Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

95 76 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:30

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ HỒNG HẠNH VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ HỒNG HẠNH VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 60 34 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN THỊ AN HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Những ý kiến khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Hồng Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 10 1.1 Khái niệm công cụ 10 1.2 Chu trình sách phát triển văn hóa việc xác định vấn đề sách phát triển văn hoá 13 1.3 Đặc điểm nhân tố tác động đến sách phát triển văn hoá 17 CHƢƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1997-2015 24 2.1 Các nhân tố chủ yếu tác động tình hình thực sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 24 2.2 Thực trạng nguyên nhân vấn đề sách phát triển văn hoá đặt từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 44 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 63 3.1 Mục tiêu sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 63 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hoá địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới 64 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTƢ : Ban Chấp hành Trung ƣơng CNH, HĐH : Công nghiệp hoá, đại hoá CSVH : Chính sách văn hoá ĐTH : Đô thị hoá KDC : Khu dân cƣ NQTƢ5 KVIII : Nghị Trung ƣơng khoá VIII VH, TT&DL : Văn hoá, Thể thao Du lịch DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bàng bảng Trang Những sách phát triển văn hoá chủ yếu 2.1 thành phố Đà Nẵng đƣợc xây dựng ban hành 27 giai đoạn 1997-2015 Danh mục di tích cấp quốc gia, cấp thành phố, di 2.2 tích nằm danh mục kiểm kê thành phố Đà Nẵng năm 2015 33 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam nhƣ nhiều quốc gia khác giới ngày nhận thức sâu sắc tầm quan trọng văn hoá, nhƣ CSVH phát triển bền vững đất nƣớc Ở Việt Nam, từ nhận thức đó, Đảng Nhà nƣớc quan tâm đề nhiều chủ trƣơng, sách xây dựng phát triển nghiệp văn hoá NQTƢ5 KVIII “về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” ghi nhận bƣớc tiến việc nhận thức vai trò văn hóa, sách phát triển văn hóa nghiệp phát triển đất nƣớc Trong suốt 15 năm sau NQTƢ5 KVIII đƣợc ban hành, nhiều CSVH đời góp phần phát triển văn hóa nƣớc nhà CSVH tạo điều kiện để ngƣời dân có hội sáng tạo văn hóa, mà mở rộng mức hƣởng thụ văn hoá cho ngƣời dân, góp phần phát triển ngƣời Việt Nam cách toàn diện Quán triệt quan điểm, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc văn hoá, Đảng quyền thành phố Đà Nẵng quan tâm lĩnh vực quan trọng thành tựu bật phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua có phần đóng góp không nhỏ từ CSVH hiệu mang lại Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu việc hoạch định triển khai thực CSVH thành phố thời gian qua tồn bất cập, hạn chế tác động xấu đến lĩnh vực đời sống xã hội lĩnh vực văn hoá, cần ban hành sách để giải Trong số vấn đề sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng thời gian qua thấy bật lên hai vấn đề sách: Văn hoá thành phố chƣa đƣợc đầu tƣ phát triển tƣơng xứng với kinh tế nhu cầu thụ hƣởng ngƣời dân, ĐTH làm biến đổi mạnh mẽ văn hoá lối sống cƣ dân Đà Nẵng Thực trạng bất cập, hạn chế trình phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng thời gian qua cần đƣợc giới, ngành, cấp quan tâm, bàn luận, nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất vấn đề sách nhằm sửa đổi, bổ sung CSVH bất cập, không phù hợp, kịp thời đề CSVH đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu phát triển bền vững Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Vấn đề sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn sách công xuất phát từ nhu cầu cấp thiết thực tế có ý nghĩa thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thành phố Tình hình nghiên cứu đề tài Ở nƣớc ta, phạm trù sách công, CSVH mẻ công trình nghiên cứu đối tƣợng chƣa nhiều Hơn nữa, chƣa có công trình đề cập tới vấn đề sách phát triển văn hóa, đặc biệt từ thực tiễn địa phƣơng, cụ thể thành phố Đà Nẵng Có thể khái quát số công trình tiêu biểu liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhƣ sau: 2.1 Nghiên cứu sách công - Công trình Tìm hiểu khoa học sách công (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học trị Đại cương sách công (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013) Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà (Đồng chủ biên) hai nhiều công trình mà tiếp cận để tìm hiểu cách khái quát khoa học sách công khía cạnh lịch sử, khái niệm, chất - Công trình Những vấn đề sách quy trình sách (NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2001) Lê Chi Mai đƣa quan niệm khái niệm, chất, vai trò sách công đƣợc chấp nhận rộng rãi Công trình bƣớc quy trình sách công, từ xây dựng đến triển khai sách - Trong Đánh giá sách công Việt Nam: Vấn đề giải pháp (trên Tạp chí Cộng sản online, ngày 17-12-2012), Nguyễn Đăng Thành phân tích khâu quan trọng quy trình sách, đánh giá sách Trên sở đó, tác giả nhận diện vấn đề sách đề xuất giải pháp - Trong Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright, niên khoá 2011-2013, tài liệu Phân tích sách công: Nhập môn, Chương 3: Cấu trúc vấn đề sách William N Dunn giới thiệu chất, đặc điểm, cấu trúc vấn đề sách Đây nguồn tài liệu mà tác giả luận văn tham khảo để xây dựng phần sở lý luận 2.2 Nghiên cứu sách phát triển văn hóa Thực tế có nhiều công trình nghiên cứu văn hoá, nhƣng nghiên cứu khía cạnh CSVH không nhiều, nghiên cứu vấn đề sách phát triển văn hoá hầu nhƣ không có: - Trong công trình Phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2011-2020: Những vấn đề phương pháp luận (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009), Phạm Duy Đức bàn đến vấn đề phƣơng pháp luận nghiên cứu, thực trạng giải pháp để phát triển văn hóa, ngƣời Việt Nam giai đoạn 2011-2020 từ Chiến lƣợc phát triển văn hoá đến năm 2020 nƣớc ta với định hƣớng nhiệm vụ đƣợc xác định cụ thể - Cuốn Chính sách văn hoá (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học Cao đẳng trƣờng văn hoá - nghệ thuật, Hà Nội, 2012) giới thiệu khái niệm, đặc tính, vai trò CSVH số nƣớc giới vấn đề cốt yếu CSVH Việt Nam qua giai đoạn lịch sử, đặc biệt thời kỳ đổi Đây nguồn tài liệu quan trọng để tác giả luận văn xây dựng phần sở lý luận đề tài - Trong công trình Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển văn hoá thời kỳ đổi (NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012), tác giả Nguyễn Danh Tiên giúp ngƣời đọc có thêm tài liệu trình đổi quan điểm Đảng xây dựng phát triển văn hóa từ năm 1986 đến - Tổng kết 15 năm thực NQTƢ5 KVIII, tác giả Nguyễn Tri Nguyên có viết: Đổi hoàn thiện sách văn hoá (Báo Nhân dân cuối tuần online, ngày 17-9-2013) Ở công trình này, tác giả khẳng định vai trò CSVH Ông viết: “Chính sách văn hóa thực hóa đƣợc tƣ tƣởng nghị Đảng ta văn hóa, thực chất ý chí, quan điểm định hƣớng, tạo điều kiện để quản lý văn hóa đất nƣớc với tƣ cách phƣơng tiện hiệu để thiết lập sống tốt đẹp đồng thời với việc phát triển sản xuất thị trƣờng văn hóa lành mạnh” - Trong Văn hoá sức mạnh nội sinh phát triển, Phùng Hữu Phú, Đinh Xuân Dũng (Đồng chủ biên) (NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2004), viết chuyên sâu nhiều nhà khoa học đầu ngành văn hoá đƣa nhìn toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn phát triển văn hóa thời kỳ đổi nƣớc ta; đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hƣớng giải pháp có tầm chiến lƣợc tính đột phá việc xây dựng phát triển văn hóa giai đoạn 2.3 Nghiên cứu văn hoá Đà Nẵng Nghiên cứu văn hoá Đà Nẵng đề cập đến số viết nhà nghiên cứu Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, nhƣ sau: - Lê Hữu Ái công trình Đô thị hoá hiệu ứng văn hoá cho phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng vào năm 2011 nét khác biệt lối sống cƣ dân Đà Nẵng so với vùng miền khác, chịu tác động trình ĐTH nhƣng lối tƣ tiểu nông (tính tuỳ tiện, tính vô tổ chức ) ngƣời dân Đà Nẵng, nhƣ ngƣời nhập cƣ đổi hội nhập, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 12 Nguyễn Lƣơng Đình, Đàm Thị Vân Dung (2010), Một số kiến nghị công tác xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số + 10, tr.35-39 13 Nguyễn Lƣơng Đình, Đàm Thị Vân Dung (2011), Một số tiêu chí xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố đáng sống” qua đánh giá người dân, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 22 + 23, tr.48-55 14 Huỳnh Năm, Đàm Thị Vân Dung (2014), Hệ thống thiết chế văn hoá sở thành phố Đà Nẵng, thực trạng nhu cầu qua ký kiến người dân, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 50, tr 6-10 15 Nguyễn Sĩ Dũng (2005), Đổi hoạt động lập pháp, Tạp chí Tia sáng, số 12, tr.8 16 Phạm Vũ Dũng (1999), Nhận diện vấn đề văn hoá, NXB Viện văn hoá & Nhà xuất Văn hoá - Thông tin, Hà Nội 17 Đinh Xuân Dũng (2011), Phát triển văn hoá thời kỳ đổi mới, NXB Thời đại, Hà Nội 18 Đinh Xuân Dũng (2015), Mấy vấn đề văn hoá Việt Nam thực tiễn lý luận, NXB Lao động, Hà Nội 19 Phùng Hữu Phú, Đinh Xuân Dũng (Đồng chủ biên) (2014), Văn hoá sức mạnh nội sinh phát triển, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 20 Đảng thành phố Đà Nẵng (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng thành phố Đà Nẵng 21 Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 22 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 23 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014 24 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016 25 Phạm Duy Đức (Chủ biên) (2008), Quan điểm chủ nghĩa Mác -Lênin văn hoá, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Lê Quý Đức (2001), Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nghiệp xây dựng văn hoá Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Phan Huy Đƣờng (2015), Chính sách xã hội, vấn đề lựa chọn theo hướng phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Nhiều tác giả (2012), Chính sách văn hoá (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học Cao đẳng trường văn hoá - nghệ thuật), NXB Lao động, Hà Nội 29 Nhiều tác giả (2013), Văn hoá Việt Nam hỏi đáp, NXB Văn hoá Thông tin, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, Hà Nội 30 Nhiều tác giả (2014), Hệ giá trị văn hoá Việt Nam đổi mới, hội nhập, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội 31 Nhiều tác giả (2015), Đà Nẵng 40 năm dấu ấn kinh tế, NXB Đà Nẵng 32 Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề sách công, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 33 Đỗ Phú Hải (2014), Đánh giá sách công Việt Nam: Những vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Khoa học trị, (số 7), tr.46-53 34 Lê Thị Thu Hiền, Vị trí, vai trò, nhiệm vụ nguồn nhân lực ngành văn hoá, thể thao du lịch, http://vhnt.org.vn/tin-tuc/y-kien-trao-doi/ 29905/ vi-tri-vai-tro-nhiem-vu-cua-nguon-nhan-luc-nganh-van-hoa-the-thao-vadu-lich, 22/08/2016 35 Dƣơng Phú Hiệp (Chủ biên) (2012), Cơ sở lý luận phương pháp luận nghiên cứu văn hoá người Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Lâm Bá Hoà (2010), Mối quan hệ truyền thống đại phát triển văn hoá Việt Nam nay, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số + 10, tr.80-83 37 Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà (Đồng chủ biên) (2013), Đại cương sách công, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Lê Quang Trang - Nguyễn Trọng Hoàn (1998), Những vấn đề văn hoá Việt Nam đại, NXB Giáo dục, Hà Nội 39 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện khoa học trị, Tìm hiểu khoa học sách công (1999), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hội đồng quốc gia đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 41 Đỗ Huy (2002), Nhận diện văn hoá Việt Nam biến đổi kỷ XX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Vui (Đồng chủ biên) (2010), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Phạm Trung Lƣơng (2011), Phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ với bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 16 + 17, tr.37-39 44 Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 45 Trần Thị Minh (2014), Phát triển văn hoá với tư cách tảng tinh thần xã hội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Lê Thọ Quốc, Nguyễn Chí Ngàn (2010), Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá tinh thần cộng đồng tái định cư vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ nay, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số + 10, tr.45-50 47 Nguyễn Tri Nguyên, Đổi hoàn thiện sách văn hoá, Báo Nhân dân cuối tuần, http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/van- nghe/item/21191302-doi-moi-va-hoan-thien-chinh-sach-van-hoa.html, ngày 17/9/2013 48 Hoàng Phê (2011), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 49 Nguyễn Hồng Phong (2000), Một số vấn đề hình thái kinh tế - xã hội văn hoá phát triển, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 50 Hồ Sĩ Quý (1999), Tìm hiều văn hoá văn minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Trần Đức Anh Sơn, Đà Nẵng trọng xây dựng phát triển văn hóa, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doimoi/2011/955/Da-Nang-chu-trong-xay-dung-va-phat-trien-van- oa.aspx, 11/3/2011 52 Sở Tƣ pháp thành phố Đà Nẵng, Báo cáo số 145/BC-STP ngày 25/01/2006 Sở Tƣ pháp Tình hình soạn thảo, ban hành kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật Uỷ ban nhân dân cấp địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2005 53 Sở Văn hoá - Thông tin thành phố Đà Nẵng, Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hoá - Thông tin (28/8/1945-28/8/2005), Ngành Văn hoá - Thông tin thành phố Đà Nẵng 60 năm xây dựng phát triển, tháng 8/2005 54 Sở VH,TT&DL, Báo cáo số 932/BC-SVHTTDL ngày 06/11/2015 Sở VH,TT&DL năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 55 Đỗ Thanh Tân (2014), Xu hướng vận động văn hoá bối cảnh đô thị hoá Đà Nẵng nay, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 57, tr.19-22 56 Nguyễn Danh Tiên (2012), Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển văn hoá thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Bùi Văn Tiếng (2011), Đà Nẵng - Mười lăm năm phát triển tầm nhìn mười lăm năm tới, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 29, tr.710 58 Vy Trọng Toán (2005), Bản sắc văn hoá hành trang dân tộc, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội 59 Lê Anh Tuấn (2011), Xây dựng đời sống văn hoá khu tái định cư nông thôn miền núi tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 16 + 17, tr.41-52 60 Nguyễn Đăng Thành, Đánh giá sách công Việt Nam: Vấn đề giải pháp, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/ 2012/19245/Danh-gia-chinh-sach-cong-o-Viet-Nam-van-de-va-giai.aspx, 17/12/2012 61 Thành uỷ Đà Nẵng, Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 10/10/1998 Thành uỷ lãnh đạo thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) 62 Thành uỷ Đà Nẵng, Báo cáo số 140-BC/TU ngày 04/6/2013 Thành uỷ Đà Nẵng tổng kết 15 năm thực Nghị Trung ương khoá VIII “về xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” 63 Thành uỷ Đà Nẵng, Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 13/8/2014 Thành uỷ Đà Nẵng thực Nghị Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 64 Thành uỷ Đà Nẵng, Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 65 Hồ Bá Thâm (Chủ biên) (2011), Phát triển đồng tương xứng văn hoá với kinh tế, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 66 Hồ Bá Thâm (2013), Văn hoá xã hội thời công nghiệp hoá, đại hoá, NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội 67 Trần Ngọc Thêm (2014), Những vấn đề văn hoá học lý luận ứng dụng, NXB Văn hoá - Văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh 68 Trần Ngọc Thêm (2016), Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến đại đường tới tương lai, NXB Văn hoá - Văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh 69 Phạm Ngọc Trung (Chủ biên) (2012), Giáo trình lý luận văn hoá, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 8558/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 Uỷ ban nhân dân việc ban hành Đề án “Phát triển hệ thống thư viện địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20122015 định hướng đến 2020” 71 Văn phòng Sở Tƣ pháp thành phố Đà Nẵng, Tƣ pháp Đà Nẵng - chuyển biến bật năm 2015, http://www.sotuphap.danang gov.vn/chi-tiet?articleId=85501, ngày 01/3/2016 72 Hồ Sĩ Vịnh (2008), Giao lưu văn hoá thời hội nhập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 73 William N Dunn (Biên dịch: Kim Chi), Phân tích sách công: Nhập môn, Chương 3: Cấu trúc vấn đề sách, Chƣơng trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, niên khoá 2011-2013 PHỤ LỤC Phụ lục 01 Kinh phí đầu tƣ sở vật chất ngành văn hoá từ nguồn vốn xây dựng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2015 TT 1.1 1.2 1.3 1.4 Danh mục công trình Tổng chi Ngân sách TP đầu tƣ cho VH (từ Nguồn ĐTPT) Đầu tƣ 04 công trình văn hóa trọng điểm Cài tạo Thƣ viện Khoa học Tổng họp địa điểm 46 Bạch Đằng theo Thông báo số 46/TBHĐND Nâng cấp Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh theo Thông báo số 46/TB-HĐND Cải tạo Bảo tàng 78 Lê Duẩn (làm sở trang bày mỹ thuật theo KH thành lập Bảo tàng Mỹ thuật thành phố) theo Thông báo số 46/TBHĐND Nâng cấp Bảo tàng Điêu khắc Chăm (công trình gần 100 năm) theo Thông báo số 46/TBHĐND Đầu tƣ tu bổ tôn tạo di tích xuống cấp 2.1 Tu bổ đình Khuê Bắc 2.2 Tu bổ tôn tạo di tích Đỉnh Hƣởng Phƣớc (Hòa Liên) Kế hoạch vốn năm 2014 KH vốn theo Đề nghị BS KH vốn KHvốn TB vốn tháng năm 2014 Đề xuất Kế hoạch vốn theo QĐ 2870/UBNDnăm 2014 sau 8759 ngày QLĐTƣ theo Tờ trình điều chỉnh năm 2015 14/12/2013 ngày UBND tháng 8/4/2014 thành phố cuối năm Dự kiến Thời gian Quy mô XD đầu tƣ 979,821 13,327 400 66,436 80,163 87,895 62,700 50 400 10,000 10,450 47,080 2014 -2015 30,000 200 5,000 5,200 21,800 2,014 4,300 100 100 3,770 20142015 28,400 50 5,000 5,050 20,510 20152018 - 100 100 1,000 25,220 400 200 600 10,050 3,500 200 0 200 3,300 2,770 100 0 100 2,700 20142014 20142015 Ghi CBĐT CBĐT TT Danh mục công trình 3.3 Đầu tƣ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thành phố 3.4 Đầu tƣ xây dựng Nhà hát lớn thành phố 4.1 4.2 4.3 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 Đầu tƣ nâng cấp sở làm việc hoạt động đơn vị nghiệp văn hóa Nâng cấp, cải tạo rạp Lê Độ (Cải tạo nội thất phòng chiếu phim mua sắm thiết bị máy chiếu phim) Nhà làm việc đoàn biểu diễn Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh - sở số 100 Tô Hiến Thành, phƣờng Phƣớc Mỹ Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng lịch sử Đà Năng số 24 Trần Phú Đà Nắng Cải tạo sửa chữa mua thiết bị dạy học Trƣờng Văn hóa Nghệ thuật Mua sắm thiết bị Nhà hát Trung Vƣơng Đầu tƣ thiết bị âm ánh sáng cho Hội trƣờng Trƣờng Văn hóa Nghệ thuật Cải tạo chống thấm quét vôi tƣờng rào Thƣ viện hoa học Tổng họp số 46 Bạch Đằng Công trình tạo điều kiện phát triển văn hóa du lịch Đầu tƣ mở rộng trƣờng Văn hóa - Nghệ thuật Cơ sở tai Hòa Liến Khu di tích lịch sử làng văn hóa K20 (phần đối ứng thành phố) Tƣợng đài Chiến tích Hải Vân Dự kiến Thời gian Quy mô XD đầu tƣ 20142018 20142018 Kế hoạch vốn năm 2014 KH vốn theo Đề nghị BS KH vốn KHvốn TB vốn tháng năm 2014 Đề xuất Kế hoạch vốn theo QĐ 2870/UBNDnăm 2014 sau 8759 ngày QLĐTƣ theo Tờ trình điều chỉnh năm 2015 14/12/2013 ngày UBND tháng 8/4/2014 thành phố cuối năm 150,000 100 0 100 1,000 250,000 0 200 200 1,000 14,650 1,050 ISO 1,200 12,415 20142015 6,000 0 100 100 5,300 20142015 4,300 50 0 50 3,820 1,150 0 50 50 1,100 400 400 0 400 2,000 200 0 200 1,800 2014 350 0 0 350 20142014 450 400 0 400 45 162,808 7,450 -100 7,350 6,250 118,000 100 0 100 36,262 5,000 0 5,000 5,000 6,050 50 0 50 1,000 20142015 20142014 20142014 20132016 20112016 2014- Ghi TT 5.4 5.5 5.6 Danh mục công trình Xử lý thoát nƣớc chống ngập úng Đình Mân Quang Cải tạo nhà vệ sinh khách tham quan, khu trƣng bày sân Bảo tàng điêu khắc Chăm Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, hạng mục mua sắm thiết bị ánh sáng Công trình toán khối lƣợng 6.1 Nhà biểu diễn Đa Năng 6.2 Bảo tàng lịch sử Đà Nắng - Phần Xây lắp 6.3 Trƣng bày Bảo tàng Lịch sử Đà Nằng 6.4 Thang máy Hòn Thủy Sơn 7.1 7.1 Vốn giải tỏa đền bù Khu di tích lịch sử làng văn hóa K20 (phần đối úng thành phố) Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn Kế hoạch vốn năm 2014 KH vốn theo Đề nghị BS KH vốn KHvốn TB vốn tháng năm 2014 Đề xuất Kế hoạch vốn theo QĐ 2870/UBNDnăm 2014 sau 8759 ngày QLĐTƣ theo Tờ trình điều chỉnh năm 2015 14/12/2013 ngày UBND tháng 8/4/2014 thành phố cuối năm Dự kiến Thời gian Quy mô XD đầu tƣ 2016 20132014 20132014 2014 20052009 20072009 20102013 20092010 20112016 20112016 746 800 -100 700 1,250 1,000 0 1,000 250 500 500 0 500 135,181 3,877 8,486 12,363 2,100 90,000 3,877 0 3,877 30,000 0 7,000 7,000 15,181 0 0 2,100 0 1,486 1,486 36,262 0 47,200 47,200 36,262 0 1,700 1,700 - 0 45,500 45,500 Ghi (Nguồn: Sở VH,TT&DL thành phố Đà Nẵng) Phụ lục 02 Một số hình ảnh Dự án Khu công viên Khuê Trung, thuộc phƣờng Hòa Cƣờng Nam, quận Hải Châu phƣờng Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đến “chia năm xẻ bảy” Dự án Công viên Thanh niên Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt từ năm 2004 đến tháng 4-2015 treo 11 năm Trung tâm Biểu diễn xiếc Nghệ thuật tổng hợp quốc gia – “Dự án nằm giấy” Phụ lục 03: Thực trạng Nhà văn hoá phƣờng địa bàn thành phố Đà Nẵng đến tháng 7-2014 Thực trạng sở vật chất Stt Đơn vị Địa Vị trí Tổng Diện Thực Thực trạng diện tích xây trạng sử có tích dựng dụng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) I CÁC NHÀ VĂN HÓA HOẠT ĐỘNG TƢƠNG ĐỐI HIỆU QUẢ Quận Hải Châu Diện tích (m2) Số 25, Gần Thuận Đầm rong khu Phƣớc I dân cƣ 400m2 160m2 Hoạt động chủ yếu Kinh phí Bộ máy/ phân bổ năm Ngƣời quản Hoạt động 2013 – 2014 Hoạt động lý thường (triệu đồng) xã hội hóa xuyên (8) (9) (10) (11) Không có bàn ghế, âm Xuống cấp Chƣa thành lập Ban chủ nhiệm (chỉ có 01 cán bán chuyên trách theo dõi) Có Ban chủ nhiệm Không Không Phƣớc Ninh 94 Hoàng Trung Văn Thụ tâm 105m 216,8m Hội trƣờng Xuống cấp Bình Hiên 16 Trƣng Trung Nữ tâm Vƣơng 100m2 200 m2 Hội trƣờng; Âm thanh, ánh sáng Xuống cấp Không có Không Hải 38 Triệu 367m2 367m2 Hội trƣờng; Còn sử Cán Bán Không Trung Họp Tổ dân phố, văn hóa văn nghệ (10 hoạt động/năm) Các CLB: Thể hình, Khiêu vũ, Võ thuật Nguyên nhân (12) - Nằm Khu dân cƣ; Có hoạt động XHH, mở cửa thƣờng xuyên Xã hội hóa tốt; Văn hóa CLB khiêu Có máy để văn nghệ, vũ; TD thẩm tổ chức hoạt TDTT mỹ… động Bố trí làm phòng lv - Có hoạt động cho XHH; Hội, đoàn CLB thể; Tổ - Nằm vị trí Earobic chức trung tâm hoạt động thể thao Hội họp CLB thể dục Thƣờng xuyên Thực trạng sở vật Hoạt động chủ yếu Kinh phí chất Bộ máy/ phân bổ năm Ngƣời quản Diện Thực Hoạt động 2013 – 2014 Thực trạng Hoạt động lý tích xây trạng sử thường (triệu đồng) có xã hội hóa dựng dụng xuyên Phòng truyền dụng chuyên trách truyên thể thao thống đƣợc truyền; Hội diễn văn nghệ Diện tích (m2) Stt Đơn vị Địa Vị trí Châu Nữ Vƣơng tâm Tổng diện tích Nguyên nhân tu bổ Quận Thanh Khê 184 Gần An Khê Nguyễn khu Đình Tựu dân cƣ Chính Gián 352 Điện Biên Phủ Trung tâm 790m2 452m2 Hội trƣờng Còn sử dụng đƣợc 2 800m Hội trƣờng, bàn ghế, Còn sử dụng đƣợc 300m2 Hội trƣờng (bàn, ghế), 02 phòng, 01 sân, 01 phòng đọc sách 925m Không Không Không Hoạt động TDTT CLB Thể hình; CLB Bida Không Hội họp, văn nghệ, tuyên truyền Chƣa Không VHVN; tuyên truyền, hội họp - Xã hội hóa tốt; - Ở vị trí thuận lợi Nằm vị trí trung tâm Quận Ngũ Hành Sơn Mỹ An 46 Bà Huyên Thanh Quan Trung tâm 700m2 Xuống cấp Ban quản lý Chƣa - Thiếu kinh phí; - Nhân dân chƣa ủng hộ Xã hội hóa Quận Sơn Trà An Hải Đông Tổ 55, Gần khu 1.728m2 400m2 dân cƣ Hội trƣờng (200 chỗ); Sân rộng; 02 phòng chức Còn sử dụng đƣợc 03 ngƣời Không - Mới đƣợc đầu Đọc sách tƣ xây dựng; Hội họp CLB Erobic - Thực tốt Văn nghệ XHH Thực trạng sở vật chất Stt Đơn vị Địa Vị trí Tổng Diện Thực Thực trạng diện tích xây trạng sử có tích dựng dụng II CÁC NHÀ VĂN HÓA HOẠT ĐỘNG CHƢA HIỆU QUẢ Quận Hải Châu Diện tích (m2) 230 Bình Trung Trƣng Nữ Thuận tâm Vƣơng 10 Thạch Thang 11 Hòa Cƣờng Bắc K57 Nguyễn Chí Thanh Gấn khu dân cƣ 668m2 450m2 Gần 31 Lê Bá khu 1.600m2 Trinh dân cƣ 250m2 200m2 86m2 Hội trƣờng; sân khấu trời; 02 sân cầu lông Xuống cấp Hội trƣờng Còn sử dụng đƣợc Hoạt động chủ yếu Kinh phí Bộ máy/ phân bổ năm Ngƣời quản Hoạt động 2013 – 2014 Hoạt động lý thường (triệu đồng) xã hội hóa xuyên Có Kiêm nhiệm - Phòng họp; Tƣơng - Phòng làm 01 hợp đồng đối việc (Công bảo vệ (lƣơng đoàn thể 1,2 triệu trình phụ đồng/tháng) hƣ hỏng - Khu vui nặng) chơi Không Không 15 triệu Phục vụ nhiệm vụ trị, Văn nghệ, TDTT Hội họp; Thi văn nghệ; TD dƣỡng sinh - Hội họp - Hoạt động TDTT Nguyên nhân Chƣa Thiếu trang thiết bị Chƣa - Xây dựng chƣa hợp lý; Thiếu máy quản lý Chƣa Thiếu trang thiết bị Quận Thanh Khê 12 Xuân Hà Quận Sơn Trà 13 An Hải 495 Trần Cao Vân Trung 800m 2500m2 tâm Hội trƣờng 2 Trung 3.011m 240m Hội trƣờng; Còn sử dụng đƣợc Cán Bán chuyên trách Không Chưa có Hội Cựu Không Hội họp truyên truyền; Hội diễn văn nghệ Chƣa - Thiếu kinh phí; - Thiếu cán CLB Erobic - Thiết kế công Thực trạng sở vật chất Diện Thực Thực trạng tích xây trạng sử có dựng dụng 03 phòng chức năng; Chƣa có trang thiết bị Diện tích (m2) Stt Đơn vị Bắc Địa Vị trí tâm Tổng diện tích Hoạt động chủ yếu Kinh phí Bộ máy/ phân bổ năm Ngƣời quản Hoạt động 2013 – 2014 Hoạt động lý thường (triệu đồng) xã hội hóa xuyên chiến binh Đoàn niên quản lý Nguyên nhân trình không hợp lý; - Thiếu trang thiết bị (Nguồn: Sở VH,TT&DL thành phố Đà Nẵng) ... địa bàn thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 1.1 Khái niệm công cụ 1.1.1 Chính sách công, vấn đề sách công vấn đề sách phát triển văn hoá - Chính sách công... định vấn đề sách từ thực tiễn phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực phát đề xuất vấn đề sách phát triển văn hóa địa bàn thành phố Đà Nẵng thời... động tình hình thực sách phát triển văn hoá thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2015 24 2.2 Thực trạng nguyên nhân vấn đề sách phát triển văn hoá đặt từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Vấn đề chính sách phát triển văn hoá từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay