Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng Internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

96 17 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:25

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, Internet đang chi phối hầu như mọi lĩnh vực và có vai trò quan trọng đối với con người trên khắp thế giới. Internet là xa lộ thông tin siêu tốc cho phép kết nối và truyền tải một dung lượng thông tin khổng lồ, có thể nói là vô hạn định với tốc độ siêu nhanh. Đây là một kho kiến thức khổng lồ, phong phú và đa dạng được cập nhật hằng ngày, hằng giờ từ khắp nơi trên thế giới; giúp cung cấp thông tin theo yêu cầu của mỗi người, từ việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho đến tư vấn tình cảm... Nhờ vậy, con người trên khắp hành tinh có thể dể dàng kết nối với nhau, chia sẻ trao đổi thông tin, hình thành dư luận xã hội và tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu, vấn đề khu vực hay toàn quốc gia một cách nhanh chóng. Internet đã và đang trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống, tác động một cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá thể, qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Nhận thức được sự phát triển mạnh mẽ của nội dung thông tin trên Internet với những đặc thù phức tạp, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý đối với thông tin trên Internet và tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo điều kiện cho Internet phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm này được thể hiện cụ thể nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách quản lý Internet như Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP và sau này là Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó nêu rõ: “Thúc đẩy việc sử dụng Internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống”. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã từng nhấn mạnh trong bài phát biểu “Vì một môi trường Internet tinh khiết và trong sạch”: “Chính phủ Việt Nam khẳng định bảo vệ công dân, bảo vệ các tổ chức, các công ty, các thương hiệu của Việt Nam và của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trên Internet. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy tắc về hoạt động trên mạng Internet...”[38] Tuy nhiên, trên thực tế, Internet đang thể hiện ngày càng rõ nét đặc trưng của một xã hội ảo, phản ánh ngày càng toàn diện các hoạt động của đời sống thật ở mức độ tự do hơn cho mỗi cá thể, phức tạp hơn cho công tác quản lý. Internet là lĩnh vực đặc thù có sự phát triển nhanh, mạnh, gắn liền với sự phát triển của thế giới. Vì vậy, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý lĩnh vực này cũng đòi hỏi phải được bổ sung, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với sự phát triển và yêu cầu quản lý. Đến nay, hệ thống văn bản điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc cung cấp, sử dụng thông tin trên Internet đã được bổ sung, hoàn thiện đáng kể song còn chưa đồng bộ và chưa theo kịp sự phát triển. Vấn đề khó khăn trong việc áp dụng chính sách, pháp luật là do tính chất không biên giới của Internet. Chẳng hạn như một hành vi trên Internet có thể vi phạm pháp luật của một nước, nhưng lại là được phép ở một quốc gia khác, vì vậy việc xử lý vi phạm cũng bị giới hạn, chỉ có tác dụng nhất định khi người vi phạm, hành vi vi phạm xảy ra ở quốc gia đó. Hòa chung vào sự phát triển của Internet trên phạm vi quốc gia, trong thời gian qua thành phố Đà Nẵng cũng đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố. Việc phát triển mạng Internet đã được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo và đã thu được những kết quả nhất định: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm môi trường pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch và bình đẳng; có chính sách khuyến khích hoạt động của các các doanh nghiệp, tạo ra nhiều dịch vụ hấp dẫn, lành mạnh để thu hút người sử dụng trong nước, giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin xấu. Hiện tại, tỷ lệ người dân sử dụng Internet tại Đà Nẵng đứng thứ 2 so với các tỉnh thành trong cả nước; doanh nghiệp có tỷ lệ kết nối Internet đạt 78%. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, doanh thu ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông Internet trong năm 2015 của thành phố đạt 15.874 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy trên thực tế các chính sách quản lý, phát triển Internet có tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời vấn đề phát triển Internet của thành phố vẫn chịu những ảnh hưởng nhất định mặt hạn chế đã được phân tích ở trên. Để đánh giá tác động chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng và các kênh tác động của chính sách đến các hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế các tác động tiêu cực và phát huy các tác động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Internet trên địa bàn thành phố, tác giả chọn đề tài “Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng Internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ Chính sách công. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG XUÂN HIẾU TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Khái quát đánh giá sách đánh giá tác động sách 1.2 Những vấn đề lý luận tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ 10 1.3 Phương pháp đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP ĐÀ NẴNG 28 2.1 Tổng quan thực sách thông tin truyền thông mạng Internet Việt Nam 28 2.2 Kết thực sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng .32 Kết luận Chương 43 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỪ THỰC TIỄN TP ĐÀ NẴNG 44 3.1 Kết khảo sát tác động thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ TP Đà Nẵng 44 3.2 Tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ từ thực tiễn TP Đà Nẵng 52 3.3 Kiến nghị đề xuất 61 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VÀ CHỮ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CNTT-TT : Công nghệ thông tin – truyền thông BTTTT : Bộ Thông tin Truyền thông DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ DN : Doanh Nghiệp DNS : Domain Name System - Hệ thống tên miền ISP : Internet Service Provider - nhà cung cấp dịch vụ Internet IPv4 : Internet Protocol version - Giao thức Internet phiên bốn IPv6 : Internet Protocol version - Giao thức Internet phiên sáu TPĐN : Thành phố Đà Nẵng TMĐT : Thương mại điện tử UBND : Ủy ban nhân dân : Hệ thống điểm chuyển mạch để kết nối trung chuyển lưu VNIX lượng Internet nước doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet VNCERT : Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (Vietnam Computer Emergency Response Team) VNNIC : Trung tâm Internet Việt Nam WTO : Tổ chức Thương mại giới (World Trade Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Bảng quy mô doanh nghiệp 11 2.1 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm địa bàn 35 3.1 Tác động sách thông tin mạng hoạt động DN 59 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Quy trình sách 2.1 Vị trí tên miền khu vực châu 28 2.2 Tỷ lệ tăng trưởng tên miền “.vn” 29 2.3 Tỉ lệ tăng trưởng địa IP 30 2.4 Thời lượng truy cập Internet hàng ngày người dùng Internet 31 Việt Nam Tỷ lệ sử dụng Website doanh nghiệp theo ngành nghề năm 2015 2.5 Số lượng tên miền Đà Nẵng từ năm 2012-2016 37 3.1 Phân bố loại hình doanh nghiệp Đà Nẵng 44 3.2 Số năm hoạt động DNVVN 45 3.3 Đánh giá DNVVN hiệu sách tài nguyên 46 Internet 3.4 Đánh giá mức độ ảnh hưởng quy định đến hoạt động 48 Doanh nghiệp 3.5 Đánh giá tác động tiêu cực/tích cực sách Internet 49 đến hoạt động DNVVN 3.6 Đánh giá tác động sách Internet đến hoạt 50 động DNVVN 3.7 Đánh giá mức độ cần thiết giải pháp nâng cao hiệu 51 thực sách quản lý Internet 3.8 Tỷ lệ người mua hàng ngày mua sắm trực truyến 2015 57 3.9 Tác động sách thông tin mạng DN 58 3.10 Mức độ cần thiết giải pháp nâng cao hiệu thực 62 quy định quản lý Internet MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, Internet chi phối lĩnh vực có vai trò quan trọng người khắp giới Internet xa lộ thông tin siêu tốc cho phép kết nối truyền tải dung lượng thông tin khổng lồ, nói vô hạn định với tốc độ siêu nhanh Đây kho kiến thức khổng lồ, phong phú đa dạng cập nhật ngày, từ khắp nơi giới; giúp cung cấp thông tin theo yêu cầu người, từ việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tư vấn tình cảm Nhờ vậy, người khắp hành tinh dể dàng kết nối với nhau, chia sẻ trao đổi thông tin, hình thành dư luận xã hội tham gia giải vấn đề toàn cầu, vấn đề khu vực hay toàn quốc gia cách nhanh chóng Internet trở thành nhu cầu thiếu đời sống, tác động cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi cá thể, qua tác động đến phát triển toàn xã hội Nhận thức phát triển mạnh mẽ nội dung thông tin Internet với đặc thù phức tạp, quan chức tăng cường công tác quản lý thông tin Internet tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo điều kiện cho Internet phục vụ phát triển kinh tế xã hội Quan điểm thể cụ thể hệ thống văn quy phạm pháp luật sách quản lý Internet Luật Công nghệ thông tin, Luật Viễn thông, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP sau Nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng, nêu rõ: “Thúc đẩy việc sử dụng Internet hoạt động kinh tế, xã hội đặc biệt lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng suất lao động, tạo việc làm nâng cao chất lượng sống” Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh phát biểu “Vì môi trường Internet tinh khiết sạch”: “Chính phủ Việt Nam khẳng định bảo vệ công dân, bảo vệ tổ chức, công ty, thương hiệu Việt Nam doanh nghiệp nước đầu tư, kinh doanh Việt Nam Internet Chúng tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật quy tắc hoạt động mạng Internet ”[38] Tuy nhiên, thực tế, Internet thể ngày rõ nét đặc trưng xã hội ảo, phản ánh ngày toàn diện hoạt động đời sống thật mức độ tự cho cá thể, phức tạp cho công tác quản lý Internet lĩnh vực đặc thù có phát triển nhanh, mạnh, gắn liền với phát triển giới Vì vậy, hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý lĩnh vực đòi hỏi phải bổ sung, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với phát triển yêu cầu quản lý Đến nay, hệ thống văn điều chỉnh hoạt động liên quan đến việc cung cấp, sử dụng thông tin Internet bổ sung, hoàn thiện đáng kể song chưa đồng chưa theo kịp phát triển Vấn đề khó khăn việc áp dụng sách, pháp luật tính chất không biên giới Internet Chẳng hạn hành vi Internet vi phạm pháp luật nước, lại phép quốc gia khác, việc xử lý vi phạm bị giới hạn, có tác dụng định người vi phạm, hành vi vi phạm xảy quốc gia Hòa chung vào phát triển Internet phạm vi quốc gia, thời gian qua thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sử dụng dịch vụ Internet; đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Việc phát triển mạng Internet cấp, ngành quan tâm, đạo thu kết định: hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, bảo đảm môi trường pháp lý rõ ràng, công khai, minh bạch bình đẳng; có sách khuyến khích hoạt động các doanh nghiệp, tạo nhiều dịch vụ hấp dẫn, lành mạnh để thu hút người sử dụng nước, giảm thiểu tác động tiêu cực thông tin xấu Hiện tại, tỷ lệ người dân sử dụng Internet Đà Nẵng đứng thứ so với tỉnh thành nước; doanh nghiệp có tỷ lệ kết nối Internet đạt 78% Theo Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng, doanh thu ngành Công nghệ thông tin, Viễn thông Internet năm 2015 thành phố đạt 15.874 tỷ đồng Như vậy, thấy thực tế sách quản lý, phát triển Internet có tác động không nhỏ đến hoạt động doanh nghiệp địa bàn; đồng thời vấn đề phát triển Internet thành phố chịu ảnh hưởng định mặt hạn chế phân tích Để đánh giá tác động sách phát triển, quản lý Internet thông tin mạng kênh tác động sách đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ; từ đưa giải pháp hạn chế tác động tiêu cực phát huy tác động tích cực, góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý Internet địa bàn thành phố, tác giả chọn đề tài “Tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ Chính sách công Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá tác động sách có số công trình tác giả nước, điển Nghiên cứu sách công: - PGS TS Võ Kim Sơn (2012), "Xây dựng thực thi sách công"; - PGS TS Lê Chi Mai (2007), "Chính sách trình sách", NXB Chính trị quốc gia Hà Nội; - GS TS Nguyễn Trọng Điều (2008), "Khoa học sách công – Chu kỳ sách công cụ sách"; - TS Tạ Ngọc Hải (2013), "Chính sách công – Tiếp cận từ khoa học tổ chức nhà nước"; Nghiên cứu tác động sách: - Florent Bédécarrats (2013), “Đánh giá tác động: phương pháp ứng dụng lĩnh vực tài vi mô”; - Nhóm tác giả (2013), “Báo cáo đánh giá tác động xã hội Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên”; - Trần Văn Tiến (2014), “Tác động sách đổi công nghệ đến phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ vừa (Nghiên cứu doanh nghiệp tính Bình Phước)”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn; - Đặng Ngọc Dinh (2015), “Nghiên cứu đánh giá sách” - TS Lê Minh Toàn (2009) , “Quản lý nhà nước bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin”, NXB CTQG - TS Lê Minh Toàn (2012) , “Quản lý nhà nước thông tin truyền thông”, NXB CTQG Nội dung chủ yếu công trình nghiên cứu sách vĩ mô, kinh tế, đổi công nghệ chưa có đề tài đánh giá cách toàn diện sách thông tin truyền thông mạng Internet Việt Nam sở thực tiễn từ địa phương cụ thể thành phố Đà Nẵng Do vậy, khẳng định vấn đề học viên lựa chọn nghiên cứu trùng lắp nội dung đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn khái quát hóa vấn đề lý luận sách thông tin truyền thông mạng Internet kênh tác động sách đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ; phân tích, đánh giá thực tế tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ để qua đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực phát huy tác động tích cực sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, luận văn giải nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa vấn đề lý luận tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiêp vừa nhỏ Thứ hai, Phân tích, đánh giá thực tế tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ để tìm vấn đề tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan Thứ ba, Đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực phát huy tác động tích cực sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ thời gian tới 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu theo thời gian từ năm 2010 đến 2015 phạm vi doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng Phạm vi nội dung: tập trung nghiên cứu tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ lĩnh vực chính: Chính sách phát triển, quản lý tài nguyên Internet; Chính sách thương mại điện tử Chính sách ứng dụng CNTT Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp luận hệ thống quan điểm, nguyên tắc xuất phát dùng để điều chỉnh hoạt động người bao gồm việc định hướng hoạt động hướng tới đối tượng, định hướng, gợi mở cho việc lựa chọn phương pháp, xác định phạm vi, khả áp dụng chúng cách hợp lý, có hiệu 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để có kết nghiên cứu khoa học, xác việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng Đề tài lựa chọn ba phương pháp chủ yếu để sử dụng nghiên cứu là: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng Phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng xuyên suốt nội dung luận văn phương pháp nghiên cứu chủ yếu luận văn Phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng luận văn để xác định câu hỏi nghiên cứu, xác định tiêu chí đánh giá tác động, thu thập ý kiến chuyên gia vấn đề ảnh hưởng sách đến hoạt động doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng luận văn để đo lường DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2014), Nghị số 36-NQ/TW đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hội nhập quốc tế Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2012), Nghị số 13/NQ-TW, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Bộ Thông tin - Truyền thông (2013), Quyết định số 147/QĐ-BTTTTngày 20/2/2013 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ thực thành công Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 Chính phủ (2007), Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 22/10/2009, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Chính phủ (2010), Quyết định số 1755/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh công nghệ thông tin truyền thông" Chính phủ (2010), Quyết định số 1605/QĐ-TTg, phê duyệt chương trình quốc gia Công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 Chính phủ (2015), Nghị số 26/NQ-CP Chương trình hành động thực Nghị 36-NQ/TW Chính phủ (2007), Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Chính phủ (2013), Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013, Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet thông tin mạng 10 Chính phủ (2016), Quyết định phê duyệt phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 11 Chính phủ (2015), Quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 ngày 24/7/2015 12 Chính phủ (2010), Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 ngày 27/8/2010 13 Chính phủ (2015), Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 ngày 26/10/2015 14 Chính phủ (2016), Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020 ngày 21/01/2016 15 Chính phủ (2010), Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015 ngày 12/7/2010 16 Chính phủ (2014), Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 ngày 11/05/2014 17 Cục Tin học hóa (2015), Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nâng cao lực cạnh tranh thông qua thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 18 Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbrigh (2013), Đánh giá tác động sách nghiên cứu thực địa lĩnh vực phát triển 19 Hội tin học Việt Nam (2010), Báo cáo tóm tắt số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2010 20 Đặng Thị Hương (2016), “Đào tạo quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 21 TS Đỗ Phú Hải (2012), Những vấn đề sách công 22 TS.Phạm Văn Hồng (2007), Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam: Chính sách định hướng phát triển tác giả sâu vào phân tích lý luận DNNVV, kinh nghiệm phát triển DNNVV số nước, hội thách thức DNNVV, đề số giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế 23 GS.TS Nguyễn Đình Hương (2002) "Giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam đưa vấn đề phát triển DNNVV kinh tế thị trường, phân tích thực trạng Định hướng giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 24 Lê Linh Lương (2004), Nghiên cứu ứng dụng TMĐT doanh nghiệp Việt Nam, Luận án Tiến sỹ 25 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2002), “Thương mại điện tử ứng dụng Marketing.” Tạp chí Kinh tế phát triển 26 Oxford Economics (2016), Những lợi ích kinh tế-xã hội công nghệ Internet di động Việt Nam, Oliver Salmon 27 Quốc hội (2013), Hiến pháp Việt Nam năm 2013 28 Quốc hội (2013), Luật Khoa học công nghệ 29 Quốc hội (2006), Luật Công nghệ thông tin 30 Nguyễn Anh Sơn (2009), Pháp luật thương mại điện tử Việt Nam- Thực trạng số khuyến nghị, Vụ Pháp chế- Bộ Công Thương 31 Th.S Đỗ Đức Thọ (2012), Ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp vừa nhỏ, Cục Phát triển doanh nghiệp 32 Lê Minh Toàn (2002), “Thương mại điện tử: Chính sách nước phát triển vai trò tham gia doanh nghiệp vừa nhỏ”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 33 Nguyễn Ngọc Tú (2015), Giải pháp phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ vừa năm Luận án Tiến Sỹ 34 Thương mại điện tử Việt Nam số giải pháp điều hành (2015), Tạp chí tài 35 UBND Thành Phố Đà Nẵng (2014), Quyết định số 8878/QĐ-UBND Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 36 Đoàn thị Hồng Vân (2005), Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam đường hội nhập Hội thảo quốc tế “nâng cao lực cạnh tranh DNNVV Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” Chương trình DIREG trường Đại học kinh tế TP.HCM 37 Phan Thị Minh Lý (2011), Phân tích tác động nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Thừa thiên Huế, Tạp chí khoa học công nghệ, đại học Đà Nẵng, số 2(43).2011 38 Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Cần Thơ Tạp chí Khoa học 2011:19b 122-129 Website Bộ Ngành, tổ chức: 39 Bộ Thông tin Truyền thông: www.mic.gov.vn 40 Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn 41 Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn 42 Cổng Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội: www.na.gov.vn 43 Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng: www.danang.gov.vn 44 Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin: www.vecita.gov.vn 45 Cục ứng dụng Công nghệ thông tin: www.diap.gov.vn 46 Cục Tin học hóa: www.aita.gov.vn 47 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam: www.vecom.vn 48 Hiệp hội Internet Việt Nam: www.via.org.vn 49 Tổng cục Thống kê: www.gso.gov.vn 50 Trung tâm Internet Việt nam: www thongkeinternet.vn www.vnnic.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng cỡ mẫu VIDAC - Trung Tâm Thông Tin Và Phân Tích Số Liệu Việt Nam Cỡ mẫu với sai số cho phép ±3%, ±5%, ±7% ±10% Độ tin cậy 95% P=0.5 Cỡ mẫu(n) với sai số cho phép Cỡ tổng thể ±3% ±5% ±7% ±10% 500 * 222 145 83 600 * 240 152 86 700 * 255 158 88 800 * 267 163 89 900 * 277 166 90 1,000 * 286 169 91 2,000 714 333 185 95 3,000 811 353 191 97 4,000 870 364 194 98 5,000 909 370 196 98 6,000 938 375 197 98 7,000 959 378 198 99 8,000 976 381 199 99 9,000 989 383 200 99 3,000 811 353 191 97 10,000 1,000 385 200 99 15,000 1,034 390 201 99 20,000 1,053 392 204 100 50,000 1,087 397 204 100 100,000 1,099 398 204 100 >100,000 1,111 400 204 100 Phụ lục Các bƣớc nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu định tính Phương pháp nghiên cứu định tính sử dụng để xác định câu hỏi nghiên cứu, xác định tiêu chí đánh giá tác động sách TTTTM đến DNNVV Phương pháp nghiên cứu định tính tiến hành qua bốn bước sau: Bước 1: Các vấn đề cần nghiên cứu: Sau tổng hợp thông tin từ Chi cục Thống kê Đà Nẵng từ đơn vị chức có liên quan, tác giả chọn danh sách 10 doanh nghiệp vừa nhỏ Đà Nẵng điển hình theo tiêu chí có hiểu biết định sách tài nguyên Internet đại diện cho nhóm đối tượng khác ngành nghề, tuổi doanh nghiệp để thực vấn sâu Bước 2: Thiết kế câu hỏi vấn: Căn vào vấn đề nghiên cứu dự kiến, tác giả thiết kế câu hỏi vấn gồm nội dung sau - Chính sách truyền thông mạng Internet ? - Hiệu sách đến cộng đồng người sử dụng ? - Ảnh hưởng sách đến với hoạt động, thực tế doanh nghiệp? - Các giải pháp nâng cao hiệu sách Bước 3: Thực vấn Tác giả trực tiếp thực vấn giám đốc 10 doanh nghiệp điển hình chọn lựa theo tiêu chí mẫu đại diện đặc trưng ngành nghề Bước 4: Phân tích tổng hợp thông tin Trên sở trao đổi vấn với doanh nghiệp, tác giả bước đầu xác định khái quát số nội dung sau: - Hầu hết doanh nghiệp không nhận thức sách truyền thông mạng Internet có nghĩa gì, hiểu tương đối sách quản lý Internet, sách thương mại điện tử, quy định quản lý trang thông tin điện tử, mạng xã hội, số quy định ứng dụng CNTT lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành công - Hiệu việc thực sách quản lý Internet nhìn chung tương đối ổn định khả quan, thúc đẩy việc sử dụng Internet hoạt động kinh tế, xã hội đẩy mạnh việc đưa thông tin lành mạnh, hữu ích lên Internet Tuy nhiên, dấu ấn phát triển hạ tầng Internet để giúp phổ cập dịch vụ Internet đến vùng khó khăn việc khuyến khích phát triển nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam Internet chưa thực gây ấn tượng với doanh nghiệp Họ chưa hiểu rõ tên miền quốc gia tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền tiếng Việt lộ trình chuyển đổi sang công nghệ địa Internet hệ IPv6 - Có nhiều sách nhỏ sách truyền thông mạng ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp, trội sách liên quan đến quản lý hoạt động thương mại điện tử, toán giao dịch phương tiện điện tử, thực dịch vụ hành qua mạng Internet, bảo đảm an toàn thông tin an ninh thông tin mạng…Một số sách quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung thông tin mạng viễn thông di động; cấp phép cung cấp dịch vụ Internet cho doanh nghiệp tác động đến hoạt động doanh nghiệp - Các quy định liên quan đến Internet tác động đến nhiều khía cạnh doanh nghiệp, kể đến phương thức mua, bán hàng; phương thức vận chuyển, thanh; toán; hạ tầng, sở vật chất; hoạt động quảng cáo tiếp thị, quan hệ công chúng; hoạt động kế toán tài chính… qua ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp - Một số doanh nghiệp gợi ý giải pháp giúp nâng cao hiệu thực quy định quản lý Internet, tập trung vào việc hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia Internet; quản lý chặt chẽ nội dung thông tin Internet; phát triển thương mại điện tử; tăng cường biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục… 2.2 Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định lượng loại nghiên cứu khảo sát diện rộng với số lượng đáp viên đủ để đại diện thị trường Nghiên cứu giúp phác họa chân dung đối tượng lượng hóa sau kiểm nghiệm giả thuyết rút từ nghiên cứu định tính nhằm nắm bắt kiến thức nhận thức cộng đồng dự án đánh giá Nghiên cứu định lượng gồm bước: Bước 1: Xác định, chọn mẫu điều tra Dựa vào bảng cỡ mẫu chuẩn (Phụ lục 1)Trung Tâm Thông Tin Và Phân Tích Số Liệu Việt Nam Với thực tế số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ Đà Nẵng khoảng 15.277 mẫu khảo sát cần thiết tương ứng 390 đủ để đại diện thị trường tổng thể Bước 2: Thiết kế công cụ điều tra, thu thập số liệu Phiếu điều tra thiết kế theo hình thức điều tra trực tuyến sở ứng dụng công cụ điều tra trực tuyến Google Form Nội dung phiếu điều tra mẫu gửi cho email đến 7000 DNNVV Đà Nẵng, với nội dung cần điều tra sau : Phần câu hỏi chính: gồm bảng hỏi tương ứng với tiêu chí tác giả đưa để đánh giá tác động sách Phần thông tin chung DNNVV điều tra, cung cấp thông tin DNNVV điều tra: loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, số năm hoạt động Chỉ tiêu TT I Thang đo Các tiêu chí mô hình đánh giá tác động sách Thông tin truyền thông mạng Tiêu chí nhận biết sách Tiêu chí hiệu sách Liker mức độ Tiêu chí tác động sách Tiêu chí cải tiến sách II Thông tin doanh nghiệp 1.Quy mô doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động Số Năm hoạt động Định danh 2.3 Các thang đo sử dụng phiếu điều tra Thang đo Liker dùng để đo lường tiêu chí đánh giá theo mức độ đồng ý người trả lời câu hỏi đưa phiếu điều tra Mỗi mức dộ đồng ý thang đo Liker tương ứng với số điểm từ đến Mức độ Rất không Không đồng ý đồng ý đồng ý Điểm Phân vân(không biết có nên đồng ý hay Đồng ý Rất hài lòng không) 3.2 Thang đo Liker mức độ Bước 3: Điều tra thức Lập danh sách địa cần điều tra Gửi phiếu điều tra qua Email Theo dõi trình trả lời Tổng hợp kết 2.4 Các bước thực điều tra thức Để tiến hành điều tra tác giả tiến hành lập danh sách địa email doanh nghiệp TP Đà Nẵng Bước 4: xử lý phân tích số liệu điều tra Trong số 7000 doanh nghiệp gửi phiếu điều tra tác giả thu hồi 410 doanh nghiệp trả lời Phụ lục 3: Danh sách doanh nghiệp thực nghiên cứu định tính STT Doanh nghiệp Địa Điện thoại Email Công ty TNHH 151 âu Cơ, Phường Hoà quocbinhdinh Một thành viên Khánh Bắc, Quận Liên +84-925005006 @gmail.com Uy Việt Phát Chiểu, Đà Nẵng CÔNG TY CỔ 66 Võ Văn Tần, Phường +84PHẦN SAVICO Chính Gián, Quận Thanh 05113647858 ĐÀ NẴNG Khê, Đà Nẵng, Việt Nam đường số 8, khu công Công ty Cổ phần nghiệp Hòa Cẩm, phường lofico.khang Thế Giới Thiên +84-905132109 Hòa Thọ Tây, quận Cẩm @gmail.com Nhiên Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam Tầng Tòa nhà Cevimetal, Công Ty TNHH 69 Quang Trung, Phường v.tunv3@gma +84-902900512 Việt Bingo Hải Châu I, Quận Hải il.com Châu, Đà Nẵng, Việt Nam 309 Nguyễn Hữu Thọ, Công Ty TNHH Phường Hòa Cường Bắc, v.tunv3@gma +84-902900512 Lottario Quận Hải Châu, Đà Nẵng, il.com Việt Nam Công ty Cổ phần 50 Hàm Nghi, phường Đầu tư Phần mềm +84Thạc Gián, quận Thanh Ngày Công 0905765177 Khê, Đà Nẵng, Việt Nam Nghệ tuanld@savic odanang.com cuongnq@gm ail.com 91 Hồ Xuân Hương, Công Ty TNHH Phường Mỹ An,Quận Ngũ trienxdnamdin +84-912140467 Mai Anh My Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt h@gmail.com Nam Khu Đô Thị Phú Mỹ Công Ty Cổ Phần An, Phường Hòa Hải, Quận +84Tư Vấn Đầu Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, 5113840515 Tư Pegasus Việt Nam info@pegasus edu.vn 36 Nguyễn thuật, Phường Công Ty TNHH Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Tp info@phangia Một Thành Viên +84-905211588 Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt huy.com Phan Gia Huy Nam 10 CÔNG TY CỔ Đường số 7, KCN Liên +84PHẦN SỨ Chiểu, P Hòa Hiệp Bắc, Q 5103772312 COSANI Liên Chiểu, TP Đà Nẵng chinhthong.ne t@gmail.com Phụ lục 4: Bảng hỏi phục vụ khảo sát định lƣợng Anh (chị) vui lòng đánh giá sách thông tin truyền thông mạng Chính phủ nhằm? Chính sách thông tin truyền thông mạng Thúc đẩy việc sử dụng Internet ứng dụng CNTT hoạt động kinh tế, xã hội Đưa thông tin lành mạnh, hữu ích lên Internet Phổ cập dịch vụ Internet CNTT đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Ngăn chặn hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, phong mỹ tục vi phạm quy định pháp luật Bảo vệ trẻ em, thiếu niên khỏi tác động tiêu cực Internet Thúc đẩy hợp tác quốc tế Internet Khuyến khích phát triển nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam Internet Đảm bảo cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký, sử dụng tên miền VN, nhằm bảo vệ thương hiệu mạng Internet Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng, chuyển đổi sang công nghệ Rất không hiệu Không hiệu Bình thường Hiệu Rất hiệu Anh (chị) vui lòng cho biết quy định sau đây, quy định ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Rất Không Chính sách thông tin truyền không ảnh thông mạng ảnh hưởng hưởng Quản lý hoạt động thương mại điện tử Thanh toán giao dịch phương tiện điện tử Giao dịch điện tử chữ ký số dịch vụ chứng thực chữ ký số Thực dịch vụ hành qua mạng Internet Quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin mạng Internet Quản lý việc sử dụng tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng) website Phát triển hạ tầng Internet băng rộng phổ cập dịch vụ Internet Bảo đảm an toàn thông tin an ninh thông tin mạng Bình Ảnh thường hưởng Rất ảnh hưởng Anh (chị) cho biết quy định liên quan đến Internet tác động đến hoạt động sau doanh nghiệp? Tác động Khía cạnh doanh nghiệp Tiếp cận, mở rộng thị trường Quảng cáo tiếp thị, quan hệ công chúng Phương thức mua, bán hàng Phương thức vận chuyển Phương thức toán Đổi công nghệ, hạ tầng, sở vật chất, nguồn nhân lực Phương thức quản lý doanh nghiệp ( quản lý khách hàng, nhân ) Hoạt động kế toán tài Doanh thu, Lợi nhuận 10 Tìm hiểu thông tin thủ tục hành 11 Khai báo, sử dụng dịch vụ hành trực tuyến 12 Hợp tác quốc tế tiêu cực Tác động tiêu cực Không tác động Tác Tác động đông tích tích cực cực Anh (chị) đánh giá mức độ cần thiết giải pháp sau nhằm nâng cao hiệu thực sách thông tin truyền thông mạng Internet Giải pháp nâng cao hiệu thực Rất sách thông tin truyền không thông mạng cần thiết Hoàn thiện môi trường pháp lý xây dựng quy định an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số hoạt động ứng dụng CNTT Phát triển hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia Internet Tăng cường biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục cho người dân sách thông tin truyền thông mạng Internet Đẩy mạnh ứng dụng CNNT vào dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp Bảo đảm ứng dụng CNTT đồng phạm vi nước Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực am hiểu thông tin truyền thông mạng đào tạo kỹ ứng dụng CNTT Thành lập liên minh ngành đảm bảo an ninh thông tin mạng Không Bình Cần cần thiết thường thiết Rất cần thiết Giải pháp nâng cao hiệu thực Rất sách thông tin truyền không thông mạng cần thiết sử dụng cở sở liệu dùng chung Quản lý chặt chẽ nội dung thông tin Internet; Tích cực ngăn chặn thông tin xấu độc hại, đảm bảo môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh an toàn Có chế đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, trọng xây dựng hệ thống toán thương mại điện tử quốc gia 10 Tăng cường hợp tác khu vực quốc tế lĩnh vực thông tin truyền thông mạng Không Bình Cần cần thiết thường thiết Rất cần thiết ... truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Đánh giá tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG... CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG MẠNG INTERNET ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP ĐÀ NẴNG 28 2.1 Tổng quan thực sách thông tin truyền thông mạng Internet. .. sâu Chính sách Thông tin truyền thông mạng Internet Việt Nam phần 1.2.2 Chính sách Thông tin truyền thông mạng Internet tác động sách thông tin truyền thông mạng Internet doanh nghiệp vừa nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng Internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng Internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Tác động của chính sách thông tin truyền thông mạng Internet đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay