Thực hiện chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố đà nẵng

86 72 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:11

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ MINH HOÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Chính sách công Mã số : 60.34.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC BÌNH HÀ NỘI, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ Chính sách công “Thực Chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Lê Minh Hoà MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 1.1 Tổ chức thực sách giáo dục phổ thông 1.2 Nội dung tổ chức thực thi sách giáo dục phổ thông 14 1.3 Ý nghĩa, tầm quan trọng tổ chức thực giáo dục phổ thông 19 1.4 Những yêu cầu tổ chức thực sách giáo dục phổ thông 20 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi sách giáo dục phổ thông 22 1.6 Phương pháp thực sách giáo dục phổ thông 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 30 2.1 Khái quát kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 30 2.2 Tình hình thực sách giáo dục phổ thông thành phố Đà Nẵng 31 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 62 3.1 Mục tiêu phát triển ngành giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 62 3.2 Một số giải pháp tăng cường thực sách giáo dục phổ thông 64 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CSVC-KT : Cơ sở vật chất – kỹ thuật CBQL : Cán quản lý GDPT : Giáo dục phổ thông GDTX : Giáo dục thường xuyên GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo KT- XH : Kinh tế - xã hội QLNN : Quản lý nhà nước TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp TTHC : Thủ tục hành THPT : Trung học phổ thông THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết cụ thể bậc THCS năm học 2010 2015 35 2.2 Kết cụ thể THPT năm học 2010- 2016 36 bảng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chính sách giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng việc hoạch định sách công quốc gia giới Trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, Giáo dục phổ thông (GDPT) nhìn nhận bậc giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt, tảng toàn hệ thống, đặt sở ban đầu quan trọng cho hình thành phát triển nhân cách lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên niên, giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ nhằm hình thành nhân cách Trên giới nay, cách mạng khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển mạnh mẽ với phát triển kinh tế tri thức Nhân loại hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư lấy tri thức làm động lực phát triển; khoa học - công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) Giáo dục đào tạo tảng phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội đại đóng vai trò chủ yếu việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm lực hệ mai sau Qua 30 năm thực công đổi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo đạt thành tựu to lớn Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mạnh với vị diện mạo Kinh tế liên tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao, cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá (CNH, HĐH) Việt Nam tích cực tham gia vào trình hội nhập quốc tế Mặc dù có thành tựu, kinh tế nước ta kinh tế có mức thu nhập thấp, số phát triển người mức thấp so với nhiều nước khu vực giới Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa đồng Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hội nhập quốc tế, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nước Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Đảng ta xác định: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu”, tư tưởng, quan điểm Đảng thể chế, hoạch định thông qua sách Nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo Nghị Quyết 29-NQ/TW đổi toàn diện giáo dục đào tạo đặt định hướng, quan điểm mục tiêu giải pháp phát triển giáo dục nói chung GDPT năm tới Việc đánh giá thực trạng, hoạch định triển khai thực tốt sách giáo dục đào tạo, mà tảng GDPT có vai trò vị trí quan trọng việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao Sự phát triển KT- XH trình đô thị hoá thành phố Đà Nẵng năm qua có tác động tích cực, tạo nguồn lực để xây dựng hoàn thiện sách, chế giáo dục đào tạo, kiểm soát chặt chẽ việc thực chương trình chất lượng giáo dục, thực nghiêm túc Luật Giáo dục Để đạt mục tiêu đó, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Quyết định 2159/QĐ-UBND, ngày 31/03/2010 Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tạo hành lang cho việc hoạch định tổ chức thực tốt sách giáo dục đào tạo phổ thông địa bàn thành phố Để sách GDPT đem lại hiệu thời gian đến, việc tìm hiểu vấn đề thực sách GDPT, nguyên nhân, giải pháp sách GDPT quan tâm nội dung nghiên cứu đề tài này.Tuy nhiên, hiệu sách công, sách GDPT nước ta phải đánh giá khách quan, toàn diện sở khoa học sách công tiếp tục hoàn thiện, phát triển sách giáo dục nói chung sách GDPT nói riêng phù hợp với thực tiễn Chính sách GDPT nước ta có thể đầy đủ công đoạn quy trình sách hay không? Chính sách GDPT tổ chức thực địa phương có đem lại hiệu thiết kế ban đầu hay không?, vấn đề, câu hỏi cần nghiên cứu, giải đáp Trung ương địa phương có thành phố Đà nẵng Thành phố Đà Nẵng tỉnh, thành thực thi sách GDPT theo chủ trương Đảng Nhà nước đem lại kết khả quan, nhiên việc triển khai thực sách GDPT nhiều bất cập, quan chuyên môn chưa tiếp cận với lý thuyết quy trình sách công, hiệu thực thi sách công nói chung, sách GDPT nói riêng chưa cao Để đánh giá thực trạng GDPT việc thực sách GDPT, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách GDPT thời gian đến Đà Nẵng, tác giả luận văn chọn đề tài: “Thực Chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” quan trọng cần thiết phục vụ hoàn thành mục tiêu mà Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề Tình hình nghiên cứu đề tài Chính sách GDPT vấn đề mới, Đảng Nhà nước chuẩn bị triển khai từ sớm, sau Đại hội Đảng lần thứ 11 (năm 2011), từ có Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế; có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề nhiều góc độ khác thể hình thức như: đề tài khoa học; giáo trình; báo; đăng tạp chí khái quát số công trình tiêu biểu liên quan đến đề tài: Bài viết tác giả Văn Tất Thu: “Năng lực thực sách công vấn đề lý luận thực tiễn” Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước tháng 29/01/2016 Bài viết góp phần làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn lực thực sách có ý nghĩa khoa học, thiết thực cấp bách Bài viết tác giả Đỗ Phú Hải: “Quá trình xây dựng sách công”, Tạp chí lý luận trị số 2/2014; “Những vấn đề cấp bách sách công”, Tạp chí cộng sản số 3, 2014; “Những vấn đề sách công”, Học viện KHXH, 2012 Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn hoạch định, tổ chức thực sách công nước ta Tác giả Nguyễn Khắc Bình nghiên cứu Đổi đào tạo sau đại học chuyên ngành quản lý giáo dục cho đội ngũ cán quản lý giáo dục nêu yếu tố ảnh hưởng đến thực thi sách giáo dục đào tạo cán quản lý giáo dục có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nước ta năm gần Tác giả sâu phân tích trình độ chuyên môn thấp lực hạn chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giáo dục nguyên nhân làm cho việc thực thi sách giáo dục đạt hiệu thấp; làm ảnh hưởng đến công phát triển giáo dục địa phương tác động không tốt đến nghiệp phát triển giáo dục nước ta giai đoạn (Báo cáo Khoa học Hội thảo Đào tạo sau đại học chuyên Quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tháng năm 2015) Nghiên cứu Thực sách xã hội hóa giáo dục tác giả Trần Khánh Đức, Tạp chí Giáo dục số năm 2012 đề cập đến thành tựu bất cập việc thực sách xã hội hóa GDPT nước ta thời kỳ hội nhập Một số viết nghiên cứu GDPT: “Một số hội để đánh giá thực trạng giáo dục phổ thông” Hồ Thiệu Tùng đăng báo tuổi trẻ ngày 10/02/2003; “Phát huy việc tự học trường phổ thông trung học” tác giả Nguyễn Cảnh Toàn đăng báo Giáo dục Thời đại ngày 10/02/2003; “Chất lượng giáo dục phổ thông – vấn đề cấp bách” tác giả Nguyễn Cảnh Toàn đăng báo Văn nghệ ngày 11/10/2003; “Chạy trường” làm chất lượng giáo dục xuống tác giả Nguyễn Lân Dũng (Tạp chí Văn nghệ Quân đội, ngày 12/9/2009)… đưa phân tích nhận định GDPT năm đổi đất nước Nhận định thành tựu hạn chế giáo dục đào tạo Việt Nam năm thực đổi mới, nguyên nhân đưa kiến nghị, để giáo dục nói chung GDPT nói riêng thực trở thành “quốc sách hàng đầu” vấn đề đề cập đến viết: “Đổi có tính cách mạng giáo dục đào tạo nước nhà” Đại tướng Võ Nguyên Giáp; “Cải cách giáo dục từ khâu đột phát nào?” tác giả Nguyễn Ngọc Lanh; “Để giáo dục đào tạo thực trở thành quốc sách hàng đầu” tác giả Phạm Ngọc Minh; “Ngành giáo dục - đào tạo thực Nghị Trung ương (khóa VIII) triển khai Nghị Đại hội IX” Tác giả Lê Trung Chinh (2012), Đề tài luận án: “Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng theo hướng chuẩn hoá”; Nguyễn Văn Chiến (2013), Đề tài: “Kinh nghiệm quốc tế sách đào tạo sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông đề xuất cho Việt Nam”, Hoàng Gia Trang (2014), Đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh trung học sở”; Nguyễn Thị Lan Phương (2013), Đề tài: “Xây dựng phương thức, tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông (Đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015)”, đăng Wesite Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề thực sách GDPT Đà Nẵng chưa có đề tài sâu nghiên cứu Xuất phát từ lý chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ mình, đề tài luận văn thực có kế thừa, phát triển thành tài liệu liên quan trước để đánh giá, phân tích, từ đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế chủ trương phát triển KT- XH thành phố năm đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận tổ chức thực sách giáo dục phổ thông thực trạng thực sách GDPT TP Đà Nẵng đề xuất giải pháp tổ chức thực sách GDPT Đà Nẵng; góp phần nâng cao chất lượng GDPT thành phố thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác lập sở lý luận thực sách GDPT - Đánh giá thực trạng tổ chức thực sách giáo dục phổ thông thành phố Đà Nẵng năm gần - Đề xuất số giải pháp tổ chức thực sách GDPT thành phố Đà Nẵng năm tới trường trung học; tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị, trường học địa bàn thành phố bồi dưỡng phát luật, chuyên môn hè năm… Thực đúng, kịp thời chế độ sách tiền lương, phụ cấp, nghỉ hưu, nghỉ việc chế độ, sách có liên quan đến đội ngũ CBQL giáo dục giáo viên nói chung, đội ngũ công tác trường chuyên biệt, xã miền núi số địa bàn có kinh tế khó khăn 3.2.3 Đổi nội dung chương trình giáo dục theo thẩm quyền cho phép; đổi phương pháp dạy học, tra, kiểm tra đánh giá Thực đổi chương trình sách giáo khoa GDPT phù hợp với hệ thống GDPT theo tinh thần Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27/3/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT tuyên bố Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc: “Học để biết - Học để làm - Học để chung sống - Học để tự khẳng định mình”, góp phần tạo chuyển biến bản, toàn diện chất lượng, hiệu giáo dục phát triển người Việt Nam toàn diện Đức, Trí, Thể, Mỹ, hướng tới “công dân toàn cầu” Thực giảm tải chương trình GDPT việc giao quyền chủ động xây dựng thực kế hoạch giáo dục cho sở giáo dục trung học; thực xếp lại nội dung dạy học để khắc phục hạn chế chương trình, sách giáo khoa hành Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý giáo dục dạy học; quan tâm phân công cán phụ trách CNTT: Sở GD&ĐT tập trung đạo phòng GD&ĐT quận, huyện phân công lãnh đạo phòng chuyên viên làm đầu mối theo dõi, phụ trách CNTT; đơn vị trường học phân công lãnh đạo giáo viên trường (hoặc nhân viên) làm đầu mối theo dõi, phụ trách CNTT Phát 67 huy vai trò tổ chức Đoàn, Hội việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ sống, giáo dục pháp luật cho học sinh, hạn chế thấp nhất, tiến đến không để trường hợp học sinh vi phạm đạo đức, pháp luật thiếu hiểu biết Chỉ đạo đơn vị, trường học tập trung đổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, thực thường xuyên, hiệu phương pháp, hình thức kỹ thuật dạy học tích cực, đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học học sinh, dạy học phân hóa theo lực học sinh Làm cho giáo viên hiểu thực chất việc đổi phương pháp dạy học thay đổi quan hệ thầy - trò hoạt động dạy - học, từ áp đặt chiều sang quan hệ hợp tác, hợp tác người dạy với người học người học với nhau; nguyên tắc cốt lõi đổi phương pháp dạy học dạy học sinh cách học, hướng dẫn để học sinh biết cách tự học, tự khám phá phù hợp với lực thân qua kích thích hứng thú, nhu cầu hành động, tính độc lập, sáng tạo, thái độ tự tin ý chí vươn lên Đổi nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường kỹ thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ vào giải vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa hình thức học tập, trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học học sinh; tiếp tục triển khai mô hình trường học cấp THCS với điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tiễn; nâng cao lực giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình cộng đồng việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh Kiểm tra đánh giá, tăng cường câu hỏi gợi mở, tư duy, vận dụng, tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức vào thực hành; tổ chức phân loại học sinh yếu có nguy bỏ học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật có kế hoạch tổ chức phụ đạo, phân công giáo viên theo dõi, giúp đỡ, động viên học sinh kịp thời; trọng tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin khảo thí, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho giáo viên người học Khuyến khích hỗ trợ hoạt động giáo viên việc thiết kế giảng, lập hồ sơ giảng dạy, tìm kiếm biện pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học; khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng, 68 tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ, hội thảo, tranh luận, phản biện, viết bài, thao giảng… Cung cấp cho giáo viên thông tin đổi phương pháp (lí luận, thực tiễn, điển hình tiên tiến) hỗ trợ điều kiện, phương tiện kĩ thuật tài cho việc thực đổi động viên kịp thời cố gắng dù nhỏ giáo viên; khuyến khích giáo viên tự tìm phương pháp dạy học cho mình, riêng Tiếp tục thực có hiệu mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” Phối hợp đơn vị liên quan thống ký kết Chương trình phối hợp thực công tác truyền thông xây dựng xã hội học tập đến năm 2020, Chương trình phối hợp đẩy mạnh thực Phong trào học tập suốt đời gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020 Tổ chức tốt Tuần lễ học tập suốt đời theo đạo Bộ GD&ĐT Thực định kỳ đánh giá quốc gia chất lượng học tập học sinh phổ thông, tăng cường công tác tra Giao tiêu số trường hoàn thiện việc tự đánh giá đăng ký đánh giá đối sở GDPT phòng GD&ĐT quận, huyện; giao nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá sở giáo dục phổ thông, GDTX Tổ chức đợt đánh giá sở GDPT phù hợp với nguồn lực địa phương Tiếp tục đổi mạnh mẽ hoạt động tra giáo dục theo Nghị định số 42 ngày 09/5/2013 Chính phủ tổ chức hoạt động tra giáo dục, Thông tư số 39 ngày 05/12/2013 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục, chuyển trọng tâm từ tra chuyên môn sang tra trách nhiệm QLNN giáo dục Rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán tra sở, đảm bảo số lượng theo vị trí việc làm, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ giao Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tra giáo dục Chuẩn hóa hoạt động tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải khiếu nại, giải tố cáo Tập trung đạo phòng GD&ĐT quận huyện trường học, yêu cầu trường tổ chức dạy thêm, học thêm thời gian hè tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, không dạy trước chương trình Để giải tình trạng dạy thêm học thêm, giải pháp phải có lộ trình, có nghiên 69 cứu đầy đủ, toàn diện, phù hợp với tình hình mới, đổi toàn diện giáo dục Bên cạnh giải pháp giảm tải chương trình, đổi đánh giá học sinh, đổi thi cử, trọng tự học, tăng thu nhập giáo viên, cần có thêm sách quy định Nhà nước vấn đề Những sách, quy định phải hướng đến người, phải phát triển người, coi trọng phát triển lực phẩm chất học sinh, cần coi trọng, trân trọng đóng góp thầm lặng thầy cô, nhà trường, không nhìn nhận vấn đề chủ yếu theo hướng tiêu cực Xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm 3.2.4 Bảo đảm nguồn lực thực sách giáo dục phổ thông 3.2.4.1 Tăng cường nguồn lực đầu tư sở vật chất – kỹ thuật Tăng cường đầu tư từ ngân sách để xây dựng sở vật chất – kỹ thuật (CSVC-KT) trường học theo hướng “chuẩn hóa, đại hóa, đồng hóa” Chú trọng đầu tư xây dựng CSVC-KT phục vụ cho dạy buổi/ngày bậc tiểu học; đảm bảo tối đa CSVC-KT, trang thiết bị trường phổ thông Sở Giáo dục Đào tạo thành phố chủ động tham mưu UBND thành phố Đề án phát triển giáo dục thể chất thể thao nhà trường với mục tiêu đến năm 2020 hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất nhà trường Đồng thời đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động thể thao, tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho tất trường phổ thông; mua sắm bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, ưu tiên mua sách giáo khoa, sách tham khảo điện tử để kết nối thư viện liên trường, liên quận, huyện; bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu để đảm bảo theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho ngành học, cấp học Căn nhu cầu thực tế, đơn vị phải sử dụng 10% chi khác để tu, sửa chữa, quét vôi làm trường, lớp học; sử dụng 10% chi khác để mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học, bàn ghế học sinh 3.2.4.2 Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách Thực tốt Luật Phòng chống tham nhũng Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tăng cường lực, trách nhiệm điều hành, quản lý tài 70 chính, tài sản công; thực tốt chế tự chủ tài chính; sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn lực đầu tư cho nghiệp giáo dục; đảm bảo chi tiêu chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đảm bảo hoạt động đơn vị nhiệm vụ giao năm Có biện pháp thu, tận thu học phí đạt vượt kế hoạch giao, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời trích đầy đủ kinh phí tạo nguồn thực cải cách tiền lương theo quy định Thực khoản thu nghiệp theo quy định UBND thành phố Các đơn vị, trường học tuyệt đối không thu thêm khoản thu nằm quy định; chấm dứt tình trạng lạm thu theo đạo cấp Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc đạo quản lý nguồn thu, đảm bảo cho người dân thực trách nhiệm nghiệp giáo dục cách thuận lợi nhất; phấn đấu đạt vượt kế hoạch thu, nhằm hỗ trợ đắc lực chi thường xuyên phục vụ hoạt động giảng dạy - học tập Chủ động xếp, bố trí lao động khoa học, hợp lý sở tiêu lao động giao nhằm sử dụng ngân sách cách tiết kiệm, có hiệu Triển khai thực tốt Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật thuế thu nhập cá nhân Thực đầy đủ nghĩa vụ trích nộp bảo hiểm loại nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với đơn vị có phát sinh hoạt động dịch vụ) kịp thời theo quy định Các đơn vị, trường học thực xây dựng quy chế chi tiêu nội đảm bảo khoa học, không vượt định mức quy định, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, trường học, cụ thể: Quy chế chi tiêu nội thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai đơn vị có ý kiến thống tổ chức công đoàn đơn vị; Quy chế chi tiêu nội phải gửi quan quản lý cấp trên, quan tài cấp để theo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm kiểm soát chi; Nội dung quy chế chi tiêu nội bao gồm quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao, phù hợp với hoạt động đặc thù đơn vị, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu tăng cường công tác quản lý; Việc trích lập quỹ 71 phải theo quy định Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động phải theo quy chế chi tiêu nội đơn vị bảo đảm nguyên tắc người có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi trả nhiều Đối tượng quản lý cán bộ, giáo viên có mức xếp loại chi trả thu nhập tăng thêm tương đương 3.2.4.3 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục Tiếp tục quảng bá, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia xây dựng, đóng góp cho nghiệp giáo dục Triển khai kêu gọi đầu tư xây dựng trường học quốc tế cấp học, bậc GDPT Triển khai thực Đề án quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 3.2.5 Đẩy mạnh truyền thông giáo dục phổ thông, phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông 3.2.5.1 Đa dạng hóa hình thức thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền có hiệu chủ trương, sách ngành Giáo dục, tập trung bậc GDPT; chủ trương đổi giáo dục, đào tạo để định hướng dư luận, tạo niềm tin xã hội Chủ động cung cấp thông tin cách kịp thời, xác cho quan báo, đài hoạt động ngành; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa, khích lệ thầy cô giáo em học sinh phấn đấu, vươn lên giảng dạy học Xây dựng chuyên mục GDPT Trang thông tin điện tử Sở đơn vị, trường học để cập nhật nội dung, tin, tuyên truyền hoạt động ngành tiếp nhận ý kiến người dân dư luận xã hội Tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ, chuyên viên phụ trách truyền thông đơn vị, trường học 3.2.5.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp, ngành từ thành phố đến sở, nhân dân lợi ích việc dạy nghề phân luồng học sinh sau trung học Cung cấp rộng rãi thông tin tình hình phát 72 triển KT- XH, nhu cầu thị trường lao động thành phố, nhằm hướng hoạt động giáo dục hướng nghiệp đáp ứng thị trường lao động, phục vụ phát triển KTXH địa phương Phát triển mô hình giáo dục gắn dạy chữ với dạy nghề, sở nghiên cứu sáp nhập trung tâm GDTX Triển khai chương trình giáo dục hướng nghiệp trường THCS; thực hợp tác, liên kết trường phổ thông trường chuyên nghiệp địa bàn để đào tạo công nhận kỹ nghề cho học sinh Rà soát, sửa đổi, bổ sung sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp cá nhân tích cực tham gia vào trình giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm công xã hội hội học nghề đối tượng, khuyến khích, huy động tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề Kết luận Chƣơng Trên sở phân tích thực trạng tổ chức thực sách GDPT thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2010 đến từ Chương 2, Chương 3, luận văn đề cập đến chủ trương, sách đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước ta Đồng thời sở mục tiêu phát triển hệ thống GDPT thành phố Đà Nẵng Từ sở lý luận thực tiễn thực sách GDPT khảo sát địa phương, Luận văn đưa giải pháp tăng cường thực sách GDPT thành phố Đà Nẵng Các giải pháp bám sát điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, phù hợp với tiềm GDPT Đà Nẵng đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước Do vậy, theo tác giả có tính khả thi, hy vọng giải pháp giúp cho quan QLNN giáo dục (chủ thể thực thi sách) đối tượng thực thi sách giáo dục thành phố Đà Nẵng thực thành công nhiệm vụ; góp phần thực thắng lợi công đổi toàn diện giáo dục đào tạo; đóng góp vào nghiệp phát triển KT- XH địa phương nước 73 KẾT LUẬN Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến nghiệp GD&ĐT Người khẳng định: “Giáo dục nhằm đào tạo người kế tục nghiệp cách mạng to lớn Đảng nhân dân ta, ngành, cấp, Đảng quyền địa phương phải thật quan tâm đến nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường mặt, đẩy nghiệp giáo dục ta lên bước phát triển mới” [20, tr.124] Thực lời dạy Người, trình lãnh đạo, Đảng ta đề chủ trương, đường lối để phát triển GD&ĐT, GDPT Trong năm thực đường lối đổi mới, đặc biệt từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đến Đại hội XII, Đảng ta xác định giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, có GDPT Điều cụ thể hoá nghị Đảng, sách Nhà nước Các sách GDPT nước ta vấn đề tầng lớp nhân dân toàn xã hội quan tâm Với đề tài luận văn: “Thực sách GDPT từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”, tác giả tập trung nghiên cứu “công đoạn” chu trình sách công Trong trình nghiên cứu, tác giả phân tích khái niệm công cụ liên quan đến đề tài, nêu quan niệm sách GDPT khái niệm thực sách GDPT; thách thức, rào cản trình thực sách GDPT kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Đối với thành phố Đà Nẵng, luận văn khẳng định trình thực sách GDPT đạt kết bước đầu thời gian qua địa bàn thành phố Đà Nẵng đáng khích lệ Bởi Đà Nẵng thành phố có tiềm kinh tế- xã hội, lãnh đạo địa phương quan tâm đến nghiệp GDPT; cán bộ, giáo viên ngành động sáng tạo, học sinh siêng học tập, chất lượng GDPT nhiều năm xếp tốp đầu giáo dục nước Thành phố trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao liên tục năm qua, nên đầu tư cho GDPT tăng, tạo điều kiện cho GDPT phát triển Cho dù có chế XHH giáo dục bậc GDPT thành phố Đà Nẵng đầu tư từ nguồn vốn công chủ yếu Điều giúp cho lợi ích xã hội thu vượt lợi ích tư nhân, đảm bảo công hội 74 tiếp cận giáo dục người dân Luận văn nêu số giải pháp thực sách GDPT Đà Nẵng từ 2016 đến năm 2020 Tuy vậy, tác giả nhận thức sách GDPT nước ta phức tạp, thay đổi, thiếu ổn định, thiếu bền vững, nhiều bất cập nên ảnh hưởng đến trình thực cấp nên chắn khuôn khổ nội dung phạm vi nghiên cứu giải luận văn thạc sỹ khó tránh thiếu sót Rất mong nhận góp ý quý báu thầy cô Hội đồng khoa học Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, để nghiên cứu sau tác giả hoàn thiện thêm./ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Khắc Bình (2015) Đổi đào tạo sau đại học chuyên ngành quản lý giáo dục cho đội ngũ cán quản lý giáo dục Việt Nam Hội thảo Đào tạo sau đại học chuyên Quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Bộ Chính trị (2011), Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/11/2011 Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, củng cố kết phổ cập giáo dục tiểu học trung học sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học sở xoá mù chữ cho người lớn, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương (2013), Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT Về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008-2013, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Kế hoạch số 307 triển khai “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008- 2013, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT Kế hoạch hành động ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị 29/NQ-TW, Hà Nội 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (dự thảo), Hà Nội 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2016), Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT Về nhiệm vụ năm học 2016- 2017 ngành Giáo dục, Hà Nội 12 Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng (2016), Báo cáo kết triển khai thực Nghị số 01-NQ/TU, ngày 11/12/2015 BCH Đảng thành phố khóa XXI phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 số lĩnh vực công tác khoa giáo, Tài liệu lưu hành nội 13 Chính phủ (2010), Nghị định số 115/2010/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước giáo dục, Hà Nội 14 Chính phủ (2014), Nghị số 44/NQ-CP Chương trình hành động thực Nghị 29-NQ/TW, Hà Nội 15 Chính phủ (2015), Nghị định số 11/2015/NĐ-CP Quy định giáo dục thể chất hoạt động thể thao nhà trường, Hà Nội 16 Trần Khánh Đức (2014), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Trần Khánh Đức (2016), Hoạch định phân tích sách quản lý giáo dục, Bài giảng cho lớp cao học 18 Trần Khánh Đức (2016), Quản lý nhà nước giáo dục phân tích, đánh giá sách phát triển giáo dục, Bài giảng cho lớp cao học 19 Đỗ Phú Hải (2015), Chính sách công gì, Bài giảng cho lớp cao học 20 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc Hội (2005), Luật giáo dục năm 2005, Hà Nội 22 Quốc Hội (2009), Luật số 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục năm 2005, Hà Nội 23 Quốc Hội (2014), Nghị số 88/2014/QH13 đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Hà Nội 24 Sở GD&ĐT (2016), Báo cáo tổng kết năm học 2015- 2016 phương hương, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2016- 2017 ngành giáo dục đào tạo, Tài liệu lưu hành nội 25 Sở GD&ĐT (2015), Báo cáo tổng kết năm học 2014- 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015- 2016 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp, Tài liệu lưu hành nội 26 Sở GD&ĐT (2015), Báo cáo tình hình thực công tác trọng tâm ngành Giáo dục Đào tạo năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Tài liệu lưu hành nội 27 Sở GD&ĐT (2014), Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp giáo dục thường xuyên, Tài liệu lưu hành nội 28 Sở GD&ĐT (2013), Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên Giáo dục chuyên nghiệp, Tài liệu lưu hành nội 29 Sở GD&ĐT (2012), Báo cáo tổng kết năm học 2011- 2012, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, Tài liệu lưu hành nội 30 Sở GD&ĐT (2011), Báo cáo tổng kết năm học 2010- 2011, Tài liệu lưu hành nội 31 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 1866/QĐ-TTG Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Hà Nội 32 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020”, Hà Nội 33 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định Số 404/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Hà Nội 34 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định 641/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030, Hà Nội 35 Thành uỷ Đà Nẵng (2014), Chương trình hành động số 35-CTr/TU đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Tài liệu lưu hành nội 36 Thành ủy Đà Nẵng (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng thành phố Đà Nẵng 37 Nguyễn Văn Thọ, Giáo trình sách công, Học viện Chính sách phát triển 38 Văn Tất Thu (2015), Những vấn đề lý luận chung xây dựng thực sách công, Bài giảng cho lớp cao học 39 Văn Tất Thu (2015), Hiện trạng xây dựng thực sách công, Bài giảng lớp Cao học 40 Văn Tất Thu (2015), Những vấn đề lý luận chung xây dựng thực sách công, Bài giảng cho lớp cao học 41 Văn Tất Thu (2016), Năng lực thực sách công - vấn đề lý luận thực tiễn, Tạp chí Tổ chức nhà nước 42 UBND thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 2159/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Tài liệu lưu hành nội 43 UBND thành phố Đà Nẵng (2014), Kế hoạch số 9312/KH-UBND thực Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 Thành uỷ Đà Nẵng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Tài liệu lưu hành nội 44 Một số trang website khác PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Cơ cấu tổ chức máy QLNN giáo dục CHÍNH PHỦ UBND TỈNH QLNN GD địa bàn Bảo đảm điều kiện: - Đội ngũ nhà giáo - Tài chính, sở vật chất, trang thiết bị Đáp ứng yêu cầu: - Mở rộng quy mô - Nâng cao chất lượng UBND HUYỆN QLNN GD địa bàn Bảo đảm điều kiện: - Đội ngũ nhà giáo - Tài chính, sở vật chất, trang thiết bị Đáp ứng yêu cầu phát triển, chất lượng giáo dục: MN, TH, THCS; xây dựng XH học tập Thống QLNN giáo dục Trình Quốc hội định chủ trương: - Giáo dục-đào tạo nước - Cải cách nội dung chương trình cấp học Báo cáo Quốc hội: - Hoạt động giáo dục-đào tạo - Thực ngân sách giáo dục BỘ GD&ĐT Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực QLNN Giáo gd&đt dục Đào tạo UBND XÃ QLNN GD địa bàn BỘ, CQ NGANG BỘ Phối hợp với Bộ GD&ĐT, QLNN GD&ĐT theo thẩm quyền quy định Trường thuộc Bộ khác Viện nghiên cứu Khoa học giáo dục SỞ GD&ĐT Cơ quan sản xuất, kinh doanh Trường thuộc Bộ GD&ĐT PHÒNG GD&ĐT Trường THPT thuộc Sở GD&ĐT TRƢỜNG (Thuộc xã) TTGDTXHN-DN thuộc Sở GD&ĐT Quản lý, đạo thực hiện: Phối hợp, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ CHÍNH SÁCH GDPT TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Tốt (rất quan tâm) Nội dung câu hỏi Stt Trong việc tổ chức thực sách GDPT TP.Đà Nẵng khâu yếu nhất? - Công tác lãnh đạo, đạo thực - Năng lực, trình độ chuyên môn giáo viên, kỹ sư phạm - Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy - Chương trình, nội dung sách giáo khoa - Chính sách chưa phù hợp - Khác Năng lực quản lý đội ngũ CBQL nhà trường nào? Chất lượng đội ngũ giáo viên nào? Cơ sở vật chất trường? Lãnh đạo địa phương quan tâm đến công tác giáo dục? Phong trào xã hội hóa giáo dục nào? Ghi chú: Đánh dấu ( x ) vào dòng cột mục chọn Xin trân trọng cảm ơn! Ngƣời đƣợc khảo sát (Ký, họ tên ) Trung bình (ít quan tâm) Yếu ... hình thực sách giáo dục phổ thông thành phố Đà Nẵng 31 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 62 3.1 Mục tiêu phát triển ngành giáo dục đào... HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 1.1 Tổ chức thực sách giáo dục phổ thông 1.1.1 Khái niệm tổ chức thực sách giáo dục đào tạo, tổ chức thực sách giáo dục phổ thông Thực sách giáo dục khâu quan... luận thực sách giáo dục phổ thông Chương 2: Thực trạng thực sách GDPT thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường thực sách GDPT thành phố Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố đà nẵng, Thực hiện chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố đà nẵng, Thực hiện chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay