kết hợp với chuyển giao công nghệ từ nước để chọn giống có hiệu cao Đưa nhanh công nghệ vào tất khâu: sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm Xây dựng thí điểm số khu công nghệ cao dựa vào công nghệ sinh học, công nghệ thông tin Đây nơi tập trung tiến khoa học, công nghệ mới, sáng tạo mới, với cách tổ chức quản lý đại dựa vào tri thức Sau đó, nhân rộng để tạo bước chuyển biến đột phá sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tri thức Để làm điều đó, trước hết cần đổi chế, sách quản lý khoa học, kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng: tổ chức, huy động lực lượng cán khoa học, kỹ thuật công nghệ nông thôn, với bà nông dân, doanh nghiệp, tổ chức khuyến nông, tổ chức trị, xã hội giải giống, 71 công nghệ chế biến, công nghệ sau thu hoạch, phát triển công nghiệp dịch vụ, sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường Đội ngũ cán khoa học, kỹ thuật công nghệ quan chuyển giao, ứng dụng khoa hockỹ thuật công nghệ nông thôn bảo đảm thỏa đáng lợi ích, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Khuyến khích việc ký kết hợp đồng quan khoa học, kỹ thuật công nghệ với chủ thể nông nghiệp Bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hữu khoa học, kỹ thuật công nghệ với sản xuất, kinh doanh chương trình, dự án phát KT- XH nông thôn Tăng cường hướng dẫn để lao động nông thôn hiểu rằng, cần làm gì, cần tìm ai, cần đầu tư vốn vào trang thiết bị đổi công nghệ, tăng xuất, chất lượng nhằm đem lại thu nhập cao cho người lao động Điều có nghĩa cần nâng cao nhận thức người LĐNT ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công nghệ sản xuất Đây nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu to lớn mang tầm chiến lược nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Có sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí, trợ gia, ưu đãi tín dụng, miễn giảm thuế…cho LĐNT, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư KH- CN tiến vào sản xuất nhằm tăng thu nhập cho thân xã hội Thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp, khu công nghiệp Cụ thể hóa chủ trương, sách khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân nước nước lĩnh vực, chuyên ngành thành nhiệm vụ cụ thể, triển khai đến địa phương Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân theo chuỗi giá trị, doanh nghiệp chế biến, sản xuất giống, vật tư doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nông thôn Tập trung đổi cách thức tổ chức, nhân rộng mô hình tiên tiến, hiệu phù hợp với ngành hàng, 72 lĩnh vực, đặc biệt vùng sản xuất hàng hóa tập trung… Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt đến cấp đảng, Đảng viên, Chính quyền cấp, Doanh nghiệp, người dân tỉnh chủ trương, sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp, nông thôn phục vụ tái cấu ngành, gắn với xây dựng nông thôn Mặc khác, để phát triển đẩy mạnh thu hút đầu tư năm tới hiệu quá, bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính, nâng cao số lực cạnh tranh (PCI), tăng cường công tác quản lý, giám sát; tỉnh Quảng Ngãi đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm khai thác hiệu tiềm mạnh tỉnh, đảm bảo tính đột phá cho giai đoạn Quảng Ngãi phải tiếp tục tổ chức đoàn công tác liên ngành xúc tiến, mời gọi đầu tư theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường; đặc biệt trọng thu hút dự án tạo sản phẩm thay hàng nhập khẩu, tạo mối liên kết doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Quảng Ngãi cần xác định lấy khu kinh tế Dung Quất làm tâm điểm thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, trọng thu hút dự án FDI lĩnh vực lọc hóa dầu; công nghệ chế tạo, công nghệ hỗ trợ, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển,… Nhằm phát triển thu hút nhiều LĐNT địa bàn tỉnh Công tác xúc tiến đầu tư tỉnh phải bước đổi theo hướng xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng điểm, địa bàn phù hợp, nhà đầu tư chiến lược dự án có tính động lực, lan tỏa cao Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để giới thiệu dự án cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển tỉnh lợi ích nhà đầu tư Ngoài ra, tỉnh phải tổng hợp thôn tin dự án Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tổ 73 chức dịch thuật, in ấn sang nhiều ngoại ngữ để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư; bước chuyên nghiệp hóa khâu công tác xúc tiến, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tìm hiểu có hội tốt để đầu tư vào tỉnh, khẳng định lợi cạnh tranh lành mạnh, trở thành điểm đến đáng tin cậy nhà đầu tư nước Bên cạnh lợi thể tiềm năng, chiến lược xúc tiến quảng bá đa dạng tỉnh, phải kể đến sách ưu đãi thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đội ngủ nhân viên làm công tác xúc tiến luôn hoạt động Lãnh đạo tỉnh Quãng Ngãi cam kết đồng hành nhà đầu tư, tích cực hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư bước hoàn thành ý tưởng, tìm kiếm hội đầu tư đến việc hỗ trợ xây dựng dự án, triển khai dự án cách nhanh chóng Đồng thời, giải kịp thời yêu cầu doanh nghiệp nhà đầu tư để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi địa điểm đáng tin cậy nhà đầu tư Kết luận Chƣơng Trên sơ sở sở lý luận thực tiễn chương tình hình việc làm lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi năm trước Tôi đưa giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hy vọng sách phần góp phần giảm tình trạng thất nghiệp lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển năm tới đồng thời góp phần xây dựng mục tiêu CNH- HĐH nước 74 KẾT LUẬN Việc làm vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn vấn đề bản, cấp bách quan trọng Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Ngãi nói riêng Giải việc làm có ý nghĩa định thành công nghiệp đổi góp phần thực nhiệm vụ công nghiệp hóa- đại hóa đất nước mà thể rõ chất trị lực tổ chức xã hội Việt Nam so với nước giới Quảng Ngãi tỉnh nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tốc độ phát triển kinh tế chậm, trình độ lao động nông thôn thấp dẫn đến thiếu việc làm nhiều Vì vậy, việc giải việc làm cho lao động nông thôn nâng cao đời sống kinh tế- xã hội tỉnh mối quan tâm hàng đầu Đảng bộ, quyền toàn thể nhân dân tỉnh Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ngãi thực tốt Đề án giải việc làm cho lao động nông thôn Chính phủ ban hành Ngoài ra, Đảng quyền tỉnh ban hành số Đề án, Chủ trương liên quan đến vấn đề thực đạt thành tựu định Đã góp phần giải việc làm cho lao đông nông thôn, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà Tuy nhiên, vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi nhiều hạn chế, tồn nhiều nguyên nhân khác như: cách tiếp cận thị trường lao động, chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng nhu cầu, lao động ỷ lại trông chờ vào giúp đỡ Nhà nước, chế sách giải việc làm cho lao động nông thôn thiếu đồng chưa đủ mạnh,… Vì vậy, để nhanh chóng giảm sức ép việc làm cho lao động nông thôn góp phần đảm bảo an toàn, ổn định phát triển tỉnh nhà cần phải có giải pháp đồng bộ, có định hướng lâu dài trước hết cần tập 75 trung giải giải pháp sau: - Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động nông thôn - Xây dựng cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn toàn diện hợp lý, đẩy mạnh chuyển dịch cấu theo hướng công nghiệp hóa- đại hóa nông thôn - Hướng nghiệp đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Đẩy mạnh hỗ trợ làm việc nước theo hợp đồng lao động nông thôn - Tăng cường ứng dụng khoa học công nghề vào sản xuất nông nghiệp - Thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp, khu công nghiệp Trên giải pháp bản, có ý nghĩa thực tiễn lâu dài công tác giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Hy vọng co thể góp phần giảm tình trạng thất nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội (2006), Số liệu thống kê Lao độngViệc làm Việt Nam năm 2014, NXB Lao động- Xã hội, HN Nguyễn Văn Bảy (2011), “Giải việc làm cho lao động nông thônmột đòi hỏi thiết này” , Tạp chí Quốc phòng toàn dân Chính phủ (2011), Nghị 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 đến năm 2020 Cục thống kê Quảng Ngãi 2014 Trần Việt Dũng (2015), “Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân lao động nông thôn”, Tạp chí cộng sản Nguyễn Hữu Dũng, PTS Trần Hữu Trung chủ biên (1997), Về sách giải việc làm Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Trọng Đàm (2015), Thực trạng thực sách trợ giúp xã hội giải pháp đổi giai đoạn tới Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Nghị số 23/2011/NQQ/HĐND ngày 27/10/2011 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh bền vững huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Hội đồng Bộ trưởng (1992), Nghị 120/HĐBT ngày 11/04/1992 Hội đồng Bộ trưởng chủ trương, phương hướng biện pháp giải việc làm năm tới 10 Nguyễn Quang Hiển (1995), Thị trường lao động thực trạng giải pháp, Nxb Thống Kê, Hà Nội 11 Phạm Lan Hương (2010), Các vấn đề quan hệ lao động bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Lao động xã hội 12 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2014 13 Cục thống kê Quảng Ngãi 2014 14 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi năm 2013-2015 15 TS Nguyễn Minh Phong (2011), “Chính sách lao động - việc làm nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô”, Tạp chí Tài Điện tử 16 Tiến sĩ Chu Tiến Quang (2001), Việc làm nông thôn- thực trạng giải pháp, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 17 Sở Lao động- Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ngãi (2015), Số liệu phòng thống kê 18 Lưu Quang Tuấn (2012), Lao động việc làm năm 2011 triển vọng năm 2012, Viện Khoa học xã hội 19 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg tháng 11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 20 Thủ tưởng Chính phủ (2013), Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 Thủ tướng Chính phủ việc tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững 21 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/04/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình 135 hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khi, thôn, đặc biệt khó khăn 22 Thủ tướng Chính phủ (2011), Nghị 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 đến năm 2020 23 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 52 ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ giải việc làm đào tạo nghề cho người lao động bị thu hổi đất nông nghiệp 24 Thủ tướng Chính phủ (1992), Chỉ thị số 327/CT-TTg ngày 15/09/1992 việc ban hành Chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc 25 Tổng quan tỉnh Quảng Ngãi năm 2011 26 Tổng cục Thống kê (2011), Điều tra lao động việc làm Việt Nam 27 Trần Việt Tiến (2012), “Chính sách việc làm Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển số 181 28 ThS Triệu Thị Trinh (2013), Vấn đề lao động- việc làm niên nông thôn nay, Trường Đại học Lao động - Xã hội 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2015), Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 31/08/2015 Chủ tịch UBND tỉnh việc Ban hành sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc Phê duyệt chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2011), Quyết định Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 Chủ tịch UBND tỉnh việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2015), Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 31/08/2015 Chủ tịch UBND tỉnh việc hỗ trợ đặc thù khuyến khích Doanh nghiệp Hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015- 2020 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2014), Công văn số 1545/UBNDKTTH ngày 24/4/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi việc cho vay ký quỹ người lao động làm việc nước 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2013), Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 Chủ tịch UBND tỉnh việc Ban hành quy định số sách hỗ trợ đầu từ địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 35 Trần Việt ( 2015), “Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân lao động nông thôn”, Tạp chí Cộng sản 36 Viện nghiên cứu lập pháp (2013), Chính sách việc làm: Thực trạng giải pháp ... luận sách việc làm cho lao động nông thôn Chương Thực trạng thực sách việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Chương Hoàn thiện sách giải việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi. .. việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi nhằm đánh giá thực trạng việc làm lao động nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua từ đưa quan điểm, giải pháp nâng cao sách giải việc. .. VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Lao động nông thôn 1.2 Chính sách việc làm cho lao động nông thôn 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sách việc làm cho lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, Giải pháp chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, Giải pháp chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay