Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt)

26 73 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ HỒNG HẠNH VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 Công trình hoàn thành Học viện Khoa học Xã hội Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ AN Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện khoa học xã hội ngày tháng năm ` Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam nhiều quốc gia khác giới ngày nhận thức sâu sắc tầm quan trọng văn hoá, CSVH phát triển bền vững đất nước Ở Việt Nam, từ nhận thức đó, Đảng Nhà nước quan tâm đề nhiều chủ trương, sách xây dựng phát triển nghiệp văn hoá NQTƯ5 KVIII “về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” ghi nhận bước tiến việc nhận thức vai trò văn hóa, sách phát triển văn hóa nghiệp phát triển đất nước Trong suốt 15 năm sau NQTƯ5 KVIII ban hành, nhiều CSVH đời góp phần phát triển văn hóa nước nhà CSVH tạo điều kiện để người dân có hội sáng tạo văn hóa, mà mở rộng mức hưởng thụ văn hoá cho người dân, góp phần phát triển người Việt Nam cách toàn diện Quán triệt quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước văn hoá, Đảng quyền thành phố Đà Nẵng quan tâm lĩnh vực quan trọng thành tựu bật phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua có phần đóng góp không nhỏ từ CSVH hiệu mang lại Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu việc hoạch định triển khai thực CSVH thành phố thời gian qua tồn bất cập, hạn chế tác động xấu đến lĩnh vực đời sống xã hội lĩnh vực văn hoá, cần ban hành sách để giải Trong số vấn đề sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng thời gian qua thấy bật lên hai vấn đề sách: Văn hoá thành phố chưa đầu tư phát triển tương xứng với kinh tế nhu cầu thụ hưởng người dân, ĐTH làm biến đổi mạnh mẽ văn hoá lối sống cư dân Đà Nẵng Thực trạng bất cập, hạn chế trình phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng thời gian qua cần giới, ngành, cấp quan tâm, bàn luận, nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất vấn đề sách nhằm sửa đổi, bổ sung CSVH bất cập, không phù hợp, kịp thời đề CSVH đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu phát triển bền vững Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Vấn đề sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn sách công xuất phát từ nhu cầu cấp thiết thực tế có ý nghĩa thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tình hình nghiên cứu đề tài Ở nước ta, phạm trù sách công, CSVH mẻ công trình nghiên cứu đối tượng chưa nhiều Hơn nữa, chưa có công trình đề cập tới vấn đề sách phát triển văn hóa, đặc biệt từ thực tiễn địa phương, cụ thể thành phố Đà Nẵng Có thể khái quát số công trình tiêu biểu liên quan đến vấn đề nghiên cứu sau: 2.1 Nghiên cứu sách công - Công trình Tìm hiểu khoa học sách công (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học trị Đại cương sách công (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013) Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà (Đồng chủ biên) hai nhiều công trình mà tiếp cận để tìm hiểu cách khái quát khoa học sách công khía cạnh lịch sử, khái niệm, chất - Công trình Những vấn đề sách quy trình sách (NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001) Lê Chi Mai đưa quan niệm khái niệm, chất, vai trò sách công chấp nhận rộng rãi Công trình bước quy trình sách công, từ xây dựng đến triển khai sách - Trong Đánh giá sách công Việt Nam: Vấn đề giải pháp (trên Tạp chí Cộng sản online, ngày 17-12-2012), Nguyễn Đăng Thành phân tích khâu quan trọng quy trình sách, đánh giá sách Trên sở đó, tác giả nhận diện vấn đề sách đề xuất giải pháp - Trong Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, niên khoá 2011-2013, tài liệu Phân tích sách công: Nhập môn, Chương 3: Cấu trúc vấn đề sách William N Dunn giới thiệu chất, đặc điểm, cấu trúc vấn đề sách Đây nguồn tài liệu mà tác giả luận văn tham khảo để xây dựng phần sở lý luận 2.2 Nghiên cứu sách phát triển văn hóa Thực tế có nhiều công trình nghiên cứu văn hoá, nghiên cứu khía cạnh CSVH không nhiều, nghiên cứu vấn đề sách phát triển văn hoá không có: - Trong công trình Phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 20112020: Những vấn đề phương pháp luận (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009), Phạm Duy Đức bàn đến vấn đề phương pháp luận nghiên cứu, thực trạng giải pháp để phát triển văn hóa, người Việt Nam giai đoạn 2011-2020 từ Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 nước ta với định hướng nhiệm vụ xác định cụ thể - Cuốn Chính sách văn hoá (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học Cao đẳng trường văn hoá - nghệ thuật, Hà Nội, 2012) giới thiệu khái niệm, đặc tính, vai trò CSVH số nước giới vấn đề cốt yếu CSVH Việt Nam qua giai đoạn lịch sử, đặc biệt thời kỳ đổi Đây nguồn tài liệu quan trọng để tác giả luận văn xây dựng phần sở lý luận đề tài - Trong công trình Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển văn hoá thời kỳ đổi (NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012), tác giả Nguyễn Danh Tiên giúp người đọc có thêm tài liệu trình đổi quan điểm Đảng xây dựng phát triển văn hóa từ năm 1986 đến - Tổng kết 15 năm thực NQTƯ5 KVIII, tác giả Nguyễn Tri Nguyên có viết: Đổi hoàn thiện sách văn hoá (Báo Nhân dân cuối tuần online, ngày 17-9-2013) Ở công trình này, tác giả khẳng định vai trò CSVH Ông viết: “Chính sách văn hóa thực hóa tư tưởng nghị Đảng ta văn hóa, thực chất ý chí, quan điểm định hướng, tạo điều kiện để quản lý văn hóa đất nước với tư cách phương tiện hiệu để thiết lập sống tốt đẹp đồng thời với việc phát triển sản xuất thị trường văn hóa lành mạnh” - Trong Văn hoá sức mạnh nội sinh phát triển, Phùng Hữu Phú, Đinh Xuân Dũng (Đồng chủ biên) (NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2004), viết chuyên sâu nhiều nhà khoa học đầu ngành văn hoá đưa nhìn toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn phát triển văn hóa thời kỳ đổi nước ta; đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng giải pháp có tầm chiến lược tính đột phá việc xây dựng phát triển văn hóa giai đoạn 2.3 Nghiên cứu văn hoá Đà Nẵng Nghiên cứu văn hoá Đà Nẵng đề cập đến số viết nhà nghiên cứu Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, sau: - Lê Hữu Ái công trình Đô thị hoá hiệu ứng văn hoá cho phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng vào năm 2011 nét khác biệt lối sống cư dân Đà Nẵng so với vùng miền khác, chịu tác động trình ĐTH lối tư tiểu nông (tính tuỳ tiện, tính vô tổ chức ) người dân Đà Nẵng, người nhập cư nước khó nhanh chóng thay đổi để phù hợp với lối sống đô thị văn minh, đại; đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục tồn - Năm 2012, Viện Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tiến hành khảo sát lấy ý kiến người dân thực trạng nhu cầu sử dụng hệ thống thiết chế văn hoá thể thao địa bàn thành phố Đà Nẵng (2002-2012) phường thuộc quận Hải Châu (Hoà Cường Bắc, Bình Hiên Thuận Phước) xã thuộc huyện Hoà Vang (Hoà Tiến Hoà Châu) sở Huỳnh Năm Đàm Thị Vân Dung để nhận định vấn đề với viết Hệ thống thiết chế văn hoá sở thành phố Đà Nẵng, thực trạng nhu cầu qua ý kiến người dân đề xuất số giải pháp, kiến nghị góp phần xây dựng sử dụng có hiệu hệ thống thiết chế văn hóa sở xã, phường địa bàn thành phố Đà Nẵng - Năm 2014, Đỗ Thanh Tân viết Xu hướng vận động văn hoá bối cảnh đô thị hoá Đà Nẵng có đóng góp ra: Đà Nẵng bối cảnh ĐTH diễn diện rộng, văn hoá thành phố vào giai đoạn đặc biệt, không ngừng tiếp biến, văn hoá phát triển thời thánh thức (văn hoá lối sống đô thị, biến đổi văn hoá gia đình…) Trên công trình, viết đề cập đến văn hoá Đà Nẵng khía cạnh liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn, không trực tiếp góp phần giúp tác giả tìm hiểu văn hoá Đà Nẵng nét bật Nhìn chung, nội dung công trình, tài liệu nghiên cứu đề cập tới vấn đề lý luận: sách công, CSVH, vấn đề phát triển văn hóa Đà Nẵng (chưa khai thác góc độ vấn đề sách phát triển văn hoá) Đây nguồn tài liệu tham khảo quý giá giúp tác giả kế thừa xây dựng nên hệ thống sở lý luận đề tài; liên hệ nghiên cứu lĩnh vực văn hoá hướng tiếp cận mới: vấn đề sách, từ đề xuất số giải pháp giải vấn đề đặt thực tiễn phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích luận văn - Xác định vấn đề sách từ thực tiễn phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hóa địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn có nhiệm vụ: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận sách công, vấn đề sách công, CSVH, sách phát triển văn hóa, chu trình sách phát triển văn hoá việc xác định vấn đề sách phát triển văn hoá.Thứ hai, từ việc phân tích đánh giá thực trạng bất cập, hạn chế xây dựng phát triển văn hóa địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua, tìm nguyên nhân (khách quan, chủ quan) vấn đề sách phát triển văn hóa Thứ ba, đề xuất số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hoá địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề sách phát triển văn hóa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: từ năm 1997 đến năm 2015 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận - Khoa học sách công: Phân tích chu trình sách từ phát vấn đề, xây dựng sách, ban hành, triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả, phát vấn đề tiếp tục hoàn thiện sách - Văn hóa học phát triển: Với nguyên lý phát triển cho thấy hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn lĩnh vực nào, có lĩnh vực văn hoá, người tôn trọng quan điểm phát triển Các nhà nghiên cứu văn hoá quan niệm biện chứng cho rằng: văn hoá không thúc đẩy mà có cản trở phát triển Vì vậy, văn hoá vừa có vai trò động lực, mục tiêu, nguồn lực nội sinh phát triển kinh tế - xã hội văn hoá trở thành lực cản phát triển lạc hậu, lệch lạc, thiếu đồng thân hay trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Thu thập thông tin, số liệu từ văn triển khai thực hiện, tổng kết, đánh giá, thẩm tra Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở VH,TT&DL đơn vị liên quan lĩnh vực văn hoá - Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: Thu thập thông tin, số liệu trao đổi, vấn sâu Phương pháp khắc phục hạn chế mà phương pháp khác mắc phải: Trao đổi với số lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá thành phố Đà Nẵng; vấn nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá có uy tín thành phố (ông Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng, Chủ tịch Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật thành phố) Ngoài ra, luận văn tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Đề tài vận dụng lý thuyết sách công, cụ thể lý thuyết chu trình sách công, có khâu xác định vấn đề sách công để xác định vấn đề sách phát triển văn hóa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng; vậy, kết nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ, chứng minh bổ sung cho lý thuyết sách công, đưa lý luận khái niệm sách công, vấn đề sách công sách phát triển văn hóa 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu vấn đề sách phát triển văn hóa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng làm rõ thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế thực thi đường lối, sách Đảng, Nhà nước văn hoá cấp địa phương Từ đó, giúp nhà hoạch định sách (của địa phương, Trung ương) xác định vấn đề sách, mục tiêu, giải pháp công cụ giải vấn đề sách nhằm phát triển lĩnh vực văn hoá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội - Ngoài ra, luận văn làm tài liệu tham khảo cho người nghiên cứu, tìm hiểu sách phát triển văn hóa, vấn đề sách phát triển văn hoá địa bàn thành phố Đà Nẵng Kết cấu luận văn Luận văn chia làm 03 chương, không kể phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Chương Lý luận vấn đề sách phát triển văn hoá Chương Thực trạng xây dựng, ban hành, thực sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 Chương Một số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hoá địa bàn thành phố Đà Nẵng Định nghĩa chuyên gia văn hoá Monaco năm 1967 UNESCO cuối kỷ XX: “Chính sách văn hoá hệ thống nguyên tắc, thực hành nhà nước lĩnh vực văn hoá nhằm phát triển quản lý thực tiễn đời sống văn hoá theo quan điểm phát triển cách thức quản lý riêng, đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống văn hoá tinh thần nhân dân sở vận dụng điều kiện vật chất tinh thần sẵn có xã hội” [28, tr.21] - Chính sách phát triển văn hóa “Chính sách phát triển văn hoá hệ thống định thực hành nhà nước lĩnh vực văn hoá, có quan điểm có cách thức quản lý riêng, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần, vật chất người dân sở vận dụng điều kiện vật chất, tinh thần sẵn có xã hội sáng tạo giá trị văn hoá tiên tiến đáp ứng nhu cầu ngày cao hưởng thụ sáng tạo văn hoá người dân” 1.2 Chu trình sách phát triển văn hóa việc xác định vấn đề sách phát triển văn hoá 1.2.1 Chu trình sách phát triển văn hoá a) Xác định vấn đề sách văn hoá Xác định vấn đề sách văn hoá giai đoạn khởi đầu nằm chu trình sách phát triển văn hoá, bao gồm từ bước khởi đầu phát mâu thuẫn nảy sinh trình phát triển văn hoá hay nhu cầu văn hoá mà người dân cần giải quyết, đáp ứng sách b) Xây dựng sách phát triển văn hoá Chính sách PTVH nước ta xây dựng quan hay cấp quyền máy nhà nước theo yêu cầu xã hội, nhân dân, sản phẩm trình thực thi quyền lực trị c) Ban hành sách phát triển văn hoá Trong năm qua, có số Luật văn hóa 10 ban hành, quan Chính phủ xây dựng Nghị định hướng dẫn thực luật; Bộ soạn thảo ban hành thông tư - tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thực sách Ở cấp địa phương, Thành uỷ, Tỉnh Uỷ, Sở VH, TT&DL… xây dựng, ban hành văn hành phù hợp với thẩm quyền nhằm cụ thể hoá chủ trương, đường lối, sách văn hoá Đảng, Nhà nước thành văn pháp quy d) Đánh giá sách văn hoá Đánh giá sách công nói chung, CSVH nói riêng khâu quan trọng thường quan tâm Sau sách phát triển văn hoá thực hiện, Chính phủ tổ chức điều tra khách quan đối tượng hưởng lợi, đối tượng chịu tác động trực tiếp từ CSVH đánh giá kết thực sách 1.2.2 Xác định vấn đề sách phát triển văn hoá Xác định vấn đề sách phát triển văn hóa khâu mấu chốt toàn chu trình sách phát triển văn hoá Yêu cầu cao khâu khả nhìn vấn đề phụ thuộc lực nhận thức, biểu đạt chế nêu vấn đề để vấn đề văn hoá trở thành sách Xác định vấn đề đề xuất sách phát triển văn hoá thực theo bước sau: - Tổng quan vấn đề: Tổng quan rõ ràng tồn tại, hạn chế, trở ngại, khó khăn, vướng mắc đời sống kinh tế - xã hội tác động đường lối, pháp luật, CSVH cần giải sách - Xác định quy mô, mức độ nghiêm trọng vấn đề: Nghiên cứu thực tiễn để xác định quy mô, mức độ nghiêm trọng vấn đề để định rõ phạm vi mức độ can thiệp sách - Trình bày vấn đề: Trình bày cách rõ ràng, nội dung đầy đủ phần (mô tả vấn đề, nguyên nhân gây ra, phân tích chất vấn đề) - Đề xuất phương án sách: Đề xuất phương án 11 sách - Phân tích sách: Phân tích để lựa chọn sách cần thiết nhất, phù hợp - Đề xuất sách: Hoàn thiện phương án tối ưu đề xuất việc ban hành sách 1.3 Đặc điểm nhân tố tác động đến sách phát triển văn hoá 1.3.1 Đặc điểm sách phát triển văn hoá Tính chất bản: Tính cưỡng chế (của quyền lực công - tức nhà nước), tính thứ bậc (do tính thứ bậc tổ chức nhà nước), tính mục tiêu (do tính mục tiêu quyền lực trị)… Tính giai cấp (chính sách phù hợp với lợi ích giai cấp cầm quyền), tính dân tộc (phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hoá, tâm lý… dân tộc)… 1.3.2 Những nhân tố tác động đến sách phát triển văn hoá * Tác động toàn cầu hoá Cơ hội: Tiếp thu tinh hoá văn hoá nhân loại, làm phong phú văn hoá dân tộc; quảng bá đất nước, người, văn hoá Việt Nam Thách thức: Dễ lai căng văn hoá ngoại lai, nguy bị thể hóa văn hóa; mai giá trị sắc văn hoá dân tộc… * Tác động kinh tế thị trường Cơ hội: Văn hoá phát triển môi trường cạnh tranh, động hơn, trình độ hưởng thụ văn hoá người dân ngày nâng lên; xã hội hoá hoạt động văn hoá… Thách thức: Tác động mặt trái kinh tế thị trường làm biến đổi giá trị truyền thống văn hoá dân tộc; gây khó khăn cho hoạt động quản lý, phân cực, phân tầng hưởng thụ văn hoá * Tác động trình CNH, HĐH, ĐTH Cơ hội: đại hoá sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động 12 văn hoá; học hỏi thành tựu, kinh nghiệm, hoạt động quản lý văn hoá tiên tiến… Thách thức: làm mờ nhạt, biến dạng giá trị sắc văn hoá truyền thống; quản lý nội dung thông tin (mạng xã hội)… * Tác động xu hướng tìm cội nguồn đời sống tâm linh Cơ hôi: di sản văn hoá dân tộc quan tâm, bảo tồn; chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cố kết cộng đồng… giữ gìn, phát huy; giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống tốt đẹp kế thừa, phát huy Thách thức: khơi dậy lễ hội, phong tục… lỗi thời, lạc hậu, mê tín dị đoan; khơi dậy tư tưởng dân tộc hẹp hòi, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc… Tiểu kết chƣơng Tìm hiểu khái quát khái niệm (chính sách công, vấn đề sách công…), đưa quan niệm khái niệm (chính sách công, sách phát triển văn hoá); xây dựng chu trình sách phát triển văn hoá xác định vấn đề sách phát triển văn hoá; tìm hiểu đặc điểm nhân tố tác động đến sách phát triển văn hoá; xác định thực trạng nguyên nhân vấn đề sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng năm vừa qua (giai đoạn 1997-2015) CHƢƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1997-2015 2.1 Các nhân tố chủ yếu tác động tình hình thực sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng giai đoạn 19972015 2.1.1 Các nhân tố chủ yếu tác động đến trình hoạch định sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng 13 - Nhân tố khách quan Nhân tố kinh tế: Tăng trưởng kinh tế ổn định tạo tảng, điều kiện tiền đề cho phát triển văn hoá (cung cấp yếu tố vật chất, kỹ thuật tài chính) Nhân tố trị: Nhân tố trị tức nói đến chất trị, lý tưởng trị, trình độ trị đội ngũ lãnh đạo Đảng, quyền; trực tiếp Sở VH, TT&DL; ý thức trị người dân - Nhóm nhân tố văn hoá - xã hội: Thành phố có sách phát huy đa dạng văn hóa trí tuệ, tư sáng tạo ; đóng góp hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm nâng cao lực quản lý, xây dựng… CSVH - Về chủ quan Quan điểm, hệ thống giá trị cá nhân người làm sách (thành kiến, kinh nghiệm, tri thức) tác động trực tiếp, chi phối quy trình hoạch định sách phát triển văn hoá 2.1.2 Tình hình thực sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 2.1.2.1 Những sách phát triển văn hoá chủ yếu thành phố Đà Nẵng ban hành thực giai đoạn 1997- 2015 Trong năm qua, Đà Nẵng xây dựng, ban hành nhiều sách văn hóa sách vào thực tiễn, đem lại hiệu định 2.1.2.2 Hiệu sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 - Tư tưởng, trí tuệ nhân cách người thành phố Đà Nẵng bước xây dựng hoàn thiện; môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hoá, văn minh đô thị định hình 14 Hiệu Chương trình “5 không, có” 1; vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá sở”; triển khai thực Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo nên phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống - Công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều tiến Đến năm 2015, địa bàn thành phố có 18 di tích cấp quốc gia, 47 di tích cấp thành phố 40 di tích nằm danh mục kiểm kê2 Công tác quản lý, bảo tồn, trung tu, tôn tạo di tích thành phố Đà Nẵng thực tốt, có phân cấp quản lý, bảo vệ di tích; công tác nghiên cứu, sưu tầm quan tâm; số làng nghề, lễ hội tiêu biểu tổ chức quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi để trì phát triển - Văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có bước phát triển đáng kể Thành phố tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sỹ có sáng tác chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng hội viên nhận thức trị, tư tưởng, thẩm mỹ cấp, ngành Liên hiệp Hội văn học - nghệ thuật quan tâm; Các sáng tác, tác phẩm có chất lượng xét khen thưởng trao giải; 2.2 Thực trạng nguyên nhân vấn đề sách phát triển văn hoá đặt từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 2.2.1 Văn hoá thành phố chưa đầu tư phát triển tương xứng với kinh tế nhu cầu thụ hưởng người dân 2.2.1.1 Thực trạng Ngân sách thành phố bố trí từ nguồn vốn xây dựng đầu tư “5 không”: Không có hộ đói; Không có người lang thang, xin ăn; Không có người mù chữ; Không có giết người để cướp của; Không có người nghiện ma túy cộng đồng “3 có”: Có nhà ở; Có việc làm; Có nếp sống văn hoá văn minh đô thị Sở VH, TT&DL, Báo cáo kết hoạt động ngành VH, TT&DL năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, tháng 11/2015, tr.4 15 cho ngành văn hoá ít, khiêm tốn so với vị trí thành phố lớn, giai đoạn 2005-2015 đầu tư cho văn hoá từ ngân sách thành phố 523,514 tỷ đồng (trung bình 47,6 tỷ đồng/năm), mức đầu tư trước (từ năm 2005 năm 1997) mức trung bình thấp Mức đầu tư năm gần giảm dần so với năm trước (năm 2010 113.069 triệu đồng; năm 2011 51.754 triệu đồng; năm 2013 15.201 triệu đồng, năm 2014 30.077 triệu đồng), tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển thành phố qua năm trung bình từ 3.000-7.000 tỷ đồng, mức chi cho lĩnh vực văn hoá chiếm khoảng 0,9% ngân sách, năm 2010 đạt 1.02%; thấp so với yêu cầu Trung ương với mục tiêu đặt Hội nghị lần thứ 10, BCH TƯ Đảng khóa IX tăng đầu tư cho văn hóa, phấn đấu đến năm 2010 địa phương đạt 1.8%3 Hiện tại, kinh phí cấp cho nghiệp văn hoá dựa định mức theo dân số Trong dân số thành phố Đà Nẵng ít, hoạt động tổ chức máy ngành văn hoá lớn kinh phí không đủ để thực nội dung hoạt động năm Do ngân sách thành phố bố trí từ nguồn vốn xây dựng đầu tư cho ngành văn hoá thấp nên sở vật chất văn hoá cấp thành phố chưa quan tâm, đầu tư tương xứng Đặc biệt, thành phố thiếu số thiết chế văn hoá quan trọng, Quảng trường Trung tâm, Nhà hát Trung tâm, nhiều công viên cho thành phố Đà Nẵng với chiều dài bờ biển khoảng 34 km (tính theo mép nước 89 km) với bề dày văn hoá biển độc đáo việc thành lập Bảo tàng Hải Dương học việc làm cần thiết Hệ thống thiết chế Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận, huyện địa bàn thành phố bất cập, hạn chế Hệ thống thiết chế văn hoá sở (gồm cấp: xã, phường, thị trấn Theo Kết luận số 30-KL/TW ngày 20/7/2004 BCHTƯ 16 thôn bản) Đà Nẵng chưa xây dựng đầy đủ, nhiều nơi tình trạng xuống cấp, thiếu đồng bộ, hiệu sử dụng chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu người dân Mạng lưới thư viện sở chưa đảm bảo chưa hoạt động tốt Khảo sát hệ thống thiết chế văn hoá quận trung tâm thành phố Hải Châu Thanh Khê, tác giả luận văn tồn Tóm lại, thực trạng cho thấy vấn đề đặt xúc lâu nghiệp văn hoá Đà Nẵng: Kinh phí đầu tư thấp, khâu quy hoạch chưa hợp lý, hệ thống thiết chế văn hoá, đặc biệt thiết chế văn hoá sở vừa thiếu, nhiều nơi tình trạng xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ, hiệu sử dụng thấp4 Vì vậy, vấn đề sách đặt trình phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng cần xây dựng ban hành sách tăng ổn định mức đầu tư cho văn hoá thành phố tương xứng với đầu tư cho phát triển kinh tế nhu cầu người dân 2.2.1.2 Nguyên nhân - Một số cấp uỷ, phận cán bộ, đảng viên chưa thật quán triệt sâu sắc vai trò, mục tiêu động lực văn hóa tiến trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội - Công tác lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng phát triển văn hoá nói chung thành phố hạn chế, chưa có đề án tổng thể mang tính chiến lược lâu dài - Kinh phí đầu tư dành cho văn hoá thành phố vừa thiếu vừa hạn chế, đặc biệt chưa dành đủ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, hoàn thiện đưa vào hoạt động tốt hệ thống thiết chế văn hoá sở Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng (2012), Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 17 - Nguyên nhân từ hạn chế, yếu đội ngũ cán công tác cán nguyên nhân nguyên nhân 2.2.2 Đô thị hoá làm biến đổi mạnh mẽ văn hoá lối sống cư dân Đà Nẵng 2.2.2.1 Thực trạng Đối với cư dân địa, ĐTH làm văn hoá truyền thống bị mai dần, , yếu tố tiêu cực như: tuỳ tiện, tính vô tổ chức, đề cao kinh nghiệm thái so với tri thức khoa học… khó sớm chiều thay đổi Sự biến đổi văn hoá Đà Nẵng tác động người nhập cư nước: với nếp nghĩ, lối sống cũ mang theo, như: lối sống bừa bộn, xả rác nơi công cộng, thích quần tụ nơi, lập hội đồng hương; nhiên ý thức cố kết cộng đồng giới hạn phạm vi định nhiều tạo nên rào cản, khu biệt đoàn kết rộng rãi người địa người nhập cư Sự biến đổi văn hoá thành phố trước tác động văn hoá ngoại quốc người nhập cư nước ngoài: biến đổi văn hoá lối sống cư dân thành phố, đặc biệt giới trẻ thật đáng lo ngại mà văn hoá ngoại lai dần xâm chiếm, văn hoá truyền thống thiếu bền vững Mặt trái kinh tế thị trường tác động đến người dân Đà Nẵng, đặc biệt giới trẻ, lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao sống hưởng thụ, cổ xuý cho tư tưởng tự phát triển cá nhân… hình thành giới trẻ thành phố mối nguy làm mai một, xói mòn nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp cha ông Quá trình ĐTH thành phố Đà Nẵng làm cho mối quan hệ thành viên cộng đồng biến đổi, biến đổi cấu, dẫn đến biến đổi văn hoá lối sống gia đình: Ở nội thành hay ngoại thành, bữa cơm gia đình sum họp ấm cúng thưa dần, người già trở nên cô đơn hơn, trẻ nhỏ thiếu 18 quan tâm đủ đầy, chủ yếu mặt tinh thần Về quan hệ làng xóm, láng giềng Đà Nẵng gia đình nội đô có xu hướng “kín cổng cao tường”, “đèn nhà sáng”,… Đô thị hoá làm biến đổi mạnh mẽ văn hoá lối sống cư dân Đà Nẵng vấn đề sách đặt trình phát triển kinh tế - xã hội, trình ĐTH thành phố 2.2.2.2 Nguyên nhân Thứ nhất, tác động kinh tế thị trường, mặt trái kinh tế thị trường tác động làm biến dạng văn hoá lối sống người dân Đà Nẵng: lối sống thực dụng cao độ, kiếm tiền giá, chủ nghĩa cá nhân vị kỷ… Thứ hai, tác động văn minh công nghiệp khiến người ta quấn vào nhịp sống gấp gáp, ngày xa cách sống tinh thần Thứ ba, ảnh hưởng toàn cầu hoá, tệ nạn xã hội tội phạm có xu hướng gia tăng, lo ngại sắc, đồng hoá văn hoá huỷ hoại giá trị văn hoá địa phương, văn hoá dân tộc nguyên nhân làm biến đổi văn hoá Tiểu kết chƣơng 2: Ở chương 2, tác giả triển khai, giải nội dung: Xác định nhân tố chủ yếu tác động đến trình hoạch định sách phát triển văn hoá Đà Nẵng thành tựu bật phát triển văn hoá Đà Nẵng Tuy nhiên, bên cạnh điểm mạnh, tích cực, thành tựu đạt văn hoá thành phố tồn số bất cập, hạn chế, yếu kéo dài, tác động cản trở phát triển, là: văn hoá thành phố chưa đầu tư phát triển tương xứng với kinh tế nhu cầu thụ hưởng người dân; ĐTH làm biến đổi mạnh mẽ văn hoá lối sống cư dân Đà Nẵng Sau nhận diện đề xuất vấn đề sách từ thực tiễn 19 phát triển văn hoá địa phương tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hoá thành phố CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Mục tiêu sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 3.1.1 Mục tiêu tổng quát Từng bước xây dựng văn hóa, người Đà Nẵng phát triển toàn diện 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 3.1.2.1 Ban hành Kế hoạch tăng đầu tư cho lĩnh vực văn hoá, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, đặc biệt thiết chế văn hoá sở giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030 - Đảm bảo ngân sách thành phố bố trí hàng năm giai đoạn 2016 đến 2020 cho ngành Văn hóa đạt 1,8% so với tổng chi ngân sách thành phố - Đầu tư quy hoạch, xây dựng, nâng cấp công trình văn hóa quy mô lớn; đồng thời đầu tư, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá sở - Xây dựng quy định, quy chế mới, phù hợp cho hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá 3.1.2.2 Ban hành Đề án chống biến đổi văn hoá lối sống cư dân thành phố, đặc biệt giới trẻ đến năm 2030 - Thực điều tra, khảo sát văn hoá lối sống cư dân thành phố - Tăng cường thực kiểm kê, kiểm duyệt sản phẩm công 20 nghiệp văn hoá, dịch vụ - Đầu tư kinh phí xây dựng mô hình, phong trào, thi tìm hiểu văn hoá lối sống 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hoá địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới 3.2.1 Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhằm tạo nguồn lực, môi trường để tăng đầu tư cho phát triển văn hoá thành phố Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội giải pháp có tính chất tảng, tạo động lực thúc đẩy việc thực giải pháp khác Kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững tạo cho ngân sách thành phố nguồn thu dồi dào, ổn định để đầu tư cho văn hoá - Đầu tưu ngân sách cho hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu CSVH ban hành - Ngoài ra, nghiên cứu điều kiện tự nhiên, lịch sử địa phương để tìm lợi so sánh, đặc điểm văn hoá, phong tục tập quán, tâm lý… - Chú trọng đầu tư trang thiết bị đồng bộ, đại cho công tác quản lý, công tác hoạch định CSVH - Ngoài chế độ tiền lương theo quy định chung Trung ương, Thành phố có biện pháp cải cách chế độ thu nhập hợp pháp để cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức ngành văn hoá 3.2.2 Kiện toàn chế sách công nói chung, chế sách văn hoá nói riêng Đây giải pháp nhằm tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy việc thay đổi chất chu trình CSVH - Đẩy mạnh việc thực chế hợp tác quan khoa học nhà hoạch định sách - Ngoài chế độ báo cáo quan nhà nước, Đảng, cần xây dựng chế thông tin rộng rãi vấn đề CSVH 21 - Thể chế hoá văn quy trình chế độ hoạt động “hiến kế” tổ chức, cá nhân - Đẩy mạnh phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động, sáng tạo ngành, cấp; đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt người đứng đầu quan quản lý hành nhà nước - Thể chế hoá văn việc phân công, phân nhiệm giải vấn đề CSVH - Thể chế hoá quy trình hoạch định sách, ràng buộc trách nhiệm cá nhân làm sách sách ban hành - Thể chế hoá hoạt động giám sát, phản biện tổ chức trị - xã hội, hội quần chúng 3.3.3 Nâng cao nhận thức lãnh đạo Đảng, quyền thành phố tầm quan trọng văn hoá, sách văn hoá phát triển bền vững thành phố Giải pháp nâng cao nhận thức lãnh đạo Đảng, quyền thành phố tầm quan trọng văn hoá, CSVH phát triển bền vững thành phố mấu chốt tạo bước đột phá từ bước định hướng phát triển - Quán triệt nhiệm vụ xây dựng văn hoá người Việt Nam giai đoạn cách mạng - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo hệ thống trị từ thành phố đến sở nhằm nâng cao kiến thức (chuyên môn nghiệp vụ) văn hóa, nắm vững vai trò văn hoá, CSVH phát triển 3.3.4 Xây dựng đội ngũ cán làm công tác văn hoá đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ thực tiễn phát triển văn hoá thành phố - Thu hút nguồn nhân lực văn hoá (các nhà nghiên cứu, chuyên gia ) - Công tác tuyển chọn, bố trí cán hoạt động lĩnh vực văn 22 hoá phải phù hợp lĩnh vực, chuyên ngành Đổi công tác đánh giá cán bộ, có chế thưởng phạt nghiêm minh - Thường xuyên tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,… cho cán làm công tác văn hoá 3.3.5 Tạo điều kiện để người dân - đối tượng chấp hành, thụ hưởng sách văn hoá tham gia vào trình hoạch định sách - Xây dựng khung pháp lý bảo đảm tham gia người dân việc định - Tăng cường biện pháp giáo dục, có sách đẩy nhanh, đẩy mạnh việc nâng cao trình độ văn hoá cho người dân, đặc biệt kiến thức pháp luật, xã hội - Tổ chức thường xuyên việc công khai minh bạch hoá thông tin, đặc biệt thông tin vấn đề sách phát triển văn hoá - Tăng cường việc đối thoại hai chiều nhiều chiều phận quản lý đề án sách với người dân việc giải vấn đề sách - Đối với thân đối tượng thi hành sách - người dân cần thiết phải tự trang bị cho điều để đạt quyền làm chủ hoạch định sách công nói chung, CSVH nói riêng: trau dồi tình cảm đạo đức tốt đẹp, cương đấu tranh chống lại thói hư tật xấu, ác đời sống xã hội Tiểu kết chƣơng Hệ giải pháp nêu đề cập khía cạnh thuộc nhận thức Đảng, chế sách, người, mối quan hệ phối hợp hoạt động,… Tuy nhiên, để thật phát huy tác dụng, giải pháp cần cụ thể hoá nhiều biện pháp, phối kết hợp thực giải pháp cách đồng 23 KẾT LUẬN Để văn hóa phát triển cách hướng, bền vững bên cạnh việc tăng cường quản lý để văn hóa phát triển cách lành mạnh, cần mạnh dạn nhìn nhận, phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hoá, xây dựng sách để phát triển văn hóa cách bền vững Luận văn từ việc tìm hiểu khái niệm nhà nghiên cứu bàn đến, xây dựng số định nghĩa khái niệm để xác lập sở lý luận Ở chương 2, luận văn vấn đề sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng năm vừa qua (cụ thể giai đoạn 1997-2015), kết quả, hạn chế xác định nguyên nhân tình trạng chưa thành công việc thực thi sách phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng thời gian qua Việc xác định vấn đề sách phát triển văn hoá bước khởi đầu, bước quan trọng cần có giải pháp sách đắn, phù hợp để đưa nghiệp văn hoá thành phố tiếp tục phát triển Luận văn đề xuất hệ giải pháp nhằm nâng cao lực phát hiện, đề xuất vấn đề sách phát triển văn hóa địa bàn thành phố Đà Nẵng Trong giải pháp, yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh đầu tư, trình độ quản lý tham gia người dân ý Tuy nhiên, giới hạn thời gian khuôn khổ luận văn Thạc sĩ, chưa có điều kiện phân tích thấu đáo vấn đề sách phát triển văn hoá 24 ... hành, thực sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 Chương Một số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hoá địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. định vấn đề sách từ thực tiễn phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hóa địa bàn thành phố Đà Nẵng thời... thuyết sách công, đưa lý luận khái niệm sách công, vấn đề sách công sách phát triển văn hóa 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu vấn đề sách phát triển văn hóa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt) , Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt) , Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay