Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt)

24 71 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:27

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, Internet chi phối lĩnh vực có vai trò quan trọng người xã hội Internet xa lộ thông tin siêu tốc cho phép kết nối truyền tải dung lượng thông tin khổng lồ, nói vô hạn định với tốc độ siêu nhanh Đây kho kiến thức khổng lồ, phong phú đa dạng cập nhật h ng ngày, h ng từ khắp nơi giới; giúp cung cấp thông tin theo yêu cầu người, từ việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tư vấn tình cảm Nhờ vậy, người khắp hành tinh dể dàng kết nối với nhau, chia sẻ trao đổi thông tin, hình thành dư luận xã hội tham gia giải vấn đề toàn cầu, vấn đề khu vực hay toàn quốc gia cách nhanh chóng Internet trở thành nhu cầu thiếu đời sống, tác động cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi cá thể, qua tác động đến phát triển toàn xã hội Nhận thức phát triển mạnh mẽ nội dung thông tin Internet với đặc thù phức tạp, quan chức tăng cường công tác quản lý thông tin Internet tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo điều kiện cho Internet phục vụ phát triển kinh tế xã hội Quan điểm thể cụ thể hệ thống văn quy phạm pháp luật sách quản lý Internet Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông, Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng, nêu rõ: “Thúc đẩy việc sử dụng Internet hoạt động kinh tế, xã hội đặc biệt lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng suất lao động, tạo việc làm nâng cao chất lượng sống” Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh phát biểu “Vì môi trường Internet tinh khiết sạch”: “Chính phủ Việt Nam khẳng định bảo vệ công dân, bảo vệ tổ chức, công ty, thương hiệu Việt Nam doanh nghiệp nước đầu tư, kinh doanh Việt Nam Internet Chúng tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật quy tắc hoạt động mạng Internet ”[38] Tuy nhiên, thực tế, Internet thể ngày rõ nét đặc trưng xã hội ảo, phản ánh ngày toàn diện hoạt động đời sống thật mức độ tự cho cá thể, phức tạp cho công tác quản lý Internet lĩnh vực đặc thù có phát triển nhanh, mạnh, gắn liền với phát triển giới Vì vậy, hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý lĩnh vực đòi hỏi phải bổ sung, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với phát triển yêu cầu quản lý Đến nay, hệ thống văn điều chỉnh hoạt động liên quan đến việc cung cấp, sử dụng thông tin Internet bổ sung, hoàn thiện đáng kể song chưa đồng chưa theo kịp phát triển Vấn đề khó khăn việc áp dụng sách, pháp luật tính chất không biên giới Internet Chẳng hạn hành vi Internet vi phạm pháp luật nước, lại phép quốc gia khác, việc xử lý vi phạm bị giới hạn, có tác dụng định người vi phạm, hành vi vi phạm xảy quốc gia Hòa chung vào phát triển Internet phạm vi quốc gia, thời gian qua thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sử dụng dịch vụ Internet; đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Việc phát triển mạng Internet cấp, ngành quan tâm, đạo thu kết định: hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, bảo đảm môi trường pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch bình đẳng; có sách khuyến khích hoạt động các doanh nghiệp, tạo nhiều dịch vụ hấp dẫn, lành mạnh để thu hút người sử dụng nước, giảm thiểu tác động tiêu cực thông tin xấu Hiện tại, tỷ lệ người dân sử dụng Internet Đà Nẵng đứng thứ so với tỉnh thành nước; doanh nghiệp có tỷ lệ kết nối Internet đạt 78% Theo Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng, doanh thu ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông Internet năm 2015 thành phố đạt 15.874 tỷ đồng Như vậy, thấy thực tế sách quản lý, phát triển Internet có tác động không nhỏ đến hoạt động doanh nghiệp địa bàn; đồng thời vấn đề phát triển Internet thành phố chịu ảnh hưởng định mặt hạn chế phân tích Để đánh giá tác động sách phát triển, quản lý Internet thông tin mạng kênh tác động sách đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ; từ đưa giải pháp hạn chế tác động tiêu cực phát huy tác động tích cực, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý Internet địa bàn thành phố Đà Nẵng, tác giả chọn đề tài “Tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ từ thực tiễn Thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ Chính sách công Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá tác động sách có số công trình tác giả nước, điển - Florent Bédécarrats (2013), “Đánh giá tác động: phương pháp ứng dụng lĩnh vực tài vi mô”; - Nhóm tác giả (2013), “Báo cáo đánh giá tác động xã hội Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên”; - Trần Văn Tiến (2014), “Tác động sách đổi công nghệ đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ vừa (Nghiên cứu doanh nghiệp tính Bình Phước)”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn; Nội dung chủ yếu công trình nghiên cứu sách vĩ mô, kinh tế, đổi công nghệ chưa có đề tài đánh giá cách toàn diện sách thông tin truyền thông mạng Internet Việt Nam sở thực tiễn từ địa phương cụ thể thành phố Đà Nẵng Do vậy, khẳng định vấn đề học viên lựa chọn nghiên cứu trùng lắp nội dung đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn khái quát hóa vấn đề lý luận sách thông tin truyền thông mạng Internet kênh tác động sách đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ; phân tích, đánh giá thực tế tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ để qua đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực phát huy tác động tích cực sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn giải nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa vấn đề lý luận tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiêp vừa nhỏ Thứ hai, Phân tích, đánh giá thực tế tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ để tìm vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan Thứ ba, Đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực phát huy tác động tích cực sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu theo thời gian từ năm 2010 đến 2015 phạm vi doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng Phạm vi nội dung: tập trung nghiên cứu tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ lĩnh vực chính: Chính sách phát triển, quản lý tài nguyên Internet; Chính sách thương mại điện tử Chính sách ứng dụng CNTT Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Trong nghiên cứu khoa học phương pháp phương pháp luận hai khái niệm gần không đồng Phương pháp luận hệ thống nguyên lý, quan điểm (trước hết nguyên lý, quan điểm liên quan đến giới quan) làm sở, có tác dụng đạo, xây dựng phương pháp, xác định phạm vi, khả áp dụng phương pháp định hướng cho việc nghiên cứu tìm tòi việc lựa chọn, vận dụng phương pháp Nói cách khác phương pháp luận lý luận phương pháp bao hàm hệ thống phương pháp, giới quan nhân sinh quan người sử dụng phương pháp nguyên tắc để giải vấn đề đặt 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để có kết nghiên cứu khoa học, xác việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng Đề tài lựa chọn ba phương pháp chủ yếu để sử dụng nghiên cứu là: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng Phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng xuyên suốt nội dung luận văn phương pháp nghiên cứu chủ yếu luận văn Phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng luận văn để xác định câu hỏi nghiên cứu, xác định tiêu chí đánh giá tác động, thu thập ý kiến chuyên gia vấn đề ảnh hưởng sách đến hoạt động doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng luận văn để đo lường kết theo tiêu chí đồng thời kiểm tra tính phù hợp thang đo tiêu chí Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Đưa nhìn tổng quan tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet có sách phát triển Internet & tài nguyên Internet, sách phát triển thương mại điện tử tăng cường ứng dụng CNTT Việt Nam nói chung TP Đà Nẵng nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Tìm hiểu, nghiên cứu tổng hợp giải pháp giúp nâng cao hiệu thực sách thông tin truyền thông mạng Internet TP Đà Nẵng nói riêng nước nói chung - Thực khảo sát tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ TP Đà Nẵng diện rộng qua đánh giá tác động tiêu cực, tích cực sách hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được kết cấu thành chương: - Chương 1: Những vấn đề lý luận tác động sách đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ - Chương 2: Thực trạng tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Khái quát đánh giá sách đánh giá tác động sách 1.1.1 Khái niệm đánh giá sách công “Đánh giá sách hoạt động kiểm tra sách tiêu chí cụ thể phù hợp, đầy đủ, tính hiệu quả, hiệu suất tác động sách nhằm cải thiện việc hoạch định, xây dựng thực sách giải thành công vấn đề sách công tương lai” : “Đánh giá sách công quy định, luật, nguyên tắc, thông lệ mà nhóm tổ chức sử dụng để thực định hành động liên quan đến đánh giá sách” Vai trò cốt lõi của đánh giá sách công là: - Qua đánh giá rút học thiết lập chương trình xây dựng sách công cụ sách - Biết chất lượng hiệu sách - Nhận biết đầy đủ tầm quan trọng sách công quản lý - Biết hài lòng ý thức chấp hành, thực sách đối tượng sách người dân - Biết lực trình độ hoạch định tổ chức thực sách công quan quản lý nhà nước Cán công chức 1.1.2 Khái niệm đánh giá tác động sách Đánh giá tác động sách hoạt động quan trọng trình nghiên cứu sách, nh m làm rõ ảnh hưởng sách đối tượng khác xã hội phát triển xã hội nói chung Việc đánh giá gồm nội dung phân tích trước thực sách (dự báo) phân tích hiệu đạt sau thực sách Các đối tượng chịu tác động sách phân ra: chịu tác động trực tiếp chịu tác động gián tiếp Các tác động tích cực tiêu cực, có tác động dự đoán được, có tác động không dự đoán trước 1.2 Những vấn đề lý luận tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Khái niệm yếu tố tác động đến doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ doanh nghiệp sử dụng 200 lao động làm việc toàn thời gian năm có doanh thu năm không 20 tỷ đồng 1.2.1.2 Các yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh Doanh nghiệp vừa nhỏ Qua nghiên tài liệu kế thừa số kết công trình nghiên cứu trước tác giả đưa số yếu tố tác động đến hoạt động DNVVN sau: - Chính sách địa phương như: Chính sách hỗ trợ địa phương, Thủ tục hành chính, Hỗ trợ từ Hội doanh nghiệp, Hạ tầng sở, Thủ tục thuê đất - Năng lực nội doanh nghiệp: Trang thiết bị, Thông tin thị trường, Tiếp thị Trình độ lao động - Yếu tố vốn: Tiếp cận thị trường vốn, Tiếp cận tổ chức tín dụng, Thủ tục vay vốn, Chính sách lãi suất - Chính sách vĩ mô: Chính sách hỗ trợ DNVVN, Hệ thống luật pháp Chính sách thuế 1.2.2 Chính sách Thông tin truyền thông mạng Internet tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.2.1 Chính sách Thông tin truyền thông mạng Internet Thông tin truyền thông mạng Internet khái niệm có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành khác Trong phạm vi luận văn tác giả tập trung nghiên cứu đánh giá tác động sách liên quan đến hoạt động DNVVN cụ thể vào lĩnh vực sau: a Chính sách quản lý phát triển tài nguyên Internet Internet thiết lập Việt Nam vào năm 1997, lúc Chính phủ ban hành Nghị định số 21/CP ngày 5/03/1997 việc ban hành Qui chế tạm thời quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet Việt Nam Lúc đó, tư quản lý đến đâu phát triển đến Nhưng sau năm, Internet bắt đầu phát triển, xây dựng Nghị định 55/2001/NĐ-CP với tư phát triển đôi với quản lý, quản lý không làm ảnh hưởng đến phát triển Đến bây giờ, xây dựng Nghị định 72, tư quản lý phải theo kịp phát triển Internet Đây bước đột phá mặt tư Quản lý Internet không làm hạn chế phát triển mà giúp phát triển có tính định hướng, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đất nước b Chính sách hoạt động thương mại điện tử Tháng 11/2005, Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử 10 Để Luật vào sống, tháng 6/2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2006/NĐ-CP TMĐT Đầu năm 2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 giao dịch điện tử hoạt động tài chính; Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng c Chính sách ứng dụng CNTT Ngành CNTT Việt Nam năm gần tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu nhiều kết khả quan, đáng ý Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án 'Ðưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh CNTT' Ðây động lực để ứng dụng CNTT tiếp tục thu số kết quan trọng, tạo tảng ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, ứng dụng hệ thống thư điện tử hệ thống quản lý văn điều hành; triển khai xây dựng trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử phục vụ người dân doanh nghiệp 1.2.2.2 Tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ a Tác động sách phát triển tài nguyên Internet Tài nguyên Internet gồm có tên miền, địa IP, số hiệu mạng thông số để phục vụ cho hoạt động Internet Phát triển tài nguyên Internet tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển hội nhập doanh nghiệp b Tác động sách thương mại điện tử Đối với DNNVV, TMĐT có vai trò phương thức kinh doanh mới, đại, hiệu Trong bối cảnh hội nhập nay, môi 11 trường kinh doanh DNNVV ngày trở nên khốc liệt tính đại hóa tính hiệu TMĐT thể rõ ràng giúp cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế c Tác động sách ứng dụng CNTT Hiện nay, CNTT diện đóng vai trò quan trọng thiếu trình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự phát triển ứng dụng Internet làm thay đổi mô hình cách thức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, việc chuyển dần giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử ảnh hưởng đến vị trí, vai trò nhu cầu bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) doanh nghiệp Công việc quản lý kinh doanh “số hóa” giúp ích đáng kể cho doanh nghiệp việc tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân Chính thế, ngày nhiều DNVVN ứng dụng giải CNTT việc điều hành công ty, xem biện pháp nh m tăng tính cạnh tranh tối đa hóa lợi nhuận Kết luận Chƣơng Như Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng đánh giá hội thảo Internet Day 2013 lần với chủ đề “Tương lai kinh tế Internet Việt Nam”: Internet tạo môi trường thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, phổ cập rộng rãi thông tin xã hội, phục vụ cho công việc, nghiên cứu, học tập, sản xuất kinh doanh truyền thông sách Đảng Nhà nước tới người dân Internet góp phần tạo lập cộng đồng, thúc đẩy hoạt động tổ chức xã hội, nâng cao lực sản xuất thương mại, tạo 12 nhiều cải vật chất xã hội nâng cao đời sống người dân Internet sân chơi bổ ích, kênh giải trí hấp dẫn với nhiều ứng dụng phục vụ người dùng Nền kinh tế giới truyền thống có bước chuyển mạnh mẽ sang kinh tế Internet.[45] Thực tế cho thấy, kinh tế giới suy thoái, nhiều doanh nghiệp chuyển hướng sang kinh doanh mạng Internet nh m cắt giảm chi phí tiếp cận với khách hàng nhanh chóng, đồng thời phản ứng nhanh với thay đổi thị trường Những phân tích Chương phần chứng minh sách thông tin truyền thông mạng Internet có ảnh hưởng vô to lớn DNNVV, đặc biệt giai đoạn start-up bối cảnh Chính sách thông tin truyền thông mạng Internet ngày trở thành yếu tố tác động mang tầm vĩ mô có sức ảnh hưởng lâu dài phát triển doanh nghiệp CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP ĐÀ NẴNG 2.1 Tổng quan thực sách thông tin truyền thông mạng Internet Việt Nam 2.1.1 Kết phát triển tài nguyên Internet Việt Nam Kể từ năm 2011 đến tên miền “.vn” liên tục tên miền quốc gia (ccTLD) có số lượng đăng ký sử dụng cao khu vực ASEAN Bên cạnh việc khẳng định vị trí đứng đầu khu vực ASEAN, tên miền “.vn” vươn tầm ảnh hưởng khu vực châu Á Tên miền “.vn” đứng Top 10 bảng khảo sát ccTLD có số lượng tên 13 miền đăng ký sử dụng lớn khu vực châu Á tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APTLD) công bố, 2.1.2 Kết hoạt động thương mại điện tử Việt Nam Theo Cục TMĐT Công nghệ thông tin, (Bộ Công Thương), TMĐT có bước phát triển nhanh nhờ hệ thống viễn thông phát triển vượt bậc với khoảng 1/3 dân số Việt Nam truy cập Internet Tỷ lệ website có tính đặt hàng trực tuyến 58%, tỷ lệ website có tính toán trực tuyến 15% 2.1.3 Kết ứng dụng CNTT Việt Nam Những sách giải pháp Chính phủ việc cải thiện Ứng dụng CNTT góp phần đem lại hiệu tích cực như: 95% hồ sơ khai thuế doanh nghiệp nộp trực tuyến; 90% số doanh nghiệp nộp thuế qua mạng; 90% quan, tổ chức thực giao dịch điện tử việc thực thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; 30% hồ sơ thủ tục hành xử lý trực tuyến mức độ 2.2 Thực trạng tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng 2.2.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Đà Nẵng Tính đến ngày 30/11/2016 địa bàn thành phố có 15.588 doanh nghiệp, sử dụng 316.671 lao động Trong có 482 doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động người nước với 1.184 lao động người nước ngoài; có giấy phép lao động cho 847 người xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 337 người 14 2.2.2 Thực trạng, tác động kết thực sách thông tin truyền thông mạng Thành phố Đà Nẵng 2.2.2.1 Chính sách tài nguyên Internet địa bàn TP Đà Nẵng Theo thống kê, doanh nghiệp TP Đà Nẵng đăng ký khoảng gần 4000 tên miền quốc gia So với số lượng gần 16 ngàn doanh nghiệp hoạt động Đà Nẵng số phát triển tài nguyên Internet chưa thật tương xứng.Tỷ lệ tên miền TP Đà Nẵng chiếm 1.67% so với nước, đó, tỷ lệ tên miền dành cho quan quản lý Nhà nước TP Đà Nẵng chiếm tỷ lệ 1.88% so với nước 2.2.2.2 Chính sách thương mại điện tử địa bàn TP Đà Nẵng Chính sách thúc đẩy thương mại điện tử có tác động lớn đến doanh nghiệp, đặc biệt DNVVN, số kết đáng ghi nhận: 37 DN hỗ trợ miễn phí để xây dựng website TMĐT (trong có DN hỗ trợ từ nguồn Khuyến công Trung ương); 25 DN tham gia quảng bá thương hiệu sản phẩm Cổng Giao tiếp TMĐT quốc gia ECVN (ecvn.com); 15 DN hỗ trợ để tối ưu hóa phần mềm website 2.2.2.3 Chính sách ứng dụng CNTT địa bàn TP Đà Nẵng Đà Nẵng đánh giá hình mẫu triển khai ứng dụng CNTT hoạt động quan QLNN Những kết ghi nhận cụ thể với việc thành phố dẫn dầu bảng xếp hạng đánh giá Bộ TTTT mức độ ứng dụng CTTT quan nhà nước đánh giá Hội Tin học Việt Nam Chỉ số Sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT-ICdex) nhiều năm qua 15 Kết luận Chƣơng Các phân tích sách phát triển tài nguyên Internet, sách thương mại điện tử ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng cho thấy nhìn chung, Đà Nẵng trọng việc áp dụng sách vào vận hành, phát triển thành phố nói chung, doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng, đặc biệt sách thương mại điện tử Những động thái Sở, ban, ngành có liên quan tạo tác động đáng kể phát triển doanh nghiệp Tuy nhiên, thấy so với điều kiện, nguồn lực thành phố, kết đạt khiêm tốn, chưa thực tương xứng với phát triển thành phố đầu tàu khu vực miền Trung, Tây Nguyên Các doanh nghiệp vừa nhỏ nhiều tiềm để phát triển, cụ thể việc phát triển tài nguyên Internet (tên miền, địa IP) Đây vấn đề đáng lưu ý đòi hỏi quan tâm, tạo điều kiện quan quản lý nhà nước Trung ương địa phương, nh m thúc đẩy phát triển Đà Nẵng nói chung Doanh nghiệp vừa nhỏ Đà Nẵng nói riêng 16 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ THỰC TIỄN TP ĐÀ NẴNG 3.3.1 Tác động tích cực 3.3.1.1 Đối với lĩnh vực phát triển tài nguyên Internet Dựa kết khảo sát “Đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ TP Đà Nẵng” thấy sách Thúc đẩy việc sử dụng Internet ứng dụng CNTT đánh giá hiệu hiệu (trên 70%) Nhiều doanh nghiệp thành lập vào hoạt động, nhu cầu sử dụng tài nguyên Internet (tên miền, địa IP, ) sử dụng dịch vụ kết nối điều thiết yếu tổ chức Điều làm cho xu hướng doanh nghiệp lắp Internet, mua tên miền, mở website,… Đà Nẵng ngày nở rộ Các sách thông tin mạng 86% đáp viên đáng giá ảnh hưởng ảnh hưởng đến tình hình bảo đảm an toàn thông tin an ninh thông tin mạng 3.3.1.2 Đối với lĩnh vực phát triển thương mại điện tử Thực tế, thông qua khảo sát thấy rõ sách phát triển truyền thông mạng, đặc biệt màng Thương mại điện tử có tác động mạnh mẽ vào cấu trúc doanh nghiệp: - 59% đáp viên cho r ng sách thông tin mạng tác động tích cực tích cực đổi công nghệ, hạ tầng, sở vật chất, nguồn nhân lực doanh nghiệp họ; - 51% đáp viên cho r ng sách thông tin mạng tác động tích cực tích cực phương thức toán 17 3.3.1.3 Đối với lĩnh vực Ứng dụng CNTT Những nỗ lực chung cải cách hành tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội thành phố tất lĩnh vực, góp phần đưa Đà Nẵng đến thứ hạng cao bảng xếp hạng tỉnh, thành Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (dẫn đầu năm liên tiếp); số quản trị hành công cấp tỉnh (xếp thứ hai hai năm 2012, 2013, đứng đầu tiêu chí thủ tục hành công); số cải cách hành (dẫn đầu năm liên tiếp) 3.3.2 Tác động tiêu cực Bên cạnh lợi ích thiết thực sách thong tin truyền thông mạng Internet mang lại tác động tiêu cực cho cộng đồng nói chung DNNVV nói riêng Qua thực khảo sát với tiêu chí ảnh hưởng sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động DNVVN Bảng 3.1 Tác động sách thông tin mạng hoạt động DN Tác động tiêu cực Tác động tiêu cực 1.Tiếp cận, mở rộng thị trường Quảng cáo tiếp thị, quan hệ công chúng Phương thức mua, bán hàng Phương thức vận chuyển Phương thức toán Hoạt động kế toán tài 18 08% 30% 15% 31% 10% 28% 14% 13% 03% 36% 05% 36% 3.4 Kiến nghị đề xuất Ngay từ giai đoạn khảo sát định tính, tác giả đưa số đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thực quy định quản lý thông tin truyền thông mạng Internet, từ đánh giá mức độ cần thiết giải pháp với kết giai đoạn khảo sát định lượng sau: Giải pháp 10 12 47 12 61 43.9 10 32 21 21.7 Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp Giải pháp 2 Giải pháp 10 2.9 15.6 12 20 12 20 26.4 23 53 43 44 41.5 40 45.5 39 12 19 20 15.8 12 10 10 18 15 45 Giải pháp 100% 80% 60% 40% 20% 0% Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Không cần thiết Rất không cần thiết Hình 3.10 Mức độ cần thiết giải pháp nâng cao hiệu thực quy định quản lý Internet Ghi chú: Giải pháp 1: Hoàn thiện môi trường pháp lý xây dựng quy định an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số hoạt động ứng dụng CNTT Giải pháp 2: Phát triển hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia Internet Giải pháp 3: Tăng cường biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục cho người dân sách thông tin truyền thông mạng Internet Giải pháp 4: Đẩy mạnh ứng dụng CNNT vào dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp Giải pháp 5: Bảo đảm ứng dụng CNTT đồng phạm vi nước 19 Giải pháp 6: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực am hiểu thông tin truyền thông mạng đào tạo kỹ ứng dụng CNTT Giải pháp 7: Thành lập liên minh ngành đảm bảo an ninh thông tin mạng sử dụng cở sở liệu dùng chung Giải pháp 8: Quản lý chặt chẽ nội dung thông tin Internet; Tích cực ngăn chặn thông tin xấu độc hại, đảm bảo môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh an toàn Giải pháp 9: Có chế đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, trọng xây dựng hệ thống toán thương mại điện tử quốc gia Giải pháp 10: Tăng cường hợp tác khu vực quốc tế lĩnh vực thông tin truyền thông mạng Trong 10 giải pháp đưa thực khảo sát, tác giả nhận thấy nhu cầu hoàn thiện môi trường pháp lý xây dựng quy định an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số cấp bách có ý nghĩa việc nâng cao hiệu thực sách Ngoài ra, việc phát triển hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia Internet, bảo đảm ứng dụng CNTT đồng phạm vi nước đẩy mạnh ứng dụng CNNT vào dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp đông đảo doanh nghiệp ủng hộ Rất nhiều DNVVN đưa ý kiến nên có chế đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, trọng xây dựng hệ thống toán thương mại điện tử quốc gia; đồng thời phải quản lý chặt chẽ nội dung thông tin Internet, tích cực ngăn chặn thông tin xấu độc hại, đảm bảo môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh an toàn Sự tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực am hiểu thông tin 20 truyền thông mạng đào tạo kỹ ứng dụng CNTT giúp việc thực sách thông tin truyền thông mạng rõ ràng mạch lạc Kết luận Chƣơng Trong chương này, tác giả hệ thống phương pháp đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ, phương pháp đánh giá “sau” sử dụng kết hợp bao gồm nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Dựa vào kết nghiên cứu định tính, việc xây dựng bảng hỏi phục vụ khảo sát đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng đến DNVVN TP Đà Nẵng thực dễ dàng có đủ sở khoa học Kết khảo sát cho thấy thái độ, quan điểm nhận định DNVVN TP Đà Nẵng với vấn đề: đánh giá tính hiệu các sách, quy định Internet; mức độ ảnh hưởng sách đến hoạt động doanh nghiệp; mức độ tác động sách Internet đến doanh nghiệp; tính cần thiết giải pháp nh m nâng cao hiệu thực quy định quản lý Internet Đối với vấn đề, doanh nghiệp lại có đánh giá khác tiêu chí cụ thể Có vấn đề, câu trả lời doanh nghiệp theo hướng thống có vấn đề có lựa chọn đồng phương án đối lập Điều cho thấy, tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh, quy mô, cấu trúc, đặc thù ngành nghề mà sách liên quan đến Internet có tác động khác đến doanh nghiệp khác Trên sở này, nhà hoạch định sách, nhà quản lý có nhìn chân thực, khách quan phản hồi DNVVN 21 sách thông tin truyền thông mạng Internet đồng thời đề xuất giải pháp, định hướng để phát triển sách, nâng cao hiệu quản lý sách không DNVVN địa bàn TP Đà Nẵng mà tất doanh nghiệp nước Một số giải pháp điển hình tác giả nghiên cứu tổng hợp bao gồm: Hoàn thiện môi trường pháp lý xây dựng quy định an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số hoạt động ứng dụng CNTT; Phát triển hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia Internet, bảo đảm ứng dụng CNTT đồng phạm vi nước đẩy mạnh ứng dụng CNNT vào dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, trọng xây dựng hệ thống toán thương mại điện tử quốc gia; Quản lý chặt chẽ nội dung thông tin Internet, tích cực ngăn chặn thông tin xấu độc hại; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực am hiểu thông tin truyền thông mạng đào tạo kỹ ứng dụng CNTT 22 T ẬN Nội dung luận văn “Tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” đáp ứng phần nhu cầu mặt lý luận thực tiễn việc đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet DNVVN Trong phạm vi giới hạn luận văn đạt số kết sau: - Đưa nhìn tổng quan thực sách thông tin truyền thông mạng Internet có sách phát triển Internet & tài nguyên Internet, sách phát triển thương mại điện tử tăng cường ứng dụng CNTT Việt Nam Trên sở kết hợp với thực tiễn sách thành phố Đà Nẵng, luận văn nêu bật thực trạng tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ TP Đà Nẵng; - Thực khảo sát tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ TP Đà Nẵng diện rộng qua đánh giá tác động tiêu cực, tích cực sách hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ; - Tìm hiểu, nghiên cứu tổng hợp giải pháp giúp nâng cao hiệu thực sách thông tin truyền thông mạng Internet TP Đà Nẵng nói riêng nước nói chung Nội dung nghiên cứu khuôn khổ luận văn rộng lớn trình độ tác giả có hạn, khó tránh sai sót định, mong nhận đóng góp thầy cô độc giả quan tâm đến đề tài để tác giả tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu 23 Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Thầy GS.TS Võ Khánh Vinh, cảm ơn tập thể Thầy, Cô giáo Học Viện Khoa học xã hội-Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tác giả thực đề tài Tác giả xin cảm ơn Bộ Thông tin Truyền thông, Sở TTTT Đà Nẵng, Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình điều tra, thu thập số liệu để thực nội dung đề tài Xin cảm ơn gia đình đồng nghiệp giúp đỡ tác giả trình thực đề tài luận văn 24 ... truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG... doanh nghiệp CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP ĐÀ NẴNG 2.1 Tổng quan thực sách thông tin truyền thông mạng. .. triển Đà Nẵng nói chung Doanh nghiệp vừa nhỏ Đà Nẵng nói riêng 16 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ THỰC TIỄN TP ĐÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt) , Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt) , Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay